httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r1418692 [2/2] - in /httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual: ./ mod/
Date Sat, 08 Dec 2012 15:45:49 GMT
Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/urlmapping.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/urlmapping.html.tr.utf8?rev=1418692&r1=1418691&r2=1418692&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/urlmapping.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/urlmapping.html.tr.utf8 [utf-8] Sat Dec 8 15:45:40
2012
@@ -27,7 +27,6 @@
 <a href="./ko/urlmapping.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a>
|
 <a href="./tr/urlmapping.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce
sürüm geçerlidir.</div>
 
   <p>Bu belgede, bir istekte belirtilen URL’nin sunulacak dosyanın dosya
    sistemindeki yerini bulmak için Apache HTTP Sunucusu tarafından nasıl
@@ -61,7 +60,7 @@
 
   <p>Örneğin, <code class="directive"><a href="./mod/core.html#documentroot">DocumentRoot</a></code>
yönergesine
    <code>/var/http/html</code> atanmış olsun.
-   <code>http://mesela.dom/balıklar/zargana.html</code> şeklindeki bir
+   <code>http://example.com/balıklar/zargana.html</code> şeklindeki bir
    istek için istemciye <code>/var/http/html/balıklar/zargana.html</code>
    dosyası sunulur.</p>
 
@@ -93,10 +92,11 @@
    altında göstermek için <code class="directive"><a href="./mod/mod_alias.html#alias">Alias</a></code>
    yönergesi de kullanılabilir. Örneğin,</p>
 
-  <div class="example"><p><code>Alias /belgeler /var/http</code></p></div>
+  <pre class="prettyprint lang-config">Alias /belgeler /var/http</pre>
+
 
   <p>yapılandırması ile
-   <code>http://mesela.dom/belgeler/dizin/dosya.html</code> URL’si için
+   <code>http://example.com/belgeler/dizin/dosya.html</code> URL’si için
    dosya sistemindeki <code>/var/http/dizin/dosya.html</code> dosyası
    sunulacaktır. Hedef dizindeki dosyaları birer <a class="glossarylink" href="./glossary.html#cgi"
title="sözlüğe bakınız">CGI</a> betiği olarak imlemesi dışında <code
class="directive"><a href="./mod/mod_alias.html#scriptalias">ScriptAlias</a></code>
yönergesi de aynı şekilde
    çalışır.</p>
@@ -105,10 +105,12 @@
    üzere <code class="directive"><a href="./mod/mod_alias.html#aliasmatch">AliasMatch</a></code>
ve <code class="directive"><a href="./mod/mod_alias.html#scriptaliasmatch">ScriptAliasMatch</a></code>
yönergelerinin gücünden
    yararlanılabilir. Örneğin,</p>
 
-  <div class="example"><p><code>ScriptAliasMatch ^/~([a-zA-Z0-9]+)/cgi-bin/(.+)
-   /home/$1/cgi-bin/$2</code></p></div>
+  <pre class="prettyprint lang-config">
+ScriptAliasMatch ^/~([a-zA-Z0-9]+)/cgi-bin/(.+) /home/$1/cgi-bin/$2
+  </pre>
+
 
-  <p>satırı sayesinde <code>http://mesela.dom/~user/cgi-bin/betik.cgi</code>
+  <p>satırı sayesinde <code>http://example.com/~user/cgi-bin/betik.cgi</code>
    URL’si <code>/home/user/cgi-bin/betik.cgi</code> dosyası ile
    eşleştirilir ve dosya bir CGI betiği olarak çalıştırılırdı.</p>
 </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif"
/></a></div>
@@ -121,7 +123,7 @@
    üzerinden kullanıcıların ev dizinlerindeki dosyaları kişisel sayfalar
    olarak sunmalarını sağlamak üzere kullanır. Örnek:</p>
 
-  <div class="example"><p><code>http://mesela.dom/~birisi/dosya.html</code></p></div>
+  <div class="example"><p><code>http://example.com/~birisi/dosya.html</code></p></div>
 
