httpd-docs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From pep...@locus.apache.org
Subject cvs commit: httpd-docs-1.3/htdocs index.html.lu
Date Wed, 22 Nov 2000 04:29:58 GMT
pepper   00/11/21 20:29:57

 Modified:  htdocs  index.html.lu
 Log:
 Removed 'index.html'.
 Quoted font size attribute.
 Broke a couple long lines.
 
 Revision Changes  Path
 1.4    +5 -3   httpd-docs-1.3/htdocs/index.html.lu
 
 Index: index.html.lu
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/httpd-docs-1.3/htdocs/index.html.lu,v
 retrieving revision 1.3
 retrieving revision 1.4
 diff -u -r1.3 -r1.4
 --- index.html.lu	2000/11/12 00:14:00	1.3
 +++ index.html.lu	2000/11/22 04:29:57	1.4
 @@ -20,14 +20,16 @@
  <hr>
  <blockquote>Wann Dir die heiten Sait anstell vun der site die Dir erw&acirc;rt
  hut gesitt, da contacteiert wannechglift den <b>administrator vun dem betraffener
 -site.</b> (Versicht &eacute;n email no <tt>&lt;Webmaster@<i>domain</i>&gt;
</tt><font face="Times New Roman,Times">ze
 +site.</b> (Versicht &eacute;n email no <tt>&lt;Webmaster@<i>domain</i>&gt;
 +</tt><font face="Times New Roman,Times">ze
  schecken.) Obwuel den heiten site </font>Apache software benotzt, as et
  ball secher datt keng Verbindung mat der Apache Group existeiert, also scheckt
  wannechglift keng email iwert desen site oder sein contenu zu den Apache
 -Autoren. Falls Dir d&euml;st awer macht, get &auml;ren message&nbsp; <b><font
size=+2>ignoreiert.</font></b></blockquote>
 +Autoren. Falls Dir d&euml;st awer macht, get &auml;ren message&nbsp;
 +<b><font size="+2">ignoreiert.</font></b></blockquote>
  
  <hr>
 -<p>D'Apache <a href="manual/index.html">documentation</a> ass d&euml;ser
Ausgab
 +<p>D'Apache <a href="manual/">documentation</a> ass d&euml;ser Ausgab
  beigef&uuml;cht.
  <p>Dem Webmaster vun dem heitenen site steht et zou dest Bild ob engem
  Apache-powered Web server ze presenteieren. Merci dat Dir Apache benotzt!
 
 
 

Mime
View raw message