httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r1309916 [2/3] - in /httpd/httpd/trunk/docs/manual: ./ misc/ mod/ rewrite/ ssl/
Date Thu, 05 Apr 2012 16:01:16 GMT
Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_alias.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_alias.xml.tr?rev=1309916&r1=1309915&r2=1309916&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_alias.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_alias.xml.tr [utf-8] Thu Apr 5 16:01:15 2012
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 770506:1174747 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1174747 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -102,8 +102,8 @@ eşlenmesini sağlar ve URL yönlendirme
 <directivesynopsis>
 <name>Alias</name>
 <description>URL’leri dosya sistemi konumlarıyla eşler.</description>
-<syntax>Alias <var>URL-yolu</var>
-<var>dosya-yolu</var>|<var>dizin-yolu</var></syntax>
+<syntax>Alias <var>URL-yolu</var> <var>dosya-yolu</var> |
+<var>dizin-yolu</var></syntax>
 <contextlist><context>server config</context><context>virtual host</context>
 </contextlist>
 
@@ -121,11 +121,11 @@ eşlenmesini sağlar ve URL yönlendirme
    Alias /image /ftp/pub/image
   </example>
 
-  <p><code>http://sunucum/image/foo.gif</code> şeklinde bir istek, sunucunun
-   <code>/ftp/pub/image/foo.gif</code> dosyasıyla yanıt vermesine sebep
-   olurdu. Sadece tam yol parçaları eşleştirilir; bu bakımdan yukarıdaki
-   <directive>Alias</directive> yapılandırması
-   <code>http://sunucum/imagefoo.gif</code> ile eşleşmez. Düzenli
+  <p><code>http://example.com/image/foo.gif</code> şeklinde bir istek,
+   sunucunun <code>/ftp/pub/image/foo.gif</code> dosyasıyla yanıt vermesine
+   sebep olurdu. Sadece tam yol parçaları eşleştirilir; bu bakımdan
+   yukarıdaki <directive>Alias</directive> yapılandırması
+   <code>http://example.com/imagefoo.gif</code> ile eşleşmez. Düzenli
    ifadelerin kullanıldığı daha karmaşık eşleşmeler için <directive
    module="mod_alias" >AliasMatch</directive> yönergesine bakınız.</p>
 
@@ -136,8 +136,9 @@ eşlenmesini sağlar ve URL yönlendirme
 
   <dl><dd><code>Alias /icons/ /usr/local/apache/icons/</code></dd></dl>
 
-  <p>diye bir tanım yaparsanız <code>/icons</code> URL’si için bir
-   <directive>Alias</directive> kullanılmayacaktır.</p>
+  <p>diye bir tanım yaparsanız sona bir / ekleme ihtiyacından dolayı
+   <code>/icons</code> URL’si için bir <directive>Alias</directive>
+   kullanılmayacaktır.</p>
 
   <p><directive>Alias</directive> <em>hedefleri</em> için ek <directive
    type="section" module="core" >Directory</directive> bölümleri
@@ -158,8 +159,7 @@ eşlenmesini sağlar ve URL yönlendirme
     Alias /image /ftp/pub/image<br />
     &lt;Directory /ftp/pub/image&gt;<br />
     <indent>
-      Order allow,deny<br />
-      Allow from all<br />
+      Require all granted<br />
     </indent>
     &lt;/Directory&gt;
   </example>
@@ -188,12 +188,61 @@ eşler.</description>
    AliasMatch ^/icons(.*) /usr/local/apache/icons$1
   </example>
 
-  <p>Ayrıca, <code><em>URL-yolu</em></code> ile harf büyüklüğüne duyarsız
-   eşleşmeler sağlayacak düzenli ifadeler de kullanılabilir:</p>
+  <p><glossary ref="regex">Düzenli ifadeler</glossary>in tamamı
+   kullanılabilmektedir. Örneğin, <code><em>URL-yolu</em></code> ile harf
+   büyüklüğüne duyarsız eşleşmeler sağlayacak takma adlar
+   kullanılabilir:</p>
 
   <example>
    AliasMatch (?i)^/image(.*) /ftp/pub/image$1
   </example>
+
+  <p><directive module="mod_alias">Alias</directive>
+   ve <directive module="mod_alias">AliasMatch</directive> yönergeleri
+   arasındaki başlıca fark <directive module="mod_alias">Alias</directive>
+   yönergesinin, URI'nin ek parçasını, eşleşen parçayı geçip sağ tarafta
+   dosya yolunun ucuna kendiliğinden kopyalamasıdır. <directive
+   module="mod_alias">AliasMatch</directive> bunu böyle yapmaz. Yani hemen
+   her durumda, düzenli ifadenin istenen URI'nin tamamıyla baştan sona
+   eşleşmesi ve yer değiştirmeyi sağ tarafta yapması istenir.</p>
+
+  <p>Başka bir deyişle, basitçe
+   <directive module="mod_alias">Alias</directive> yerine
+   <directive module="mod_alias">AliasMatch</directive> yazmakla aynı etkiyi
+   alamazsınız. En azından düzenli ifadenin başına bir <code>^</code> ve
+   sonuna bir <code>(.*)$</code>, ikinci değiştirgenin sonuna da bir
+   <code>$1</code> eklemeniz gerekir.</p>
+
+  <p>Örneğin aşağıdakini AliasMatch ile değiştirmek isteyelim:</p>
+
+  <example>
+   Alias /image/ /ftp/pub/image/
+  </example>
+
+  <p>Bu eşdeğer DEĞİLdir - bunu yapmayın! Bu herhangi bir yerinde /image/
+   dizgesi bulunan tüm istekleri /ftp/pub/image/ altına gönderecektir:</p>
+
+  <example>
+   AliasMatch /image/ /ftp/pub/image/
+  </example>
+
+  <p>Aynı etkiyi elde etmek için bu gerekiyor:</p>
+
+  <example>
+   AliasMatch ^/image/(.*)$ /ftp/pub/image/$1
+  </example>
+
+  <p>Şüphesiz, <directive module="mod_alias">Alias</directive> yönergesini
+   çalıştığı yerde <directive module="mod_alias">AliasMatch</directive>
+   kullanmanın hiç gereği yoktur. <directive module="mod_alias"
+   >AliasMatch</directive> daha karmaşık şeyler yapmamızı sağlar. Örneğin
+   farklı dosya çeşitlerini farklı dizinlerden sunmak isteyelim:</p>
+
+  <example>
+   AliasMatch ^/image/(.*)\.jpg$ /files/jpg.images/$1.jpg<br/>
+   AliasMatch ^/image/(.*)\.gif$ /files/gif.images/$1.gif
+  </example>
+
  </usage>
 </directivesynopsis>
 
