httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r1514607 - in /httpd/httpd/branches/2.4.x/docs: man/tr/ manual/ manual/misc/ manual/mod/ manual/programs/ manual/vhosts/
Date Fri, 16 Aug 2013 08:04:45 GMT
Author: nilgun
Date: Fri Aug 16 08:04:44 2013
New Revision: 1514607

URL: http://svn.apache.org/r1514607
Log:
update transformations.

Modified:
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/man/tr/apxs.1
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/man/tr/fcgistarter.8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/man/tr/htpasswd.1
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/man/tr/rotatelogs.8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/man/tr/suexec.8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/bind.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/bind.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/configuring.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/configuring.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/install.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/install.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/logs.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/logs.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/misc/security_tips.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/misc/security_tips.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_env.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_env.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_log_config.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_setenvif.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_setenvif.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/apxs.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/apxs.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/fcgistarter.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/fcgistarter.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/htpasswd.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/htpasswd.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/rotatelogs.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/rotatelogs.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/suexec.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/suexec.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/urlmapping.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/urlmapping.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/name-based.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/name-based.xml.meta

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/man/tr/apxs.1
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/man/tr/apxs.1?rev=1514607&r1=1514606&r2=1514607&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/man/tr/apxs.1 (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/man/tr/apxs.1 Fri Aug 16 08:04:44 2013
@@ -19,7 +19,7 @@
 .el .ne 3
 .IP "\\$1" \\$2
 ..
-.TH "APXS" 1 "2013-04-17" "Apache HTTP Sunucusu" "apxs"
+.TH "APXS" 1 "2013-08-16" "Apache HTTP Sunucusu" "apxs"
 .nh
 .SH Ä°SÄ°M
 apxs \- Apache Eklenti Aracı
@@ -33,7 +33,7 @@ apxs \- Apache Eklenti Aracı
 \fBapxs\fR -\fBq\fR [ -\fBv\fR ] [ -\fBS\fR \fIisim=değer\fR ] \fIsorgu\fR \&.\&.\&.
 
 .PP
-\fBapxs\fR -\fBc\fR [ -\fBS\fR \fIisim=değer\fR ] [ -\fBo\fR \fIdso-dosyası\fR ] [ -\fBI\fR \fIinclude-dizini\fR ] [ -\fBD\fR \fIisim=değer\fR ] [ -\fBL\fR \fIlib-dizini\fR ] [ -\fBl\fR \fIkütüphane-adı\fR ] [ -\fBWc,\fR\fIderleyici-seçenekleri\fR ] [ -\fBWl,\fR\fIilintileyici-seçenekleri\fR ] \fIdosya\fR \&.\&.\&.
+\fBapxs\fR -\fBc\fR [ -\fBS\fR \fIisim=değer\fR ] [ -\fBo\fR \fIdso-dosyası\fR ] [ -\fBI\fR \fIinclude-dizini\fR ] [ -\fBD\fR \fIisim=değer\fR ] [ -\fBL\fR \fIlib-dizini\fR ] [ -\fBl\fR \fIkütüphane-adı\fR ] [ -\fBWc,\fR\fIderleyici-seçenekleri\fR ] [ -\fBWl,\fR\fIilintileyici-seçenekleri\fR ] [ -\fBp\fR ] \fIdosya\fR \&.\&.\&.
 
 .PP
 \fBapxs\fR -\fBi\fR [ -\fBS\fR \fIisim=değer\fR ] [ -\fBn\fR \fImodüladı\fR ] [ -\fBa\fR ] [ -\fBA\fR ] \fIdso-dosyası\fR \&.\&.\&.
@@ -139,6 +139,9 @@ Bu seçenek libtool --mode=compile kom
 .TP
 \fB-Wl\fR,\fIilintileyici-seçenekleri\fR
 Bu seçenek libtool --mode=link komutuna doğrudan seçenek aktarmak için kullanılır\&. Bu seçeneği yerel ilintileyiciniz için gereken ek seçenekleri belirtmek için kullanın\&. 
+.TP
+\fB-p\fR
+Bu seçenek apxs'in apr/apr-util kütüphaneleriyle ilintilenmesini sağlar\&. apr/apr-util kütüphanelerini kullanan yardımcı uygulamaları derlerken yararlıdır\&. 
  
 .SS "DSO Kurulum ve Yapılandırma Seçenekleri"
  

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/man/tr/fcgistarter.8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/man/tr/fcgistarter.8?rev=1514607&r1=1514606&r2=1514607&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/man/tr/fcgistarter.8 (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/man/tr/fcgistarter.8 Fri Aug 16 08:04:44 2013
@@ -19,7 +19,7 @@
 .el .ne 3
 .IP "\\$1" \\$2
 ..
-.TH "FCGÄ°STARTER" 8 "2013-04-17" "Apache HTTP Sunucusu" "fcgistarter"
+.TH "FCGÄ°STARTER" 8 "2013-08-16" "Apache HTTP Sunucusu" "fcgistarter"
 .nh
 .SH Ä°SÄ°M
 fcgistarter \- Bir FastCGI programını çalıştır

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/man/tr/htpasswd.1
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/man/tr/htpasswd.1?rev=1514607&r1=1514606&r2=1514607&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/man/tr/htpasswd.1 (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/man/tr/htpasswd.1 Fri Aug 16 08:04:44 2013
@@ -19,7 +19,7 @@
 .el .ne 3
 .IP "\\$1" \\$2
 ..
-.TH "HTPASSWD" 1 "2013-04-17" "Apache HTTP Sunucusu" "htpasswd"
+.TH "HTPASSWD" 1 "2013-08-16" "Apache HTTP Sunucusu" "htpasswd"
 .nh
 .SH Ä°SÄ°M
 htpasswd \- Temel kimlik doğrulama dosyalarını yönetir
@@ -27,10 +27,10 @@ htpasswd \- Temel kimlik doğrulama do
 .SH "KULLANIM"
 
