httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r1393351 - in /httpd/httpd/branches/2.2.x/docs: man/tr/ manual/ manual/misc/ manual/mod/ manual/programs/ manual/vhosts/
Date Wed, 03 Oct 2012 08:41:26 GMT
Author: nilgun
Date: Wed Oct 3 08:41:25 2012
New Revision: 1393351

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1393351&view=rev
Log:
update transformations.

Modified:
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/tr/ab.8
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/tr/htdigest.1
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/content-negotiation.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/content-negotiation.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/install.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/install.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/misc/perf-tuning.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/misc/perf-tuning.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mpm_common.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mpm_common.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/ab.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/ab.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/vhosts/ip-based.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/vhosts/ip-based.xml.meta

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/tr/ab.8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/tr/ab.8?rev=1393351&r1=1393350&r2=1393351&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/tr/ab.8 (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/tr/ab.8 Wed Oct 3 08:41:25 2012
@@ -19,7 +19,7 @@
 .el .ne 3
 .IP "\\$1" \\$2
 ..
-.TH "AB" 8 "2009-09-18" "Apache HTTP Sunucusu" "ab"
+.TH "AB" 8 "2012-10-03" "Apache HTTP Sunucusu" "ab"
 .nh
 .SH Ä°SÄ°M
 ab \- Apache HTTP sunucusu başarım ölçme aracı
@@ -130,6 +130,70 @@ Sonuçları HTML tabloları olarak
 -Z \fIşifre-kümesi\fR
 SSL/TLS şifre kümesi belirtilir (\fBopenssl\fR(1) şifrelerine bakınız)\&.
 
 
+.SH "ÇIKTI"
+ 
+.PP
+Aşağıdaki listede \fBab\fR çıktısındaki değerler açıklanmıştır:
+ 
+ 
+.TP
+Server Software
+Varsa, bu değer başarılı ilk yanıtın \fIserver\fR HTTP başlığında
döner\&. Bu değer, başlıktan saptanan, başlangıçtan 32 onluk değerli
karaktere (gerçekte, bir boşluk veya CR/LF) kadar olan tüm karakterleri içerir\&.
 
+.TP
+Server Hostname
+Komut satırında belirtilen DNS veya IP adresi\&. 
+.TP
+Server Port
+\fBab\fR'nin bağlandığı port\&. Komut satırında bir port belirtilmemişse
http için 80, https için 443 öntanımlıdır\&. 
+.TP
+SSL/TLS Protocol
+İstemci ile sunucu arasında alıp verilen protokol değerleri\&. Bu sadece
SSL kullanılıyorsa çıktılanır\&. 
+.TP
+Document Path
+Komut satırından elde edilen istek URI'si\&. 
+.TP
+Document Length
+Başarıyla dönen ilk belgenin bayt cinsinden uzunluğu\&. Eğer belge uzunluğu
sınama sırasında değişirse yanıt bir hata olarak ele alınır\&.
 