@@ -216,7 +265,9 @@ yönlendirir.</description>
    <code><em>URL-yolu</em></code> olarak göreli yollara izin verilmez.</p>
 
   <p><code><em>URL</em></code> ise ya bir şema ve konak ismi ile başlayan
-   bir mutlak URL ya da bir bölü çizgisi ile başlayan bir URL yolu olabilir. İkinci durumda URL yolunun başına geçerli sunucu ismi ve şemayı sunucu ekler.</p>
+   bir mutlak URL ya da bir bölü çizgisi ile başlayan bir URL yolu olabilir.
+   İkinci durumda URL yolunun başına geçerli sunucu ismi ve şemayı sunucu
+   ekler.</p>
 
   <p><code><em>URL-yolu</em></code> ile başlayan istekler istemciye hedef
    <code><em>URL</em></code> konumuna bir yönlendirme isteği olarak
@@ -225,17 +276,21 @@ yönlendirir.</description>
 
   <example><title>Örnek:</title>
    # Farklı bir konaktaki bir URL'ye yönlendirme<br />
-   Redirect /hizmet http://iki.mesela.dom/hizmet<br />
+   Redirect /hizmet http://iki.example.com/hizmet<br />
    <br />
    # Aynı konak üzerinde yönlendirme<br />
    Redirect /bir /iki
   </example>
 
-  <p>İstemcinin yaptığı <code>http://mesela.dom/hizmet/fesmekan.txt</code>
+  <p>İstemcinin yaptığı <code>http://example.com/hizmet/fesmekan.txt</code>
    isteğine karşılık istemciye isteği
-   <code>http://iki.mesela.dom/hizmet/fesmekan.txt</code> olarak yapması
-   söylenecektir. Sadece tam yol parçaları eşleştirilir, bu nedenle
-   <code>http://mesela.dom/hizmetfesmekan.txt</code> isteği yukarıdaki
+   <code>http://iki.example.com/hizmet/fesmekan.txt</code> olarak yapması
+   söylenecektir. Bu <code>GET</code> isteklerinde de geçerlidir. Örneğin,
+   <code>http://example.com/hizmet/foo.pl?q=23&amp;a=42</code> isteği
+   <code>http://iki.example.com/hizmet/foo.pl?q=23&amp;a=42</code> adresine
+   yönlendirilir. <code>POST</code>'ların iptal edileceğini unutmayın.<br />
+   Sadece tam yol parçaları eşleştirilir, bu nedenle
+   <code>http://example.com/hizmetfesmekan.txt</code> isteği yukarıdaki
    yönlendirme ile eşleşmeyecektir. Düzenli ifadelerin kullanıldığı daha
    karmaşık eşleşmeler için <directive module="mod_alias"
    >RedirectMatch</directive> yönergesine bakınız.</p>
@@ -272,16 +327,17 @@ yönlendirir.</description>
     belirtilmez.</dd>
   </dl>
 
-  <p>Diğer durum kodları için <code><em>durum</em></code> olarak sayısal
-   durum kodu belirtilir. Eğer durum 300 ile 399 arasındaysa bir
-   <code><em>URL</em></code> belirtmek gereklidir, yoksa belirtilmez.
-   Belirtilecek durum kodunu Apache’nin bilmesi gerektiğine dikkat ediniz
-   (<code>http_protocol.c</code> dosyasında bulunan
+  <p>Diğer durum kodları için <code><em>durum</em></code> değiştirgesiyle
+   sayısal durum kodu belirtilir. Eğer durum 300 ile 399 arasındaysa bir
+   <code><em>URL</em></code> belirtmek gereklidir. Aksi takdirde,
+   <var>URL</var> bileşeni ihmal edilmelidir. Belirtilecek durum kodunun
+   geçerli bir HTTP Status kodu olmalı ve Apache HTTP Sunucusu kodu
+   bilmelidir (<code>http_protocol.c</code> dosyasında bulunan
    <code>send_error_response</code> işlevine bakınız).</p>
 
   <example><title>Örnek:</title>
-   Redirect permanent /bir http://mesela.dom/iki<br />
-   Redirect 303 /yedi http://mesela.dom/baskabisey
+   Redirect permanent /bir http://example.com/iki<br />
+   Redirect 303 /yedi http://example.com/baskabisey
   </example>
  </usage>
 </directivesynopsis>
@@ -307,9 +363,17 @@ yönlendirme gönderir.</description>
    yazılabilir:</p>
 
   <example>
-   RedirectMatch (.*)\.gif$ http://baska.sunucu.dom$1.jpg
+   RedirectMatch (.*)\.gif$ http://baska.example.com$1.jpg
   </example>
- </usage>
+
+  <p><directive module="mod_alias">Alias</directive> ve
+   <directive module="mod_alias">AliasMatch</directive> arasındaki farklarla
+   ilgili hususlar <directive module="mod_alias">Redirect</directive> ve
+   <directive module="mod_alias">RedirectMatch</directive> arasındakilere de
+   uygulanır. Ayrıntılar için <directive module="mod_alias"
+   >AliasMatch</directive> yönergesine bakınız.</p>
+
+</usage>
 </directivesynopsis>
 
 <directivesynopsis>
@@ -363,9 +427,9 @@ URL’ye yönlendirir.</description>
    ScriptAlias /cgi-bin/ /siteler/cgi-bin/
   </example>
 
-  <p><code>http://sunucum/cgi-bin/foo</code> şeklindeki bir istek sunucunun
-   <code>/siteler/cgi-bin/foo</code> betiğini çalıştırmasına sebep olur. Bu
-   yapılandırma aslında şuna eşdeğerdir:</p>
+  <p><code>http://example.com/cgi-bin/foo</code> şeklindeki bir istek
+   sunucunun <code>/siteler/cgi-bin/foo</code> betiğini çalıştırmasına sebep
+   olur. Bu yapılandırma aslında şuna eşdeğerdir:</p>
 
   <example>
    Alias /cgi-bin/ /siteler/cgi-bin/<br />
@@ -442,7 +506,24 @@ eşler ve hedefi bir CGI betiği olarak 
   <example>
    ScriptAliasMatch ^/cgi-bin(.*) /usr/local/apache/cgi-bin$1
   </example>
- </usage>
+
+  <p>AliasMatch yönergesindeki gibi, <glossary ref="rexex">düzenli
+   ifadeler</glossary>in tamamı tüm güçleriyle kullanılabilmektedir.
+   Örneğin, <code><em>URL-yolu</em></code> için harf büyüklüğüne duyarsız
+   eşleşmeli bir takma ad oluşturmak mümkünür:</p>
+
+  <example>
+   ScriptAliasMatch (?i)^/cgi-bin(.*) /usr/local/apache/cgi-bin$1
+  </example>
+
+  <p><directive module="mod_alias">Alias</directive> ve
+   <directive module="mod_alias">AliasMatch</directive> arasındaki farklarla
+   ilgili hususlar <directive module="mod_alias">ScriptAlias</directive> ve
+   <directive module="mod_alias">ScriptAliasMatch</directive> arasındakilere
+   de uygulanır. Ayrıntılar için <directive module="mod_alias"
+   >AliasMatch</directive> yönergesine bakınız.</p>
+
+</usage>
 </directivesynopsis>
 
