httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r1514592 - in /httpd/httpd/branches/2.2.x/docs: man/tr/ manual/mod/ manual/programs/
Date Fri, 16 Aug 2013 06:20:05 GMT
Author: nilgun
Date: Fri Aug 16 06:20:04 2013
New Revision: 1514592

URL: http://svn.apache.org/r1514592
Log:
update transformations.

Modified:
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/tr/htpasswd.1
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_dir.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_dir.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_env.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_env.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/htpasswd.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/htpasswd.xml.meta

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/tr/htpasswd.1
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/tr/htpasswd.1?rev=1514592&r1=1514591&r2=1514592&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/tr/htpasswd.1 (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/tr/htpasswd.1 Fri Aug 16 06:20:04 2013
@@ -19,7 +19,7 @@
 .el .ne 3
 .IP "\\$1" \\$2
 ..
-.TH "HTPASSWD" 1 "2012-02-11" "Apache HTTP Sunucusu" "htpasswd"
+.TH "HTPASSWD" 1 "2013-08-16" "Apache HTTP Sunucusu" "htpasswd"
 .nh
 .SH Ä°SÄ°M
 htpasswd \- Temel kimlik doğrulama dosyalarını yönetir
@@ -68,10 +68,10 @@ Betik kipi; parola için istek yapmak 
 Sonuçları veritabanında güncellemek yerine standart çıktıya gönderir\&.
Bu seçenek, Apache'nin metin veriler içermeyen veri depolarına dahil edilebilecek
parolaları üretmekte yararlıdır\&. \fIparola-dosyası\fR belirtilmediğinden,
bu seçenek komut satırı sözdizimini değiştirir\&. Bu seçenek \fB-c\fR
seçeneği ile birlikte kullanılamaz\&. 
 .TP
 \fB-m\fR
-Parolalar için MD5 şifrelemesi kullanılır ve bu öntanımlıdır\&.
 
+Parolalar için MD5 şifrelemesi kullanılır ve bu 2\&.2\&.18 sürümünden
beri öntanımlıdır\&. 
 .TP
 \fB-d\fR
-Parolaları şifrelemek için crypt() kullanılır\&. Windows, Netware ve TPF
üzerinde httpd sunucusu tarafından desteklenmez\&. 
+Parolaları şifrelemek için crypt() kullanılır\&. Windows, Netware ve TPF
üzerinde httpd sunucusu tarafından desteklenmez\&. Bu algoritma parola uzuluğunu
8 karakterle sınırlar\&. Bugünün standatlarında bu algoritma \fBgüvenilmez\fR
kabul edilmektedir\&. 2\&.2\&.17 sürümüne kadar öntanımlı algoritma
olarak kullanılmıştır\&. 
 .TP
 \fB-s\fR
 Parolalar için SHA şifrelemesi kullanılır\&. LDAP Dizin değişim biçemini
(ldif) kullanarak Netscape sunucularına/sunucularından göçü kolaylaştırır\&.
 

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_dir.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_dir.html.tr.utf8?rev=1514592&r1=1514591&r2=1514592&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_dir.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_dir.html.tr.utf8 [utf-8] Fri Aug 16 06:20:04
2013
@@ -29,7 +29,6 @@
 <a href="../ko/mod/mod_dir.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a>
|
 <a href="../tr/mod/mod_dir.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce
sürüm geçerlidir.</div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Bölü
çizgisiyle biten yönlendirmeleri yapar ve dizin içeriği dosyalarını sunar.</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#ModuleIdentifier">Modül Betimleyici:</a></th><td>dir_module</td></tr>
@@ -228,7 +227,7 @@ değiştirgesi 2.2.24'ten itibaren deste
       <span class="indent">
          FallbackResource /blog/index.php<br />
       </span>
-       &lt;/Directory&gt;
+       &lt;/Directory&gt;<br />
       &lt;Directory /web/example.com/htdocs/blog/images&gt;<br />
       <span class="indent">
          FallbackResource disabled<br />

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_dir.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_dir.xml.meta?rev=1514592&r1=1514591&r2=1514592&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_dir.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_dir.xml.meta Fri Aug 16 06:20:04 2013
@@ -10,6 +10,6 @@
   <variant>en</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_env.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_env.html.tr.utf8?rev=1514592&r1=1514591&r2=1514592&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_env.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_env.html.tr.utf8 [utf-8] Fri Aug 16 06:20:04
2013
@@ -29,7 +29,6 @@
 <a href="../ko/mod/mod_env.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a>
|
 <a href="../tr/mod/mod_env.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce
sürüm geçerlidir.</div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>CGI
betiklerine ve SSI sayfalarına aktarılan değişkenlere
 müdahale etmek için kullanılır.</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
@@ -79,7 +78,7 @@ müdahale etmek için kullanılır.</td>
 <div class="directive-section"><h2><a name="SetEnv" id="SetEnv">SetEnv</a>
<a name="setenv" id="setenv">Yönergesi</a></h2>
 <table class="directive">
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Ortam
değişkenlerini tanımlar.</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>SetEnv
<var>ortam-değişkeni</var> <var>değer</var></code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>SetEnv
<var>ortam-değişkeni</var> [<var>değer</var>]</code></td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu
geneli, sanal konak, dizin, .htaccess</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Override">Geçersizleştirme:</a></th><td>FileInfo</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
@@ -93,6 +92,8 @@ müdahale etmek için kullanılır.</td>
    SetEnv SPECIAL_PATH /foo/bin
   </code></p></div>
 
