httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From c...@apache.org
Subject svn commit: r1673892 [25/36] - in /httpd/httpd/trunk/docs/manual: ./ developer/ howto/ misc/ mod/ platform/ rewrite/ vhosts/
Date Wed, 15 Apr 2015 17:46:57 GMT
Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_log_config.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_log_config.html.tr.utf8?rev=1673892&r1=1673891&r2=1673892&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_log_config.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_log_config.html.tr.utf8 [utf-8] Wed Apr 15 17:46:53 2015
@@ -51,197 +51,22 @@
    her sunucu için birden fazla <code class="directive">TransferLog</code> ve
    <code class="directive">CustomLog</code> yönergesi belirtilebilir.</p>
 </div>
-<div id="quickview"><h3 class="directives">Yönergeler</h3>
+<div id="quickview"><h3>Konular</h3>
+<ul id="topics">
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#formats">Günlük Girdilerinin Kişiselleştirilmesi</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#security">Güvenlik Kaygıları</a></li>
+</ul><h3 class="directives">Yönergeler</h3>
 <ul id="toc">
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#bufferedlogs">BufferedLogs</a></li>
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#customlog">CustomLog</a></li>
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#logformat">LogFormat</a></li>
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#transferlog">TransferLog</a></li>
 </ul>
-<h3>Konular</h3>
-<ul id="topics">
-<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#formats">Günlük Girdilerinin Kişiselleştirilmesi</a></li>
-<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#security">Güvenlik Kaygıları</a></li>
-</ul><h3>Ayrıca bakınız:</h3>
+<h3>Ayrıca bakınız:</h3>
 <ul class="seealso">
 <li><a href="../logs.html">Apache Günlük Dosyaları</a></li>
 </ul><ul class="seealso"><li><a href="#comments_section">Yorum</a></li></ul></div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
-<div class="directive-section"><h2><a name="BufferedLogs" id="BufferedLogs">BufferedLogs</a> <a name="bufferedlogs" id="bufferedlogs">Yönergesi</a></h2>
-<table class="directive">
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Günlük girdilerini diske yazmadan önce bellekte tamponlar
-</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>BufferedLogs On|Off</code></td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>BufferedLogs Off</code></td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>mod_log_config</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Compatibility">Uyumluluk:</a></th><td>2.0.41 ve sonrasında mevcuttur.</td></tr>
-</table>
-  <p><code class="directive">BufferedLogs</code> yönergesi,
-   <code class="module"><a href="../mod/mod_log_config.html">mod_log_config</a></code> modülünün çeşitli günlük girdilerini her
-   isteğin hemen ardından tek tek değil, bir bütün halinde diske yazılmak
-   üzere bellekte saklanmasını sağlar. Bu, bazı sistemlerde daha verimli
-   disk erişimi, dolayısıyla daha yüksek başarım sağlayabilir. Sadece
-   sunucu geneli için belirtilebilir, sanal konaklar için ayrı ayrı
-   yapılandırılamaz.</p>
-
-  <div class="note">Bir çökme günlük verisi kaybına sebep olacağından bu yönerge
-   dikkatli kullanılmalıdır.</div>
-
-</div>
-<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
-<div class="directive-section"><h2><a name="CustomLog" id="CustomLog">CustomLog</a> <a name="customlog" id="customlog">Yönergesi</a></h2>
-<table class="directive">
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Günlük dosyasın ismini ve girdi biçemini belirler.</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>CustomLog <var>dosya</var>|<var>borulu-süreç</var>
-<var>biçem</var>|<var>takma-ad</var>
-[env=[!]<var>ortam-değişkeni</var>]|
-expr=<var>ifade</var>]</code></td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli, sanal konak</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>mod_log_config</td></tr>
-</table>
-  <p><code class="directive">CustomLog</code> yönergesi istekleri günlüğe kaydetmek
-   için kullanılır. Yönerge ile bir günlük biçemi belirtilebilir ve günlük
-   kaydı isteğin özelliklerine bağlı olarak ortam değişkenleri vasıtasıyla
-   şarta bağlı kılınabilir.</p>
-
-  <p>İlk argümanda günlüğün yazılacağı yer belirtilir. İki tür yer
-   belirtilebilir:</p>
-
-  <dl>
-   <dt><var>dosya</var></dt>
-   <dd><code class="directive"><a href="../mod/core.html#serverroot">ServerRoot</a></code> yönergesinin
-    değerine göreli bir dosya ismi.</dd>
-
-   <dt><var>borulu-süreç</var></dt>
-   <dd>"<code>|</code>" boru karakteri ile öncelenmiş olarak günlük
-    bilgisini standart girdisinden kabul edecek sürecin ismi (veya komut
-    satırı) Daha fazla bilgi için <a href="../logs.html#piped">borulu
-    günlükler</a>e bakınız.
-
-   <div class="warning"><h3>Güvenlik:</h3>
-   <p>Bir borulu süreç kullanılmışsa, süreç <code class="program"><a href="../programs/httpd.html">httpd</a></code>’yi
-    başlatan kullanıcı tarafından başlatılacaktır. Sunucu root tarafından
-    başlatılıyorsa bu root olacaktır; bu bakımdan günlük kaydını alacak
-    programın güvenilir olması önemlidir.</p>
-   </div>
-   <div class="warning"><h3>Bilginize</h3>
-    <p>Dosya yolunu belirtirken tersbölü çizgisi kullanılan Unix dışı
-     platformlarda bile yapılandırma dosyasında bu amaçla normal bölü
-     çizgilerini kullanmaya özen gösterilmelidir.</p>
-   </div></dd>
-  </dl>
-
-  <p>İkinci argümanda günlüğe ne yazılacağı belirtilir. Ya evvelce
-   <code class="directive"><a href="#logformat">LogFormat</a></code> yönergesi ile
-   tanımlanmış bir <var>takma-ad</var> ya da içeriği <a href="#formats">Günlük Girdilerinin Kişiselleştirilmesi</a> bölümünde
-   açıklanmış bir <var>biçem</var> dizgesi olabilir.</p>
-
-  <p>Örneğin, aşağıdaki iki yönerge kümesi aynı etkiye sahiptir:</p>
-
-  <div class="example"><p><code>
-   # Biçem dizgesi yerine takma ad içeren CustomLog<br />
-   LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %&gt;s %b" common<br />
-   CustomLog logs/access_log common<br />
-   <br />
-   # Biçem dizgesinin kendisini içeren CustomLog<br />
-   CustomLog logs/access_log "%h %l %u %t \"%r\" %&gt;s %b"
-  </code></p></div>
-
-  <p>Üçüncü argüman isteğe bağlı olup,belli bir isteğin günlüğe kaydedilip
-   kaydedilmeyeceğini belirler. Koşul, sunucu <a href="../env.html">ortamında</a> belli bir değişkenin varlığı veya
-   yokluğu olabilir (bir '<code>env=!<var>isim</var></code>' durumu).
