httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r1468138 [2/2] - in /httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual: ./ howto/ misc/ mod/ platform/ rewrite/
Date Mon, 15 Apr 2013 16:08:46 GMT
Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8?rev=1468138&r1=1468137&r2=1468138&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8 [utf-8] Mon Apr 15 16:08:45 2013
@@ -31,7 +31,6 @@
 <a href="../ja/mod/core.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
 <a href="../tr/mod/core.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Apache HTTP Sunucusunda daima mevcut olan çekirdek
 özellikler</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Çekirdek</td></tr></table>
@@ -130,7 +129,7 @@
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Compatibility">Uyumluluk:</a></th><td>Windows'ta Apache httpd 2.3.3 ve sonrasında diğerlerinde Apache
 httpd 2.1.5 ve sonrasında mevcuttur.</td></tr>
 </table>
-  <p>Bu yönerge <code class="directive">Protocol</code> yönergesinde belirtilen
+  <p>Bu yönerge <code class="directive"><a href="#protocol">Protocol</a></code> yönergesinde belirtilen
    protokol türüne göre bir dinleme soketinin işletim
    sistemine özgü en iyilemelerini etkin kılar. İşletim sistemi çekirdeği
    için temel önerme veri alınıncaya kadar veya HTTP isteğinin tamamı
@@ -144,7 +143,10 @@ httpd 2.1.5 ve sonrasında mevcuttur.</t
    gibi sunucunun baştan bir veri göndermesinin gerekli olduğu
    protokoller için kullanışlıdır. Örnek:</p>
 
-  <div class="example"><p><code>AcceptFilter nntp none</code></p></div>
+  <pre class="prettyprint lang-config">
+  AcceptFilter nntp none
+  </pre>
+
 
   <p>Öntanımlı protokol isimleri port 443 için <code>https</code> ve tüm
    diğer portlar için <code>http</code>'dir. Dinlenmesi için başka bir port
@@ -152,10 +154,11 @@ httpd 2.1.5 ve sonrasında mevcuttur.</t
    argümanını ekleyin.</p>
 
   <p>FreeBSD için öntanımlı değerler:</p>
-  <div class="example"><p><code>
-    AcceptFilter http httpready <br />
-    AcceptFilter https dataready
-  </code></p></div>
+  <pre class="prettyprint lang-config">
+AcceptFilter http httpready
+AcceptFilter https dataready
+  </pre>
+
 
   <p><code>httpready</code> kabul süzgeci HTTP isteklerinin tamamını
    işletim sistemi çekirdeği seviyesinde tamponlar. Çekirdek isteğin
@@ -163,10 +166,11 @@ httpd 2.1.5 ve sonrasında mevcuttur.</t
    şifrelenmiş olduğundan sadece <a href="http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?query=accf_data&amp;sektion=9">accf_data(9)</a> süzgeci kullanılır.</p>
 
   <p>Linux’taki öntanımlı değerler:</p>
-  <div class="example"><p><code>
-    AcceptFilter http data <br />
-    AcceptFilter https data
-  </code></p></div>
+  <pre class="prettyprint lang-config">
+AcceptFilter http data
+AcceptFilter https data
+  </pre>
+
 
   <p>Linux’un <code>TCP_DEFER_ACCEPT</code> soket seçeneği HTTP isteklerinin
    tamponlanmasını desteklemez. <code>none</code> dahil her değer
@@ -176,10 +180,11 @@ httpd 2.1.5 ve sonrasında mevcuttur.</t
 
   <p>Windows’taki öntanımlı değerler::</p>
 
-  <div class="example"><p><code>
-   AcceptFilter http data <br />
-   AcceptFilter https data
-  </code></p></div>
+  <pre class="prettyprint lang-config">
+AcceptFilter http data
+AcceptFilter https data
+  </pre>
+
 
   <p>Windows'un <code>mpm_winnt</code> modülü <code>AcceptEx()</code>
    arayüzünü açıp kapamak için <code>AcceptFilter</code>'i yorumlar ve
@@ -201,7 +206,7 @@ httpd 2.1.5 ve sonrasında mevcuttur.</t
 
 <h3>Ayrıca bakınız:</h3>
 <ul>
-<li><code class="directive">Protocol</code></li>
+<li><code class="directive"><a href="#protocol">Protocol</a></code></li>
 </ul>
 </div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
@@ -215,7 +220,6 @@ httpd 2.1.5 ve sonrasında mevcuttur.</t
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Override">Geçersizleştirme:</a></th><td>FileInfo</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Çekirdek</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>core</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Compatibility">Uyumluluk:</a></th><td>Apache httpd 2.0.30 ve sonrasında mevcuttur.</td></tr>
 </table>
   <p>Bu yönerge, istekte dosya isminden sonra (dizinde belirtilen dosya
    bulunmayabilir) belirtilen yol verisinin kabul edilip edilmeyeceğini
@@ -259,15 +263,14 @@ httpd 2.1.5 ve sonrasında mevcuttur.</t
    normal olarak isteği reddederdi, böyle bir durumda bir betiği etkin
    kılmak için aşağıdaki gibi bir yapılandırma kullanabilirsiniz:</p>
 
-  <div class="example"><p><code>
-   &lt;Files "mypaths.shtml"&gt;<br />
-   <span class="indent">
-    Options +Includes<br />
-    SetOutputFilter INCLUDES<br />
-    AcceptPathInfo On<br />
-   </span>
-   &lt;/Files&gt;
-  </code></p></div>
+  <pre class="prettyprint lang-config">
+&lt;Files "mypaths.shtml"&gt;
+ Options +Includes
+ SetOutputFilter INCLUDES
+ AcceptPathInfo On
+&lt;/Files&gt;
+  </pre>
+
 
 
 </div>
@@ -285,20 +288,18 @@ httpd 2.1.5 ve sonrasında mevcuttur.</t
    işlerken önce bu dizinlerde bu yönergede belirtilmiş yapılandırma
    dosyasını arar. Örnek:</p>
 
-  <div class="example"><p><code>
-   AccessFileName .acl
-  </code></p></div>
+  <pre class="prettyprint lang-config">AccessFileName .acl</pre>
+
 
   <p>Sunucu, <code>/usr/local/web/index.html</code> belgesini döndürmeden
    önce,</p>
 
-  <div class="example"><p><code>
-   &lt;Directory /&gt;<br />
-   <span class="indent">
-    AllowOverride None<br />
-   </span>
-   &lt;/Directory&gt;
-  </code></p></div>
+  <pre class="prettyprint lang-config">
+&lt;Directory /&gt;
+  AllowOverride None
+&lt;/Directory&gt;
+  </pre>
+
 
   <p>şeklinde bir yapılandırma ile iptal edilmiş olmadıkça yönergeler için
    <code>/.acl</code>, <code>/usr/.acl</code>,
@@ -338,9 +339,8 @@ httpd 2.1.5 ve sonrasında mevcuttur.</t
    Genel Ağ ortam türlerinde (MIME türlerinde) kullanmak üzere <a href="http://www.iana.org/assignments/character-sets">IANA’da kayıtlı
    karakter kümesi değerleri</a>nden biri olmalıdır. Örnek:</p>
 
-  <div class="example"><p><code>
-   AddDefaultCharset utf-8
-  </code></p></div>
+  <pre class="prettyprint lang-config">AddDefaultCharset utf-8</pre>
+
 
   <p><code class="directive">AddDefaultCharset</code> yönergesi sadece, metin
    kaynaklarının hepsinin aynı karakter kümesine sahip olduğu bilindiği
@@ -370,8 +370,8 @@ httpd 2.1.5 ve sonrasında mevcuttur.</t
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli, sanal konak</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Çekirdek</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>core</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Compatibility">Uyumluluk:</a></th><td>Apache httpd 2.0.46 ve sonrasında mevcuttur. NoDecode seçeneği
- Apache httpd 2.3.12 ve sonrasında mevcuttur.</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Compatibility">Uyumluluk:</a></th><td>NoDecode seçeneği Apache httpd 2.3.12 ve sonrasında
+ mevcuttur.</td></tr>
 </table>
   <p><code class="directive">AllowEncodedSlashes</code> yönergesi kodlanmış dosya
    yolu ayracı içeren URL’lere izin verir (<code>/</code> yerine
@@ -479,6 +479,11 @@ httpd 2.1.5 ve sonrasında mevcuttur.</t
     <code class="directive"><a href="../mod/mod_rewrite.html#rewritebase">RewriteBase</a></code>,
     <code class="directive"><a href="../mod/mod_rewrite.html#rewritecond">RewriteCond</a></code>,
     <code class="directive"><a href="../mod/mod_rewrite.html#rewriterule">RewriteRule</a></code>
+    yönergelerinin, <code class="module"><a href="../mod/mod_alias.html">mod_alias</a></code> modülündeki
+    <code class="directive"><a href="../mod/mod_alias.html#redirect">Redirect</a></code>,
+    <code class="directive"><a href="../mod/mod_alias.html#redirecttemp">RedirectTemp</a></code>,
+    <code class="directive"><a href="../mod/mod_alias.html#redirectpermanent">RedirectPermanent</a></code>,
+    <code class="directive"><a href="../mod/mod_alias.html#redirectmatch">RedirectMatch</a></code>)
     yönergelerinin ve <code class="module"><a href="../mod/mod_actions.html">mod_actions</a></code> modülündeki
     <code class="directive"><a href="../mod/mod_actions.html#action">Action</a></code>
     yönergesinin kullanımına izin verilir.
@@ -554,14 +559,17 @@ httpd 2.1.5 ve sonrasında mevcuttur.</t
     mekanizma diğerlerinin değerlerini korumasına izin verirken belli bir
     seçeneği değerini korumaya zorlayamaz.
    </p></div>
+
+   <div class="example"><p><code>
+   AllowOverride Options=Indexes,MultiViews
+   </code></p></div>
    </dd>
   </dl>
 
   <p>Örnek:</p>
 
-  <div class="example"><p><code>
-   AllowOverride AuthConfig Indexes
-  </code></p></div>
+  <pre class="prettyprint lang-config">AllowOverride AuthConfig Indexes</pre>
+
 
   <p>Bu örnekte <code>AuthConfig</code> ve <code>Indexes</code> grubundaki
    yönergeler bir dahili sunucu hatasına yol açmayacaktır.</p>
@@ -608,10 +616,11 @@ httpd 2.1.5 ve sonrasında mevcuttur.</t
 
   <p>Örnek:</p>
 
-  <div class="example"><p><code>
-   AllowOverride None<br />
-   AllowOverrideList Redirect RedirectMatch
-  </code></p></div>
+  <pre class="prettyprint lang-config">
+AllowOverride None
+AllowOverrideList Redirect RedirectMatch
+  </pre>
+
 
