httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r1310504 - in /httpd/httpd/trunk/docs/manual: custom-error.xml.tr mpm.xml.tr urlmapping.xml.tr
Date Fri, 06 Apr 2012 17:50:40 GMT
Author: nilgun
Date: Fri Apr 6 17:50:40 2012
New Revision: 1310504

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1310504&view=rev
Log:
update for sync with English docs.

Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>

Modified:
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/custom-error.xml.tr
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mpm.xml.tr
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/urlmapping.xml.tr

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/custom-error.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/custom-error.xml.tr?rev=1310504&r1=1310503&r2=1310504&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/custom-error.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/custom-error.xml.tr [utf-8] Fri Apr 6 17:50:40 2012
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 788930:1187986 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1187986 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -29,166 +29,174 @@
  <title>Hata Yanıtlarının Kişiselleştirilmesi</title>
 
  <summary>
-  <p>Apache, bazı sorunlara ve hatalara karşılık vereceği yanıtların
-   yapılandırabilmesini mümkün kılan ek bir işlevselliğe sahiptir.</p>
 
-  <p>Site yöneticisi tarafından kişiselleştirilebilen bu tür yanıtlar,
-   sunucu belli hatalar veya sorunlarla karşılaştığında etkin kılınmak
-   üzere tanımlanabilir.</p>
-
-  <p>Bir betik bir hata nedeniyle bir "500 Server Error" yanıtının
-   verilmesine sebep olursa bu yanıt yerine başka bir adrese
-   yönlendirilerek (dahili veya harici) veya doğrudan daha dostça bir
-   metin sunulabilir.</p>
- </summary>
-
- <section id="behavior">
-  <title>Davranış</title>
-
-  <section>
-   <title>Eski Davranış</title>
-
-   <p>NCSA httpd 1.3, çoğunlukla kullanıcıya anlamsız gelen ve sebebiyle
-    kavramsal bir bağ kurulamayan günlük kayıtları üreten, can sıkıcı
-    bazı hata/sorun yanıtları döndürürdü.</p>
-  </section>
-
-  <section>
-   <title>Yeni Davranış</title>
-
-   <p>Sunucudan NCSA kodlu iletiler yerine</p>
-
-   <ul>
-    <li>başka bir metin göstermesi,</li>
-
-    <li>istemciyi başka bir yerel adrese yönlendirmesi veya</li>
-
-    <li>istemciyi bir harici adrese yönlendirmesi</li>
-   </ul>
-
-   <p>istenebilir. Başka bir adrese yönlendirme, hata veya sorunu daha iyi
-    açıklamakta kullanılabilecek bazı bilgilerin aktarılması şartıyla
-    oldukça kullanışlı olabilir.</p>
-
-   <p>Apache, buna olanak vermek için CGI benzeri yeni ortam değişkenleri
-    tanımlamıştır:</p>
+  <p>Apache HTTP Sunucusu 4xx veya 5xx HTTP durum kodları ile ilgili
+   olaylarda soysal hata yanıtları üretse de bu yanıtlar site
+   kullanıcılarına aşırı sade, bilgi vermez ve hatta korkutucu gelebilir.
+   Daha dostça yazılmış, İngilizce değil de kendi dilinizde ve belki
+   sayfalarınızın yerleşimine uygun daha hoş satırlarda özel hata yanıtları
+   üretmek isteyebilirsiniz.</p>
+
+  <p>Kişiselleştirilmiş hata yanıtları, bir hata durumuna göre tasarlanmış
+   herhangi bir HTTP durum kodu (yani 4xx ve 5xx kodlarından biri) için
+   tanımlanabilir.</p>
+
+  <p>Ek olarak bir değer kümesi de sağlanmıştır. Böylece hata belgeleri, <a
+   href="howto/ssi.html">Sunucu taraflı İçerik Yerleştirme</a> kullanılarak
+   bu değişkenlerin değerlerine göre özelleştirilebilir. İsterseniz bunun
+   yerine bir CGI programı veya devingen bir eylemci (PHP, mod_perl, vs.)
+   kullanarak da bu değişkenlerin değerlerine göre hata sayfalarınızı
+   üretebilirsiniz.</p>
 