 .PP
-\fBhtpasswd\fR [ -\fBc\fR ] [ -\fBi\fR ] [ -\fBm\fR | -\fBB\fR | -\fBd\fR | -\fBs\fR | -\fBp\fR ] [ -\fBC\fR \fIbedel\fR ] [ -\fBD\fR ] \fIparola-dosyası\fR \fIkullanıcı\fR
+\fBhtpasswd\fR [ -\fBc\fR ] [ -\fBi\fR ] [ -\fBm\fR | -\fBB\fR | -\fBd\fR | -\fBs\fR | -\fBp\fR ] [ -\fBC\fR \fIbedel\fR ] [ -\fBD\fR ] [ -\fBv\fR ] \fIparola-dosyası\fR \fIkullanıcı\fR
 
 .PP
-\fBhtpasswd\fR -\fBb\fR [ -\fBc\fR ] [ -\fBm\fR | -\fBB\fR | -\fBd\fR | -\fBs\fR | -\fBp\fR ] [ -\fBC\fR \fIbedel\fR ] [ -\fBD\fR ] \fIparola-dosyası\fR \fIkullanıcı\fR \fIparola\fR
+\fBhtpasswd\fR -\fBb\fR [ -\fBc\fR ] [ -\fBm\fR | -\fBB\fR | -\fBd\fR | -\fBs\fR | -\fBp\fR ] [ -\fBC\fR \fIbedel\fR ] [ -\fBD\fR ] [ -\fBv\fR ] \fIparola-dosyası\fR \fIkullanıcı\fR \fIparola\fR
 
 .PP
 \fBhtpasswd\fR -\fBn\fR [ -\fBi\fR ] [ -\fBm\fR | -\fBB\fR | -\fBd\fR | -\fBs\fR | -\fBp\fR ] [ -\fBC\fR \fIbedel\fR ] \fIkullanıcı\fR
@@ -71,7 +71,7 @@ Parolayı doğrulamaksızın sta
 Sonuçları veritabanında güncellemek yerine standart çıktıya gönderir\&. Bu seçenek, Apache'nin metin veriler içermeyen veri depolarına dahil edilebilecek parolaları üretmekte yararlıdır\&. \fIparola-dosyası\fR belirtilmediğinden, bu seçenek komut satırı sözdizimini değiştirir\&. Bu seçenek \fB-c\fR seçeneği ile birlikte kullanılamaz\&. 
 .TP
 \fB-m\fR
-Parolalar için MD5 şifrelemesi kullanılır\&. Bu öntanımlıdır\&. 
+Parolalar için MD5 şifrelemesi kullanılır\&. Bu 2\&.2\&.18 sürümünden beri öntanımlıdır\&. 
 .TP
 \fB-B\fR
 Parolalar için bcrypt şifrelemesi kullanılır\&. Şu an için çok güvenli kabul edilmektedir\&. 
@@ -80,7 +80,7 @@ Parolalar için bcrypt şifrelemesi 
 Bu seçenek sadece \fB-B\fR (bcrypt şifrelemesi) seçeneği ile birlikte kullanılabilir\&. Bcrypt algoritmasına hesaplama süresini belirtir (daha yüksek değerler daha güvenlidir, öntanımlı 5, geçerli değerler: 4 - 31)\&. 
 .TP
 \fB-d\fR
-Parolaları şifrelemek için crypt() kullanılır\&. Windows, ve Netware dışında öntanımlıdır\&. \fBhtpasswd\fR tarafından tüm platformlarda destekleniyor olsa da Windows, Netware ve TPF üzerinde httpd sunucusu tarafından desteklenmez\&. Bu algoritma günümüz standartlarında \fBgüvenilmez\fR kabul edilmektedir\&. 
+Parolaları şifrelemek için crypt() kullanılır\&. \fBhtpasswd\fR tarafından tüm platformlarda destekleniyor olsa da Windows, Netware ve TPF üzerinde httpd sunucusu tarafından desteklenmez\&. Bu algoritma günümüz standartlarında \fBgüvenilmez\fR kabul edilmektedir\&. 2\&.2\&.17 sürümüne kadar öntanımlı algoritma olarak kullanılmıştı\&. 
 .TP
 \fB-s\fR
 Parolalar için SHA şifrelemesi kullanılır\&. LDAP Dizin değişim biçemini (ldif) kullanarak Netscape sunucularına/sunucularından göçü kolaylaştırır\&.Bu algoritma günümüz standartlarında \fBgüvenilmez\fR kabul edilmektedir\&. 
@@ -91,6 +91,9 @@ Düz metin parolalar kullanılır\
 \fB-D\fR
 Kullanıcıyı siler\&. Kullanıcı belirtilen dosyada mevcutsa silinir\&. 
 .TP
+-v
+Parolayı doğrular\&. Verilen parolayı belitilen htpasswd dosyasında saklanan kullanıcı parolası ile karşılaştırarak doğrulama yapar\&. 
+.TP
 \fIparola-dosyası\fR
 Kullanıcı ismini ve parolasını içeren dosyanın ismi\&. \fB-c\fR seçeneği verilmişse ve dosya mevcut değilse oluşturulur, dosya mevcutsa silinip yeniden oluşturulur\&. 
 .TP