-   İstenirse koşul keyfi bir mantıksal <a href="../expr.html">ifade</a>
-   olarak da belirtilebilir. Eğer koşul sağlanmazsa istek günlüğe
-   kaydedilmez.</p>
-
-  <p>Ortam değişkenleri <code class="module"><a href="../mod/mod_setenvif.html">mod_setenvif</a></code>
-   ve/veya <code class="module"><a href="../mod/mod_rewrite.html">mod_rewrite</a></code> modülleri kullanılarak her istek
-   için ayrı ayrı atanabilir. Örneğin, GIF biçemli resimler için yapılan
-   istekleri ana günlük dosyasına değil de başka bir dosyaya kaydetmek
-   isterseniz:</p>
-
-  <div class="example"><p><code>
-   SetEnvIf Request_URI \.gif$ gif-image<br />
-   CustomLog gif-requests.log common env=gif-image<br />
-   CustomLog nongif-requests.log common env=!gif-image
-  </code></p></div>
-
-  <p>Veya eski <code>RefererIgnore</code> yönergesinin davranışını taklit
-   etmek isterseniz:</p>
-
-  <div class="example"><p><code>
-  SetEnvIf Referer example\.com yerel-atif<br />
-  CustomLog referer.log referer env=!yerel-atif
-  </code></p></div>
-
-</div>
-<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
-<div class="directive-section"><h2><a name="LogFormat" id="LogFormat">LogFormat</a> <a name="logformat" id="logformat">Yönergesi</a></h2>
-<table class="directive">
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Bir günlük dosyasında kullanılmak üzere girdi biçemi tanımlar.
-</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>LogFormat <var>biçem</var>|<var>takma-ad</var>
-[<var>takma-ad</var>]</code></td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %&gt;s %b"</code></td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli, sanal konak</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>mod_log_config</td></tr>
-</table>
-  <p>Bu yönerge erişim günlüğü dosyasının girdi biçemini belirler.</p>
-
-  <p><code class="directive">LogFormat</code> yönergesi iki şekilde kullanılabilir.
-   Tek argüman belirtilebilen ilkinde daha sonra
-   <code class="directive">TransferLog</code> yönergelerinde belirtilen günlüklerde
-   kullanılmak üzere günlük biçemini belirler. Bu günlük biçemi yukarıda
-   açıklanan <a href="#formats"><var>biçem</var></a> belirteçlerinden
-   oluşur. Bu tek argüman yerine aşağıda açıklandığı gibi önceki bir
-   <code class="directive">LogFormat</code> yönergesinde tanımlanmış bir günlük
-   biçemine atıf yapan bir <var>takma-ad</var> da belirtilebilir.</p>
-
-  <p><code class="directive">LogFormat</code> yönergesinin ikinci kullanım şeklinde
-   <var>biçem</var> bir <var>takma-ad</var> için tanımlanır. Bu takma ad
-   daha sonraki <code class="directive">LogFormat</code> veya <code class="directive"><a href="#customlog">CustomLog</a></code> yönergelerinde aynı biçem
-   dizgesini uzun uzadıya yazmamak için <var>takma-ad</var> olarak
-   kullanılır. Bir <code class="directive">LogFormat</code> yönergesi bir takma ad
-   tanımlamaktan <strong>başka bir şey yapmaz</strong>; yani, yaptığı iş
-   sadece bir takma ad tanımlamaktan ibarettir, biçemi uygulamaz veya
-   biçemi öntanımlı hale getirmez. Bu bakımdan sonraki <code class="directive"><a href="#transferlog">TransferLog</a></code> yönergelerini de
-   etkilemeyecektir. Ayrıca, <code class="directive">LogFormat</code> yönergesi bir
-   takma ada başka bir takma ad tanımlamakta da kullanılamaz. Bir takma
-   adın yüzde imi (<code>%</code>) içeremeyeceğine de dikkat ediniz.</p>
-
-  <div class="example"><h3>Örnek</h3><p><code>
-   LogFormat "%v %h %l %u %t \"%r\" %&gt;s %b" vhost_common
-  </code></p></div>
-
-</div>
-<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
-<div class="directive-section"><h2><a name="TransferLog" id="TransferLog">TransferLog</a> <a name="transferlog" id="transferlog">Yönergesi</a></h2>
-<table class="directive">
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Bir günlük dosyasının yerini belirtir.</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>TransferLog <var>dosya</var>|<var>borulu-süreç</var>
-[<var>takma-ad</var>]</code></td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli, sanal konak</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>mod_log_config</td></tr>
-</table>
-  <p>Bir günlük biçemi tanımlanmasını ve şarta bağlı günlük kaydını mümkün
-   kılmaması haricinde <code class="directive"><a href="#customlog">CustomLog</a></code> yönergesi gibidir. Günlük biçemi yerine kendinden
-   önce yer alan bir <code class="directive"><a href="#logformat">LogFormat</a></code> yönergesinde tanımlanan
-   bir takma ad kullanılır. Açıkça bir günlük biçemi takma adı
-   belirtilmedikçe Ortak Günlük Biçemi öntanımlıdır.</p>
-
-  <div class="example"><h3>Örnek</h3><p><code>
-   LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %&gt;s %b \"%{Referer}i\"
-   \"%{User-agent}i\""<br />
-   TransferLog logs/access_log
-  </code></p></div>
-
-</div>
-<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="section">
 <h2><a name="formats" id="formats">Günlük Girdilerinin Kişiselleştirilmesi</a></h2>
 
@@ -501,6 +326,181 @@ expr=<var>ifade</var>]</code></td></tr>
    güvenliğinizden nasıl feragat etmiş olacağınız <a href="../misc/security_tips.html#serverroot">güvenlik ipuçları</a>
    belgesinde açıklanmıştır.</p>
 </div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="directive-section"><h2><a name="BufferedLogs" id="BufferedLogs">BufferedLogs</a> <a name="bufferedlogs" id="bufferedlogs">Yönergesi</a></h2>
+<table class="directive">
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Günlük girdilerini diske yazmadan önce bellekte tamponlar
+</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>BufferedLogs On|Off</code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>BufferedLogs Off</code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>mod_log_config</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Compatibility">Uyumluluk:</a></th><td>2.0.41 ve sonrasında mevcuttur.</td></tr>
+</table>
+  <p><code class="directive">BufferedLogs</code> yönergesi,
+   <code class="module"><a href="../mod/mod_log_config.html">mod_log_config</a></code> modülünün çeşitli günlük girdilerini her
+   isteğin hemen ardından tek tek değil, bir bütün halinde diske yazılmak
+   üzere bellekte saklanmasını sağlar. Bu, bazı sistemlerde daha verimli
+   disk erişimi, dolayısıyla daha yüksek başarım sağlayabilir. Sadece
+   sunucu geneli için belirtilebilir, sanal konaklar için ayrı ayrı
+   yapılandırılamaz.</p>
+
+  <div class="note">Bir çökme günlük verisi kaybına sebep olacağından bu yönerge
+   dikkatli kullanılmalıdır.</div>
+
+</div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="directive-section"><h2><a name="CustomLog" id="CustomLog">CustomLog</a> <a name="customlog" id="customlog">Yönergesi</a></h2>
+<table class="directive">
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Günlük dosyasın ismini ve girdi biçemini belirler.</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>CustomLog <var>dosya</var>|<var>borulu-süreç</var>
+<var>biçem</var>|<var>takma-ad</var>
+[env=[!]<var>ortam-değişkeni</var>]|
+expr=<var>ifade</var>]</code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli, sanal konak</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>mod_log_config</td></tr>
+</table>
+  <p><code class="directive">CustomLog</code> yönergesi istekleri günlüğe kaydetmek
+   için kullanılır. Yönerge ile bir günlük biçemi belirtilebilir ve günlük
+   kaydı isteğin özelliklerine bağlı olarak ortam değişkenleri vasıtasıyla
+   şarta bağlı kılınabilir.</p>
+
+  <p>İlk argümanda günlüğün yazılacağı yer belirtilir. İki tür yer
+   belirtilebilir:</p>
+
+  <dl>
+   <dt><var>dosya</var></dt>
+   <dd><code class="directive"><a href="../mod/core.html#serverroot">ServerRoot</a></code> yönergesinin
+    değerine göreli bir dosya ismi.</dd>
+
+   <dt><var>borulu-süreç</var></dt>
+   <dd>"<code>|</code>" boru karakteri ile öncelenmiş olarak günlük
+    bilgisini standart girdisinden kabul edecek sürecin ismi (veya komut
+    satırı) Daha fazla bilgi için <a href="../logs.html#piped">borulu
+    günlükler</a>e bakınız.