+.TP
+Concurrency Level
+Sınama sırasında eşzamanlanan istemci sayısı\&. 
+.TP
+Time taken for tests
+İlk soket bağlantısının kurulduğu andan son yanıtın alındığı
ana kadar geçen süre\&. 
+.TP
+Complete requests
+Alınan başarılı yanıtların sayısı\&. 
+.TP
+Failed requests
+Başarısız olarak kabul edilen istek sayısı\&. Bu sayı sıfırdan
farklıysa, ayrı bir satırda, bağlantıdan, okumadan, yanlış içerik
uzunluğundan veya istisnalardan kaynaklanan başarısızlık sayıları da
gösterilir\&. 
+.TP
+Write errors
+Yazma sırasında oluşan hata (kırık boru) sayısı\&. 
+.TP
+Non-2xx responses
+200 serisinden olmayan yanıt kodlarının sayısı\&. Tüm yanıtlar 200
kodlu ise bu alan çıktılanmaz\&. 
+.TP
+Keep-Alive requests
+Keep-Alive isteklerinde sonuçlanan bağlantı sayısı\&. 
+.TP
+Total body sent
+Yapılandırılmışsa, sınamanın bir parçası olarak gönderilecek
toplam veri miktarı (bayt)\&. Sınama sırasında gönderi bir veri gövdesi
içermiyorsa bu alan çıktılanmaz\&. 
+.TP
+Total transferred
+Sunucudan alınan toplam bayt sayısı\&. Bu sayı aslında hattan gönderilen
bayt miktarıdır\&. 
+.TP
+HTML transferred
+Sunucudan alınan toplam belge baytı miktarı\&. Bu miktar HTTP başlıklarındaki
baytları içermez\&. 
+.TP
+Requests per second
+Saniyedeki istek sayısı\&. Toplam istek sayısının isteklerin toplam zamanına
oranıdır\&. 
+.TP
+Time per request
+İstek başına harcanan ortalama zaman\&. İlk değerin formülü: eşzamanlananİstemciSayısı
* geçenSüre * 1000 / tamamlananİstekSayısı, ikinci değerin formülü:
geçenSüre * 1000 / tamamlananİstekSayısı 
+.TP
+Transfer rate
+okunanToplam / 1024 / geçenSüre formülü ile hesaplanan aktarım hızı\&.
 
+ 
 .SH "BÖRTÜ BÖCEK"
 
 .PP

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/tr/htdigest.1
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/tr/htdigest.1?rev=1393351&r1=1393350&r2=1393351&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/tr/htdigest.1 (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/tr/htdigest.1 Wed Oct 3 08:41:25 2012
@@ -19,7 +19,7 @@
 .el .ne 3
 .IP "\\$1" \\$2
 ..
-.TH "HTDÄ°GEST" 1 "2012-02-11" "Apache HTTP Sunucusu" "htdigest"
+.TH "HTDÄ°GEST" 1 "2012-10-03" "Apache HTTP Sunucusu" "htdigest"
 .nh
 .SH Ä°SÄ°M
 htdigest \- Özet kimlik doğrulama dosyalarını yönetir
@@ -50,7 +50,7 @@ Bu kılavuz sayfası sadece komut sa
 Kullanıcı ismi, parola ve bölge bilgilerini içeren dosyanın ismi\&. \fB-c\fR
seçeneği verilmişse ve dosya mevcut değilse oluşturulur, dosya mevcutsa silinip
yeniden oluşturulur\&. 
 .TP
 \fIbölge\fR
-Kullanıcının mensup olduğu bölge ismi\&. 
+Kullanıcının mensup olduğu bölge ismi\&. Ayrıntılı bilgi için
http://tools\&.ietf\&.org/html/rfc2617#section-3\&.2\&.1 adresine bakınız\&.
 
 .TP
 \fIkullanıcı\fR
 \fIparola-dosyası\fR'nda oluşturulacak veya güncellenecek kullanıcı ismi\&.
\fIkullanıcı\fR bu dosyada mevcut değilse yeni bir girdi eklenir\&. Girdi mevcutsa
parolası değiştirilir\&. 

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/content-negotiation.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/content-negotiation.html.tr.utf8?rev=1393351&r1=1393350&r2=1393351&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/content-negotiation.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/content-negotiation.html.tr.utf8 [utf-8] Wed Oct
 3 08:41:25 2012
@@ -27,7 +27,6 @@
 <a href="./ko/content-negotiation.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a>
|
 <a href="./tr/content-negotiation.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce
sürüm geçerlidir.</div>
 
 
   <p>Apache, içerik uzlaşımını HTTP/1.1 belirtiminde bahsedildiği şekliyle
@@ -183,7 +182,7 @@
    göre öncelikli olacaktır. Bu nedenle <code>qs</code> değeri özkaynağın
    doğasına bakarak belirlenir.</p>
 
