httpd-docs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Marcel Kolaja <xkol...@aurora.fi.muni.cz>
Subject Re: [PATCH] translation of HTTP error messages into Czech
Date Mon, 10 Feb 2003 20:39:04 GMT
On Mon, Feb 10, 2003 at 01:59:49PM +0100, Martin Povolny wrote:

> Dne: Sat, Feb 08, 2003 at 06:54:35PM +0100, Marcel Kolaja napsal:
> > 
> > I have translated the HTTP error messages into Czech. Here is a patch
> > against the httpd-docs-2.0_20030208114959.tar.gz CVS snapshot:
> 
> Hi, here ale my suggestions. Will you (Marcel) please consider my changes

Thank you.

> and resubmit the patch.

Yes, I will consider :-) I will resubmit the final version.

> > +  Nemáte právo pro přístup do požadovaného adresáře. Buď neexistuje
> > +  žádný dokument s&nbsp;obsahem, nebo je adresář chráněn proti čtení.
>       ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
> Can't find any Czech term for "index document" and also don't like this
> one.
> 
> What about putting the English term in brackets?
> 
> Nemáte právo pro přístup do požadovaného adresáře. Buď neexistuje žádný
> dokument s&nbsp;obsahem (index document), nebo je adresář chráněn proti
> čtení.

I agree, this is much clearer, but I really do not like the word
"document" there. But would fully agree with:

Nemáte právo pro přístup do požadovaného adresáře. Buď neexistuje žádný
dokument s&nbsp;obsahem (index), nebo je adresář chráněn proti čtení.

Or maybe even better:

Nemáte právo pro přístup do požadovaného adresáře. Buď neexistuje žádný
dokument s&nbsp;obsahem (tzv. index), nebo je adresář chráněn proti čtení.

What do you think about this?

> > +  Požadované URL již není dále dostupné na tomto serveru a není žádná
> > +  odkazovaná adresa.
> 
> Požadované URL již není na tomto serveru k dispozici, ani není k dispozici
> žádná adresa k přesměrování.

Yes, this is better.

> > +  Pokud jste následovali odkaz z&nbsp;cizí stránky, kontaktujte, prosím,
> > +  autora této stránky.
> 
> Pokud jste následovali odkaz z&nbsp;cizí stránky, kontaktujte, prosím,
> jejího autora.

This is better too.

> > +  Server zaznamenal interní chybu a nebyl schopen
> > +  dokončit Váš požadavek.
> 
> Nastala vnitřní chyba a server nebyl schopen
> dokončit Váš požadavek.

Yes, it sounds better.

> > +  Server zaznamenal interní chybu a nebyl
> > +  schopen dokončit Váš požadavek. Buď je server
> > +  přetížen, nebo došlo k&nbsp;chybě v&nbsp;CGI skriptu.
> 
> Nastala vnitřní chyba a server nebyl schopen
> dokončit Váš požadavek. ......

This is the same as above.

> > +  Požadavek metodou <!--#echo var="REDIRECT_REQUEST_METHOD" -->
> > +  vyžaduje validní hlavičku <code>Content-Length</code>.
>         ^^^^^^^
>         platnou

And what about "korektní"? Would not it be even better?

> > +  Pokud jste zadali URL manuálně, zkontrolujte, prosím,
>          ^^^^^^   ^^^^^^^^
>          zadal(a)  ručně

Oh yes, this is my fault. :-(

> > +  zda jste zadal(a) URL správně, a zkuste to znovu.
>      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
>      je zadáno správně, a případně to zkuste znovu.

I would not say "případně". I would say only "a zkuste to znovu". There is
no "optionally" (or something like that) in the original English text.

> > +  Tento server nemohl ověřit, že jste autorizován(a) k&nbsp;přístupu
>    ^^^^^^^^^^^^^
>    Server nemohl ...

Yes, it sounds better.

> > +  Server nepodporuje typ prostředku přeneseného v&nbsp;požadavku.
> 
> Again I would put the original English term in brackets to make it clear.
> 
> Server nepodporuje typ prostředku (media) přeneseného v&nbsp;požadavku.

Hmm, hmm ... OK. It might be clearer.

> > +<!--#set var="TITLE" value="Varianta se také mění!"
> > +--><!--#include virtual="include/top.html" -->
> > +
> > +  Varianta požadované entity
> > +  je sama přenosný zdroj.
> > +  Přístup není možný.
> 
> Varianta požadované entity má sama více variant. Přístup není možný.

Well. It sounds more sensible. And what would you put in the title. I do
not think "Varianta se také mění!" is good enough. What about "Varianta má
sama více variant!"?

> > But I am not sure, I have translated the HTTP_VARIANT_ALSO_VARIES error
> > message correctly. I did not understand, what shall it mean. Can someone,
> > please, explain it to me? Thanks.
> 
> Hope my translation is slightly better ;-)

And do you know, in which case the error arises? I do not. :-(

> > moment already. So, Martin, please send your comments to this list.
> 
> Here you are.

As Nesťa says: Domo arigato aneb děkuji uctivě. :-)

> > Marcel Kolaja               http://nlp.fi.muni.cz/~xkolaja/
> 
> Martin Povolný, xpovolny@fi.muni.cz, http://www.fi.muni.cz/~xpovolny


Regards,

Marcel Kolaja               http://nlp.fi.muni.cz/~xkolaja/
NLPlab FI MU                    http://nlp.fi.muni.cz/
--------------------------------------------------------------------------
"Už jsem viděl umělce, co měli třeba nějakou americkou časovou zónu
a systémové hodiny nastavené tak, aby to sedělo."    -- Pavel Kaňkovský

---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: docs-unsubscribe@httpd.apache.org
For additional commands, e-mail: docs-help@httpd.apache.org


Mime
View raw message