httpd-dev mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From "Hracek, Petr" <petr.hra...@siemens.com>
Subject Problem with my module in Apache2.2.3 (SLES10)
Date Wed, 05 Nov 2008 11:51:29 GMT
Hello *,
 
I have a question regarding mules for Apache2.
In my module mod_unity.c is written:
 
static const command_rec udsc_config_cmds[] = {
  /*
   * Global (main-server) context configuration directives
   */
  AP_INIT_TAKE1("UNITYUsmwHost", udsc_cmd_UDSCUsmwHost,NULL,RSRC_CONF,"UNITY USMW Host (127.0.0.1,
 IP-Address)"),
  AP_INIT_TAKE1("UNITYUsmwPort", udsc_cmd_UDSCUsmwPort,NULL,RSRC_CONF,"UNITY USMW Port (8769,
Port number)"),
  AP_INIT_TAKE1("UNITYUsmwTimeOut", udsc_cmd_UDSCUsmwTimeOut,NULL,RSRC_CONF, "UNITY USMW
Timeout (30, TimeOut in seconds (5-600))"),
  AP_INIT_TAKE1("UNITYUsmwRetries",udsc_cmd_UDSCUsmwRetries,NULL,RSRC_CONF, "UNITY USMW
Connection Retries " "(`2', `Number of retries')"),
  AP_INIT_TAKE1("UNITYMutex",udsc_cmd_UDSCMutex,NULL,RSRC_CONF, "UNITY lock for handling
internal mutual exclusions " "(`none', `file:/path/to/file')"),
  AP_INIT_TAKE1("UNITYSessionCache",udsc_cmd_UDSCSessionCache, NULL,RSRC_CONF, "UNITY Session
Cache storage " "(`shm:/path/to/file')"),
  AP_INIT_TAKE1("UNITYSessionCacheTimeout",udsc_cmd_UDSCSessionCacheTimeout, NULL,RSRC_CONF,
"UNITY expiration of normal sessions " "(`86400' - number of seconds)"),
  AP_INIT_TAKE1("UNITYTransientStateTimeout",udsc_cmd_UDSCTransientStateTimeout, NULL,RSRC_CONF,
"UNITY expiration of internal transient sessions " "(`300' - number of seconds)"),
  AP_INIT_TAKE1("UNITYFirstAccessTimeout",udsc_cmd_UDSCFirstAccessTimeout, NULL,RSRC_CONF,"UNITY
timeout until first access after login" "(`30' - number of seconds)"),
  AP_INIT_TAKE1("UNITYTitlePrefixFile",udsc_cmd_UDSCTitlePrefixFile, NULL,RSRC_CONF, "UNITY
TitlePrefixFile " "(`/path/to/file')"),
  AP_INIT_TAKE1("UNITYTitlePrefixDefault",udsc_cmd_UDSCTitlePrefixDefault, NULL,RSRC_CONF,
"UNITY TitlePrefixDefault " "(`String')"),
  AP_INIT_FLAG("UNITYCL4BYTEBUG",udsc_cmd_UDSCCL4BYTEBUG, NULL,RSRC_CONF, "UNITY ContenLength
4 Byte Off Bug " "(`on', `off')"),
  {NULL}
};
static void register_hooks(apr_pool_t *p)
{
  static const char * const aszPre[]={"mod_unity.c",NULL};
  ap_hook_post_config(udsc_init_Module,NULL,NULL,APR_HOOK_MIDDLE);
  ap_hook_auth_checker(udsc_auth_handler,NULL,NULL,APR_HOOK_MIDDLE);
  ap_hook_access_checker(udsc_access_handler,NULL,NULL,APR_HOOK_MIDDLE);
  ap_hook_fixups(udsc_fixups,NULL,NULL,APR_HOOK_MIDDLE);
  ap_hook_child_init(udsc_init_Child,NULL,NULL,APR_HOOK_MIDDLE);
  //ap_hook_handler(udsc_child_exit,NULL,NULL,APR_HOOK_MIDDLE);
#ifdef USSW_PROTOTYPE
  ap_hook_handler(udsc_hook_AddModule,NULL,NULL,APR_HOOK_MIDDLE);
  ap_hook_handler(udsc_hook_RemoveModule,NULL,NULL,APR_HOOK_MIDDLE);
#endif
  ap_hook_handler(udsc_secmcj_handler,NULL,NULL,APR_HOOK_FIRST);
  ap_hook_handler(udsc_notification_handler,NULL,NULL,APR_HOOK_MIDDLE);
  ap_hook_handler(udsc_login_handler,NULL,NULL,APR_HOOK_MIDDLE);
  ap_hook_handler(udsc_single_login_handler,NULL,NULL,APR_HOOK_MIDDLE);
  ap_hook_handler(udsc_logout_handler,NULL,NULL,APR_HOOK_MIDDLE);
  ap_hook_handler(udsc_wsm_handler,NULL,NULL,APR_HOOK_MIDDLE);
  ap_hook_handler(udsc_mulsess_tab_handler,NULL,NULL,APR_HOOK_MIDDLE);
}
/*
 * the main Apache API config structure
 */
module AP_MODULE_DECLARE_DATA unity_module = {
  STANDARD20_MODULE_STUFF,
 
  /* Standard API (always present) */
  NULL,      /* create per-dir  config structures */
  NULL,      /* merge per-dir  config structures */
  udsc_config_server_create, /* create per-server config structures */
  NULL,  /* merge per-server config structures */
  udsc_config_cmds,    /* table of config file commands    */
  register_hooks /*set up other request processing hooks */
};

Could you please tell me what is called first?
 
Without this module I see Document Root page of apache, but when the module is loaded
no Document Root is shown but some error log page generated by module?
 
Configuration file of module is in the attachement?.
LogFile /var/log/apache2/rewrite_log is in the attachment.
Could you please tell me where I can have a problem?
 
regards / S pozdravem
 
Ing. Petr Hráček
IT Services and Enterprise Communications
Developer
 
Bidláky 20, budova Mediahall
639 00 Brno
 
Tel.: +420 533 337 267
Fax.: +420 533 337 252
mailto: petr.hracek@siemens.com <mailto:petr.hracek@siemens.com> 
www.isec-it.com <http://www.isec-it.com/> 
 
Společnost: iSEC - IT Services and Enterprise Communications s.r.o.
Sídlo: Brno, Bidláky 20, 639 00
Obchodní firma je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně v oddílu
C, ve složce 54602. 
IČ: 27721710
 
POZOR!

Tento e-mail může obsahovat obchodní tajemství nebo jiné utajované a důvěrné informace.
Pokud jste tento e-mail obdrželi omylem, oznamujeme Vám tímto, že je přísně zakázáno
jej jakýmkoli způsobem upravovat, kopírovat nebo šířit. Neprodleně nás prosím informujte
a tento e-mail zničte. Děkujeme za spolupráci.

 

Important Note!

This e-mail may contain trade secrets or privileged, undisclosed or otherwise confidential
information. If you have received this e-mail in error, you are hereby notified that any review,
copying or distribution of it is strictly prohibited. Please inform us immediately and destroy
the original transmittal. Thank you for your cooperation.

 
 

Mime
View raw message