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/man/tr/rotatelogs.8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/man/tr/rotatelogs.8?rev=1514607&r1=1514606&r2=1514607&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/man/tr/rotatelogs.8 (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/man/tr/rotatelogs.8 Fri Aug 16 08:04:44 2013
@@ -19,7 +19,7 @@
 .el .ne 3
 .IP "\\$1" \\$2
 ..
-.TH "ROTATELOGS" 8 "2013-04-17" "Apache HTTP Sunucusu" "rotatelogs"
+.TH "ROTATELOGS" 8 "2013-08-16" "Apache HTTP Sunucusu" "rotatelogs"
 .nh
 .SH Ä°SÄ°M
 rotatelogs \- Apache günlüklerini döndürmek için borulu günlük kayıt programı
@@ -27,7 +27,7 @@ rotatelogs \- Apache günlüklerini 
 .SH "KULLANIM"
 
 .PP
-\fBrotatelogs\fR [ -\fBl\fR ] [ -\fBL\fR \fIisim\fR ] [ -\fBp\fR \fIprogram\fR ] [ -\fBf\fR ] [ -\fBv\fR ] [ -\fBe\fR ] [ -\fBc\fR ] \fIdosyaismi\fR \fIsüre\fR|\fIboyut\fR(B|K|M|G) [ \fIsaat_farkı\fR ]
+\fBrotatelogs\fR [ -\fBl\fR ] [ -\fBL\fR \fIisim\fR ] [ -\fBp\fR \fIprogram\fR ] [ -\fBf\fR ] [ -\fBv\fR ] [ -\fBe\fR ] [ -\fBc\fR ] [ -\fBn\fR \fIdosya_sayısı\fR ] \fIdosyaismi\fR \fIsüre\fR|\fIboyut\fR(B|K|M|G) [ \fIsaat_farkı\fR ]
 
 
 .SH "ÖZET"
@@ -64,6 +64,9 @@ Günlüğü standart çıkt�
 \fB-c\fR
 Create log file for each interval, even if empty\&. 
 .TP
+\fB-n\fR \fIdosya_sayısı\fR
+Zaman damgalarına bakılmaksızın bir dosya serisi açılır\&. Örneğin -n3 belirtilirse "logfile", "logfile\&.1", "logfile\&.2" serisi açılır ve "logfile" üzerine yazılır\&. 
+.TP
 \fIdosyaismi\fR
 .PP Günlük dosyasının ismi yoluyla birlikte belirtilir\&. \fIdosyaismi\fR '%' karakterleri içeriyorsa bunlar strftime(3) biçem belirteçleri olarak ele alınır\&. Aksi takdirde, özdevinimli olarak \fI\&.nnnnnnnnnn\fR uzantısı üretilir\&. (\fB-t\fR seçeneği kullanılmadıkça) Uzantı saniye cinsindendir ve her iki durumda da bu değer, mevcut döngü diliminin başlangıcına göre hesaplanır\&. Örneğin, döndürmenin 86400 saniyede bir yapılacağı belirtilmişse, strftime(3) biçeminde oluşturulan saat, dakika ve saniye alanları, 24 saatlik sürenin başlangıcını (geceyarısı) göstermek üzere sıfırlarla doldurulur\&. .PP strftime(3) dosyaismi biçemlemesi kullanılırken, günlük dosyası biçeminin günlük dosyası döndürülürken her zaman farklı bir dosya ismi üretecek yeterlilikte parçacıklı yapıya sahip 
 olduğundan emin olmalısınız\&. Aks takdirde döndürme işlemi yeni bir dosya başlatmak yerine hep aynı dosyanın üzerine yazar\&. Örneğin, \fIlogfile\fR için /var/logs/errorlog\&.%Y-%m-%d belirtilmişse 5 mega baytta bir yeni bir günlük dosyasına başlanacaktır\&. Fakat 5 megabayta gün içinde iki kez ulaşılırsa aynı günlük dosyası üretilir ve günlük hep aynı dosyanın üzerine yazılır\&. 
 .TP

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/man/tr/suexec.8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/man/tr/suexec.8?rev=1514607&r1=1514606&r2=1514607&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/man/tr/suexec.8 (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/man/tr/suexec.8 Fri Aug 16 08:04:44 2013
@@ -19,7 +19,7 @@
 .el .ne 3
 .IP "\\$1" \\$2
 ..
-.TH "SUEXEC" 8 "2013-04-17" "Apache HTTP Sunucusu" "suexec"
+.TH "SUEXEC" 8 "2013-08-16" "Apache HTTP Sunucusu" "suexec"
 .nh
 .SH Ä°SÄ°M
 suexec \- harici programları çalıştırmadan önce kullanıcıyı değiştirir

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/bind.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/bind.html.tr.utf8?rev=1514607&r1=1514606&r2=1514607&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/bind.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/bind.html.tr.utf8 [utf-8] Fri Aug 16 08:04:44 2013
@@ -28,7 +28,6 @@
 <a href="./ko/bind.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="./tr/bind.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 
   <p>Apache HTTPD sunucusunun belli adresleri ve portları dinlemek üzere
   yapılandırılması.</p>
@@ -100,7 +99,11 @@ Listen [2001:db8::a00:20ff:fea7:ccea]:80
    <div class="example"><p><code>
    (48)Address already in use: make_sock: could not bind to address [::]:80
    </code></p></div>
-  </div>
+
+   <p>Sorun giderme ile ilgili ipuçları için
+   <a href="http://wiki.apache.org/httpd/CouldNotBindToAddress">wiki
+   belgesine</a> bakınız.</p>
+</div>
 
