httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r1418664 - in /httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual: ./ howto/ mod/
Date Sat, 08 Dec 2012 12:56:12 GMT
Author: nilgun
Date: Sat Dec 8 12:56:11 2012
New Revision: 1418664

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1418664&view=rev
Log:
update transformations.

Modified:
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/caching.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/caching.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/howto/auth.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/howto/auth.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_alias.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_alias.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_auth_basic.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_auth_digest.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/worker.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/worker.xml.meta

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/caching.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/caching.html.tr.utf8?rev=1418664&r1=1418663&r2=1418664&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/caching.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/caching.html.tr.utf8 [utf-8] Sat Dec 8 12:56:11
2012
@@ -25,7 +25,6 @@
 <a href="./fr/caching.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a>
|
 <a href="./tr/caching.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce
sürüm geçerlidir.</div>
 
   <p>Bu belge <code class="module"><a href="./mod/mod_cache.html">mod_cache</a></code>,
    <code class="module"><a href="./mod/mod_disk_cache.html">mod_disk_cache</a></code>,
<code class="module"><a href="./mod/mod_mem_cache.html">mod_mem_cache</a></code>,

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/caching.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/caching.xml.meta?rev=1418664&r1=1418663&r2=1418664&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/caching.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/caching.xml.meta Sat Dec 8 12:56:11 2012
@@ -9,6 +9,6 @@
  <variants>
   <variant>en</variant>
   <variant>fr</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/howto/auth.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/howto/auth.html.tr.utf8?rev=1418664&r1=1418663&r2=1418664&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/howto/auth.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/howto/auth.html.tr.utf8 [utf-8] Sat Dec 8 12:56:11
2012
@@ -27,7 +27,6 @@
 <a href="../ko/howto/auth.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a>
|
 <a href="../tr/howto/auth.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce
sürüm geçerlidir.</div>
 
   <p>Kimlik Doğrulama istediğiniz kişileri teyid etme işlemidir.
   Yetkilendirme ise kişilerin nereye gireceklerine ve hangi bilgiye
@@ -71,14 +70,12 @@
      <li><code class="module"><a href="../mod/mod_authn_dbm.html">mod_authn_dbm</a></code></li>
      <li><code class="module"><a href="../mod/mod_authn_file.html">mod_authn_file</a></code></li>
      <li><code class="module"><a href="../mod/mod_authnz_ldap.html">mod_authnz_ldap</a></code></li>
-     <li><code class="module"><a href="../mod/mod_authn_socache.html">mod_authn_socache</a></code></li>
     </ul>
    </li>
    <li>Yetkilendirme (bkz.
      <code class="directive"><a href="../mod/mod_authz_core.html#require">Require</a></code>
yönergesi)
     <ul>
      <li><code class="module"><a href="../mod/mod_authnz_ldap.html">mod_authnz_ldap</a></code></li>
-     <li><code class="module"><a href="../mod/mod_authz_dbd.html">mod_authz_dbd</a></code></li>
      <li><code class="module"><a href="../mod/mod_authz_dbm.html">mod_authz_dbm</a></code></li>
      <li><code class="module"><a href="../mod/mod_authz_groupfile.html">mod_authz_groupfile</a></code></li>
      <li><code class="module"><a href="../mod/mod_authz_host.html">mod_authz_host</a></code></li>
@@ -294,6 +291,7 @@
 
   <div class="example"><p><code>
   &lt;Directory /usr/local/apache/htdocs/sekrit&gt;<br />
+  <span class="indent">
    AuthType Basic<br />
    AuthName intranet<br />
    AuthUserFile /www/passwd/users<br />
@@ -302,6 +300,7 @@
    Order allow,deny<br />
    Allow from internal.com<br />
    Satisfy any<br />
+  </span>
   &lt;/Directory&gt;
   </code></p></div>
 
@@ -339,8 +338,9 @@
   (Yeni bir parola dosyası oluşturmak için <code>-c</code> seçeneği
   kullanılır).</p>
 
-  <p>Şimdi, <code>.htaccess</code> dosyanızı aşağıda görüldüğü
şekilde
-  değiştirebilirsiniz:</p>
+  <p>Şimdi, <code>.htaccess</code> dosyanızı veya
+  <code class="directive"><a href="../mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code>
+  bölümünüzü aşağıda görüldüğü şekilde değiştirebilirsiniz:</p>
 
   <div class="example"><p><code>
    AuthType Basic<br />
@@ -366,13 +366,7 @@
 
   <p><code>Require user umut</code> satırı ile parola dosyasında
   listelenmiş ve parolayı doğru olarak giren herhangi bir kişiye izin
-  vermektense, her grup için ayrı bir parola dosyası tutarak grup
-  davranışını taklit edebilirsiniz. Bu yaklaşımın getirisi:
-  Apache iki dosya yerine sadece bir dosyaya bakar.
-  Götürüsü ise parola dosyalarından oluşan bir dosya demeti sağlamak
-  ve <code class="directive"><a href="../mod/mod_authn_file.html#authuserfile">AuthUserFile</a></code>
-  yönergesinde doğru dosyayı belirtmeyi unutmamak zorunda
-  kalmanızdır.</p>
+  vermektense bunu kullanabilirsiniz.</p>
 
  </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif"
/></a></div>
 <div class="section">
@@ -410,11 +404,13 @@
 
