httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r1310499 [2/3] - in /httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual: ./ mod/ platform/ rewrite/
Date Fri, 06 Apr 2012 17:42:40 GMT
Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mpm_common.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mpm_common.html.tr.utf8?rev=1310499&r1=1310498&r2=1310499&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mpm_common.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mpm_common.html.tr.utf8 [utf-8] Fri Apr 6 17:42:39 2012
@@ -26,7 +26,6 @@
 <a href="../ja/mod/mpm_common.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
 <a href="../tr/mod/mpm_common.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Birden fazla Çok Süreçlilik Modülü (MPM) tarafından gerçeklenmiş
  yönergeler bütünü.</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>MPM</td></tr></table>
@@ -59,38 +58,47 @@
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="directive-section"><h2><a name="CoreDumpDirectory" id="CoreDumpDirectory">CoreDumpDirectory</a> <a name="coredumpdirectory" id="coredumpdirectory">Yönergesi</a></h2>
 <table class="directive">
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td><code>core</code> dosyasını dökümlemek üzere Apache’nin geçmeye
- çalışacağı dizin.</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td><code>core</code> dosyasını dökümlemek üzere Apache HTTP
+  Sunucusunun geçmeye çalışacağı dizin.</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>CoreDumpDirectory <var>dizin</var></code></td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>Öntanımlı değer için aşağıdaki açıklamaya bakınız</code></td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>MPM</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/mpm_winnt.html">mpm_winnt</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/prefork.html">prefork</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/event.html">event</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/prefork.html">prefork</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code></td></tr>
 </table>
-  <p>Bu yönerge <code>core</code> dosyasını dökümlemek üzere Apache’nin
+  <p>Bu yönerge <code>core</code> dosyasını dökümlemek üzere Apache httpd’nin
    geçmeye çalışacağı dizini belirler. Eğer işletim sisteminiz, çöken bir
-   sürecin olması durumunda <code>core</code> dosyasını çalışma dizinine
-   yazacak şekilde yapılandırılmışsa,
+   sürecin olması durumunda <code>core</code> dosyasını çöken sürecin
+   çalışma dizinine yazacak şekilde yapılandırılmışsa,
    <code class="directive">CoreDumpDirectory</code> yönergesinin değeri olarak,
    öntanımlı olan ve sunucuyu çalıştıran kullanıcı tarafından yazılamayan
-   <code class="directive"><a href="../mod/core.html#serverroot">ServerRoot</a></code> dizini yerine çalışma
-   dizinini belirtmek gerekir.</p>
+   <code class="directive"><a href="../mod/core.html#serverroot">ServerRoot</a></code> dizini yerine başka bir
+   çalışma dizini belirtmek gerekir.</p>
+
   <p>Hata ayıklamak amacıyla bir <code>core</code> dosyası dökümlemek
    isterseniz farklı bir yer belirtmek için bu yönergeyi
    kullanabilirsiniz. Eğer işletim sisteminiz çöken bir sürecin olması
-   durumunda <code>core</code> dosyasını çalışma dizinine yazacak şekilde
-   yapılandırılmamışsa, bu yönergenin bir etkisi olmaz.</p>
+   durumunda <code>core</code> dosyasını çöken sürecin çalışma dizinine
+   yazacak şekilde yapılandırılmamışsa, bu yönergenin bir etkisi olmaz.</p>
 
   <div class="note"><h3>Linux üzerinde <code>core</code> dökümlemek</h3>
-   <p>Apache root olarak başlatılıp başka bir kullanıcıya geçilirse Linux
-    çekirdeği süreç tarafından yazılabilir olsa bile <code>core</code>
-    dökümlemeyi <em>iptal eder</em>. Eğer
+   <p>Apache httpd root olarak başlatılıp başka bir kullanıcıya geçilirse
+    Linux çekirdeği, süreç tarafından yazılabilir olsa bile
+    <code>core</code> dökümlemeyi <em>iptal eder</em>. Eğer
     <code class="directive">CoreDumpDirectory</code> yönergesi ile açıkça bir
-    dizin belirtirseniz, Apache (2.0.46 ve sonraki sürümleri), Linux 2.4
-    ve sonrasında <code>core</code> dökümlemeyi yeniden
+    dizin belirtirseniz, Apache httpd (2.0.46 ve sonraki sürümleri), Linux
+    2.4 ve sonrasında <code>core</code> dökümlemeyi yeniden
     etkinleştirecektir.</p>
   </div>
 
+  <div class="note">
+  <h3>BSD üzerinde <code>core</code> dökümlemek</h3>
+  <p>BSD sistemlerinde (FreeBSD gibi) suid bitli çalıştırılabilirlerin
+   <code>core</code> dökümlemesini etkin kılmak için
+   <code>kern.sugid_coredump</code> değişkenine 1 değerini atayın.
+  </p>
+  </div>
+
   <div class="note"><h3>Özel sinyaller</h3>
    <p><code class="directive">CoreDumpDirectory</code> işlemi sadece belli
     sinyaller için gerçekleşir: SIGFPE, SIGILL, SIGABORT, SIGSEGV ve
@@ -113,7 +121,7 @@
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>EnableExceptionHook Off</code></td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>MPM</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/prefork.html">prefork</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/event.html">event</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/prefork.html">prefork</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code></td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Compatibility">Uyumluluk:</a></th><td>Sürüm 2.0.49 ve sonrasında mevcuttur</td></tr>
 </table>
   <p>Güvenlik sebebiyle bu yönerge sadece Apache
@@ -157,17 +165,18 @@
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>MPM</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/mpm_netware.html">mpm_netware</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpm_winnt.html">mpm_winnt</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpmt_os2.html">mpmt_os2</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/perchild.html">perchild</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/prefork.html">prefork</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/event.html">event</a></code></td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Compatibility">Uyumluluk:</a></th><td>Apache 2.0’dan beri gerekli yönergelerden biridir.<br />
-<var>protokol</var> argümanı 2.1.5 sürümünde eklenmiştir.</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Compatibility">Uyumluluk:</a></th><td>Apache HTTP Sunucusu 2.0’dan beri gerekli yönergelerden
+  biridir.<br /><var>protokol</var> değiştirgesi 2.1.5 sürümünde
+  eklenmiştir.</td></tr>
 </table>
-  <p><code class="directive">Listen</code> yönergesi Apache’yi sadece belli IP
+  <p><code class="directive">Listen</code> yönergesi Apache httpd’yi sadece belli IP
    adreslerini ve portlarını dinlemeye sevkeder.
    <code class="directive">Listen</code> artık belirtilmesi zorunlu yönergelerden
    biridir. Yapılandırma dosyasında bulunmadığı takdirde sunucu
-   başlatılırken başarısız olacaktır. Bu Apache Sunucusunun önceki
+   başlatılırken başarısız olacaktır. Bu Apache HTTP Sunucusunun önceki
    sürümünde böyle değildi.</p>
 