 </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
 <div class="section">

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/bind.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/bind.xml.meta?rev=1514607&r1=1514606&r2=1514607&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/bind.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/bind.xml.meta Fri Aug 16 08:04:44 2013
@@ -12,6 +12,6 @@
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/configuring.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/configuring.html.tr.utf8?rev=1514607&r1=1514606&r2=1514607&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/configuring.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/configuring.html.tr.utf8 [utf-8] Fri Aug 16 08:04:44 2013
@@ -28,7 +28,6 @@
 <a href="./ko/configuring.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="./tr/configuring.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 
 <p>Bu belgede Apache HTTP Sunucusunu yapılandırmakta kullanılan dosyalar
 açıklanmıştır.</p>
@@ -71,6 +70,9 @@ açıklanmıştır.</p>
   son karakteri “\” (tersbölü) olmalı, satırsonu karakteri ile bu tersbölü
   karakteri arasında başka karakter bulunmamalıdır.</p>
 
+  <p>Yönergelerdeki değiştirgeler boşluklarla ayrılır. Eğer bir değiştirge
+  kendi içinde boşluklar içeriyorsa tırnak içine alınır.</p>
+
   <p>Yapılandırma dosyalarındaki yönergelerin isimleri harf büyüklüğüne
   duyarlı olduğu halde argümanları genellikle harf büyüklüğüne duyarlı
   değildir. Diyez (“#”) karakteri ile başlayan satırlar açıklama olarak

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/configuring.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/configuring.xml.meta?rev=1514607&r1=1514606&r2=1514607&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/configuring.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/configuring.xml.meta Fri Aug 16 08:04:44 2013
@@ -12,6 +12,6 @@
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/install.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/install.html.tr.utf8?rev=1514607&r1=1514606&r2=1514607&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/install.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/install.html.tr.utf8 [utf-8] Fri Aug 16 08:04:44 2013
@@ -29,15 +29,15 @@
 <a href="./ko/install.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="./tr/install.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 
 
   <p>Bu belge Apache HTTP Sunucusunun sadece Unix ve Unix benzeri
    sistemlerde derlenmesini ve kurulmasını kapsar. Windows üzerinde
    derleme ve kurulum için <a href="platform/windows.html">Apache HTTP
-   Sunucusunun Microsoft Windows ile kullanımı</a> bölümüne bakınız. Diğer
-   platformlar için ise <a href="platform/">platform</a> belgelerine
-   bakınız.</p>
+   Sunucusunun Microsoft Windows ile kullanımı</a> ve <a href="platform/win_compiling.html">Apache HTTP
+   Sunucusunun Microsoft Windows için Derlenmesi</a> bölümüne bakınız.
+   Diğer platformlar için ise <a href="platform/">platform</a>
+   belgelerine bakınız.</p>
 
   <p>Apache HTTP Sunucusunun, derleme ortamını oluşturmak için çoğu Açık
    Kaynak Kodlu projenin yaptığı gibi <code>libtool</code> ve

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/install.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/install.xml.meta?rev=1514607&r1=1514606&r2=1514607&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/install.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/install.xml.meta Fri Aug 16 08:04:44 2013
@@ -13,6 +13,6 @@
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/logs.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/logs.html.tr.utf8?rev=1514607&r1=1514606&r2=1514607&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/logs.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/logs.html.tr.utf8 [utf-8] Fri Aug 16 08:04:44 2013
@@ -27,7 +27,6 @@
 <a href="./ko/logs.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="./tr/logs.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 
   <p>Bir HTTP sunucusunu verimli şekilde yönetebilmek için oluşabilecek
    sorunlardan başka sunucunun başarımı ve etkinliği hakkında da bazı geri

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/logs.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/logs.xml.meta?rev=1514607&r1=1514606&r2=1514607&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/logs.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/logs.xml.meta Fri Aug 16 08:04:44 2013
@@ -11,6 +11,6 @@
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/misc/security_tips.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/misc/security_tips.html.tr.utf8?rev=1514607&r1=1514606&r2=1514607&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/misc/security_tips.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/misc/security_tips.html.tr.utf8 [utf-8] Fri Aug 16 08:04:44 2013
@@ -26,7 +26,6 @@
 <a href="../ko/misc/security_tips.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="../tr/misc/security_tips.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 
   <p>Bir HTTP Sunucusunu ayarlarken dikkat edilmesi gerekenler ve bazı
   ipuçları. Öneriler kısmen Apache’ye özel kısmen de genel olacaktır.</p>
@@ -366,8 +365,7 @@
 
   <pre class="prettyprint lang-config">
 &lt;Directory /&gt;
-  Order Deny,Allow
-  Deny from all
+  Require all denied
 &lt;/Directory&gt;
   </pre>
 
@@ -378,12 +376,10 @@
 
   <pre class="prettyprint lang-config">
 &lt;Directory /usr/users/*/public_html&gt;
-  Order Deny,Allow
-  Allow from all
+  Require all granted
 &lt;/Directory&gt;
 &lt;Directory /usr/local/httpd&gt;
-  Order Deny,Allow
-  Allow from all
+  Require all granted
 &lt;/Directory&gt;
   </pre>
 
@@ -441,8 +437,7 @@
 
   <pre class="prettyprint lang-config">
 &lt;Files ".ht*"&gt;
-  Order allow,deny
-  Deny from all
+  Require all denied
 &lt;/Files&gt;
   </pre>
 