   <p>Yukarıdaki örnekte sadece <code>Redirect</code> ve
    <code>RedirectMatch</code> yönergelerine izin verilmektedir. Tüm
@@ -619,10 +628,11 @@ httpd 2.1.5 ve sonrasında mevcuttur.</t
 
   <p>Örnek:</p>
 
-  <div class="example"><p><code>
-   AllowOverride AuthConfig<br />
-   AllowOverrideList CookieTracking CookieName
-  </code></p></div>
+  <pre class="prettyprint lang-config">
+AllowOverride AuthConfig
+AllowOverrideList CookieTracking CookieName
+  </pre>
+
 
   <p>Yukarıdaki örnekte <code class="directive"><a href="#allowoverride&#10;   ">AllowOverride
    </a></code> yönergesi <code>AuthConfig</code> yönerge grubuna izin
@@ -714,9 +724,11 @@ httpd 2.1.5 ve sonrasında mevcuttur.</t
    tam yol <code class="directive">ServerRoot</code> yönergesinde belirtilene
    göreli olacaktır.</p>
 
-  <div class="example"><h3>Example</h3><p><code>
-   DefaultRuntimeDir scratch/
-  </code></p></div>
+  <p><strong>Örnek</strong></p>
+  <pre class="prettyprint lang-config">
+DefaultRuntimeDir scratch/
+  </pre>
+
 
   <p><code class="directive">DefaultRuntimeDir</code> için öntanımlı yer derleme
    sırasında <code>DEFAULT_REL_RUNTIMEDIR</code> #define satırı ile
@@ -755,9 +767,8 @@ için iptal edilmiştir.</td></tr>
   uyumluluğunu sağlamak için, öntanımlı bir ortam türünün olmadığını
   belirten <code>none</code> değeriyle belirtilebilir. Örnek:</p>
 
-  <div class="example"><p><code>
-   DefaultType none
-  </code></p></div>
+  <pre class="prettyprint lang-config">DefaultType None</pre>
+
 
   <p><code>DefaultType None</code> sadece httpd-2.2.7 ve sonrasında
    mevcuttur.</p>
@@ -788,15 +799,17 @@ için iptal edilmiştir.</td></tr>
    ile kullanılabilir. Değişken daima küresel olarak tanımlı olup
    yapılandırma bölümünü sarmalayan etki alanı ile sınırlanmaz.</p>
 
-  <div class="example"><p><code>
-   &lt;IfDefine TEST&gt;<br />
-   &nbsp;&nbsp;Define servername test.example.com<br />
-   &lt;/IfDefine&gt;<br />
-   &lt;IfDefine !TEST&gt;<br />
-   &nbsp;&nbsp;Define servername www.example.com<br />
-   &nbsp;&nbsp;Define SSL<br />
-   &lt;/IfDefine&gt;<br />
-  </code></p></div>
+  <pre class="prettyprint lang-config">
+&lt;IfDefine TEST&gt;
+ Define servername test.example.com
+&lt;/IfDefine&gt;
+&lt;IfDefine !TEST&gt;
+ Define servername www.example.com
+ Define SSL
+&lt;/IfDefine&gt;
+DocumentRoot /var/www/${servername}/htdocs
+  </pre>
+
 
   <p><code class="directive"><a href="../mod/mod_rewrite.html#rewritemap">RewriteMap</a></code> sözdizimi ile
    karışmalardan kaçınmak için değişken isimleri ikinokta ":" karakterleri
@@ -830,13 +843,12 @@ için iptal edilmiştir.</td></tr>
    değil, ama <code>&lt;Directory /home/*/public_html&gt;</code>
    eşleşecektir. Örnek:</p>
 
-  <div class="example"><p><code>
-   &lt;Directory /usr/local/httpd/htdocs&gt;<br />
-   <span class="indent">
-    Options Indexes FollowSymLinks<br />
-   </span>
-   &lt;/Directory&gt;
-  </code></p></div>
+  <pre class="prettyprint lang-config">
+&lt;Directory "/usr/local/httpd/htdocs"&gt;
+ Options Indexes FollowSymLinks
+&lt;/Directory&gt;
+  </pre>
+
 
   <div class="note">
    <p><var>dizin-yolu</var> argümanlarını belirtirken dikkatli
@@ -850,9 +862,12 @@ için iptal edilmiştir.</td></tr>
   <p><code>~</code> karakterine ek olarak <a class="glossarylink" href="../glossary.html#regex" title="sözlüğe bakınız">düzenli
    ifadeler</a> de kullanılabilir. Örnek:</p>
 
-  <div class="example"><p><code>
-   &lt;Directory ~ "^/www/.*/[0-9]{3}"&gt;
-  </code></p></div>
+  <pre class="prettyprint lang-config">
+&lt;Directory ~ "^/www/[0-9]{3}"&gt;
+
+&lt;/Directory&gt;
+</pre>
+
 
   <p>yönergesi <code>/www/</code> içindeki üç rakamdan oluşan dizinlerle
    eşleşecektir.</p>
@@ -862,19 +877,16 @@ için iptal edilmiştir.</td></tr>
    eşleşmedeki yönergelerden başlayarak <a href="#accessfilename">.htaccess</a> dosyalarındaki yönergelere kadar
    genişletilir. Örneğin,</p>
 
-  <div class="example"><p><code>
-   &lt;Directory /&gt;<br />
-   <span class="indent">
-    AllowOverride None<br />
-   </span>
-   &lt;/Directory&gt;<br />
-   <br />
-   &lt;Directory /home&gt;<br />
-   <span class="indent">
-    AllowOverride FileInfo<br />
-   </span>
-   &lt;/Directory&gt;
-  </code></p></div>
+  <pre class="prettyprint lang-config">
+&lt;Directory /&gt;
+ AllowOverride None
+&lt;/Directory&gt;
+
+&lt;Directory "/home"&gt;
+ AllowOverride FileInfo
+&lt;/Directory&gt;
+  </pre>
+
 
   <p>bölümleri ile <code>/home/web/dir/doc.html</code> belgesine erişirken
    şu aşamalardan geçilir:</p>
@@ -896,13 +908,12 @@ için iptal edilmiştir.</td></tr>
    değerlendirilmez. Düzenli ifadelerin tamamı yapılandırma dosyasında
    görüldükleri sıraya göre sınanırlar. Örneğin,</p>
 
-  <div class="example"><p><code>
-   &lt;Directory ~ abc$&gt;<br />
-   <span class="indent">
-    # ... yönergeler burada ...<br />
-   </span>
-   &lt;/Directory&gt;
-  </code></p></div>
+  <pre class="prettyprint lang-config">
+&lt;Directory ~ "abc$"&gt;
+ # ... yönergeler burada ...
+&lt;/Directory&gt;
+  </pre>
+
 
   <p>düzenli ifadeli bölümü, tüm normal <code class="directive">&lt;Directory&gt;</code> bölümleri ve
    <code>.htaccess</code> dosyaları uygulanıncaya kadar
@@ -915,14 +926,12 @@ için iptal edilmiştir.</td></tr>
   erişime izin vermek oluşuna dikkat ediniz. Bunu şöyle bir blokla
   değiştirmeniz,</strong></p>
 
-  <div class="example"><p><code>
-   &lt;Directory /&gt;<br />
-   <span class="indent">
-    Order Deny,Allow<br />
-    Deny from All<br />
-   </span>
-   &lt;/Directory&gt;
-  </code></p></div>
+  <pre class="prettyprint lang-config">
+&lt;Directory /&gt;
+ Require all denied
+&lt;/Directory&gt;
+  </pre>
+
 
   <p><strong>ve erişilebilir olmasını istediğiniz dizinleri ayrıca
    belirtmeniz önerilir. Daha ayrıntılı bilgi edinmek için <a href="../misc/security_tips.html">Güvenlik İpuçları</a> belgesine
@@ -956,9 +965,12 @@ için iptal edilmiştir.</td></tr>
    bir yönerge grubunu sarmalamakta kullanılır. Tek farkla argüman olarak
    bir <a class="glossarylink" href="../glossary.html#regex" title="sözlüğe bakınız">düzenli ifade</a> alır. Örnek:</p>
 
-  <div class="example"><p><code>
-   &lt;DirectoryMatch "^/www/(.+/)?[0-9]{3}"&gt;
-  </code></p></div>
+  <pre class="prettyprint lang-config">
+&lt;DirectoryMatch "^/www/(.+/)?[0-9]{3}"&gt;
+  # ...
+&lt;/DirectoryMatch&gt;
+</pre>
+
 
   <p>yönergesi <code>/www/</code> içindeki üç rakamdan oluşan dizinlerle
    eşleşecektir.</p>
@@ -1001,9 +1013,8 @@ için iptal edilmiştir.</td></tr>
    benzeri bir yönerge ile eşleşmedikçe, sunucu istenen URL’deki yolu,
    belge yolu haline getirmek için belge kök dizinine ekler. Örnek:</p>
 
-  <div class="example"><p><code>
-   DocumentRoot /usr/web
-  </code></p></div>
+  <pre class="prettyprint lang-config">DocumentRoot "/usr/web"</pre>
+
 
   <p>yapılandırması ile <code>http://my.example.com/index.html</code>
    isteği <code>/usr/web/index.html</code> ile eşleştirilir.
@@ -1035,14 +1046,15 @@ için iptal edilmiştir.</td></tr>
    <code class="directive">&lt;ElseIf&gt;</code> bölümü uygulanmamışsa
    kapsadığı yönergeleri uygular. Örneğin:</p>
 
-  <div class="example"><p><code>
-    &lt;If "-z req('Host')"&gt;<br />
-    ...<br />
-    &lt;/If&gt;<br />
-    &lt;Else&gt;<br />
-    ...<br />
-    &lt;/Else&gt;<br />
-  </code></p></div>
+  <pre class="prettyprint lang-config">
+&lt;If "-z req('Host')"&gt;
+ # ...
+&lt;/If&gt;
+&lt;Else&gt;
+ # ...
+&lt;/Else&gt;
+  </pre>
+
 
   <p>Burada, <code class="directive">&lt;If&gt;</code> yönergesi
    <var>Host:</var> başlıksız HTTP/1.0 istekleriyle eşleşirken <code class="directive">&lt;Else&gt;</code> <var>Host:</var> başlıklılarla
@@ -1079,17 +1091,18 @@ için iptal edilmiştir.</td></tr>
    <code class="directive">&lt;ElseIf&gt;</code> yönergesinin uygulanmadığı
    takdirde uygular. Örnek:</p>
 