 </modulesynopsis>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_autoindex.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_autoindex.xml.tr?rev=1309916&r1=1309915&r2=1309916&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_autoindex.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_autoindex.xml.tr [utf-8] Thu Apr 5 16:01:15 2012
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 807930:1303788 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1303788 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -37,10 +37,10 @@ yaptığı gibi dizin içeriğini listel
    <p>Bir dizin içerik dosyası iki kaynaktan gelebilir:</p>
 
   <ul>
-   <li>Kullanıcı tarafından yazılmış ve genellikle <code>index.html</code>
-    adında bir dosya olarak. Dosyanın ismi <directive module="mod_dir"
-    >DirectoryIndex</directive> yönergesi ile belirlenir ve
-    <module>mod_dir</module> tarafından denetlenir.</li>
+   <li>Bu dizinde bulunan ve genellikle <code>index.html</code>
+    adında bir dosya olarak. Kullanılan dosyanın veya dosyaların ismi
+    <directive module="mod_dir">DirectoryIndex</directive> yönergesi ile
+    belirlenir ve <module>mod_dir</module> tarafından denetlenir.</li>
 
    <li>Kullanıcı tarafından böyle bir dosya sağlanmadığı takdirde dizin
     içerik listesini sunucu üretir. Diğer yönergeler bu listenin biçemini
@@ -80,8 +80,9 @@ yaptığı gibi dizin içeriğini listel
 <section id="query">
   <title>Sütun Sıralamada Sorgu Seçenekleri</title>
 
-  <p>Apache 2.0.23’te Sütun Sıralama için Sorgu Seçenekleri yeniden
-   düzenlenip tamamen yeni bir sorgu seçenekleri grubu oluşturulmuştur.
+  <p>İstemciye, dizin içeriğini listelerken neleri hangi sırada
+   listeleyeceğini belirleyebilmesi için içerik üzerinde biraz denetim
+   sağlayabileceği çeşitli sorgu dizgesi bileşenleri sağlanmıştır.
    Çıktı üzerinde kullanıcı denetimini tamamen ortadan kaldırmak için
    <directive module="mod_autoindex">IndexOptions</directive> yönergesinin
    <code><a href="#indexoptions.ignoreclient">IgnoreClient</a></code>
@@ -277,7 +278,8 @@ metni belirler.</description>
    (<code>"</code>) içine alınmalıdır.</p>
 
   <example><title>Örnek</title>
-   AddDescription "Mars Gezegeni" /resimler/mars.gif
+   AddDescription "Mars Gezegeni" mars.gif <br/>
+   AddDescription "Dostum Marshall" dostlar/mars.gif
   </example>
 
   <p>Normalde öntanımlı açıklama alanının genişliği 23 bayttır. <code><a
@@ -289,6 +291,15 @@ metni belirler.</description>
    ekler. Böylece en fazla 55 karakterlik öntanımlı sütun genişliğine
    ulaşılabilir.</p>
 
+  <p><var>dosya</var> kısmî dosya ismi içerebileceğinden çok kısa dosya ismi
+   belirtilmesi yüzünden istemeden de olsa başka dosyalarla
+   eşleşebileceğini unutmayın. Örneğin, <code>le.html</code> doğrudan
+   <code>le.html</code> ile eşleşebileceği gibi <code>example.html</code>
+   ile de eşleşecektir. Şüpheli durumların ortaya çıkabileceği durumlarda
+   mümkün olduğunca dosya isminin tamamını kullanın ve saptanan ilk
+   eşleşmenin kullanılacağını aklınızdan çıkarmayın ayrıca,
+   <code>AddDescription</code> listesini de uygun şekilde sıralayın.</p>
+
   <p>Açıklama sütununun öntanımlı genişliği geçersiz kılınabilir hatta
    sınırsız açıklama uzunluğu atanabilir. Bu konu için <directive
    module="mod_autoindex" >IndexOptions</directive> yönergesinin <a
@@ -302,6 +313,14 @@ metni belirler.</description>
     kırpılırsa bu durum dizin listesinin kalanını etkileyebilir (örneğin,
     kalın gösterim listenin kalanına yayılabilir).</p>
   </note>
+
+  <note><title>Yol bilgisi içeren değiştirgeler</title>
+   <p>Mutlak yollar henüz desteklenmemetedir ve çalışma anında hiçbir şeyle
+    eşleşmeyeceklerdir. Normalde sadece htaccess bağlamında kullanılan,
+    göreli yol bilgisi içeren değiştirgeler, kısmi dizin isimleriyle
+    eşleşmemeleri için örtük olarak '*/' öneki alırlar.</p>
+  </note>
+
 </usage>
 </directivesynopsis>
 
@@ -321,7 +340,8 @@ metni belirler.</description>
    >FancyIndexing</a></code> seçeneğiyle üretilen dizin listesinde adı
    <code><em>isim</em></code> ile biten bir dosya için gösterilecek simgeyi
    belirler. <code><em>simge</em></code> ya simgenin göreli URL’si (%
-   öncelemeli) ya da <code>(<var>alt-metin</var>,<var>url</var>)</code>
+   öncelemeli), tam nitelenmiş bir uzak URL ya da
+   <code>(<var>alt-metin</var>,<var>url</var>)</code>
    biçeminde olmalıdır; buradaki <code><em>alt-metin</em></code> simge
    gösterilemediği durumda tarayıcı tarafından simgenin yerinde
    gösterilecek metindir.</p>
@@ -332,10 +352,14 @@ metni belirler.</description>
    uzantısı, dosya isminin bir kısmı, bir dosya ismi kalıbı veya tam
    yoluyla bir dosya ismi belirtilebilir.</p>
 
+  <p><code>^^BLANKICON^^</code> sadece biçemleme için kullanılır,
+   dolayısıyla <code>IndexOptions HTMLTable</code> kullanıyorsanız
+   gereksizdir.</p>
+
   <example><title>Örnekler</title>
-   AddIcon (IMG,/icons/image.xbm) .gif .jpg .xbm<br />
-   AddIcon /icons/dir.xbm ^^DIRECTORY^^<br />
-   AddIcon /icons/backup.xbm *~
+   AddIcon (IMG,/icons/image.png) .gif .jpg .png<br />
+   AddIcon /icons/dir.png ^^DIRECTORY^^<br />
+   AddIcon /icons/backup.png *~
   </example>
 