-  <p>Tanınan başlıkların tam listesini <a href="mod/mod_negotiation.html#typemaps">mod_negotation</a>
modülünün
+  <p>Tanınan başlıkların tam listesini <a href="mod/mod_negotiation.html#typemaps">mod_negotiation</a>
modülünün
    belgesinde bulabilirsiniz.</p>
  
 

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/content-negotiation.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/content-negotiation.xml.meta?rev=1393351&r1=1393350&r2=1393351&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/content-negotiation.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/content-negotiation.xml.meta Wed Oct 3 08:41:25
2012
@@ -11,6 +11,6 @@
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/install.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/install.html.tr.utf8?rev=1393351&r1=1393350&r2=1393351&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/install.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/install.html.tr.utf8 [utf-8] Wed Oct 3 08:41:25
2012
@@ -29,7 +29,6 @@
 <a href="./ko/install.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a>
|
 <a href="./tr/install.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce
sürüm geçerlidir.</div>
 
 
   <p>Bu belge Apache HTTP Sunucusunun sadece Unix ve Unix benzeri

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/install.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/install.xml.meta?rev=1393351&r1=1393350&r2=1393351&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/install.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/install.xml.meta Wed Oct 3 08:41:25 2012
@@ -13,6 +13,6 @@
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/misc/perf-tuning.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/misc/perf-tuning.html.tr.utf8?rev=1393351&r1=1393350&r2=1393351&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/misc/perf-tuning.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/misc/perf-tuning.html.tr.utf8 [utf-8] Wed Oct 
3 08:41:25 2012
@@ -25,7 +25,6 @@
 <a href="../ko/misc/perf-tuning.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a>
|
 <a href="../tr/misc/perf-tuning.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce
sürüm geçerlidir.</div>
 
 
   <p>Apache 2.x, esneklik, taşınabilirlik ve başarım arasında bir denge

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/misc/perf-tuning.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/misc/perf-tuning.xml.meta?rev=1393351&r1=1393350&r2=1393351&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/misc/perf-tuning.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/misc/perf-tuning.xml.meta Wed Oct 3 08:41:25 2012
@@ -9,6 +9,6 @@
  <variants>
   <variant>en</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8?rev=1393351&r1=1393350&r2=1393351&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8 [utf-8] Wed Oct 3 08:41:25
2012
@@ -30,7 +30,6 @@
 <a href="../ja/mod/core.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a>
|
 <a href="../tr/mod/core.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce
sürüm geçerlidir.</div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Apache
HTTP Sunucusunda daima mevcut olan çekirdek
 özellikler</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Çekirdek</td></tr></table>
@@ -506,7 +505,12 @@ kullanımı önerilmemektedir.</td></tr>
     <code class="directive"><a href="../mod/mod_rewrite.html#rewritebase">RewriteBase</a></code>,
     <code class="directive"><a href="../mod/mod_rewrite.html#rewritecond">RewriteCond</a></code>,
     <code class="directive"><a href="../mod/mod_rewrite.html#rewriterule">RewriteRule</a></code>
-    yönergelerinin ve <code class="module"><a href="../mod/mod_actions.html">mod_actions</a></code>
modülündeki
+    yönergelerinin, <code class="module"><a href="../mod/mod_alias.html">mod_alias</a></code>
modülündeki
+    <code class="directive"><a href="../mod/mod_alias.html#redirect">Redirect</a></code>,
+    <code class="directive"><a href="../mod/mod_alias.html#redirecttemp">RedirectTemp</a></code>,
+    <code class="directive"><a href="../mod/mod_alias.html#redirectpermanent">RedirectPermanent</a></code>,
+    <code class="directive"><a href="../mod/mod_alias.html#redirectmatch">RedirectMatch</a></code>)
+    ve <code class="module"><a href="../mod/mod_actions.html">mod_actions</a></code>
modülündeki
     <code class="directive"><a href="../mod/mod_actions.html#action">Action</a></code>
     yönergesinin kullanımına izin verilir.
    </dd>
@@ -3449,9 +3453,9 @@ gerçekleşmesi için sunucunun geçmesi
    adresine yönlendirecektir. Eğer kimlik doğrulama da etkinse bu
    kullanıcının iki defa kimlik doğrulamasına sokulmasına sebep olacaktır
    (bir kere <code>www</code> için bir kere de <code>www.mesela.dom</code>
-   için; daha ayrıntılı bilgi için <a href="http://httpd.apache.org/docs/misc/FAQ.html#prompted-twice">SSS</a>’y
-   e bakınız). Fakat <code class="directive">UseCanonicalName Off</code>
olsaydı
-   Apache isteği <code>http://www/splat/</code> adresine yönlendirecekti.</p>
+   için; daha ayrıntılı bilgi için <a href="http://wiki.apache.org/httpd/FAQ#Why_does_Apache_ask_for_my_password_twice_before_serving_a_file.3F">SSS</a>’ye
bakınız). Fakat <code class="directive">UseCanonicalName Off</code>
+   olsaydı Apache isteği <code>http://www/splat/</code> adresine
+   yönlendirecekti.</p>
 
