httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From n.@apache.org
Subject svn commit: r1565186 [4/15] - in /httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual: ./ developer/ howto/ misc/ mod/ platform/ programs/ rewrite/ ssl/ vhosts/
Date Thu, 06 Feb 2014 11:39:59 GMT
Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8?rev=1565186&r1=1565185&r2=1565186&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8 [utf-8] Thu Feb 6 11:39:53 2014
@@ -144,9 +144,7 @@ httpd 2.1.5 ve sonrasında mevcuttur.</t
    gibi sunucunun baştan bir veri göndermesinin gerekli olduğu
    protokoller için kullanışlıdır. Örnek:</p>
 
-  <pre class="prettyprint lang-config">
-  AcceptFilter nntp none
-  </pre>
+  <pre class="prettyprint lang-config">AcceptFilter nntp none</pre>
 
 
   <p>Öntanımlı protokol isimleri port 443 için <code>https</code> ve tüm
@@ -155,10 +153,8 @@ httpd 2.1.5 ve sonrasında mevcuttur.</t
    argümanını ekleyin.</p>
 
   <p>FreeBSD için öntanımlı değerler:</p>
-  <pre class="prettyprint lang-config">
-AcceptFilter http httpready
-AcceptFilter https dataready
-  </pre>
+  <pre class="prettyprint lang-config">AcceptFilter http httpready
+AcceptFilter https dataready</pre>
 
 
   <p><code>httpready</code> kabul süzgeci HTTP isteklerinin tamamını
@@ -167,10 +163,8 @@ AcceptFilter https dataready
    şifrelenmiş olduğundan sadece <a href="http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?query=accf_data&amp;sektion=9">accf_data(9)</a> süzgeci kullanılır.</p>
 
   <p>Linux’taki öntanımlı değerler:</p>
-  <pre class="prettyprint lang-config">
-AcceptFilter http data
-AcceptFilter https data
-  </pre>
+  <pre class="prettyprint lang-config">AcceptFilter http data
+AcceptFilter https data</pre>
 
 
   <p>Linux’un <code>TCP_DEFER_ACCEPT</code> soket seçeneği HTTP isteklerinin
@@ -181,10 +175,8 @@ AcceptFilter https data
 
   <p>Windows’taki öntanımlı değerler::</p>
 
-  <pre class="prettyprint lang-config">
-AcceptFilter http data
-AcceptFilter https data
-  </pre>
+  <pre class="prettyprint lang-config">AcceptFilter http data
+AcceptFilter https data</pre>
 
 
   <p>Windows'un <code>mpm_winnt</code> modülü <code>AcceptEx()</code>
@@ -264,13 +256,11 @@ AcceptFilter https data
    normal olarak isteği reddederdi, böyle bir durumda bir betiği etkin
    kılmak için aşağıdaki gibi bir yapılandırma kullanabilirsiniz:</p>
 
-  <pre class="prettyprint lang-config">
-&lt;Files "mypaths.shtml"&gt;
+  <pre class="prettyprint lang-config">&lt;Files "mypaths.shtml"&gt;
  Options +Includes
  SetOutputFilter INCLUDES
  AcceptPathInfo On
-&lt;/Files&gt;
-  </pre>
+&lt;/Files&gt;</pre>
 
 
 
@@ -295,11 +285,9 @@ AcceptFilter https data
   <p>Sunucu, <code>/usr/local/web/index.html</code> belgesini döndürmeden
    önce,</p>
 
-  <pre class="prettyprint lang-config">
-&lt;Directory /&gt;
+  <pre class="prettyprint lang-config">&lt;Directory /&gt;
   AllowOverride None
-&lt;/Directory&gt;
-  </pre>
+&lt;/Directory&gt;</pre>
 
 
   <p>şeklinde bir yapılandırma ile iptal edilmiş olmadıkça yönergeler için
@@ -617,10 +605,8 @@ AcceptFilter https data
 
   <p>Örnek:</p>
 
-  <pre class="prettyprint lang-config">
-AllowOverride None
-AllowOverrideList Redirect RedirectMatch
-  </pre>
+  <pre class="prettyprint lang-config">AllowOverride None
+AllowOverrideList Redirect RedirectMatch</pre>
 
 
   <p>Yukarıdaki örnekte sadece <code>Redirect</code> ve
@@ -629,10 +615,8 @@ AllowOverrideList Redirect RedirectMatch
 
   <p>Örnek:</p>
 
-  <pre class="prettyprint lang-config">
-AllowOverride AuthConfig
-AllowOverrideList CookieTracking CookieName
-  </pre>
+  <pre class="prettyprint lang-config">AllowOverride AuthConfig
+AllowOverrideList CookieTracking CookieName</pre>
 
 
   <p>Yukarıdaki örnekte <code class="directive"><a href="#allowoverride">AllowOverride
@@ -726,9 +710,7 @@ AllowOverrideList CookieTracking CookieN
    göreli olacaktır.</p>
 
   <p><strong>Örnek</strong></p>
-  <pre class="prettyprint lang-config">
-DefaultRuntimeDir scratch/
-  </pre>
+  <pre class="prettyprint lang-config">DefaultRuntimeDir scratch/</pre>
 
 
   <p><code class="directive">DefaultRuntimeDir</code> için öntanımlı yer derleme
@@ -800,16 +782,14 @@ için iptal edilmiştir.</td></tr>
    ile kullanılabilir. Değişken daima küresel olarak tanımlı olup
    yapılandırma bölümünü sarmalayan etki alanı ile sınırlanmaz.</p>
 
-  <pre class="prettyprint lang-config">
-&lt;IfDefine TEST&gt;
+  <pre class="prettyprint lang-config">&lt;IfDefine TEST&gt;
  Define servername test.example.com
 &lt;/IfDefine&gt;
 &lt;IfDefine !TEST&gt;
  Define servername www.example.com
  Define SSL
 &lt;/IfDefine&gt;
-DocumentRoot /var/www/${servername}/htdocs
-  </pre>
+DocumentRoot /var/www/${servername}/htdocs</pre>
 
 
   <p><code class="directive"><a href="../mod/mod_rewrite.html#rewritemap">RewriteMap</a></code> sözdizimi ile
@@ -844,11 +824,9 @@ DocumentRoot /var/www/${servername}/htdo
    değil, ama <code>&lt;Directory /home/*/public_html&gt;</code>
    eşleşecektir. Örnek:</p>
 
-  <pre class="prettyprint lang-config">
-&lt;Directory "/usr/local/httpd/htdocs"&gt;
+  <pre class="prettyprint lang-config">&lt;Directory "/usr/local/httpd/htdocs"&gt;
  Options Indexes FollowSymLinks
-&lt;/Directory&gt;
-  </pre>
+&lt;/Directory&gt;</pre>
 
 
   <div class="note">
@@ -863,11 +841,9 @@ DocumentRoot /var/www/${servername}/htdo
   <p><code>~</code> karakterine ek olarak <a class="glossarylink" href="../glossary.html#regex" title="sözlüğe bakınız">düzenli
    ifadeler</a> de kullanılabilir. Örnek:</p>
 
-  <pre class="prettyprint lang-config">
-&lt;Directory ~ "^/www/[0-9]{3}"&gt;
+  <pre class="prettyprint lang-config">&lt;Directory ~ "^/www/[0-9]{3}"&gt;
 
-&lt;/Directory&gt;
-</pre>
+&lt;/Directory&gt;</pre>
 
 
   <p>yönergesi <code>/www/</code> içindeki üç rakamdan oluşan dizinlerle
@@ -878,15 +854,13 @@ DocumentRoot /var/www/${servername}/htdo
    eşleşmedeki yönergelerden başlayarak <a href="#accessfilename">.htaccess</a> dosyalarındaki yönergelere kadar
    genişletilir. Örneğin,</p>
 
-  <pre class="prettyprint lang-config">
-&lt;Directory /&gt;
+  <pre class="prettyprint lang-config">&lt;Directory /&gt;
  AllowOverride None
 &lt;/Directory&gt;
 
 &lt;Directory "/home"&gt;
  AllowOverride FileInfo
-&lt;/Directory&gt;
-  </pre>
+&lt;/Directory&gt;</pre>
 
 
   <p>bölümleri ile <code>/home/web/dir/doc.html</code> belgesine erişirken
@@ -909,11 +883,9 @@ DocumentRoot /var/www/${servername}/htdo
    değerlendirilmez. Düzenli ifadelerin tamamı yapılandırma dosyasında
    görüldükleri sıraya göre sınanırlar. Örneğin,</p>
 
-  <pre class="prettyprint lang-config">
-&lt;Directory ~ "abc$"&gt;
+  <pre class="prettyprint lang-config">&lt;Directory ~ "abc$"&gt;
  # ... yönergeler burada ...
-&lt;/Directory&gt;
-  </pre>
+&lt;/Directory&gt;</pre>
 
 
   <p>düzenli ifadeli bölümü, tüm normal <code class="directive">&lt;Directory&gt;</code> bölümleri ve
@@ -927,11 +899,9 @@ DocumentRoot /var/www/${servername}/htdo
   erişime izin vermek oluşuna dikkat ediniz. Bunu şöyle bir blokla
   değiştirmeniz,</strong></p>
 
-  <pre class="prettyprint lang-config">
-&lt;Directory /&gt;
+  <pre class="prettyprint lang-config">&lt;Directory /&gt;
  Require all denied
-&lt;/Directory&gt;
-  </pre>
+&lt;/Directory&gt;</pre>
 
 
   <p><strong>ve erişilebilir olmasını istediğiniz dizinleri ayrıca
@@ -966,11 +936,9 @@ DocumentRoot /var/www/${servername}/htdo
    bir yönerge grubunu sarmalamakta kullanılır. Tek farkla argüman olarak
    bir <a class="glossarylink" href="../glossary.html#regex" title="sözlüğe bakınız">düzenli ifade</a> alır. Örnek:</p>
 
-  <pre class="prettyprint lang-config">
-&lt;DirectoryMatch "^/www/(.+/)?[0-9]{3}"&gt;
+  <pre class="prettyprint lang-config">&lt;DirectoryMatch "^/www/(.+/)?[0-9]{3}"&gt;
   # ...
-&lt;/DirectoryMatch&gt;
-</pre>
+&lt;/DirectoryMatch&gt;</pre>
 
 
   <p>yönergesi <code>/www/</code> içindeki üç rakamdan oluşan dizinlerle
@@ -1047,14 +1015,12 @@ DocumentRoot /var/www/${servername}/htdo
    <code class="directive">&lt;ElseIf&gt;</code> bölümü uygulanmamışsa
    kapsadığı yönergeleri uygular. Örneğin:</p>
 
-  <pre class="prettyprint lang-config">
-&lt;If "-z req('Host')"&gt;
+  <pre class="prettyprint lang-config">&lt;If "-z req('Host')"&gt;
  # ...
 &lt;/If&gt;
 &lt;Else&gt;
  # ...
-&lt;/Else&gt;
-  </pre>
+&lt;/Else&gt;</pre>
 
 
   <p>Burada, <code class="directive">&lt;If&gt;</code> yönergesi
@@ -1092,8 +1058,7 @@ DocumentRoot /var/www/${servername}/htdo
    <code class="directive">&lt;ElseIf&gt;</code> yönergesinin uygulanmadığı
    takdirde uygular. Örnek:</p>
 
-  <pre class="prettyprint lang-config">
-&lt;If "-R '10.1.0.0/16'"&gt;
+  <pre class="prettyprint lang-config">&lt;If "-R '10.1.0.0/16'"&gt;
  #...
 &lt;/If&gt;
 &lt;ElseIf "-R '10.0.0.0/8'"&gt;
@@ -1101,8 +1066,7 @@ DocumentRoot /var/www/${servername}/htdo
 &lt;/ElseIf&gt;
 &lt;Else&gt;
  #...
-&lt;/Else&gt;
-  </pre>
+&lt;/Else&gt;</pre>
 
 
   <p><code class="directive">&lt;ElseIf&gt;</code> bir isteğin uzak adresi
@@ -1168,11 +1132,9 @@ DocumentRoot /var/www/${servername}/htdo
   <p>Bu özellik, sadece NFS dosya sistemi üzerinde sunulan dosyaları
    kapsamak üzere şu şekilde kolayca kapatılabilir:</p>
 
-  <pre class="prettyprint lang-config">
-&lt;Directory "/nfs-dosyaları-yolu"&gt;
+  <pre class="prettyprint lang-config">&lt;Directory "/nfs-dosyaları-yolu"&gt;
  EnableMMAP Off
-&lt;/Directory&gt;
-  </pre>
+&lt;/Directory&gt;</pre>
 
