httpd-users mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From John Fitzgibbon <jfitzgib...@Galwaylibrary.ie>
Subject [users@httpd] installing an Apache module after Apache is up and running
Date Tue, 21 Jun 2011 11:17:50 GMT
Hi,

Apache is now up and running but I wish to add a module. Specifically I want to add the module
mod_rewrite. I looked in the modules folder and there is only one file there. There are no
files ending with '.so'. I guess I need to obtain the module and install it.

How do I do this?

Any help would be much appreciated.


Regards,

JohnJohn Fitzgibbonw: www.galwaylibrary.ie

e: info@galwaylibrary.ie

p: 00 353 91 562471

f: 00 353 91 565039


#####################################################################################
This e-mail message has been scanned for  content and cleared 
by MailMarshal Hosted  at Galway County  Council

Tá an teachtaireacht ríomhphoist seo scanáilte d’Ábhar agus glanta 
ag MailMarshal atá Óstálta i gComhairle Chontae na Gaillimhe.

Correspondance is welcome in Irish or in English.
Tá míle fáilte roimh chomhfhreagras i nGaeilge nó i mBéarla.

Tá eolas atá príobháideach agus rúnda sa ríomhphost seo 
agus aon iatán a ghabhann leis agus is leis an duine/na daoine
sin amháin a bhfuil siad seolta chucu a bhaineann siad. 
Mura seolaí thú, níl tú údaraithe an ríomhphost nó aon iatán 
a ghabhann leis a léamh, a chóipáil ná a úsáid. 
Má tá an ríomhphost seo faighte agat trí dhearmad, 
cuir an seoltóir ar an eolas thrí aischur ríomhphoist 
agus scrios ansin é le do thoil. 
 
This e-mail and any attachment contains information which is 
private and confidential and is intended for the addressee 
only. If you are not an addressee, you are not authorised 
to read, copy or use the e-mail or any attachment. 
If you have received this e-mail in error, please notify 
the sender by return e-mail and then destroy it. 

If you need this email in an alternative format please contact the sender
Má tá an ríomhphost seo ag teastáil uait i bhformáid eile déan teagmháil leis an duine a sheol
chugat é

#####################################################################################

Mime
View raw message