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/misc/security_tips.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/misc/security_tips.xml.meta?rev=1514607&r1=1514606&r2=1514607&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/misc/security_tips.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/misc/security_tips.xml.meta Fri Aug 16 08:04:44 2013
@@ -10,6 +10,6 @@
   <variant>en</variant>
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_env.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_env.html.tr.utf8?rev=1514607&r1=1514606&r2=1514607&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_env.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_env.html.tr.utf8 [utf-8] Fri Aug 16 08:04:44 2013
@@ -30,7 +30,6 @@
 <a href="../ko/mod/mod_env.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="../tr/mod/mod_env.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>CGI betiklerine ve SSI sayfalarına aktarılan değişkenlere müdahale
 etmek için kullanılır.</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
@@ -84,7 +83,7 @@ etmek için kullanılır.</td></tr>
 <div class="directive-section"><h2><a name="SetEnv" id="SetEnv">SetEnv</a> <a name="setenv" id="setenv">Yönergesi</a></h2>
 <table class="directive">
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Ortam değişkenlerini tanımlar.</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>SetEnv <var>ortam-değişkeni</var> <var>değer</var></code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>SetEnv <var>ortam-değişkeni</var> [<var>değer</var>]</code></td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli, sanal konak, dizin, .htaccess</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Override">Geçersizleştirme:</a></th><td>FileInfo</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
@@ -99,6 +98,8 @@ SetEnv SPECIAL_PATH /foo/bin
   </pre>
 
 
+  <p>Bir <var>değer</var> belirtilmezse değişkene boş dizgi atanır.</p>
+
   <div class="note"><p>Bu yönerge tarafından atanan dahili ortam değişkenleri, en başta
    işleme sokulan, ereşem denetimi, URI-dosya ismi eşleştirmesi gibi istek
    işleme yönergelerinden sonra işleme sokulur. Eğer atadığınız ortam değişkeni,

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_env.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_env.xml.meta?rev=1514607&r1=1514606&r2=1514607&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_env.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_env.xml.meta Fri Aug 16 08:04:44 2013
@@ -11,6 +11,6 @@
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_log_config.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_log_config.html.tr.utf8?rev=1514607&r1=1514606&r2=1514607&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_log_config.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_log_config.html.tr.utf8 [utf-8] Fri Aug 16 08:04:44 2013
@@ -30,7 +30,6 @@
 <a href="../ko/mod/mod_log_config.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="../tr/mod/mod_log_config.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Sunucuya yapılan isteklerin günlük kayıtlarının tutulması
 </td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
@@ -87,7 +86,8 @@
 <tr><td><code>%%</code></td>
     <td>Yüzde imi.</td></tr>
 <tr class="odd"><td><code>%a</code></td>
-    <td>Uzak IP adresi ve isteğin portu.</td></tr>
+    <td>Uzak IP adresi ve isteğin portu
+     (<code class="module"><a href="../mod/mod_remoteip.html">mod_remoteip</a></code> modülüne bakın).</td></tr>
 <tr><td><code>%{c}a</code></td>
     <td>bağlantının emsal IP adresi and portu
     (<code class="module"><a href="../mod/mod_remoteip.html">mod_remoteip</a></code> modülüne bakın).</td></tr>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.meta?rev=1514607&r1=1514606&r2=1514607&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.meta Fri Aug 16 08:04:44 2013
@@ -11,6 +11,6 @@
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_setenvif.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_setenvif.html.tr.utf8?rev=1514607&r1=1514606&r2=1514607&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_setenvif.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_setenvif.html.tr.utf8 [utf-8] Fri Aug 16 08:04:44 2013
@@ -30,7 +30,6 @@
 <a href="../ko/mod/mod_setenvif.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="../tr/mod/mod_setenvif.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Ortam değişkenlerinin isteğin özelliklerine uygun olarak atanmasını sağlar</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#ModuleIdentifier">Modül Betimleyici:</a></th><td>setenvif_module</td></tr>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_setenvif.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_setenvif.xml.meta?rev=1514607&r1=1514606&r2=1514607&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_setenvif.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_setenvif.xml.meta Fri Aug 16 08:04:44 2013
@@ -11,6 +11,6 @@
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8?rev=1514607&r1=1514606&r2=1514607&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8 [utf-8] Fri Aug 16 08:04:44 2013
@@ -862,7 +862,7 @@ kullanılacak konak adları için başka
 <tr class="odd"><td><a href="mod_session.html#sessionheader">SessionHeader <var>header</var></a></td><td></td><td>skdh</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Import session updates from a given HTTP response header</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_session.html#sessioninclude">SessionInclude <var>path</var></a></td><td></td><td>skdh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Define URL prefixes for which a session is valid</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_session.html#sessionmaxage">SessionMaxAge <var>maxage</var></a></td><td> 0 </td><td>skdh</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Define a maximum age in seconds for a session</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_env.html#setenv">SetEnv <var>ortam-değişkeni</var> <var>değer</var></a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Ortam değişkenlerini tanımlar.</td></tr>
+<tr><td><a href="mod_env.html#setenv">SetEnv <var>ortam-değişkeni</var> [<var>değer</var>]</a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Ortam değişkenlerini tanımlar.</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_setenvif.html#setenvif">SetEnvIf <em>öznitelik
   düzifd [!]ort-değişkeni</em>[=<em>değer</em>]
   [[!]<em>ort-değişkeni</em>[=<em>değer</em>]] ...</a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Ortam değişkenlerini isteğin özniteliklerine göre atar.

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/apxs.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/apxs.html.tr.utf8?rev=1514607&r1=1514606&r2=1514607&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/apxs.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/apxs.html.tr.utf8 [utf-8] Fri Aug 16 08:04:44 2013
@@ -26,7 +26,6 @@
 <a href="../ko/programs/apxs.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="../tr/programs/apxs.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 
   <p><code><strong>apxs</strong></code>, Apache Hiper Metin Aktarım
   Protokolü (HTTP) sunucusu için ek modül derleme ve kurulum aracıdır. Bu
@@ -112,6 +111,7 @@
   [ -<strong>l</strong> <var>kütüphane-adı</var> ]
   [ -<strong>Wc,</strong><var>derleyici-seçenekleri</var> ]
   [ -<strong>Wl,</strong><var>ilintileyici-seçenekleri</var> ]
+  [ -<strong>p</strong> ]
   <var>dosya</var> ...</code></p>
 