-   <example>
-    REDIRECT_HTTP_ACCEPT=*/*, image/gif, image/x-xbitmap,
-      image/jpeg<br />
-    REDIRECT_HTTP_USER_AGENT=Mozilla/1.1b2 (X11; I; HP-UX A.09.05
-      9000/712)<br />
-    REDIRECT_PATH=.:/bin:/usr/local/bin:/etc<br />
-    REDIRECT_QUERY_STRING=<br />
-    REDIRECT_REMOTE_ADDR=121.345.78.123<br />
-    REDIRECT_REMOTE_HOST=ooh.ahhh.dom<br />
-    REDIRECT_SERVER_NAME=batti.balik.yan.gider.edu<br />
-    REDIRECT_SERVER_PORT=80<br />
-    REDIRECT_SERVER_SOFTWARE=Apache/0.8.15<br />
-    REDIRECT_URL=/cgi-bin/hatalar.pl
-   </example>
-
-   <p><code>REDIRECT_</code> önekine dikkat edin.</p>
-
-   <p>Yeni adrese (hedefin bir CGI betiği veya SSI sayfası olduğu
-    kabulüyle) en azından <code>REDIRECT_URL</code> ve
-    <code>REDIRECT_QUERY_STRING</code> değişkenleri aktarılır. Diğer
-    değişkenler ise sadece hata veya sorunun öncesinde mevcut oldukları
-    takdirde aktarılacaklardır. Eğer <em>harici</em> yönlendirmeyi
-    <directive module="core">ErrorDocument</directive> yönergesi
-    üzerinden yapıyorsanız bunlara <strong>None</strong> değeri
-    atanacaktır. (Yönlendirme adresi <code>http:</code> ile başlıyorsa
-    adres aynı sunucuya ait olsa bile bu bir harici yönlendirme olarak
-    ele alınır.)</p>
-  </section>
- </section>
+ </summary>
 
- <section id="configuration">
-  <title>Yapılandırma</title>
+ <section id="configuration"><title>Yapılandırma</title>
 
-  <p><directive module="core">ErrorDocument</directive> yönergesinin
-   <code>.htaccess</code> dosyalarında kullanılması sadece <directive
+  <p>Kişiselleştirilmiş hata belgeleri <directive module="core"
+   >ErrorDocument</directive> yönergesi kullanılarak yapılandırılabilir.
Bu
+   yönerge küresel bağlamda olabileceği gibi sanal konak ve dizin
+   bağlamlarında da kullanılabilir. <directive
    module="core">AllowOverride</directive> yönergesine <code>FileInfo</code>
-   atanmışsa mümkündür.</p>
-
-  <p>Bazı örnekler:</p>
+   atanarak <code>.htaccess</code> dosyalarında da kullanılabilir.</p>
 
   <example>
-   ErrorDocument 500 /cgi-bin/hata-kurtarma <br />
    ErrorDocument 500 "Pardon, galiba bizim betik hata verdi." <br />
-   ErrorDocument 500 http://xxx/ <br />
+   ErrorDocument 500 /cgi-bin/hata-kurtarma<br />
+   ErrorDocument 500 http://error.example.com/server_error.html<br />
    ErrorDocument 404 /ozuru_kabahatinden_buyuk/yok.html <br />
    ErrorDocument 401 /Uyeler/NASIL_uye_olunur.html
   </example>
 
-  <p>Burada sözdizimi şöyledir:</p>
+  <p><code>ErrorDocument</code> yönergesinin sözdizimi:</p>
 
   <example>
    ErrorDocument &lt;3-rakamlı-kod&gt; &lt;eylem&gt;
   </example>
 
-  <p><code><em>eylem</em></code> şunlardan biri olabilir:</p>
+  <p><var>eylem</var> şunlardan biri olabilir:</p>
 