-  <p><code class="directive">Listen</code> yönergesi Apache’ye, sadece belli
+  <p><code class="directive">Listen</code> yönergesi Apache httpd’ye, sadece belli
    portlardan veya IP adresi ve port çiftlerinden gelen istekleri kabul
    etmesini söyler. Eğer sadece port numarası belirtilmişse sunucu
    belirtilen portu bütün ağ arabirimlerinde dinleyecektir. Eğer portla
@@ -227,8 +236,10 @@
 <h3>Ayrıca bakınız:</h3>
 <ul>
 <li><a href="../dns-caveats.html">DNS ve Apache ile ilgili Konular</a> </li>
-<li><a href="../bind.html">Sunucunun Kullandığı Adreslerin ve Portların
- Ayarlanması</a></li>
+<li><a href="../bind.html">Apache HTTP Sunucusunun Kullandığı Adreslerin
+  ve Portların Ayarlanması</a></li>
+<li><a href="http://wiki.apache.org/httpd/CouldNotBindToAddress"><code>Address already in use</code> hata iletisinin ve diğer sebeplerin
+açıklaması</a></li>
 </ul>
 </div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
@@ -240,7 +251,7 @@
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>ListenBacklog 511</code></td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>MPM</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/beos.html">beos</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/leader.html">leader</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpm_netware.html">mpm_netware</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpm_winnt.html">mpm_winnt</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpmt_os2.html">mpmt_os2</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/prefork.html">prefork</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/event.html">event</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpm_netware.html">mpm_netware</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpm_winnt.html">mpm_winnt</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpmt_os2.html">mpmt_os2</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/prefork.html">prefork</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code></td></tr>
 </table>
   <p>Bekleyen bağlantılar kuyruğunun azami uzunluğu. Genellikle bu ayar ne
    gerekir ne de istenir. Ancak bazı sistemlerde TCP SYN yüklenme
@@ -258,47 +269,82 @@
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="directive-section"><h2><a name="MaxConnectionsPerChild" id="MaxConnectionsPerChild">MaxConnectionsPerChild</a> <a name="maxconnectionsperchild" id="maxconnectionsperchild">Yönergesi</a></h2>
 <table class="directive">
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Limit on the number of connections that an individual child server
-will handle during its life</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>MaxConnectionsPerChild <var>number</var></code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Tek bir çocuk sürecin ömrü boyunca işleme sokabileceği istek
+ sayısını sınırlamakta kullanılır.</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>MaxConnectionsPerChild <var>sayı</var></code></td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>MaxConnectionsPerChild 0</code></td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>MPM</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/event.html">event</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpm_netware.html">mpm_netware</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpm_winnt.html">mpm_winnt</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpmt_os2.html">mpmt_os2</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/prefork.html">prefork</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code></td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Compatibility">Uyumluluk:</a></th><td>Available Apache HTTP Server 2.3.9 and later. The old name
-<code>MaxRequestsPerChild</code> is still supported.</td></tr>
-</table><p>Bu yönergenin belgesi henüz Türkçeye çevrilmedi.
-      Lütfen İngilizce sürümüne bakınız.</p></div>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/event.html">event</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpm_netware.html">mpm_netware</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpmt_os2.html">mpmt_os2</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpm_winnt.html">mpm_winnt</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/prefork.html">prefork</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Compatibility">Uyumluluk:</a></th><td>Apache HTTP Sunucusunun 2.3.9 ve sonraki sürümlerinde
+  kullanılabilmektedir. Eski isim <code>MaxRequestsPerChild</code> hala
+  desteklenmektedir.</td></tr>
+</table>
+  <p><code class="directive">MaxConnectionsPerChild</code> yönergesi, tek bir çocuk
+   sürecin işleme sokabileceği istek sayısını sınırlamakta kullanılır.
+   <code class="directive">MaxConnectionsPerChild</code> istekten sonra çocuk süreç
+   ölür. Eğer <code class="directive">MaxConnectionsPerChild</code> için
+   <code>0</code> belirtilmişse sürecin ömrü sonsuz olacaktır.</p>
+
+  <p><code class="directive">MaxConnectionsPerChild</code> için sıfırdan farklı bir
+   değer belirtilmesi sürecin kullanacağı bellek miktarını sınırlamak
+   suretiyle olası bellek sızıntılarını engeller.</p>
+
+</div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="directive-section"><h2><a name="MaxMemFree" id="MaxMemFree">MaxMemFree</a> <a name="maxmemfree" id="maxmemfree">Yönergesi</a></h2>
 <table class="directive">
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td><code>free()</code> çağrılmaksızın ana bellek ayırıcının
  ayırmasına izin verilen azami bellek miktarını belirler.</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>MaxMemFree <var>kB-sayısı</var></code></td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>MaxMemFree 0</code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>MaxMemFree 2048</code></td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>MPM</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/beos.html">beos</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/leader.html">leader</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpm_netware.html">mpm_netware</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/prefork.html">prefork</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/threadpool.html">threadpool</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpm_winnt.html">mpm_winnt</a></code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/event.html">event</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpm_netware.html">mpm_netware</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/prefork.html">prefork</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpm_winnt.html">mpm_winnt</a></code></td></tr>
 </table>
   <p><code class="directive">MaxMemFree</code> yönergesi, <code>free()</code>
-   çağrılmaksızın ana bellek ayırıcının ayırmasına izin verilen azami
-   bellek miktarını kB cinsinden belirler. Bir değerle belirtilmediğinde
-   veya <code>0</code> değeriyle belirtildiğinde eşik sınırsız
+   çağrılmaksızın her bellek ayırıcının ayırmasına izin verilen azami
+   bellek miktarını kB cinsinden belirler. Evreli MPM'lerde her evre kendi
+   ayırıcısına sahiptir. <code>0</code> değeri belirtildiğinde eşik sınırsız
    olacaktır.</p>
 
 </div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="directive-section"><h2><a name="MaxRequestWorkers" id="MaxRequestWorkers">MaxRequestWorkers</a> <a name="maxrequestworkers" id="maxrequestworkers">Yönergesi</a></h2>
 <table class="directive">
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Maximum number of connections that will be processed
-simultaneously</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>MaxRequestWorkers <var>number</var></code></td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>See usage for details</code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Aynı anda işleme sokulacak azami bağlantı sayısı</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>MaxRequestWorkers <var>sayı</var></code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>Ayrıntılar için aşağıdaki açıklamaya bakınız.</code></td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>MPM</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/event.html">event</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/prefork.html">prefork</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code></td></tr>
-</table><p>Bu yönergenin belgesi henüz Türkçeye çevrilmedi.
-      Lütfen İngilizce sürümüne bakınız.</p></div>
+</table>
+  <p><code class="directive">MaxRequestWorkers</code> yönergesi aynı anda işleme
+   sokulacak bağlantı sayısını sınırlamak için kullanılır. <code class="directive">MaxRequestWorkers</code> bağlantı isteğinden fazlası geldiği
+   takdirde bu istekler normal olarak kuyruğa alınıp bekletilir. Kuyrukta
+   bekletilecek isteklerin azami sayısı ise <code class="directive"><a href="#listenbacklog">ListenBacklog</a></code> yönergesi ile belirlenir. İstek sunmakta olan
+   çocuk süreçlerden biri serbest kaldığında bekletilen bağlantılardan
+   birine hizmet sunulmaya başlanır.</p>
+
+  <p>Evreli olmayan sunucularda (<code class="module"><a href="../mod/prefork.html">prefork</a></code> gibi)
+   <code class="directive">MaxRequestWorkers</code> yönergesi istekleri sunmak için
+   başlatılacak çocuk süreçlerin azami sayısını belirler. Öntanımlı değer
+   256 olup bu değeri arttırmak isterseniz <code class="directive"><a href="#serverlimit">ServerLimit</a></code> değerini de
+   arttırmalısınız.</p>
+
+  <p>Çok evreli ve melez sunucularda (<code class="module"><a href="../mod/event.html">event</a></code> veya
+   <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code> gibi) <code class="directive">MaxRequestWorkers</code>
+   yönergesi istemcilere hizmet verecek evre sayısını sınırlar. Öntanımlı
+   değer melez MPM’ler için 16'dır
+   (<code class="directive"><a href="#serverlimit">ServerLimit</a></code> ile <code class="directive"><a href="#threadsperchild">ThreadsPerChild</a></code> çarpılır: <code>16 x
+   25</code>). Bu bakımdan <code class="directive">MaxRequestWorkers</code> değerini
+   16 süreçten fazlasına ayarlamak için <code class="directive"><a href="#serverlimit">ServerLimit</a></code> değerini de arttırmalısınız.</p>
+
+  <p><code class="directive">MaxRequestWorkers</code> yerine 2.3.13 öncesinde
+   <code class="directive">MaxClients</code> kullanılırdı. Eski isim hala
+   desteklenmektedir.</p>
+
+</div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="directive-section"><h2><a name="MaxSpareThreads" id="MaxSpareThreads">MaxSpareThreads</a> <a name="maxsparethreads" id="maxsparethreads">Yönergesi</a></h2>
 <table class="directive">
@@ -307,7 +353,7 @@ simultaneously</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>Ayrıntılar için aşağıdaki açıklamaya bakınız.</code></td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>MPM</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/mpm_netware.html">mpm_netware</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpmt_os2.html">mpmt_os2</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/event.html">event</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpm_netware.html">mpm_netware</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpmt_os2.html">mpmt_os2</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code></td></tr>
 </table>
   <p>Boştaki azami evre sayısı. Her MPM bu yönerge karşısında farklı
    davranır.</p>
@@ -320,14 +366,14 @@ simultaneously</td></tr>
   <p><code class="module"><a href="../mod/mpm_netware.html">mpm_netware</a></code> için <code>MaxSpareThreads 100</code>
    öntanımlıdır. Bu MPM tek bir süreç olarak çalıştığından boştaki evre
    sayısı aynı zamanda sunucu genelinde boştaki evre sayısıdır.</p>
-  
+
   <p><code class="module"><a href="../mod/mpmt_os2.html">mpmt_os2</a></code> modülü <code class="module"><a href="../mod/mpm_netware.html">mpm_netware</a></code> modülü
    gibi çalışır. <code class="module"><a href="../mod/mpmt_os2.html">mpmt_os2</a></code> için öntanımlı değer
    <code>10</code>'dur.</p>
 
