httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r1669728 - in /httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual: configuring.xml.tr logs.xml.tr misc/security_tips.xml.tr mod/mod_alias.xml.tr new_features_2_4.xml.tr
Date Sat, 28 Mar 2015 01:47:22 GMT
Author: nilgun
Date: Sat Mar 28 01:47:22 2015
New Revision: 1669728

URL: http://svn.apache.org/r1669728
Log:
update for sync with English docs.

Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.gen.tr>
Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.gen.tr>

Modified:
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/configuring.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/logs.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/misc/security_tips.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_alias.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/new_features_2_4.xml.tr

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/configuring.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/configuring.xml.tr?rev=1669728&r1=1669727&r2=1669728&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/configuring.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/configuring.xml.tr [utf-8] Sat Mar 28 01:47:22
2015
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1522935:1662015 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1662015 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.gen.tr>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.gen.tr>
@@ -80,10 +80,11 @@ açıklanmıştır.</p>
   <p>Yapılandırma dosyalarındaki yönergelerin isimleri harf büyüklüğüne
   duyarlı olduğu halde argümanları genellikle harf büyüklüğüne duyarlı
   değildir. Diyez (“#”) karakteri ile başlayan satırlar açıklama olarak
-  ele alınır ve yok sayılırlar. Yapılandırma yönergesi içeren satırların
-  ardına açıklama yerleştirilemez. Yönerge isminden önce yer alan boşluklar
-  ve boş satırlar yok sayılır; bu özellik, okunabilirliği sağlamak için
-  yönergelerin girintilenebilmesi olanağını verir.</p>
+  ele alınır ve yok sayılırlar. Yapılandırma yönergesi içeren satırlara
+  açıklama yerleştirilemez. Yönerge isminden önce yer alan boşluklar
+  yoksayılır; bu özellik, okunabilirliği sağlamak için yönergelerin
+  girintilenebilmesi olanağını verir. Ayrıca, boş satırlar da
+  yoksayılır.</p>
 
 
   <p><directive module="core">Define</directive> ile veya kabuğun ortam

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/logs.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/logs.xml.tr?rev=1669728&r1=1669727&r2=1669728&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/logs.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/logs.xml.tr [utf-8] Sat Mar 28 01:47:22 2015
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1629731:1657858 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1657858 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.gen.tr>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.gen.tr>
@@ -593,6 +593,18 @@ CustomLog "|$/usr/local/apache/bin/rotat
    gösterimi de desteklenmekte olup "<code>|</code>" kullanımına
    eşdeğerdir.</p>
 
+  <note><title>Windows'ta yığın alanı</title>
+  <p>Windows'ta çok sayıda borulu günlükleme süreci çalışırken ve özellikle
+   HTTPD bir hizmet olarak çalışıyorsa sorunlar baş gösterebilir. Bunun
+   başlıca sebebi masaüstü yığın alanının (heap) dışına taşılmasıdır.
Her
+   hizmete ayrılan masüstü yığın alanı, kayıt defterindeki
+   HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\SessionManager\SubSystems\Windows
+   kaydındaki üçüncü değiştirge olan <code>SharedSection</code>
+   değeridir. <strong>Bu değeri değiştirirken çok dikkatli olun</strong>;
+   bu, Windows kayıt defterini değiştirirken verilen normal
+   uyarılardandır, fakat eğer bu değer çok yüksek olursa masaüstü yığın
+   alanının tükenebileceği dikkate alınmalıdır.</p>
+  </note>
  </section>
 
  <section id="virtualhost">

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/misc/security_tips.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/misc/security_tips.xml.tr?rev=1669728&r1=1669727&r2=1669728&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/misc/security_tips.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/misc/security_tips.xml.tr [utf-8] Sat Mar 28 01:47:22
2015
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1479873:1657689 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1657689 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.gen.tr>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.gen.tr>
@@ -339,6 +339,7 @@
    dizinlerde <code>.htaccess</code> dosyalarının kullanımını engellemiş
    olursunuz.</p>
 
