httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r1736408 - /httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/
Date Thu, 24 Mar 2016 09:21:17 GMT
Author: nilgun
Date: Thu Mar 24 09:21:17 2016
New Revision: 1736408

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1736408&view=rev
Log:
update transformations.

Modified:
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_alias.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_alias.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_log_config.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_setenvif.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_setenvif.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_so.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_so.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8?rev=1736408&r1=1736407&r2=1736408&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8 [utf-8] Thu Mar 24 09:21:17
2016
@@ -33,7 +33,6 @@
 <a href="../ja/mod/core.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a>
|
 <a href="../tr/mod/core.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce
sürüm geçerlidir.</div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Apache
HTTP Sunucusunda daima mevcut olan çekirdek
 özellikler</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Çekirdek</td></tr></table>
@@ -3258,11 +3257,12 @@ LogLevel info ssl_module:warn</pre>
      bir muteksi tutarken olağandışı bir şekilde sonlanırsa httpd donar
      ve isteklere yanıt vermeyi durdurur. Bu olduğunda sunucuyu bu
      durumdan kurtarmak için elle yeniden başlatmak gerekir.</p>
-    <p>Bu duruma karşı bir mekanizma sağlayan Solaris dikkate değer bir
-     istisnadır. Bu mekanizma, bir muteksi tutan bir çocuk süreç
-     olağandışı bir şekilde sonlandıktan sonra muteksin kurtarılmasını
-     sağlar.</p>
-    <p>Sisteminiz <code>pthread_mutexattr_setrobust_np()</code> işlevini
+    <p>Bu duruma karşı bir mekanizma sağlayan Solaris ve Linux dikkate 
+     değer bir istisnadır. Bu mekanizma, bir muteksi tutan bir çocuk 
+     süreç olağandışı bir şekilde sonlandıktan sonra muteksin 
+     kurtarılmasını sağlar.</p>
+    <p>Sisteminiz POSIX uyumluysa veya 
+     <code>pthread_mutexattr_setrobust_np()</code> işlevini
      sağlıyorsa <code>pthread</code> seçeneğini rahatça
      kullanabilirsiniz.</p>
     </div>
@@ -3963,7 +3963,7 @@ kullanılacak konak adları için başka
 <div class="directive-section"><h2><a name="ServerName" id="ServerName">ServerName</a>
<a name="servername" id="servername">Yönergesi</a></h2>
 <table class="directive">
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Sunucunun
özdeşleşeceği konak ismi ve port.</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>ServerName
[<var>şema</var>://]<var>tam-nitelenmiş-alan-adı</var>[:<var>port</var>]
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>ServerName
[<var>şema</var>://]<var>alan-adı</var>|<var>ip-adresi</var>[:<var>port</var>]
 </code></td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu
geneli, sanal konak</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Çekirdek</td></tr>
@@ -3971,13 +3971,17 @@ kullanılacak konak adları için başka
 </table>
   <p><code class="directive">ServerName</code> yönergesi, sunucunun
kendini
    betimlemekte kullanacağı şema, konak adı ve port değerlerini belirler.
-   Bu, yönlendirme URL’leri oluşturulurken kullanılır.</p>
+  </p>
 
-  <p>Ek olarak, <a href="../vhosts/name-based.html">isme dayalı sanal
+  <p><a href="../vhosts/name-based.html">isme dayalı sanal
    konaklar</a> kullanılırken bir sanal konağı eşsiz bir şekilde betimlemek
-   için de <code class="directive">ServerName</code> kullanılır (muhtemelen
+   için <code class="directive">ServerName</code> kullanılır (muhtemelen
    <code class="directive">ServerAlias</code> ile birlikte).</p>
 
+  <p>Ek olarak, <code class="directive">UseCanonicalName</code> yönergesine

+   öntanımlı olmayan bir değer atanarak özüne yönlendiren URL'ler 
+   oluştururken de bu yönerge kullanılır.</p>
+   
   <p>Örneğin, HTTP
    sunucusunun barındırıldığı makinenin ismi <code>mail.example.com</code>
    olduğu halde makinenin bir de <code>www.example.com</code> diye bir de
@@ -3992,8 +3996,9 @@ kullanılacak konak adları için başka
    iptal eder.</p>
 