-  <div class="example"><p><code>
-    &lt;If "-R '10.1.0.0/16'"&gt;<br />
-    ...<br />
-    &lt;/If&gt;<br />
-    &lt;ElseIf "-R '10.0.0.0/8'"&gt;<br />
-    ...<br />
-    &lt;/ElseIf&gt;<br />
-    &lt;Else&gt;<br />
-    ...<br />
-    &lt;/Else&gt;<br />
-  </code></p></div>
+  <pre class="prettyprint lang-config">
+&lt;If "-R '10.1.0.0/16'"&gt;
+ #...
+&lt;/If&gt;
+&lt;ElseIf "-R '10.0.0.0/8'"&gt;
+ #...
+&lt;/ElseIf&gt;
+&lt;Else&gt;
+ #...
+&lt;/Else&gt;
+  </pre>
+
 
   <p><code class="directive">&lt;ElseIf&gt;</code> bir isteğin uzak adresi
    10.0.0.0/8 ağına aitse ama 10.1.0.0/16 ağına ait değilse içerdiği
@@ -1148,20 +1161,18 @@ için iptal edilmiştir.</td></tr>
    yapılandırmalarında dosya teslimatında bellek eşlemlerinin kullanımını
    şu şekilde iptal etmeniz gerekir:</p>
 
-  <div class="example"><p><code>
-   EnableMMAP Off
-  </code></p></div>
+  <pre class="prettyprint lang-config">EnableMMAP Off</pre>
+
 
   <p>Bu özellik, sadece NFS dosya sistemi üzerinde sunulan dosyaları
    kapsamak üzere şu şekilde kolayca kapatılabilir:</p>
 
-  <div class="example"><p><code>
-   &lt;Directory "/nfs-dosya-yolu"&gt;
-   <span class="indent">
-    EnableMMAP Off
-   </span>
-   &lt;/Directory&gt;
-  </code></p></div>
+  <pre class="prettyprint lang-config">
+&lt;Directory "/nfs-dosyaları-yolu"&gt;
+ EnableMMAP Off
+&lt;/Directory&gt;
+  </pre>
+
 
 </div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
@@ -1175,7 +1186,7 @@ için iptal edilmiştir.</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Override">Geçersizleştirme:</a></th><td>FileInfo</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Çekirdek</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>core</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Compatibility">Uyumluluk:</a></th><td>2.0.44 ve sonrasında mevcuttur. Öntanımlı değer 2.3.9 sürümünde Off olarak değişti.</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Compatibility">Uyumluluk:</a></th><td>Öntanımlı değer 2.3.9 sürümünde Off olarak değişti.</td></tr>
 </table>
   <p>Bu yönerge, dosya içeriğinin istemciye teslimi için
    <code class="program"><a href="../programs/httpd.html">httpd</a></code>’nin çekirdeğin dosya gönderme desteğini
@@ -1209,21 +1220,20 @@ için iptal edilmiştir.</td></tr>
   <p>Bu sorunlardan muzdarip sunucu yapılandırmaları için bu özelliği şöyle
    etkin kılabilirsiniz:</p>
 
-  <div class="example"><p><code>
-   EnableSendfile On
-  </code></p></div>
+  <pre class="prettyprint lang-config">EnableSendfile On</pre>
+
 
   <p>Bu özellik, sadece bir ağ dosya sistemi üzerinde sunulan
    dosyaları kapsamak üzere şu şekilde kolayca kapatılabilir:</p>
 
-  <div class="example"><p><code>
-   &lt;Directory "/path-to-nfs-files"&gt;
-   <span class="indent">
-    EnableSendfile Off
-   </span>
-   &lt;/Directory&gt;
-  </code></p></div>
-  <p><code class="directive">EnableSendfile</code> yönergesinin .htaccess ve
+  <pre class="prettyprint lang-config">
+&lt;Directory "/nfs-dosyaları-yolu"&gt;
+ EnableSendfile Off
+&lt;/Directory&gt;
+  </pre>
+
+
+<p><code class="directive">EnableSendfile</code> yönergesinin .htaccess ve
    diziniçi yapılandırmalarının <code class="module"><a href="../mod/mod_cache_disk.html">mod_cache_disk</a></code> tarafından
    desteklenmediğini lütfen aklınızdan çıkarmayın.
    <code class="directive">EnableSendfile</code> yönergesinin sadece küresel
@@ -1245,24 +1255,26 @@ için iptal edilmiştir.</td></tr>
    üretilmesi için kullanılabilir. Genelde kullanıldığı durum, gerekli
    modüllerin yapılandırmada bulunmadığının raporlanmasıdır.</p>
 
-  <div class="example"><h3>Örnek</h3><p><code>
-   # mod_include yüklü değilse bilelim<br />
-   &lt;IfModule !include_module&gt;<br />
-   Hata: mod_include mod_foo için gerekiyor. LoadModule ile yükleyin.<br />
-   &lt;/IfModule&gt;<br />
-   <br />
-   # SSL veya NOSSL tanımlı mı bilelim<br />
-   &lt;IfDefine SSL&gt;<br />
-   &lt;IfDefine NOSSL&gt;<br />
-   Hata: Ne SSL ne de NOSSL tanımlı. Sadece biri tanımlı olsa yeter.<br />
-   &lt;/IfDefine&gt;<br />
-   &lt;/IfDefine&gt;<br />
-   &lt;IfDefine !SSL&gt;<br />
-   &lt;IfDefine !NOSSL&gt;<br />
-   Hata: Ya SSL ya da NOSSL tanımlı olmalı.<br />
-   &lt;/IfDefine&gt;<br />
-   &lt;/IfDefine&gt;<br />
-  </code></p></div>
+  <pre class="prettyprint lang-config">
+# Örnek
+# mod_include yüklü değilse bilelim
+&lt;IfModule !include_module&gt;
+ Error "Hata: mod_include mod_foo için gerekiyor. LoadModule ile yükleyin."
+&lt;/IfModule&gt;
+
+# SSL veya NOSSL tanımlı mı bilelim
+&lt;IfDefine SSL&gt;
+&lt;IfDefine NOSSL&gt;
+ Error "Ne SSL ne de NOSSL tanımlı. Sadece biri tanımlı olsa yeter."
+&lt;/IfDefine&gt;
+&lt;/IfDefine&gt;
+&lt;IfDefine !SSL&gt;
+&lt;IfDefine !NOSSL&gt;
+ Error "Ya SSL ya da NOSSL tanımlı olmalı."
+&lt;/IfDefine&gt;
+&lt;/IfDefine&gt;
+  </pre>
+
 
 
 </div>
@@ -1285,8 +1297,8 @@ için iptal edilmiştir.</td></tr>
 
    <li>Özel bir ileti çıktılanır.</li>
 
-   <li>Sorunu/hatayı işleyecek yerel bir <var>URL-yoluna</var> yönlendirme
-    yapılır.</li>
+   <li>Sorunu/hatayı işleyecek yerel bir <var>URL-yoluna</var> dahili bir
+    yönlendirme yapılır.</li>
 
    <li>Sorunu/hatayı işleyecek harici bir <var>URL-yoluna</var>
     yönlendirme yapılır.</li>
@@ -1302,13 +1314,13 @@ için iptal edilmiştir.</td></tr>
    şeklinde de belirtilebilir. Bunlar yerine, tarayıcıda gösterilmek üzere
    bir ileti de belirtilebilir. Örnekler:</p>
 
-  <div class="example"><p><code>
-   ErrorDocument 500 http://hata.example.com/cgi-bin/dnmci<br />
-   ErrorDocument 404 /cgi-bin/bad_urls.pl<br />
-   ErrorDocument 401 /subscription_info.html<br />
-   ErrorDocument 403 "Kusura bakmayın, bugün hizmet veremiyoruz."
-   ErrorDocument 403 Yasak!
-  </code></p></div>
+  <pre class="prettyprint lang-config">
+ErrorDocument 500 http://foo.example.com/cgi-bin/tester
+ErrorDocument 404 /cgi-bin/bad_urls.pl
+ErrorDocument 401 /subscription_info.html
+ErrorDocument 403 "Kusura bakmayın, bugün hizmet veremiyoruz."
+  </pre>
+
 
   <p>Bunlardan başka, Apache httpd’nin kendi hata iletilerinin kullanılacağı
    özel <code>default</code> değeri ile belirtilebilir. Normal şartlar
@@ -1318,14 +1330,14 @@ için iptal edilmiştir.</td></tr>
    <code>default</code> değeri açıkça belirtilerek örnekteki gibi
    zorlanabilir:</p>
 
-  <div class="example"><p><code>
-   ErrorDocument 404 /cgi-bin/bad_urls.pl<br /><br />
-   &lt;Directory /web/docs&gt;<br />
-   <span class="indent">
-    ErrorDocument 404 default<br />
-   </span>
-   &lt;/Directory&gt;
-  </code></p></div>
+  <pre class="prettyprint lang-config">
+ErrorDocument 404 /cgi-bin/bad_urls.pl
+
+&lt;Directory /web/docs&gt;
+ ErrorDocument 404 default
+&lt;/Directory&gt;
+  </pre>
+
 
   <p><code class="directive">ErrorDocument</code> yönergesinde bir uzak URL (önünde
    <code>http</code> bulunan bir yol) belirtildiğinde, belge aynı sunucuda
@@ -1385,17 +1397,15 @@ için iptal edilmiştir.</td></tr>
    dizininin <code class="directive"><a href="#serverroot">ServerRoot</a></code> ile
    belirtilen sunucu kök dizinine göre belirtildiği varsayılır.</p>
 
-  <div class="example"><h3>Örnek</h3><p><code>
-  ErrorLog /var/log/httpd/error_log
-  </code></p></div>
+  <pre class="prettyprint lang-config">ErrorLog "/var/log/httpd/error_log"</pre>
+
 
   <p><var>dosya-yolu</var> bir boru imi "<code>|</code>" ile başlatıldığı
    takdirde hata iletilerinin hata günlüğünü işleme sokacak komuta
    borulanacağı varsayılır.</p>
 
-  <div class="example"><h3>Örnek</h3><p><code>
-  ErrorLog "|/usr/local/bin/httpd_errors"
-  </code></p></div>
+  <pre class="prettyprint lang-config">ErrorLog "|/usr/local/bin/httpd_errors"</pre>
+
 
   <p>Daha fazla bilgi için <a href="../logs.html#piped">borulu
    günlüklere</a> bakınız.</p>
@@ -1410,9 +1420,8 @@ için iptal edilmiştir.</td></tr>
    değiştirilmişse, belirtilen en son oluşum tüm sunucuyu
    etkileyecektir.</p>
 
-  <div class="example"><h3>Örnek</h3><p><code>
-  ErrorLog syslog:user
-  </code></p></div>
+  <pre class="prettyprint lang-config">ErrorLog syslog:user</pre>
+
 