+
+   <div class="warning"><h3>Güvenlik:</h3>
+   <p>Bir borulu süreç kullanılmışsa, süreç <code class="program"><a href="../programs/httpd.html">httpd</a></code>’yi
+    başlatan kullanıcı tarafından başlatılacaktır. Sunucu root tarafından
+    başlatılıyorsa bu root olacaktır; bu bakımdan günlük kaydını alacak
+    programın güvenilir olması önemlidir.</p>
+   </div>
+   <div class="warning"><h3>Bilginize</h3>
+    <p>Dosya yolunu belirtirken tersbölü çizgisi kullanılan Unix dışı
+     platformlarda bile yapılandırma dosyasında bu amaçla normal bölü
+     çizgilerini kullanmaya özen gösterilmelidir.</p>
+   </div></dd>
+  </dl>
+
+  <p>İkinci argümanda günlüğe ne yazılacağı belirtilir. Ya evvelce
+   <code class="directive"><a href="#logformat">LogFormat</a></code> yönergesi ile
+   tanımlanmış bir <var>takma-ad</var> ya da içeriği <a href="#formats">Günlük Girdilerinin Kişiselleştirilmesi</a> bölümünde
+   açıklanmış bir <var>biçem</var> dizgesi olabilir.</p>
+
+  <p>Örneğin, aşağıdaki iki yönerge kümesi aynı etkiye sahiptir:</p>
+
+  <div class="example"><p><code>
+   # Biçem dizgesi yerine takma ad içeren CustomLog<br />
+   LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %&gt;s %b" common<br />
+   CustomLog logs/access_log common<br />
+   <br />
+   # Biçem dizgesinin kendisini içeren CustomLog<br />
+   CustomLog logs/access_log "%h %l %u %t \"%r\" %&gt;s %b"
+  </code></p></div>
+
+  <p>Üçüncü argüman isteğe bağlı olup,belli bir isteğin günlüğe kaydedilip
+   kaydedilmeyeceğini belirler. Koşul, sunucu <a href="../env.html">ortamında</a> belli bir değişkenin varlığı veya
+   yokluğu olabilir (bir '<code>env=!<var>isim</var></code>' durumu).
+   İstenirse koşul keyfi bir mantıksal <a href="../expr.html">ifade</a>
+   olarak da belirtilebilir. Eğer koşul sağlanmazsa istek günlüğe
+   kaydedilmez.</p>
+
+  <p>Ortam değişkenleri <code class="module"><a href="../mod/mod_setenvif.html">mod_setenvif</a></code>
+   ve/veya <code class="module"><a href="../mod/mod_rewrite.html">mod_rewrite</a></code> modülleri kullanılarak her istek
+   için ayrı ayrı atanabilir. Örneğin, GIF biçemli resimler için yapılan
+   istekleri ana günlük dosyasına değil de başka bir dosyaya kaydetmek
+   isterseniz:</p>
+
+  <div class="example"><p><code>
+   SetEnvIf Request_URI \.gif$ gif-image<br />
+   CustomLog gif-requests.log common env=gif-image<br />
+   CustomLog nongif-requests.log common env=!gif-image
+  </code></p></div>
+
+  <p>Veya eski <code>RefererIgnore</code> yönergesinin davranışını taklit
+   etmek isterseniz:</p>
+
+  <div class="example"><p><code>
+  SetEnvIf Referer example\.com yerel-atif<br />
+  CustomLog referer.log referer env=!yerel-atif
+  </code></p></div>
+
+</div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="directive-section"><h2><a name="LogFormat" id="LogFormat">LogFormat</a> <a name="logformat" id="logformat">Yönergesi</a></h2>
+<table class="directive">
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Bir günlük dosyasında kullanılmak üzere girdi biçemi tanımlar.
+</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>LogFormat <var>biçem</var>|<var>takma-ad</var>
+[<var>takma-ad</var>]</code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %&gt;s %b"</code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli, sanal konak</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>mod_log_config</td></tr>
+</table>
+  <p>Bu yönerge erişim günlüğü dosyasının girdi biçemini belirler.</p>
+
+  <p><code class="directive">LogFormat</code> yönergesi iki şekilde kullanılabilir.
+   Tek argüman belirtilebilen ilkinde daha sonra
+   <code class="directive">TransferLog</code> yönergelerinde belirtilen günlüklerde
+   kullanılmak üzere günlük biçemini belirler. Bu günlük biçemi yukarıda
+   açıklanan <a href="#formats"><var>biçem</var></a> belirteçlerinden
+   oluşur. Bu tek argüman yerine aşağıda açıklandığı gibi önceki bir
+   <code class="directive">LogFormat</code> yönergesinde tanımlanmış bir günlük
+   biçemine atıf yapan bir <var>takma-ad</var> da belirtilebilir.</p>
+
+  <p><code class="directive">LogFormat</code> yönergesinin ikinci kullanım şeklinde
+   <var>biçem</var> bir <var>takma-ad</var> için tanımlanır. Bu takma ad
+   daha sonraki <code class="directive">LogFormat</code> veya <code class="directive"><a href="#customlog">CustomLog</a></code> yönergelerinde aynı biçem
+   dizgesini uzun uzadıya yazmamak için <var>takma-ad</var> olarak
+   kullanılır. Bir <code class="directive">LogFormat</code> yönergesi bir takma ad
+   tanımlamaktan <strong>başka bir şey yapmaz</strong>; yani, yaptığı iş
+   sadece bir takma ad tanımlamaktan ibarettir, biçemi uygulamaz veya
+   biçemi öntanımlı hale getirmez. Bu bakımdan sonraki <code class="directive"><a href="#transferlog">TransferLog</a></code> yönergelerini de
+   etkilemeyecektir. Ayrıca, <code class="directive">LogFormat</code> yönergesi bir
+   takma ada başka bir takma ad tanımlamakta da kullanılamaz. Bir takma
+   adın yüzde imi (<code>%</code>) içeremeyeceğine de dikkat ediniz.</p>
+
+  <div class="example"><h3>Örnek</h3><p><code>
+   LogFormat "%v %h %l %u %t \"%r\" %&gt;s %b" vhost_common
+  </code></p></div>
+
+</div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="directive-section"><h2><a name="TransferLog" id="TransferLog">TransferLog</a> <a name="transferlog" id="transferlog">Yönergesi</a></h2>
+<table class="directive">
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Bir günlük dosyasının yerini belirtir.</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>TransferLog <var>dosya</var>|<var>borulu-süreç</var>
+[<var>takma-ad</var>]</code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli, sanal konak</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>mod_log_config</td></tr>
+</table>
+  <p>Bir günlük biçemi tanımlanmasını ve şarta bağlı günlük kaydını mümkün
+   kılmaması haricinde <code class="directive"><a href="#customlog">CustomLog</a></code> yönergesi gibidir. Günlük biçemi yerine kendinden
+   önce yer alan bir <code class="directive"><a href="#logformat">LogFormat</a></code> yönergesinde tanımlanan
+   bir takma ad kullanılır. Açıkça bir günlük biçemi takma adı
+   belirtilmedikçe Ortak Günlük Biçemi öntanımlıdır.</p>
+
+  <div class="example"><h3>Örnek</h3><p><code>
+   LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %&gt;s %b \"%{Referer}i\"
+   \"%{User-agent}i\""<br />
+   TransferLog logs/access_log
+  </code></p></div>
+
+</div>
 </div>
 <div class="bottomlang">
 <p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/mod/mod_log_config.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_log_debug.html.en
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_log_debug.html.en?rev=1673892&r1=1673891&r2=1673892&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_log_debug.html.en (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_log_debug.html.en Wed Apr 15 17:46:53 2015
@@ -41,6 +41,53 @@
 </ul>
 <ul class="seealso"><li><a href="#comments_section">Comments</a></li></ul></div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="examples" id="examples">Examples</a></h2>
+
+  <ol>
+   <li>
+    Log message after request to /foo/* is processed:
+
+    <pre class="prettyprint lang-config">&lt;Location "/foo/"&gt;
+  LogMessage "/foo/ has been requested"
+&lt;/Location&gt;</pre>
+
+   </li>
+
+   <li>
+    Log message if request to /foo/* is processed in a sub-request:
+    <pre class="prettyprint lang-config">&lt;Location "/foo/"&gt;
+  LogMessage "subrequest to /foo/" hook=type_checker expr=%{IS_SUBREQ}
+&lt;/Location&gt;</pre>
+
+
+    The default log_transaction hook is not executed for sub-requests,
+    therefore we have to use a different hook.