   <p>Güvenlik sebebiyle kullanıcıların ev dizinlerine doğrudan HTTP erişimi
    vermek uygun olmaz. Bu bakımdan, kullanıcının ev dizini altında HTTP
@@ -142,13 +144,15 @@
    edebilirler. Bu işlevsellik <code class="module"><a href="./mod/mod_userdir.html">mod_userdir</a></code>
tarafından
    desteklenmemektedir. Ancak, kullanıcı dizinleri düzgün şekilde
    yapılandırılmışsa istenen etki <code class="directive"><a href="./mod/mod_alias.html#aliasmatch">AliasMatch</a></code>
yönergesi ile sağlanabilir.
-   Örneğin, <code>http://mesela.dom/sayfalar/birisi/dosya.html</code>
+   Örneğin, <code>http://example.com/sayfalar/birisi/dosya.html</code>
    URL’si ile <code>/home/birisi/public_html/dosya.html</code> dosyasını
    eşlemek için <code>AliasMatch</code> yönergesi şöyle
    kullanılabilirdi:</p>
 
-  <div class="example"><p><code>AliasMatch ^/sayfalar/([a-zA-Z0-9]+)(/(.*))?$
-     /home/$1/public_html/$3</code></p></div>
+  <pre class="prettyprint lang-config">
+AliasMatch ^/sayfalar/([a-zA-Z0-9]+)(/(.*))?$ /home/$1/public_html/$3
+  </pre>
+
 </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif"
/></a></div>
 <div class="section">
 <h2><a name="redirect" id="redirect">URL Yönlendirme</a></h2>
@@ -164,11 +168,13 @@
    adında yeni bir dizine taşınması halinde istemciye yeni konumun
    bildirilmesi şöyle sağlanabilirdi:</p>
 
-  <div class="example"><p><code>Redirect permanent /foo/
-   http://mesela.dom/bar/</code></p></div>
+  <pre class="prettyprint lang-config">
+Redirect permanent /foo/ http://example.com/bar/
+  </pre>
+
 
   <p>Bu atama sayesinde <code>/foo/</code> ile başlayan URL yolları
-   <code>mesela.dom</code> sunucundaki <code>/bar/</code> dizini
altındaki
+   <code>example.com</code> sunucundaki <code>/bar/</code> dizini
altındaki
    içeriğe yönlendirilmektedir. Yönlendirmeyi aynı sunucu üzerinde yapmak
    zorunda değilsiniz, bu yönerge ile başka bir sunucuya da yönlendirme
    yapabilirsiniz.</p>
@@ -179,14 +185,18 @@
    ayrı olarak farklı bir siteye yönlendirmek için yönergeyi şöyle
    kullanabilirsiniz:</p>
 
-  <div class="example"><p><code>RedirectMatch permanent ^/$
-   http://misal.dom/ilksayfa.html</code></p></div>
+  <pre class="prettyprint lang-config">
+RedirectMatch permanent ^/$ http://example.com/ilksayfa.html
+  </pre>
+
 
   <p>Bundan başka, bir sitedeki tüm sayfalara yapılan istekleri başka bir
    siteye geçici olarak yönlendirmek için şöyle bir şey yapabilirsiniz:</p>
 
-  <div class="example"><p><code>RedirectMatch temp .*
-   http://mesela.misal.dom/ilksayfa.html</code></p></div>
+  <pre class="prettyprint lang-config">
+RedirectMatch temp .* http://mesela.example.com/ilksayfa.html
+  </pre>
+
 </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif"
/></a></div>
 <div class="section">
 <h2><a name="proxy" id="proxy">Karşı Vekil</a></h2>
@@ -200,19 +210,20 @@
    gibi sunulması nedeniyle bu işlem normal vekaletten farklıdır.</p>
 