   <p>Bir <code class="directive">ServerName</code> ataması yapılmamışsa
sunucu
-   istemciye görünen sunucu ismi için IP adresine bir ters DNS sorgusu
-   yapacaktır.</p>
+   istemciye görünen sunucu ismini anlamak için önce işletim sistemine 
+   sistemin konak adını sorar. Bu başarılı olmazsa sistem üzerinde IP 
+   adresine bir ters DNS sorgusu yapar.</p>
 
   <p><code class="directive">ServerName</code> yönergesinde bir port
belirtilmediği
    takdirde sunucu, isteğin geldiği portu kullanacaktır. Öngörülebilirlik ve
@@ -4194,12 +4199,12 @@ kullanılacak konak adları için başka
 <table class="directive">
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Eşleşen
tüm dosyaların belli bir eylemci tarafından işlenmesine
 sebep olur.</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>SetHandler
<var>eylemci-ismi</var>|None</code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>SetHandler
<var>eylemci-ismi</var>|none|<var>ifade</var></code></td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu
geneli, sanal konak, dizin, .htaccess</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Override">Geçersizleştirme:</a></th><td>FileInfo</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Çekirdek</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>core</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Compatibility">Uyumluluk:</a></th><td>Apache
httpd 2.0’da core modülüne taşındı.</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Compatibility">Uyumluluk:</a></th><td>ifade
seçeneği 2.4.19 sürümünde eklendi</td></tr>
 </table>
   <p>Bir <code>.htaccess</code> dosyasına veya bir <code class="directive"><a
href="#directory">&lt;Directory&gt;</a></code> ya da <code class="directive"><a
href="#location">&lt;Location&gt;</a></code> bölümüne yerleştirildiğinde,
eşleşen
    tüm dosyaların, ismi <var>eylemci-ismi</var> ile belirtilen <a href="../handler.html">eylemci</a>
tarafından çözümlenmesine sebep olur.
@@ -4228,6 +4233,15 @@ sebep olur.</td></tr>
 &lt;/FilesMatch&gt;</pre>
 
 
+  <p>Dizge değerli ifadeler istek öncesi değişkenleri içerecek şekilde 
+   düzenlenebilir. Buna ismli düzenli ifadelere yapılan geriye başvurular 
+   dahildir:</p>
+
+  <pre class="prettyprint lang-config">&lt;LocationMatch ^/app/(?&lt;sub&gt;[^/]+)/&gt;
+   SetHandler "proxy:unix:/var/run/app_%{env:MATCH_sub}.sock|fcgi://localhost:8080"
+&lt;/LocationMatch&gt;</pre>
+
+
   <p>Evvelce tanımlanmış bir <code class="directive">SetHandler</code>
yönergesini
    <code>None</code> değeriyle geçersiz hale getirebilirsiniz.</p>
 
@@ -4314,9 +4328,13 @@ gerçekleşmesi için sunucunun geçmesi
   <p><code class="directive">TimeOut</code> yönergesi Apache httpd’nin
aşağıdaki
    durumlarda G/Ç için bekleyeceği süreyi belirler:</p>
 
-  <ol>
-   <li>Veriyi istemciden okurken, okuma tamponu boş olduğu takdirde bir TCP
-    paketinin gelmesini bekleyeceği süre.</li>
+  <ul>
+   <li><p>Veriyi istemciden okurken, okuma tamponu boş olduğu takdirde bir

+    TCP paketinin gelmesini bekleyeceği süre.</p>
+   <p>Yeni bir bağlantıda ilk veri için, sunucuya yeni bağlantıyı aktaran

+    bir <code class="directive"><a href="#acceptfilter">AcceptFilter</a></code>
yönergesi ile 
+    ilgili yapılandırma ele alınıncaya kadar bu yönerge etkilenmez.</p>
+   </li>
 
    <li>Veriyi istemciye yazarken, gönderme tamponu dolu olduğu takdirde bir
     paket alındısı için beklenecek süre.</li>
@@ -4329,7 +4347,7 @@ gerçekleşmesi için sunucunun geçmesi
 