+   </li>
+
+
+   <li>
+    Log message if an IPv6 client causes a request timeout:
+    <pre class="prettyprint lang-config">LogMessage "IPv6 timeout from %{REMOTE_ADDR}" "expr=-T %{IPV6} &amp;&amp; %{REQUEST_STATUS} = 408"</pre>
+
+    Note the placing of the double quotes for the <code>expr=</code> argument.
+   </li>
+
+   <li>
+    Log the value of the "X-Foo" request environment variable in each
+    stage of the request:
+    <pre class="prettyprint lang-config">&lt;Location "/"&gt;
+  LogMessage "%{reqenv:X-Foo}" hook=all
+&lt;/Location&gt;</pre>
+
+    Together with microsecond time stamps in the error log,
+    <code>hook=all</code> also lets you determine the times spent
+    in the different parts of the request processing.
+   </li>
+
+  </ol>
+</div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="directive-section"><h2><a name="LogMessage" id="LogMessage">LogMessage</a> <a name="logmessage" id="logmessage">Directive</a></h2>
 <table class="directive">
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Description:</a></th><td>Log user-defined message to error log
@@ -88,53 +135,6 @@
 
 
 </div>
-<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
-<div class="section">
-<h2><a name="examples" id="examples">Examples</a></h2>
-
-  <ol>
-   <li>
-    Log message after request to /foo/* is processed:
-
-    <pre class="prettyprint lang-config">&lt;Location /foo/&gt;
-  LogMessage "/foo/ has been requested"
-&lt;/Location&gt;</pre>
-
-   </li>
-
-   <li>
-    Log message if request to /foo/* is processed in a sub-request:
-    <pre class="prettyprint lang-config">&lt;Location /foo/&gt;
-  LogMessage "subrequest to /foo/" hook=type_checker expr=%{IS_SUBREQ}
-&lt;/Location&gt;</pre>
-
-
-    The default log_transaction hook is not executed for sub-requests,
-    therefore we have to use a different hook.
-   </li>
-
-
-   <li>
-    Log message if an IPv6 client causes a request timeout:
-    <pre class="prettyprint lang-config">LogMessage "IPv6 timeout from %{REMOTE_ADDR}" "expr=-T %{IPV6} &amp;&amp; %{REQUEST_STATUS} = 408"</pre>
-
-    Note the placing of the double quotes for the <code>expr=</code> argument.
-   </li>
-
-   <li>
-    Log the value of the "X-Foo" request environment variable in each
-    stage of the request:
-    <pre class="prettyprint lang-config">&lt;Location /&gt;
-  LogMessage "%{reqenv:X-Foo}" hook=all
-&lt;/Location&gt;</pre>
-
-    Together with microsecond time stamps in the error log,
-    <code>hook=all</code> also lets you determine the times spent
-    in the different parts of the request processing.
-   </li>
-
-  </ol>
-</div>
 </div>
 <div class="bottomlang">
 <p><span>Available Languages: </span><a href="../en/mod/mod_log_debug.html" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a></p>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_log_debug.xml
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_log_debug.xml?rev=1673892&r1=1673891&r2=1673892&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_log_debug.xml (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_log_debug.xml Wed Apr 15 17:46:53 2015
@@ -36,7 +36,7 @@
     Log message after request to /foo/* is processed:
 
     <highlight language="config">
-&lt;Location /foo/&gt;
+&lt;Location "/foo/"&gt;
 &nbsp;&nbsp;LogMessage "/foo/ has been requested"
 &lt;/Location&gt;
     </highlight>
@@ -45,7 +45,7 @@
    <li>
     Log message if request to /foo/* is processed in a sub-request:
     <highlight language="config">
-&lt;Location /foo/&gt;
+&lt;Location "/foo/"&gt;
 &nbsp;&nbsp;LogMessage "subrequest to /foo/" hook=type_checker expr=%{IS_SUBREQ}
 &lt;/Location&gt;
     </highlight>
@@ -67,7 +67,7 @@
     Log the value of the "X-Foo" request environment variable in each
     stage of the request:
     <highlight language="config">
-&lt;Location /&gt;
+&lt;Location "/"&gt;
 &nbsp;&nbsp;LogMessage "%{reqenv:X-Foo}" hook=all
 &lt;/Location&gt;
     </highlight>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_log_forensic.html.en
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_log_forensic.html.en?rev=1673892&r1=1673891&r2=1673892&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_log_forensic.html.en (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_log_forensic.html.en Wed Apr 15 17:46:53 2015
@@ -66,52 +66,6 @@
 <li><code class="module"><a href="../mod/mod_log_config.html">mod_log_config</a></code></li>
 </ul><ul class="seealso"><li><a href="#comments_section">Comments</a></li></ul></div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
-<div class="directive-section"><h2><a name="ForensicLog" id="ForensicLog">ForensicLog</a> <a name="forensiclog" id="forensiclog">Directive</a></h2>
-<table class="directive">
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Description:</a></th><td>Sets filename of the forensic log</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Syntax:</a></th><td><code>ForensicLog <var>filename</var>|<var>pipe</var></code></td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Context:</a></th><td>server config, virtual host</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Status:</a></th><td>Extension</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Module:</a></th><td>mod_log_forensic</td></tr>
-</table>
-  <p>The <code class="directive">ForensicLog</code> directive is used to
-  log requests to the server for forensic analysis. Each log entry
-  is assigned a unique ID which can be associated with the request
-  using the normal <code class="directive"><a href="../mod/mod_log_config.html#customlog">CustomLog</a></code>
-  directive. <code class="module"><a href="../mod/mod_log_forensic.html">mod_log_forensic</a></code> creates a token called
-  <code>forensic-id</code>, which can be added to the transfer log
-  using the <code>%{forensic-id}n</code> format string.</p>
-
-  <p>The argument, which specifies the location to which
-  the logs will be written, can take one of the following two
-  types of values:</p>
-
-  <dl>
-   <dt><var>filename</var></dt>
-   <dd>A filename, relative to the <code class="directive"><a href="../mod/core.html#serverroot">ServerRoot</a></code>.</dd>
-
-   <dt><var>pipe</var></dt>
-   <dd>The pipe character "<code>|</code>", followed by the path
-   to a program to receive the log information on its standard
-   input. The program name can be specified relative to the <code class="directive"><a href="../mod/core.html#serverroot">ServerRoot</a></code> directive.