   <div class="note"><h3>Kısıtlamalar</h3>
    <p><code class="directive">MaxSpareThreads</code> için değer aralığı sınırlıdır.
-    Apache belirtilen değeri aşağıdaki kurallara uygun olarak
+    Apache httpd belirtilen değeri aşağıdaki kurallara uygun olarak
     kendiliğinden düzeltecektir:</p>
    <ul>
     <li><code class="module"><a href="../mod/mpm_netware.html">mpm_netware</a></code> modülü, değerin <code class="directive"><a href="#minsparethreads">MinSpareThreads</a></code> değerinden küçük
@@ -343,6 +389,7 @@ simultaneously</td></tr>
 <ul>
 <li><code class="directive"><a href="#minsparethreads">MinSpareThreads</a></code></li>
 <li><code class="directive"><a href="#startservers">StartServers</a></code></li>
+<li><code class="directive"><a href="../mod/prefork.html#maxspareservers">MaxSpareServers</a></code></li>
 </ul>
 </div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
@@ -354,7 +401,7 @@ simultaneously</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>Ayrıntılar için aşağıdaki açıklamaya bakınız.</code></td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>MPM</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/beos.html">beos</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/leader.html">leader</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpm_netware.html">mpm_netware</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpmt_os2.html">mpmt_os2</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/event.html">event</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpm_netware.html">mpm_netware</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpmt_os2.html">mpmt_os2</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code></td></tr>
 </table>
   <p>İsteklerin ani artışında devreye girecek boştaki evrelerin asgari
    sayısı. Her MPM bu yönerge karşısında farklı davranır.</p>
@@ -378,6 +425,7 @@ simultaneously</td></tr>
 <ul>
 <li><code class="directive"><a href="#maxsparethreads">MaxSpareThreads</a></code></li>
 <li><code class="directive"><a href="#startservers">StartServers</a></code></li>
+<li><code class="directive"><a href="../mod/prefork.html#minspareservers">MinSpareServers</a></code></li>
 </ul>
 </div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
@@ -388,7 +436,7 @@ simultaneously</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>PidFile logs/httpd.pid</code></td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>MPM</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/mpm_winnt.html">mpm_winnt</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpmt_os2.html">mpmt_os2</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/prefork.html">prefork</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/event.html">event</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpm_winnt.html">mpm_winnt</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpmt_os2.html">mpmt_os2</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/prefork.html">prefork</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code></td></tr>
 </table>
   <p><code class="directive">PidFile</code> yönergesi, sunucunun artalan sürecinin
    süreç kimliğinin kaydedileceği dosyayı belirler. Dosya ismi mutlak dosya
@@ -409,7 +457,7 @@ simultaneously</td></tr>
    olabilir.</p>
 
   <div class="note"><h3>Ek Bilgi</h3>
-   <p>Apache 2’de sunucuyu (yeniden) başlatırken veya durdururken sadece
+   <p>Apache HTTP Sunucusunu (yeniden) başlatırken veya durdururken sadece
     <code class="program"><a href="../programs/apachectl.html">apachectl</a></code> betiğini kullanmanız önerilir.</p>
   </div>
 
@@ -422,14 +470,15 @@ simultaneously</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>ReceiveBufferSize 0</code></td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>MPM</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/mpm_netware.html">mpm_netware</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpm_winnt.html">mpm_winnt</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpmt_os2.html">mpmt_os2</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/prefork.html">prefork</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/event.html">event</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpm_netware.html">mpm_netware</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpm_winnt.html">mpm_winnt</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpmt_os2.html">mpmt_os2</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/prefork.html">prefork</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code></td></tr>
 </table>
-  <p>Sunucu TCP alım tamponu boyunu <var>bayt-sayısı</var> ile belirtilen
-   bayta ayarlayacaktır.</p>
+  <p>Sunucunun TCP alım tamponu boyunu <var>bayt-sayısı</var> ile belirtilen
+   bayta ayarlar.</p>
 
   <p><code>0</code> değeri atarsanız sunucu işletim sistemi öntanımlısını
    kullanacaktır.</p>
 
+
 </div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="directive-section"><h2><a name="ScoreBoardFile" id="ScoreBoardFile">ScoreBoardFile</a> <a name="scoreboardfile" id="scoreboardfile">Yönergesi</a></h2>
@@ -440,14 +489,15 @@ simultaneously</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>ScoreBoardFile logs/apache_status</code></td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>MPM</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/mpm_winnt.html">mpm_winnt</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/prefork.html">prefork</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/event.html">event</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpm_winnt.html">mpm_winnt</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/prefork.html">prefork</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code></td></tr>
 </table>
-  <p>Apache ana ve çocuk süreçler arasında iletişim için bir çetele tutar.
+  <p>Apache HTTP Sunucusu ana ve çocuk süreçler arasında iletişim için bir
+   çetele tutar.
    Bazı mimariler bu iletişimi kolaylaştırmak için bir dosya gerektirir.
-   Eğer yönerge belirtilmezse Apache çeteleyi önce tamamen bellekte
+   Eğer yönerge belirtilmezse Apache httpd çeteleyi önce tamamen bellekte
    oluşturmayı dener (anonim paylaşımlı bellek kullanarak); bunda başarılı
    olamazsa dosyayı diskte oluşturmaya çalışacaktır (paylaşımlı belleğe
-   eşlemli dosya kullanarak). Bu yönergenin belirtilmesi Apache sunucusunun
+   eşlemli dosya kullanarak). Bu yönergenin belirtilmesi Apache httpd'nin
    dosyayı daima diskte oluşturmasına sebep olur.</p>
 
   <div class="example"><h3>Örnek</h3><p><code>
@@ -464,7 +514,8 @@ simultaneously</td></tr>
 
 <h3>Ayrıca bakınız:</h3>
 <ul>
-<li><a href="../stopping.html">Sunucuyu Durdurma ve Yeniden Başlatma</a> </li>
+<li><a href="../stopping.html">Apache HTTP Sunucusunu Durdurma ve Yeniden
+ Başlatma</a> </li>
 </ul>
 </div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
@@ -475,17 +526,27 @@ simultaneously</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>SendBufferSize 0</code></td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>MPM</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/beos.html">beos</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/leader.html">leader</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpm_netware.html">mpm_netware</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpm_winnt.html">mpm_winnt</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpmt_os2.html">mpmt_os2</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/prefork.html">prefork</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/event.html">event</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpm_netware.html">mpm_netware</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpm_winnt.html">mpm_winnt</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpmt_os2.html">mpmt_os2</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/prefork.html">prefork</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code></td></tr>
 </table>
   <p>Sunucu TCP gönderim tamponu boyunu <var>bayt-sayısı</var> ile
-   belirtilen bayta ayarlayacaktır. Yüksek hızlı yüksek yataklık süresi
-   için standart işletim sistemi öntanımlılarını arttırmak çok yararlıdır
-   (örneğin, kıtalar arası hızlı borularda olduğu gibi 100 ms
-   civarında).</p>
+   belirtilen bayta ayarlayacaktır. Yüksek hızlı yüksek yataklık süreli
+   bağlantılarda işletim sisteminin öntanımlı değerini aşacak şekilde (örn,
+   kıtalararası hızlı hatlarda 100ms veya fazlası) ayarlamak çoğunlukla
+   kullanışlıdır.</p>
 
   <p><code>0</code> değeri atarsanız sunucu işletim sistemi öntanımlısını
    kullanacaktır.</p>
 
+  <p>İşletim sisteminizin ilaveten yapılandırılması, yüksek hız, yüksek
+   gecikme bağlantılarında daha yüksek başarım elde etmek için gerekli
+   olabilir.</p>
+
+  <div class="note"><p>Bazı işletim sistemlerinde, TCP davranışı, <code class="directive"><a href="../mod/core.html#enablesendfile">EnableSendfile</a></code> yönergesine <code>Off</code>
+   değeri atanmadıkça görülemeyen, büyükçe bir
+   <code class="directive">SendBufferSize</code> değerinden kaynaklanarak değişir.
+   Bu etkileşim sadece duruk dosyalarda görülür.</p> </div>
+
+
 </div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="directive-section"><h2><a name="ServerLimit" id="ServerLimit">ServerLimit</a> <a name="serverlimit" id="serverlimit">Yönergesi</a></h2>
@@ -495,47 +556,49 @@ simultaneously</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>Ayrıntılar için aşağıdaki açıklamaya bakınız.</code></td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>MPM</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/prefork.html">prefork</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/event.html">event</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/prefork.html">prefork</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code></td></tr>
 </table>
   <p><code class="module"><a href="../mod/prefork.html">prefork</a></code> modülü söz konusu olduğunda bu yönerge, Apache
-   sürecinin ömrü boyunca <code class="directive"><a href="#maxclients">MaxClients</a></code> yönergesine atanabilecek
+   httpd sürecinin ömrü boyunca <code class="directive"><a href="#maxrequestworkers">MaxRequestWorkers</a></code> yönergesine atanabilecek
    azami değeri belirler. <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code> modülü sözkonusu
-   olduğunda ise, Apache sürecinin ömrü boyunca <code class="directive"><a href="#maxclients">MaxClients</a></code> yönergesine atanabilecek
-   azami değeri <code class="directive"><a href="#threadlimit">ThreadLimit</a></code> ile
-   birlikte belirler. Bu yönergeyi bir yeniden başlatma sırasında
-   değiştirirseniz bu değişiklik yok sayılır fakat <code class="directive"><a href="#maxclients">MaxClients</a></code> değişiklikleri dikkate
-   alınır.</p>
+   olduğunda ise, Apache httpd sürecinin ömrü boyunca <code class="directive"><a href="#maxrequestworkers">MaxRequestWorkers</a></code> yönergesine
+   atanabilecek azami değeri <code class="directive"><a href="#threadlimit">ThreadLimit</a></code> ile birlikte belirler. Bu yönergeyi bir yeniden
+   başlatma sırasında değiştirirseniz bu değişiklik yok sayılır fakat
+   <code class="directive"><a href="#maxrequestworkers">MaxRequestWorkers</a></code>
+   değişiklikleri dikkate alınır.</p>
 