 
 </div>
@@ -1227,11 +1189,9 @@ DocumentRoot /var/www/${servername}/htdo
   <p>Bu özellik, sadece bir ağ dosya sistemi üzerinde sunulan
    dosyaları kapsamak üzere şu şekilde kolayca kapatılabilir:</p>
 
-  <pre class="prettyprint lang-config">
-&lt;Directory "/nfs-dosyaları-yolu"&gt;
+  <pre class="prettyprint lang-config">&lt;Directory "/nfs-dosyaları-yolu"&gt;
  EnableSendfile Off
-&lt;/Directory&gt;
-  </pre>
+&lt;/Directory&gt;</pre>
 
 
 <p><code class="directive">EnableSendfile</code> yönergesinin .htaccess ve
@@ -1256,8 +1216,7 @@ DocumentRoot /var/www/${servername}/htdo
    üretilmesi için kullanılabilir. Genelde kullanıldığı durum, gerekli
    modüllerin yapılandırmada bulunmadığının raporlanmasıdır.</p>
 
-  <pre class="prettyprint lang-config">
-# Örnek
+  <pre class="prettyprint lang-config"># Örnek
 # mod_include yüklü değilse bilelim
 &lt;IfModule !include_module&gt;
  Error "Hata: mod_include mod_foo için gerekiyor. LoadModule ile yükleyin."
@@ -1273,8 +1232,7 @@ DocumentRoot /var/www/${servername}/htdo
 &lt;IfDefine !NOSSL&gt;
  Error "Ya SSL ya da NOSSL tanımlı olmalı."
 &lt;/IfDefine&gt;
-&lt;/IfDefine&gt;
-  </pre>
+&lt;/IfDefine&gt;</pre>
 
 
 
@@ -1315,12 +1273,10 @@ DocumentRoot /var/www/${servername}/htdo
    şeklinde de belirtilebilir. Bunlar yerine, tarayıcıda gösterilmek üzere
    bir ileti de belirtilebilir. Örnekler:</p>
 
-  <pre class="prettyprint lang-config">
-ErrorDocument 500 http://foo.example.com/cgi-bin/tester
+  <pre class="prettyprint lang-config">ErrorDocument 500 http://foo.example.com/cgi-bin/tester
 ErrorDocument 404 /cgi-bin/bad_urls.pl
 ErrorDocument 401 /subscription_info.html
-ErrorDocument 403 "Kusura bakmayın, bugün hizmet veremiyoruz."
-  </pre>
+ErrorDocument 403 "Kusura bakmayın, bugün hizmet veremiyoruz."</pre>
 
 
   <p>Bunlardan başka, Apache httpd’nin kendi hata iletilerinin kullanılacağı
@@ -1331,13 +1287,11 @@ ErrorDocument 403 "Kusura bakmayın, bug
    <code>default</code> değeri açıkça belirtilerek örnekteki gibi
    zorlanabilir:</p>
 
-  <pre class="prettyprint lang-config">
-ErrorDocument 404 /cgi-bin/bad_urls.pl
+  <pre class="prettyprint lang-config">ErrorDocument 404 /cgi-bin/bad_urls.pl
 
 &lt;Directory /web/docs&gt;
  ErrorDocument 404 default
-&lt;/Directory&gt;
-  </pre>
+&lt;/Directory&gt;</pre>
 
 
   <p><code class="directive">ErrorDocument</code> yönergesinde bir uzak URL (önünde
@@ -1457,10 +1411,8 @@ ErrorDocument 404 /cgi-bin/bad_urls.pl
    hata iletisine ek olarak günlüklenecek ek bilgiyi belirtmek için
    kullanılabilir.</p>
 
-  <pre class="prettyprint lang-config">
-#Basit örnek
-ErrorLogFormat "[%t] [%l] [pid %P] %F: %E: [client %a] %M"
-  </pre>
+  <pre class="prettyprint lang-config">#Basit örnek
+ErrorLogFormat "[%t] [%l] [pid %P] %F: %E: [client %a] %M"</pre>
 
 
   <p>İlk değiştirge olarak <code>connection</code> veya <code>request</code>
@@ -1590,10 +1542,8 @@ ErrorLogFormat "[%t] [%l] [pid %P] %F: %
    <code class="module"><a href="../mod/mod_unique_id.html">mod_unique_id</a></code> modülü yüklüyse onun eşsiz kimliği
    istekler için günlük kimliği olarak kullanılacaktır.</p>
 
-  <pre class="prettyprint lang-config">
-#Örnek (Evreli MPM'ler için öntanımlı biçim)
-ErrorLogFormat "[%{u}t] [%-m:%l] [pid %P:tid %T] %7F: %E: [client\ %a] %M%&nbsp;,\&nbsp;referer\&nbsp;%{Referer}i"
-  </pre>
+  <pre class="prettyprint lang-config">#Örnek (Evreli MPM'ler için öntanımlı biçim)
+ErrorLogFormat "[%{u}t] [%-m:%l] [pid %P:tid %T] %7F: %E: [client\ %a] %M% ,\ referer\ %{Referer}i"</pre>
 
 
   <p>Bunun hata iletilerindeki sonuçları şöyle olabilir:</p>
@@ -1605,20 +1555,16 @@ ErrorLogFormat "[%{u}t] [%-m:%l] [pid %P
   <p>Dikkat edin, yukarıda açıklandığı gibi, bazı alanlar
    tanımlanmadıklarından tamamen yoksayılır.</p>
 
-  <pre class="prettyprint lang-config">
-#Örnek (2.2.x biçimine benzer)
-ErrorLogFormat "[%t] [%l] %7F: %E: [client\ %a] %M%&nbsp;,\&nbsp;referer\&nbsp;%{Referer}i"
-  </pre>
+  <pre class="prettyprint lang-config">#Örnek (2.2.x biçimine benzer)
+ErrorLogFormat "[%t] [%l] %7F: %E: [client\ %a] %M% ,\ referer\ %{Referer}i"</pre>
 
 
-  <pre class="prettyprint lang-config">
-#İstek/bağlantı günlük kimlikli gelişkin bir örnek
+  <pre class="prettyprint lang-config">#İstek/bağlantı günlük kimlikli gelişkin bir örnek
 ErrorLogFormat "[%{uc}t] [%-m:%-l] [R:%L] [C:%{C}L] %7F: %E: %M"
 ErrorLogFormat request "[%{uc}t] [R:%L] Request %k on C:%{c}L pid:%P tid:%T"
 ErrorLogFormat request "[%{uc}t] [R:%L] UA:'%+{User-Agent}i'"
 ErrorLogFormat request "[%{uc}t] [R:%L] Referer:'%+{Referer}i'"
-ErrorLogFormat connection "[%{uc}t] [C:%{c}L] local\ %a remote\ %A"
-  </pre>
+ErrorLogFormat connection "[%{uc}t] [C:%{c}L] local\ %a remote\ %A"</pre>
 
 
 
@@ -1759,24 +1705,20 @@ ErrorLogFormat connection "[%{uc}t] [C:%
    imi bir karakterle eşleştirilirken <code>*</code> imi karakter dizileri
    ile eşleştirilir.</p>
 
-  <pre class="prettyprint lang-config">
-&lt;Files "zat.html"&gt;
+  <pre class="prettyprint lang-config">&lt;Files "zat.html"&gt;
   # zat.html dosyasına uygulanacakları buraya koy
 &lt;/Files&gt;
 
 &lt;Files "?at.*"&gt;
   # Buradakiler hat.html, kat.html, tat.html ve benzerlerine uygulanır.
-&lt;/Files&gt;
-</pre>
+&lt;/Files&gt;</pre>
 
 
   <p><code>~</code> imine ek olarak <a class="glossarylink" href="../glossary.html#regex" title="sözlüğe bakınız">düzenli ifadeler</a> de kullanılabilir. Örneğin</p>
 
-  <pre class="prettyprint lang-config">
-&lt;Files ~ "\.(gif|jpe?g|png)$"&gt;
+  <pre class="prettyprint lang-config">&lt;Files ~ "\.(gif|jpe?g|png)$"&gt;
   #...
-&lt;/Files&gt;
-</pre>
+&lt;/Files&gt;</pre>
 
 
   <p>satırı en bilinen resim dosyası biçimleriyle eşleşecektir. Bunun
@@ -1814,11 +1756,9 @@ ErrorLogFormat connection "[%{uc}t] [C:%
    yönergelerin etki alanını <code class="directive"><a href="#files">&lt;Files&gt;</a></code> yönergesinin yaptığı gibi dosya
    isimlerine göre sınırlandırır. Ancak, argüman olarak bir <a class="glossarylink" href="../glossary.html#regex" title="sözlüğe bakınız">düzenli ifade</a> kabul eder. Örneğin</p>
 
-<pre class="prettyprint lang-config">
-&lt;FilesMatch "\.(gif|jpe?g|png)$"&gt;
+<pre class="prettyprint lang-config">&lt;FilesMatch "\.(gif|jpe?g|png)$"&gt;
   # ...
-&lt;/FilesMatch&gt;
-</pre>
+&lt;/FilesMatch&gt;</pre>
 
 
   <p>satırı en bilinen resim dosyası biçimleriyle eşleşecektir.</p>
@@ -1863,8 +1803,7 @@ ErrorLogFormat connection "[%{uc}t] [C:%
   <p>Ayrıca, daha genel <code class="directive">ForceType</code> ayarlarını da
    <code>None</code> değeriyle geçersiz kılabilirsiniz:</p>
 
-  <pre class="prettyprint lang-config">
-# tüm dosyaların image/gif olarak sunulması için:
+  <pre class="prettyprint lang-config"># tüm dosyaların image/gif olarak sunulması için:
 &lt;Location /images&gt;
  ForceType image/gif
 &lt;/Location&gt;
@@ -1872,8 +1811,7 @@ ErrorLogFormat connection "[%{uc}t] [C:%
 # normal MIME-türüne geri dönmek için:
 &lt;Location /images/mixed&gt;
  ForceType None
-&lt;/Location&gt;
-  </pre>
+&lt;/Location&gt;</pre>
 
 
   <p>Bu yönerge, öncelikle dosya sisteminden sunulan duruk dosyalar için
@@ -2041,8 +1979,7 @@ sokulacak yönergeleri sarmalar.</td></t
    Örnek:</p>
 
   <div class="example"><p><code>httpd -DReverseProxy -DUseCache -DMemCache ...</code></p></div>
-  <pre class="prettyprint lang-config">
-&lt;IfDefine ReverseProxy&gt;
+  <pre class="prettyprint lang-config">&lt;IfDefine ReverseProxy&gt;
  LoadModule proxy_module  modules/mod_proxy.so
  LoadModule proxy_http_module  modules/mod_proxy_http.so
  &lt;IfDefine UseCache&gt;
@@ -2054,8 +1991,7 @@ sokulacak yönergeleri sarmalar.</td></t
    LoadModule cache_disk_module  modules/mod_cache_disk.so
   &lt;/IfDefine&gt;
  &lt;/IfDefine&gt;
-&lt;/IfDefine&gt;
-  </pre>
+&lt;/IfDefine&gt;</pre>
 
 
 </div>
@@ -2146,19 +2082,15 @@ yönergeleri sarmalar.</td></tr>
 
   <p>Örnekler:</p>
 
-  <pre class="prettyprint lang-config">
-Include /usr/local/apache2/conf/ssl.conf
-Include /usr/local/apache2/conf/vhosts/*.conf
-  </pre>
+  <pre class="prettyprint lang-config">Include /usr/local/apache2/conf/ssl.conf
+Include /usr/local/apache2/conf/vhosts/*.conf</pre>
 
 
   <p>Veya dizinler <code class="directive"><a href="#serverroot">ServerRoot</a></code> dizinine
    göre belirtilebilir:</p>
 
-  <pre class="prettyprint lang-config">
-Include conf/ssl.conf
-Include conf/vhosts/*.conf
-  </pre>
+  <pre class="prettyprint lang-config">Include conf/ssl.conf
+Include conf/vhosts/*.conf</pre>
 
 
   <p>Dosya kalıbı karakterleri yolun dizin ve dosya parçalarına
@@ -2294,11 +2226,9 @@ sarmalar.</td></tr>
    <code>POST</code>, <code>PUT</code> ve <code>DELETE</code> yöntemleri
    için uygulanmakta, diğer tüm yöntemler korumasız bırakılmaktadır:</p>
 
-  <pre class="prettyprint lang-config">
-&lt;Limit POST PUT DELETE&gt;
+  <pre class="prettyprint lang-config">&lt;Limit POST PUT DELETE&gt;
  Require valid-user
-&lt;/Limit&gt;
-  </pre>
+&lt;/Limit&gt;</pre>
 
