httpd-users mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From "Mattias Segerdahl" <mattias.segerd...@bitcom.se>
Subject [users@httpd] Problem unsubscribing
Date Tue, 27 Jun 2006 08:37:11 GMT
Now it's my turn to have problems unsubscribing from the list.

I decided to unsubscribe because of the massive amounts of flaming the list
has received lately.

Now, unsubscribing in itself wasn't a problem, got a response telling me
that I was unsubscribed from the list and all. But I'm still getting emails
from it, even after more than 12 hours has passed since I unsubscribed.

Owners, please take a look at this, I'm starting to understand why people
get pissed off..

Mattias Segerdahl
EMS IT- & Säkerhetslösningar

Påskbergatan 10, 41268 Göteborg
Telephone: +46-31-7034120
Cellular: +46-735-867626
Fax: +46-735-867626


Vi ber dig lägga märke till att detta e-postmeddelande kan innehålla
konfidentiell information. Om du felaktigt blivit mottagare av detta
meddelande, ber vi dig informera avsändaren om felet genom att använda
svar-funktionen. Vi ber dig också att radera e-postmeddelandet utan att
skicka det vidare eller kopiera det.
Trots att vi intygar att e-postmeddelandet och eventuella bilagor inte
innehåller virus och andra fel som kan påverka datorn eller IT-systemet där
det mottages och läses, öppnas det på mottagarens eget ansvar. Vi tar inte
på oss något ansvar för förlust eller skada, som har uppstått i samband med
att e-postmeddelandet mottagits och använts.

Please note that this message may contain confidential information. If you
have received this message by mistake, please inform the sender of the
mistake by sending a reply, then delete the message from your system without
making, distributing or retaining any copies of it.
Although we believe that the message and any attachments are free from
viruses and other errors that might affect the computer or IT system where
it is received and read, the recipient opens the message at his or her own
risk. We assume no responsibility for any loss or damage arising from the
receipt or use of this message.
---------------------------------------------------------------------
The official User-To-User support forum of the Apache HTTP Server Project.
See <URL:http://httpd.apache.org/userslist.html> for more info.
To unsubscribe, e-mail: users-unsubscribe@httpd.apache.org
   "   from the digest: users-digest-unsubscribe@httpd.apache.org
For additional commands, e-mail: users-help@httpd.apache.org


Mime
View raw message