-
-   <div class="warning"><h3>Security:</h3>
-   <p>If a program is used, then it will be run as the user who
-   started <code class="program"><a href="../programs/httpd.html">httpd</a></code>. This will be root if the server was
-   started by root; be sure that the program is secure or switches to a
-   less privileged user.</p>
-   </div>
-
-   <div class="note"><h3>Note</h3>
-    <p>When entering a file path on non-Unix platforms, care should be taken
-    to make sure that only forward slashes are used even though the platform
-    may allow the use of back slashes. In general it is a good idea to always
-    use forward slashes throughout the configuration files.</p>
-   </div></dd>
-  </dl>
-
-</div>
-<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="section">
 <h2><a name="formats" id="formats">Forensic Log Format</a></h2>
   <p>Each request is logged two times. The first time is <em>before</em> it's
@@ -158,6 +112,52 @@
   they should not be readable by anyone except the user that starts the
   server.</p>
 </div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="directive-section"><h2><a name="ForensicLog" id="ForensicLog">ForensicLog</a> <a name="forensiclog" id="forensiclog">Directive</a></h2>
+<table class="directive">
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Description:</a></th><td>Sets filename of the forensic log</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Syntax:</a></th><td><code>ForensicLog <var>filename</var>|<var>pipe</var></code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Context:</a></th><td>server config, virtual host</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Status:</a></th><td>Extension</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Module:</a></th><td>mod_log_forensic</td></tr>
+</table>
+  <p>The <code class="directive">ForensicLog</code> directive is used to
+  log requests to the server for forensic analysis. Each log entry
+  is assigned a unique ID which can be associated with the request
+  using the normal <code class="directive"><a href="../mod/mod_log_config.html#customlog">CustomLog</a></code>
+  directive. <code class="module"><a href="../mod/mod_log_forensic.html">mod_log_forensic</a></code> creates a token called
+  <code>forensic-id</code>, which can be added to the transfer log
+  using the <code>%{forensic-id}n</code> format string.</p>
+
+  <p>The argument, which specifies the location to which
+  the logs will be written, can take one of the following two
+  types of values:</p>
+
+  <dl>
+   <dt><var>filename</var></dt>
+   <dd>A filename, relative to the <code class="directive"><a href="../mod/core.html#serverroot">ServerRoot</a></code>.</dd>
+
+   <dt><var>pipe</var></dt>
+   <dd>The pipe character "<code>|</code>", followed by the path
+   to a program to receive the log information on its standard
+   input. The program name can be specified relative to the <code class="directive"><a href="../mod/core.html#serverroot">ServerRoot</a></code> directive.
+
+   <div class="warning"><h3>Security:</h3>
+   <p>If a program is used, then it will be run as the user who
+   started <code class="program"><a href="../programs/httpd.html">httpd</a></code>. This will be root if the server was
+   started by root; be sure that the program is secure or switches to a
+   less privileged user.</p>
+   </div>
+
+   <div class="note"><h3>Note</h3>
+    <p>When entering a file path on non-Unix platforms, care should be taken
+    to make sure that only forward slashes are used even though the platform
+    may allow the use of back slashes. In general it is a good idea to always
+    use forward slashes throughout the configuration files.</p>
+   </div></dd>
+  </dl>
+
+</div>
 </div>
 <div class="bottomlang">
 <p><span>Available Languages: </span><a href="../en/mod/mod_log_forensic.html" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_log_forensic.html.ja.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_log_forensic.html.ja.utf8?rev=1673892&r1=1673891&r2=1673892&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_log_forensic.html.ja.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_log_forensic.html.ja.utf8 [utf-8] Wed Apr 15 17:46:53 2015
@@ -56,20 +56,64 @@
   配布物の support ディレクトリにある <code>check_forensic</code> 
   スクリプトが役に立つでしょう。</p>
 </div>
-<div id="quickview"><h3 class="directives">ディレクティブ</h3>
-<ul id="toc">
-<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#forensiclog">ForensicLog</a></li>
-</ul>
-<h3>トピック</h3>
+<div id="quickview"><h3>トピック</h3>
 <ul id="topics">
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#formats">Forensic ログフォーマット</a></li>
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#security">セキュリティの問題</a></li>
-</ul><h3>参照</h3>
+</ul><h3 class="directives">ディレクティブ</h3>
+<ul id="toc">
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#forensiclog">ForensicLog</a></li>
+</ul>
+<h3>参照</h3>
 <ul class="seealso">
 <li><a href="../logs.html">Apache ログファイル</a></li>
 <li><code class="module"><a href="../mod/mod_log_config.html">mod_log_config</a></code></li>
 </ul><ul class="seealso"><li><a href="#comments_section">コメント</a></li></ul></div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="formats" id="formats">Forensic ログフォーマット</a></h2>
+  <p>各リクエストは2回ログ収集されます。最初はリクエストが処理される
+  <em>前</em> (つまり、ヘッダを受け取った後) です。2度目のログは
+  リクエストが処理された<em>後</em>、通常のログ収集と同じときに
+  行なわれます。</p>
+
+  <p>各リクエストを識別するために、リクエストには
+  一意なリクエスト ID が割り当てられます。この forensic ID は
+  フォーマット文字列 <code>%{forensic-id}n</code> を使うことで
+  通常の transfer ログにログ収集することもできます。
+  <code class="module"><a href="../mod/mod_unique_id.html">mod_unique_id</a></code> を使っている場合は、それが生成する
+  ID が使われます。</p>
+
+  <p>最初の行は forensic ID、リクエスト行と受け取ったすべてのヘッダを
+  パイプ文字 (<code>|</code>) で分離してログ収集します。
+  例えば以下のようになります (実際はすべて同じ行になります):</p>
+
+  <div class="example"><p><code>
+    +yQtJf8CoAB4AAFNXBIEAAAAA|GET /manual/de/images/down.gif
+    HTTP/1.1|Host:localhost%3a8080|User-Agent:Mozilla/5.0 (X11;
+    U; Linux i686; en-US; rv%3a1.6) Gecko/20040216
+    Firefox/0.8|Accept:image/png, <var>etc...</var>
+  </code></p></div>
+
+  <p>最初のプラス文字がこのログは最初のログであることを示します。
+  二番目の行はマイナス文字と ID のみです:</p>
+
+  <div class="example"><p><code>
+   -yQtJf8CoAB4AAFNXBIEAAAAA
+  </code></p></div>
+
+  <p><code>check_forensic</code> スクリプトは引数としてログファイルの名前を
+  取ります。<code>+</code>/<code>-</code> の ID の組を調べ、完了していない
+  リクエストがある場合は警告を発します。</p>
+</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="security" id="security">セキュリティの問題</a></h2>
+  <p>ログファイルが保存されるディレクトリがサーバを起動したユーザ