   <p>Mümkünse <directive>AddIcon</directive> yerine <directive
@@ -359,7 +383,7 @@ göre belirler.</description>
   <p>Yönerge, <code><a href="#indexoptions.fancyindexing"
    >FancyIndexing</a></code> seçeneğiyle üretilen dizin listesinde bir
    dosya için gösterilecek simgeyi belirler. <code><em>simge</em></code> ya
-   simgenin göreli URL’si (% öncelemeli) ya da
+   simgenin göreli URL’si (% öncelemeli), tam nitelenmiş uzak bir URL ya da
    <code>(<var>alt-metin</var>,<var>url</var>)</code> biçeminde olmalıdır;
    buradaki <code><em>alt-metin</em></code> simge gösterilemediği durumda
    tarayıcı tarafından simgenin yerinde gösterilecek metindir.</p>
@@ -368,7 +392,7 @@ göre belirler.</description>
    gibi geçerli bir içerik kodlaması belirtilmelidir.</p>
 
   <example><title>Örnek</title>
-   AddIconByEncoding /icons/compress.xbm x-compress
+   AddIconByEncoding /icons/compress.png x-compress
   </example>
 </usage>
 </directivesynopsis>
@@ -389,7 +413,7 @@ belirler.</description>
    >FancyIndexing</a></code> seçeneğiyle üretilen dizin listesinde MIME
    türü <code><em>MIME-türü</em></code> olarak belirtilen bir dosya için
    gösterilecek simgeyi belirler. <code><em>simge</em></code> ya simgenin
-   göreli URL’si (% öncelemeli) ya da
+   göreli URL’si (% öncelemeli), tam nitelenmiş uzak bir URL ya da
    <code>(<var>alt-metin</var>,<var>url</var>)</code> biçeminde olmalıdır;
    buradaki <code><em>alt-metin</em></code> simge gösterilemediği durumda
    tarayıcı tarafından simgenin yerinde gösterilecek metindir.</p>
@@ -418,10 +442,11 @@ belirler.</description>
    href="#indexoptions.fancyindexing" >FancyIndexing</a></code> seçeneğiyle
    üretilen dizin listesinde özel bir simge atanmamış dosyalar için
    gösterilecek simgeyi belirler. <code><em>URL-yolu</em></code> simgeye
-   bir göreli URL (% öncelemeli) belirtir.</p>
+   bir göreli URL (% öncelemeli) veya tam nitelenmiş uzak bir URL
+   belirtir.</p>
 
   <example><title>Örnek</title>
-   DefaultIcon /icon/unknown.xbm
+   DefaultIcon /icon/unknown.png
   </example>
 </usage>
 </directivesynopsis>
@@ -486,6 +511,7 @@ belirler.</description>
    ><code>IndexOptions +SuppressHTMLPreamble</code></a> ataması yapmanız
    gerekecektir.</p>
 </usage>
+<seealso><directive module="mod_autoindex">ReadmeName</directive></seealso>
 </directivesynopsis>
 
 <directivesynopsis>
@@ -493,6 +519,7 @@ belirler.</description>
 <description>Dizin içerik listesinden gizlenecek dosyaların listesi belirtilir.
 </description>
 <syntax>IndexIgnore <var>dosya</var> [<var>dosya</var>] ...</syntax>
+<default>IndexIgnore "."</default>
 <contextlist><context>server config</context><context>virtual host</context>
 <context>directory</context><context>.htaccess</context>
 </contextlist>
@@ -508,8 +535,46 @@ belirler.</description>
    öntanımlı olarak içinde bulunulan dizini (<code>./</code>) içerir.</p>
 
   <example>
-   IndexIgnore README .htaccess *.bak *~
+   IndexIgnore .??* *~ *# HEADER* README* RCS CVS *,v *,t
+  </example>
+
+  <note><title>Düzenli İfadeler</title>
+   <p>Bu yönerge, <directive module="core" type="section"
+   >DirectoryMatch</directive> gibidüzenli ifadeler içeren yapılandırma
+   bölümlerinde henüz çalışmamaktadır.</p>
+  </note>
+</usage>
+</directivesynopsis>
+
+<directivesynopsis>
+<name>IndexIgnoreReset</name>
+<description>Bir dizini listelerken gizlenecek dosyalar listesini boşaltır
+</description>
+<syntax>IndexIgnoreReset ON|OFF</syntax>
+<contextlist><context>server config</context><context>virtual host</context>
+<context>directory</context><context>.htaccess</context>
+</contextlist>
+<override>Indexes</override>
+<compatibility>Apache HTTP Sunucusunun 2.3.10 ve sonraki sürümlerinde kullanılabilmektedir.</compatibility>
+
+<usage>
+  <p>Bu yönerge, diğer yapılandırma bölümlerince bir şekilde miras alınmayan
+   ve <directive>IndexIgnore</directive> tarafından yoksayılan dosyaları
+   kaldırır. </p>
+
+  <example>
+   &lt;Directory /var/www&gt;
+   IndexIgnore *.bak .??* *~ *# HEADER* README* RCS CVS *,v *,t
+   &lt;/Directory&gt;
+   &lt;Directory /var/www/backups&gt;
+   IndexIgnoreReset ON
+   IndexIgnore .??* *# HEADER* README* RCS CVS *,v *,t
+   &lt;/Directory&gt;
   </example>
+
+  <note type="warning"><p>Bu yönergeyi kullandıktan sonra, açıkça yoksaymak
+   istediğiniz kalıpların bir listesi için öntanımlı yapılandırmayı gözden
+   geçirin.</p></note>
 </usage>
 </directivesynopsis>
 
@@ -519,6 +584,7 @@ belirler.</description>
 </description>
 <syntax>IndexOptions [+|-]<var>seçenek</var> [[+|-]<var>seçenek</var>]
 ...</syntax>
+<default>Öntanımlı olarak hiçbir seçenek etkin değildir.</default>
 <contextlist><context>server config</context><context>virtual host</context>
 <context>directory</context><context>.htaccess</context>
 </contextlist>
@@ -530,36 +596,38 @@ belirler.</description>
    belirtilebilir:</p>
 
