httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r1722610 - in /httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod: core.xml.tr mod_log_config.xml.tr mpm_common.xml.tr
Date Sat, 02 Jan 2016 06:23:34 GMT
Author: nilgun
Date: Sat Jan 2 06:23:34 2016
New Revision: 1722610

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1722610&view=rev
Log:
update for sync with English docs.

Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.gen.tr>
Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.gen.tr> Modified:
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mpm_common.xml.tr

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.xml.tr?rev=1722610&r1=1722609&r2=1722610&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.xml.tr [utf-8] Sat Jan 2 06:23:34 2016
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1705784:1712268 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1722608 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.gen.tr>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.gen.tr>
@@ -4565,4 +4565,32 @@ gerçekleşmesi için sunucunun geçmesi
 </usage>
 </directivesynopsis>
 
+<directivesynopsis>
+<name>QualifyRedirectURL</name>
+<description>REDIRECT_URL ortam değişkeninin tamamen nitelenmiş olup
+olmayacağını denetler</description>
+<syntax>QualifyRedirectURL ON|OFF</syntax>
+<default>QualifyRedirectURL OFF</default>
+<contextlist><context>server config</context><context>virtual host</context>
+<context>directory</context>
+</contextlist>
+<override>FileInfo</override>
+<compatibility>Yönerge 2.4.18 ve sonrasında desteklenmektedir. 2.4.17
+sürümünde 'QualifyRedirectURL ON' yapılandırması mevcutmuş gibi
+davranılır.</compatibility>
+
+<usage>
+  <p>Bu yönerge sunucuya REDIRECT_URL ortam değişkenin tamamen nitelenmiş
+   olacağını temin eder. Değişken öntanımlı olarak istemci tarafından talep
+   edilen URL'yi harfi harfine içerir, "/index.html" gibi.
+   <directive module="core">QualifyRedirectURL ON</directive> belirtilseydi
+   aynı istek "http://www.example.com/index.html" gibi bir değerle
+   sonuçlanırdı.</p>
+
+   <p>Böyle belirtilmemiş olsa bile, istek tam nitelenmiş bir URL
+    içerseydi REDIRECT_URL de tam nitelenmiş URL'yi içerirdi.
+  </p>
+</usage>
+</directivesynopsis>
+
 </modulesynopsis>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.tr?rev=1722610&r1=1722609&r2=1722610&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.tr [utf-8] Sat Jan 2 06:23:34
2016
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1681106:1722340 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1722340 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.gen.tr>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.gen.tr>
@@ -565,4 +565,32 @@ TransferLog "logs/access_log"
 </usage>
 </directivesynopsis>
 
+<directivesynopsis>
+<name>GlobalLog</name>
+<description>Günlük dosyasının ismini ve biçemini belirler</description>
+<syntax>GlobalLog <var>dosya</var>|<var>boru</var>|<var>sağlayıcı</var>
+<var>biçem</var>|<var>takma_ad</var>
+[env=[!]<var>ortam_değişkeni</var>|
+expr=<var>ifade</var>]</syntax>
+<contextlist><context>server config</context>
+</contextlist>
+
+<usage>
+
+  <p><directive>GlobalLog</directive> yönergesi ana sunucu yapılandırması
ve
+    tüm tanımlı sanal konaklarca paylaşılan bir günlük tanımlar.</p>
+
+  <p><directive>GlobalLog</directive> yönergesi aşağıdaki farklar
dışında
+    <directive>CustomLog</directive> yönergesine eşdeğerdir:</p>
+  <ul>
+    <li><directive>GlobalLog</directive> sanal konak bağlamında belirtilirse
+     geçersizdir.</li>
+    <li>Sanal konaklar küresel bağlamda belirtilmiş bir
+     <directive>CustomLog</directive> yönergesinin tersine
+     <directive>GlobalLog</directive> yönergesini kendi
+     <directive>CustomLog</directive> yönergesiymiş gibi kullanır.</li>
+  </ul>
+</usage>
+</directivesynopsis>
+
 </modulesynopsis>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mpm_common.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mpm_common.xml.tr?rev=1722610&r1=1722609&r2=1722610&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mpm_common.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mpm_common.xml.tr [utf-8] Sat Jan 2 06:23:34
2016
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1705612:1707631 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1707631 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.gen.tr>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.gen.tr>
@@ -38,8 +38,8 @@
 <syntax>CoreDumpDirectory <var>dizin</var></syntax>
 <default>Öntanımlı değer için aşağıdaki açıklamaya bakınız</default>
 <contextlist><context>server config</context></contextlist>
-<modulelist><module>event</module><module>prefork</module>
-<module>worker</module></modulelist>
+<modulelist><module>event</module><module>worker</module>
+<module>prefork</module></modulelist>
 