    <li><code class="module"><a href="../mod/mod_proxy.html">mod_proxy</a></code>
modülünde, <code class="directive"><a href="../mod/mod_proxy.html#proxytimeout">ProxyTimeout</a></code>
yönergesi
     yapılandırılmamışsa öntanımlı zaman aşımı değeri.</li>
-  </ol>
+  </ul>
 
 
 </div>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.xml.meta?rev=1736408&r1=1736407&r2=1736408&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.xml.meta Thu Mar 24 09:21:17 2016
@@ -12,6 +12,6 @@
   <variant outdated="yes">es</variant>
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_alias.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_alias.html.tr.utf8?rev=1736408&r1=1736407&r2=1736408&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_alias.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_alias.html.tr.utf8 [utf-8] Thu Mar 24 09:21:17
2016
@@ -32,7 +32,6 @@
 <a href="../ko/mod/mod_alias.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a>
|
 <a href="../tr/mod/mod_alias.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce
sürüm geçerlidir.</div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Belge
ağacının parçalarının dosya sisteminin parçalarıyla
 eşlenmesini sağlar ve URL yönlendirmesi yapar.</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
@@ -51,6 +50,15 @@ eşlenmesini sağlar ve URL yönlendirme
    yönlendirmekte kullanılır. Çoğunlukla özkaynak başka bir yere
    taşındığında kullanılır.</p>
 
+  <p><code class="directive"><a href="#alias">Alias</a></code>,
+   <code class="directive"><a href="#scriptalias">ScriptAlias</a></code>
ve 
+   <code class="directive"><a href="#redirect">Redirect</a></code>
yönergeleri
+   <code class="directive"><a href="../mod/core.html#location">&lt;Location&gt;</a></code>
+   veya <code class="directive"><a href="../mod/core.html#locationmatch">&lt;LocationMatch&gt;</a></code>
+   bölümleri içinde kullanıldığında hedef yolu veya URL'yi betimlemek için 
+   <a href="../expr.html">ifade sözdizimi</a> kullanılabilir.
+  </p>
+  
   <p><code class="module"><a href="../mod/mod_alias.html">mod_alias</a></code>
modülü basit URL değiştirme görevlerini
    yerine getirmek için tasarlanmıştır. Sorgu dizgelerini işleme sokmak
    gibi daha karmaşık görevler için <code class="module"><a href="../mod/mod_rewrite.html">mod_rewrite</a></code>
modülü ile
@@ -109,14 +117,24 @@ Alias "/foo" "/gaq"</pre>
    <code>/foo</code> rumuzu daima <code>/foo/bar</code> rumuzundan
önce
    eşleşecek, dolayısıyla ikinci yönerge yok sayılacaktı.</p>
 
+  <p><code class="directive"><a href="#alias">Alias</a></code>,
+   <code class="directive"><a href="#scriptalias">ScriptAlias</a></code>
ve 
+   <code class="directive"><a href="#redirect">Redirect</a></code>
yönergeleri
+   <code class="directive"><a href="../mod/core.html#location">&lt;Location&gt;</a></code>
+   veya <code class="directive"><a href="../mod/core.html#locationmatch">&lt;LocationMatch&gt;</a></code>
+   bölümleri içinde kullanıldığında bu yönergeler küresel olarak tanımlı
+   <code class="directive"><a href="#alias">Alias</a></code>,
+   <code class="directive"><a href="#scriptalias">ScriptAlias</a></code>
ve 
+   <code class="directive"><a href="#redirect">Redirect</a></code>
yönergelerinden öncelikli olur.
+  </p>
 </div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif"
/></a></div>
 <div class="directive-section"><h2><a name="Alias" id="Alias">Alias</a>
<a name="alias" id="alias">Yönergesi</a></h2>
 <table class="directive">
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>URL’leri
dosya sistemi konumlarıyla eşler.</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>Alias
<var>URL-yolu</var> <var>dosya-yolu</var> |
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>Alias
[<var>URL-yolu</var>] <var>dosya-yolu</var> |
 <var>dizin-yolu</var></code></td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu
geneli, sanal konak</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu
geneli, sanal konak, dizin</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>mod_alias</td></tr>
 </table>
@@ -170,6 +188,21 @@ Alias "/foo" "/gaq"</pre>
 