   <dl>
+   <dt><a name="indexoptions.addaltclass"
+        id="indexoptions.addaltclass">AddAltClass</a></dt>
+   <dd><code>IndexOptions HTMLTable</code> etkin ve bir
+    <code>IndexStyleSheet</code> tanımlı olduğunda dizin listesi
+    tablosunun her satırına fazladan bir CSS sınıfı bildirimi ekler.
+    Tablonun her satırına uygulanmaması için standart <code>even</code> ve
+    <code>odd</code> sınıfları yerine <code>even-<em>ALT</em></code> ve
+    <code>odd-<em>ALT</em></code> bildirimleri kullanılabilir. Burada
+    <em>ALT</em> ya bir dosya biçimiyle ilişkili standat bir alt
+    dizgesidir ya da <code>AddAlt*</code> yönergeleriyle tanımlanan bir
+    alt dizgesidir.
+   </dd>
+
    <dt><a name="indexoptions.charset" id="indexoptions.charset"
-    ><code>Charset=<em>karakter-kümesi</em></code></a> (<em>Apache 2.0.61
-    ve sonrası</em>)</dt>
+    ><code>Charset=<em>karakter-kümesi</em></code></a> (<em>Apache HTTP
+    Sunucusunun 2.0.61 ve sonraki sürümleri</em>)</dt>
 
    <dd><code>Charset</code> seçeneği üretilen sayfa için bir karakter
     kümesi belirtebilmenizi sağlar. Dizinin bulunduğu dosya sisteminin
-    karakter kodlamasına bağlı olarak öntanımlı değeri ya
-    <var>ISO-8859-1</var> ya da <var>UTF-8</var>’dir.
+    karakter kodlamasına bağlı olarak öntanımlı değeri Windows ve Mac OS
+    X'te <var>UTF-8</var>, diğerlerinde <var>ISO-8859-1</var>’dir (İlgili
+    dosya sisteminin Unicode dosya isimleri kullanıp kullanmamasına
+    bağlıdır).
 
    <example><title>Örnek</title>
     IndexOptions Charset=UTF-8
    </example>
    </dd>
 
-   <dt><a name="indexoptions.type" id="indexoptions.type"
-    ><code>Type=<em>MIME-türü</em></code></a> (<em>Apache 2.0.61 ve
-    sonrası</em>)</dt>
-
-   <dd><code>Type</code> seçeneği üretilen sayfa için bir MIME türü
-    belirtebilmenizi sağlar. Öntanımlı değer <var>text/html</var>’dir.
-
-   <example><title>Örnek</title>
-    IndexOptions Type=text/plain
-   </example>
-   </dd>
-
    <dt><a name="indexoptions.descriptionwidth"
        id="indexoptions.descriptionwidth"
-      ><code>DescriptionWidth=[<em>n</em> | *]</code></a>
-      (<em>Apache 2.0.23 ve sonrası</em>)</dt>
+      ><code>DescriptionWidth=[<em>n</em> | *]</code></a></dt>
 
    <dd><p><code>DescriptionWidth</code> seçeneği üretilen sayfada açıklama
     sütununun genişliğini sizin belirleyebilmenizi sağlar. Bu seçenek
@@ -586,8 +654,7 @@ belirler.</description>
 
    <dt><a name="indexoptions.foldersfirst"
        id="indexoptions.foldersfirst"
-       ><code>FoldersFirst</code></a>
-       (<em>Apache 2.0.23 ve sonrası</em>)</dt>
+       ><code>FoldersFirst</code></a></dt>
 
    <dd>Bu seçenek etkin kılındığında dizin içerik listesinde alt dizinler
     dosyalardan önce listelenir. Listelemede genel olarak iki bileşen
@@ -603,15 +670,14 @@ belirler.</description>
 
    <dt><a name="indexoptions.htmltable"
        id="indexoptions.htmltable"
-       ><code>HTMLTable</code></a>
-       (<em>Deneysel, Apache 2.0.23 ve sonrası</em>)</dt>
+       ><code>HTMLTable</code></a></dt>
 
-   <dd>Bu deneysel seçenek <a href="#indexoptions.fancyindexing"
-    ><code>FancyIndexing</code></a> seçeneği ile birlikte süslü listeleme
-    için basit bir tablo oluşturur. Fakat bu eski tarayıcıları yanıltır.
-    Bununla birlikte, Linux, WinNT gibi sağdan sola veya soldan sağa yazım
-    yönünün UTF-8 karakter koduna göre değiştiği platformlarda dosya
-    isimleri ve açıklamalar için bu özellikle gerekli olabilir.</dd>
+   <dd><a href="#indexoptions.fancyindexing"><code>FancyIndexing</code></a>
+    seçeneği ile birlikte süslü listeleme için basit bir tablo oluşturur.
+    UTF-8'in etkin olduğu platformlarda gereklidir. Bununla birlikte,
+    Linux, WinNT gibi sağdan sola veya soldan sağa yazım yönünün değiştiği
+    platformlarda dosya isimleri ve açıklamalar için bu özellikle gerekli
+    olabilir.</dd>
 
    <dt><a name="indexoptions.iconsarelinks"
        id="indexoptions.iconsarelinks"
@@ -629,8 +695,8 @@ belirler.</description>
     <code>height</code> ve <code>width</code> özniteliklerini içermesine
     sebep olur. Böylece tarayıcının tüm simgelerin yüklenmesini beklemeden
     sayfa yerleşimi için bir ön hesaplama yapabilmesi mümkün olur. Seçenek
-    bir değer belirtilmeksizin kullanıldığında Apache tarafından atanmış
-    standart simge yüksekliği öntanımlıdır.</dd>
+    bir değer belirtilmeksizin kullanıldığında Apache http tarafından
+    atanmış standart simge yüksekliği öntanımlıdır.</dd>
 
    <dt><a name="indexoptions.iconwidth" id="indexoptions.iconwidth"
       ><code>IconWidth[=<em>benek-sayısı</em>]</code></a></dt>
@@ -640,8 +706,8 @@ belirler.</description>
     <code>height</code> ve <code>width</code> özniteliklerini içermesine
     sebep olur. Böylece tarayıcının tüm simgelerin yüklenmesini beklemeden
     sayfa yerleşimi için bir ön hesaplama yapabilmesi mümkün olur. Seçenek
-    bir değer belirtilmeksizin kullanıldığında Apache tarafından atanmış
-    standart simge genişliği öntanımlıdır.</dd>
+    bir değer belirtilmeksizin kullanıldığında Apache httpd tarafından
+    atanmış standart simge genişliği öntanımlıdır.</dd>
 
    <dt><a name="indexoptions.ignorecase" id="indexoptions.ignorecase"
       ><code>IgnoreCase</code></a></dt>
@@ -667,7 +733,7 @@ belirler.</description>
 
    <p>Hiç belirtilmediğinde veya <code>-NameWidth</code> biçeminde
     belirtildiğinde <module>mod_autoindex</module> uygun genişliği kendisi
-    hesaplayacaktır.</p>
+    hesaplayacaktır, fakat en fazla 20 karakter olabilir.</p>
 