 <usage>
   <p>Bu yönerge <code>core</code> dosyasını dökümlemek üzere Apache
httpd’nin
@@ -96,8 +96,8 @@
 <syntax>EnableExceptionHook On|Off</syntax>
 <default>EnableExceptionHook Off</default>
 <contextlist><context>server config</context></contextlist>
-<modulelist><module>event</module><module>prefork</module>
-<module>worker</module></modulelist>
+<modulelist><module>event</module><module>worker</module>
+<module>prefork</module></modulelist>
 
 <usage>
   <p>Güvenlik sebebiyle bu yönerge sadece Apache
@@ -121,8 +121,8 @@
 <syntax>GracefulShutdownTimeout <var>saniye</var></syntax>
 <default>GracefulShutdownTimeout 0</default>
 <contextlist><context>server config</context></contextlist>
-<modulelist><module>prefork</module><module>worker</module>
-<module>event</module></modulelist>
+<modulelist><module>event</module><module>worker</module>
+<module>prefork</module></modulelist>
 <compatibility>Sürüm 2.2 ve sonrasında mevcuttur</compatibility>
 
 <usage>
@@ -142,8 +142,9 @@
 <syntax>PidFile <var>dosya</var></syntax>
 <default>PidFile logs/httpd.pid</default>
 <contextlist><context>server config</context></contextlist>
-<modulelist><module>event</module><module>mpm_winnt</module>
-<module>mpmt_os2</module><module>prefork</module><module>worker</module>
+<modulelist><module>event</module><module>worker</module>
+<module>prefork</module><module>mpm_winnt</module>
+<module>mpmt_os2</module>
 </modulelist>
 
 <usage>
@@ -182,9 +183,9 @@ PidFile /var/run/apache.pid
 <syntax>Listen [<var>IP-adresi</var>:]<var>port-numarası</var>
  [<var>protokol</var>]</syntax>
 <contextlist><context>server config</context></contextlist>
-<modulelist><module>mpm_netware</module><module>mpm_winnt</module>
-<module>mpmt_os2</module><module>perchild</module>
-<module>prefork</module><module>worker</module><module>event</module>
+<modulelist><module>event</module><module>worker</module>
+<module>prefork</module><module>mpm_winnt</module>
+<module>mpm_netware</module><module>mpmt_os2</module>
 </modulelist>
 <compatibility><var>protokol</var> değiştirgesi 2.1.5 sürümünde
   eklenmiştir.</compatibility>
@@ -269,10 +270,8 @@ açıklaması</a></seealso>
 <syntax>ListenCoresBucketsRatio <var>oran</var></syntax>
 <default>ListenCoresBucketsRatio 0 (iptal)</default>
 <contextlist><context>server config</context></contextlist>
-<modulelist>
-<module>event</module>
-<module>prefork</module>
-<module>worker</module></modulelist>
+<modulelist><module>event</module><module>worker</module>
+<module>prefork</module></modulelist>
 <compatibility>Apache HTTP Server 2.4.17 ve sonrasında,
 <code>SO_REUSEPORT</code> soket seçeneğini destekleyen bir Linux çekirdeğinin
 varlığında ve yeni bağlantıların bunu kullanan dinleme süreçlerinin (veya
@@ -309,9 +308,10 @@ açıklaması</a></seealso>
 <syntax>ListenBacklog <var>kuyruk-uzunluğu</var></syntax>
 <default>ListenBacklog 511</default>
 <contextlist><context>server config</context></contextlist>
-<modulelist><module>event</module><module>mpm_netware</module>
-<module>mpm_winnt</module><module>mpmt_os2</module>
-<module>prefork</module><module>worker</module></modulelist>
+<modulelist><module>event</module><module>worker</module>
+<module>prefork</module><module>mpm_winnt</module>
+<module>mpm_netware</module><module>mpmt_os2</module>
+</modulelist>
 