+  以外で書き込み可能になっているときにセキュリティが破られる可能性が
+  あることについての詳細は<a href="../misc/security_tips.html#serverroot">セキュリティのこつ</a>を
+  参照してください。</p>
+</div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="directive-section"><h2><a name="ForensicLog" id="ForensicLog">ForensicLog</a> <a name="forensiclog" id="forensiclog">ディレクティブ</a></h2>
 <table class="directive">
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Description">説明:</a></th><td>Forensic ログのファイル名を設定する</td></tr>
@@ -117,50 +161,6 @@
   </dl>
 
 </div>
-<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
-<div class="section">
-<h2><a name="formats" id="formats">Forensic ログフォーマット</a></h2>
-  <p>各リクエストは2回ログ収集されます。最初はリクエストが処理される
-  <em>前</em> (つまり、ヘッダを受け取った後) です。2度目のログは
-  リクエストが処理された<em>後</em>、通常のログ収集と同じときに
-  行なわれます。</p>
-
-  <p>各リクエストを識別するために、リクエストには
-  一意なリクエスト ID が割り当てられます。この forensic ID は
-  フォーマット文字列 <code>%{forensic-id}n</code> を使うことで
-  通常の transfer ログにログ収集することもできます。
-  <code class="module"><a href="../mod/mod_unique_id.html">mod_unique_id</a></code> を使っている場合は、それが生成する
-  ID が使われます。</p>
-
-  <p>最初の行は forensic ID、リクエスト行と受け取ったすべてのヘッダを
-  パイプ文字 (<code>|</code>) で分離してログ収集します。
-  例えば以下のようになります (実際はすべて同じ行になります):</p>
-
-  <div class="example"><p><code>
-    +yQtJf8CoAB4AAFNXBIEAAAAA|GET /manual/de/images/down.gif
-    HTTP/1.1|Host:localhost%3a8080|User-Agent:Mozilla/5.0 (X11;
-    U; Linux i686; en-US; rv%3a1.6) Gecko/20040216
-    Firefox/0.8|Accept:image/png, <var>etc...</var>
-  </code></p></div>
-
-  <p>最初のプラス文字がこのログは最初のログであることを示します。
-  二番目の行はマイナス文字と ID のみです:</p>
-
-  <div class="example"><p><code>
-   -yQtJf8CoAB4AAFNXBIEAAAAA
-  </code></p></div>
-
-  <p><code>check_forensic</code> スクリプトは引数としてログファイルの名前を
-  取ります。<code>+</code>/<code>-</code> の ID の組を調べ、完了していない
-  リクエストがある場合は警告を発します。</p>
-</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
-<div class="section">
-<h2><a name="security" id="security">セキュリティの問題</a></h2>
-  <p>ログファイルが保存されるディレクトリがサーバを起動したユーザ
-  以外で書き込み可能になっているときにセキュリティが破られる可能性が
-  あることについての詳細は<a href="../misc/security_tips.html#serverroot">セキュリティのこつ</a>を
-  参照してください。</p>
-</div>
 </div>
 <div class="bottomlang">
 <p><span>翻訳済み言語: </span><a href="../en/mod/mod_log_forensic.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_log_forensic.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_log_forensic.html.tr.utf8?rev=1673892&r1=1673891&r2=1673892&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_log_forensic.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_log_forensic.html.tr.utf8 [utf-8] Wed Apr 15 17:46:53 2015
@@ -52,20 +52,64 @@
    <code>check_forensic</code> betiği adli günlük dosyalarının
    değerlendirilmesinde yardımcı olabilir.</p>
 </div>
-<div id="quickview"><h3 class="directives">Yönergeler</h3>
-<ul id="toc">
-<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#forensiclog">ForensicLog</a></li>
-</ul>
-<h3>Konular</h3>
+<div id="quickview"><h3>Konular</h3>
 <ul id="topics">
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#formats">Adli Günlük Biçemi</a></li>
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#security">Güvenlik Kaygıları</a></li>
-</ul><h3>Ayrıca bakınız:</h3>
+</ul><h3 class="directives">Yönergeler</h3>
+<ul id="toc">
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#forensiclog">ForensicLog</a></li>
+</ul>
+<h3>Ayrıca bakınız:</h3>
 <ul class="seealso">
 <li><a href="../logs.html">Apache Günlük Dosyaları</a></li>
 <li><code class="module"><a href="../mod/mod_log_config.html">mod_log_config</a></code></li>
 </ul><ul class="seealso"><li><a href="#comments_section">Yorum</a></li></ul></div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="formats" id="formats">Adli Günlük Biçemi</a></h2>
+  <p>Her istek günlüğe iki defa kaydedilir. İlki, işlemin başlangıcında
+   (yani, başlıklar alındıktan hemen sonra), ikincisi ise istek işlem
+   gördükten sonra normal günlüklemenin yapıldığı sırada yapılır.</p>
+
+  <p>Her isteği betimlemek için eşsiz bir istek kimliği atanır. Bu adli
+   kimliğin normal günlüğe de yazılması istenirse bu
+   <code>%{forensic-id}n</code> biçem dizgesi ile yapılabilir.
+   <code class="module"><a href="../mod/mod_unique_id.html">mod_unique_id</a></code> kullanılıyorsa, onun ürettiği kimlik
+   kullanılır.</p>
+
+  <p>İlk satır günlüğe, adli kimliği, istek satırını ve alınan tüm
+   başlıkları boru karakterleri (<code>|</code>) ile ayrılmış olarak
+   kaydeder. Aşağıda bir örneğe yer verilmiştir (hepsi bir satırdadır):</p>
+
+  <div class="example"><p><code>
+    +yQtJf8CoAB4AAFNXBIEAAAAA|GET /manual/de/images/down.gif
+    HTTP/1.1|Host:localhost%3a8080|User-Agent:Mozilla/5.0 (X11;
+    U; Linux i686; en-US; rv%3a1.6) Gecko/20040216
+    Firefox/0.8|Accept:image/png, <var>etc...</var>
+  </code></p></div>
+
+  <p>Başlangıçtaki artı imi bu günlük satırının istekle ilgili ilk günlük
+   kaydı olduğunu belirtir. İkinci satırda bunun yerini bir eksi imi
+   alır:</p>
+
+  <div class="example"><p><code>
+   -yQtJf8CoAB4AAFNXBIEAAAAA
+  </code></p></div>
+
+  <p><code>check_forensic</code> betiği komut satırı argümanı olarak günlük
+   dosyasının ismini alır. Bu <code>+</code>/<code>-</code> kimlik
+   çiftlerine bakarak tamamlanmamış istekler varsa bunlar hakkında
+   uyarır.</p>
+</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="security" id="security">Güvenlik Kaygıları</a></h2>
+  <p>Günlük dosyarının kaydedildiği dizine sunucuyu başlatan kullanıcı
+   dışında diğer kullanıcılar tarafından yazılabiliyor olması halinde
+   güvenliğinizden nasıl feragat etmiş olacağınız <a href="../misc/security_tips.html#serverroot">güvenlik ipuçları</a>
+   belgesinde açıklanmıştır.</p>
+</div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="directive-section"><h2><a name="ForensicLog" id="ForensicLog">ForensicLog</a> <a name="forensiclog" id="forensiclog">Yönergesi</a></h2>
 <table class="directive">
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Adli günlük için dosya ismini belirler.</td></tr>
@@ -112,50 +156,6 @@
   </dl>
 
 </div>
-<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
-<div class="section">
-<h2><a name="formats" id="formats">Adli Günlük Biçemi</a></h2>
-  <p>Her istek günlüğe iki defa kaydedilir. İlki, işlemin başlangıcında
-   (yani, başlıklar alındıktan hemen sonra), ikincisi ise istek işlem
-   gördükten sonra normal günlüklemenin yapıldığı sırada yapılır.</p>
-
-  <p>Her isteği betimlemek için eşsiz bir istek kimliği atanır. Bu adli
-   kimliğin normal günlüğe de yazılması istenirse bu
-   <code>%{forensic-id}n</code> biçem dizgesi ile yapılabilir.