    <p><code>NameWidth=<em>n</em></code> ile sütun genişliği
     <code><em>n</em></code> bayt genişlikte sabitlenir.</p>
@@ -681,8 +747,8 @@ belirler.</description>
 
    <dd>Bu seçenek süslü listeleme için HTML belgelerden sayfa başlığının
     okunmasını sağlar. Dosya için <directive module="mod_autoindex"
-    >AddDescription</directive> ile bir açıklama tanımlanmımışsa httpd
-    belgenin <code>title</code> etiketinin içeriğini okuyacaktır. Bu
+    >AddDescription</directive> ile bir açıklama tanımlanmımışsa Apache
+    httpd belgenin <code>title</code> etiketinin içeriğini okuyacaktır. Bu
     seçenek işlemciyi ve diski fazla meşgul eder.</dd>
 
    <dt><a name="indexoptions.showforbidden"
@@ -701,11 +767,8 @@ belirler.</description>
     başlıklarını sıralama için hiper bağ haline getirmeyecektir. Sütun
     başlıkları için öntanımlı davranış hiper bağ olmak olup bunlar
     seçilerek dizin listesinin o sütundaki değerlere göre sıralanması
-    sağlanır. <strong>Apache 2.0.23 öncesinde, bu seçenek ayrıca, sıralama
-    dizgesi için sorgu sözcüklerinin çözümlenmesini de iptal
-    ederdi.</strong> Bu davranış Apache 2.0.23’ten beri <a
-    href="#indexoptions.ignoreclient" ><code>IndexOptions
-    IgnoreClient</code></a> ile sağlanmaktadır.</dd>
+    sağlanır. Bu davranış <a href="#indexoptions.ignoreclient"
+    ><code>IndexOptions IgnoreClient</code></a> ile sağlanmaktadır.</dd>
 
    <dt><a name="indexoptions.suppressdescription"
        id="indexoptions.suppressdescription"
@@ -732,11 +795,15 @@ belirler.</description>
     vs.) yerleştirir. Bu seçenek bu davranışı iptal ederek modülün dosya
     içeriğinin başlangıcına bir şey eklememesini sağlar. Bu durumda başlık
     dosyasının uygun HTML etiketlerini içermesi gerekir. Böyle bir başlık
-    dosyası yoksa normal olarak HTML başlangıç etiketleri üretilir.</dd>
+    dosyası yoksa normal olarak HTML başlangıç etiketleri üretilir. Eğer
+    bir <directive module="mod_autoindex">ReadmeName</directive> yönergesi
+    de belirtilirse ve bu dosya mevcutsa, kapayan
+    &lt;/body&gt;&lt;/html&gt; etiketleri de çıktı bulunmaz. Buna
+    dayanarak bu etiketleri de sizin koymanız gerekebilir.</dd>
 
    <dt><a name="indexoptions.suppressicon"
        id="indexoptions.suppressicon"><code>SuppressIcon</code></a>
-       (<em>Apache 2.0.23 ve sonrası</em>)</dt>
+   </dt>
 
    <dd>Süslü dizin listesinde dosya simgelerinin gösterilmesini engeller.
     Son belirtim, süslü dizin listelemede kullanılan <code>pre</code>
@@ -754,7 +821,7 @@ belirler.</description>
 
    <dt><a name="indexoptions.suppressrules"
        id="indexoptions.suppressrules"><code>SuppressRules</code></a>
-       (<em>Apache 2.0.23 ve sonrası</em>)</dt>
+   </dt>
 
    <dd>Dizin listelemede <code>hr</code> etiketinin kullanımını engeller.
     Son belirtim, süslü dizin listelemede kullanılan <code>pre</code>
@@ -766,11 +833,12 @@ belirler.</description>
    <dt><a name="indexoptions.suppresssize" id="indexoptions.suppresssize"
       ><code>SuppressSize</code></a></dt>
 
-   <dd>Süslü dizin listelemede dosya boyutunun gösterilmesi engellenir.</dd>
+   <dd>Süslü dizin listelemede dosya boyutunun gösterilmesi engellenir.
+   </dd>
 
    <dt><a name="indexoptions.trackmodified"
        id="indexoptions.trackmodified"><code>TrackModified</code></a>
-        (<em>Apache 2.0.23 ve sonrası</em>)</dt>
+   </dt>
 
    <dd>Bu seçenek listelenen dizin için HTTP başlığında
     <code>Last-Modified</code> ve <code>ETag</code> alanlarının dönmesini
@@ -787,9 +855,19 @@ belirler.</description>
     sistemlerinde sağlamaz</strong>. Bu gibi durumlarda bu seçeneğin
     kapalı kalması daha iyidir.</dd>
 
+   <dt><a name="indexoptions.type" id="indexoptions.type"
+   >Type=<var>MIME-türü</var></a></dt>
+
+   <dd><code>Type</code> anahtar sözcüğü üretilen sayfanın MIME içerik
+    türünün belirtilebilmesini sağlar. <var>text/html</var> öntanımlıdır.
+
+   <example><title>Örnek:</title>
+    IndexOptions Type=text/plain
+   </example>
+   </dd>
    <dt><a name="indexoptions.versionsort"
        id="indexoptions.versionsort"><code>VersionSort</code></a>
-       (<em>Apache 2.0a3 ve sonrası</em>)</dt>
+   </dt>
 
    <dd><code>VersionSort</code> seçeneği isimlerinde sürüm numarası bulunan
     dosyaların sayısal sıralamaya uygun olarak sıralanmalarını sağlar.
@@ -817,8 +895,7 @@ belirler.</description>
    </dd>
 
    <dt><a name="indexoptions.xhtml"
-        id="indexoptions.xhtml"><code>XHTML</code></a>
-     (<em>Apache 2.0.49 ve sonrası</em>)</dt>
+        id="indexoptions.xhtml"><code>XHTML</code></a></dt>
 
    <dd><code>XHTML</code> seçeneği <module>mod_autoindex</module>’in kodu
     HTML 3.2’ye değil XHTML 1.0’a uygun üretmesini sağlar.</dd>
@@ -830,8 +907,8 @@ belirler.</description>
  -->
  <dl><dt><code>+</code> veya <code>-</code> Önekli Seçenekler</dt>
   <dd>
-   <p>Apache 1.3.3’te <directive>IndexOptions</directive> yönergelerinin ele
-    alınışıyla ilgili önemil değişiklikler yapılmıştır. Bunlar:</p>
+   <p>Çok sayıda <directive>IndexOptions</directive> yönergesinin
+    işlenebileceğine dikkat edin.</p>
 