   <p>Aşağıdaki örnekte, istemci <code>/foo/</code> dizini altından
bir belge
-   istemekte, sunucu ise bu belgeyi <code>dahili.mesela.dom</code>
+   istemekte, sunucu ise bu belgeyi <code>dahili.example.com</code>
    üzerindeki <code>/bar/</code> dizininden alıp istemciye yerel sunucudan
    geliyormuş gibi sunmaktadır:</p>
 
-  <div class="example"><p><code>
-   ProxyPass /foo/ http://dahili.mesela.dom/bar/<br />
-   ProxyPassReverse /foo/ http://dahili.mesela.dom/bar/<br />
-   ProxyPassReverseCookieDomain dahili.mesela.dom harici.mesela.dom<br />
-   ProxyPassReverseCookiePath /foo/ /bar/
-  </code></p></div>
+  <pre class="prettyprint lang-config">
+ProxyPass /foo/ http://dahili.example.com/bar/
+ProxyPassReverse /foo/ http://dahili.example.com/bar/
+ProxyPassReverseCookieDomain dahili.example.com harici.example.com
+ProxyPassReverseCookiePath /foo/ /bar/
+  </pre>
+
 
   <p><code class="directive"><a href="./mod/mod_proxy.html#proxypass">ProxyPass</a></code>
sunucuyu uygun
-   belgeleri alması için yapılandırırken <code class="directive"><a href="./mod/mod_proxy.html#proxypassreverse">ProxyPassReverse</a></code>
yönergesi <code>dahili.mesela.dom</code>
+   belgeleri alması için yapılandırırken <code class="directive"><a href="./mod/mod_proxy.html#proxypassreverse">ProxyPassReverse</a></code>
yönergesi <code>dahili.example.com</code>
    sunucusundan kaynaklanan yönlendirmeleri yeniden yazar, böylece bunların
    yerel sunucudaki yerleri belirlenmiş olur. Benzer şekilde, <code class="directive"><a
href="./mod/mod_proxy.html#proxypassreversecookiedomain">ProxyPassReverseCookieDomain</a></code>
ve
    <code class="directive"><a href="./mod/mod_proxy.html#proxypassreversecookiepath">ProxyPassReverseCookiePath</a></code>
@@ -220,15 +231,16 @@
 
   <p>Yalnız, belgelerin içindeki hiperbağların yeniden yazılmayacağına
    dikkat ediniz. Dolayısıyla, belge içinde
-   <code>dahili.mesela.dom</code>’u ismiyle hedef alan mutlak hiperbağlar
+   <code>dahili.example.com</code>’u ismiyle hedef alan mutlak hiperbağlar
    varsa bunlar istemci tarafından vekil sunucudan değil doğrudan
-   <code>dahili.mesela.dom</code>’dan istenecektir. Bir sayfanın içindeki
bu
+   <code>dahili.example.com</code>’dan istenecektir. Bir sayfanın içindeki
bu
    bağları (ve diğer içeriği) <code class="module"><a href="./mod/mod_substitute.html">mod_substitute</a></code>
modülü
    kullanılarak istemciye sunuluyormuşçasına değiştirebilirsiniz.</p>
 
-  <div class="example"><p><code>
-   Substitute s/dahili\.mesela\.dom/harici.mesela.dom/i
-  </code></p></div>
+  <pre class="prettyprint lang-config">
+Substitute s/dahili\.example\.com/harici.example.com/i
+  </pre>
+
 
   <p>HTML ve XHTML’de hiperbağları daha bilgece yeniden yazabilen
    <code class="module"><a href="./mod/mod_proxy_html.html">mod_proxy_html</a></code>
modülü de kullanılabilir. Yeniden

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/urlmapping.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/urlmapping.xml.meta?rev=1418692&r1=1418691&r2=1418692&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/urlmapping.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/urlmapping.xml.meta Sat Dec 8 15:45:40 2012
@@ -11,6 +11,6 @@
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>Mime
View raw message