   <p><code><strong>apxs</strong> -<strong>i</strong>
@@ -231,6 +231,11 @@
    <dd>Bu seçenek <code>libtool --mode=link</code> komutuna doğrudan
    seçenek aktarmak için kullanılır. Bu seçeneği yerel ilintileyiciniz
    için gereken ek seçenekleri belirtmek için kullanın.</dd>
+
+   <dt><code><strong>-p</strong></code></dt>
+   <dd>Bu seçenek apxs'in apr/apr-util kütüphaneleriyle ilintilenmesini
+    sağlar. apr/apr-util kütüphanelerini kullanan yardımcı uygulamaları
+    derlerken yararlıdır.</dd>
    </dl>
   
 

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/apxs.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/apxs.xml.meta?rev=1514607&r1=1514606&r2=1514607&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/apxs.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/apxs.xml.meta Fri Aug 16 08:04:44 2013
@@ -10,6 +10,6 @@
   <variant>en</variant>
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/fcgistarter.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/fcgistarter.html.tr.utf8?rev=1514607&r1=1514606&r2=1514607&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/fcgistarter.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/fcgistarter.html.tr.utf8 [utf-8] Fri Aug 16 08:04:44 2013
@@ -25,7 +25,6 @@
 <a href="../fr/programs/fcgistarter.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
 <a href="../tr/programs/fcgistarter.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 
   <p />
 </div>
@@ -61,7 +60,6 @@
 
   <dt><code><strong>-N</strong> <var>sayı</var></code></dt>
   <dd>Program örneklerinin sayısı</dd>
-
   </dl>
 </div></div>
 <div class="bottomlang">

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/fcgistarter.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/fcgistarter.xml.meta?rev=1514607&r1=1514606&r2=1514607&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/fcgistarter.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/fcgistarter.xml.meta Fri Aug 16 08:04:44 2013
@@ -9,6 +9,6 @@
  <variants>
   <variant>en</variant>
   <variant>fr</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/htpasswd.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/htpasswd.html.tr.utf8?rev=1514607&r1=1514606&r2=1514607&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/htpasswd.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/htpasswd.html.tr.utf8 [utf-8] Fri Aug 16 08:04:44 2013
@@ -26,7 +26,6 @@
 <a href="../ko/programs/htpasswd.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="../tr/programs/htpasswd.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 
   <p><code><strong>htpasswd</strong></code>, HTTP kullanıcılarının temel
   kimlik doğrulaması için kullanıcı isimlerinin ve parolalarının
@@ -76,7 +75,8 @@
    -<strong>s</strong> |
    -<strong>p</strong> ]
   [ -<strong>C</strong> <var>bedel</var> ]
-  [ -<strong>D</strong> ] <var>parola-dosyası</var> <var>kullanıcı</var></code></p>
+  [ -<strong>D</strong> ]
+  [ -<strong>v</strong> ] <var>parola-dosyası</var> <var>kullanıcı</var></code></p>
 
   <p><code><strong>htpasswd</strong> -<strong>b</strong>
   [ -<strong>c</strong> ]
@@ -86,7 +86,8 @@
    -<strong>s</strong> |
    -<strong>p</strong> ]
   [ -<strong>C</strong> <var>bedel</var> ]
-  [ -<strong>D</strong> ] <var>parola-dosyası</var> <var>kullanıcı</var>
+  [ -<strong>D</strong> ]
+  [ -<strong>v</strong> ] <var>parola-dosyası</var> <var>kullanıcı</var>
   <var>parola</var></code></p>
 
   <p><code><strong>htpasswd</strong> -<strong>n</strong>
@@ -135,7 +136,7 @@
 
   <dt><code><strong>-m</strong></code></dt>
   <dd>Parolalar için MD5 şifrelemesi kullanılır.
-  Bu öntanımlıdır.</dd>
+  Bu 2.2.18 sürümünden beri öntanımlıdır.</dd>
 
   <dt><code><strong>-B</strong></code></dt>
   <dd>Parolalar için bcrypt şifrelemesi kullanılır. Şu an için çok güvenli
@@ -148,13 +149,13 @@
   geçerli değerler: 4 - 31).</dd>
 
   <dt><code><strong>-d</strong></code></dt>
-  <dd>Parolaları şifrelemek için <code>crypt()</code> kullanılır. Windows,
-  ve Netware dışında öntanımlıdır.
+  <dd>Parolaları şifrelemek için <code>crypt()</code> kullanılır.
   <code><strong>htpasswd</strong></code> tarafından tüm platformlarda
   destekleniyor olsa da Windows, Netware ve TPF üzerinde
   <code class="program"><a href="../programs/httpd.html">httpd</a></code> sunucusu tarafından desteklenmez. Bu algoritma
   günümüz standartlarında <strong>güvenilmez</strong> kabul
-  edilmektedir.</dd>
+  edilmektedir. 2.2.17 sürümüne kadar öntanımlı algoritma olarak
+  kullanılmıştı.</dd>
 
   <dt><code><strong>-s</strong></code></dt>
   <dd>Parolalar için SHA şifrelemesi kullanılır. LDAP Dizin değişim
@@ -172,6 +173,10 @@
   <dd>Kullanıcıyı siler. Kullanıcı belirtilen dosyada mevcutsa
   silinir.</dd>
 
+  <dt><code>-v</code></dt>
+  <dd>Parolayı doğrular. Verilen parolayı belitilen htpasswd dosyasında
+   saklanan kullanıcı parolası ile karşılaştırarak doğrulama yapar.</dd>
+
   <dt><code><var>parola-dosyası</var></code></dt>
   <dd>Kullanıcı ismini ve parolasını içeren dosyanın ismi.
   <code><strong>-c</strong></code> seçeneği verilmişse ve dosya mevcut