 <usage>
   <p>Bekleyen bağlantılar kuyruğunun azami uzunluğu. Genellikle bu ayar ne
@@ -334,8 +334,9 @@ açıklaması</a></seealso>
 <syntax>MaxRequestWorkers <var>sayı</var></syntax>
 <default>Ayrıntılar için aşağıdaki açıklamaya bakınız.</default>
 <contextlist><context>server config</context></contextlist>
-<modulelist><module>event</module><module>prefork</module>
-<module>worker</module></modulelist>
+<modulelist><module>event</module><module>worker</module>
+<module>prefork</module>
+</modulelist>
 
 <usage>
   <p><directive>MaxRequestWorkers</directive> yönergesi aynı anda işleme
@@ -377,9 +378,10 @@ açıklaması</a></seealso>
 <syntax>MaxMemFree <var>kB-sayısı</var></syntax>
 <default>MaxMemFree 2048</default>
 <contextlist><context>server config</context></contextlist>
-<modulelist><module>event</module><module>mpm_netware</module>
-<module>prefork</module><module>worker</module>
-<module>mpm_winnt</module></modulelist>
+<modulelist><module>event</module><module>worker</module>
+<module>prefork</module><module>mpm_winnt</module>
+<module>mpm_netware</module>
+</modulelist>
 
 <usage>
   <p><directive>MaxMemFree</directive> yönergesi, <code>free()</code>
@@ -397,9 +399,9 @@ açıklaması</a></seealso>
 <syntax>MaxConnectionsPerChild <var>sayı</var></syntax>
 <default>MaxConnectionsPerChild 0</default>
 <contextlist><context>server config</context></contextlist>
-<modulelist><module>event</module><module>mpm_netware</module>
-<module>mpmt_os2</module><module>mpm_winnt</module>
-<module>prefork</module><module>worker</module>
+<modulelist><module>event</module><module>worker</module>
+<module>prefork</module><module>mpm_winnt</module>
+<module>mpm_netware</module><module>mpmt_os2</module>
 </modulelist>
 <compatibility>Apache HTTP Sunucusunun 2.3.9 ve sonraki sürümlerinde
   kullanılabilmektedir. Eski isim <code>MaxRequestsPerChild</code> hala
@@ -424,17 +426,19 @@ açıklaması</a></seealso>
 <syntax>MaxSpareThreads <var>number</var></syntax>
 <default>Ayrıntılar için aşağıdaki açıklamaya bakınız.</default>
 <contextlist><context>server config</context></contextlist>
-<modulelist><module>event</module><module>mpm_netware</module>
-<module>mpmt_os2</module><module>worker</module></modulelist>
+<modulelist><module>event</module><module>worker</module>
+<module>mpm_netware</module><module>mpmt_os2</module>
+</modulelist>
 
 <usage>
   <p>Boştaki azami evre sayısı. Her MPM bu yönerge karşısında farklı
    davranır.</p>
 
-  <p><module>worker</module> için <code>MaxSpareThreads 250</code>
-   öntanımlıdır. Bu MPM boştaki evreleri sunucu genelinde izler. Eğer
-   sunucuda çok fazla boşta evre varsa, sunucu boştaki evrelerin sayısı bu
-   sınırın altına inene kadar çocuk süreçleri öldürür.</p>
+  <p><module>worker</module> ve <module>event</module> için
+   <code>MaxSpareThreads 250</code> öntanımlıdır. Bu MPM'ler boştaki
+   evreleri sunucu genelinde izler. Eğer sunucuda çok fazla boşta evre
+   varsa, sunucu boştaki evrelerin sayısı bu sınırın altına inene kadar
+   çocuk süreçleri öldürür.</p>
 
   <p><module>mpm_netware</module> için <code>MaxSpareThreads 100</code>
    öntanımlıdır. Bu MPM tek bir süreç olarak çalıştığından boştaki evre
@@ -453,8 +457,8 @@ açıklaması</a></seealso>
      module="mpm_common">MinSpareThreads</directive> değerinden küçük
      olmasını gerektirir.</li>
 
-    <li><module>worker</module> için değer, <directive
-     module="mpm_common">MinSpareThreads</directive>
+    <li><module>worker</module> ve <module>event</module>
için değer,
+     <directive module="mpm_common">MinSpareThreads</directive>
      ve <directive module="mpm_common">ThreadsPerChild</directive>
      toplamına eşit veya büyük olmak zorundadır.</li>
    </ul>
@@ -472,18 +476,19 @@ açıklaması</a></seealso>
 <syntax>MinSpareThreads <var>sayı</var></syntax>
 <default>Ayrıntılar için aşağıdaki açıklamaya bakınız.</default>
 <contextlist><context>server config</context></contextlist>
-<modulelist><module>event</module><module>mpm_netware</module>
-<module>mpmt_os2</module><module>worker</module></modulelist>
+<modulelist><module>event</module><module>worker</module>
+<module>mpm_netware</module><module>mpmt_os2</module>
+</modulelist>
 