   <div class="example"><p><code>
   &lt;Directory /www/docs/private&gt;<br />
-  AuthName "Private"<br />
-  AuthType Basic<br />
-  AuthBasicProvider dbm<br />
-  AuthDBMUserFile /www/passwords/passwd.dbm<br />
-  Require valid-user<br />
+  <span class="indent">
+    AuthName "Private"<br />
+    AuthType Basic<br />
+    AuthBasicProvider dbm<br />
+    AuthDBMUserFile /www/passwords/passwd.dbm<br />
+    Require valid-user<br />
+  </span>
   &lt;/Directory&gt;
   </code></p></div>
 

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/howto/auth.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/howto/auth.xml.meta?rev=1418664&r1=1418663&r2=1418664&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/howto/auth.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/howto/auth.xml.meta Sat Dec 8 12:56:11 2012
@@ -11,6 +11,6 @@
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8?rev=1418664&r1=1418663&r2=1418664&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8 [utf-8] Sat Dec 8 12:56:11
2012
@@ -30,7 +30,6 @@
 <a href="../ja/mod/core.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a>
|
 <a href="../tr/mod/core.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce
sürüm geçerlidir.</div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Apache
HTTP Sunucusunda daima mevcut olan çekirdek
 özellikler</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Çekirdek</td></tr></table>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.meta?rev=1418664&r1=1418663&r2=1418664&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.meta Sat Dec 8 12:56:11 2012
@@ -9,8 +9,8 @@
  <variants>
   <variant outdated="yes">de</variant>
   <variant>en</variant>
-  <variant outdated="yes">fr</variant>
+  <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_alias.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_alias.html.tr.utf8?rev=1418664&r1=1418663&r2=1418664&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_alias.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_alias.html.tr.utf8 [utf-8] Sat Dec 8 12:56:11
2012
@@ -29,7 +29,6 @@
 <a href="../ko/mod/mod_alias.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a>
|
 <a href="../tr/mod/mod_alias.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce
sürüm geçerlidir.</div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Belge
ağacının parçalarının dosya sisteminin parçalarıyla
 eşlenmesini sağlar ve URL yönlendirmesi yapar.</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
@@ -260,6 +259,8 @@ yönlendirir.</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Override">Geçersizleştirme:</a></th><td>FileInfo</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>mod_alias</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Compatibility">Uyumluluk:</a></th><td>URL-yolu'nun
son bileşen olarak belirtilebilmesi desteği Apache
+HTTP Sucusunun 2.2.6 sürümü ile eklendi.</td></tr>
 </table>
   <p><code class="directive">Redirect</code> yönergesi istemciye bir
yönlendirme
    isteği döndürerek eski URL’yi yenisiyle eşler.</p>
@@ -268,9 +269,9 @@ yönlendirir.</td></tr>
    büyüklüğüne duyarlıdır (% imlemesi çözüldükten sonra).
    <code><em>URL-yolu</em></code> olarak göreli yollara izin
verilmez.
    <code><em>URL</em></code> ise ya bir şema ve konak ismi ile
başlayan bir
-   mutlak URL ya da bir bölü çizgisi ile başlayan bir URL yolu olmalıdır.
-   İkinci durumda URL yolunun başına geçerli sunucu ismi ve şemayı sunucu
-   ekler.</p>
+   mutlak URL olmalıdır. Apache HTTP Sucusu 2.2.6 ve sonrasında bir bölü
+   çizgisi ile başlayan bir URL yolu belirtilebilmektedir; bu durumda URL
+   yolunun başına geçerli sunucu ismi ve şemayı sunucu ekler.</p>
 
   <p><code><em>URL-yolu</em></code> ile başlayan istekler
istemciye hedef
    <code><em>URL</em></code> konumuna bir yönlendirme isteği
olarak

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_alias.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_alias.xml.meta?rev=1418664&r1=1418663&r2=1418664&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_alias.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_alias.xml.meta Sat Dec 8 12:56:11 2012
@@ -10,6 +10,6 @@
   <variant>en</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_auth_basic.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_auth_basic.xml.meta?rev=1418664&r1=1418663&r2=1418664&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_auth_basic.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_auth_basic.xml.meta Sat Dec 8 12:56:11
2012
@@ -8,7 +8,7 @@
 
  <variants>
   <variant>en</variant>
-  <variant outdated="yes">fr</variant>
+  <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
  </variants>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_auth_digest.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_auth_digest.xml.meta?rev=1418664&r1=1418663&r2=1418664&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_auth_digest.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_auth_digest.xml.meta Sat Dec 8 12:56:11
2012
@@ -8,7 +8,7 @@
 
  <variants>
   <variant>en</variant>
-  <variant outdated="yes">fr</variant>
+  <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/worker.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/worker.html.tr.utf8?rev=1418664&r1=1418663&r2=1418664&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/worker.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/worker.html.tr.utf8 [utf-8] Sat Dec 8 12:56:11
2012
@@ -29,7 +29,6 @@
 <a href="../ja/mod/worker.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a>
|
 <a href="../tr/mod/worker.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce
sürüm geçerlidir.</div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Çok
evreli ve çok süreçli melez bir HTTP sunucusu oluşturan çok
 süreçlilik modülü.</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>MPM</td></tr>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/worker.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/worker.xml.meta?rev=1418664&r1=1418663&r2=1418664&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/worker.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/worker.xml.meta Sat Dec 8 12:56:11 2012
@@ -10,6 +10,6 @@
   <variant outdated="yes">de</variant>
   <variant>en</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>Mime
View raw message