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/htpasswd.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/htpasswd.xml.meta?rev=1514607&r1=1514606&r2=1514607&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/htpasswd.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/htpasswd.xml.meta Fri Aug 16 08:04:44 2013
@@ -10,6 +10,6 @@
   <variant>en</variant>
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/rotatelogs.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/rotatelogs.html.tr.utf8?rev=1514607&r1=1514606&r2=1514607&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/rotatelogs.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/rotatelogs.html.tr.utf8 [utf-8] Fri Aug 16 08:04:44 2013
@@ -28,7 +28,6 @@
 <a href="../ko/programs/rotatelogs.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="../tr/programs/rotatelogs.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 
   <p><code><strong>rotatelogs</strong></code>, Apache'nin borulu günlük
   dosyaları özelliği ile birlikte kullanmak için tasarlanmış basit bir
@@ -52,6 +51,7 @@
   [ -<strong>v</strong> ]
   [ -<strong>e</strong> ]
   [ -<strong>c</strong> ]
+   [ -<strong>n</strong> <var>dosya_sayısı</var> ]
   <var>dosyaismi</var>
   <var>süre</var>|<var>boyut</var>(B|K|M|G)
   [ <var>saat_farkı</var> ]</code></p>
@@ -107,6 +107,11 @@
   <dt><code><strong>-c</strong></code></dt>
   <dd>Create log file for each interval, even if empty.</dd>
 
+  <dt><code><strong>-n</strong> <var>dosya_sayısı</var></code></dt>
+  <dd>Zaman damgalarına bakılmaksızın bir dosya serisi açılır. Örneğin -n3
+   belirtilirse "logfile", "logfile.1", "logfile.2" serisi açılır ve
+   "logfile" üzerine yazılır.</dd>
+
   <dt><code><var>dosyaismi</var></code></dt>
   <dd><p>Günlük dosyasının ismi yoluyla birlikte belirtilir.
    <var>dosyaismi</var> '%' karakterleri içeriyorsa bunlar

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/rotatelogs.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/rotatelogs.xml.meta?rev=1514607&r1=1514606&r2=1514607&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/rotatelogs.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/rotatelogs.xml.meta Fri Aug 16 08:04:44 2013
@@ -10,6 +10,6 @@
   <variant>en</variant>
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/suexec.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/suexec.html.tr.utf8?rev=1514607&r1=1514606&r2=1514607&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/suexec.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/suexec.html.tr.utf8 [utf-8] Fri Aug 16 08:04:44 2013
@@ -25,7 +25,6 @@
 <a href="../ko/programs/suexec.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="../tr/programs/suexec.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 
   <p><code><strong>suexec</strong></code>, CGI programlarını çalıştırmadan
   önce Apache HTTP Sunucusu tarafından kullanıcı değiştirmek için kullanılır.

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/suexec.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/suexec.xml.meta?rev=1514607&r1=1514606&r2=1514607&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/suexec.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/suexec.xml.meta Fri Aug 16 08:04:44 2013
@@ -9,6 +9,6 @@
  <variants>
   <variant>en</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/urlmapping.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/urlmapping.html.tr.utf8?rev=1514607&r1=1514606&r2=1514607&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/urlmapping.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/urlmapping.html.tr.utf8 [utf-8] Fri Aug 16 08:04:44 2013
@@ -27,7 +27,6 @@
 <a href="./ko/urlmapping.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="./tr/urlmapping.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 
   <p>Bu belgede, bir istekte belirtilen URL’nin sunulacak dosyanın dosya
    sistemindeki yerini bulmak için Apache HTTP Sunucusu tarafından nasıl
@@ -47,7 +46,7 @@
 <div class="section">
 <h2><a name="related" id="related">İlgili Modüller ve Yönergeler</a></h2>
 
-<table class="related"><tr><th>İlgili Modüller</th><th>İlgili Yönergeler</th></tr><tr><td><ul><li><code class="module"><a href="./mod/mod_actions.html">mod_actions</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_alias.html">mod_alias</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_dir.html">mod_dir</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_imagemap.html">mod_imagemap</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_negotiation.html">mod_negotiation</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_proxy.html">mod_proxy</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_rewrite.html">mod_rewrite</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_speling.html">mod_speling</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_userdir.html">mod_userdir</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_vhost_alias.html">mod_vhost_alias</a></code></li></ul></td><td><ul><li><code class="directive"><
 a href="./mod/mod_alias.html#alias">Alias</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_alias.html#aliasmatch">AliasMatch</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_speling.html#checkspelling">CheckSpelling</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#documentroot">DocumentRoot</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#errordocument">ErrorDocument</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#options">Options</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_proxy.html#proxypass">ProxyPass</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_proxy.html#proxypassreverse">ProxyPassReverse</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_proxy.html#proxypassreversecookiedomain">ProxyPassReverseCookieDomain</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_proxy.html#proxypassreversecookiepath">ProxyPassReverseCookiePath</a></code></li><
 li><code class="directive"><a href="./mod/mod_alias.html#redirect">Redirect</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_alias.html#redirectmatch">RedirectMatch</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_rewrite.html#rewritecond">RewriteCond</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_rewrite.html#rewriterule">RewriteRule</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_alias.html#scriptalias">ScriptAlias</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_alias.html#scriptaliasmatch">ScriptAliasMatch</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_userdir.html#userdir">UserDir</a></code></li></ul></td></tr></table>
+<table class="related"><tr><th>İlgili Modüller</th><th>İlgili Yönergeler</th></tr><tr><td><ul><li><code class="module"><a href="./mod/mod_actions.html">mod_actions</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_alias.html">mod_alias</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_autoindex.html">mod_autoindex</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_dir.html">mod_dir</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_imagemap.html">mod_imagemap</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_negotiation.html">mod_negotiation</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_proxy.html">mod_proxy</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_rewrite.html">mod_rewrite</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_speling.html">mod_speling</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_userdir.html">mod_userdir</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_vhost_a
 lias.html">mod_vhost_alias</a></code></li></ul></td><td><ul><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_alias.html#alias">Alias</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_alias.html#aliasmatch">AliasMatch</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_speling.html#checkspelling">CheckSpelling</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#directoryindex">DirectoryIndex</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#documentroot">DocumentRoot</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#errordocument">ErrorDocument</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#options">Options</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_proxy.html#proxypass">ProxyPass</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_proxy.html#proxypassreverse">ProxyPassReverse</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_proxy.html#proxypassrevers
 ecookiedomain">ProxyPassReverseCookieDomain</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_proxy.html#proxypassreversecookiepath">ProxyPassReverseCookiePath</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_alias.html#redirect">Redirect</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_alias.html#redirectmatch">RedirectMatch</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_rewrite.html#rewritecond">RewriteCond</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_rewrite.html#rewriterule">RewriteRule</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_alias.html#scriptalias">ScriptAlias</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_alias.html#scriptaliasmatch">ScriptAliasMatch</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_userdir.html#userdir">UserDir</a></code></li></ul></td></tr></table>
 </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
 <div class="section">
 <h2><a name="documentroot" id="documentroot"><code>DocumentRoot</code></a></h2>
@@ -65,6 +64,22 @@
    istek için istemciye <code>/var/http/html/balıklar/zargana.html</code>
    dosyası sunulur.</p>
 