+  <p>Bu ayar Apache 2.3.9 itibariyle öntanımlıdır.</p>
  </section>
 
  <section id="protectserverfiles">

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_alias.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_alias.xml.tr?rev=1669728&r1=1669727&r2=1669728&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_alias.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_alias.xml.tr [utf-8] Sat Mar 28 01:47:22
2015
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1562436:1663259 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1663259 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.gen.tr>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.gen.tr>
@@ -49,6 +49,14 @@ eşlenmesini sağlar ve URL yönlendirme
    yönlendirmekte kullanılır. Çoğunlukla özkaynak başka bir yere
    taşındığında kullanılır.</p>
 
+  <p><directive module="mod_alias">Alias</directive>,
+   <directive module="mod_alias">ScriptAlias</directive> ve
+   <directive module="mod_alias">Redirect</directive> yönergeleri
+   bir <directive type="section" module="core">Location</directive> veya
+   <directive type="section" module="core">LocationMatch</directive>
+   bölümünde kullanıldığında hedef yol veya URL'de değişiklik yapmak için
+   <a href="../expr.html">ifade sözdizimi</a> kullanılabilir.</p>
+
   <p><module>mod_alias</module> modülü basit URL değiştirme görevlerini
    yerine getirmek için tasarlanmıştır. Sorgu dizgelerini işleme sokmak
    gibi daha karmaşık görevler için <module>mod_rewrite</module> modülü
ile
@@ -97,15 +105,27 @@ Alias /foo /gaq
    <code>/foo</code> rumuzu daima <code>/foo/bar</code> rumuzundan
önce
    eşleşecek, dolayısıyla ikinci yönerge yok sayılacaktı.</p>
 
+  <p><directive module="mod_alias">Alias</directive>,
+   <directive module="mod_alias">ScriptAlias</directive> ve
+   <directive module="mod_alias">Redirect</directive>
+   yönergeleri bir <directive type="section"
+   module="core">Location</directive> veya <directive type="section"
+   module="core">LocationMatch</directive> bölümü içinde kullanıldığında
+   bu yönergeler genel alanda tanımlanmış <directive
+   module="mod_alias">Alias</directive>,
+   <directive module="mod_alias">ScriptAlias</directive> ve
+   <directive module="mod_alias">Redirect</directive> yönergelerine göre
+   öncelik alırlar.</p>
+
  </section>
 
 <directivesynopsis>
 <name>Alias</name>
 <description>URL’leri dosya sistemi konumlarıyla eşler.</description>
-<syntax>Alias <var>URL-yolu</var> <var>dosya-yolu</var> |
+<syntax>Alias [<var>URL-yolu</var>] <var>dosya-yolu</var> |
 <var>dizin-yolu</var></syntax>
 <contextlist><context>server config</context><context>virtual host</context>
-</contextlist>
+<context>directory</context></contextlist>
 
  <usage>
 
@@ -166,6 +186,22 @@ Alias /image /ftp/pub/image
 
   <p><var>URL-yolu</var> değiştirgesindeki bölü çizgilerinin sayısı
istek
    URL-yolundakiler kadardır.</p>
+
+  <p><directive>Alias</directive> yönergesi bir
+   <directive type="section" module="core">Location</directive> veya
+   <directive type="section" module="core">LocationMatch</directive>
+   bölümü içinde kullanılırsa <var>URL-yolu</var> görmezden gelinip
<a
+   href="../expr.html">ifade sözdizimi</a> kullanılarak
+   <var>dosya-yolu</var> yorumlanır.</p>
+
+  <highlight language="config">
+&lt;Location /image&gt;
+  Alias /ftp/pub/image
+&lt;/Location&gt;
+&lt;LocationMatch /error/(?&lt;NUMBER&gt;[0-9]+)&gt;
+  Alias /usr/local/apache/errors/%{env:MATCH_NUMBER}.html
+&lt;/LocationMatch&gt;
+  </highlight>
  </usage>
 </directivesynopsis>
 