   <p>GÜVENLİK: Günlük dosyalarının saklandığı dizin, sunucuyu başlatan
    kullanıcı dışındakiler tarafından yazılabilir olduğu takdirde
@@ -1447,9 +1456,11 @@ için iptal edilmiştir.</td></tr>
    hata iletisine ek olarak günlüklenecek ek bilgiyi belirtmek için
    kullanılabilir.</p>
 
-  <div class="example"><h3>Basit örnek</h3><p><code>
-    ErrorLogFormat "[%t] [%l] [pid %P] %F: %E: [client %a] %M"
-  </code></p></div>
+  <pre class="prettyprint lang-config">
+#Basit örnek
+ErrorLogFormat "[%t] [%l] [pid %P] %F: %E: [client %a] %M"
+  </pre>
+
 
   <p>İlk değiştirge olarak <code>connection</code> veya <code>request</code>
    belirtilmesi ek biçemlerin belirtilebilmesini sağlar. Böylece, belli bir
@@ -1574,14 +1585,15 @@ için iptal edilmiştir.</td></tr>
    durumunda günlük satırlarının ait olduğu bağlantı veya isteği
    bağdaştırmak için kullanılabilir. <code>%L</code> biçem dizgesi ayrıca
    <code class="module"><a href="../mod/mod_log_config.html">mod_log_config</a></code> modülünde erişim günlüğü iletilerini
-   hata günlüğü iletileriyle ilşklendirmek için de kullanılabilmektedir.
+   hata günlüğü iletileriyle ilişklendirmek için de kullanılabilmektedir.
    <code class="module"><a href="../mod/mod_unique_id.html">mod_unique_id</a></code> modülü yüklüyse onun eşsiz kimliği
    istekler için günlük kimliği olarak kullanılacaktır.</p>
 
-  <div class="example"><h3>Example (default format)</h3><p><code>
-    ErrorLogFormat "[%{u}t] [%-m:%l] [pid %P:tid %T] %7F: %E: [client\ %a]
-    %M%&nbsp;,\&nbsp;referer\&nbsp;%{Referer}i"
-  </code></p></div>
+  <pre class="prettyprint lang-config">
+#Örnek (Evreli MPM'ler için öntanımlı biçim)
+ErrorLogFormat "[%{u}t] [%-m:%l] [pid %P:tid %T] %7F: %E: [client\ %a] %M%&nbsp;,\&nbsp;referer\&nbsp;%{Referer}i"
+  </pre>
+
 
   <p>Bunun hata iletilerindeki sonuçları şöyle olabilir:</p>
 
@@ -1592,18 +1604,21 @@ için iptal edilmiştir.</td></tr>
   <p>Dikkat edin, yukarıda açıklandığı gibi, bazı alanlar
    tanımlanmadıklarından tamamen yoksayılır.</p>
 
-  <div class="example"><h3>Örnek (2.2.x biçemine benzer)</h3><p><code>
-    ErrorLogFormat "[%t] [%l] %7F: %E: [client\ %a]
-    %M%&nbsp;,\&nbsp;referer\&nbsp;%{Referer}i"
-  </code></p></div>
+  <pre class="prettyprint lang-config">
+#Örnek (2.2.x biçimine benzer)
+ErrorLogFormat "[%t] [%l] %7F: %E: [client\ %a] %M%&nbsp;,\&nbsp;referer\&nbsp;%{Referer}i"
+  </pre>
+
+
+  <pre class="prettyprint lang-config">
+#İstek/bağlantı günlük kimlikli gelişkin bir örnek
+ErrorLogFormat "[%{uc}t] [%-m:%-l] [R:%L] [C:%{C}L] %7F: %E: %M"
+ErrorLogFormat request "[%{uc}t] [R:%L] Request %k on C:%{c}L pid:%P tid:%T"
+ErrorLogFormat request "[%{uc}t] [R:%L] UA:'%+{User-Agent}i'"
+ErrorLogFormat request "[%{uc}t] [R:%L] Referer:'%+{Referer}i'"
+ErrorLogFormat connection "[%{uc}t] [C:%{c}L] local\ %a remote\ %A"
+  </pre>
 
-  <div class="example"><h3>İstek/bağlantı günlük kimlikli gelişkin bir örnek</h3><p><code>
-    ErrorLogFormat "[%{uc}t] [%-m:%-l] [R:%L] [C:%{C}L] %7F: %E: %M"<br />
-    ErrorLogFormat request "[%{uc}t] [R:%L] Request %k on C:%{c}L pid:%P tid:%T"<br />
-    ErrorLogFormat request "[%{uc}t] [R:%L] UA:'%+{User-Agent}i'"<br />
-    ErrorLogFormat request "[%{uc}t] [R:%L] Referer:'%+{Referer}i'"<br />
-    ErrorLogFormat connection "[%{uc}t] [C:%{c}L] local\ %a remote\ %A"<br />
-  </code></p></div>
 
 
 <h3>Ayrıca bakınız:</h3>
@@ -1676,7 +1691,8 @@ için iptal edilmiştir.</td></tr>
   <dd>Dosyanın bayt cinsinden uzunluğu dahil edilir.</dd>
   <dt><strong>All</strong></dt>
   <dd>Olası tüm alanlar kullanılır. Bu şuna eşdeğerdir:
-     <div class="example"><p><code>FileETag INode MTime Size</code></p></div></dd>
+     <pre class="prettyprint lang-config">FileETag INode MTime Size</pre>
+</dd>
   <dt><strong>None</strong></dt>
   <dd>Bir belge dosyasıyla sunulsa bile yanıta hiçbir <code>ETag</code>
    alanı dahil edilmez.</dd>
@@ -1740,11 +1756,27 @@ için iptal edilmiştir.</td></tr>
   <p><var>dosya-adı</var> argümanının bir dosya ismi veya bir dosya ismi
    kalıbı içermesi gerekir. Bir dosya ismi kalıbındaki her <code>?</code>
    imi bir karakterle eşleştirilirken <code>*</code> imi karakter dizileri
-   ile eşleştirilir. <code>~</code> imine ek olarak <a class="glossarylink" href="../glossary.html#regex" title="sözlüğe bakınız">düzenli ifadeler</a> de kullanılabilir. Örneğin</p>
+   ile eşleştirilir.</p>
+
+  <pre class="prettyprint lang-config">
+&lt;Files "zat.html"&gt;
+  # zat.html dosyasına uygulanacakları buraya koy
+&lt;/Files&gt;
+
+&lt;Files "?at.*"&gt;
+  # Buradakiler hat.html, kat.html, tat.html ve benzerlerine uygulanır.
+&lt;/Files&gt;
+</pre>
+
+
+  <p><code>~</code> imine ek olarak <a class="glossarylink" href="../glossary.html#regex" title="sözlüğe bakınız">düzenli ifadeler</a> de kullanılabilir. Örneğin</p>
+
+  <pre class="prettyprint lang-config">
+&lt;Files ~ "\.(gif|jpe?g|png)$"&gt;
+  #...
+&lt;/Files&gt;
+</pre>
 
-  <div class="example"><p><code>
-   &lt;Files ~ "\.(gif|jpe?g|png)$"&gt;
-  </code></p></div>
 
   <p>satırı en bilinen resim dosyası biçimleriyle eşleşecektir. Bunun
    yerine <code class="directive"><a href="#filesmatch">&lt;FilesMatch&gt;</a></code>
@@ -1781,9 +1813,12 @@ için iptal edilmiştir.</td></tr>
    yönergelerin etki alanını <code class="directive"><a href="#files">&lt;Files&gt;</a></code> yönergesinin yaptığı gibi dosya
    isimlerine göre sınırlandırır. Ancak, argüman olarak bir <a class="glossarylink" href="../glossary.html#regex" title="sözlüğe bakınız">düzenli ifade</a> kabul eder. Örneğin</p>
 
-  <div class="example"><p><code>
-   &lt;FilesMatch "\.(gif|jpe?g|png)$"&gt;
-  </code></p></div>
+<pre class="prettyprint lang-config">
+&lt;FilesMatch "\.(gif|jpe?g|png)$"&gt;
+  # ...
+&lt;/FilesMatch&gt;
+</pre>
+
 
   <p>satırı en bilinen resim dosyası biçimleriyle eşleşecektir.</p>
 
@@ -1817,9 +1852,8 @@ için iptal edilmiştir.</td></tr>
    <code>.gif</code> uzantısı belirtmek istemiyorsanız şu yapılandırmayı
    kullanabilirsiniz:</p>
 
-  <div class="example"><p><code>
-   ForceType image/gif
-  </code></p></div>
+  <pre class="prettyprint lang-config">ForceType image/gif</pre>
+
 
   <p>Bu yönerge, <code class="directive"><a href="../mod/mod_mime.html#addtype">AddType</a></code> yönergesi
    üzerinden ve <code>mime.types</code> dosyasında örtük olarak
@@ -1828,21 +1862,19 @@ için iptal edilmiştir.</td></tr>
   <p>Ayrıca, daha genel <code class="directive">ForceType</code> ayarlarını da
    <code>None</code> değeriyle geçersiz kılabilirsiniz:</p>
 
-  <div class="example"><p><code>
-   # tüm dosyaların image/gif olarak sunulması için:<br />
-   &lt;Location /images&gt;<br />
-    <span class="indent">
-     ForceType image/gif<br />
-    </span>
-   &lt;/Location&gt;<br />
-   <br />
-   # normal MIME-türüne geri dönmek için:<br />
-   &lt;Location /images/mixed&gt;<br />
-   <span class="indent">
-    ForceType None<br />
-   </span>
-   &lt;/Location&gt;
-  </code></p></div>
+  <pre class="prettyprint lang-config">
+# tüm dosyaların image/gif olarak sunulması için:
+&lt;Location /images&gt;
+ ForceType image/gif
+&lt;/Location&gt;
+
+# normal MIME-türüne geri dönmek için:
+&lt;Location /images/mixed&gt;
+ ForceType None
+&lt;/Location&gt;
+  </pre>
+
+
   <p>Bu yönerge, öncelikle dosya sisteminden sunulan duruk dosyalar için
    üretilen içerik türlerini geçersiz kılar. Duruk dosyaların haricindeki
    özkaynaklar için yanıt üretecinin genelde bir <code>Content-Type</code>
@@ -1929,9 +1961,8 @@ takdirde uygulanacak yönergeleri barın
    anında değerlendirir ve ifadenin sonucu doğru olduğu takdirde içerdiği
    yönergeleri uygular. Örnek:</p>
 
-  <div class="example"><p><code>
-    &lt;If "-z req('Host')"&gt;
-  </code></p></div>
+  <pre class="prettyprint lang-config">&lt;If "-z req('Host')"&gt;</pre>
+
 