+  <p>Bir dizin istenirse (<code>/</code> ile biten bir yol belirtilmesi
+   durumu), sunulacak dosya <code class="directive"><a href="./mod/core.html#directoryindex">DirectoryIndex</a></code> yönergesinde belirtilen dosya olacaktır.
+   Örneğin, <code>DocumentRoot</code> yukarıdaki gibi belirtimiş ve siz de
+   şunu belirtmişseniz:</p>
+
+  <div class="example"><p><code>DirectoryIndex index.html index.php</code></p></div>
+
+  <p><code>http://www.example.com/fish/</code> isteği, httpd'nin
+   <code>/var/www/html/fish/index.html</code> dosyasını sunmaya, bu dosya
+   bulunmuyorsa <code>/var/www/html/fish/index.php</code> dosyasını sunmaya
+   çalışmasına sebep olacaktır.</p>
+
+  <p>Bu dosyaların ikisi de bulunmuyorsa sonraki adım,
+   <code class="module"><a href="./mod/mod_autoindex.html">mod_autoindex</a></code> yüklü ve uygun şekilde yapılandırılmışsa
+   bir dizin içeriği dosyası sağlamaya çalışmak olacaktır.</p>
+
   <p>httpd ayrıca, sunucunun birden fazla konak için istek kabul etmesini
    sağlayan <a href="vhosts/">sanal barındırmaya</a> da muktedirdir. Bu
    durumda her sanal konak için ayrı bir <code class="directive"><a href="./mod/core.html#documentroot">DocumentRoot</a></code> belirtilebileceği gibi sunulacak içeriğin

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/urlmapping.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/urlmapping.xml.meta?rev=1514607&r1=1514606&r2=1514607&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/urlmapping.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/urlmapping.xml.meta Fri Aug 16 08:04:44 2013
@@ -11,6 +11,6 @@
   <variant outdated="yes">fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/name-based.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/name-based.html.tr.utf8?rev=1514607&r1=1514606&r2=1514607&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/name-based.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/name-based.html.tr.utf8 [utf-8] Fri Aug 16 08:04:44 2013
@@ -28,7 +28,6 @@
 <a href="../ko/vhosts/name-based.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="../tr/vhosts/name-based.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 
   <p>Bu belgede isme dayalı sanal konakların ne zaman, nasıl kullanılacakları
    açıklanmıştır.</p>
@@ -120,6 +119,19 @@ Barındırma</a></li><li><a href="exampl
     yerleştirilmelidir.</p>
   </div>
 
+  <div class="note"><h3>ServerName miras alma</h3>
+    <p>İsme dayalı her sanal konak için daima bir <code class="directive"><a href="../mod/core.html#servername">ServerName</a></code> belirtmek en iyisidir.</p>
+
+    <p>Eğer bir <code class="directive"><a href="../mod/core.html#virtualhost">VirtualHost</a></code> bölümü
+    içinde bir <code class="directive"><a href="../mod/core.html#servername">ServerName</a></code>
+    belirtilmezse, sunucu ismi olarak ana sunucu yapılandırmasındaki isim
+    kullanılır. Orada da bir sunucu ismi belirtilmemişse, başlatma sırasında
+    dinlenen ilk IP adresinden ters DNS araması ile elde edilen isim
+    kullanılır. Her iki durumda da miras alınan isim gereksiz yere isme
+    dayalı sanal konak ismi haline gelecektir; bu bakımdan isme dayalı her
+    sanal konak için daima bir <code class="directive"><a href="../mod/core.html#servername">ServerName</a></code> belirtmek en iyisidir.</p>
+  </div>
+
   <p>Örnek olarak, <code>site1.example.com</code> adresinden sitenizi
    sunmakta olduğunuzu ve bunun yanına aynı IP adresini kullanan
    <code>site2.example.com</code> sanal konağını eklemek istediğinizi

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/name-based.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/name-based.xml.meta?rev=1514607&r1=1514606&r2=1514607&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/name-based.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/name-based.xml.meta Fri Aug 16 08:04:44 2013
@@ -12,6 +12,6 @@
   <variant outdated="yes">fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>Mime
View raw message