@@ -258,7 +294,7 @@ AliasMatch ^/image/(.*)\.gif$ /files/gif
 <name>Redirect</name>
 <description>İstemciyi, bir yönlendirme isteği döndürerek farklı bir URL’ye
 yönlendirir.</description>
-<syntax>Redirect [<var>durum</var>] <var>URL-yolu</var>
+<syntax>Redirect [<var>durum</var>] [<var>URL-yolu</var>]
 <var>URL</var></syntax>
 <contextlist><context>server config</context><context>virtual host</context>
 <context>directory</context><context>.htaccess</context></contextlist>
@@ -299,15 +335,22 @@ Redirect /bir /iki
    yönlendirilir. <code>POST</code>'ların iptal edileceğini unutmayın.<br
/>
    Sadece tam yol parçaları eşleştirilir, bu nedenle
    <code>http://example.com/hizmetfesmekan.txt</code> isteği yukarıdaki
-   yönlendirme ile eşleşmeyecektir. Düzenli ifadelerin kullanıldığı daha
-   karmaşık eşleşmeler için <directive module="mod_alias"
-   >RedirectMatch</directive> yönergesine bakınız.</p>
+   yönlendirme ile eşleşmeyecektir. <a href="../expr.html">İfade
+   sözdizimini</a> kullanan daha karmaşık eşleşmeler için
+   <var>URL-yolu</var> değeri aşağıda açıklandığı gibi görmezden
gelinir.
+   Bundan başka, düzenli ifadelerin kullanıldığı daha karmaşık eşleşmeler
+   için <directive module="mod_alias">RedirectMatch</directive>
+   yönergesine bakınız.</p>
 
 
   <note><title>Bilginize</title>
    <p>Yapılandırma dosyasında yer alış sırasına bakmaksızın
     <directive>Redirect</directive> yönergeleri
     <directive>Alias</directive> ve <directive>ScriptAlias</directive>
+    yönergelerinden önce ele alınır. Bir <directive type="section"
+    module="core">Location</directive> bölümü içinde yer alan
+    <directive>Redirect</directive> yönergeleri, URL-yolu içeren
+    <directive>Alias</directive> ve <directive>ScriptAlias</directive>
     yönergelerinden önce ele alınır.</p></note>
 
    <p>Herhangi bir <code><em>durum</em></code> belirtilmemişse
"geçici"
@@ -347,6 +390,25 @@ Redirect /bir /iki
 Redirect permanent /bir http://example.com/iki
 Redirect 303 /yedi http://example.com/baskabisey
   </highlight>
+
+  <p><directive>Redirect</directive> yönergesi URL-yolu içeren bir
+   <directive type="section" module="core">Location</directive> veya
+   <directive type="section" module="core">LocationMatch</directive>
+   bölümü içinde görmezden gelinip URL <a href="../expr.html">ifade
+   sözdizimi</a> kullanılarak yorumlanır.</p>
+
+  <highlight language="config">
+&lt;Location /bir&gt;
+  Redirect permanent http://example.com/iki
+&lt;/Location&gt;<br />
+&lt;Location /three&gt;
+  Redirect 303 http://example.com/baskabisey
+&lt;/Location&gt;<br />
+&lt;LocationMatch /error/(?&lt;NUMBER&gt;[0-9]+)&gt;
+  Redirect permanent http://example.com/errors/%{env:MATCH_NUMBER}.html
+&lt;/LocationMatch&gt;<br />
+  </highlight>
+
  </usage>
 </directivesynopsis>
 
@@ -417,10 +479,10 @@ URL’ye yönlendirir.</description>
 <directivesynopsis>
 <name>ScriptAlias</name>
 <description>Bir URL’yi dosya sistemindeki bir yere eşler ve hedefi bir CGI betiği
olarak çalıştırır.</description>
-<syntax>ScriptAlias <var>URL-yolu</var>
+<syntax>ScriptAlias [<var>URL-yolu</var>]
 <var>dosya-yolu</var>|<var>dizin-yolu</var></syntax>
 <contextlist><context>server config</context><context>virtual host</context>
-</contextlist>
+<context>directory</context></contextlist>
 
  <usage>
   <p>Hedef dizini, <module>mod_cgi</module> modülünün CGI betiği
@@ -485,6 +547,21 @@ ScriptAlias /cgi-bin/ /siteler/cgi-handl
   sayan URL yollarının belirtilebilme olasılığı gözardı
   edilmemelidir.</note>
 
