httpd-docs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From l...@apache.org
Subject cvs commit: httpd-docs-1.3/htdocs index.html.lb.utf8 index.html.lu index.html.zh.Big5
Date Tue, 21 May 2002 05:59:38 GMT
lars    02/05/20 22:59:38

 Added:    htdocs  index.html.lb.utf8
 Removed:   htdocs  index.html.lu index.html.zh.Big5
 Log:
 
 
 Revision Changes  Path
 1.1         httpd-docs-1.3/htdocs/index.html.lb.utf8
 
 Index: index.html.lb.utf8
 ===================================================================
 <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
 <html>
 <head>
   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
   <!-- Originally translated by Jean-Luc Widlowski, jean-luc.widlowski@jrc.it Thu Aug
19 13:00:18 GMT 1999 -->
   <title>Test Page for Apache Installation on Web Site</title>
 <!-- Background white, links blue (unvisited), navy (visited), red (active) -->
 </head>
 <body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF" link="#0000FF" vlink="#000080" alink="#FF0000">
 
 <center>
 <h1>
 Et huet geklappt! Den Apache Web Server as op d&euml;ser 'Web Site' installeiert!</h1></center>
 Wann Dir die heiten Sait gesit, dann hun d'Proprietairen vun d&euml;ser 'domain'
 elo just d'<a href="http://www.apache.org/foundation/preFAQ.html">Apache Web server</a>
software
 mat succ&eacute;s installeiert. Sie mussen allerdengs nach des Decksait
 remplaceieren oder awer de Server op eng aner Sait mat dem richtigen contenu
 em-dirigeieren.
 <br>
 <hr>
 <blockquote>Wann Dir die heiten Sait anstell vun der site die Dir erw&acirc;rt
 hut gesitt, da contacteiert wannechglift den <b>administrator vun dem betraffener
 site.</b> (Versicht &eacute;n email no <tt>&lt;Webmaster@<i>domain</i>&gt;
 </tt><font face="Times New Roman,Times">ze
 schecken.) Obwuel den heiten site </font>Apache software benotzt, as et
 ball secher datt keng Verbindung mat der Apache Group existeiert, also scheckt
 wannechglift keng email iwert desen site oder sein contenu zu den Apache
 Autoren. Falls Dir d&euml;st awer macht, get &auml;ren message&nbsp;
 <b><font size="+2">ignoreiert.</font></b></blockquote>
 
 <hr>
 <p>D'Apache <a href="manual/">documentation</a> ass d&euml;ser Ausgab
 beigef&uuml;cht.
 <p>Dem Webmaster vun dem heitenen site steht et zou dest Bild ob engem
 Apache-powered Web server ze presenteieren. Merci dat Dir Apache benotzt!
 <center><img src="apache_pb.gif" alt="" ></center>
 
 </body>
 </html>
 
 
 

---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: docs-unsubscribe@httpd.apache.org
For additional commands, e-mail: docs-help@httpd.apache.org


Mime
View raw message