-   <code class="module"><a href="../mod/mod_unique_id.html">mod_unique_id</a></code> kullanılıyorsa, onun ürettiği kimlik
-   kullanılır.</p>
-
-  <p>İlk satır günlüğe, adli kimliği, istek satırını ve alınan tüm
-   başlıkları boru karakterleri (<code>|</code>) ile ayrılmış olarak
-   kaydeder. Aşağıda bir örneğe yer verilmiştir (hepsi bir satırdadır):</p>
-
-  <div class="example"><p><code>
-    +yQtJf8CoAB4AAFNXBIEAAAAA|GET /manual/de/images/down.gif
-    HTTP/1.1|Host:localhost%3a8080|User-Agent:Mozilla/5.0 (X11;
-    U; Linux i686; en-US; rv%3a1.6) Gecko/20040216
-    Firefox/0.8|Accept:image/png, <var>etc...</var>
-  </code></p></div>
-
-  <p>Başlangıçtaki artı imi bu günlük satırının istekle ilgili ilk günlük
-   kaydı olduğunu belirtir. İkinci satırda bunun yerini bir eksi imi
-   alır:</p>
-
-  <div class="example"><p><code>
-   -yQtJf8CoAB4AAFNXBIEAAAAA
-  </code></p></div>
-
-  <p><code>check_forensic</code> betiği komut satırı argümanı olarak günlük
-   dosyasının ismini alır. Bu <code>+</code>/<code>-</code> kimlik
-   çiftlerine bakarak tamamlanmamış istekler varsa bunlar hakkında
-   uyarır.</p>
-</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
-<div class="section">
-<h2><a name="security" id="security">Güvenlik Kaygıları</a></h2>
-  <p>Günlük dosyarının kaydedildiği dizine sunucuyu başlatan kullanıcı
-   dışında diğer kullanıcılar tarafından yazılabiliyor olması halinde
-   güvenliğinizden nasıl feragat etmiş olacağınız <a href="../misc/security_tips.html#serverroot">güvenlik ipuçları</a>
-   belgesinde açıklanmıştır.</p>
-</div>
 </div>
 <div class="bottomlang">
 <p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/mod/mod_log_forensic.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_logio.html.en
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_logio.html.en?rev=1673892&r1=1673891&r2=1673892&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_logio.html.en (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_logio.html.en Wed Apr 15 17:46:53 2015
@@ -64,23 +64,6 @@
 <li><a href="../logs.html">Apache Log Files</a></li>
 </ul><ul class="seealso"><li><a href="#comments_section">Comments</a></li></ul></div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
-<div class="directive-section"><h2><a name="LogIOTrackTTFB" id="LogIOTrackTTFB">LogIOTrackTTFB</a> <a name="logiotrackttfb" id="logiotrackttfb">Directive</a></h2>
-<table class="directive">
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Description:</a></th><td>Enable tracking of time to first byte (TTFB)</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Syntax:</a></th><td><code>LogIOTrackTTFB ON|OFF</code></td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Default:</a></th><td><code>LogIOTrackTTFB OFF</code></td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Context:</a></th><td>server config, virtual host, directory, .htaccess</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Override">Override:</a></th><td>none</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Status:</a></th><td>Extension</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Module:</a></th><td>mod_logio</td></tr>
-</table>
-  <p>This directive configures whether this module tracks the delay
-  between the request being read and the first byte of the response
-  headers being written. The resulting value may be logged with the 
-  <code>%^FB</code> format.</p>
-
-</div>
-<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="section">
 <h2><a name="formats" id="formats">Custom Log Formats</a></h2>
 
@@ -116,6 +99,23 @@
    \"%{User-agent}i\" %I %O"</code></dd>
   </dl>
 </div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="directive-section"><h2><a name="LogIOTrackTTFB" id="LogIOTrackTTFB">LogIOTrackTTFB</a> <a name="logiotrackttfb" id="logiotrackttfb">Directive</a></h2>
+<table class="directive">
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Description:</a></th><td>Enable tracking of time to first byte (TTFB)</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Syntax:</a></th><td><code>LogIOTrackTTFB ON|OFF</code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Default:</a></th><td><code>LogIOTrackTTFB OFF</code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Context:</a></th><td>server config, virtual host, directory, .htaccess</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Override">Override:</a></th><td>none</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Status:</a></th><td>Extension</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Module:</a></th><td>mod_logio</td></tr>
+</table>
+  <p>This directive configures whether this module tracks the delay
+  between the request being read and the first byte of the response
+  headers being written. The resulting value may be logged with the 
+  <code>%^FB</code> format.</p>
+
+</div>
 </div>
 <div class="bottomlang">
 <p><span>Available Languages: </span><a href="../en/mod/mod_logio.html" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_logio.html.ja.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_logio.html.ja.utf8?rev=1673892&r1=1673891&r2=1673892&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_logio.html.ja.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_logio.html.ja.utf8 [utf-8] Wed Apr 15 17:46:53 2015
@@ -51,32 +51,19 @@
   必要です。</p>
 
 </div>
-<div id="quickview"><h3 class="directives">ディレクティブ</h3>
+<div id="quickview"><h3>トピック</h3>
+<ul id="topics">
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#formats">カスタムログ書式</a></li>
+</ul><h3 class="directives">ディレクティブ</h3>
 <ul id="toc">
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#logiotrackttfb">LogIOTrackTTFB</a></li>
 </ul>
-<h3>トピック</h3>
-<ul id="topics">
-<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#formats">カスタムログ書式</a></li>
-</ul><h3>参照</h3>
+<h3>参照</h3>
 <ul class="seealso">
 <li><code class="module"><a href="../mod/mod_log_config.html">mod_log_config</a></code></li>
 <li><a href="../logs.html">Apache ログファイル</a></li>
 </ul><ul class="seealso"><li><a href="#comments_section">コメント</a></li></ul></div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
-<div class="directive-section"><h2><a name="LogIOTrackTTFB" id="LogIOTrackTTFB">LogIOTrackTTFB</a> <a name="logiotrackttfb" id="logiotrackttfb">ディレクティブ</a></h2>
-<table class="directive">
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">説明:</a></th><td>Enable tracking of time to first byte (TTFB)</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">構文:</a></th><td><code>LogIOTrackTTFB ON|OFF</code></td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Default">デフォルト:</a></th><td><code>LogIOTrackTTFB OFF</code></td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">コンテキスト:</a></th><td>サーバ設定ファイル, バーチャルホスト, ディレクトリ, .htaccess</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Override">上書き:</a></th><td>none</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">ステータス:</a></th><td>Extension</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">モジュール:</a></th><td>mod_logio</td></tr>
-</table><p>このディレクティブの解説文書は
-      まだ翻訳されていません。英語版をご覧ください。
-      </p></div>
-<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="section">
 <h2><a name="formats" id="formats">カスタムログ書式</a></h2>
 
@@ -103,6 +90,19 @@
    \"%{User-agent}i\" %I %O"</code></dd>
   </dl>
 </div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="directive-section"><h2><a name="LogIOTrackTTFB" id="LogIOTrackTTFB">LogIOTrackTTFB</a> <a name="logiotrackttfb" id="logiotrackttfb">ディレクティブ</a></h2>
+<table class="directive">