   <p>Bu yönergenin kullanılması özel bir dikkat gerektirir. Eğer
    <code class="directive">ServerLimit</code> gereğinden yüksek bir değere
    ayarlanırsa, gereksiz yere paylaşımlı bellek ayrılmış olur. Eğer
-   <code class="directive">ServerLimit</code> ve <code class="directive"><a href="#maxclients">MaxClients</a></code> değerleri sistemin
-   işleyebileceğinden daha yüksek değerlere ayarlanırsa Apache
+   <code class="directive">ServerLimit</code> ve <code class="directive"><a href="#maxrequestworkers">MaxRequestWorkers</a></code> değerleri sistemin
+   işleyebileceğinden daha yüksek değerlere ayarlanırsa Apache httpd
    başlayamayacağı gibi sistemi kararsız hale de getirebilir.</p>
 
-  <p>Bu yönergeyi <code class="module"><a href="../mod/prefork.html">prefork</a></code> modülü ile sadece <code class="directive"><a href="#maxclients">MaxClients</a></code> yönergesine 256’dan
+  <p>Bu yönergeyi <code class="module"><a href="../mod/prefork.html">prefork</a></code> modülü ile sadece <code class="directive"><a href="#maxrequestworkers">MaxRequestWorkers</a></code> yönergesine 256’dan
    (öntanımlı) daha büyük bir değer atayacaksanız kullanınız. Bu yönergeye
-   <code class="directive"><a href="#maxclients">MaxClients</a></code> için atamak
+   <code class="directive"><a href="#maxrequestworkers">MaxRequestWorkers</a></code> için atamak
    istediğiniz değerden fazlasını atamayınız.</p>
 
   <p><code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code> modülü söz konusu olduğunda bu yönergeyi
-   <code class="directive"><a href="#maxclients">MaxClients</a></code> ve
+   <code class="directive"><a href="#maxrequestworkers">MaxRequestWorkers</a></code> ve
    <code class="directive"><a href="#threadsperchild">ThreadsPerChild</a></code> ayarları 16
    sunucu sürecinden (16 öntanımlıdır) fazlasını gerektiriyorsa
-   ayarlayınız. Bu yönergeye <code class="directive"><a href="#maxclients&#10;   ">MaxClients
-   </a></code> ve <code class="directive"><a href="#threadsperchild">ThreadsPerChild</a></code> için gerekli gördüğünüz
-   sunucu süreci sayısından fazlasını atamayınız.</p>
+   ayarlayınız. Bu yönergeye <code class="directive"><a href="#maxrequestworkers">MaxRequestWorkers</a></code> ve <code class="directive"><a href="#threadsperchild">ThreadsPerChild</a></code> için gerekli gördüğünüz sunucu süreci
+   sayısından fazlasını atamayınız.</p>
 
   <div class="note"><h3>Ek Bilgi</h3>
    <p>Sunucu içinde derlenmiş olarak <code>ServerLimit 20000</code>
     şeklinde bir zorlayıcı sınır vardır (<code class="module"><a href="../mod/prefork.html">prefork</a></code> için
     200000’dir). Bu önlem, yazım hatalarının istenmeyen sonuçlara yol
-    açmasını engellemek için düşünülmüştür.</p>
+    açmasını engellemek için düşünülmüştür. Bu sınırı daha da arttırmak
+    için mpm kaynak dosyasındaki MAX_SERVER_LIMIT değerini değiştirip
+    sunucuyu yeniden derlemeniz gerekir.</p>
   </div>
 
 <h3>Ayrıca bakınız:</h3>
 <ul>
-<li><a href="../stopping.html">Sunucuyu Durdurma ve Yeniden Başlatma</a> </li>
+<li><a href="../stopping.html">Apache HTTP Sunucusunu Durdurma ve Yeniden
+  Başlatma</a></li>
 </ul>
 </div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
@@ -547,12 +610,17 @@ simultaneously</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>Ayrıntılar için aşağıdaki açıklamaya bakınız.</code></td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>MPM</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/mpmt_os2.html">mpmt_os2</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/prefork.html">prefork</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/event.html">event</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpmt_os2.html">mpmt_os2</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/prefork.html">prefork</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code></td></tr>
 </table>
   <p><code class="directive">StartServers</code> yönergesi, sunucunun başlatılması
    sırasında oluşturulan çocuk süreçlerin sayısını belirler. Süreç sayısı
    normal olarak yüke bağlı olarak değişse de bu değerin ayarlanmasını
-   gerektirecek küçük bir sebep vardır.</p>
+   gerektirecek küçük bir sebep vardır.
+   (<code class="directive"><a href="#minsparethreads">MinSpareThreads</a></code>,
+   <code class="directive"><a href="#maxsparethreads">MaxSpareThreads</a></code>,
+   <code class="directive"><a href="../mod/prefork.html#minspareservers">MinSpareServers</a></code>,
+   <code class="directive"><a href="../mod/prefork.html#maxspareservers">MaxSpareServers</a></code> yönergelerine
+   bakınız.)</p>
 
   <p>Öntanımlı değer MPM’den MPM’e fark eder. Öntanımlı değer
    <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code> için <code>3</code> iken
@@ -574,7 +642,12 @@ simultaneously</td></tr>
   <p><code class="directive">StartThreads</code> yönergesi, sunucunun başlatılması
    sırasında oluşturulan evrelerin sayısını belirler. Evre sayısı normal
    olarak yüke bağlı olarak değişse de bu değerin ayarlanmasını
-   gerektirecek küçük bir sebep vardır.</p>
+   gerektirecek küçük bir sebep vardır.
+   (<code class="directive"><a href="#minsparethreads">MinSpareThreads</a></code>,
+   <code class="directive"><a href="#maxsparethreads">MaxSpareThreads</a></code>,
+   <code class="directive"><a href="../mod/prefork.html#minspareservers">MinSpareServers</a></code>,
+   <code class="directive"><a href="../mod/prefork.html#maxspareservers">MaxSpareServers</a></code> yönergelerine
+   bakınız.)</p>
 
   <p><code class="module"><a href="../mod/mpm_netware.html">mpm_netware</a></code> için <code>StartThreads 50</code>
    öntanımlı olup, sadece tek bir süreç olduğundan, sunucunun başlatılması
@@ -585,15 +658,16 @@ simultaneously</td></tr>
 <div class="directive-section"><h2><a name="ThreadLimit" id="ThreadLimit">ThreadLimit</a> <a name="threadlimit" id="threadlimit">Yönergesi</a></h2>
 <table class="directive">
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Çocuk süreç başına ayarlanabilir evre sayısının üst sınırını
- belirler.</td></tr>
+  belirler.</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>ThreadLimit <var>sayı</var></code></td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>Ayrıntılar için aşağıdaki açıklamaya bakınız.</code></td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>MPM</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/mpm_winnt.html">mpm_winnt</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code></td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Compatibility">Uyumluluk:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/mpm_winnt.html">mpm_winnt</a></code> için Apache 2.0.41 ve sonrasında mevcuttur.</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/event.html">event</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpm_winnt.html">mpm_winnt</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Compatibility">Uyumluluk:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/mpm_winnt.html">mpm_winnt</a></code> için Apache HTTP Sunucusu 2.0.41 ve
+  sonrasında kullanılabilmektedir.</td></tr>
 </table>
-  <p>Bu yönerge, Apache sürecinin ömrü boyunca <code class="directive"><a href="#threadsperchild">ThreadsPerChild</a></code> yönergesine
+  <p>Bu yönerge, Apache httpd sürecinin ömrü boyunca <code class="directive"><a href="#threadsperchild">ThreadsPerChild</a></code> yönergesine
    atanabilecek azami değeri belirler. Bu yönergeyi bir yeniden başlatma
    sırasında değiştirirseniz bu değişiklik yok sayılır fakat <code class="directive"><a href="#threadsperchild">ThreadsPerChild</a></code> değişiklikleri dikkate
    alınır.</p>
@@ -602,9 +676,9 @@ simultaneously</td></tr>
    <code class="directive">ThreadLimit</code> değeri <code class="directive"><a href="#threadsperchild">ThreadsPerChild</a></code> değerinden yüksek bir
    değere ayarlanırsa, gereksiz yere paylaşımlı bellek ayrılmış olur. Eğer
    <code class="directive">ThreadLimit</code> ve <code class="directive"><a href="#threadsperchild">ThreadsPerChild</a></code> değerleri sistemin
-   işleyebileceğinden daha yüksek değerlere ayarlanırsa Apache
+   işleyebileceğinden daha yüksek değerlere ayarlanırsa Apache httpd
    başlayamayacağı gibi sistemi kararsız hale de getirebilir. Bu yönergeye
-   Apache sunucusunun çalışması için öngörülmüş en büyük değerden daha
+   Apache httpd'nin çalışması için öngörülmüş en büyük değerden daha
    yükseğini atamayınız.</p>
 
   <p><code class="directive">ThreadLimit</code> yönergesinin öntanımlı değeri
@@ -615,7 +689,9 @@ simultaneously</td></tr>
    <p>Sunucu içinde derlenmiş olarak <code>ThreadLimit 20000</code>
     şeklinde bir zorlayıcı sınır vardır (<code class="module"><a href="../mod/mpm_winnt.html">mpm_winnt</a></code> için
     15000’dir). Bu önlem, yazım hatalarının istenmeyen sonuçlara yol
-    açmasını engellemek için düşünülmüştür.</p>
+    açmasını engellemek için düşünülmüştür. Bu sınırı daha da arttırmak
+    için mpm kaynak dosyasındaki MAX_SERVER_LIMIT değerini değiştirip
+    sunucuyu yeniden derlemeniz gerekir.</p>
   </div>
 