 
   <p>Birden fazla bölümde kullanılabilecek yöntem isimleri: <code>GET</code>,
@@ -2331,14 +2261,12 @@ sarmalar.</td></tr>
   <code>POST</code> istekleri için yetkilendirilecek ve tüm durumlarda
   <code>Require group editors</code> yönergesi yoksayılacaktır:</p>
 
-  <pre class="prettyprint lang-config">
-&lt;LimitExcept GET&gt;
+  <pre class="prettyprint lang-config">&lt;LimitExcept GET&gt;
  Require valid-user
 &lt;/LimitExcept&gt;
 &lt;Limit POST&gt;
  Require group editors
-&lt;/Limit&gt;
-  </pre>
+&lt;/Limit&gt;</pre>
 
 
 
@@ -2364,11 +2292,9 @@ kullanılacak erişim sınırlayıcılar
 
   <p>Örnek:</p>
 
-  <pre class="prettyprint lang-config">
-&lt;LimitExcept POST GET&gt;
+  <pre class="prettyprint lang-config">&lt;LimitExcept POST GET&gt;
  Require valid-user
-&lt;/LimitExcept&gt;
-  </pre>
+&lt;/LimitExcept&gt;</pre>
 
 
 
@@ -2656,11 +2582,9 @@ sınırlar.</td></tr>
    uygulanacaktır, fakat <code>/private1other</code> isteğine
    uygulanmayacaktır.</p>
 
-  <pre class="prettyprint lang-config">
-&lt;Location /private1&gt;
+  <pre class="prettyprint lang-config">&lt;Location /private1&gt;
   # ...
-&lt;/Location&gt;
-  </pre>
+&lt;/Location&gt;</pre>
 
 
   <p>Aşağıdaki örnekte yer belirtimi bir bölü çizgisi ile bitirilmiştir.
@@ -2668,11 +2592,9 @@ sınırlar.</td></tr>
    için sarmalanan yönergeler uygulanacaktır, fakat <code>/private2</code>
    ve <code>/private2other</code> isteklerine uygulanmayacaktır.</p>
 
-  <pre class="prettyprint lang-config">
-&lt;Location /private2<em>/</em>&gt;
+  <pre class="prettyprint lang-config">&lt;Location /private2<em>/</em>&gt;
   # ...
-&lt;/Location&gt;
-  </pre>
+&lt;/Location&gt;</pre>
 
 
   <div class="note"><h3><code class="directive">&lt;Location&gt;</code> ne zaman
@@ -2701,11 +2623,9 @@ sınırlar.</td></tr>
    <a class="glossarylink" href="../glossary.html#regex" title="sözlüğe bakınız">düzenli ifadeler</a> de kullanılabilir.
    Örneğin,</p>
 
-  <pre class="prettyprint lang-config">
-&lt;Location ~ "/(ek|hususi)/veri"&gt;
+  <pre class="prettyprint lang-config">&lt;Location ~ "/(ek|hususi)/veri"&gt;
   #...
-&lt;/Location&gt;
-</pre>
+&lt;/Location&gt;</pre>
 
 
   <p>yönergesi <code>/ek/veri</code> ve <code>/hususi/veri</code> alt
@@ -2719,12 +2639,10 @@ sınırlar.</td></tr>
    <code>example.com</code>’dan gelen isteklere izin vermek için şöyle bir
    uygulama yapabilirsiniz:</p>
 
-  <pre class="prettyprint lang-config">
-&lt;Location /status&gt;
+  <pre class="prettyprint lang-config">&lt;Location /status&gt;
  SetHandler server-status
  Require host example.com
-&lt;/Location&gt;
-  </pre>
+&lt;/Location&gt;</pre>
 
 
   <div class="note"><h3>/ (bölü çizgisi) hakkında</h3>
@@ -2770,11 +2688,9 @@ uygulanır.</td></tr>
    yönergelerin etki alanını <code class="directive"><a href="#location">&lt;Location&gt;</a></code> yönergesinin yaptığı gibi belirtilen URL’lerle
    sınırlar. Ancak argüman olarak basit bir dizge değil bir <a class="glossarylink" href="../glossary.html#regex" title="sözlüğe bakınız">düzenli ifade</a> alır. Örneğin,</p>
 
-  <pre class="prettyprint lang-config">
-&lt;LocationMatch "/(ek|hususi)/veri"&gt;
+  <pre class="prettyprint lang-config">&lt;LocationMatch "/(ek|hususi)/veri"&gt;
   # ...
-&lt;/LocationMatch&gt;
-</pre>
+&lt;/LocationMatch&gt;</pre>
 
 
   <p>yönergesi <code>/ek/veri</code> ve <code>/hususi/veri</code> alt
@@ -2950,21 +2866,17 @@ uygulanır.</td></tr>
    <code>_module</code> sonekli modül ismi belirtmek mümkündür.
    Yani, aşağıdaki üç belirtim eşdeğerdedir:</p>
 
-  <pre class="prettyprint lang-config">
-LogLevel info ssl:warn
+  <pre class="prettyprint lang-config">LogLevel info ssl:warn
 LogLevel info mod_ssl.c:warn
-LogLevel info ssl_module:warn
-  </pre>
+LogLevel info ssl_module:warn</pre>
 
 
   <p>Ayrıca seviyeyi dizin bağlamında değiştirmek de mümkündür:</p>
 
-  <pre class="prettyprint lang-config">
-LogLevel info
+  <pre class="prettyprint lang-config">LogLevel info
 &lt;Directory "/usr/local/apache/htdocs/app"&gt;
  LogLevel debug
-&lt;/Directory&gt;
-  </pre>
+&lt;/Directory&gt;</pre>
 
 
   <div class="note">Dizin bağlamında günük seviyesi yapılandırması sadece istek
@@ -3322,10 +3234,8 @@ LogLevel info
    öntanımlı mekanizması ise <code>sysvsem</code> ile
    değiştirilmektedir.</p>
 
-  <pre class="prettyprint lang-config">
-Mutex sysvsem default
-Mutex fcntl:/var/httpd/locks mpm-accept
-  </pre>
+  <pre class="prettyprint lang-config">Mutex sysvsem default
+Mutex fcntl:/var/httpd/locks mpm-accept</pre>
 
 
 </div>
@@ -3442,15 +3352,13 @@ Mutex fcntl:/var/httpd/locks mpm-accept
 
   <p>Örneğin, <code>+</code> ve <code>-</code> imleri olmaksızın,</p>
 
-  <pre class="prettyprint lang-config">
-&lt;Directory "/web/docs"&gt;
+  <pre class="prettyprint lang-config">&lt;Directory "/web/docs"&gt;
  Options Indexes FollowSymLinks
 &lt;/Directory&gt;
 
 &lt;Directory "/web/docs/spec"&gt;
  Options Includes
-&lt;/Directory&gt;
-  </pre>
+&lt;/Directory&gt;</pre>
 
 
   <p>yapılandırmasıyla <code>/web/docs/spec</code> dizininde sadece
@@ -3458,15 +3366,13 @@ Mutex fcntl:/var/httpd/locks mpm-accept
    <code class="directive">Options</code> yönergesinde <code>+</code> ve
    <code>-</code> imleri kullanılırsa,</p>
 
-  <pre class="prettyprint lang-config">
-&lt;Directory "/web/docs"&gt;
+  <pre class="prettyprint lang-config">&lt;Directory "/web/docs"&gt;
  Options Indexes FollowSymLinks
 &lt;/Directory&gt;
 
 &lt;Directory "/web/docs/spec"&gt;
  Options +Includes -Indexes
-&lt;/Directory&gt;
-  </pre>
+&lt;/Directory&gt;</pre>
 
 
   <p>yapılandırmasıyla <code>/web/docs/spec</code> dizininde
@@ -3777,15 +3683,13 @@ kullanılacak konak adları için başka
    belirtebilmeyi sağlar. <code class="directive">ServerAlias</code> dosya adı kalıp
    karakterleri içerebilir.</p>
 
-  <pre class="prettyprint lang-config">
-&lt;VirtualHost *:80&gt;
+  <pre class="prettyprint lang-config">&lt;VirtualHost *:80&gt;
  ServerName server.example.com
  ServerAlias server server2.example.com server2
  ServerAlias *.example.com
  UseCanonicalName Off
  # ...
-&lt;/VirtualHost&gt;
-  </pre>
+&lt;/VirtualHost&gt;</pre>
 
 
   <p>İsme dayalı sanal konaklardan en iyi eşleşme kümesinde olanlar
@@ -4058,21 +3962,17 @@ sebep olur.</td></tr>
    yapıldığında sunucunun bir durum bilgisi göstermesi için
    <code>httpd.conf</code> dosyasına şöyle bir satır koyabilirsiniz:</p>
 
-  <pre class="prettyprint lang-config">
-&lt;Location "/status"&gt;
+  <pre class="prettyprint lang-config">&lt;Location "/status"&gt;
  SetHandler server-status
-&lt;/Location&gt;
-  </pre>
+&lt;/Location&gt;</pre>
 
 
   <p>Bu yönergeyi ayrıca, belli bir dosya uzantısına sahip dosyalara uygun
    bir eylemci atamak için de kullanabilirsiniz. örnek:</p>
 
-  <pre class="prettyprint lang-config">
-&lt;FilesMatch \.php$&gt;
+  <pre class="prettyprint lang-config">&lt;FilesMatch \.php$&gt;
   SetHandler application/x-httpd-php
-&lt;/FilesMatch&gt;
-  </pre>
+&lt;/FilesMatch&gt;</pre>
 
 
   <p>Evvelce tanımlanmış bir <code class="directive">SetHandler</code> yönergesini
@@ -4133,11 +4033,9 @@ belirler.</td></tr>
   <p>Örneğin, aşağıdaki yapılandırma ile <code>/www/data/</code> dizinindeki
   bütün dosyalar sunucu taraflı içerik kapsamında ele alınacaktır.</p>
 
-  <pre class="prettyprint lang-config">
-&lt;Directory "/www/data/"&gt;
+  <pre class="prettyprint lang-config">&lt;Directory "/www/data/"&gt;
  SetOutputFilter INCLUDES
-&lt;/Directory&gt;
-  </pre>
+&lt;/Directory&gt;</pre>
 
 
   <p>Birden fazla süzgeç belirtilmek istenirse birbirlerinden noktalı
@@ -4388,15 +4286,13 @@ gerçekleşmesi için sunucunun geçmesi
     dizgesi.</li>
   </ul>
 
-  <pre class="prettyprint lang-config">
-&lt;VirtualHost 10.1.2.3:80&gt;
+  <pre class="prettyprint lang-config">&lt;VirtualHost 10.1.2.3:80&gt;
  ServerAdmin webmaster@host.example.com
  DocumentRoot /www/docs/host.example.com
  ServerName host.example.com
  ErrorLog logs/host.example.com-error_log
  TransferLog logs/host.example.com-access_log
-&lt;/VirtualHost&gt;
-  </pre>
+&lt;/VirtualHost&gt;</pre>
 
 
 
@@ -4404,15 +4300,13 @@ gerçekleşmesi için sunucunun geçmesi
    adresleri köşeli ayraç içine alınır. IPv6 adresi kullanılan bir
    örnek:</p>
 
-  <pre class="prettyprint lang-config">
-&lt;VirtualHost [2001:db8::a00:20ff:fea7:ccea]:80&gt;
+  <pre class="prettyprint lang-config">&lt;VirtualHost [2001:db8::a00:20ff:fea7:ccea]:80&gt;
  ServerAdmin webmaster@host.example.com
  DocumentRoot /www/docs/host.example.com
  ServerName host.example.com
  ErrorLog logs/host.example.com-error_log
  TransferLog logs/host.example.com-access_log
-&lt;/VirtualHost&gt;
-  </pre>
+&lt;/VirtualHost&gt;</pre>
 
 
   <p>Her sanal konağın ya farklı bir IP adresi ve port ile ya da farklı bir

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_access_compat.html.en
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_access_compat.html.en?rev=1565186&r1=1565185&r2=1565186&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_access_compat.html.en (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_access_compat.html.en Thu Feb 6 11:39:53 2014
@@ -123,10 +123,8 @@ server</td></tr>
    <dt>A (partial) domain-name</dt>
 
    <dd>
-   <pre class="prettyprint lang-config">
-Allow from example.org
-Allow from .net example.edu
-   </pre>
+   <pre class="prettyprint lang-config">Allow from example.org
+Allow from .net example.edu</pre>
 
