httpd-dev mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Rob Hartill <r...@imdb.com>
Subject Internetowa Ksiazka Teleadresowa (fwd)
Date Mon, 22 Sep 1997 07:11:03 GMT

mod_rot13 anyone ?

---------- Forwarded message ----------
Date: Mon, 22 Sep 1997 00:37:24 +0200
From: teleadr@plj.com.pl
To: apache-bugs@mail.apache.org
Subject: Internetowa Ksiazka Teleadresowa

Szanowni Panstwo

Wydawnictwo PLJ proponuje Panstwu bezplatne umieszczenie informacji
o Waszej instytucji w jesiennej edycji "Internetowej ksiazki teleadresowej".

Nasza publikacja jest nowoscia na rynku polskim. Mamy nadzieje, ze jej
kolejne edycje przyczynia sie do wzrostu popularnosci wymiany informacji
za posrednictwem Internetu. Potencjalnym nabywcom ulatwia odszukanie
interesujacych ich danych. Firmom zapewnia lepszy kontakt z obecnymi
klientami, a tak¿e przysporza nowych klientow dzieki dodatkowej reklamie.

W celu skorzystania z naszej oferty prosimy o polaczenie sie z nasza strona:

http://teleadr.plj.com.pl

i wypelnienie krotkiego kwestionariusza.


Koszty akcji reklamowej ponosza calkowicie nabywcy
"Internetowej ksiazki teleadresowej".

Dziekujemy za skorzystanie z naszej propozycji.


												  Leszek ReinischMime
View raw message