    <ul>
    <li>Tek bir dizin için çok sayıda <directive>IndexOptions</directive>
@@ -865,17 +942,19 @@ belirler.</description>
     bunlar mevcut (üst dizinden miras alınanlar ve/veya önceki atamalar)
     <directive>IndexOptions</directive> yönergelerine uygulanır. Ancak,
     önek kullanılmamış bir seçeneğe raslandığında, o noktada önceki ve
-    miras alınmış bu tür seçenekler iptal edilir. Şu örneği ele alalım:</p>
+    miras alınmış bu tür seçenekler iptal edilir. Şu örneği ele
+    alalım:</p>
 
    <example>
     IndexOptions +ScanHTMLTitles -IconsAreLinks FancyIndexing<br />
     IndexOptions +SuppressSize
    </example>
 
-   <p>Bunun net etkisi <code>IndexOptions FancyIndexing +SuppressSize</code>
-    atamasına eşdeğerdir, çünkü öneksiz <code>FancyIndexing</code> seçeneği
-    kendinden önceki önekli seçenekleri iptal etmiş fakat hemen ardından
-    eklenmelerine izin vermiştir.</p>
+   <p>Bunun net etkisi
+    <code>IndexOptions FancyIndexing +SuppressSize</code>
+    atamasına eşdeğerdir, çünkü öneksiz <code>FancyIndexing</code>
+    seçeneği kendinden önceki önekli seçenekleri iptal etmiş fakat hemen
+    ardından eklenmelerine izin vermiştir.</p>
 
    <p>Belli bir dizine önceki seçenekleri temizleyerek koşulsuz olarak
     tamamen yeni seçenekler atamak istiyorsanız
@@ -910,17 +989,20 @@ Name|Date|Size|Description</syntax>
   <p><directive>IndexOrderDefault</directive> yönergesi iki değer alır. İlki
    sıralama yönünü belirtmek üzere <code>Ascending</code> (küçükten büyüğe)
    veya <code>Descending</code> (büyükten küçüğe) olmak zorundadır. İkinci
-   değer ise birincil sıralama anahtarını belirtmek üzere <code>Name</code>,
-   <code>Date</code>, <code>Size</code> ve <code>Description</code>
-   sözcüklerinden biri olmalıdır (anlamları sırayla: İsim, Tarih, Boyut,
-   Açıklama). İkincil sıralama anahtarı <em>daima</em> artan sıralamayla
-   dosya ismidir.</p>
-
-  <p>Dizin listesinin belli bir sırada gösterilmesini zorunlu kılmak için
-   yönergeyi <code><a href="#indexoptions.suppresscolumnsorting"
-   >SuppressColumnSorting</a></code> sıralama seçeneği ile birlikte
-   belirtebilirsiniz; böylece, istemcinin farklı sıralamalara sahip içerik
-   isteğini engellemiş olursunuz.</p>
+   değer ise birincil sıralama anahtarını belirtmek üzere
+   <code>Name</code>, <code>Date</code>, <code>Size</code> ve
+   <code>Description</code> sözcüklerinden biri olmalıdır (anlamları
+   sırayla: İsim, Tarih, Boyut, Açıklama). İkincil sıralama anahtarı
+   <em>daima</em> artan sıralamayla dosya ismidir.</p>
+
+  <p>Sütunun tepesindeki sıralama bağını kaldırmak için
+   <code><a href="#indexoptions.suppresscolumnsorting"
+   >SuppressColumnSorting</a></code> seçeneğinin yanında, sıralama
+   tercihlerinizi geçersiz kılmak için sorgu dizgesine elle sıralama
+   seçenekleri eklenmesini engellemek için
+   <code><a href="#indexoptions.ignoreclient">IgnoreClient</a></code>
+   seçeneğini de kullanarak istemcinin listeyi yeniden sıralamasını
+   engelleyebilirsiniz.</p>
 </usage>
 </directivesynopsis>
 
@@ -940,6 +1022,32 @@ Name|Date|Size|Description</syntax>
   <example><title>Örnek</title>
    IndexStyleSheet "/css/style.css"
   </example>
+
+  <p>Bu yönergenin <code>IndexOptions HTMLTable</code> ile birlikte
+   kullanılması sonuçlanan HTML dosyasına bir miktar CSS sınıfı ekler.
+   Tablonun tamamı <code>indexlist</code> için bir CSS kimliği verir ve
+   aşağıdaki sınıflar listenin çeşitli parçalarıyla ilişkilendirilir:</p>
+
+  <table border="1" style="zebra">
+  <tr><th>Sınıf</th><th>Tanım</th></tr>
+  <tr><td>tr.indexhead</td>
+    <td>Liste satırının başlığı</td></tr>
+  <tr><td>th.indexcolicon and td.indexcolicon</td>
+     <td>Simge sütunu</td></tr>
+  <tr><td>th.indexcolname and td.indexcolname</td>
+     <td>Dosya ismi sütunu</td></tr>
+  <tr><td>th.indexcollastmod and td.indexcollastmod</td>
+    <td>Son değişiklik sütunu</td></tr>
+  <tr><td>th.indexcolsize and td.indexcolsize</td>
+    <td>Dosya boyutu sütunu</td></tr>
+  <tr><td>th.indexcoldesc and td.indexcoldesc</td>
+    <td>Açıklama sütunu</td></tr>
+  <tr><td>tr.breakrow</td>
+    <td>Tablonun altınaki yatay çizgi</td></tr>
+  <tr><td>tr.odd and tr.even</td>
+    <td>Tek ve çift satırlar</td></tr>
+  </table>
+
 </usage>
 </directivesynopsis>
 
@@ -977,9 +1085,9 @@ belirler.</description>
   <p><directive>ReadmeName</directive> yönergesi dizin listesinin sonuna
    eklenecek dosyanın ismini belirler. <code><em>dosya-ismi</em></code> ile
    listeye dahil edilecek dosyanın ismi listelenen dizine göreli olarak
-   belirtilir. Eğer dosya ismi bir bölü çizgisi ile başlıyorsa <directive
-   module="core">DocumentRoot</directive>’a göreli belirtildiği
-   varsayılır.</p>
+   belirtilir. Eğer dosya ismi 2. örnekteki gibi bir bölü çizgisi ile
+   başlıyorsa <directive module="core">DocumentRoot</directive>’a göreli
+   belirtildiği varsayılır.</p>
 
   <example><title>1. Örnek</title>
    ReadmeName FOOTER.html
@@ -995,5 +1103,4 @@ belirler.</description>
 </usage>
 </directivesynopsis>
 