-  <ul>
-   <li>Gösterilecek metin. Metin tırnak (") içine alınmalıdır.</li>
+  <ol>
+   <li>Yönlendirmenin yapılacağı dahili adres (<var>eylem</var>
bir "/" ile
+    başlıyorsa).</li>
+   <li>Yönlendirmenin yapılacağı harici adres (<var>eylem</var>
geçerli bir
+    URL ise).</li>
+   <li>Gösterilecek metin (yukardakilerin hiçbiri yoksa). Birden fazla
+    sözcük içeriyorsa tırnak (") içine alınmalıdır.</li>
+  </ol>
+
+  <p>Yerel bir adrese yönlendirme yapılırken ek ortam değişkenleri de
+   atanarak yanıt daha da özelleştirilebilir. Bunlar harici URL'lere
+   gönderilmez.</p>
 
-   <li>Yönlendirmenin yapılacağı harici adres.</li>
+ </section>
+
+ <section id="variables"><title>Kullanılabilen Değişkenler</title>
+
+   <p>Hata durumunu açıklayacak veya hata günlüğüne daha açıkça
+    kaydedilebilecek bazı bilgilerin aktarılması koşuluyla, başka bir
+    adrese yönlendirme kullanışlı olabilir</p>
+
+   <p>Hata yönlendirmesi yapılırken bunu sağlamak için ek ortam değişkenleri
+    tanımlanır. Bu değişkenlerin isimleri, özgün istekle sağlanan
+    başlık isimlerinin önüne 'REDIRECT_' dizgesi getirilerek üretilir.
+    Böylece özgün istek bağlamından hata belgesi üretilebilir.</p>
 
-   <li>Yönlendirmenin yapılacağı dahili adres.</li>
-  </ul>
+   <p>Örneğin, aşağıdaki gibi, daha yararlı olacak ek ortam değişkenleri
+    alabilirsiniz.</p>
+
+   <example>
+    REDIRECT_HTTP_ACCEPT=*/*, image/gif, image/jpeg, image/png<br />
+    REDIRECT_HTTP_USER_AGENT=Mozilla/5.0 Fedora/3.5.8-1.fc12 Firefox/3.5.8<br />
+    REDIRECT_PATH=.:/bin:/usr/local/bin:/sbin<br />
+    REDIRECT_QUERY_STRING=<br />
+    REDIRECT_REMOTE_ADDR=121.345.78.123<br />
+    REDIRECT_REMOTE_HOST=client.example.com<br />
+    REDIRECT_SERVER_NAME=www.example.edu<br />
+    REDIRECT_SERVER_PORT=80<br />
+    REDIRECT_SERVER_SOFTWARE=Apache/2.2.15<br />
+    REDIRECT_URL=/cgi-bin/buggy.pl
+   </example>
+
+   <p><code>REDIRECT_</code> ortam değişkenleri, yönlendirme öncesi
varolan
+    ortam değişkenlerinden üretilir. Bunlar önlerine <code>REDIRECT_</code>
+    getirilerek yeniden isimlendirilir. Örneğin,
+    <code>HTTP_USER_AGENT</code> değişkeni
+    <code>REDIRECT_HTTP_USER_AGENT</code> haline gelir.</p>
+
+   <p><code>REDIRECT_URL</code>, <code>REDIRECT_STATUS</code>
ve
+    <code>REDIRECT_QUERY_STRING</code> mutlaka atanır. Diğer başlıklarla
+    ilgili olanlar ise hata durumu öncesinde mevcut oldukları takdirde
+    üretilirler.</p>
+
+   <p>Eğer <directive module="core">ErrorDocument</directive> hedefi
bir
+    <em>harici</em> yönlendirme ise bunların <strong>hiçbiri</strong>
+    üretilmez (sunucunun bulunduğu konağı hedeflese bile <code>http:</code>
+    ile başlayan herşey harici yönlendirme sayılır).</p>
  </section>
 