 </div>
@@ -628,16 +704,16 @@ simultaneously</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>Ayrıntılar için aşağıdaki açıklamaya bakınız.</code></td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>MPM</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/mpm_winnt.html">mpm_winnt</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/event.html">event</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpm_winnt.html">mpm_winnt</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code></td></tr>
 </table>
   <p>Bu yönerge, her çocuk süreç tarafından oluşturulan evrelerin sayısını
    belirler. Çocuk süreçler bu evreleri başlatıldıklarında oluştururlar ve
    bundan daha fazlasını asla oluşturmazlar. <code class="module"><a href="../mod/mpm_winnt.html">mpm_winnt</a></code>
    gibi sadece bir çocuk sürecin bulunduğu bir MPM kullanıyorsanız, bu
-   sayı sunucunun tüm yükünü kaldırabilecek kadar büyük olmalıdır.
+   sayı Apache httpd'nin tüm yükünü kaldırabilecek kadar büyük olmalıdır.
    <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code> gibi çok çocuk süreçli bir MPM kullanıyorsanız,
-   <em>toplam</em> evre sayısı sunucunun tüm yükünü kaldırabilecek kadar
-   büyük olmalıdır.</p>
+   <em>toplam</em> evre sayısı Apache httpd'nin tüm yükünü kaldırabilecek
+   kadar büyük olmalıdır.</p>
 
   <p><code class="directive">ThreadsPerChild</code> için öntanımlı değer
    <code class="module"><a href="../mod/mpm_winnt.html">mpm_winnt</a></code> kullanıldığında <code>64</code> diğerleri
@@ -654,8 +730,9 @@ simultaneously</td></tr>
  değişir.</code></td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>MPM</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/mpm_netware.html">mpm_netware</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpm_winnt.html">mpm_winnt</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code></td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Compatibility">Uyumluluk:</a></th><td>Apache 2.1 ve sonrasında mevcuttur.</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/event.html">event</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpm_netware.html">mpm_netware</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpmt_os2.html">mpmt_os2</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpm_winnt.html">mpm_winnt</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/event.html">event</a></code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Compatibility">Uyumluluk:</a></th><td>Apache HTTP Sunucusu 2.1 ve sonrasında
+  kullanılabilir.</td></tr>
 </table>
   <p><code class="directive">ThreadStackSize</code> yönergesi, istemci
    bağlantılarını elde eden evreler ve bu bağlantıları işlemekte yardımcı
@@ -665,13 +742,13 @@ simultaneously</td></tr>
    olabilir:</p>
 
   <ul>
-   <li>HP-UX gibi görece küçük yığıt boyuna sahip platformlarda, Apache,
-    görece büyük yığıt alanı kullanan bazı üçüncü parti modüller yüzünden
-    çökebilir. Bu modüller öntanımlı yığıt boyu daha büyük olan diğer
-    platformlarda sorunsuz çalışabilir. Bu tür çökmeler
+   <li>HP-UX gibi görece küçük yığıt boyuna sahip platformlarda, Apache
+    httpd, görece büyük yığıt alanı kullanan bazı üçüncü parti modüller
+    yüzünden çökebilir. Bu modüller öntanımlı yığıt boyu daha büyük olan
+    diğer platformlarda sorunsuz çalışabilir. Bu tür çökmeler
     <code class="directive">ThreadStackSize</code> yönergesine daha büyük yığıt
     boyu atanarak çözümlenir. Böyle bir ayarlamayı sadece üçüncü parti
-    modülün üreticisi bunun gerekliliğini belirtmişse veya Apache’nin
+    modülün üreticisi bunun gerekliliğini belirtmişse veya Apache httpd’nin
     evre yığıt boyutunun küçüklüğünden dolayı çöktüğü teşhis edildiği
     takdirde yapınız.</li>
 
@@ -681,11 +758,24 @@ simultaneously</td></tr>
     düşük bir değer atanmışsa çocuk süreç başına evre sayısının yüksek
     olduğu durumlarda bu yığıt yetmeyebilir. Böyle bir ayarlama sadece
     sunucunun öldüresiye denendiği dolayısıyla yığıt boyutlarının aşırı
-    zorlandığı deneme ortamlarında yapılmalıdır. Sunucu yapılandırmasında
-    yapılan bir değişiklik mevcut <code class="directive">ThreadStackSize</code>
-    ayarını geçersiz hale getirebilir.</li>
+    zorlandığı deneme ortamlarında yapılmalıdır. Gereken en küçük yığıt
+    boyutu kullanılan modüle sıkı sıkıya bağlıdır, fakat Apache httpd
+    yapılandırmasında yapılan bir değişiklik mevcut
+    <code class="directive">ThreadStackSize</code> ayarını geçersiz hale
+    getirebilir.</li>
+
+   <li>Linux üzerinde, ilgili sistem çağrısı <em>en küçük</em> yığıt boyutu
+    olarak bu değeri kullanacağından, bu yönerge sadece öntanımlı yığıt
+    boyutunu arttırmak için kullanılabilir. <code>ulimit -s</code> için
+    (çoğunlukla büyükçe) soft sınır (sınırsızsa 8MB), öntanımlı yığıt
+    boyutu olarak kullanılır.</li>
   </ul>
 
+  <div class="note">Çocuk süreç başına yüksek bir evre sayısı gerekmedikçe
+   <code class="directive">ThreadStackSize</code> değerinin azaltılmaması önerilir.
+   Bazı platformlarda (Linux dahil), 128000 ayarı zaten çok düşüktür ve daha
+   da azaltmak bazı modüllerle çökmeye sebep olur.</div>
+
 </div>
 </div>
 <div class="bottomlang">

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mpm_common.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mpm_common.xml.meta?rev=1310499&r1=1310498&r2=1310499&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mpm_common.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mpm_common.xml.meta Fri Apr 6 17:42:39 2012
@@ -10,6 +10,6 @@
   <variant outdated="yes">de</variant>
   <variant>en</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/prefork.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/prefork.html.tr.utf8?rev=1310499&r1=1310498&r2=1310499&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/prefork.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/prefork.html.tr.utf8 [utf-8] Fri Apr 6 17:42:39 2012
@@ -26,25 +26,26 @@
 <a href="../ja/mod/prefork.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
 <a href="../tr/mod/prefork.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Evresiz ön çatallamalı HTTP sunucusu oluşturur</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>MPM</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#ModuleIdentifier">Modül Betimleyici:</a></th><td>mpm_prefork_module</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#SourceFile">Kaynak Dosyası:</a></th><td>prefork.c</td></tr></table>
 <h3>Özet</h3>
 
-  <p>Bu çok süreçlilik modülü (MPM) Apache 1.3’ün yaptığı gibi evresiz ve
-   çocuk süreçlerin önceden çatallandığı bir HTTP sunucusu oluşturur.
-   Evresiz kütüphanelerle uyumluluk için evrelemeden kaçınma ihtiyacında
-   olan siteler için uygundur. Ayrıca istekleri birbirlerinden yalıtmak
-   için en iyi MPM’dir, dolayısıyla herhangi bir istekle ilgili bir sorun
-   diğerlerini etkilemez.</p>
+  <p>Bu çok süreçlilik modülü (MPM) evresiz ve
+   çocuk süreçlerin önceden çatallandığı bir HTTP sunucusu oluşturur. Her
+   çocuk süreç gelen bir isteğe yanıt verirken ebeveyn süreç çocuk süreç
+   havuzunu yönetir. Evresiz kütüphanelerle uyumluluk için evrelemeden
+   kaçınma ihtiyacında olan siteler için uygundur. Ayrıca istekleri
+   birbirlerinden yalıtmak için en iyi MPM’dir, dolayısıyla herhangi bir
+   istekle ilgili bir sorun diğerlerini etkilemez.</p>
 
   <p>Bu MPM kendi kendine her duruma çok iyi uyum sağladığından
    yapılandırma yönergeleri ile yapılandırılmaya nadiren ihtiyaç gösterir.
-   Yönergelerin en önemlisi <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#maxclients">MaxClients</a></code> olup, değeri aynı anda almayı umduğunuz istek
-   sayısını işleyebilecek kadar büyük, fiziksel belleğin tüm süreçlerin
-   ihtiyaçlarını karşılamasına yetecek kadar da küçük olması gerekir.</p>
+   Yönergelerin en önemlisi <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#maxrequestworkers">MaxRequestWorkers</a></code> olup, değeri aynı anda almayı umduğunuz
+   istek sayısını işleyebilecek kadar büyük, fiziksel belleğin tüm
+   süreçlerin ihtiyaçlarını karşılamasına yetecek kadar da küçük olması
+   gerekir.</p>
 </div>
 <div id="quickview"><h3 class="directives">Yönergeler</h3>
 <ul id="toc">
@@ -71,24 +72,24 @@
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#how-it-works">Nasıl çalışır?</a></li>
 </ul><h3>Ayrıca bakınız:</h3>
 <ul class="seealso">
-<li><a href="../bind.html">Apache’nin kullandığı adres ve portların
-ayarlanması</a></li>
+<li><a href="../bind.html">Apache HTTP Sunucusunun kullandığı adres ve
+  portların ayarlanması</a></li>
 </ul></div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="section">
 <h2><a name="how-it-works" id="how-it-works">Nasıl çalışır?</a></h2>
   <p>Bağlantıları dinleyip gerektiğinde onlara hizmet sunan çocuk süreçleri
-   devreye almak tek bir denetim sürecinin sorumluluğundadır. Apache
+   devreye almak tek bir denetim sürecinin sorumluluğundadır. Apache httpd
    daima, gelen isteklere hizmet vermeye hazır bekleyen en fazla sayıda
    sunucu sürecini <dfn>yedekte tutmaya</dfn> veya boşta bekletmeye
    çalışır. Bu suretle, istemcilere isteklerinin sunulması için yeni çocuk
    süreçlerin çatallanmasını beklemek gerekmez.</p>
 