   <p>Bir <var>Host:</var> başlığı içermeyen HTTP/1.0 istekleriyle
    eşleşir. İfadeler, dizge karşılaştırması (<code>=</code>,
@@ -1940,9 +1971,8 @@ takdirde uygulanacak yönergeleri barın
    <code>-z</code>, <code>-f</code>, ...) için kabuktakilere benzer çeşitli
    işleçler içerebilir. Ayrıca, düzenli ifadeleri,</p>
 
-  <div class="example"><p><code>
-    &lt;If "%{QUERY_STRING} =~ /(delete|commit)=.*?elem/"&gt;
-  </code></p></div>
+  <pre class="prettyprint lang-config">&lt;If "%{QUERY_STRING} =~ /(delete|commit)=.*?elem/"&gt;</pre>
+
 
   <p>kabuk tarzı kalıp eşleştirme ve birçok başka işlemi kullanmak da
    mümkündür. Bu işlemler istek başlıklarında (<code>req</code>), ortam
@@ -2009,32 +2039,23 @@ sokulacak yönergeleri sarmalar.</td></t
    olabilir, dolayısıyla çok parametreli basit sınamalar gerçeklenebilir.
    Örnek:</p>
 
-  <div class="example"><p><code>
-   httpd -DReverseProxy -DUseCache -DMemCache ...<br />
-   <br />
-   # httpd.conf<br />
-   &lt;IfDefine ReverseProxy&gt;<br />
-   <span class="indent">
-    LoadModule proxy_module  modules/mod_proxy.so<br />
-    LoadModule proxy_http_module  modules/mod_proxy_http.so<br />
-    &lt;IfDefine UseCache&gt;<br />
-    <span class="indent">
-     LoadModule cache_module  modules/mod_cache.so<br />
-     &lt;IfDefine MemCache&gt;<br />
-     <span class="indent">
-      LoadModule mem_cache_module  modules/mod_mem_cache.so<br />
-     </span>
-     &lt;/IfDefine&gt;<br />
-     &lt;IfDefine !MemCache&gt;<br />
-     <span class="indent">
-      LoadModule cache_disk_module  modules/mod_cache_disk.so<br />
-     </span>
-     &lt;/IfDefine&gt;
-    </span>
-    &lt;/IfDefine&gt;
-   </span>
-   &lt;/IfDefine&gt;
-  </code></p></div>
+  <div class="example"><p><code>httpd -DReverseProxy -DUseCache -DMemCache ...</code></p></div>
+  <pre class="prettyprint lang-config">
+&lt;IfDefine ReverseProxy&gt;
+ LoadModule proxy_module  modules/mod_proxy.so
+ LoadModule proxy_http_module  modules/mod_proxy_http.so
+ &lt;IfDefine UseCache&gt;
+  LoadModule cache_module  modules/mod_cache.so
+  &lt;IfDefine MemCache&gt;
+   LoadModule mem_cache_module  modules/mod_mem_cache.so
+  &lt;/IfDefine&gt;
+  &lt;IfDefine !MemCache&gt;
+   LoadModule cache_disk_module  modules/mod_cache_disk.so
+  &lt;/IfDefine&gt;
+ &lt;/IfDefine&gt;
+&lt;/IfDefine&gt;
+  </pre>
+
 
 </div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
@@ -2097,8 +2118,7 @@ yönergeleri sarmalar.</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli, sanal konak, dizin</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Çekirdek</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>core</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Compatibility">Uyumluluk:</a></th><td>Dosya kalıbıyla eşleşme 2.0.41 ve sonrasında, dizin kalıbıyla
- eşleşme ise 2.3.6 ve sonrasında mevcuttur.</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Compatibility">Uyumluluk:</a></th><td>Dizin kalıbıyla eşleşme ise 2.3.6 ve sonrasında mevcuttur.</td></tr>
 </table>
   <p>Bu yönerge sunucu yapılandırma dosyalarının başka dosyaları içermesini
    mümkün kılar.</p>
@@ -2125,34 +2145,34 @@ yönergeleri sarmalar.</td></tr>
 
   <p>Örnekler:</p>
 
-  <div class="example"><p><code>
-   Include /usr/local/apache2/conf/ssl.conf<br />
-   Include /usr/local/apache2/conf/vhosts/*.conf
-  </code></p></div>
+  <pre class="prettyprint lang-config">
+Include /usr/local/apache2/conf/ssl.conf
+Include /usr/local/apache2/conf/vhosts/*.conf
+  </pre>
+
 
   <p>Veya dizinler <code class="directive"><a href="#serverroot">ServerRoot</a></code> dizinine
    göre belirtilebilir:</p>
 
-  <div class="example"><p><code>
-   Include conf/ssl.conf<br />
-   Include conf/vhosts/*.conf
-  </code></p></div>
+  <pre class="prettyprint lang-config">
+Include conf/ssl.conf
+Include conf/vhosts/*.conf
+  </pre>
+
 
   <p>Dosya kalıbı karakterleri yolun dizin ve dosya parçalarına
    yerleştirilebilir. <code>conf/vhosts</code> altında en azından bir
    <code>*.conf</code> içeren hiçbir alt dizin yoksa bu örnek başarısız
    olacaktır:</p>
 
-  <div class="example"><p><code>
-   Include conf/vhosts/*/*.conf
-  </code></p></div>
+  <pre class="prettyprint lang-config">Include conf/vhosts/*/*.conf</pre>
+
 
   <p>Bunun yerine, dizin ve dosyaların eksikliği durumunda aşağıdaki komut
    sadece yoksayılır:</p>
 
-  <div class="example"><p><code>
-   IncludeOptional conf/vhosts/*/*.conf
-  </code></p></div>
+  <pre class="prettyprint lang-config">IncludeOptional conf/vhosts/*/*.conf</pre>
+
 
 
 <h3>Ayrıca bakınız:</h3>
@@ -2273,13 +2293,12 @@ sarmalar.</td></tr>
    <code>POST</code>, <code>PUT</code> ve <code>DELETE</code> yöntemleri
    için uygulanmakta, diğer tüm yöntemler korumasız bırakılmaktadır:</p>
 
-  <div class="example"><p><code>
-   &lt;Limit POST PUT DELETE&gt;<br />
-   <span class="indent">
-    Require valid-user<br />
-   </span>
-   &lt;/Limit&gt;
-  </code></p></div>
+  <pre class="prettyprint lang-config">
+&lt;Limit POST PUT DELETE&gt;
+ Require valid-user
+&lt;/Limit&gt;
+  </pre>
+
 
   <p>Birden fazla bölümde kullanılabilecek yöntem isimleri: <code>GET</code>,
    <code>POST</code>, <code>PUT</code>, <code>DELETE</code>,
@@ -2311,18 +2330,15 @@ sarmalar.</td></tr>
   <code>POST</code> istekleri için yetkilendirilecek ve tüm durumlarda
   <code>Require group editors</code> yönergesi yoksayılacaktır:</p>
 
-  <div class="example"><p><code>
-   &lt;LimitExcept GET&gt;
-   <span class="indent">
-    Require valid-user
-   </span>
-   &lt;/LimitExcept&gt;<br />
-   &lt;Limit POST&gt;
-   <span class="indent">
-    Require group editors
-   </span>
-   &lt;/Limit&gt;
-  </code></p></div>
+  <pre class="prettyprint lang-config">
+&lt;LimitExcept GET&gt;
+ Require valid-user
+&lt;/LimitExcept&gt;
+&lt;Limit POST&gt;
+ Require group editors
+&lt;/Limit&gt;
+  </pre>
+
 
 
 </div>
@@ -2347,13 +2363,12 @@ kullanılacak erişim sınırlayıcılar
 
   <p>Örnek:</p>
 
-  <div class="example"><p><code>
-   &lt;LimitExcept POST GET&gt;<br />
-   <span class="indent">
-    Require valid-user<br />
-   </span>
-   &lt;/LimitExcept&gt;
-  </code></p></div>
+  <pre class="prettyprint lang-config">
+&lt;LimitExcept POST GET&gt;
+ Require valid-user
+&lt;/LimitExcept&gt;
+  </pre>
+
 
 
 </div>
@@ -2367,7 +2382,6 @@ belirler.</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli, sanal konak</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Çekirdek</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>core</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Compatibility">Uyumluluk:</a></th><td>Apache httpd 2.0.47 ve sonrasında mevcuttur.</td></tr>
 </table>
   <p>Örneğin, özgün istekleri dahili olarak bir CGI betiğine yönlendiren
    <code class="directive"><a href="../mod/mod_actions.html#action">Action</a></code> yönergesi
@@ -2389,9 +2403,8 @@ belirler.</td></tr>
    <var>sayı</var> belirtilirse iki sınırlama için de aynı değer
    kullanılır.</p>
 
-  <div class="example"><h3>Örnek</h3><p><code>
-   LimitInternalRecursion 5
-  </code></p></div>
+  <pre class="prettyprint lang-config">LimitInternalRecursion 5</pre>
+
 
 </div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
@@ -2431,9 +2444,8 @@ uzunluğunu sınırlar.</td></tr>
    yüklenebilecek dosya boyutunu 100 kB ile sınırlamak isterseniz yönergeyi
    şöyle kullanabilirsiniz:</p>
 
-  <div class="example"><p><code>
-   LimitRequestBody 102400
-  </code></p></div>
+  <pre class="prettyprint lang-config">LimitRequestBody 102400</pre>
+
 
   <div class="note"><p>Bu yönergenin vekil istekleri tarafından nasıl yorumlandığı
    <code class="module"><a href="../mod/mod_proxy.html">mod_proxy</a></code> belgesinde ayrıntılı olarak
@@ -2476,9 +2488,8 @@ sınırlar.</td></tr>
 
   <p>Örnek:</p>
 
-  <div class="example"><p><code>
-   LimitRequestFields 50
-  </code></p></div>
+  <pre class="prettyprint lang-config">LimitRequestFields 50</pre>
+
 
   <div class="warning"><h3>Uyarı</h3>
   <p>İsme dayalı sanal konaklar kullanıldığında, bu yönergenin değeri,
@@ -2516,9 +2527,8 @@ sınırlar.</td></tr>
 
   <p>Örnek:</p>
 
-  <div class="example"><p><code>
-   LimitRequestFieldSize 4094
-  </code></p></div>
+  <pre class="prettyprint lang-config">LimitRequestFieldSize 4094</pre>
+
 
   <div class="note">Normal şartlar altında öntanımlı değer değiştirilmemelidir. Ayrıca,
    kaynak kodu değiştirip yeniden derlemeden bu değeri 8190'dan büyük
@@ -2560,9 +2570,8 @@ sınırlar.</td></tr>
 