- <section id="custom">
-  <title>Özel Hata Yanıtları ve Yönlendirme</title>
+ <section id="custom"><title>Özel Hata Yanıtları</title>
 
-  <p>Apache’nin yönlendirme ile ilgili davranışı bir CGI betiği veya SSI
-   sayfası sözkonusu olduğunda bazı ek ortam değişkenleri ile
-   yapılandırılabilir.</p>
-
-  <section>
-   <title>Eski Davranış</title>
-
-   <p>Yönlendirme yapılan betikte standart CGI değişkenleri kullanılırdı.
-    Yönlendirmenin kaynağı ile ilgili bir belirtiye rastlanmazdı.</p>
-  </section>
-
-  <section>
-   <title>Yeni Davranış</title>
-
-   <p>Yönlendirme yapılan betikte kullanılmak üzere özel olarak
-    tanımlanmış ortam değişkenleri vardır. Her değişkenin ismi
-    <code>REDIRECT_</code> ile başlar. <code>REDIRECT_</code>
ortam
-    değişkenleri, yönlendirme öncesinde tanımlanmış CGI ortam
-    değişkenlerinin isimlerinin başına <code>REDIRECT_</code> öneki
-    getirilerek oluşturulur. Yani, <code>HTTP_USER_AGENT</code> değişkeni
-    <code>REDIRECT_HTTP_USER_AGENT</code> haline gelir. Bunlara ek
-    olarak, betiğe olayın izini sürmekte yardımcı olması için
-    <code>REDIRECT_URL</code> ve <code>REDIRECT_STATUS</code>
-    değişkenleri tanımlanmıştır. Erişim günlüğüne özgün adresle birlikte
-    yönlendirme adresi de kaydedilir.</p>
-
-   <p>Eğer <directive module="core">ErrorDocument</directive> yönergesi
-    bir yerel CGI betiğine yönlendirme belirtiyorsa, hatanın kaynağı
-    hakkında istemciye bilgi vermek amacıyla betiğin çıktısında bir
-    "<code>Status:</code>" başlık alanına yer verilmesi önerilir.
-    Örneğin, bir Perl betiği şunları içerebilirdi:</p>
+   <p>Hata yanıtınızı üretmek için sunucu taraflı içerik yerleştirme, bir
+    CGI betiği veya başka bir eylemciyi devingen eylemci olarak
+    kullanıyorsanız, bu yanıtı özelleştirmek için bu kullanıma özel
+    üretilmiş ortam değişkenlerini kullanmak isteyebilirsiniz.</p>
+
+   <p><directive module="core">ErrorDocument</directive> yönergesi
bir CGI
+    betiğine bir yerel yönlendirme belirtiyorsa, hatanın kaynağı hakkında
+    istemciye bilgi vermek amacıyla betiğin çıktısında bir
+    "<code>Status:</code>" başlık alanına yer verilmelidir. Örneğin,
bir
+    Perl betiği şunları içerebilirdi:</p>
 
    <example>
     ... <br />
-    print "Content-type: text/html; charset=UTF-8\n"; <br />
+    print "Content-type: text/html\n"; <br />
     printf "Status: %s durumu saptandı.\n", $ENV{"REDIRECT_STATUS"}; <br />
     ...
    </example>
 
-   <p>Eğer betik, <code>404&nbsp;Not&nbsp;Found</code> gibi,
belli bir
-    hata durumunu ele almaya adanmışsa duruma özel kod ve hata metni
+   <p>Eğer betik, <code>404&nbsp;Not&nbsp;Found</code> gibi,
belli bir hata
+    durumunu ele almaya adanmışsa duruma özel kod ve hata metni
     kullanılabilir.</p>
 