   <p>Ana sürecin istekleri sunacak çocuk süreçleri oluşturma işlemini nasıl
-   gerçekleştireceği <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#startservers">StartServers</a></code>, <code class="directive"><a href="#minspareservers">MinSpareServers</a></code>, <code class="directive"><a href="#maxspareservers">MaxSpareServers</a></code> ve <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#maxclients">MaxClients</a></code> yönergeleri ile düzenlenir. Apache
+   gerçekleştireceği <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#startservers">StartServers</a></code>, <code class="directive"><a href="#minspareservers">MinSpareServers</a></code>, <code class="directive"><a href="#maxspareservers">MaxSpareServers</a></code> ve <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#maxrequestworkers">MaxRequestWorkers</a></code> yönergeleri ile düzenlenir. Apache httpd
    kendiliğinden her duruma çok iyi uyum sağladığından, genelde, çoğu
    sitenin bu yönergelerin öntanımlı değerlerini değiştirmesi gerekmez.
-   Aynı anda 256’dan fazla isteğe hizmet sunacak sitelerin <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#maxclients">MaxClients</a></code> değerini arttırmaları
+   Aynı anda 256’dan fazla isteğe hizmet sunacak sitelerin <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#maxrequestworkers">MaxRequestWorkers</a></code> değerini arttırmaları
    gerekebilir. Ancak, fiziksel belleği yeterli olmayan sitelerin de
    sunucunun belleği diske takaslamasını önlemek için bu değeri
    azaltmaları gerekebilir. Süreç oluşturmanın ayarlanması ile ilgili daha
@@ -97,17 +98,23 @@ ayarlanması</a></li>
 
   <p>Unix altında 80. portu dinleyebilmek için ana sürecin
    <code>root</code> tarafından çalıştırılmış olması gerekirse de çocuk
-   süreçler Apache tarafından daha az yetkili bir kullanıcının aidiyetinde
-   çalıştırılırlar. Apache’nin çocuk süreçlerinin kullanıcı ve gruplarını
-   ayarlamak için <code class="directive"><a href="../mod/mod_unixd.html#user">User</a></code> ve
-   <code class="directive"><a href="../mod/mod_unixd.html#group">Group</a></code> yönergeleri
-   kullanılır. Çocuk süreçlerin sunacakları içeriği okumaya yetkili
-   olmaları gerekir, fakat bu yetkinin mümkün olduğunca kısıtlı
+   süreçler Apache httpd tarafından daha az yetkili bir kullanıcının
+   aidiyetinde çalıştırılırlar. Apache httpd’nin çocuk süreçlerinin
+   kullanıcı ve gruplarını ayarlamak için <code class="directive"><a href="../mod/mod_unixd.html#user">User</a></code> ve <code class="directive"><a href="../mod/mod_unixd.html#group">Group</a></code>
+   yönergeleri kullanılır. Çocuk süreçlerin sunacakları içeriği okumaya
+   yetkili olmaları gerekir, fakat bu yetkinin mümkün olduğunca kısıtlı
    tutulmasına çalışılmalıdır.</p>
 
-  <p><code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#maxrequestsperchild">MaxRequestsPerChild</a></code>
+  <p><code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#maxconnectionsperchild">MaxConnectionsPerChild</a></code>
    yönergesi ana sunucunun eski süreçleri öldürüp yenilerini oluşturmayı
    ne kadar sıklıkla yapacağını denetler.</p>
+
+  <p>Bu MPM, gürleyen sürü sorunu ortaya çıktığında (genelde çok sayıda
+   dinlenen soket varlığında) gelen bağlantılara erişimi dizgileştirmek için
+   <code>mpm-accept</code> muteksini kullanır. Bu muteksin gerçeklenimle
+   ilgili hususları <code class="directive"><a href="../mod/core.html#mutex">Mutex</a></code> yönergesi ile
+   yapılandırılabilir. Bu muteks hakkında ek bilgi için <a href="../misc/perf-tuning.html">başarımın arttırılması</a>
+   belgesine bakınız.</p>
 </div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="directive-section"><h2><a name="MaxSpareServers" id="MaxSpareServers">MaxSpareServers</a> <a name="maxspareservers" id="maxspareservers">Yönergesi</a></h2>
@@ -128,13 +135,14 @@ ayarlanması</a></li>
   <p>Bu parametrenin ayarlanması sadece çok meşgul siteler için gerekli
    olabilir. Bu parametreye çok büyük bir değerin atanması oldukça kötü
    bir fikirdir. Eğer bu değeri <code class="directive"><a href="#minspareservers">MinSpareServers</a></code> değerine eşit veya daha küçük bir değere
-   ayarlarsanız, Apache bu değeri kendiliğinden <code class="directive">MinSpareServers</code><code> + 1</code> olarak
+   ayarlarsanız, Apache HTTP Sunucusu bu değeri kendiliğinden <code class="directive">MinSpareServers</code><code> + 1</code> olarak
    değiştirecektir.</p>
 
 <h3>Ayrıca bakınız:</h3>
 <ul>
 <li><code class="directive"><a href="#minspareservers">MinSpareServers</a></code></li>
 <li><code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#startservers">StartServers</a></code></li>
+<li><code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#maxsparethreads">MaxSpareThreads</a></code></li>
 </ul>
 </div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
@@ -151,8 +159,12 @@ ayarlanması</a></li>
    çocuk sunucu süreçlerinin asgari sayısını belirler. Boştaki süreç, o an
    bir isteğe hizmet sunmayan süreçtir. Eğer
    <code class="directive">MinSpareServers</code> sayıda süreçten daha az boşta
-   süreç varsa ana süreç sayıyı tamamlamak için saniyede en fazla 1 süreç
-   olmak üzere yeni çocuk süreçler oluşturacaktır.</p>
+   süreç varsa ana süreç sayıyı tamamlamak için yeni çocuk süreçler
+   oluşturacaktır: Bir tane oluşturur, 1 saniye bekler, sonra 2 tane
+   oluşturur, 1 saniye bekler, sonra 4 tane oluşturur ve saniyede 32 çocuk
+   süreç oluşturuluncaya kadar böyle üstel olarak artar. Artış
+   <code class="directive">MinSpareServers</code> ile belirlenen sayıda
+   duracaktır.</p>
 