   <p><var>URL-yolu</var> değiştirgesindeki bölü çizgilerinin sayısı
istek
    URL-yolundakiler kadardır.</p>
+  
+  <p>Eğer <code class="directive">Alias</code> yönergesi
+   <code class="directive"><a href="../mod/core.html#location">&lt;Location&gt;</a></code>
+   veya <code class="directive"><a href="../mod/core.html#locationmatch">&lt;LocationMatch&gt;</a></code>
+   bölümleri içinde kullanılırsa URL-yolu yoksayılır ve dosya-yolu 
+   <a href="../expr.html">ifade sözdizimi</a> kullanılarak yorumlanır.<br
/>
+   Bu sözdizimi Apache 2.4.19 ve sonrasında kulanılabilir.</p>
+  
+  <pre class="prettyprint lang-config">&lt;Location "/image"&gt;
+  Alias "/ftp/pub/image"
+&lt;/Location&gt;
+&lt;LocationMatch "/error/(?&lt;NUMBER&gt;[0-9]+)"&gt;
+  Alias "/usr/local/apache/errors/%{env:MATCH_NUMBER}.html"
+&lt;/LocationMatch&gt;</pre>
+
 
  
 </div>
@@ -255,7 +288,7 @@ AliasMatch "^/image/(.*)\.gif$" "/files/
 <table class="directive">
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>İstemciyi,
bir yönlendirme isteği döndürerek farklı bir URL’ye
 yönlendirir.</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>Redirect
[<var>durum</var>] <var>URL-yolu</var>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>Redirect
[<var>durum</var>] [<var>URL-yolu</var>]
 <var>URL</var></code></td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu
geneli, sanal konak, dizin, .htaccess</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Override">Geçersizleştirme:</a></th><td>FileInfo</td></tr>
@@ -295,17 +328,21 @@ Redirect "/bir" "/iki"</pre>
    yönlendirilir. <code>POST</code>'ların iptal edileceğini unutmayın.<br
/>
    Sadece tam yol parçaları eşleştirilir, bu nedenle
    <code>http://example.com/hizmetfesmekan.txt</code> isteği yukarıdaki
-   yönlendirme ile eşleşmeyecektir.
-   Düzenli ifadelerin kullanıldığı daha karmaşık eşleşmeler
-   için <code class="directive"><a href="#redirectmatch">RedirectMatch</a></code>
-   yönergesine bakınız.</p>
+   yönlendirme ile eşleşmeyecektir. <a href="../expr.html">İfade 
+   sözdizimi</a> kullanılan daha karmaşık eşleşmeler için URL-yolu seçeneği

+   aşağıda açıklandığı gibi yoksayılır. Düzenli ifadelerin kullanıldığı
daha 
+   karmaşık eşleşmeler için <code class="directive"><a href="#redirectmatch">RedirectMatch</a></code>
+   yönergesine de bakınız.</p>
 
 
   <div class="note"><h3>Bilginize</h3>
    <p>Yapılandırma dosyasında yer alış sırasına bakmaksızın
     <code class="directive">Redirect</code> yönergeleri
     <code class="directive">Alias</code> ve <code class="directive">ScriptAlias</code>
-    yönergelerinden önce ele alınır.</p></div>
+    yönergelerinden önce ele alınır. <code class="directive"><a href="../mod/core.html#location">&lt;Location&gt;</a></code>
bölümü içinde kullanılmış bir 
+    <code class="directive">Redirect</code> yönergesi URL-yolu belirtilmiş
 
+    <code class="directive">Redirect</code> ve <code class="directive">Alias</code>

+    yönergelerine göre önceliklidir.</p></div>
 
    <p>Herhangi bir <code><em>durum</em></code> belirtilmemişse
"geçici"
     yönlendirme (HTTP durum kodu: 302) yapılır. Bu, istemciye özkaynağın
@@ -343,6 +380,25 @@ Redirect "/bir" "/iki"</pre>
   <pre class="prettyprint lang-config">Redirect permanent "/bir" "http://example.com/iki"
 Redirect 30" "/yedi" http://example.com/baskabisey"</pre>
 