   <p>Örnek:</p>
 
-  <div class="example"><p><code>
-   LimitRequestLine 4094
-  </code></p></div>
+  <pre class="prettyprint lang-config">LimitRequestLine 4094</pre>
+
 
   <div class="note">Normal şartlar altında öntanımlı değer değiştirilmemelidir. Ayrıca,
    kaynak kodu değiştirip yeniden derlemeden bu değeri 8190'dan büyük
@@ -2592,9 +2601,8 @@ sınırlar.</td></tr>
 
   <p>Örnek:</p>
 
-  <div class="example"><p><code>
-   LimitXMLRequestBody 0
-  </code></p></div>
+  <pre class="prettyprint lang-config">LimitXMLRequestBody 0</pre>
+
 
 
 </div>
@@ -2646,18 +2654,25 @@ sınırlar.</td></tr>
    <code>/private1/file.txt</code> istekleri için sarmalanan yönergeler
    uygulanacaktır, fakat <code>/private1other</code> isteğine
    uygulanmayacaktır.</p>
-  <div class="example"><p><code>
-   &lt;Location /private1&gt;
-     ...
-  </code></p></div>
+
+  <pre class="prettyprint lang-config">
+&lt;Location /private1&gt;
+  # ...
+&lt;/Location&gt;
+  </pre>
+
+
   <p>Aşağıdaki örnekte yer belirtimi bir bölü çizgisi ile bitirilmiştir.
    <code>/private2/</code> ve <code>/private2/file.txt</code> istekleri
    için sarmalanan yönergeler uygulanacaktır, fakat <code>/private2</code>
    ve <code>/private2other</code> isteklerine uygulanmayacaktır.</p>
-  <div class="example"><p><code>
-   &lt;Location /private2<em>/</em>&gt;
-     ...
-  </code></p></div>
+
+  <pre class="prettyprint lang-config">
+&lt;Location /private2<em>/</em>&gt;
+  # ...
+&lt;/Location&gt;
+  </pre>
+
 
   <div class="note"><h3><code class="directive">&lt;Location&gt;</code> ne zaman
    kullanılmalı</h3>
@@ -2685,9 +2700,12 @@ sınırlar.</td></tr>
    <a class="glossarylink" href="../glossary.html#regex" title="sözlüğe bakınız">düzenli ifadeler</a> de kullanılabilir.
    Örneğin,</p>
 
-  <div class="example"><p><code>
-   &lt;Location ~ "/(ek|hususi)/veri"&gt;
-  </code></p></div>
+  <pre class="prettyprint lang-config">
+&lt;Location ~ "/(ek|hususi)/veri"&gt;
+  #...
+&lt;/Location&gt;
+</pre>
+
 
   <p>yönergesi <code>/ek/veri</code> ve <code>/hususi/veri</code> alt
    dizgeleriyle eşleşecektir. <code class="directive"><a href="#locationmatch">&lt;LocationMatch&gt;</a></code> yönergesi <code class="directive">&lt;Location&gt;</code> yönergesinin düzenli ifade sürümüne
@@ -2700,14 +2718,13 @@ sınırlar.</td></tr>
    <code>example.com</code>’dan gelen isteklere izin vermek için şöyle bir
    uygulama yapabilirsiniz:</p>
 
-  <div class="example"><p><code>
-   &lt;Location /status&gt;<br />
-   <span class="indent">
-    SetHandler server-status<br />
-    Require host example.com<br />
-   </span>
-   &lt;/Location&gt;
-  </code></p></div>
+  <pre class="prettyprint lang-config">
+&lt;Location /status&gt;
+ SetHandler server-status
+ Require host example.com
+&lt;/Location&gt;
+  </pre>
+
 
   <div class="note"><h3>/ (bölü çizgisi) hakkında</h3>
    <p>Bölü çizgisinin URL içinde bulunduğu yere bağlı olarak özel anlamları
@@ -2752,9 +2769,12 @@ uygulanır.</td></tr>
    yönergelerin etki alanını <code class="directive"><a href="#location">&lt;Location&gt;</a></code> yönergesinin yaptığı gibi belirtilen URL’lerle
    sınırlar. Ancak argüman olarak basit bir dizge değil bir <a class="glossarylink" href="../glossary.html#regex" title="sözlüğe bakınız">düzenli ifade</a> alır. Örneğin,</p>
 
-  <div class="example"><p><code>
-   &lt;LocationMatch "/(ek|hususi)/veri"&gt;
-  </code></p></div>
+  <pre class="prettyprint lang-config">
+&lt;LocationMatch "/(ek|hususi)/veri"&gt;
+  # ...
+&lt;/LocationMatch&gt;
+</pre>
+
 
   <p>yönergesi <code>/ek/veri</code> ve <code>/hususi/veri</code> alt
    dizgeleriyle eşleşecektir.</p>
@@ -2911,9 +2931,9 @@ uygulanır.</td></tr>
 
   <p>Örnek:</p>
 
-  <div class="example"><p><code>
-   LogLevel notice
-  </code></p></div>
+  <pre class="prettyprint lang-config">LogLevel notice</pre>
+
+
 
   <div class="note"><h3>Ek Bilgi</h3>
    <p>Günlük iletileri normal bir dosyaya yazılırken <code>notice</code>
@@ -2929,26 +2949,34 @@ uygulanır.</td></tr>
    <code>_module</code> sonekli modül ismi belirtmek mümkündür.
    Yani, aşağıdaki üç belirtim eşdeğerdedir:</p>
 
-  <div class="example"><p><code>
-   LogLevel info ssl:warn<br />
-   LogLevel info mod_ssl.c:warn<br />
-   LogLevel info ssl_module:warn<br />
-  </code></p></div>
+  <pre class="prettyprint lang-config">
+LogLevel info ssl:warn
+LogLevel info mod_ssl.c:warn
+LogLevel info ssl_module:warn
+  </pre>
+
 
   <p>Ayrıca seviyeyi dizin bağlamında değiştirmek de mümkündür:</p>
 
-  <div class="example"><p><code>
-    LogLevel info<br />
-    &lt;Directory /usr/local/apache/htdocs/app&gt;<br />
-    &nbsp; LogLevel debug<br />
-    &lt;/Files&gt;
-  </code></p></div>
+  <pre class="prettyprint lang-config">
+LogLevel info
+&lt;Directory "/usr/local/apache/htdocs/app"&gt;
+ LogLevel debug
+&lt;/Directory&gt;
+  </pre>
+
 
   <div class="note">Dizin bağlamında günük seviyesi yapılandırması sadece istek
    çözümlendikten ve istek dizinle ilişkilendirildikten sonra günlüklenen
-   iletileri etkiler. Bağlantı veya sunucu ile ilişklendirilmemiş günlük
+   iletileri etkiler. Bağlantı veya sunucu ile ilişkilendirilmemiş günlük
    iletileri etkilenmez.</div>
 
+<h3>Ayrıca bakınız:</h3>
+<ul>
+<li><code class="directive"><a href="#errorlog">ErrorLog</a></code></li>
+<li><code class="directive"><a href="#errorlogformat">ErrorLogFormat</a></code></li>
+<li><a href="../logs.html">Apache HTTP Server Log Files</a></li>
+</ul>
 </div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="directive-section"><h2><a name="MaxKeepAliveRequests" id="MaxKeepAliveRequests">MaxKeepAliveRequests</a> <a name="maxkeepaliverequests" id="maxkeepaliverequests">Yönergesi</a></h2>
@@ -2967,9 +2995,8 @@ uygulanır.</td></tr>
 
   <p>Örnek:</p>
 
-  <div class="example"><p><code>
-   MaxKeepAliveRequests 500
-  </code></p></div>
+  <pre class="prettyprint lang-config">MaxKeepAliveRequests 500</pre>
+
 
 </div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
@@ -3294,10 +3321,11 @@ uygulanır.</td></tr>
    öntanımlı mekanizması ise <code>sysvsem</code> ile
    değiştirilmektedir.</p>
 
-  <div class="example"><p><code>
-  Mutex sysvsem default<br />
-  Mutex fcntl:/var/httpd/locks mpm-accept
-  </code></p></div>
+  <pre class="prettyprint lang-config">
+Mutex sysvsem default
+Mutex fcntl:/var/httpd/locks mpm-accept
+  </pre>
+
 
 </div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
@@ -3352,8 +3380,9 @@ uygulanır.</td></tr>
    <div class="note">
    <p>Sembolik bağlar izlense bile <code class="directive"><a href="#directory">&lt;Directory&gt;</a></code> bölümleriyle eşleşen dosya yolları
     değiştirilmez.</p>
-   <p>Ayrıca, bu seçenek bir <code class="directive"><a href="#location">&lt;Location&gt;</a></code> bölümü içinde belirtildiği takdirde <strong>yok
-    sayılır</strong>.</p>
+   <p><code>FollowSymLinks</code> ve
+   <code>SymLinksIfOwnerMatch</code> <code class="directive"><a href="#options">Options</a></code> sadece <code class="directive"><a href="#directory">&lt;Directory&gt;</a></code> bölümlerinde veya
+   <code>.htaccess</code> dosyaları içinde çalışır.</p>
    <p>Sembolik bağ sınamaları, atlatılabilir yarış koşullarına konu
     olduğundan bu seçeneğin yokluğu bir güvenlik sınırlaması olarak
     değerlendirilmemelidir.</p>
@@ -3386,11 +3415,13 @@ uygulanır.</td></tr>
    <dd>Sunucu sembolik bağları sadece sembolik bağın hedefi ile bulunduğu
     dizinin sahibinin aynı kullanıcı olması halinde izleyecektir.
 