+  <p>Bir <var>değer</var> belirtilmezse, değişkene boş dizgi atanır.</p>
+
   <div class="note"><p>Bu yönerge ile atanan dahili ortam değişkenleri,
erişim denetimi ve
    URI'leri dosya isimleri ile eşleştirme gibi daha önceki istek işleme
    yönergelerinden <em>sonra</em> atanır. Eğer atayacağınız ortam

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_env.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_env.xml.meta?rev=1514592&r1=1514591&r2=1514592&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_env.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_env.xml.meta Fri Aug 16 06:20:04 2013
@@ -10,6 +10,6 @@
   <variant>en</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8?rev=1514592&r1=1514591&r2=1514592&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8 [utf-8] Fri Aug
16 06:20:04 2013
@@ -675,7 +675,7 @@ kullanılacak konak adları için başka
 </td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="core.html#servertokens">ServerTokens Major|Minor|Min[imal]|Prod[uctOnly]|OS|Full</a></td><td>
Full </td><td>s</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td
class="descr" colspan="4"><code>Server</code> HTTP yanıt başlığını yapılandırır.
 </td></tr>
-<tr><td><a href="mod_env.html#setenv">SetEnv <var>ortam-değişkeni</var>
<var>değer</var></a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr><td
class="descr" colspan="4">Ortam değişkenlerini tanımlar.</td></tr>
+<tr><td><a href="mod_env.html#setenv">SetEnv <var>ortam-değişkeni</var>
[<var>değer</var>]</a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr><td
class="descr" colspan="4">Ortam değişkenlerini tanımlar.</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_setenvif.html#setenvif">SetEnvIf <em>öznitelik
   düzifd [!]ort-değişkeni</em>[=<em>değer</em>]
   [[!]<em>ort-değişkeni</em>[=<em>değer</em>]] ...</a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr
class="odd"><td class="descr" colspan="4">Ortam değişkenlerini isteğin özniteliklerine
göre atar.

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/htpasswd.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/htpasswd.html.tr.utf8?rev=1514592&r1=1514591&r2=1514592&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/htpasswd.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/htpasswd.html.tr.utf8 [utf-8] Fri Aug
16 06:20:04 2013
@@ -25,7 +25,6 @@
 <a href="../ko/programs/htpasswd.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a>
|
 <a href="../tr/programs/htpasswd.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce
sürüm geçerlidir.</div>
 
   <p><code><strong>htpasswd</strong></code>, HTTP kullanıcılarının
temel
   kimlik doğrulaması için kullanıcı isimlerinin ve parolalarının
@@ -115,12 +114,16 @@
   <code><strong>-c</strong></code> seçeneği ile birlikte kullanılamaz.</dd>
 
   <dt><code><strong>-m</strong></code></dt>
-  <dd>Parolalar için MD5 şifrelemesi kullanılır ve bu öntanımlıdır.</dd>
+  <dd>Parolalar için MD5 şifrelemesi kullanılır ve bu 2.2.18 sürümünden beri
+   öntanımlıdır.</dd>
 
   <dt><code><strong>-d</strong></code></dt>
   <dd>Parolaları şifrelemek için <code>crypt()</code> kullanılır.
Windows,
    Netware ve TPF üzerinde <code class="program"><a href="../programs/httpd.html">httpd</a></code>
sunucusu tarafından
-   desteklenmez.</dd>
+   desteklenmez. Bu algoritma parola uzuluğunu 8 karakterle sınırlar.
+   Bugünün standatlarında bu algoritma <strong>güvenilmez</strong> kabul
+   edilmektedir. 2.2.17 sürümüne kadar öntanımlı algoritma olarak
+   kullanılmıştır. </dd>
 
   <dt><code><strong>-s</strong></code></dt>
   <dd>Parolalar için SHA şifrelemesi kullanılır. LDAP Dizin değişim

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/htpasswd.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/htpasswd.xml.meta?rev=1514592&r1=1514591&r2=1514592&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/htpasswd.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/htpasswd.xml.meta Fri Aug 16 06:20:04
2013
@@ -9,6 +9,6 @@
  <variants>
   <variant>en</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>Mime
View raw message