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">説明:</a></th><td>Enable tracking of time to first byte (TTFB)</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">構文:</a></th><td><code>LogIOTrackTTFB ON|OFF</code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Default">デフォルト:</a></th><td><code>LogIOTrackTTFB OFF</code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">コンテキスト:</a></th><td>サーバ設定ファイル, バーチャルホスト, ディレクトリ, .htaccess</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Override">上書き:</a></th><td>none</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">ステータス:</a></th><td>Extension</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">モジュール:</a></th><td>mod_logio</td></tr>
+</table><p>このディレクティブの解説文書は
+      まだ翻訳されていません。英語版をご覧ください。
+      </p></div>
 </div>
 <div class="bottomlang">
 <p><span>翻訳済み言語: </span><a href="../en/mod/mod_logio.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_logio.html.ko.euc-kr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_logio.html.ko.euc-kr?rev=1673892&r1=1673891&r2=1673892&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_logio.html.ko.euc-kr [euc-kr] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_logio.html.ko.euc-kr [euc-kr] Wed Apr 15 17:46:53 2015
@@ -48,32 +48,19 @@
   필요하다.</p>
 
 </div>
-<div id="quickview"><h3 class="directives">지시어들</h3>
+<div id="quickview"><h3>주제</h3>
+<ul id="topics">
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#formats">사용자정의 로그 형식</a></li>
+</ul><h3 class="directives">지시어들</h3>
 <ul id="toc">
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#logiotrackttfb">LogIOTrackTTFB</a></li>
 </ul>
-<h3>주제</h3>
-<ul id="topics">
-<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#formats">사용자정의 로그 형식</a></li>
-</ul><h3>참고</h3>
+<h3>참고</h3>
 <ul class="seealso">
 <li><code class="module"><a href="../mod/mod_log_config.html">mod_log_config</a></code></li>
 <li><a href="../logs.html">아파치 로그파일</a></li>
 </ul><ul class="seealso"><li><a href="#comments_section">Comments</a></li></ul></div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
-<div class="directive-section"><h2><a name="LogIOTrackTTFB" id="LogIOTrackTTFB">LogIOTrackTTFB</a> <a name="logiotrackttfb" id="logiotrackttfb">지시어</a></h2>
-<table class="directive">
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">설명:</a></th><td>Enable tracking of time to first byte (TTFB)</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">문법:</a></th><td><code>LogIOTrackTTFB ON|OFF</code></td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Default">기본값:</a></th><td><code>LogIOTrackTTFB OFF</code></td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">사용장소:</a></th><td>주서버설정, 가상호스트, directory, .htaccess</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Override">Override 옵션:</a></th><td>none</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">상태:</a></th><td>Extension</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">모듈:</a></th><td>mod_logio</td></tr>
-</table><p>The documentation for this directive has
-      not been translated yet. Please have a look at the English
-      version.</p></div>
-<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="section">
 <h2><a name="formats" id="formats">사용자정의 로그 형식</a></h2>
 
@@ -102,6 +89,19 @@
   </dl>
 
 </div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="directive-section"><h2><a name="LogIOTrackTTFB" id="LogIOTrackTTFB">LogIOTrackTTFB</a> <a name="logiotrackttfb" id="logiotrackttfb">지시어</a></h2>
+<table class="directive">
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">설명:</a></th><td>Enable tracking of time to first byte (TTFB)</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">문법:</a></th><td><code>LogIOTrackTTFB ON|OFF</code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Default">기본값:</a></th><td><code>LogIOTrackTTFB OFF</code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">사용장소:</a></th><td>주서버설정, 가상호스트, directory, .htaccess</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Override">Override 옵션:</a></th><td>none</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">상태:</a></th><td>Extension</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">모듈:</a></th><td>mod_logio</td></tr>
+</table><p>The documentation for this directive has
+      not been translated yet. Please have a look at the English
+      version.</p></div>
 </div>
 <div class="bottomlang">
 <p><span>가능한 언어: </span><a href="../en/mod/mod_logio.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_logio.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_logio.html.tr.utf8?rev=1673892&r1=1673891&r2=1673892&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_logio.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_logio.html.tr.utf8 [utf-8] Wed Apr 15 17:46:53 2015
@@ -53,31 +53,19 @@
    yeniden uzlaşımı tetikleyen istekle ilişkilendirilir.</div>
 
 </div>
-<div id="quickview"><h3 class="directives">Yönergeler</h3>
+<div id="quickview"><h3>Konular</h3>
+<ul id="topics">
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#formats">Özel Günlük Biçemleri</a></li>
+</ul><h3 class="directives">Yönergeler</h3>
 <ul id="toc">
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#logiotrackttfb">LogIOTrackTTFB</a></li>
 </ul>
-<h3>Konular</h3>
-<ul id="topics">
-<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#formats">Özel Günlük Biçemleri</a></li>
-</ul><h3>Ayrıca bakınız:</h3>
+<h3>Ayrıca bakınız:</h3>
 <ul class="seealso">
 <li><code class="module"><a href="../mod/mod_log_config.html">mod_log_config</a></code></li>
 <li><a href="../logs.html">Apache Günlük Dosyaları</a></li>
 </ul><ul class="seealso"><li><a href="#comments_section">Yorum</a></li></ul></div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
-<div class="directive-section"><h2><a name="LogIOTrackTTFB" id="LogIOTrackTTFB">LogIOTrackTTFB</a> <a name="logiotrackttfb" id="logiotrackttfb">Yönergesi</a></h2>
-<table class="directive">
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Enable tracking of time to first byte (TTFB)</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>LogIOTrackTTFB ON|OFF</code></td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>LogIOTrackTTFB OFF</code></td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli, sanal konak, dizin, .htaccess</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Override">Geçersizleştirme:</a></th><td>none</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Eklenti</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>mod_logio</td></tr>
-</table><p>Bu yönergenin belgesi henüz Türkçeye çevrilmedi.
-      Lütfen İngilizce sürümüne bakınız.</p></div>
-<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="section">
 <h2><a name="formats" id="formats">Özel Günlük Biçemleri</a></h2>
 
@@ -103,6 +91,18 @@
    \"%{User-agent}i\" %I %O"</code></dd>
   </dl>
 </div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="directive-section"><h2><a name="LogIOTrackTTFB" id="LogIOTrackTTFB">LogIOTrackTTFB</a> <a name="logiotrackttfb" id="logiotrackttfb">Yönergesi</a></h2>
+<table class="directive">
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Enable tracking of time to first byte (TTFB)</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>LogIOTrackTTFB ON|OFF</code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>LogIOTrackTTFB OFF</code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli, sanal konak, dizin, .htaccess</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Override">Geçersizleştirme:</a></th><td>none</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Eklenti</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>mod_logio</td></tr>
+</table><p>Bu yönergenin belgesi henüz Türkçeye çevrilmedi.
+      Lütfen İngilizce sürümüne bakınız.</p></div>
 </div>
 <div class="bottomlang">
 <p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/mod/mod_logio.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |Mime
View raw message