-   <div class="note"><h3>Ek Bilgi</h3> <p>Bu seçenek bir <code class="directive"><a href="#location">&lt;Location&gt;</a></code> bölümü içinde belirtildiğinde yok
-    sayılır.</p>
+   <p><code>FollowSymLinks</code> ve
+   <code>SymLinksIfOwnerMatch</code> <code class="directive"><a href="#options">Options</a></code> sadece <code class="directive"><a href="#directory">&lt;Directory&gt;</a></code> bölümlerinde veya
+   <code>.htaccess</code> dosyaları içinde çalışır.</p>
+
    <p>Sembolik bağ sınamaları, atlatılabilir yarış koşullarına konu
     olduğundan bu seçenek bir güvenlik sınırlaması olarak
-    değerlendirilmemelidir.</p></div>
+    değerlendirilmemelidir.</p>
    </dd>
   </dl>
 
@@ -3410,38 +3441,32 @@ uygulanır.</td></tr>
 
   <p>Örneğin, <code>+</code> ve <code>-</code> imleri olmaksızın,</p>
 
-  <div class="example"><p><code>
-   &lt;Directory /web/docs&gt;<br />
-   <span class="indent">
-    Options Indexes FollowSymLinks<br />
-   </span>
-   &lt;/Directory&gt;<br />
-   <br />
-   &lt;Directory /web/docs/spec&gt;<br />
-   <span class="indent">
-    Options Includes<br />
-   </span>
-   &lt;/Directory&gt;
-  </code></p></div>
+  <pre class="prettyprint lang-config">
+&lt;Directory "/web/docs"&gt;
+ Options Indexes FollowSymLinks
+&lt;/Directory&gt;
+
+&lt;Directory "/web/docs/spec"&gt;
+ Options Includes
+&lt;/Directory&gt;
+  </pre>
+
 
   <p>yapılandırmasıyla <code>/web/docs/spec</code> dizininde sadece
    <code>Includes</code> seçeneği etkin olacaktır. Bununla birlikte, ikinci
    <code class="directive">Options</code> yönergesinde <code>+</code> ve
    <code>-</code> imleri kullanılırsa,</p>
 
-  <div class="example"><p><code>
-   &lt;Directory /web/docs&gt;<br />
-   <span class="indent">
-    Options Indexes FollowSymLinks<br />
-   </span>
-   &lt;/Directory&gt;<br />
-   <br />
-   &lt;Directory /web/docs/spec&gt;<br />
-   <span class="indent">
-    Options +Includes -Indexes<br />
-   </span>
-   &lt;/Directory&gt;
-  </code></p></div>
+  <pre class="prettyprint lang-config">
+&lt;Directory "/web/docs"&gt;
+ Options Indexes FollowSymLinks
+&lt;/Directory&gt;
+
+&lt;Directory "/web/docs/spec"&gt;
+ Options +Includes -Indexes
+&lt;/Directory&gt;
+  </pre>
+
 
   <p>yapılandırmasıyla <code>/web/docs/spec</code> dizininde
    <code>FollowSymLinks</code> ve <code>Includes</code> seçenekleri etkin
@@ -3482,9 +3507,8 @@ uygulanır.</td></tr>
   <p>Örneğin, <code>https</code>'i standartdışı bir portta çalıştırmak
    isterseniz protokolü şöyle belirtebilirsiniz:</p>
 
-  <div class="example"><p><code>
-   Protocol https
-  </code></p></div>
+  <pre class="prettyprint lang-config">Protocol https</pre>
+
 
   <p>Protokolü <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#listen">Listen</a></code> yönergesini
    kullanarak da belirtebilirsiniz.</p>
@@ -3492,6 +3516,7 @@ uygulanır.</td></tr>
 <h3>Ayrıca bakınız:</h3>
 <ul>
 <li><code class="directive">AcceptFilter</code></li>
+<li><code class="directive"><a href="#acceptfilter">AcceptFilter</a></code></li>
 <li><code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#listen">Listen</a></code></li>
 </ul>
 </div>
@@ -3620,8 +3645,7 @@ uygulanır.</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Override">Geçersizleştirme:</a></th><td>FileInfo</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Çekirdek</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>core</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Compatibility">Uyumluluk:</a></th><td>Sadece Win32 için; <code>Registry-Strict</code> seçeneği Apache
-HTTP Sunucusunun 2.0 ve sonraki sürümleri için geçerlidir.</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Compatibility">Uyumluluk:</a></th><td>Sadece Win32 için.</td></tr>
 </table>
   <p>Bu yönerge Apache httpd’nin CGI betiklerini çalıştıracak yorumlayıcıyı
    nasıl tespit edeceğini belirler. <code>Script</code> öntanımlı olup
@@ -3630,16 +3654,14 @@ HTTP Sunucusunun 2.0 ve sonraki sürüml
    kullanacağını belirtir. Win32 sistemlerinde bu satır genellikle
    şöyledir:</p>
 
-  <div class="example"><p><code>
-   #!C:/Perl/bin/perl.exe
-  </code></p></div>
+  <pre class="prettyprint lang-perl">#!C:/Perl/bin/perl.exe</pre>
+
 
   <p><code>perl</code> yorumlayıcının yeri <code>PATH</code> değişkeninde
    kayıtlı ise şöyle de olabilir:</p>
 
-  <div class="example"><p><code>
-   #!perl
-  </code></p></div>
+  <pre class="prettyprint lang-perl">#!perl</pre>
+
 
   <p><code>ScriptInterpreterSource Registry</code> değeri ise betik dosyası
    uzantısının (<code>.pl</code> gibi) Windows Sicili içindeki
@@ -3734,9 +3756,8 @@ HTTP Sunucusunun 2.0 ve sonraki sürüml
    burada belirtilecek adresin sırf bu işe adanmış bir adres olması daha
    iyidir. Örnek:</p>
 
-  <div class="example"><p><code>
-   ServerAdmin www-admin@example.com
-  </code></p></div>
+  <pre class="prettyprint lang-config">ServerAdmin www-admin@foo.example.com</pre>
+
 
 </div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
@@ -3755,23 +3776,26 @@ kullanılacak konak adları için başka
    belirtebilmeyi sağlar. <code class="directive">ServerAlias</code> dosya adı kalıp
    karakterleri içerebilir.</p>
 
-  <div class="example"><p><code>
-   &lt;VirtualHost *:80&gt;<br />
-   <span class="indent">
-    ServerName server.example.com<br />
-    ServerAlias server server2.example.com server2<br />
-    ServerAlias *.example.com<br />
-    UseCanonicalName Off<br />
-    # ...<br />
-   </span>
-   &lt;/VirtualHost&gt;
-  </code></p></div>
+  <pre class="prettyprint lang-config">
+&lt;VirtualHost *:80&gt;
+ ServerName server.example.com
+ ServerAlias server server2.example.com server2
+ ServerAlias *.example.com
+ UseCanonicalName Off
+ # ...
+&lt;/VirtualHost&gt;
+  </pre>
+
 
   <p>İsme dayalı sanal konaklardan en iyi eşleşme kümesinde olanlar
    yapılandırmada göründükleri sıraya göre işleme sokulur. Joker
    kullanımları arasında fark gözetilmeksizin <code class="directive"><a href="#servername">ServerName</a></code> veya <code class="directive"><a href="#serveralias">ServerAlias</a></code> yönergesi eşleşen ilk sanal konak
    kullanılır.</p>
 
+  <p><code class="directive">VirtualHost</code> bölümü içindeki isimlerin sırası
+   (jokersiz) <code class="directive">ServerAlias</code> yönergesindeki gibi ele
+   alınır.</p>
+
 
 <h3>Ayrıca bakınız:</h3>
 <ul>
@@ -3804,9 +3828,8 @@ kullanılacak konak adları için başka
    DNS rumuzu varsa ve HTTP sunucunuzun bu rumuzla kendini
    özdeşleştirmesini isterseniz bunu şöyle belirtebilirsiniz:</p>
 
-  <div class="example"><p><code>
-   ServerName www.example.com
-  </code></p></div>
+  <pre class="prettyprint lang-config">ServerName www.example.com</pre>
+
 
   <p><code class="directive">ServerName</code> yönergesi sunucu tanımının içinde
    herhangi bir yerde görünebilirse de her göründüğü yerde bir öncekini
@@ -3897,9 +3920,8 @@ kullanılacak konak adları için başka
    <code>logs/</code> gibi alt dizinler içerir. <code class="directive"><a href="#include">Include</a></code>, <code class="directive"><a href="../mod/mod_so.html#loadmodule">LoadModule</a></code> gibi diğer yapılandırma
    yönergelerindeki göreli yollar bu dizine göre ele alınır.</p>
 
-  <div class="example"><h3>Örnek</h3><p><code>
-   ServerRoot /home/httpd
-  </code></p></div>
+  <pre class="prettyprint lang-config">ServerRoot "/home/httpd"</pre>
+
 
   <p><code class="directive">ServerRoot</code> için öntanımlı yer <a href="../programs/configure.html"><code>configure</code></a> betiğinin
    <code>--prefix</code> seçeneği ile değiştirilebilir ve sunucunun çoğu
@@ -3965,7 +3987,7 @@ kullanılacak konak adları için başka
 
   <dl>
    <dt><code>ServerTokens Full</code> (veya belirtilmezse)</dt>
-   <dd>Sunucu şunu gönderir (<em>örnek</em>): <code>Server: Apache/2.4.1
+   <dd>Sunucu şunu gönderir (<em>örnek</em>): <code>Server: Apache/2.4.2
     (Unix) PHP/4.2.2 MyMod/1.2</code></dd>
 
    <dt><code>ServerTokens Prod[uctOnly]</code></dt>
@@ -3982,10 +4004,10 @@ kullanılacak konak adları için başka
 
    <dt><code>ServerTokens Min[imal]</code></dt>
    <dd>Sunucu şunu gönderir (<em>örnek</em>): <code>Server:
-   Apache/2.4.1</code></dd>
+   Apache/2.4.2</code></dd>
 
    <dt><code>ServerTokens OS</code></dt>
-   <dd>Sunucu şunu gönderir (<em>örnek</em>): <code>Server: Apache/2.4.1
+   <dd>Sunucu şunu gönderir (<em>örnek</em>): <code>Server: Apache/2.4.2
    (Unix)</code></dd>
 
   </dl>
@@ -4028,23 +4050,31 @@ sebep olur.</td></tr>
    içindeki bir <code>.htaccess</code> dosyasına şöyle bir satır
    koyabilirsiniz:</p>
 
-  <div class="example"><p><code>
-   SetHandler imap-file
-  </code></p></div>
+  <pre class="prettyprint lang-config">SetHandler imap-file</pre>
+
 
   <p>Başka bir örnek: <code>http://localhost/status</code> gibi bir istek
    yapıldığında sunucunun bir durum bilgisi göstermesi için
    <code>httpd.conf</code> dosyasına şöyle bir satır koyabilirsiniz:</p>
 
-  <div class="example"><p><code>
-   &lt;Location /status&gt;<br />
-   <span class="indent">
-    SetHandler server-status<br />
-   </span>
-   &lt;/Location&gt;
-  </code></p></div>
+  <pre class="prettyprint lang-config">
+&lt;Location "/status"&gt;
+ SetHandler server-status
+&lt;/Location&gt;
+  </pre>
+
 
-  <p>Evvelce tanımlanmış bir <code class="directive">SetHandler</code> yönergesini
+  <p>Bu yönergeyi ayrıca, belli bir dosya uzantısına sahip dosyalara uygun
+   bir eylemci atamak için de kullanabilirsiniz. örnek:</p>
+
+  <pre class="prettyprint lang-config">
+&lt;FilesMatch \.php$&gt;
+  SetHandler application/x-httpd-php
+&lt;/FilesMatch&gt;
+  </pre>
+
+
+   <p>Evvelce tanımlanmış bir <code class="directive">SetHandler</code> yönergesini
    <code>None</code> değeriyle geçersiz hale getirebilirsiniz.</p>
 