   <p><code>UseCanonicalName DNS</code> diye üçüncü bir seçenek daha
vardır ve
    istek yaparken <code>Host:</code> başlığını kullanmayan eski istemcileri

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.meta?rev=1393351&r1=1393350&r2=1393351&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.meta Wed Oct 3 08:41:25 2012
@@ -11,6 +11,6 @@
   <variant>en</variant>
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mpm_common.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mpm_common.html.tr.utf8?rev=1393351&r1=1393350&r2=1393351&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mpm_common.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mpm_common.html.tr.utf8 [utf-8] Wed Oct 3
08:41:25 2012
@@ -29,7 +29,6 @@
 <a href="../ja/mod/mpm_common.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a>
|
 <a href="../tr/mod/mpm_common.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce
sürüm geçerlidir.</div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Birden
fazla Çok Süreçlilik Modülü (MPM) tarafından gerçeklenmiş
  yönergeler bütünü.</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>MPM</td></tr></table>
@@ -660,7 +659,7 @@
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Çocuk
süreçler için eşgüdüm verisini saklamakta kullanılan
  dosyanın yerini belirler.</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>ScoreBoardFile
<var>dosya-yolu</var></code></td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>ScoreBoardFile
logs/apache_status</code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>ScoreBoardFile
logs/apache_runtime_status</code></td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu
geneli</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>MPM</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td><code
class="module"><a href="../mod/beos.html">beos</a></code>, <code class="module"><a
href="../mod/mpm_winnt.html">mpm_winnt</a></code>, <code class="module"><a
href="../mod/prefork.html">prefork</a></code>, <code class="module"><a
href="../mod/worker.html">worker</a></code></td></tr>
@@ -674,7 +673,7 @@
    dosyayı daima diskte oluşturmasına sebep olur.</p>
 
   <div class="example"><h3>Örnek</h3><p><code>
-   ScoreBoardFile /var/run/apache_status
+   ScoreBoardFile /var/run/apache_runtime_status
   </code></p></div>
 