 <usage>
   <p>İsteklerin ani artışında devreye girecek boştaki evrelerin asgari
    sayısı. Her MPM bu yönerge karşısında farklı davranır.</p>
 
-  <p><module>worker</module> modülü için <code>MinSpareThreads
-   75</code> öntanımlıdır ve bu modül boştaki evreleri sunucu genelinde
-   izler. Eğer sunucuda boştaki evre sayısı yetersizse, sunucu, boştaki
-   evrelerin sayısı bu sınırın üstüne çıkana kadar çocuk süreç
-   oluşturur.</p>
+  <p><module>worker</module> ve <module>event</module> modülü
için
+   <code>MinSpareThreads 75</code> öntanımlıdır ve bu modül boştaki
evreleri
+   sunucu genelinde izler. Eğer sunucuda boştaki evre sayısı yetersizse,
+   sunucu, boştaki evrelerin sayısı bu sınırın üstüne çıkana kadar çocuk
+   süreç oluşturur.</p>
 
   <p><module>mpm_netware</module> için <code>MinSpareThreads 10</code>
    öntanımlıdır ve tek süreç kendisi olduğundan izleme sunucu genelinde
@@ -506,8 +511,9 @@ açıklaması</a></seealso>
 <syntax>ScoreBoardFile <var>dosya-yolu</var></syntax>
 <default>ScoreBoardFile logs/apache_runtime_status</default>
 <contextlist><context>server config</context></contextlist>
-<modulelist><module>event</module><module>mpm_winnt</module>
-<module>prefork</module><module>worker</module></modulelist>
+<modulelist><module>event</module><module>worker</module>
+<module>prefork</module><module>mpm_winnt</module>
+</modulelist>
 
 <usage>
   <p>Apache HTTP Sunucusu ana ve çocuk süreçler arasında iletişim için bir
@@ -542,9 +548,10 @@ ScoreBoardFile /var/run/apache_status
 <syntax>ReceiveBufferSize <var>bayt-sayısı</var></syntax>
 <default>ReceiveBufferSize 0</default>
 <contextlist><context>server config</context></contextlist>
-<modulelist><module>event</module><module>mpm_netware</module>
-<module>mpm_winnt</module><module>mpmt_os2</module><module>prefork</module>
-<module>worker</module></modulelist>
+<modulelist><module>event</module><module>worker</module>
+<module>prefork</module><module>mpm_winnt</module>
+<module>mpm_netware</module><module>mpmt_os2</module>
+</modulelist>
 
 <usage>
   <p>Sunucunun TCP alım tamponu boyunu <var>bayt-sayısı</var> ile
belirtilen
@@ -562,9 +569,10 @@ ScoreBoardFile /var/run/apache_status
 <syntax>SendBufferSize <var>bayt-sayısı</var></syntax>
 <default>SendBufferSize 0</default>
 <contextlist><context>server config</context></contextlist>
-<modulelist><module>event</module><module>mpm_netware</module>
-<module>mpm_winnt</module><module>mpmt_os2</module><module>prefork</module>
-<module>worker</module></modulelist>
+<modulelist><module>event</module><module>worker</module>
+<module>prefork</module><module>mpm_winnt</module>
+<module>mpm_netware</module><module>mpmt_os2</module>
+</modulelist>
 
 <usage>
   <p>Sunucu TCP gönderim tamponu boyunu <var>bayt-sayısı</var> ile
@@ -595,14 +603,16 @@ ScoreBoardFile /var/run/apache_status
 <syntax>ServerLimit <var>sayı</var></syntax>
 <default>Ayrıntılar için aşağıdaki açıklamaya bakınız.</default>
 <contextlist><context>server config</context></contextlist>
-<modulelist><module>event</module><module>prefork</module>
-<module>worker</module></modulelist>
+<modulelist><module>event</module><module>worker</module>
+<module>prefork</module>
+</modulelist>
 
