httpd-users mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Davide Bianchi <dav...@onlyforfun.net>
Subject Re: [users@httpd] Server config
Date Tue, 06 Sep 2005 11:04:35 GMT
L. Scholten wrote:
>  Wie kan/wil mij, als newbie op het apache gebied, vertellen hoe ik mijn
> server moet configureren, zodat ik mijn eigen website kan hosten?? Ik
> kan mijn website wél intern via localhost benaderen, maar vanaf buiten
> via mijn "eigen" ipadres lukt het niet...Ik krijg meldingen zoals
> FORBIDDEN e.d., maar ik kan hier verder in het log niets over vinden.

Try posting in english.

Be sure that your ISP does not block your port 80 (most home-accounts
have this kind of limitation).

Davide

-- 
Q: How many Micro$oft programmers does it take to screw in a light bulb?
A: 472. One to write WinGetLightBulbHandle.  One to write
   WinQueryStatusLightBulb. One to write WinGetLightSwitch-Handle...

---------------------------------------------------------------------
The official User-To-User support forum of the Apache HTTP Server Project.
See <URL:http://httpd.apache.org/userslist.html> for more info.
To unsubscribe, e-mail: users-unsubscribe@httpd.apache.org
   "   from the digest: users-digest-unsubscribe@httpd.apache.org
For additional commands, e-mail: users-help@httpd.apache.org


Mime
View raw message