   <p>Paylaşımlı belleğe eşlemli dosya, çeteleye doğrudan erişmesi gereken

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mpm_common.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mpm_common.xml.meta?rev=1393351&r1=1393350&r2=1393351&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mpm_common.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mpm_common.xml.meta Wed Oct 3 08:41:25 2012
@@ -10,6 +10,6 @@
   <variant outdated="yes">de</variant>
   <variant>en</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8?rev=1393351&r1=1393350&r2=1393351&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8 [utf-8] Wed Oct
 3 08:41:25 2012
@@ -639,7 +639,7 @@ tüketimine sınırlama getirir.</td></t
 <tr><td><a href="core.html#rlimitnproc">RLimitNPROC <var>sayı</var>|max
[<var>sayı</var>|max]</a></td><td></td><td>skdh</td><td>Ç</td></tr><tr><td
class="descr" colspan="4">Apache alt süreçleri tarafından çalıştırılabilecek süreç
sayısına
 sınırlama getirir.</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="core.html#satisfy" id="S" name="S">Satisfy
Any|All</a></td><td> All </td><td>dh</td><td>Ç</td></tr><tr
class="odd"><td class="descr" colspan="4">Konak seviyesinde erişim denetimi ile
kullanıcı kimlik doğrulaması arasındaki etkileşim</td></tr>
-<tr><td><a href="mpm_common.html#scoreboardfile">ScoreBoardFile <var>dosya-yolu</var></a></td><td>
logs/apache_status </td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td
class="descr" colspan="4">Çocuk süreçler için eşgüdüm verisini saklamakta kullanılan
+<tr><td><a href="mpm_common.html#scoreboardfile">ScoreBoardFile <var>dosya-yolu</var></a></td><td>
logs/apache_runtime +</td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td
class="descr" colspan="4">Çocuk süreçler için eşgüdüm verisini saklamakta kullanılan
  dosyanın yerini belirler.</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_actions.html#script">Script <var>method</var>
<var>cgi-script</var></a></td><td></td><td>skd</td><td>T</td></tr><tr
class="odd"><td class="descr" colspan="4">Activates a CGI script for a particular
request
 method.</td></tr>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/ab.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/ab.html.tr.utf8?rev=1393351&r1=1393350&r2=1393351&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/ab.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/ab.html.tr.utf8 [utf-8] Wed Oct 3 08:41:25
2012
@@ -25,7 +25,6 @@
 <a href="../ko/programs/ab.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a>
|
 <a href="../tr/programs/ab.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce
sürüm geçerlidir.</div>
 