    <p>Eğer yanıt, (istemci taraflı yönlendirme yapılırken) bir
-    <code>Location:</code> başlığı da içeriyorsa betiğin çıktıya
uygun
-    bir <code>Status:</code> başlığı (<code>302&nbsp;Found</code>
gibi)
-    eklemesinin <em>gerekli</em> oluşuna dikkat ediniz. Aksi takdirde,
-    <code>Location:</code> başlığı etkisiz olabilir.</p>
-  </section>
+    <code>Location:</code> başlığı da içeriyorsa betiğin çıktıya
uygun bir
+    <code>Status:</code> başlığı (<code>302&nbsp;Found</code>)
eklemesinin
+    gerekli oluşuna dikkat ediniz. Aksi takdirde, <code>Location:</code>
+    başlığı etkisiz olabilir.</p>
+
  </section>
+
+ <section id="multi-lang"><title>Çok Dilli Özel Hata Belgeleri</title>
+
+  <p>Apache HTTP Sunucusunun kurulumunda, 16 dile çevrilmiş özel hata
+   iletileri belgeleri içeren bir dizin bulunmaktadır. Ayrıca,
+   <code>conf/extra</code> yaplandırma dizininde bu özelliği etkin kılmak
+   için yapılandırmaya dahil edilebilecek bir yapılandırma dosyası
+   vardır.</p>
+
+  <p>Sunucu yapılandırma dosyanızda şöyle satırlar görebilirsiniz:</p>
+
+  <example>
+  # Multi-language error messages<br />
+  #Include conf/extra/httpd-multilang-errordoc.conf
+  </example>
+
+  <p>Bu <code>Include</code> satırını açıklama olmaktan çıkarırsanız
+   bu özelliği etkinleştirmiş olursunuz. Böylece, istemcinin tarayıcısında
+   belirtilmiş dil tercihine uygun dil uzlaşımlı hata iletileri
+   sağlanır.</p>
+
+  <p>Ek olarak, bu belgeler çeşitli <code>REDIRECT_</code> değişkenleri
+   içerir. Böylece, son kullanıcıya neler olduğu ve şimdi ne yapması
+   beklendiği hakkında ek bilgiler sağlanabilir.</p>
+
+  <p>Bu belgeleri istediğiniz kadar özelleştirebilir, kullanıcıya siteniz
+   hakkında ve orada bulabilecekleri şeylere dair faydalı bilgiler de
+   sağlayabilirsiniz.</p>
+
+  <p>Bu özelliği kullanmak için <module>mod_include</module> ve
+   <module>mod_negotiation</module> etkin kılınmalıdır.</p>
+
+ </section>
+
 </manualpage>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mpm.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mpm.xml.tr?rev=1310504&r1=1310503&r2=1310504&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mpm.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mpm.xml.tr [utf-8] Fri Apr 6 17:50:40 2012
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 804678:1174747 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1174747 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -39,24 +39,26 @@
    çalışabilen güçlü ve esnek bir HTTP sunucusu olarak tasarlanmıştır.
    Farklı platformlar ve farklı ortamlar çoğunlukla farklı özellikler veya
    aynı özelliğin en yüksek verimlilikle gerçeklenmesi için farklı yöntemler
-   gerektirir. Apache, geniş ortam çeşitliliğini daima modüler tasarımı
-   sayesinde uzlaştırmıştır. Bu tasarım, site yöneticilerine, sunucularında
-   bulunmasını istedikleri özellikleri derleme sırasında veya çalışma anında
-   gerekli modülleri yüklemek suretiyle seçebilme imkanı verir.</p>
-
-  <p>Apache 2.0, bu modüler tasarımı sunucunun en temel işlevlerine kadar
-   indirmiştir. Sunucu, Çok Süreçlilik Modülleri adı verilen ve makine
-   üzerindeki ağ portlarının bağlanmasından, isteklerin kabul edilmesinden
-   ve bu istekleri yanıtlayacak çocuklara dağıtmaktan sorumlu olan
-   modüllerin seçimine imkan verecek bir yapılanma ile gelir.</p>
+   gerektirir. Apache httpd, geniş ortam çeşitliliğini daima modüler
+   tasarımı sayesinde uzlaştırmıştır. Bu tasarım, site yöneticilerine,
+   sunucularında bulunmasını istedikleri özellikleri derleme sırasında veya
+   çalışma anında gerekli modülleri yüklemek suretiyle seçebilme imkanı
+   verir.</p>
+
+  <p>Apache HTTP Sunucusu 2.0, bu modüler tasarımı sunucunun en temel
+   işlevlerine kadar indirmiştir. Sunucu, Çok Süreçlilik Modülleri adı
+   verilen ve makine üzerindeki ağ portlarının bağlanmasından, isteklerin
+   kabul edilmesinden ve bu istekleri yanıtlayacak çocuklara dağıtmaktan
+   sorumlu olan modüllerin seçimine imkan verecek bir yapılanma ile
+   gelir.</p>
 