    <p>Hosts whose names match, or end in, this string are allowed
    access. Only complete components are matched, so the above
@@ -143,20 +141,16 @@ Allow from .net example.edu
    <dt>A full IP address</dt>
 
    <dd>
-   <pre class="prettyprint lang-config">
-Allow from 10.1.2.3
-Allow from 192.168.1.104 192.168.1.205
-   </pre>
+   <pre class="prettyprint lang-config">Allow from 10.1.2.3
+Allow from 192.168.1.104 192.168.1.205</pre>
 
    <p>An IP address of a host allowed access</p></dd>
 
    <dt>A partial IP address</dt>
 
    <dd>
-   <pre class="prettyprint lang-config">
-Allow from 10.1
-Allow from 10 172.20 192.168.2
-   </pre>
+   <pre class="prettyprint lang-config">Allow from 10.1
+Allow from 10 172.20 192.168.2</pre>
 
    <p>The first 1 to 3 bytes of an IP address, for subnet
    restriction.</p></dd>
@@ -164,9 +158,7 @@ Allow from 10 172.20 192.168.2
    <dt>A network/netmask pair</dt>
 
    <dd>
-   <pre class="prettyprint lang-config">
-    Allow from 10.1.0.0/255.255.0.0
-   </pre>
+   <pre class="prettyprint lang-config">Allow from 10.1.0.0/255.255.0.0</pre>
 
    <p>A network a.b.c.d, and a netmask w.x.y.z. For more
    fine-grained subnet restriction.</p></dd>
@@ -174,9 +166,7 @@ Allow from 10 172.20 192.168.2
    <dt>A network/nnn CIDR specification</dt>
 
    <dd>
-   <pre class="prettyprint lang-config">
-    Allow from 10.1.0.0/16
-   </pre>
+   <pre class="prettyprint lang-config">Allow from 10.1.0.0/16</pre>
 
    <p>Similar to the previous case, except the netmask consists of
    nnn high-order 1 bits.</p></dd>
@@ -188,10 +178,8 @@ Allow from 10 172.20 192.168.2
   <p>IPv6 addresses and IPv6 subnets can be specified as shown
   below:</p>
 
-  <pre class="prettyprint lang-config">
-Allow from 2001:db8::a00:20ff:fea7:ccea
-Allow from 2001:db8::a00:20ff:fea7:ccea/10
-  </pre>
+  <pre class="prettyprint lang-config">Allow from 2001:db8::a00:20ff:fea7:ccea
+Allow from 2001:db8::a00:20ff:fea7:ccea/10</pre>
 
 
   <p>The third format of the arguments to the
@@ -210,14 +198,12 @@ Allow from 2001:db8::a00:20ff:fea7:ccea/
   <code>User-Agent</code> (browser type), <code>Referer</code>, or
   other HTTP request header fields.</p>
 
-  <pre class="prettyprint lang-config">
-SetEnvIf User-Agent ^KnockKnock/2\.0 let_me_in
+  <pre class="prettyprint lang-config">SetEnvIf User-Agent ^KnockKnock/2\.0 let_me_in
 &lt;Directory /docroot&gt;
   Order Deny,Allow
   Deny from all
   Allow from env=let_me_in
-&lt;/Directory&gt;
-  </pre>
+&lt;/Directory&gt;</pre>
 
 
   <p>In this case, browsers with a user-agent string beginning
@@ -340,11 +326,9 @@ evaluated.</td></tr>
   <p>In the following example, all hosts in the example.org domain
   are allowed access; all other hosts are denied access.</p>
 
-  <pre class="prettyprint lang-config">
-Order Deny,Allow
+  <pre class="prettyprint lang-config">Order Deny,Allow
 Deny from all
-Allow from example.org
-  </pre>
+Allow from example.org</pre>
 
 
   <p>In the next example, all hosts in the example.org domain are
@@ -354,11 +338,9 @@ Allow from example.org
   state is to <code class="directive"><a href="#deny">Deny</a></code>
   access to the server.</p>
 
-  <pre class="prettyprint lang-config">
-Order Allow,Deny
+  <pre class="prettyprint lang-config">Order Allow,Deny
 Allow from example.org
-Deny from foo.example.org
-  </pre>
+Deny from foo.example.org</pre>
 
 
   <p>On the other hand, if the <code class="directive">Order</code> in the
@@ -377,11 +359,9 @@ Deny from foo.example.org
   directives because of its effect on the default access state. For
   example,</p>
 
-  <pre class="prettyprint lang-config">
-&lt;Directory /www&gt;
+  <pre class="prettyprint lang-config">&lt;Directory /www&gt;
   Order Allow,Deny
-&lt;/Directory&gt;
-  </pre>
+&lt;/Directory&gt;</pre>
 
 
   <p>will Deny all access to the <code>/www</code> directory
@@ -439,11 +419,9 @@ later</td></tr>
   people outside of your network provide a password, you could use a
   configuration similar to the following:</p>
 
-  <pre class="prettyprint lang-config">
-Require valid-user
+  <pre class="prettyprint lang-config">Require valid-user
 Allow from 192.168.1
-Satisfy Any
-  </pre>
+Satisfy Any</pre>
 
 
   <p>
@@ -451,16 +429,14 @@ Satisfy Any
   is to relax access restrictions for a subdirectory:
   </p>
 
-  <pre class="prettyprint lang-config">
-&lt;Directory /var/www/private&gt;
+  <pre class="prettyprint lang-config">&lt;Directory /var/www/private&gt;
   Require valid-user
 &lt;/Directory&gt;
 
 &lt;Directory /var/www/private/public&gt;
   Allow from all
   Satisfy Any
-&lt;/Directory&gt;
-  </pre>
+&lt;/Directory&gt;</pre>
 
 
   <p>In the above example, authentication will be required for the

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_access_compat.html.fr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_access_compat.html.fr?rev=1565186&r1=1565185&r2=1565186&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_access_compat.html.fr (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_access_compat.html.fr Thu Feb 6 11:39:53 2014
@@ -129,10 +129,8 @@ d'environnement</var>
    <dt>Un nom de domaine (partiel)</dt>
 
    <dd>
-   <pre class="prettyprint lang-config">
-Allow from example.org
-Allow from .net example.edu
-   </pre>
+   <pre class="prettyprint lang-config">Allow from example.org
+Allow from .net example.edu</pre>
 
    <p>Les hôtes dont les noms correspondent ou se terminent par la
    chaîne spécifiée ont l'autorisation d'accès. Seules les
@@ -152,20 +150,16 @@ Allow from .net example.edu
    <dt>Une adresse IP complète</dt>
 
    <dd>
-   <pre class="prettyprint lang-config">
-Allow from 10.1.2.3
-Allow from 192.168.1.104 192.168.1.205
-   </pre>
+   <pre class="prettyprint lang-config">Allow from 10.1.2.3
+Allow from 192.168.1.104 192.168.1.205</pre>
 
    <p>L'adresse IP d'un hôte auquel on a accordé l'accès</p></dd>
 
    <dt>Une adresse IP partielle</dt>
 
    <dd>
-   <pre class="prettyprint lang-config">
-Allow from 10.1
-Allow from 10 172.20 192.168.2
-   </pre>
+   <pre class="prettyprint lang-config">Allow from 10.1
+Allow from 10 172.20 192.168.2</pre>
 
    <p>De un à trois des premiers octets d'une adresse IP, afin de
    restreindre l'accès à un sous-réseau.</p></dd>
@@ -173,9 +167,7 @@ Allow from 10 172.20 192.168.2
    <dt>Une paire réseau/masque de sous-réseau</dt>
 
    <dd>
-   <pre class="prettyprint lang-config">
-    Allow from 10.1.0.0/255.255.0.0
-   </pre>
+   <pre class="prettyprint lang-config">Allow from 10.1.0.0/255.255.0.0</pre>
 
    <p>Un réseau a.b.c.d, et un masque de sous-réseau w.x.y.z, pour
    une définition plus précise de la restriction d'accès imposée à un
@@ -184,9 +176,7 @@ Allow from 10 172.20 192.168.2
    <dt>Une spécification CIDR réseau/nnn</dt>
 
    <dd>
-   <pre class="prettyprint lang-config">
-    Allow from 10.1.0.0/16
-   </pre>
+   <pre class="prettyprint lang-config">Allow from 10.1.0.0/16</pre>
 
    <p>Identique au cas précédent, mis à part que le masque est
    constitué des nnn bits de poids fort.</p></dd>
@@ -198,10 +188,8 @@ Allow from 10 172.20 192.168.2
   <p>On peut spécifier des adresses et sous-réseaux IPv6 de la manière
   suivante :</p>
 
-  <pre class="prettyprint lang-config">
-Allow from 2001:db8::a00:20ff:fea7:ccea
-Allow from 2001:db8::a00:20ff:fea7:ccea/10
-  </pre>
+  <pre class="prettyprint lang-config">Allow from 2001:db8::a00:20ff:fea7:ccea
+Allow from 2001:db8::a00:20ff:fea7:ccea/10</pre>
 
 
   <p>Le troisième format d'argument de la directive
@@ -221,14 +209,12 @@ Allow from 2001:db8::a00:20ff:fea7:ccea/
   (type de navigateur) des clients, le <code>Referer</code>, ou
   d'autres champs d'en-tête de la requête HTTP.</p>
 
-  <pre class="prettyprint lang-config">
-SetEnvIf User-Agent ^KnockKnock/2\.0 let_me_in
+  <pre class="prettyprint lang-config">SetEnvIf User-Agent ^KnockKnock/2\.0 let_me_in
 &lt;Directory /docroot&gt;
   Order Deny,Allow
   Deny from all
   Allow from env=let_me_in
-&lt;/Directory&gt;
-  </pre>
+&lt;/Directory&gt;</pre>
 
 
   <p>Dans cet exemple, les navigateurs dont la chaîne user-agent
@@ -357,11 +343,9 @@ les directives <code class="directive">A
   l'autorisation d'accès ; tous les autres voient leur accès
   refusé.</p>
 
-  <pre class="prettyprint lang-config">
-Order Deny,Allow
+  <pre class="prettyprint lang-config">Order Deny,Allow
 Deny from all
-Allow from example.org
-  </pre>
+Allow from example.org</pre>
 
 
   <p>Dans l'exemple suivant, tous les hôtes du domaine example.org ont
@@ -371,11 +355,9 @@ Allow from example.org
   sur <code class="directive"><a href="#deny">Deny</a></code>, et consiste donc en un
   refus d'accès.</p>
 
-  <pre class="prettyprint lang-config">
-Order Allow,Deny
+  <pre class="prettyprint lang-config">Order Allow,Deny
 Allow from example.org
-Deny from foo.example.org
-  </pre>
+Deny from foo.example.org</pre>
 
 
   <p>Par contre, si la valeur de la directive
@@ -395,11 +377,9 @@ Deny from foo.example.org
   l'abscence de directives <code class="directive"><a href="#allow">Allow</a></code> et <code class="directive"><a href="#deny">Deny</a></code> associées, à cause de
   son influence sur le statut par défaut. Par exemple,</p>
 
-  <pre class="prettyprint lang-config">
-&lt;Directory /www&gt;
+  <pre class="prettyprint lang-config">&lt;Directory /www&gt;
   Order Allow,Deny
-&lt;/Directory&gt;
-  </pre>
+&lt;/Directory&gt;</pre>
 
 
   <p>va interdire tout accès au répertoire <code>/www</code> à cause
@@ -459,11 +439,9 @@ et l'authentification utilisateur</td></
   que l'accès à cette zone nécessite un mot de passe pour les autres
   utilisateurs, vous pouvez utiliser une configuration du style :</p>
 
-  <pre class="prettyprint lang-config">
-Require valid-user
+  <pre class="prettyprint lang-config">Require valid-user
 Allow from 192.168.1
-Satisfy Any
-  </pre>
+Satisfy Any</pre>
 
 
   <p>
@@ -473,16 +451,14 @@ Satisfy Any
   répertoire parent :
   </p>
 
-  <pre class="prettyprint lang-config">
-&lt;Directory /var/www/private&gt;
+  <pre class="prettyprint lang-config">&lt;Directory /var/www/private&gt;
   Require valid-user
 &lt;/Directory&gt;
 
 &lt;Directory /var/www/private/public&gt;
   Allow from all
   Satisfy Any
-&lt;/Directory&gt;
-  </pre>
+&lt;/Directory&gt;</pre>
 
 
   <p>Dans l'exemple ci-dessus, l'accès au répertoire

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_actions.html.en
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_actions.html.en?rev=1565186&r1=1565185&r2=1565186&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_actions.html.en (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_actions.html.en Thu Feb 6 11:39:53 2014
@@ -77,21 +77,17 @@ introduced in Apache 2.1</td></tr>
   environment variables. The handler used for the particular request
   is passed using the <code>REDIRECT_HANDLER</code> variable.</p>
 