   <p><code><strong>ab</strong></code> Apache Hiper Metin
Aktarım Protokolü
    (HTTP) sunucunuzun başarımını ölçmek amacıyla kullanabileceğiniz bir
@@ -36,6 +35,7 @@
 </div>
 <div id="quickview"><ul id="toc"><li><img alt="" src="../images/down.gif"
/> <a href="#synopsis">Kullanım</a></li>
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#options">Seçenekler</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#output">Çıktı</a></li>
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#bugs">Börtü böcek</a></li>
 </ul><h3>Ayrıca bakınız:</h3><ul class="seealso"><li><code
class="program"><a href="../programs/httpd.html">httpd</a></code></li></ul><ul
class="seealso"><li><a href="#comments_section">Yorum</a></li></ul></div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif"
/></a></div>
@@ -228,6 +228,93 @@
   </dl>
 </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif"
/></a></div>
 <div class="section">
+<h2><a name="output" id="output">Çıktı</a></h2>
+  <p>Aşağıdaki listede <code><strong>ab</strong></code>
çıktısındaki değerler
+  açıklanmıştır:
+  </p>
+
+  <dl>
+    <dt>Server Software</dt>
+    <dd>Varsa, bu değer başarılı ilk yanıtın <var>server</var>
HTTP
+    başlığında döner. Bu değer, başlıktan saptanan, başlangıçtan 32 onluk
+    değerli karaktere (gerçekte, bir boşluk veya CR/LF) kadar olan tüm
+    karakterleri içerir.</dd>
+
+    <dt>Server Hostname</dt>
+    <dd>Komut satırında belirtilen DNS veya IP adresi.</dd>
+
+    <dt>Server Port</dt>
+    <dd><code><strong>ab</strong></code>'nin bağlandığı
port. Komut
+    satırında bir port belirtilmemişse http için 80, https için
+    443 öntanımlıdır.</dd>
+
+    <dt>SSL/TLS Protocol</dt>
+    <dd>İstemci ile sunucu arasında alıp verilen protokol değerleri. Bu
+    sadece SSL kullanılıyorsa çıktılanır.</dd>
+
+    <dt>Document Path</dt>
+    <dd>Komut satırından elde edilen istek URI'si.</dd>
+
+    <dt>Document Length</dt>
+    <dd>Başarıyla dönen ilk belgenin bayt cinsinden uzunluğu. Eğer belge
+    uzunluğu sınama sırasında değişirse yanıt bir hata olarak ele
+    alınır.</dd>
+
+    <dt>Concurrency Level</dt>
+    <dd>Sınama sırasında eşzamanlanan istemci sayısı.</dd>
+
+    <dt>Time taken for tests</dt>
+    <dd>İlk soket bağlantısının kurulduğu andan son yanıtın alındığı
ana
+    kadar geçen süre.</dd>
+
+    <dt>Complete requests</dt>
+    <dd>Alınan başarılı yanıtların sayısı.</dd>
+
+    <dt>Failed requests</dt>
+    <dd>Başarısız olarak kabul edilen istek sayısı. Bu sayı sıfırdan
+    farklıysa, ayrı bir satırda, bağlantıdan, okumadan, yanlış içerik
+    uzunluğundan veya istisnalardan kaynaklanan başarısızlık sayıları da
+    gösterilir.</dd>
+
+    <dt>Write errors</dt>
+    <dd>Yazma sırasında oluşan hata (kırık boru) sayısı.</dd>
+
+    <dt>Non-2xx responses</dt>
+    <dd>200 serisinden olmayan yanıt kodlarının sayısı. Tüm yanıtlar 200
+    kodlu ise bu alan çıktılanmaz.</dd>
+
+    <dt>Keep-Alive requests</dt>
+    <dd>Keep-Alive isteklerinde sonuçlanan bağlantı sayısı.</dd>
+
+    <dt>Total body sent</dt>
+    <dd>Yapılandırılmışsa, sınamanın bir parçası olarak gönderilecek
toplam
+    veri miktarı (bayt). Sınama sırasında gönderi bir veri gövdesi
+    içermiyorsa bu alan çıktılanmaz.</dd>
+
+    <dt>Total transferred</dt>
+    <dd>Sunucudan alınan toplam bayt sayısı. Bu sayı aslında hattan
+    gönderilen bayt miktarıdır.</dd>
+
+    <dt>HTML transferred</dt>
+    <dd>Sunucudan alınan toplam belge baytı miktarı. Bu miktar HTTP
+    başlıklarındaki baytları içermez.</dd>
+
+    <dt>Requests per second</dt>
+    <dd>Saniyedeki istek sayısı. Toplam istek sayısının isteklerin toplam
+    zamanına oranıdır.</dd>
+
+    <dt>Time per request</dt>
+    <dd>İstek başına harcanan ortalama zaman. İlk değerin formülü:
+    <code>eşzamanlananİstemciSayısı * geçenSüre * 1000 /
+    tamamlananİstekSayısı</code>, ikinci değerin formülü:
+    <code>geçenSüre * 1000 / tamamlananİstekSayısı</code></dd>
+
+    <dt>Transfer rate</dt>
+    <dd><code>okunanToplam / 1024 / geçenSüre</code> formülü ile
+    hesaplanan aktarım hızı.</dd>
+  </dl>
+</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif"
/></a></div>
+<div class="section">
 <h2><a name="bugs" id="bugs">Börtü böcek</a></h2>
   <p>Duruk bildirimli sabit uzunlukta çeşitli tamponlar vardır.
    Sunucudan gelen yanıt başlıkları ve diğer harici girdiler, komut satırı