   <p>Sunucunun modüler tasarımının bu seviyede genişletilmesi iki önemli
    yarar sağlar:</p>
 
   <ul>
-   <li>Apache geniş çeşitlilikteki işletim sistemlerini daha temiz ve daha
-    verimli bir şekilde destekleyebilmektedir. Özellikle,
-    <module>mpm_winnt</module> modülü, Apache 1.3’te kullanılan POSIX
+   <li>Apache httpd geniş çeşitlilikteki işletim sistemlerini daha temiz ve
+    daha verimli bir şekilde destekleyebilmektedir. Özellikle,
+    <module>mpm_winnt</module> modülü, Apache httpd 1.3’te kullanılan
POSIX
     katmanının yerine işletim sistemine özgü özellikleri
     kullanabildiğinden, Apache HTTP Sunucusunun Windows sürümü artık çok
     daha verimli bir duruma gelmiştir. Aynı fayda özelleştirilmiş MPM’lerle
@@ -70,43 +72,66 @@
     modüllerinden birini seçebilmektedir.</li>
   </ul>
 
-  <p>Kullanıcı açısından MPM’lerin diğer Apache modüllerinden görünüşte
bir
-   farkı yoktur. Asıl fark sunucuya yüklenebilecek azami MPM modülü
+  <p>Kullanıcı açısından MPM’lerin diğer Apache httpd modüllerinden görünüşte
+   bir farkı yoktur. Asıl fark sunucuya yüklenebilecek azami MPM modülü
    sayısının bir ve yalnız bir olarak sınırlanmış olmasıdır. Mevcut MPM
-   modülleri <a href="mod/">modül dizini</a> sayfasında listelenmiştir..</p>
+   modülleri <a href="mod/">modül dizini</a> sayfasında listelenmiştir.</p>
 
 </section>
 
-<section id="choosing"><title>MPM Seçimi</title>
-
-  <p>MPM’ler paket yapılandırması sırasında seçilmeli ve sunucu içinde
-   derlenmelidir. Derleyiciler evrelerin kullanılacağını bildikleri
-   takdirde çoğu işlevi evreleri kullanacak şekilde
-   en iyileyebilmektedir.</p>
-
-  <p>Kullanmak istediğiniz MPM’yi kendiniz seçmek istediğiniz takdirde
-   <program>configure</program> betiğini
-   <code>--with-mpm=<em>AD</em></code> seçeneği ile kullanınız.
Burada
-   <em>AD</em> istenen MPM’nin adıdır.</p>
-
-  <p>Sunucu derlendikten sonra hangi MPM’nin seçilmiş olduğunu <code>./httpd
-   -l</code> komutuyla saptamak mümkündür. Bu komut, MPM de dahil omak
-   üzere sunucuyla birlikte derlenmiş tüm modülleri listeleyecektir.</p>
-</section>
-
 <section id="defaults"><title>Öntanımlı MPM’ler</title>
 
   <p>Aşağıdaki tabloda çeşitli işletim sistemlerinde öntanımlı olan MPM’ler
    listelenmiştir. Derleme sırasında başka bir seçim yapmadığınız takdirde
    bu işletim sistemlerinde bu MPM’ler seçilmiş olacaktır.</p>
 