+
+  <p>Eğer <code class="directive">Redirect</code> yönergesi URL-yolu
belirtilmemiş 
+   bir <code class="directive"><a href="../mod/core.html#location">&lt;Location&gt;</a></code>
+   veya <code class="directive"><a href="../mod/core.html#locationmatch">&lt;LocationMatch&gt;</a></code>
+   bölümü içinde yer alıyorsa, URL seçeneği <a href="../expr.html">ifade

+   sözdizimi</a> kullanılarak yorumlanır.<br />
+   Bu sözdizimi Apache 2.4.19 ve sonrasında kullanılabilir.</p>
+
+  <pre class="prettyprint lang-config">&lt;Location "/bir"&gt;
+  Redirect permanent "http://example.com/iki"
+&lt;/Location&gt;
+&lt;Location "/yedi"&gt;
+  Redirect 303 "http://example.com/baskabisey"
+&lt;/Location&gt;
+&lt;LocationMatch "/error/(?&lt;NUMBER&gt;[0-9]+)"&gt;
+  Redirect permanent "http://example.com/errors/%{env:MATCH_NUMBER}.html"
+&lt;/LocationMatch&gt;</pre>
+
+
  
 </div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif"
/></a></div>
@@ -411,9 +467,9 @@ URL’ye yönlendirir.</td></tr>
 <div class="directive-section"><h2><a name="ScriptAlias" id="ScriptAlias">ScriptAlias</a>
<a name="scriptalias" id="scriptalias">Yönergesi</a></h2>
 <table class="directive">
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Bir
URL’yi dosya sistemindeki bir yere eşler ve hedefi bir CGI betiği olarak çalıştırır.</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>ScriptAlias
<var>URL-yolu</var>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>ScriptAlias
[<var>URL-yolu</var>]
 <var>dosya-yolu</var>|<var>dizin-yolu</var></code></td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu
geneli, sanal konak</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu
geneli, sanal konak, dizin</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>mod_alias</td></tr>
 </table>
@@ -433,7 +489,7 @@ URL’ye yönlendirir.</td></tr>
    olur. Bu yapılandırma aslında şuna eşdeğerdir:</p>
 
   <pre class="prettyprint lang-config">Alias "/cgi-bin/" "/siteler/cgi-bin/"
-&lt;Location "/cgi-bin" &gt;
+&lt;Location "/cgi-bin"&gt;
   SetHandler cgi-script
   Options +ExecCGI
 &lt;/Location&gt;</pre>
@@ -472,6 +528,22 @@ URL’ye yönlendirir.</td></tr>
   çıkabilir; bu bakımdan <code class="directive">ScriptAlias</code> yönergesini
yok
   sayan URL yollarının belirtilebilme olasılığı gözardı
   edilmemelidir.</div>
+  
+  <p>Eğer <code class="directive">ScriptAlias</code> yönergesi URL-yolu
belirtilmemiş 
+   bir <code class="directive"><a href="../mod/core.html#location">&lt;Location&gt;</a></code>
+   veya <code class="directive"><a href="../mod/core.html#locationmatch">&lt;LocationMatch&gt;</a></code>
+   bölümü içinde yer alıyorsa, URL seçeneği <a href="../expr.html">ifade

+   sözdizimi</a> kullanılarak yorumlanır.<br />
+   Bu sözdizimi Apache 2.4.19 ve sonrasında kullanılabilir.</p>
+
+  <pre class="prettyprint lang-config">&lt;Location "/cgi-bin"&gt;
+  ScriptAlias "/siteler/cgi-bin/"
+&lt;/Location&gt;
+&lt;LocationMatch "/cgi-bin/errors/(?&lt;NUMBER&gt;[0-9]+)"&gt;
+  ScriptAlias "/siteler/cgi-bin/errors/%{env:MATCH_NUMBER}.cgi"
+&lt;/LocationMatch&gt;</pre>
+
+  
  