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/ab.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/ab.xml.meta?rev=1393351&r1=1393350&r2=1393351&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/ab.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/ab.xml.meta Wed Oct 3 08:41:25 2012
@@ -9,6 +9,6 @@
  <variants>
   <variant>en</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/vhosts/ip-based.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/vhosts/ip-based.html.tr.utf8?rev=1393351&r1=1393350&r2=1393351&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/vhosts/ip-based.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/vhosts/ip-based.html.tr.utf8 [utf-8] Wed Oct 3
08:41:25 2012
@@ -27,28 +27,45 @@
 <a href="../ko/vhosts/ip-based.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a>
|
 <a href="../tr/vhosts/ip-based.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce
sürüm geçerlidir.</div>
 </div>
-<div id="quickview"><ul id="toc"><li><img alt="" src="../images/down.gif"
/> <a href="#requirements">Sistem gereksinimleri</a></li>
+<div id="quickview"><ul id="toc"><li><img alt="" src="../images/down.gif"
/> <a href="#explanation">IP'ye dayalı sanal konak desteği nedir</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#requirements">Sistem
gereksinimleri</a></li>
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#howto">Apache nasıl
ayarlanır?</a></li>
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#multiple">Çok sayıda
sürecin yapılandırılması</a></li>
-<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#single">Sanal konaklar
tek bir sürecin yapılandırılması</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#single">Sanal konaklarla
tek bir sürecin yapılandırılması</a></li>
 </ul><h3>Ayrıca bakınız:</h3><ul class="seealso"><li>
 <a href="name-based.html">İsme Dayalı Sanal Konak Desteği</a>
 </li></ul><ul class="seealso"><li><a href="#comments_section">Yorum</a></li></ul></div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif"
/></a></div>
 <div class="section">
+<h2><a name="explanation" id="explanation">IP'ye dayalı sanal konak desteği
nedir</a></h2>
+  <p>IP'ye dayalı sanal konak desteği, bir isteğin alındığı IP adresi ve
+   porta bağlı olarak farklı yönergeleri uygulamak için bir yoldur. Özetle,
+   farklı siteleri farklı portlardan ve arayüzlerden sunmakta
+   kullanılır.</p>
+
+   <p>Çoğu durumda, <a href="name-based.html">isme dayalı sanal konaklar</a>
+    birçok sanal konağın tek bir IP adresi/port çiftini paylaşmasını
+    sağladığından daha kullanışlıdır. Neyi kullanacağınıza karar vermek için
+    <a href="name-based.html#namevip">İsme dayalı ve IP’ye dayalı Sanal
+    Konaklar</a> bölümüne bakınız.</p>
+</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif"
/></a></div>
+<div class="section">
 <h2><a name="requirements" id="requirements">Sistem gereksinimleri</a></h2>
 
   <p><cite>IP’ye dayalı</cite> deyince, sunucunun <strong>her
IP’ye dayalı
-   sanal konak için ayrı bir IP adresi</strong>ne sahip olduğunu anlıyoruz.
-   Bunun olması için, makine ya çok sayıda ağ bağlantısına sahiptir ya da
-   makinede, günümüzde çoğu işletim sistemi tarafından desteklenen sanal
-   arabirimler kullanılıyordur. (Sanal arabirimlerle ilgili ayrıntılar için
-   sistem belgelerinize bakınız; bu konu genellikle IP rumuzları (ip aliases)
+   sanal konak için ayrı bir IP adresi/port çifti</strong>ne sahip olduğunu
+   anlıyoruz. Bunun olması için, makine ya çok sayıda ağ bağlantısına
+   sahiptir ya da makinede, günümüzde çoğu işletim sistemi tarafından
+   desteklenen sanal arabirimler ve/veya çok sayıda port kullanılıyordur.
+   (Sanal arabirimlerle ilgili ayrıntılar için sistem belgelerinize bakınız;
+   bu konu genellikle çoklu port kullanımı ve/veya IP rumuzları (ip aliases)
    olarak geçer ve ayarlamak için genellikle "ifconfig" komutu
    kullanılır.)</p>
 
+  <p>Apache HTTP Sunucusu terminolojisinde, tek bir IP adresinin çok sayıda
+   TCP portuyla kullanımı IP'ye dayalı sanal konak desteği olarak
+   bilinir.</p>
 </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif"
/></a></div>
 <div class="section">
 <h2><a name="howto" id="howto">Apache nasıl ayarlanır?</a></h2>
@@ -100,7 +117,7 @@
    yönergesi kullanılır. Örnek:</p>
 