-  <div class="example"><h3>Example: MIME type</h3><pre class="prettyprint lang-config">
-# Requests for files of a particular MIME content type:
-Action image/gif /cgi-bin/images.cgi
-  </pre>
+  <div class="example"><h3>Example: MIME type</h3><pre class="prettyprint lang-config"># Requests for files of a particular MIME content type:
+Action image/gif /cgi-bin/images.cgi</pre>
 </div>
 
   <p>In this example, requests for files with a MIME content
   type of <code>image/gif</code> will be handled by the
   specified cgi script <code>/cgi-bin/images.cgi</code>.</p>
 
-  <div class="example"><h3>Example: File extension</h3><pre class="prettyprint lang-config">
-# Files of a particular file extension
+  <div class="example"><h3>Example: File extension</h3><pre class="prettyprint lang-config"># Files of a particular file extension
 AddHandler my-file-type .xyz
-Action my-file-type /cgi-bin/program.cgi
-  </pre>
+Action my-file-type /cgi-bin/program.cgi</pre>
 </div>
   <p>In this example, requests for files with a file extension of
   <code>.xyz</code> are handled by the specified cgi script
@@ -102,12 +98,10 @@ Action my-file-type /cgi-bin/program.cgi
   if you want to use the <code class="directive">Action</code> directive in
   virtual locations.</p>
 
-  <pre class="prettyprint lang-config">
-&lt;Location /news&gt;
+  <pre class="prettyprint lang-config">&lt;Location /news&gt;
   SetHandler news-handler
   Action news-handler /cgi-bin/news.cgi virtual
-&lt;/Location&gt;
-  </pre>
+&lt;/Location&gt;</pre>
 
 
 <h3>See also</h3>
@@ -148,13 +142,11 @@ method.</td></tr>
   (<em>e.g.</em>, foo.html?hi). Otherwise, the request will
   proceed normally.</p>
 
-  <pre class="prettyprint lang-config">
-# All GET requests go here
+  <pre class="prettyprint lang-config"># All GET requests go here
 Script GET /cgi-bin/search
 
 # A CGI PUT handler
-Script PUT /~bob/put.cgi
-  </pre>
+Script PUT /~bob/put.cgi</pre>
 
 
 </div>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_actions.html.fr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_actions.html.fr?rev=1565186&r1=1565185&r2=1565186&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_actions.html.fr (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_actions.html.fr Thu Feb 6 11:39:53 2014
@@ -84,21 +84,17 @@ gestionnaire ont été introduits dans A
   requête particulière est transmis à l'aide de la variable
   <code>REDIRECT_HANDLER</code>.</p>
 
-  <div class="example"><h3>Exemple : type MIME</h3><pre class="prettyprint lang-config">
-# Requests for files of a particular MIME content type:
-Action image/gif /cgi-bin/images.cgi
-  </pre>
+  <div class="example"><h3>Exemple : type MIME</h3><pre class="prettyprint lang-config"># Requests for files of a particular MIME content type:
+Action image/gif /cgi-bin/images.cgi</pre>
 </div>
 
   <p>Dans cet exemple, les requêtes pour des fichiers possédant
   le type de contenu MIME <code>image/gif</code> seront traitées par
   le script CGI <code>/cgi-bin/images.cgi</code>.</p>
 
-  <div class="example"><h3>Example: File extension</h3><pre class="prettyprint lang-config">
-# Files of a particular file extension
+  <div class="example"><h3>Example: File extension</h3><pre class="prettyprint lang-config"># Files of a particular file extension
 AddHandler my-file-type .xyz
-Action my-file-type /cgi-bin/program.cgi
-  </pre>
+Action my-file-type /cgi-bin/program.cgi</pre>
 </div>
   <p>Dans cet exemple, les requêtes pour des fichiers possédant
   l'extension <code>.xyz</code> seront traitées par
@@ -110,12 +106,10 @@ Action my-file-type /cgi-bin/program.cgi
   directive <code class="directive">Action</code> pour des localisations
   virtuelles.</p>
 
-  <pre class="prettyprint lang-config">
-&lt;Location /news&gt;
+  <pre class="prettyprint lang-config">&lt;Location /news&gt;
   SetHandler news-handler
   Action news-handler /cgi-bin/news.cgi virtual
-&lt;/Location&gt;
-  </pre>
+&lt;/Location&gt;</pre>
 
 
 <h3>Voir aussi</h3>
@@ -158,13 +152,11 @@ particulière.</td></tr>
   foo.html?hi). Dans le cas contraire, la requête sera traitée
   normalement.</p>
 
-  <pre class="prettyprint lang-config">
-# All GET requests go here
+  <pre class="prettyprint lang-config"># All GET requests go here
 Script GET /cgi-bin/search
 
 # A CGI PUT handler
-Script PUT /~bob/put.cgi
-  </pre>
+Script PUT /~bob/put.cgi</pre>
 
 
 </div>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_alias.html.en
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_alias.html.en?rev=1565186&r1=1565185&r2=1565186&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_alias.html.en (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_alias.html.en Thu Feb 6 11:39:53 2014
@@ -97,10 +97,8 @@
   all the directives to have an effect. For example, the following
   configuration will work as expected:</p>
 
-  <pre class="prettyprint lang-config">
-Alias /foo/bar /baz
-Alias /foo /gaq
-  </pre>
+  <pre class="prettyprint lang-config">Alias /foo/bar /baz
+Alias /foo /gaq</pre>
 
 
   <p>But if the above two directives were reversed in order, the
@@ -128,9 +126,7 @@ Alias /foo /gaq
   <var>URL-path</var> is case-sensitive, even on case-insensitive
   file systems.</p>
 
-  <pre class="prettyprint lang-config">
-   Alias /image /ftp/pub/image
-  </pre>
+  <pre class="prettyprint lang-config">Alias /image /ftp/pub/image</pre>
 
 
   <p>A request for <code>http://example.com/image/foo.gif</code> would cause
@@ -143,9 +139,7 @@ Alias /foo /gaq
   <var>URL-path</var> then the server will require a trailing / in
   order to expand the alias. That is, if you use</p>
 
-  <pre class="prettyprint lang-config">
-   Alias /icons/ /usr/local/apache/icons/
-  </pre>
+  <pre class="prettyprint lang-config">Alias /icons/ /usr/local/apache/icons/</pre>
 
 
   <p>then the url <code>/icons</code> will not be aliased, as it lacks
@@ -165,12 +159,10 @@ Alias /foo /gaq
   directory outside of your <code class="directive"><a href="../mod/core.html#documentroot">DocumentRoot</a></code>, you may need to explicitly
   permit access to the target directory.</p>
 
-  <pre class="prettyprint lang-config">
-Alias /image /ftp/pub/image
+  <pre class="prettyprint lang-config">Alias /image /ftp/pub/image
 &lt;Directory /ftp/pub/image&gt;
   Require all granted
-&lt;/Directory&gt;
-  </pre>
+&lt;/Directory&gt;</pre>
 
 
   <p>Any number slashes in the <var>URL-path</var> parameter 
@@ -198,9 +190,7 @@ expressions</td></tr>
   example, to activate the <code>/icons</code> directory, one might
   use:</p>
 
-  <pre class="prettyprint lang-config">
-   AliasMatch ^/icons(.*) /usr/local/apache/icons$1
-  </pre>
+  <pre class="prettyprint lang-config">AliasMatch ^/icons(.*) /usr/local/apache/icons$1</pre>
 
 
   <p>The full range of <a class="glossarylink" href="../glossary.html#regex" title="see glossary">regular expression</a>
@@ -208,9 +198,7 @@ expressions</td></tr>
   it is possible to construct an alias with case-insensitive
   matching of the URL-path:</p>
 
-  <pre class="prettyprint lang-config">
-   AliasMatch (?i)^/image(.*) /ftp/pub/image$1
-  </pre>
+  <pre class="prettyprint lang-config">AliasMatch (?i)^/image(.*) /ftp/pub/image$1</pre>
 
 
   <p>One subtle difference
@@ -234,24 +222,18 @@ expressions</td></tr>
 
   <p>For example, suppose you want to replace this with AliasMatch:</p>
 
-  <pre class="prettyprint lang-config">
-   Alias /image/ /ftp/pub/image/
-  </pre>
+  <pre class="prettyprint lang-config">Alias /image/ /ftp/pub/image/</pre>
 
 
   <p>This is NOT equivalent - don't do this! This will send all
   requests that have /image/ anywhere in them to /ftp/pub/image/:</p>
 
-  <pre class="prettyprint lang-config">
-   AliasMatch /image/ /ftp/pub/image/
-  </pre>
+  <pre class="prettyprint lang-config">AliasMatch /image/ /ftp/pub/image/</pre>
 
 
   <p>This is what you need to get the same effect:</p>
 
-  <pre class="prettyprint lang-config">
-   AliasMatch ^/image/(.*)$ /ftp/pub/image/$1
-  </pre>
+  <pre class="prettyprint lang-config">AliasMatch ^/image/(.*)$ /ftp/pub/image/$1</pre>
 
 
   <p>Of course, there's no point in
@@ -261,10 +243,8 @@ expressions</td></tr>
   you do more complicated things. For example, you could
   serve different kinds of files from different directories:</p>
 
-  <pre class="prettyprint lang-config">
-   AliasMatch ^/image/(.*)\.jpg$ /files/jpg.images/$1.jpg<br />
-   AliasMatch ^/image/(.*)\.gif$ /files/gif.images/$1.gif
-  </pre>
+  <pre class="prettyprint lang-config">   AliasMatch ^/image/(.*)\.jpg$ /files/jpg.images/$1.jpg<br />
+   AliasMatch ^/image/(.*)\.gif$ /files/gif.images/$1.gif</pre>
 
 
   <p>Multiple leading slashes in the requested URL are discarded
@@ -302,13 +282,11 @@ a different URL</td></tr>
   <em>URL</em>. Additional path information beyond the matched
   <em>URL-Path</em> will be appended to the target URL.</p>
 
-  <pre class="prettyprint lang-config">
-# Redirect to a URL on a different host
+  <pre class="prettyprint lang-config"># Redirect to a URL on a different host
 Redirect /service http://foo2.example.com/service
 
 # Redirect to a URL on the same host
-Redirect /one /two
-  </pre>
+Redirect /one /two</pre>
 
 
   <p>If the client requests <code>http://example.com/service/foo.txt</code>,
@@ -366,10 +344,8 @@ Redirect /one /two
   HTTP status code, known to the Apache HTTP Server (see the function
   <code>send_error_response</code> in http_protocol.c).</p>
 
-  <pre class="prettyprint lang-config">
-Redirect permanent /one http://example.com/two
-Redirect 303 /three http://example.com/other
-  </pre>
+  <pre class="prettyprint lang-config">Redirect permanent /one http://example.com/two
+Redirect 303 /three http://example.com/other</pre>
 
 
 
@@ -395,9 +371,7 @@ of the current URL</td></tr>
   example, to redirect all GIF files to like-named JPEG files on
   another server, one might use:</p>
 
-  <pre class="prettyprint lang-config">
-   RedirectMatch (.*)\.gif$ http://other.example.com$1.jpg
-  </pre>
+  <pre class="prettyprint lang-config">RedirectMatch (.*)\.gif$ http://other.example.com$1.jpg</pre>
 
 
   <p>The considerations related to the difference between
@@ -463,29 +437,23 @@ target as a CGI script</td></tr>
   to scripts beginning with the second argument, which is a full
   pathname in the local filesystem.</p>
 
-  <pre class="prettyprint lang-config">
-   ScriptAlias /cgi-bin/ /web/cgi-bin/
-  </pre>
+  <pre class="prettyprint lang-config">ScriptAlias /cgi-bin/ /web/cgi-bin/</pre>
 
 
   <p>A request for <code>http://example.com/cgi-bin/foo</code> would cause the
   server to run the script <code>/web/cgi-bin/foo</code>. This configuration
   is essentially equivalent to:</p>
-  <pre class="prettyprint lang-config">
-Alias /cgi-bin/ /web/cgi-bin/
+  <pre class="prettyprint lang-config">Alias /cgi-bin/ /web/cgi-bin/
 &lt;Location /cgi-bin &gt;
   SetHandler cgi-script
   Options +ExecCGI
-&lt;/Location&gt;
-  </pre>
+&lt;/Location&gt;</pre>
 
 
 	<p><code class="directive">ScriptAlias</code> can also be used in conjunction with
 	a script or handler you have. For example:</p>
 