-  <table>
+  <table border="1" style="zebra">
    <columnspec><column width=".2"/><column width=".2"/></columnspec>
    <tr><td>Netware</td><td><module>mpm_netware</module></td></tr>
    <tr><td>OS/2</td><td><module>mpmt_os2</module></td></tr>
-   <tr><td>Unix</td><td><module>prefork</module></td></tr>
+   <tr><td>Unix</td><td>Platformun yapabildiklerine bağlı olarak,
+    <module>prefork</module>, <module>worker</module> veya
+    <module>event</module></td></tr>
    <tr><td>Windows</td><td><module>mpm_winnt</module></td></tr>
   </table>
 </section>
 
+<section id="static"><title>Bir MPM'i bir duruk modül olarak derlemek</title>
+
+  <p>MPM'ler tüm platformlarda duruk (static) modüller olarak derlenebilir.
+   Derleme sırasında tek bir modül seçilir ve sunucu ile ilintilenir. MPM
+   değiştirilmek istenirse sunucunun yeniden derlenmesi gerekir.</p>
+
+  <p>Öntanımlı MPM seçimin değiştirmek için <program>configure</program>
+   betiğinin <code>--with-mpm=<em>AD</em></code> seçeneği kullanılır.
+   Buradaki <em>AD</em> istenen MPM'in ismidir.</p>
+
+  <p>Sunucu bir kere derlendi mi, hangi MPM'in seçilmiş olduğunu
+   <code>./httpd -l</code> komutuyla öğrenebilirsiniz. Bu komut, içerilen
+   MPM dahil, sunucu içinde derlenmiş bütüm modülleri listeler.</p>
+
+</section>
+
+<section id="dynamic"><title>Bir MPM'i bir DSO modülü olarak derlemek</title>
+
+  <p>Unix ve benzeri platformlarda, MPM'ler DSO modülleri olarak derlenebilir
+   ve diğer DSO modülleri gibi sunucuya devingen olarak yüklenebilir. DSO
+   modülü olarak derlenen MPM'ler, sunucunun yeniden derlenmesini
+   gerektirmeden <directive module="mod_so">LoadModule</directive> yönergesi
+   güncellenerek değiştirilebilir.</p>
+
+  <p>Bu özellik <program>configure</program> betiğinin
+   <code>--enable-mpms-shared</code> seçeneği ile etkinleştirilebilir.
+   <code><em>all</em></code> değeri belirtilerek platform için
+   kullanılabilen tüm modüller kurulur. İstenirse, değer olarak bir MPM
+   listesi de belirtilebilir.</p>
+
+  <p>Özdevinimli olarak seçilerek veya <program>configure</program>
betiğine
+   <code>--with-mpm</code> seçeneğiyle belirtilerek seçilen öntanımlı
MPM
+   üretilen sunucu yapılandırma dosyasıyla yüklenir. Farklı bir MPM seçmek
+   için MPM'i <directive module="mod_so">LoadModule</directive> yönergesinde
+   belirtin.</p>
+
+</section>
+
 </manualpage>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/urlmapping.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/urlmapping.xml.tr?rev=1310504&r1=1310503&r2=1310504&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/urlmapping.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/urlmapping.xml.tr [utf-8] Fri Apr 6 17:50:40 2012
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1041851:1298256 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1310494 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -263,10 +263,10 @@
    Substitute s/dahili\.mesela\.dom/harici.mesela.dom/i
   </example>
 
-   <p>Ayrıca, Üçüncü parti modüller
-   arasında HTML ve XHTML’de hiperbağları yeniden yazabilen <a
-   href="http://apache.webthing.com/mod_proxy_html/" >mod_proxy_html</a>
-   adında bir modül de vardır.</p>
+   <p>HTML ve XHTML’de hiperbağları daha bilgece yeniden yazabilen
+   <module>mod_proxy_html</module> modülü de kullanılabilir. Yeniden
+   yazılması gereken URL eşlemlerini oluşturmanızı sağlar, böylece karmaşık
+   vekil senaryoları oluşturulabilir.</p>
 </section>
 
 <section id="rewrite"><title>Yeniden Yazma Motoru</title>Mime
View raw message