   <p>Bu parametrenin ayarlanması sadece çok meşgul siteler için gerekli
    olabilir. Bu parametreye çok büyük bir değerin atanması oldukça kötü
@@ -162,6 +174,7 @@ ayarlanması</a></li>
 <ul>
 <li><code class="directive"><a href="#maxspareservers">MaxSpareServers</a></code></li>
 <li><code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#startservers">StartServers</a></code></li>
+<li><code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#minsparethreads">MinSpareThreads</a></code></li>
 </ul>
 </div>
 </div>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/prefork.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/prefork.xml.meta?rev=1310499&r1=1310498&r2=1310499&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/prefork.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/prefork.xml.meta Fri Apr 6 17:42:39 2012
@@ -10,6 +10,6 @@
   <variant outdated="yes">de</variant>
   <variant>en</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8?rev=1310499&r1=1310498&r2=1310499&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8 [utf-8] Fri Apr 6 17:42:39 2012
@@ -320,11 +320,12 @@ module</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_usertrack.html#cookiestyle">CookieStyle
   <em>Netscape|Cookie|Cookie2|RFC2109|RFC2965</em></a></td><td> Netscape </td><td>skdh</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Format of the cookie header field</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_usertrack.html#cookietracking">CookieTracking on|off</a></td><td> off </td><td>skdh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Enables tracking cookie</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mpm_common.html#coredumpdirectory">CoreDumpDirectory <var>dizin</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4"><code>core</code> dosyasını dökümlemek üzere Apache’nin geçmeye
- çalışacağı dizin.</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mpm_common.html#coredumpdirectory">CoreDumpDirectory <var>dizin</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4"><code>core</code> dosyasını dökümlemek üzere Apache HTTP
+  Sunucusunun geçmeye çalışacağı dizin.</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_log_config.html#customlog">CustomLog <var>dosya</var>|<var>borulu-süreç</var>
 <var>biçem</var>|<var>takma-ad</var>
-[env=[!]<var>ortam-değişkeni</var>]</a></td><td></td><td>sk</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Günlük dosyasın ismini ve girdi biçemini belirler.</td></tr>
+[env=[!]<var>ortam-değişkeni</var>]|
+expr=<var>ifade</var>]</a></td><td></td><td>sk</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Günlük dosyasın ismini ve girdi biçemini belirler.</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_dav.html#dav" id="D" name="D">Dav On|Off|<var>provider-name</var></a></td><td> Off </td><td>d</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Enable WebDAV HTTP methods</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_dav.html#davdepthinfinity">DavDepthInfinity on|off</a></td><td> off </td><td>skd</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Allow PROPFIND, Depth: Infinity requests</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_dav_lock.html#davgenericlockdb">DavGenericLockDB <var>file-path</var></a></td><td></td><td>skd</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Location of the DAV lock database</td></tr>
@@ -573,10 +574,10 @@ processing</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_lua.html#luaquickhandler" /></td><td></td><td>skdh</td><td>D</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Provide a hook for the quick handler of request processing</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_lua.html#luaroot">LuaRoot /path/to/a/directory</a></td><td></td><td>skdh</td><td>D</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Specify the base path for resolving relative paths for mod_lua directives</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_lua.html#luascope">LuaScope once|request|conn|server [max|min max]</a></td><td> once </td><td>skdh</td><td>D</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">One of once, request, conn, server -- default is once</td></tr>
-<tr><td><a href="mpm_common.html#maxconnectionsperchild" id="M" name="M">MaxConnectionsPerChild <var>number</var></a></td><td> 0 </td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Limit on the number of connections that an individual child server
-will handle during its life</td></tr>
+<tr><td><a href="mpm_common.html#maxconnectionsperchild" id="M" name="M">MaxConnectionsPerChild <var>sayı</var></a></td><td> 0 </td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Tek bir çocuk sürecin ömrü boyunca işleme sokabileceği istek
+ sayısını sınırlamakta kullanılır.</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="core.html#maxkeepaliverequests">MaxKeepAliveRequests <var>sayı</var></a></td><td> 100 </td><td>sk</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Bir kalıcı bağlantıda izin verilen istek sayısı</td></tr>
-<tr><td><a href="mpm_common.html#maxmemfree">MaxMemFree <var>kB-sayısı</var></a></td><td> 0 </td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4"><code>free()</code> çağrılmaksızın ana bellek ayırıcının
+<tr><td><a href="mpm_common.html#maxmemfree">MaxMemFree <var>kB-sayısı</var></a></td><td> 2048 </td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4"><code>free()</code> çağrılmaksızın ana bellek ayırıcının
  ayırmasına izin verilen azami bellek miktarını belirler.</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="core.html#maxrangeoverlaps">MaxRangeOverlaps default | unlimited | none |
  <var>aralık-sayısı</var></a></td><td> 20 </td><td>skd</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Özkaynağın tamamını döndürmeden önce izin verilen üst üste binen
@@ -586,8 +587,7 @@ will handle during its life</td></tr>
   aralık sayısı (<code>100-200,50-70</code> gibi)</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="core.html#maxranges">MaxRanges default | unlimited | none |
  <var>aralık-sayısı</var></a></td><td> 200 </td><td>skd</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Özkaynağın tamamını döndürmeden önce izin verilen aralık sayısı</td></tr>
-<tr><td><a href="mpm_common.html#maxrequestworkers">MaxRequestWorkers <var>number</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Maximum number of connections that will be processed
-simultaneously</td></tr>
+<tr><td><a href="mpm_common.html#maxrequestworkers">MaxRequestWorkers <var>sayı</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Aynı anda işleme sokulacak azami bağlantı sayısı</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="prefork.html#maxspareservers">MaxSpareServers <var>sayı</var></a></td><td> 10 </td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Boştaki çocuk süreçlerin azami sayısı</td></tr>
 <tr><td><a href="mpm_common.html#maxsparethreads">MaxSpareThreads <var>number</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Boştaki azami evre sayısını belirler</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mpm_netware.html#maxthreads">MaxThreads <var>number</var></a></td><td> 2048 </td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Set the maximum number of worker threads</td></tr>
@@ -953,7 +953,7 @@ Certificate verification</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_suexec.html#suexecusergroup">SuexecUserGroup <em>Kullanıcı Grup</em></a></td><td></td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">CGI betiklerini çalıştıracak kullanıcı ve grup belirtilir.
 </td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mpm_common.html#threadlimit" id="T" name="T">ThreadLimit <var>sayı</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Çocuk süreç başına ayarlanabilir evre sayısının üst sınırını
- belirler.</td></tr>
+  belirler.</td></tr>
 <tr><td><a href="mpm_common.html#threadsperchild">ThreadsPerChild <var>sayı</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Her çocuk süreç tarafından oluşturulan evrelerin sayısını
  belirler.</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mpm_common.html#threadstacksize">ThreadStackSize <var>boyut</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">İstemci bağlantılarını elde eden evreler tarafından kullanılan

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mpm.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mpm.html.tr.utf8?rev=1310499&r1=1310498&r2=1310499&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mpm.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mpm.html.tr.utf8 [utf-8] Fri Apr 6 17:42:39 2012
@@ -27,14 +27,14 @@
 <a href="./tr/mpm.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a> |
 <a href="./zh-cn/mpm.html" hreflang="zh-cn" rel="alternate" title="Simplified Chinese">&nbsp;zh-cn&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 
  <p>Bu belgede Çok Süreçlilik Modülü denince ne anlaşıldığı ve bunların
   Apache HTTP Sunucusu tarafından nasıl kullanıldıkları açıklanmıştır.</p>
 </div>
 <div id="quickview"><ul id="toc"><li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#introduction">Giriş</a></li>
-<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#choosing">MPM Seçimi</a></li>
 <li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#defaults">Öntanımlı MPM’ler</a></li>
+<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#static">Bir MPM'i bir duruk modül olarak derlemek</a></li>
+<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#dynamic">Bir MPM'i bir DSO modülü olarak derlemek</a></li>
 </ul></div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
 <div class="section">
@@ -44,24 +44,26 @@
    çalışabilen güçlü ve esnek bir HTTP sunucusu olarak tasarlanmıştır.
    Farklı platformlar ve farklı ortamlar çoğunlukla farklı özellikler veya
    aynı özelliğin en yüksek verimlilikle gerçeklenmesi için farklı yöntemler
-   gerektirir. Apache, geniş ortam çeşitliliğini daima modüler tasarımı
-   sayesinde uzlaştırmıştır. Bu tasarım, site yöneticilerine, sunucularında
-   bulunmasını istedikleri özellikleri derleme sırasında veya çalışma anında
-   gerekli modülleri yüklemek suretiyle seçebilme imkanı verir.</p>
-
-  <p>Apache 2.0, bu modüler tasarımı sunucunun en temel işlevlerine kadar
-   indirmiştir. Sunucu, Çok Süreçlilik Modülleri adı verilen ve makine
-   üzerindeki ağ portlarının bağlanmasından, isteklerin kabul edilmesinden
-   ve bu istekleri yanıtlayacak çocuklara dağıtmaktan sorumlu olan
-   modüllerin seçimine imkan verecek bir yapılanma ile gelir.</p>
+   gerektirir. Apache httpd, geniş ortam çeşitliliğini daima modüler
+   tasarımı sayesinde uzlaştırmıştır. Bu tasarım, site yöneticilerine,
+   sunucularında bulunmasını istedikleri özellikleri derleme sırasında veya
+   çalışma anında gerekli modülleri yüklemek suretiyle seçebilme imkanı
+   verir.</p>
+
+  <p>Apache HTTP Sunucusu 2.0, bu modüler tasarımı sunucunun en temel
+   işlevlerine kadar indirmiştir. Sunucu, Çok Süreçlilik Modülleri adı
+   verilen ve makine üzerindeki ağ portlarının bağlanmasından, isteklerin
+   kabul edilmesinden ve bu istekleri yanıtlayacak çocuklara dağıtmaktan
+   sorumlu olan modüllerin seçimine imkan verecek bir yapılanma ile
+   gelir.</p>
 
   <p>Sunucunun modüler tasarımının bu seviyede genişletilmesi iki önemli
    yarar sağlar:</p>
 
   <ul>
-   <li>Apache geniş çeşitlilikteki işletim sistemlerini daha temiz ve daha
-    verimli bir şekilde destekleyebilmektedir. Özellikle,
-    <code class="module"><a href="./mod/mpm_winnt.html">mpm_winnt</a></code> modülü, Apache 1.3’te kullanılan POSIX
+   <li>Apache httpd geniş çeşitlilikteki işletim sistemlerini daha temiz ve
+    daha verimli bir şekilde destekleyebilmektedir. Özellikle,
+    <code class="module"><a href="./mod/mpm_winnt.html">mpm_winnt</a></code> modülü, Apache httpd 1.3’te kullanılan POSIX
     katmanının yerine işletim sistemine özgü özellikleri
     kullanabildiğinden, Apache HTTP Sunucusunun Windows sürümü artık çok
     daha verimli bir duruma gelmiştir. Aynı fayda özelleştirilmiş MPM’lerle
@@ -75,43 +77,64 @@
     modüllerinden birini seçebilmektedir.</li>
   </ul>
 
