httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r1418663 - in /httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual: caching.xml.tr howto/auth.xml.tr mod/core.xml.tr mod/mod_alias.xml.tr mod/worker.xml.tr
Date Sat, 08 Dec 2012 12:55:11 GMT
Author: nilgun
Date: Sat Dec 8 12:55:10 2012
New Revision: 1418663

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1418663&view=rev
Log:
update for sync with English docs.

Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>

Modified:
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/caching.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/howto/auth.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_alias.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/worker.xml.tr

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/caching.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/caching.xml.tr?rev=1418663&r1=1418662&r2=1418663&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/caching.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/caching.xml.tr [utf-8] Sat Dec 8 12:55:10 2012
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 831031:1396318 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1396318 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/howto/auth.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/howto/auth.xml.tr?rev=1418663&r1=1418662&r2=1418663&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/howto/auth.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/howto/auth.xml.tr [utf-8] Sat Dec 8 12:55:10 2012
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1363757:1410688 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1410688 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Umut Samuk <umut belgeler.org>
  Reviewed by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
@@ -62,14 +62,12 @@
      <li><module>mod_authn_dbm</module></li>
      <li><module>mod_authn_file</module></li>
      <li><module>mod_authnz_ldap</module></li>
-     <li><module>mod_authn_socache</module></li>
     </ul>
    </li>
    <li>Yetkilendirme (bkz.
      <directive module="mod_authz_core">Require</directive> yönergesi)
     <ul>
      <li><module>mod_authnz_ldap</module></li>
-     <li><module>mod_authz_dbd</module></li>
      <li><module>mod_authz_dbm</module></li>
      <li><module>mod_authz_groupfile</module></li>
      <li><module>mod_authz_host</module></li>
@@ -290,6 +288,7 @@
 
   <example>
   &lt;Directory /usr/local/apache/htdocs/sekrit&gt;<br />
+  <indent>
    AuthType Basic<br />
    AuthName intranet<br />
    AuthUserFile /www/passwd/users<br />
@@ -298,6 +297,7 @@
    Order allow,deny<br />
    Allow from internal.com<br />
    Satisfy any<br />
+  </indent>
   &lt;/Directory&gt;
   </example>
 
@@ -336,8 +336,9 @@
   (Yeni bir parola dosyası oluşturmak için <code>-c</code> seçeneği
   kullanılır).</p>
 
-  <p>Şimdi, <code>.htaccess</code> dosyanızı aşağıda görüldüğü
şekilde
-  değiştirebilirsiniz:</p>
+  <p>Şimdi, <code>.htaccess</code> dosyanızı veya
+  <directive module="core" type="section">Directory</directive>
+  bölümünüzü aşağıda görüldüğü şekilde değiştirebilirsiniz:</p>
 
   <example>
    AuthType Basic<br />
@@ -363,13 +364,7 @@
 
   <p><code>Require user umut</code> satırı ile parola dosyasında
   listelenmiş ve parolayı doğru olarak giren herhangi bir kişiye izin
-  vermektense, her grup için ayrı bir parola dosyası tutarak grup
-  davranışını taklit edebilirsiniz. Bu yaklaşımın getirisi:
-  Apache iki dosya yerine sadece bir dosyaya bakar.
-  Götürüsü ise parola dosyalarından oluşan bir dosya demeti sağlamak
-  ve <directive module="mod_authn_file">AuthUserFile</directive>
-  yönergesinde doğru dosyayı belirtmeyi unutmamak zorunda
-  kalmanızdır.</p>
+  vermektense bunu kullanabilirsiniz.</p>
 
  </section>
 
@@ -408,11 +403,13 @@
 
   <example>
   &lt;Directory /www/docs/private&gt;<br />
-  AuthName "Private"<br />
-  AuthType Basic<br />
-  AuthBasicProvider dbm<br />
-  AuthDBMUserFile /www/passwords/passwd.dbm<br />
-  Require valid-user<br />
+  <indent>
+    AuthName "Private"<br />
+    AuthType Basic<br />
+    AuthBasicProvider dbm<br />
+    AuthDBMUserFile /www/passwords/passwd.dbm<br />
+    Require valid-user<br />
+  </indent>
   &lt;/Directory&gt;
   </example>
 

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.tr?rev=1418663&r1=1418662&r2=1418663&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.tr [utf-8] Sat Dec 8 12:55:10 2012
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1379697:1415085 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1415085 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_alias.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_alias.xml.tr?rev=1418663&r1=1418662&r2=1418663&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_alias.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_alias.xml.tr [utf-8] Sat Dec 8 12:55:10
2012
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1327382:1406262 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1406262 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -255,6 +255,8 @@ yönlendirir.</description>
 <contextlist><context>server config</context><context>virtual host</context>
 <context>directory</context><context>.htaccess</context></contextlist>
 <override>FileInfo</override>
+<compatibility>URL-yolu'nun son bileşen olarak belirtilebilmesi desteği Apache
+HTTP Sucusunun 2.2.6 sürümü ile eklendi.</compatibility>
 
  <usage>
   <p><directive>Redirect</directive> yönergesi istemciye bir yönlendirme
@@ -264,9 +266,9 @@ yönlendirir.</description>
    büyüklüğüne duyarlıdır (% imlemesi çözüldükten sonra).
    <code><em>URL-yolu</em></code> olarak göreli yollara izin
verilmez.
    <code><em>URL</em></code> ise ya bir şema ve konak ismi ile
başlayan bir
-   mutlak URL ya da bir bölü çizgisi ile başlayan bir URL yolu olmalıdır.
-   İkinci durumda URL yolunun başına geçerli sunucu ismi ve şemayı sunucu
-   ekler.</p>
+   mutlak URL olmalıdır. Apache HTTP Sucusu 2.2.6 ve sonrasında bir bölü
+   çizgisi ile başlayan bir URL yolu belirtilebilmektedir; bu durumda URL
+   yolunun başına geçerli sunucu ismi ve şemayı sunucu ekler.</p>
 
   <p><code><em>URL-yolu</em></code> ile başlayan istekler
istemciye hedef
    <code><em>URL</em></code> konumuna bir yönlendirme isteği
olarak

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/worker.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/worker.xml.tr?rev=1418663&r1=1418662&r2=1418663&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/worker.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/worker.xml.tr [utf-8] Sat Dec 8 12:55:10 2012
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 421100:1414100 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1414100 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>Mime
View raw message