-	<pre class="prettyprint lang-config">
-	 ScriptAlias /cgi-bin/ /web/cgi-handler.pl
-  </pre>
+	<pre class="prettyprint lang-config">ScriptAlias /cgi-bin/ /web/cgi-handler.pl</pre>
 
 
   <p>In this scenario all files requested in <code>/cgi-bin/</code> will be
@@ -502,12 +470,10 @@ Alias /cgi-bin/ /web/cgi-bin/
   choose to place your CGI scripts in a directory already
   accessible from the web, do not use
   <code class="directive">ScriptAlias</code>. Instead, use <code class="directive"><a href="../mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code>, <code class="directive"><a href="../mod/core.html#sethandler">SetHandler</a></code>, and <code class="directive"><a href="../mod/core.html#options">Options</a></code> as in:
-  <pre class="prettyprint lang-config">
-&lt;Directory /usr/local/apache2/htdocs/cgi-bin &gt;
+  <pre class="prettyprint lang-config">&lt;Directory /usr/local/apache2/htdocs/cgi-bin &gt;
   SetHandler cgi-script
   Options ExecCGI
-&lt;/Directory&gt;
-  </pre>
+&lt;/Directory&gt;</pre>
 
   This is necessary since multiple <var>URL-paths</var> can map
   to the same filesystem location, potentially bypassing the
@@ -541,9 +507,7 @@ and designates the target as a CGI scrip
   example, to activate the standard <code>/cgi-bin</code>, one
   might use:</p>
 
-  <pre class="prettyprint lang-config">
-   ScriptAliasMatch ^/cgi-bin(.*) /usr/local/apache/cgi-bin$1
-  </pre>
+  <pre class="prettyprint lang-config">ScriptAliasMatch ^/cgi-bin(.*) /usr/local/apache/cgi-bin$1</pre>
 
 
   <p>As for AliasMatch, the full range of <a class="glossarylink" href="../glossary.html#rexex" title="see glossary">regular
@@ -551,9 +515,7 @@ and designates the target as a CGI scrip
   For example, it is possible to construct an alias with case-insensitive
   matching of the URL-path:</p>
 
-  <pre class="prettyprint lang-config">
-   ScriptAliasMatch (?i)^/cgi-bin(.*) /usr/local/apache/cgi-bin$1
-  </pre>
+  <pre class="prettyprint lang-config">ScriptAliasMatch (?i)^/cgi-bin(.*) /usr/local/apache/cgi-bin$1</pre>
 
 
   <p>The considerations related to the difference between

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_alias.html.fr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_alias.html.fr?rev=1565186&r1=1565185&r2=1565186&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_alias.html.fr (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_alias.html.fr Thu Feb 6 11:39:53 2014
@@ -105,10 +105,8 @@ système de fichiers</a></li>
   au moins précis afin que toutes les directives puissent
   éventuellement s'appliquer, comme dans l'exemple suivant :</p>
 
-  <pre class="prettyprint lang-config">
-Alias /foo/bar /baz
-Alias /foo /gaq
-  </pre>
+  <pre class="prettyprint lang-config">Alias /foo/bar /baz
+Alias /foo /gaq</pre>
 
 
   <p>Si l'ordre des directives était inversé, la directive <code class="directive"><a href="#alias">Alias</a></code> ayant pour argument
@@ -139,9 +137,7 @@ de fichiers</td></tr>
   est sensible à la casse, même sur les systèmes de fichiers
   insensibles à la casse.</p>
 
-  <pre class="prettyprint lang-config">
-   Alias /image /ftp/pub/image
-  </pre>
+  <pre class="prettyprint lang-config">Alias /image /ftp/pub/image</pre>
 
 
   <p>Une requête pour <code>http://example.com/image/foo.gif</code> fera
@@ -178,12 +174,10 @@ de fichiers</td></tr>
   <code class="directive"><a href="../mod/core.html#documentroot">DocumentRoot</a></code>, vous devrez
   probablement permettre explicitement l'accès à ce répertoire.</p>
 
-  <pre class="prettyprint lang-config">
-Alias /image /ftp/pub/image
+  <pre class="prettyprint lang-config">Alias /image /ftp/pub/image
 &lt;Directory /ftp/pub/image&gt;
   Require all granted
-&lt;/Directory&gt;
-  </pre>
+&lt;/Directory&gt;</pre>
 
 
   <p>Le nombre de slashes dans le paramètre <var>chemin URL</var> doit
@@ -211,9 +205,7 @@ en faisant intervenir les expressions ra
   Par exemple, pour activer le répertoire <code>/icons</code>, on peut
   utiliser :</p>
 
-  <pre class="prettyprint lang-config">
-   AliasMatch ^/icons(.*) /usr/local/apache/icons$1
-  </pre>
+  <pre class="prettyprint lang-config">AliasMatch ^/icons(.*) /usr/local/apache/icons$1</pre>
 
 
   <p>Toute la puissance des <a class="glossarylink" href="../glossary.html#regex" title="voir glossaire">expressions
@@ -221,9 +213,7 @@ en faisant intervenir les expressions ra
   il est possible de construire un alias avec un modèle de chemin URL
   insensible à la casse :</p>
 
-  <pre class="prettyprint lang-config">
-   AliasMatch (?i)^/image(.*) /ftp/pub/image$1
-  </pre>
+  <pre class="prettyprint lang-config">AliasMatch (?i)^/image(.*) /ftp/pub/image$1</pre>
 
 
   <p>Il existe une différence subtile entre <code class="directive"><a href="#alias">Alias</a></code> et <code class="directive"><a href="#aliasmatch">AliasMatch</a></code> : <code class="directive"><a href="#alias">Alias</a></code> copie automatiquement toute
@@ -243,26 +233,20 @@ en faisant intervenir les expressions ra
   <p>Par exemple, supposons que nous voulions reformuler cet alias
   avec AliasMatch :</p>
 
-  <pre class="prettyprint lang-config">
-   Alias /image/ /ftp/pub/image/
-  </pre>
+  <pre class="prettyprint lang-config">Alias /image/ /ftp/pub/image/</pre>
 
 
   <p>Le simple remplacement d'Alias par AliasMatch ne produira pas le
   même résultat. Ainsi, ce qui suit va rediriger toutes les requêtes
   qui contiennent /image/ vers /ftp/pub/image/ :</p>
 
-  <pre class="prettyprint lang-config">
-   AliasMatch /image/ /ftp/pub/image/
-  </pre>
+  <pre class="prettyprint lang-config">AliasMatch /image/ /ftp/pub/image/</pre>
 
 
   <p>Voici la directive AliasMatch qui produira le même résultat que
   la directive Alias ci-dessus :</p>
 
-  <pre class="prettyprint lang-config">
-   AliasMatch ^/image/(.*)$ /ftp/pub/image/$1
-  </pre>
+  <pre class="prettyprint lang-config">AliasMatch ^/image/(.*)$ /ftp/pub/image/$1</pre>
 
 
   <p>Bien entendu, il n'y a aucune raison d'utiliser <code class="directive"><a href="#aliasmatch">AliasMatch</a></code> dans le cas où <code class="directive"><a href="#alias">Alias</a></code> suffit. <code class="directive"><a href="#aliasmatch">AliasMatch</a></code> vous permet d'effectuer
@@ -270,10 +254,8 @@ en faisant intervenir les expressions ra
   servir différentes sortes de fichiers à partir de répertoires
   différents :</p>
 
-  <pre class="prettyprint lang-config">
-   AliasMatch ^/image/(.*)\.jpg$ /fichiers/jpg.images/$1.jpg<br />
-   AliasMatch ^/image/(.*)\.gif$ /fichiers/gif.images/$1.gif
-  </pre>
+  <pre class="prettyprint lang-config">   AliasMatch ^/image/(.*)\.jpg$ /fichiers/jpg.images/$1.jpg<br />
+   AliasMatch ^/image/(.*)\.gif$ /fichiers/gif.images/$1.gif</pre>
 
 
   <p>Les éventuels slashes de tête multiples seront supprimés par le
@@ -314,13 +296,11 @@ d'effectuer une autre requête avec une 
   élément de chemin supplémentaire situé en aval du <em>chemin
   URL</em> sera ajouté à l'URL cible.</p>
 
-  <pre class="prettyprint lang-config">
-# Redirige vers une URL sur un serveur différent
+  <pre class="prettyprint lang-config"># Redirige vers une URL sur un serveur différent
 Redirect /service http://foo2.example.com/service
 
 # Redirige vers une URL sur le même serveur
-Redirect /one /two
-  </pre>
+Redirect /one /two</pre>
 
 
   <p>Si le client effectue une requête pour l'URL
@@ -384,10 +364,8 @@ Redirect /one /two
   fonction <code>send_error_response</code> dans
   http_protocol.c).</p>
 
-  <pre class="prettyprint lang-config">
-Redirect permanent /one http://example.com/two
-Redirect 303 /three http://example.com/other
-  </pre>
+  <pre class="prettyprint lang-config">Redirect permanent /one http://example.com/two
+Redirect 303 /three http://example.com/other</pre>
 
 
 
@@ -415,9 +393,7 @@ courante</td></tr>
   les fichiers GIF vers les fichiers JPEG de même nom sur un autre
   serveur, on peut utiliser :</p>
 
-  <pre class="prettyprint lang-config">
-   RedirectMatch (.*)\.gif$ http://autre.example.com$1.jpg
-  </pre>
+  <pre class="prettyprint lang-config">RedirectMatch (.*)\.gif$ http://autre.example.com$1.jpg</pre>
 
 
   <p>Les remarques à propos de la différence entre <code class="directive"><a href="#alias">Alias</a></code> et <code class="directive"><a href="#aliasmatch">AliasMatch</a></code> s'appliquent aussi à la
@@ -482,30 +458,24 @@ et désigne la cible comme script CGI</t
   second argument, qui est un chemin complet dans le système de
   fichiers local.</p>
 
-  <pre class="prettyprint lang-config">
-   ScriptAlias /cgi-bin/ /web/cgi-bin/
-  </pre>
+  <pre class="prettyprint lang-config">ScriptAlias /cgi-bin/ /web/cgi-bin/</pre>
 
 
   <p>Une requête pour <code>http://example.com/cgi-bin/foo</code>
   ferait exécuter par le serveur le script
   <code>/web/cgi-bin/foo</code>. Cette configuration est sensiblement
   équivalente à :</p>
-  <pre class="prettyprint lang-config">
-Alias /cgi-bin/ /web/cgi-bin/
+  <pre class="prettyprint lang-config">Alias /cgi-bin/ /web/cgi-bin/
 &lt;Location /cgi-bin &gt;
   SetHandler cgi-script
   Options +ExecCGI
-&lt;/Location&gt;
-  </pre>
+&lt;/Location&gt;</pre>
 
 
 	<p>Vous pouvez aussi utiliser <code class="directive">ScriptAlias</code>
 	avec un script ou gestionnaire de votre cru. Par exemple :</p>
 
-	<pre class="prettyprint lang-config">
-	 ScriptAlias /cgi-bin/ /web/cgi-handler.pl
-  </pre>
+	<pre class="prettyprint lang-config">ScriptAlias /cgi-bin/ /web/cgi-handler.pl</pre>
 
 
   <p>Dans ce scénario, tous les fichiers faisant l'objet d'une requête
@@ -523,12 +493,10 @@ Alias /cgi-bin/ /web/cgi-bin/
   Si vous choisissez de placer vos scripts CGI dans un répertoire
   accessible depuis le web, n'utilisez pas
   <code class="directive">ScriptAlias</code>. Utilisez plutôt <code class="directive"><a href="../mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code>, <code class="directive"><a href="../mod/core.html#sethandler">SetHandler</a></code>, et <code class="directive"><a href="../mod/core.html#options">Options</a></code> comme dans l'exemple suivant :
-  <pre class="prettyprint lang-config">
-&lt;Directory /usr/local/apache2/htdocs/cgi-bin &gt;
+  <pre class="prettyprint lang-config">&lt;Directory /usr/local/apache2/htdocs/cgi-bin &gt;
   SetHandler cgi-script
   Options ExecCGI
-&lt;/Directory&gt;
-  </pre>
+&lt;/Directory&gt;</pre>
 
   Ceci est nécessaire car plusieurs <var>chemins URL</var> peuvent
   correspondre à la même zone du système de fichiers, court-circuitant
@@ -563,18 +531,14 @@ comme un script CGI</td></tr>
   comme nom de fichier. Par exemple, pour activer le répertoire
   standard <code>/cgi-bin</code>, on peut utiliser :</p>
 