 <h3>Ayrıca bakınız:</h3>
 <ul>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_alias.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_alias.xml.meta?rev=1736408&r1=1736407&r2=1736408&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_alias.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_alias.xml.meta Thu Mar 24 09:21:17 2016
@@ -11,6 +11,6 @@
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_log_config.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_log_config.html.tr.utf8?rev=1736408&r1=1736407&r2=1736408&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_log_config.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_log_config.html.tr.utf8 [utf-8] Thu Mar
24 09:21:17 2016
@@ -32,7 +32,6 @@
 <a href="../ko/mod/mod_log_config.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a>
|
 <a href="../tr/mod/mod_log_config.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce
sürüm geçerlidir.</div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Sunucuya
yapılan isteklerin günlük kayıtlarının tutulması
 </td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
@@ -472,6 +471,7 @@ expr=<var>ifade</var>]</code></td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu
geneli</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>mod_log_config</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Compatibility">Uyumluluk:</a></th><td>Apache
HTTP Sunucusunun 2.4.19 ve sonraki sürümlerinde kullanılabilir.</td></tr>
 </table>
 
   <p><code class="directive">GlobalLog</code> yönergesi ana sunucu yapılandırması
ve

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.meta?rev=1736408&r1=1736407&r2=1736408&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.meta Thu Mar 24 09:21:17
2016
@@ -11,6 +11,6 @@
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_setenvif.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_setenvif.html.tr.utf8?rev=1736408&r1=1736407&r2=1736408&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_setenvif.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_setenvif.html.tr.utf8 [utf-8] Thu Mar 24
09:21:17 2016
@@ -32,7 +32,6 @@
 <a href="../ko/mod/mod_setenvif.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a>
|
 <a href="../tr/mod/mod_setenvif.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce
sürüm geçerlidir.</div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Ortam
değişkenlerinin isteğin özelliklerine uygun olarak atanmasını sağlar</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#ModuleIdentifier">Modül Betimleyici:</a></th><td>setenvif_module</td></tr>
@@ -95,8 +94,8 @@ BrowserMatch MSIE !netscape</pre>
   ve ortam değişkenlerine <code>User-Agent</code> HTTP istek başlığının
   değerine göre atama yapar. Aşağıdaki iki satır aynı etkiye sahiptir:</p>
 
- <pre class="prettyprint lang-config">BrowserMatchNoCase Robot is_a_robot
-SetEnvIfNoCase User-Agent Robot is_a_robot</pre>
+ <pre class="prettyprint lang-config">BrowserMatch Robot is_a_robot
+SetEnvIf User-Agent Robot is_a_robot</pre>
 
 
  <p>Başka örnekler:</p>
@@ -215,10 +214,10 @@ SetEnvIfNoCase User-Agent Robot is_a_rob
 
   <p>İlk biçemde değişkene "1" değeri atanır. İkincisinde atanmış bir
    değişken atanmamış yapılır. Üçüncüsünde ise değişkene belirtilen
-   <code><em>değer</em></code> bire bir atanır. 2.0.52 sürümünden
itibaren
+   <code><em>değer</em></code> bire bir atanır. 2.0.51 sürümünden
itibaren
    Apache httpd parantezli düzenli ifadelerin sonuçları ile değiştirilmek
    üzere <code><em>value</em></code> içinde <code>$1</code>..<code>$9</code>
-   gösterimleri tanınmaktadır.</p>
+   gösterimleri tanınmaktadır. <code>$0</code> bu kalıp ile eşleşen
tüm dizgeye erişir.</p>
 
   <pre class="prettyprint lang-config">SetEnvIf Request_URI "\.gif$" nesne_bir_resim=gif
 SetEnvIf Request_URI "\.jpg$" nesne_bir_resim=jpg
@@ -228,6 +227,8 @@ SetEnvIf Referer belgeler\.alanismi\.exa
 
 SetEnvIf object_is_image xbm XBIT_PROCESSING=1
 
+SetEnvIf Request_URI "\.(.*)$" EXTENSION=$1
+
 SetEnvIf ^TS ^[a-z] TS_VAR</pre>
 
 