   <div class="note"><h3>Bilgi</h3>
@@ -4102,13 +4132,12 @@ belirler.</td></tr>
   <p>Örneğin, aşağıdaki yapılandırma ile <code>/www/data/</code> dizinindeki
   bütün dosyalar sunucu taraflı içerik kapsamında ele alınacaktır.</p>
 
-  <div class="example"><p><code>
-   &lt;Directory /www/data/&gt;<br />
-   <span class="indent">
-    SetOutputFilter INCLUDES<br />
-   </span>
-   &lt;/Directory&gt;
-  </code></p></div>
+  <pre class="prettyprint lang-config">
+&lt;Directory "/www/data/"&gt;
+ SetOutputFilter INCLUDES
+&lt;/Directory&gt;
+  </pre>
+
 
   <p>Birden fazla süzgeç belirtilmek istenirse birbirlerinden noktalı
   virgüllerle ayrılmalı ve çıktıyı işleyecekleri sıraya uygun olarak
@@ -4162,8 +4191,6 @@ gerçekleşmesi için sunucunun geçmesi
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli, sanal konak</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Çekirdek</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>core</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Compatibility">Uyumluluk:</a></th><td>Apache HTTP Sunucusunun 1.3.34, 2.0.55 ve sonraki sürümlerinde
-  kuallanılabilir.</td></tr>
 </table>
   <p>Bu yönerge çekirdek ve vekil (<code class="module"><a href="../mod/mod_proxy.html">mod_proxy</a></code>) sunucuların
    her ikisi için öntanımlı <code>TRACE</code> davranışını değiştirir.
@@ -4243,8 +4270,7 @@ gerçekleşmesi için sunucunun geçmesi
    <code>http://www.example.com/splat/</code> adresine yönlendirecektir.
    Eğer kimlik doğrulama da etkinse bu kullanıcının iki defa kimlik
    doğrulamasına sokulmasına sebep olacaktır (bir kere <code>www</code>
-   için bir kere de <code>www.example.com</code> için; daha fazla bilgi için
-   <a href="http://httpd.apache.org/docs/misc/FAQ.html#prompted-twice">SSS</a>’ye bakınız). Fakat <code class="directive">UseCanonicalName Off</code>
+   için bir kere de <code>www.example.com</code> için; daha fazla bilgi için <a href="http://wiki.apache.org/httpd/FAQ#Why_does_Apache_ask_for_my_password_twice_before_serving_a_file.3F">SSS</a>’ye bakınız). Fakat <code class="directive">UseCanonicalName Off</code>
    olsaydı Apache httpd isteği <code>http://www/splat/</code> adresine
    yönlendirecekti.</p>
 
@@ -4361,34 +4387,32 @@ gerçekleşmesi için sunucunun geçmesi
     dizgesi.</li>
   </ul>
 
-  <div class="example"><h3>Örnek</h3><p><code>
-   &lt;VirtualHost 10.1.2.3:80&gt;<br />
-   <span class="indent">
-    ServerAdmin webmaster@host.example.com<br />
-    DocumentRoot /www/docs/host.example.com<br />
-    ServerName host.example.com<br />
-    ErrorLog logs/host.example.com-error_log<br />
-    TransferLog logs/host.example.com-access_log<br />
-   </span>
-   &lt;/VirtualHost&gt;
-  </code></p></div>
+  <pre class="prettyprint lang-config">
+&lt;VirtualHost 10.1.2.3:80&gt;
+ ServerAdmin webmaster@host.example.com
+ DocumentRoot /www/docs/host.example.com
+ ServerName host.example.com
+ ErrorLog logs/host.example.com-error_log
+ TransferLog logs/host.example.com-access_log
+&lt;/VirtualHost&gt;
+  </pre>
+
 
 
   <p>İsteğe bağlı port numarasını belirtmeyi mümkün kılmak için IPv6
    adresleri köşeli ayraç içine alınır. IPv6 adresi kullanılan bir
    örnek:</p>
 
-  <div class="example"><p><code>
-   &lt;VirtualHost [2001:db8::a00:20ff:fea7:ccea]&gt;<br />
-   <span class="indent">
-    ServerAdmin webmaster@host.example.com<br />
-    DocumentRoot /www/docs/host.example.com<br />
-    ServerName host.example.com<br />
-    ErrorLog logs/host.example.com-error_log<br />
-    TransferLog logs/host.example.com-access_log<br />
-   </span>
-   &lt;/VirtualHost&gt;
-  </code></p></div>
+  <pre class="prettyprint lang-config">
+&lt;VirtualHost [2001:db8::a00:20ff:fea7:ccea]:80&gt;
+ ServerAdmin webmaster@host.example.com
+ DocumentRoot /www/docs/host.example.com
+ ServerName host.example.com
+ ErrorLog logs/host.example.com-error_log
+ TransferLog logs/host.example.com-access_log
+&lt;/VirtualHost&gt;
+  </pre>
+
 
   <p>Her sanal konağın ya farklı bir IP adresi ve port ile ya da farklı bir
    konak ismiyle eşleşmesi gerekir. Birinci durumda sunucu makinesinin çok

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.xml.meta?rev=1468138&r1=1468137&r2=1468138&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.xml.meta Mon Apr 15 16:08:45 2013
@@ -12,6 +12,6 @@
   <variant outdated="yes">es</variant>
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_authz_dbm.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_authz_dbm.xml.meta?rev=1468138&r1=1468137&r2=1468138&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_authz_dbm.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_authz_dbm.xml.meta Mon Apr 15 16:08:45 2013
@@ -8,7 +8,7 @@
 
  <variants>
   <variant>en</variant>
-  <variant outdated="yes">fr</variant>
+  <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/new_features_2_4.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/new_features_2_4.html.tr.utf8?rev=1468138&r1=1468137&r2=1468138&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/new_features_2_4.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/new_features_2_4.html.tr.utf8 [utf-8] Mon Apr 15 16:08:45 2013
@@ -25,7 +25,6 @@
 <a href="./fr/new_features_2_4.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
 <a href="./tr/new_features_2_4.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 
  <p>Bu belgede Apache HTTP Sunucusunun 2.2 ve 2.4 sürümleri arasındaki
   başlıca farklara değinilmiştir. 2.0 sürümüne göre yeni özellikler için <a href="new_features_2_2.html">Apache 2.2’de Yeni olan Özellikler</a>
@@ -44,11 +43,13 @@
   
   <dl>
    <dt>Çalışma anında yüklenebilen MPM'ler</dt>
-   <dd>Çok sayıda MPM artık yüklenebilir modül olarak derlenebilmektedir.
+   <dd>Çok sayıda MPM artık <a href="mpm.html#dynamic">yüklenebilir
+    modül</a> olarak derlenebilmektedir.
     Kullanılacak MPM'in seçimi çalışma anında yapılabilmektedir.</dd>
 
    <dt>Event MPM</dt>
-   <dd>Event MPM artık deneysel değil, ancak tam olarak desteklenmiyor.</dd>
+   <dd><a href="mod/event.html">Event MPM</a> artık deneysel değil, ancak
+    tam olarak desteklenmiyor.</dd>
 
    <dt>Eşzamansıza destek</dt>
    <dd>MPM'leri ve platformları desteklemek için eşzamansız okuma/yazmaya
@@ -302,10 +303,10 @@
 <h2><a name="programs" id="programs">Programlardaki Gelişmeler</a></h2>
   
   <dl>
-    <dt>fcgistarter</dt>
+    <dt><code class="program"><a href="./programs/fcgistarter.html">fcgistarter</a></code></dt>
     <dd>Yeni FastCGI artalan sunucusu başlatma aracı</dd>
 
-    <dt>htcacheclean</dt>
+    <dt><code class="program"><a href="./programs/htcacheclean.html">htcacheclean</a></code></dt>
     <dd>Arabellekli URL'ler, istenirse metadata'yı da dahil ederek
      listelenebilmektedir.</dd>
     <dd>Bazı URL'ler arabellekten tek tek silinebilmektedir.</dd>
@@ -316,7 +317,7 @@
      sınıra ek olarak veya bunun yerine dosya düğümü sayısı ile
      sınırlanabilmektedir.</dd>
 
-    <dt>rotatelogs</dt>
+    <dt><code class="program"><a href="./programs/rotatelogs.html">rotatelogs</a></code></dt>
     <dd>Artık geçerli günlük dosyasına bir bağ oluşturulabiliyor.</dd>
     <dd>Artık özel bir döndürme sonrası betiği çalıştırılabiliyor.</dd>
   </dl>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/new_features_2_4.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/new_features_2_4.xml.meta?rev=1468138&r1=1468137&r2=1468138&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/new_features_2_4.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/new_features_2_4.xml.meta Mon Apr 15 16:08:45 2013
@@ -9,6 +9,6 @@
  <variants>
   <variant>en</variant>
   <variant>fr</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/platform/windows.xml.ko
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/platform/windows.xml.ko?rev=1468138&r1=1468137&r2=1468138&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/platform/windows.xml.ko [euc-kr] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/platform/windows.xml.ko [euc-kr] Mon Apr 15 16:08:45 2013
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="EUC-KR" ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.ko.xsl"?>
-<!-- English Revision: 105989:1441751 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 105989:1463186 (outdated) -->
 
 <!--
 Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/rewrite/flags.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/rewrite/flags.xml.meta?rev=1468138&r1=1468137&r2=1468138&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/rewrite/flags.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/rewrite/flags.xml.meta Mon Apr 15 16:08:45 2013
@@ -8,6 +8,6 @@
 
  <variants>
   <variant>en</variant>
-  <variant outdated="yes">fr</variant>
+  <variant>fr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/urlmapping.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/urlmapping.html.tr.utf8?rev=1468138&r1=1468137&r2=1468138&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/urlmapping.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/urlmapping.html.tr.utf8 [utf-8] Mon Apr 15 16:08:45 2013
@@ -27,7 +27,6 @@
 <a href="./ko/urlmapping.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="./tr/urlmapping.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 
   <p>Bu belgede, bir istekte belirtilen URL’nin sunulacak dosyanın dosya
    sistemindeki yerini bulmak için Apache HTTP Sunucusu tarafından nasıl

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/urlmapping.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/urlmapping.xml.meta?rev=1468138&r1=1468137&r2=1468138&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/urlmapping.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/urlmapping.xml.meta Mon Apr 15 16:08:45 2013
@@ -11,6 +11,6 @@
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>Mime
View raw message