-  <pre class="prettyprint lang-config">
-   ScriptAliasMatch ^/cgi-bin(.*) /usr/local/apache/cgi-bin$1
-  </pre>
+  <pre class="prettyprint lang-config">ScriptAliasMatch ^/cgi-bin(.*) /usr/local/apache/cgi-bin$1</pre>
 
 
   <p>Comme dans le cas d'AliasMatch, toute la puissance des <a class="glossarylink" href="../glossary.html#rexex" title="voir glossaire">expressions rationnelles</a> peut être mise à
   contribution. Par exemple, il est possible de construire un alias
   avec une comparaison du modèle du chemin URL insensible à la casse :</p>
 
-  <pre class="prettyprint lang-config">
-   ScriptAliasMatch (?i)^/cgi-bin(.*) /usr/local/apache/cgi-bin$1
-  </pre>
+  <pre class="prettyprint lang-config">ScriptAliasMatch (?i)^/cgi-bin(.*) /usr/local/apache/cgi-bin$1</pre>
 
 
   <p>Les remarques à propos de la différence entre <code class="directive"><a href="#alias">Alias</a></code> et <code class="directive"><a href="#aliasmatch">AliasMatch</a></code> s'appliquent aussi à la

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_alias.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_alias.html.tr.utf8?rev=1565186&r1=1565185&r2=1565186&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_alias.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_alias.html.tr.utf8 [utf-8] Thu Feb 6 11:39:53 2014
@@ -99,10 +99,8 @@ eşlenmesini sağlar ve URL yönlendirme
    olabilmesi için en uzun yolu sıralamada en öne almalısınız. Örneğin
    aşağıdaki yapılandırma beklendiği gibi çalışacaktır:</p>
 
-  <pre class="prettyprint lang-config">
-Alias /foo/bar /baz
-Alias /foo /gaq
-  </pre>
+  <pre class="prettyprint lang-config">Alias /foo/bar /baz
+Alias /foo /gaq</pre>
 
 
   <p>Ama yukarıdaki iki satır ters sırada yerleştirilmiş olsaydı,
@@ -128,9 +126,7 @@ Alias /foo /gaq
    harf büyüklüğüne duyarsız sistemlerde bile harf büyüklüğüne
    duyarlıdır.</p>
 
-  <pre class="prettyprint lang-config">
-Alias /image /ftp/pub/image
-  </pre>
+  <pre class="prettyprint lang-config">Alias /image /ftp/pub/image</pre>
 
 
   <p><code>http://example.com/image/foo.gif</code> şeklinde bir istek,
@@ -163,12 +159,10 @@ Alias /image /ftp/pub/image
    bir dizine bir <code class="directive">Alias</code> oluşturuyorsanız hedef
    dizine doğrudan erişim izni vermeniz gerekebilir.</p>
 
-  <pre class="prettyprint lang-config">
-Alias /image /ftp/pub/image
+  <pre class="prettyprint lang-config">Alias /image /ftp/pub/image
 &lt;Directory /ftp/pub/image&gt;
   Require all granted
-&lt;/Directory&gt;
-  </pre>
+&lt;/Directory&gt;</pre>
 
 
   <p><var>URL-yolu</var> değiştirgesindeki bölü çizgilerinin sayısı istek
@@ -194,9 +188,7 @@ eşler.</td></tr>
    elde eder. Örneğin, <code>/icons</code> dizinini etkinleştirmek için şu
    yazılabilir:</p>
 
-  <pre class="prettyprint lang-config">
-AliasMatch ^/icons(.*) /usr/local/apache/icons$1
-  </pre>
+  <pre class="prettyprint lang-config">AliasMatch ^/icons(.*) /usr/local/apache/icons$1</pre>
 
 
   <p><a class="glossarylink" href="../glossary.html#regex" title="sözlüğe bakınız">Düzenli ifadeler</a>in tamamı
@@ -204,9 +196,7 @@ AliasMatch ^/icons(.*) /usr/local/apache
    büyüklüğüne duyarsız eşleşmeler sağlayacak takma adlar
    kullanılabilir:</p>
 
-  <pre class="prettyprint lang-config">
-AliasMatch (?i)^/image(.*) /ftp/pub/image$1
-  </pre>
+  <pre class="prettyprint lang-config">AliasMatch (?i)^/image(.*) /ftp/pub/image$1</pre>
 
 
   <p><code class="directive"><a href="#alias">Alias</a></code>
@@ -226,24 +216,18 @@ AliasMatch (?i)^/image(.*) /ftp/pub/imag
 
   <p>Örneğin aşağıdakini AliasMatch ile değiştirmek isteyelim:</p>
 
-  <pre class="prettyprint lang-config">
-Alias /image/ /ftp/pub/image/
-  </pre>
+  <pre class="prettyprint lang-config">Alias /image/ /ftp/pub/image/</pre>
 
 
   <p>Bu eşdeğer DEĞİLdir - bunu yapmayın! Bu herhangi bir yerinde /image/
    dizgesi bulunan tüm istekleri /ftp/pub/image/ altına gönderecektir:</p>
 
-  <pre class="prettyprint lang-config">
-AliasMatch /image/ /ftp/pub/image/
-  </pre>
+  <pre class="prettyprint lang-config">AliasMatch /image/ /ftp/pub/image/</pre>
 
 
   <p>Aynı etkiyi elde etmek için bu gerekiyor:</p>
 
-  <pre class="prettyprint lang-config">
-AliasMatch ^/image/(.*)$ /ftp/pub/image/$1
-  </pre>
+  <pre class="prettyprint lang-config">AliasMatch ^/image/(.*)$ /ftp/pub/image/$1</pre>
 
 
   <p>Şüphesiz, <code class="directive"><a href="#alias">Alias</a></code> yönergesini
@@ -251,10 +235,8 @@ AliasMatch ^/image/(.*)$ /ftp/pub/image/
    kullanmanın hiç gereği yoktur. <code class="directive"><a href="#aliasmatch">AliasMatch</a></code> daha karmaşık şeyler yapmamızı sağlar. Örneğin
    farklı dosya çeşitlerini farklı dizinlerden sunmak isteyelim:</p>
 
-  <pre class="prettyprint lang-config">
-AliasMatch ^/image/(.*)\.jpg$ /files/jpg.images/$1.jpg<br />
-AliasMatch ^/image/(.*)\.gif$ /files/gif.images/$1.gif
-  </pre>
+  <pre class="prettyprint lang-config">AliasMatch ^/image/(.*)\.jpg$ /files/jpg.images/$1.jpg<br />
+AliasMatch ^/image/(.*)\.gif$ /files/gif.images/$1.gif</pre>
 
 
   <p>İstek URL'sinin başındaki bölü çizgileri, bu modüldeki yönergeler istek
@@ -293,13 +275,11 @@ yönlendirir.</td></tr>
    dönecektir. <code><em>URL-yolu</em></code>’nun devamı niteliğindeki ek
    yol hedef URL’ye eklenir.</p>
 
-  <pre class="prettyprint lang-config">
-# Farklı bir konaktaki bir URL'ye yönlendirme
+  <pre class="prettyprint lang-config"># Farklı bir konaktaki bir URL'ye yönlendirme
 Redirect /hizmet http://iki.example.com/hizmet
 
 # Aynı konak üzerinde yönlendirme
-Redirect /bir /iki
-  </pre>
+Redirect /bir /iki</pre>
 
 
   <p>İstemcinin yaptığı <code>http://example.com/hizmet/fesmekan.txt</code>
@@ -354,10 +334,8 @@ Redirect /bir /iki
    bilmelidir (<code>http_protocol.c</code> dosyasında bulunan
    <code>send_error_response</code> işlevine bakınız).</p>
 
-  <pre class="prettyprint lang-config">
-Redirect permanent /bir http://example.com/iki
-Redirect 303 /yedi http://example.com/baskabisey
-  </pre>
+  <pre class="prettyprint lang-config">Redirect permanent /bir http://example.com/iki
+Redirect 303 /yedi http://example.com/baskabisey</pre>
 
  
 </div>
@@ -382,9 +360,7 @@ yönlendirme gönderir.</td></tr>
    sunucudaki aynı isimli JPEG dosyalarına yönlendirmek için şu
    yazılabilir:</p>
 
-  <pre class="prettyprint lang-config">
-RedirectMatch (.*)\.gif$ http://baska.example.com$1.jpg
-  </pre>
+  <pre class="prettyprint lang-config">RedirectMatch (.*)\.gif$ http://baska.example.com$1.jpg</pre>
 
 
   <p><code class="directive"><a href="#alias">Alias</a></code> ve
@@ -443,30 +419,24 @@ URL’ye yönlendirir.</td></tr>
    sonra), dosya sistemindeki bir tam yol olarak belirtilmiş
    <code><em>dizin-yolu</em></code> ile başlayan betiklerle eşlenir.</p>
 
-  <pre class="prettyprint lang-config">
-ScriptAlias /cgi-bin/ /siteler/cgi-bin/
-  </pre>
+  <pre class="prettyprint lang-config">ScriptAlias /cgi-bin/ /siteler/cgi-bin/</pre>
 
 
   <p><code>http://example.com/cgi-bin/foo</code> şeklindeki bir istek
    sunucunun <code>/siteler/cgi-bin/foo</code> betiğini çalıştırmasına sebep
    olur. Bu yapılandırma aslında şuna eşdeğerdir:</p>
 
-  <pre class="prettyprint lang-config">
-Alias /cgi-bin/ /siteler/cgi-bin/
+  <pre class="prettyprint lang-config">Alias /cgi-bin/ /siteler/cgi-bin/
 &lt;Location /cgi-bin &gt;
   SetHandler cgi-script
   Options +ExecCGI
-&lt;/Location&gt;
-  </pre>
+&lt;/Location&gt;</pre>
 
 
   <p><code class="directive">ScriptAlias</code> yönergesini bir betik veya eylemci
    ile birlikte de kullanabilirsiniz. Örnek:</p>
 
-    <pre class="prettyprint lang-config">
-ScriptAlias /cgi-bin/ /siteler/cgi-handler.pl
-  </pre>
+    <pre class="prettyprint lang-config">ScriptAlias /cgi-bin/ /siteler/cgi-handler.pl</pre>
 
 
   <p>Bu senaryoda <code>/cgi-bin/</code>’den istenen tüm dosyalar sizin
@@ -484,12 +454,10 @@ ScriptAlias /cgi-bin/ /siteler/cgi-handl
    <code class="directive"><a href="../mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code>,
    <code class="directive"><a href="../mod/core.html#sethandler">SetHandler</a></code> ve <code class="directive"><a href="../mod/core.html#options">Options</a></code> yönergelerini örnekteki gibi kullanın:
 
-  <pre class="prettyprint lang-config">
-&lt;Directory /usr/local/apache2/htdocs/cgi-bin &gt;
+  <pre class="prettyprint lang-config">&lt;Directory /usr/local/apache2/htdocs/cgi-bin &gt;
   SetHandler cgi-script
   Options ExecCGI
-&lt;/Directory&gt;
-  </pre>
+&lt;/Directory&gt;</pre>
 
 
   Aynı dosya sistemi konumu ile çok sayıda <code><em>URL-yolu</em></code>
@@ -524,9 +492,7 @@ eşler ve hedefi bir CGI betiği olarak 
    dosya yolunu elde eder. Örneğin, standart <code>/cgi-bin</code> dizinini
    etkin kılmak için şu yazılabilir:</p>
 
-  <pre class="prettyprint lang-config">
-ScriptAliasMatch ^/cgi-bin(.*) /usr/local/apache/cgi-bin$1
-  </pre>
+  <pre class="prettyprint lang-config">ScriptAliasMatch ^/cgi-bin(.*) /usr/local/apache/cgi-bin$1</pre>
 
 
   <p>AliasMatch yönergesindeki gibi, <a class="glossarylink" href="../glossary.html#rexex" title="sözlüğe bakınız">düzenli
@@ -534,9 +500,7 @@ ScriptAliasMatch ^/cgi-bin(.*) /usr/loca
    Örneğin, <code><em>URL-yolu</em></code> için harf büyüklüğüne duyarsız
    eşleşmeli bir takma ad oluşturmak mümkünür:</p>
 
-  <pre class="prettyprint lang-config">
-ScriptAliasMatch (?i)^/cgi-bin(.*) /usr/local/apache/cgi-bin$1
-  </pre>
+  <pre class="prettyprint lang-config">ScriptAliasMatch (?i)^/cgi-bin(.*) /usr/local/apache/cgi-bin$1</pre>
 