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_setenvif.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_setenvif.xml.meta?rev=1736408&r1=1736407&r2=1736408&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_setenvif.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_setenvif.xml.meta Thu Mar 24 09:21:17 2016
@@ -11,6 +11,6 @@
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_so.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_so.html.tr.utf8?rev=1736408&r1=1736407&r2=1736408&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_so.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_so.html.tr.utf8 [utf-8] Thu Mar 24 09:21:17
2016
@@ -32,7 +32,6 @@
 <a href="../ko/mod/mod_so.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a>
|
 <a href="../tr/mod/mod_so.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce
sürüm geçerlidir.</div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Modüllerin
ve çalıştırılabilir kodun sunucunun başlatılması veya
 yeniden başlatılması sırasında yüklenmesini sağlar.</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Eklenti</td></tr>
@@ -184,7 +183,9 @@ ve etkin modül listesine ekler.</td></t
    <code><em>modül</em></code> ismiyle ekler. <code><em>modül</em></code>,
    modülün kaynak dosyasında <code>module</code> türündeki tek harici
    değişkenin ismi olup modül belgelerinde <a href="module-dict.html#ModuleIdentifier">Modül
Betimleyici</a> olarak
-   geçer. Örneğin,</p>
+   geçer.</p>
+  
+  <p>Örneğin,</p>
 
   <pre class="prettyprint lang-config">LoadModule status_module modules/mod_status.so</pre>
 