-  <p>Kullanıcı açısından MPM’lerin diğer Apache modüllerinden görünüşte bir
-   farkı yoktur. Asıl fark sunucuya yüklenebilecek azami MPM modülü
+  <p>Kullanıcı açısından MPM’lerin diğer Apache httpd modüllerinden görünüşte
+   bir farkı yoktur. Asıl fark sunucuya yüklenebilecek azami MPM modülü
    sayısının bir ve yalnız bir olarak sınırlanmış olmasıdır. Mevcut MPM
-   modülleri <a href="mod/">modül dizini</a> sayfasında listelenmiştir..</p>
+   modülleri <a href="mod/">modül dizini</a> sayfasında listelenmiştir.</p>
 
 </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
 <div class="section">
-<h2><a name="choosing" id="choosing">MPM Seçimi</a></h2>
-
-  <p>MPM’ler paket yapılandırması sırasında seçilmeli ve sunucu içinde
-   derlenmelidir. Derleyiciler evrelerin kullanılacağını bildikleri
-   takdirde çoğu işlevi evreleri kullanacak şekilde
-   en iyileyebilmektedir.</p>
-
-  <p>Kullanmak istediğiniz MPM’yi kendiniz seçmek istediğiniz takdirde
-   <code class="program"><a href="./programs/configure.html">configure</a></code> betiğini
-   <code>--with-mpm=<em>AD</em></code> seçeneği ile kullanınız. Burada
-   <em>AD</em> istenen MPM’nin adıdır.</p>
-
-  <p>Sunucu derlendikten sonra hangi MPM’nin seçilmiş olduğunu <code>./httpd
-   -l</code> komutuyla saptamak mümkündür. Bu komut, MPM de dahil omak
-   üzere sunucuyla birlikte derlenmiş tüm modülleri listeleyecektir.</p>
-</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
-<div class="section">
 <h2><a name="defaults" id="defaults">Öntanımlı MPM’ler</a></h2>
 
   <p>Aşağıdaki tabloda çeşitli işletim sistemlerinde öntanımlı olan MPM’ler
    listelenmiştir. Derleme sırasında başka bir seçim yapmadığınız takdirde
    bu işletim sistemlerinde bu MPM’ler seçilmiş olacaktır.</p>
 
-  <table>
-   
-   <tr><td>Netware</td><td><code class="module"><a href="./mod/mpm_netware.html">mpm_netware</a></code></td></tr>
-   <tr><td>OS/2</td><td><code class="module"><a href="./mod/mpmt_os2.html">mpmt_os2</a></code></td></tr>
-   <tr><td>Unix</td><td><code class="module"><a href="./mod/prefork.html">prefork</a></code></td></tr>
-   <tr><td>Windows</td><td><code class="module"><a href="./mod/mpm_winnt.html">mpm_winnt</a></code></td></tr>
-  </table>
+  <table class="bordered"><tr><td>Netware</td><td><code class="module"><a href="./mod/mpm_netware.html">mpm_netware</a></code></td></tr>
+<tr class="odd"><td>OS/2</td><td><code class="module"><a href="./mod/mpmt_os2.html">mpmt_os2</a></code></td></tr>
+<tr><td>Unix</td><td>Platformun yapabildiklerine bağlı olarak,
+    <code class="module"><a href="./mod/prefork.html">prefork</a></code>, <code class="module"><a href="./mod/worker.html">worker</a></code> veya
+    <code class="module"><a href="./mod/event.html">event</a></code></td></tr>
+<tr class="odd"><td>Windows</td><td><code class="module"><a href="./mod/mpm_winnt.html">mpm_winnt</a></code></td></tr>
+</table>
+</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="static" id="static">Bir MPM'i bir duruk modül olarak derlemek</a></h2>
+
+  <p>MPM'ler tüm platformlarda duruk (static) modüller olarak derlenebilir.
+   Derleme sırasında tek bir modül seçilir ve sunucu ile ilintilenir. MPM
+   değiştirilmek istenirse sunucunun yeniden derlenmesi gerekir.</p>
+
+  <p>Öntanımlı MPM seçimin değiştirmek için <code class="program"><a href="./programs/configure.html">configure</a></code>
+   betiğinin <code>--with-mpm=<em>AD</em></code> seçeneği kullanılır.
+   Buradaki <em>AD</em> istenen MPM'in ismidir.</p>
+
+  <p>Sunucu bir kere derlendi mi, hangi MPM'in seçilmiş olduğunu
+   <code>./httpd -l</code> komutuyla öğrenebilirsiniz. Bu komut, içerilen
+   MPM dahil, sunucu içinde derlenmiş bütüm modülleri listeler.</p>
+
+</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="dynamic" id="dynamic">Bir MPM'i bir DSO modülü olarak derlemek</a></h2>
+
+  <p>Unix ve benzeri platformlarda, MPM'ler DSO modülleri olarak derlenebilir
+   ve diğer DSO modülleri gibi sunucuya devingen olarak yüklenebilir. DSO
+   modülü olarak derlenen MPM'ler, sunucunun yeniden derlenmesini
+   gerektirmeden <code class="directive"><a href="./mod/mod_so.html#loadmodule">LoadModule</a></code> yönergesi
+   güncellenerek değiştirilebilir.</p>
+
+  <p>Bu özellik <code class="program"><a href="./programs/configure.html">configure</a></code> betiğinin
+   <code>--enable-mpms-shared</code> seçeneği ile etkinleştirilebilir.
+   <code><em>all</em></code> değeri belirtilerek platform için
+   kullanılabilen tüm modüller kurulur. İstenirse, değer olarak bir MPM
+   listesi de belirtilebilir.</p>
+
+  <p>Özdevinimli olarak seçilerek veya <code class="program"><a href="./programs/configure.html">configure</a></code> betiğine
+   <code>--with-mpm</code> seçeneğiyle belirtilerek seçilen öntanımlı MPM
+   üretilen sunucu yapılandırma dosyasıyla yüklenir. Farklı bir MPM seçmek
+   için MPM'i <code class="directive"><a href="./mod/mod_so.html#loadmodule">LoadModule</a></code> yönergesinde
+   belirtin.</p>
+
 </div></div>
 <div class="bottomlang">
 <p><span>Mevcut Diller: </span><a href="./de/mpm.html" hreflang="de" rel="alternate" title="Deutsch">&nbsp;de&nbsp;</a> |

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mpm.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mpm.xml.meta?rev=1310499&r1=1310498&r2=1310499&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mpm.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mpm.xml.meta Fri Apr 6 17:42:39 2012
@@ -13,7 +13,7 @@
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
   <variant outdated="yes">zh-cn</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/platform/windows.html.en
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/platform/windows.html.en?rev=1310499&r1=1310498&r2=1310499&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/platform/windows.html.en (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/platform/windows.html.en Fri Apr 6 17:42:39 2012
@@ -680,7 +680,7 @@
   </p>
 
   <div class="example"><p><code>
-   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apache Software Foundation\Apache\2.42
+   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apache Software Foundation\Apache\2.43
   </code></p></div>
 
   <p>Correspondingly, if you chose to install Apache for the current
@@ -689,7 +689,7 @@
   logged on:</p>
 
   <div class="example"><p><code>
-   HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Apache Software Foundation\Apache\2.42
+   HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Apache Software Foundation\Apache\2.43
   </code></p></div>
 
   <p>This key is compiled into the server and can enable you to test

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/rewrite/flags.html.fr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/rewrite/flags.html.fr?rev=1310499&r1=1310498&r2=1310499&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/rewrite/flags.html.fr (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/rewrite/flags.html.fr Fri Apr 6 17:42:39 2012
@@ -21,8 +21,6 @@
 <p><span>Langues Disponibles: </span><a href="../en/rewrite/flags.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../fr/rewrite/flags.html" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Cette traduction peut être périmée. Vérifiez la version
-      anglaise pour les changements récents.</div>
 
 <p>Ce document décrit les drapeaux disponibles dans la directive
 <code class="directive"><a href="../mod/mod_rewrite.html#rewriterule">RewriteRule</a></code>, en fournissant

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/rewrite/flags.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/rewrite/flags.xml.meta?rev=1310499&r1=1310498&r2=1310499&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/rewrite/flags.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/rewrite/flags.xml.meta Fri Apr 6 17:42:39 2012
@@ -8,6 +8,6 @@
 
  <variants>
   <variant>en</variant>
-  <variant outdated="yes">fr</variant>
+  <variant>fr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/urlmapping.html.en
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/urlmapping.html.en?rev=1310499&r1=1310498&r2=1310499&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/urlmapping.html.en (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/urlmapping.html.en Fri Apr 6 17:42:39 2012
@@ -238,9 +238,9 @@ content) in a page as it is being served
 Substitute s/internal\.example\.com/www.example.com/i
 </code></p></div>
 
-<p>For more sophisticated rewriting of links in HTML and XHTML, the 
+<p>For more sophisticated rewriting of links in HTML and XHTML, the
 <code class="module"><a href="./mod/mod_proxy_html.html">mod_proxy_html</a></code> module is also available. It allows you
-to create maps of URLs that need to be rewritten, so that comples
+to create maps of URLs that need to be rewritten, so that complex
 proxying scenarios can be handled.</p>
 </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
 <div class="section">Mime
View raw message