 
   <p><code class="directive"><a href="#alias">Alias</a></code> ve

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_allowmethods.html.en
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_allowmethods.html.en?rev=1565186&r1=1565185&r2=1565186&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_allowmethods.html.en (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_allowmethods.html.en Thu Feb 6 11:39:53 2014
@@ -36,11 +36,9 @@
 <p>This module makes it easy to restrict what HTTP methods can
 used on an server. The most common configuration would be:</p>
 
-<pre class="prettyprint lang-config">
-&lt;Location /&gt;
+<pre class="prettyprint lang-config">&lt;Location /&gt;
  AllowMethods GET POST OPTIONS
-&lt;/Location&gt;
-</pre>
+&lt;/Location&gt;</pre>
 
 
 </div>
@@ -67,11 +65,9 @@ RFC given in upper case. The GET and HEA
 equivalent. The <code>reset</code> keyword can be used
 turn off <code class="module"><a href="../mod/mod_allowmethods.html">mod_allowmethods</a></code> in a deeper nested context:</p>
 
-<pre class="prettyprint lang-config">
-&lt;Location /svn&gt;
+<pre class="prettyprint lang-config">&lt;Location /svn&gt;
  AllowMethods reset
-&lt;/Location&gt;
-</pre>
+&lt;/Location&gt;</pre>
 
 
 <div class="note"><h3>Caution</h3>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_allowmethods.html.fr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_allowmethods.html.fr?rev=1565186&r1=1565185&r2=1565186&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_allowmethods.html.fr (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_allowmethods.html.fr Thu Feb 6 11:39:53 2014
@@ -38,11 +38,9 @@ pouvant être utilisées sur le serveur<
 pouvant être utilisées sur le serveur. La configuration la plus courante
 est du style :</p>
 
-<pre class="prettyprint lang-config">
-&lt;Location /&gt;
+<pre class="prettyprint lang-config">&lt;Location /&gt;
  AllowMethods GET POST OPTIONS
-&lt;/Location&gt;
-</pre>
+&lt;/Location&gt;</pre>
 
 
 </div>
@@ -71,11 +69,9 @@ HEAD sont considérées comme équivalen
 <code class="module"><a href="../mod/mod_allowmethods.html">mod_allowmethods</a></code> dans les niveaux inférieurs
 d'imbrication :</p>
 
-<pre class="prettyprint lang-config">
-&lt;Location /svn&gt;
+<pre class="prettyprint lang-config">&lt;Location /svn&gt;
  AllowMethods reset
-&lt;/Location&gt;
-</pre>
+&lt;/Location&gt;</pre>
 
 
 <div class="note"><h3>Avertissement</h3>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_auth_basic.html.en
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_auth_basic.html.en?rev=1565186&r1=1565185&r2=1565186&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_auth_basic.html.en (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_auth_basic.html.en Thu Feb 6 11:39:53 2014
@@ -112,11 +112,9 @@ username and password</td></tr>
   <p>In this example, we pass a fixed username and password to a
   backend server.</p>
 
-  <div class="example"><h3>Fixed Example</h3><pre class="prettyprint lang-config">
-&lt;Location /demo&gt;
+  <div class="example"><h3>Fixed Example</h3><pre class="prettyprint lang-config">&lt;Location /demo&gt;
   AuthBasicFake demo demopass
-&lt;/Location&gt;
-  </pre>
+&lt;/Location&gt;</pre>
 </div>
 
   <p>In this example, we pass the email address extracted from a client
@@ -125,11 +123,9 @@ username and password</td></tr>
   directive. Like the FakeBasicAuth option, the password is set to the
   fixed string "password".</p>
 
-  <div class="example"><h3>Certificate Example</h3><pre class="prettyprint lang-config">
-&lt;Location /secure&gt;
+  <div class="example"><h3>Certificate Example</h3><pre class="prettyprint lang-config">&lt;Location /secure&gt;
   AuthBasicFake %{SSL_CLIENT_S_DN_Email}
-&lt;/Location&gt;
-  </pre>
+&lt;/Location&gt;</pre>
 </div>
 
   <p>Extending the above example, we generate a password by hashing the
@@ -137,18 +133,14 @@ username and password</td></tr>
   backend server. This can be used to gate into legacy systems that do
   not support client certificates.</p>
 
-  <div class="example"><h3>Password Example</h3><pre class="prettyprint lang-config">
-&lt;Location /secure&gt;
+  <div class="example"><h3>Password Example</h3><pre class="prettyprint lang-config">&lt;Location /secure&gt;
   AuthBasicFake %{SSL_CLIENT_S_DN_Email} %{sha1:passphrase-%{SSL_CLIENT_S_DN_Email}}
-&lt;/Location&gt;
-  </pre>
+&lt;/Location&gt;</pre>
 </div>
 
-  <div class="example"><h3>Exclusion Example</h3><pre class="prettyprint lang-config">
-&lt;Location /public&gt;
+  <div class="example"><h3>Exclusion Example</h3><pre class="prettyprint lang-config">&lt;Location /public&gt;
   AuthBasicFake off
-&lt;/Location&gt;
-  </pre>
+&lt;/Location&gt;</pre>
 </div>
 
 
@@ -170,16 +162,14 @@ username and password</td></tr>
   The default <code>file</code> provider is implemented
   by the <code class="module"><a href="../mod/mod_authn_file.html">mod_authn_file</a></code> module. Make sure
   that the chosen provider module is present in the server.</p>
-  <div class="example"><h3>Example</h3><pre class="prettyprint lang-config">
-&lt;Location /secure&gt;
+  <div class="example"><h3>Example</h3><pre class="prettyprint lang-config">&lt;Location /secure&gt;
   AuthType basic
   AuthName "private area"
   AuthBasicProvider dbm
   AuthDBMType    SDBM
   AuthDBMUserFile  /www/etc/dbmpasswd
   Require      valid-user
-&lt;/Location&gt;
-  </pre>
+&lt;/Location&gt;</pre>
 </div>
   <p> Providers are queried in order until a provider finds a match
   for the requested username, at which point this sole provider will

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_auth_basic.html.fr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_auth_basic.html.fr?rev=1565186&r1=1565185&r2=1565186&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_auth_basic.html.fr (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_auth_basic.html.fr Thu Feb 6 11:39:53 2014
@@ -120,11 +120,9 @@ Apache</td></tr>
   prédéfinis sont transmis à un serveur d'arrière-plan :</p>
 
   <div class="example"><h3>Exemple de transmission d'un nom d'utilisateur et
-  d'un mot de passe prédéfinis</h3><pre class="prettyprint lang-config">
-&lt;Location /demo&gt;
+  d'un mot de passe prédéfinis</h3><pre class="prettyprint lang-config">&lt;Location /demo&gt;
   AuthBasicFake demo demopass
-&lt;/Location&gt;
-  </pre>
+&lt;/Location&gt;</pre>
 </div>
 
   <p>Dans l'exemple suivant, l'adresse email extraite d'un certificat
@@ -133,11 +131,9 @@ Apache</td></tr>
   FakeBasicAuth, le mot de passe se voit attribué le contenu fixe de
   la chaîne "password".</p>
 
-  <div class="example"><h3>Exemple d'utilisation avec un certificat</h3><pre class="prettyprint lang-config">
-&lt;Location /secure&gt;
+  <div class="example"><h3>Exemple d'utilisation avec un certificat</h3><pre class="prettyprint lang-config">&lt;Location /secure&gt;
   AuthBasicFake %{SSL_CLIENT_S_DN_Email}
-&lt;/Location&gt;
-  </pre>
+&lt;/Location&gt;</pre>
 </div>
 
   <p>Pour compléter l'exemple précédent, il est possible de générer la
@@ -148,18 +144,14 @@ Apache</td></tr>
   certificats clients.</p>
 
   <div class="example"><h3>Exemple de génération de mot de passe par hashage de
-  l'adresse email</h3><pre class="prettyprint lang-config">
-&lt;Location /secure&gt;
+  l'adresse email</h3><pre class="prettyprint lang-config">&lt;Location /secure&gt;
   AuthBasicFake %{SSL_CLIENT_S_DN_Email} %{sha1:passphrase-%{SSL_CLIENT_S_DN_Email}}
-&lt;/Location&gt;
-  </pre>
+&lt;/Location&gt;</pre>
 </div>
 
-  <div class="example"><h3>Désactivation de l'authentification simulée</h3><pre class="prettyprint lang-config">
-&lt;Location /public&gt;
+  <div class="example"><h3>Désactivation de l'authentification simulée</h3><pre class="prettyprint lang-config">&lt;Location /public&gt;
   AuthBasicFake off
-&lt;/Location&gt;
-  </pre>
+&lt;/Location&gt;</pre>
 </div>
 
 
@@ -185,16 +177,14 @@ cette zone du site web</td></tr>
   implémentant le fournisseur choisi soit bien présent dans le
   serveur.</p>
 
-  <div class="example"><h3>Exemple</h3><pre class="prettyprint lang-config">
-&lt;Location /secure&gt;
+  <div class="example"><h3>Exemple</h3><pre class="prettyprint lang-config">&lt;Location /secure&gt;
   AuthType basic
   AuthName "private area"
   AuthBasicProvider dbm
   AuthDBMType    SDBM
   AuthDBMUserFile  /www/etc/dbmpasswd
   Require      valid-user
-&lt;/Location&gt;
-  </pre>
+&lt;/Location&gt;</pre>
 </div>
   <p>Les fournisseurs sont sollicités dans l'ordre jusqu'à ce que l'un
   d'entre eux trouve une correspondance pour le nom d'utilisateur de

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_auth_digest.html.en
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_auth_digest.html.en?rev=1565186&r1=1565185&r2=1565186&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_auth_digest.html.en (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_auth_digest.html.en Thu Feb 6 11:39:53 2014
@@ -81,8 +81,7 @@
   <p>Appropriate user (text) files can be created using the
   <code class="program"><a href="../programs/htdigest.html">htdigest</a></code> tool.</p>
 
-  <div class="example"><h3>Example:</h3><pre class="prettyprint lang-config">
-&lt;Location /private/&gt;
+  <div class="example"><h3>Example:</h3><pre class="prettyprint lang-config">&lt;Location /private/&gt;
   AuthType Digest
   AuthName "private area"
   AuthDigestDomain /private/ http://mirror.my.dom/private2/
@@ -90,8 +89,7 @@
   AuthDigestProvider file
   AuthUserFile /web/auth/.digest_pw
   Require valid-user
-&lt;/Location&gt;
-   </pre>
+&lt;/Location&gt;</pre>
 </div>
 
   <div class="note"><h3>Note</h3>
@@ -261,11 +259,9 @@ of clients</td></tr>
   express your value as KBytes or MBytes. For example, the following
   directives are all equivalent:</p>
 
-<pre class="prettyprint lang-config">
-AuthDigestShmemSize 1048576
+<pre class="prettyprint lang-config">AuthDigestShmemSize 1048576
 AuthDigestShmemSize 1024K
-AuthDigestShmemSize 1M
-  </pre>
+AuthDigestShmemSize 1M</pre>
 
 
 </div>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_auth_digest.html.fr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_auth_digest.html.fr?rev=1565186&r1=1565185&r2=1565186&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_auth_digest.html.fr (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_auth_digest.html.fr Thu Feb 6 11:39:53 2014
@@ -85,8 +85,7 @@ condensés</a></h2>
   <p>On peut créer les fichiers utilisateur appropriés (au format
   texte) à l'aide de l'outil <code class="program"><a href="../programs/htdigest.html">htdigest</a></code>.</p>
 
-  <div class="example"><h3>Exemple :</h3><pre class="prettyprint lang-config">
-&lt;Location /private/&gt;
+  <div class="example"><h3>Exemple :</h3><pre class="prettyprint lang-config">&lt;Location /private/&gt;
   AuthType Digest
   AuthName "private area"
   AuthDigestDomain /private/ http://mirror.my.dom/private2/
@@ -94,8 +93,7 @@ condensés</a></h2>
   AuthDigestProvider file
   AuthUserFile /web/auth/.digest_pw
   Require valid-user
-&lt;/Location&gt;
-   </pre>
+&lt;/Location&gt;</pre>
 </div>
 
   <div class="note"><h3>Note</h3>
@@ -283,11 +281,9 @@ les informations à propos des clients</
   MégaOctets. Par exemple, les directives qui suivent sont toutes
   équivalentes :</p>
 
-  <pre class="prettyprint lang-config">
-AuthDigestShmemSize 1048576
+  <pre class="prettyprint lang-config">AuthDigestShmemSize 1048576
 AuthDigestShmemSize 1024K
-AuthDigestShmemSize 1M
-  </pre>
+AuthDigestShmemSize 1M</pre>
 
 
 </div>Mime
View raw message