 <usage>
   <p><module>prefork</module> modülü söz konusu olduğunda bu yönerge,
Apache
    httpd sürecinin ömrü boyunca <directive module="mpm_common"
    >MaxRequestWorkers</directive> yönergesine atanabilecek
-   azami değeri belirler. <module>worker</module> modülü sözkonusu
+   azami değeri belirler. <module>worker</module> ve <module>event</module>
+   modülü sözkonusu
    olduğunda ise, Apache httpd sürecinin ömrü boyunca <directive
    module="mpm_common">MaxRequestWorkers</directive> yönergesine
    atanabilecek azami değeri <directive module="mpm_common"
@@ -625,7 +635,8 @@ ScoreBoardFile /var/run/apache_status
    <directive module="mpm_common">MaxRequestWorkers</directive> için atamak
    istediğiniz değerden fazlasını atamayınız.</p>
 
-  <p><module>worker</module> modülü söz konusu olduğunda bu yönergeyi
+  <p><module>worker</module> ve <module>event</module> modülü
söz konusu
+   olduğunda bu yönergeyi
    <directive module="mpm_common">MaxRequestWorkers</directive> ve
    <directive module="mpm_common">ThreadsPerChild</directive> ayarları 16
    sunucu sürecinden (16 öntanımlıdır) fazlasını gerektiriyorsa
@@ -654,8 +665,9 @@ ScoreBoardFile /var/run/apache_status
 <syntax>StartServers <var>sayı</var></syntax>
 <default>Ayrıntılar için aşağıdaki açıklamaya bakınız.</default>
 <contextlist><context>server config</context></contextlist>
-<modulelist><module>event</module><module>mpmt_os2</module>
-<module>prefork</module><module>worker</module></modulelist>
+<modulelist><module>event</module><module>worker</module>
+<module>prefork</module><module>mpmt_os2</module>
+</modulelist>
 
 <usage>
   <p><directive>StartServers</directive> yönergesi, sunucunun başlatılması
@@ -669,8 +681,8 @@ ScoreBoardFile /var/run/apache_status
    bakınız.)</p>
 
   <p>Öntanımlı değer MPM’den MPM’e fark eder. Öntanımlı değer
-   <module>worker</module> için <code>3</code> iken
-   <module>prefork</module> için <code>5</code>,
+   <module>worker</module> ve <module>event</module> için <code>3</code>
+   iken <module>prefork</module> için <code>5</code>,
    <module>mpmt_os2</module> için <code>2</code>'dir.</p>
 </usage>
 </directivesynopsis>
@@ -708,8 +720,9 @@ ScoreBoardFile /var/run/apache_status
 <syntax>ThreadLimit <var>sayı</var></syntax>
 <default>Ayrıntılar için aşağıdaki açıklamaya bakınız.</default>
 <contextlist><context>server config</context></contextlist>
-<modulelist><module>event</module><module>mpm_winnt</module>
-<module>worker</module></modulelist>
+<modulelist><module>event</module><module>worker</module>
+<module>mpm_winnt</module>
+</modulelist>
 
 <usage>
   <p>Bu yönerge, Apache httpd sürecinin ömrü boyunca <directive
@@ -753,8 +766,9 @@ ScoreBoardFile /var/run/apache_status
 <syntax>ThreadsPerChild <var>sayı</var></syntax>
 <default>Ayrıntılar için aşağıdaki açıklamaya bakınız.</default>
 <contextlist><context>server config</context></contextlist>
-<modulelist><module>event</module><module>mpm_winnt</module>
-<module>worker</module></modulelist>
+<modulelist><module>event</module><module>worker</module>
+<module>mpm_winnt</module>
+</modulelist>
 
 <usage>
   <p>Bu yönerge, her çocuk süreç tarafından oluşturulan evrelerin sayısını
@@ -780,9 +794,9 @@ ScoreBoardFile /var/run/apache_status
 <default>NetWare üzerinde 65536; diğer işletim sistemlerinde
  değişir.</default>
 <contextlist><context>server config</context></contextlist>
-<modulelist><module>event</module><module>mpm_netware</module>
-<module>mpmt_os2</module><module>mpm_winnt</module><module>worker</module>
-<module>event</module></modulelist>
+<modulelist><module>event</module><module>worker</module>
+<module>mpm_winnt</module><module>mpm_netware</module>
+<module>mpmt_os2</module></modulelist>
 <compatibility>Apache HTTP Sunucusu 2.1 ve sonrasında
   kullanılabilir.</compatibility>
 Mime
View raw message