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_so.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_so.xml.meta?rev=1736408&r1=1736407&r2=1736408&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_so.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_so.xml.meta Thu Mar 24 09:21:17 2016
@@ -11,6 +11,6 @@
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8?rev=1736408&r1=1736407&r2=1736408&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8 [utf-8] Thu Mar
24 09:21:17 2016
@@ -117,8 +117,8 @@ responses from the server</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_mime.html#addtype">AddType <var>media-type</var>
<var>extension</var>
 [<var>extension</var>] ...</a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr><td
class="descr" colspan="4">Maps the given filename extensions onto the specified content
 type</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_alias.html#alias">Alias <var>URL-yolu</var>
<var>dosya-yolu</var> |
-<var>dizin-yolu</var></a></td><td></td><td>sk</td><td>T</td></tr><tr
class="odd"><td class="descr" colspan="4">URL’leri dosya sistemi konumlarıyla
eşler.</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mod_alias.html#alias">Alias [<var>URL-yolu</var>]
<var>dosya-yolu</var> |
+<var>dizin-yolu</var></a></td><td></td><td>skd</td><td>T</td></tr><tr
class="odd"><td class="descr" colspan="4">URL’leri dosya sistemi konumlarıyla
eşler.</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_alias.html#aliasmatch">AliasMatch "<var>düzenli-ifade</var>"
 "<var>dosya-yolu</var>|<var>dizin-yolu</var>"</a></td><td></td><td>sk</td><td>T</td></tr><tr><td
class="descr" colspan="4">URL’leri dosya sistemi konumlarıyla düzenli ifadeleri kullanarak
 eşler.</td></tr>
@@ -781,7 +781,7 @@ olmayacağını denetler</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_autoindex.html#readmename" id="R" name="R">ReadmeName
<var>dosya-ismi</var></a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr><td
class="descr" colspan="4">Dizin listesinin sonuna yerleştirilecek dosyanın ismini
 belirler.</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mpm_common.html#receivebuffersize">ReceiveBufferSize
<var>bayt-sayısı</var></a></td><td> 0 </td><td>s</td><td>M</td></tr><tr
class="odd"><td class="descr" colspan="4">TCP alım tamponu boyu</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_alias.html#redirect">Redirect [<var>durum</var>]
<var>URL-yolu</var>
+<tr><td><a href="mod_alias.html#redirect">Redirect [<var>durum</var>]
[<var>URL-yolu</var>]
 <var>URL</var></a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr><td
class="descr" colspan="4">İstemciyi, bir yönlendirme isteği döndürerek farklı bir
URL’ye
 yönlendirir.</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_alias.html#redirectmatch">RedirectMatch
[<var>durum</var>] <var>düzenli-ifade</var>
@@ -862,8 +862,8 @@ user authentication</td></tr>
  dosyanın yerini belirler.</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_actions.html#script">Script <var>method</var>
<var>cgi-script</var></a></td><td></td><td>skd</td><td>T</td></tr><tr
class="odd"><td class="descr" colspan="4">Activates a CGI script for a particular
request
 method.</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_alias.html#scriptalias">ScriptAlias <var>URL-yolu</var>
-<var>dosya-yolu</var>|<var>dizin-yolu</var></a></td><td></td><td>sk</td><td>T</td></tr><tr><td
class="descr" colspan="4">Bir URL’yi dosya sistemindeki bir yere eşler ve hedefi bir
CGI betiği olarak çalıştırır.</td></tr>
+<tr><td><a href="mod_alias.html#scriptalias">ScriptAlias [<var>URL-yolu</var>]
+<var>dosya-yolu</var>|<var>dizin-yolu</var></a></td><td></td><td>skd</td><td>T</td></tr><tr><td
class="descr" colspan="4">Bir URL’yi dosya sistemindeki bir yere eşler ve hedefi bir
CGI betiği olarak çalıştırır.</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_alias.html#scriptaliasmatch">ScriptAliasMatch
<var>düzenli-ifade</var>
 <var>dosya-yolu</var>|<var>dizin-yolu</var></a></td><td></td><td>sk</td><td>T</td></tr><tr
class="odd"><td class="descr" colspan="4">Bir URL’yi dosya sistemindeki bir yere
düzenli ifade kullanarak
 eşler ve hedefi bir CGI betiği olarak çalıştırır.</td></tr>
@@ -886,7 +886,7 @@ the cgi daemon</td></tr>
 kullanılacak konak adları için başka isimler belirtebilmeyi sağlar.
 </td></tr>
 <tr><td><a href="mpm_common.html#serverlimit">ServerLimit <var>sayı</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td
class="descr" colspan="4">Ayarlanabilir süreç sayısının üst sınırını belirler.</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="core.html#servername">ServerName [<var>şema</var>://]<var>tam-nitelenmiş-alan-adı</var>[:<var>port</var>]
+<tr class="odd"><td><a href="core.html#servername">ServerName [<var>şema</var>://]<var>alan-adı</var>|<var>ip-adresi</var>[:<var>port</var>]
 </a></td><td></td><td>sk</td><td>Ç</td></tr><tr
class="odd"><td class="descr" colspan="4">Sunucunun özdeşleşeceği konak ismi
ve port.</td></tr>
 <tr><td><a href="core.html#serverpath">ServerPath <var>URL-yolu</var></a></td><td></td><td>k</td><td>Ç</td></tr><tr><td
class="descr" colspan="4">Uyumsuz bir tarayıcı tarafından erişilmesi için bir isme
dayalı sanal konak için meşru URL yolu</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="core.html#serverroot">ServerRoot <var>dizin-yolu</var></a></td><td>
/usr/local/apache </td><td>s</td><td>Ç</td></tr><tr
class="odd"><td class="descr" colspan="4">Sunucu yapılandırması için kök dizin</td></tr>
@@ -928,7 +928,7 @@ kullanılacak konak adları için başka
   düzifd [!]ort-değişkeni</em>[=<em>değer</em>]
   [[!]<em>ort-değişkeni</em>[=<em>değer</em>]] ...</a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr><td
class="descr" colspan="4">Ortam değişkenlerini isteğin özniteliklerinde harf büyüklüğüne
 bağlı olmaksızın yapılmış tanımlara göre atar.</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="core.html#sethandler">SetHandler <var>eylemci-ismi</var>|None</a></td><td></td><td>skdh</td><td>Ç</td></tr><tr
class="odd"><td class="descr" colspan="4">Eşleşen tüm dosyaların belli bir eylemci
tarafından işlenmesine
+<tr class="odd"><td><a href="core.html#sethandler">SetHandler <var>eylemci-ismi</var>|none|<var>ifade</var></a></td><td></td><td>skdh</td><td>Ç</td></tr><tr
class="odd"><td class="descr" colspan="4">Eşleşen tüm dosyaların belli bir eylemci
tarafından işlenmesine
 sebep olur.</td></tr>
 <tr><td><a href="core.html#setinputfilter">SetInputFilter <var>süzgeç</var>[;<var>süzgeç</var>...]</a></td><td></td><td>skdh</td><td>Ç</td></tr><tr><td
class="descr" colspan="4">POST girdilerini ve istemci isteklerini işleyecek süzgeçleri
 belirler.</td></tr>Mime
View raw message