+  <p><directive>ScriptAlias</directive> yönergesi <var>URL-yolu</var>
+   içeren bir <directive type="section" module="core">Location</directive>
+   veya <directive type="section" module="core">LocationMatch</directive>
+   bölümü içindeyse görmezden gelinip URL ifadesi
+   <a href="../expr.html">ifade sözdizimi</a> kullanılarak yorumlanır.</p>
+
+  <highlight language="config">
+&lt;Location /cgi-bin &gt;
+  ScriptAlias /web/cgi-bin/
+&lt;/Location&gt;
+&lt;LocationMatch /cgi-bin/errors/(?&lt;NUMBER&gt;[0-9]+)&gt;
+  ScriptAlias /web/cgi-bin/errors/%{env:MATCH_NUMBER}.cgi
+&lt;/LocationMatch&gt;<br />
+  </highlight>
+
  </usage>
  <seealso><a href="../howto/cgi.html">CGI Öğreticisi</a></seealso>
 </directivesynopsis>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/new_features_2_4.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/new_features_2_4.xml.tr?rev=1669728&r1=1669727&r2=1669728&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/new_features_2_4.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/new_features_2_4.xml.tr [utf-8] Sat Mar 28 01:47:22
2015
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.en.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1521343:1661466 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1661466 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.gen.tr>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.gen.tr>
@@ -174,6 +174,16 @@
    <dt><module>mod_xml2enc</module></dt>
    <dd>Başta bir üçüncü parti modüldü. libxml2 temelli süzgeç modüllerinde
     i18n'i destekler.</dd>
+
+   <dt><module>mod_macro</module> (2.4.5'den itibaren kullanılabilir)</dt>
+   <dd>Yapılandırma dosyalarında makro kullanımını sağlar.</dd>
+
+   <dt><module>mod_proxy_wstunnel</module> (2.4.5'den itibaren kullanılabilir)</dt>
+   <dd>Web-socket tünelleri için destek.</dd>
+
+   <dt><module>mod_authnz_fcgi</module> (2.4.10'dan itibaren kullanılabilir)</dt>
+   <dd>Kimlik kanıtlama ve/veya istemcileri yetkilendirmek için FastCGI
+    yetkilendirme uygulamalarını etkinleştirir.</dd>
   </dl>
  </section>
 
@@ -198,6 +208,8 @@
    <dd>RSA ve DSA'ya ek olarak EC anahtarları da artık desteklenmektedir.
    </dd>
 
+   <dd>TLS-SRP için destek (2.4.4 itibariyle kullanılabilir).</dd>
+
    <dt><module>mod_proxy</module></dt>
 
    <dd><directive module="mod_proxy">ProxyPass</directive> yönergesi
bir
@@ -210,6 +222,9 @@
    <dd>Vekil istekleri için kullanılan kaynak adresi artık
     yapılandırılabilmektedir.</dd>
 
+   <dd>Artalanda Unix alan soketleri için destek (2.4.7 itibariyle
+    kullanılabilir).</dd>
+
    <dt><module>mod_proxy_balancer</module></dt>
 
    <dd>Dengeleme yöneticisi üzerinden BalancerMembers için daha fazla
@@ -302,6 +317,10 @@
    <dd><module>mod_info</module> önceden çözümlenmiş yapılandırmayı
artık
     sunucunun başlatılması sırasında standart çıktıya
     dökümleyebilmektedir.</dd>
+
+   <dt><module>mod_auth_basic</module></dt>
+   <dd>Temel kimlik kanıtlamayı taklit eden yeni temel mekanizma
+    (2.4.5 itibariyle kullanılabilmektedir).</dd>
   </dl>
  </section>
 
@@ -325,6 +344,10 @@
     <dt><program>rotatelogs</program></dt>
     <dd>Artık geçerli günlük dosyasına bir bağ oluşturulabiliyor.</dd>
     <dd>Artık özel bir döndürme sonrası betiği çalıştırılabiliyor.</dd>
+
+   <dt><program>htpasswd</program>, <program>htdbm</program></dt>
+   <dd>Bcrypt algoritması için destek (2.4.4 itibariyle
+    kullanılabilmektedir).</dd>
   </dl>
  </section>
 Mime
View raw message