   <div class="example"><p><code>
-  Listen www.birkobi.dom:80
+  Listen 192.168.0.1:80
   </code></p></div>
 
   <p>Burada konak ismi yerine IP adresi kullanmanız önerilir (ayrıntılar için
@@ -109,7 +126,7 @@
 
 </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif"
/></a></div>
 <div class="section">
-<h2><a name="single" id="single">Sanal konaklar tek bir sürecin yapılandırılması</a></h2>
+<h2><a name="single" id="single">Sanal konaklarla tek bir sürecin yapılandırılması</a></h2>
 
   <p>Bu durum için, ana sunucu ve sanal konakların tümüne gelen istekler tek
    bir <code class="program"><a href="../programs/httpd.html">httpd</a></code>
süreci tarafından karşılanır. Yapılandırma
@@ -119,31 +136,36 @@
    oluşturulur. Örnek:</p>
 
   <div class="example"><p><code>
-  &lt;VirtualHost www.birkobi.dom&gt;
+  &lt;VirtualHost 192.168.0.1:80&gt;
   <span class="indent">
-   ServerAdmin bilgi@posta.birkobi.dom<br />
+   ServerAdmin bilgi@posta.birkobi.example.com<br />
    DocumentRoot /gruplar/birkobi/belgeler<br />
-   ServerName www.birkobi.dom<br />
+   ServerName birkobi.example.com<br />
    ErrorLog /gruplar/birkobi/günlükler/hatalar.log<br />
    TransferLog /gruplar/birkobi/günlükler/erisim.log
   </span>
   &lt;/VirtualHost&gt;<br />
   <br />
-  &lt;VirtualHost www.digerkobi.dom&gt;
+  &lt;VirtualHost 192.168.0.2:80&gt;
   <span class="indent">
-   ServerAdmin bilgi@posta.digerkobi.dom<br />
+   ServerAdmin bilgi@posta.digerkobi.example.com<br />
    DocumentRoot /gruplar/digerkobi/belgeler<br />
-   ServerName www.digerkobi.dom<br />
+   ServerName digerkobi.example.com<br />
    ErrorLog /gruplar/digerkobi/günlükler/hatalar.log<br />
    TransferLog /gruplar/digerkobi/günlükler/erisim.log
   </span>
   &lt;/VirtualHost&gt;
   </code></p></div>
 
-  <p>Burada konak isimlerinin yerlerine IP adreslerini kullanmanız önerilir
-   (ayrıntılar için <a href="../dns-caveats.html">DNS ile ilgili konular</a>
+  <p>&lt;VirtualHost&gt; yönergelerinde konak isimlerinin yerlerine IP
+   adreslerini kullanmanız önerilir (ayrıntılar için
+   <a href="../dns-caveats.html">DNS ile ilgili konular</a>
    belgesine bakınız).</p>
 
+  <p>Belli bir IP adresi veya port kullanımı bunların joker eşdeğerlerine
+   göre daha yüksek öncelik sağlar ve eşleşen bir sanal konak da genel
+   sunucuya göre öncelik alır.</p>
+
   <p>Süreç oluşturmayı denetleyen yönergeler ve bir kaç başka yönerge dışında
    hemen hemen tüm yapılandırma yönergeleri <code class="directive"><a href="../mod/core.html#virtualhost">VirtualHost</a></code>
bölümleri içinde kullanılabilir. Bir
    yönergenin <code class="directive"><a href="../mod/core.html#virtualhost">VirtualHost</a></code>
bölümlerinde

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/vhosts/ip-based.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/vhosts/ip-based.xml.meta?rev=1393351&r1=1393350&r2=1393351&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/vhosts/ip-based.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/vhosts/ip-based.xml.meta Wed Oct 3 08:41:25 2012
@@ -11,6 +11,6 @@
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>Mime
View raw message