httpd-dev mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Jim Jagielski <...@jaguNET.com>
Subject RIS (fwd)
Date Fri, 12 Jun 1998 20:13:27 GMT
RIS98 wrote:
> From ris98@ris.org Fri Jun 12 15:37 EDT 1998
> Date: Fri, 12 Jun 1998 21:36:56 +0200
> Message-Id: <199806121936.AA01698@anketa.ris.org>
> From: RIS98 <ris98@anketa.ris.org>
> To: jim@jagunet.com
> Reply-To: ris98@anketa.ris.org
> Subject: RIS
> Delivery-Receipt-To: ris98@anketa.ris.org
> X-Confirm-Reading-To: ris98@anketa.ris.org
> Priority: urgent
> 
> Spostovani!
> 
> 
> Vabimo Vas k sodelovanju v 3. anketi projekta RIS (Raba Interneta v
> Sloveniji) po WWW. RIS je akademski in neprofiten projekt - njegovo
> poslanstvo je proucevanje sprememb, ki jih v Slovenijo prinasa
> Internet. Vsi rezultati so javni in dosegljivi na naslovu www.ris.org
> 
> Anketa vkljucuje vse aktualne vsebine povezane z uporabo
> Interneta. Odgovarjanje je zanimivo in kratkocasno. Prepricajte se!
> Jamcimo vam popolno tajnost vasih odgovorov.
> 
> Vprasalnik se nahaja na naslovu:
> http://anketa.ris.org/z.pl?37PWhoTqlu26I
> 
> Prispevajte k razumevanju Interneta v Sloveniji, sodelujte in prejeli 
> boste rezultate! Za sodelovanje se Vam vnaprej zahvaljujemo.
> 
> 
> 
> 
> Dr. Vasja Vehovar,
> vodja projekta RIS    
> CMI - Center za metodologijo in informatiko    
> Fakulteta za druzbene vede, Univerza v Ljubljani    
> 
> p.s.
> prosimo Vas, da o poteku ankete obvestite vase prijatelje, sodelavce
> in znance 
> 
> 
> 


-- 
===========================================================================
  Jim Jagielski  |||  jim@jaguNET.com  |||  http://www.jaguNET.com/
      "That's no ordinary rabbit... that's the most foul,
      cruel and bad-tempered rodent you ever laid eyes on"

Mime
View raw message