-
 </modulesynopsis>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_dir.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_dir.xml.tr?rev=1309916&r1=1309915&r2=1309916&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_dir.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_dir.xml.tr [utf-8] Thu Apr 5 16:01:15 2012
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 815782:1307726 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1307726 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -47,11 +47,11 @@
    kendiliğinden dizin içerik listesi üretimini tamamen iptal
    edebilirsiniz.</p>
 
-  <p>Sunucu <code>http://sunucum/filanca/birdizin</code> şeklinde bir istek
-   aldığında <code>birdizin</code> bir dizinin ismiyse ‘bölü çizgisiyle
-   biten’ bir yönlendirme söz konusudur. Dizinler URL sonuna bir bölü
-   çizgisi eklenmesini gerektirir, bu bakımdan <module>mod_dir</module>
-   modülü isteği <code>http://sunucum/filanca/birdizin/</code> şeklinde
+  <p>Sunucu <code>http://example.com/filanca/birdizin</code> şeklinde bir
+   istek aldığında <code>birdizin</code> bir dizinin ismiyse ‘bölü
+   çizgisiyle biten’ bir yönlendirme söz konusudur. Dizinler URL sonuna bir
+   bölü çizgisi eklenmesini gerektirir, bu bakımdan <module>mod_dir</module>
+   modülü isteği <code>http://example.com/filanca/birdizin/</code> şeklinde
    yönlendirir.</p>
 </summary>
 
@@ -105,6 +105,37 @@
 </directivesynopsis>
 
 <directivesynopsis>
+<name>DirectoryIndexRedirect</name>
+<description>Dizin içerik listeleri için harici bir yönlendirme yapılandırır.
+</description>
+<syntax>DirectoryIndexRedirect on | off | permanent | temp | seeother |
+<var>3xx-kodu</var>
+</syntax>
+<default>DirectoryIndexRedirect off</default>
+<contextlist><context>server config</context><context>virtual host</context>
+<context>directory</context><context>.htaccess</context></contextlist>
+<override>Indexes</override>
+<compatibility>Apache HTTP Sunucusunun 2.3.14 ve sonraki sürümlerinde
+  kullanılabilmektedir.</compatibility>
+
+<usage>
+  <p>Öntanımlı olarak, <directive>DirectoryIndex</directive> listeyi
+   istemciye şeffaf olarak seçip gönderir.
+   <directive>DirectoryIndexRedirect</directive> ise harici bir
+   yönlendirmeye sebep olur.</p>
+
+  <example><title>Örnek</title>
+   DirectoryIndexRedirect on
+  </example>
+
+  <p><code>http://example.com/docs/</code> için yapılan bir istek, <code
+   >http://example.com/docs/index.html</code> (mevcutsa) adresine geçici bir
+   yönlendirme döndürür.</p>
+
+</usage>
+</directivesynopsis>
+
+<directivesynopsis>
 <name>DirectorySlash</name>
 <description>Bölü çizgisi ile biten yönlendirmeleri açar/kapar.</description>
 <syntax>DirectorySlash On|Off</syntax>
@@ -135,7 +166,9 @@
   </ul>
 
   <p>Siz yine de bu etkiyi istemezseniz ve yukarıdaki sebepler de size uygun
-   değilse yönlendirmeyi şöyle kapatabilirsiniz:</p>
+   değilse yönlendirmeyi aşağıdaki gibi kapatabilirsiniz. Ancak bunu
+   yaparken dikkatli olun, bununla ilgili bazı güvenlik sorunları olasılığı
+   vardır.</p>
 
   <example>
     # Aşağıdaki güvenlik uyarısına bakınız!<br />
@@ -158,6 +191,9 @@
    <strong>Fakat bölü çizgisi ile bitmeyen bir istek dizin içeriğinin
    listelenmesi ile sonuçlanırdı.</strong></p>
   </note>
+  <p>Bir yönlendirme sözkonusu olduğunda bazı tarayıcıların yanlışlıkla POST
+   isteklerini GET istekleri haline getirme (böylece POST verisi iptal olur)
+   olasılığı olduğuna da dikkat edin.</p>
 </usage>
 </directivesynopsis>
 <directivesynopsis>
@@ -175,7 +211,7 @@
    Örnek:</p>
 
   <example>
-    <code>FallbackResource not-404.php</code>
+    <code>FallbackResource /not-404.php</code>
   </example>
 
   <p>Bu satırla, (mevcut dosyaları etkilemeden) mevcut olmayan dosyaların
@@ -191,10 +227,22 @@
    yapılandırma yeterli olmaktadır.</p>
 
   <example>
-    <code>FallbackResource index.php</code>
+    <code>FallbackResource /index.php</code>
   </example>
 
   <p>Resim, CSS dosyaları gibi mevcut dosyalar normal olarak sunulur.</p>
+
+  <p><em>http://example.com/blog/</em> gibi bir alt URI <var>yerel-url</var>
+   olarak sağlanır:</p>
+  <example>
+     <code>
+       &lt;Directory /web/example.com/htdocs/blog&gt;<br />
+      <indent>
+         FallbackResource /blog/index.php<br />
+       </indent>
+       &lt;/Directory&gt;
+     </code>
+  </example>
 </usage>
 </directivesynopsis>
 </modulesynopsis>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_env.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_env.xml.tr?rev=1309916&r1=1309915&r2=1309916&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_env.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_env.xml.tr [utf-8] Thu Apr 5 16:01:15 2012
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 831695:1174747 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1174747 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -33,12 +33,16 @@ etmek için kullanılır.</description>
 <sourcefile>mod_env.c</sourcefile>
 <identifier>env_module</identifier>
 <summary>
-  <p>Bu modül CGI betiklerine ve SSI sayfalarına aktarılan ortama müdahale
-   etmeyi mümkün kılar. Ortam değişkenleri <program>httpd</program> süreci
-   başlatılırken kabuktan aktarılabilir. Bundan başka, yapılandırma
+  <p>Bu modül Apache HTTP Sunucusunun çeşitli modülleri tarafınan kullanılan
+   dahili ortam değişkenlerime müdahale etmeyi mümkün kılar. bu değişkenler
+   ayrıca, CGI betiklerine yerel ortam değişkenleri olarak sunulur ve SSI
+   sayfalarında da kullanılabilir. Ortam değişkenleri
+   <program>httpd</program> süreci başlatılırken kabuktan aktarılabilir.
+   Bundan başka, yapılandırma
    sürecinde tanımlı veya tanımsız yapılabilirler.</p>
 </summary>
 <seealso><a href="../env.html">Ortam Değişkenleri</a></seealso>
+<seealso><directive module="mod_setenvif">SetEnvIf</directive></seealso>
 
 <directivesynopsis>
 <name>PassEnv</name>
@@ -50,8 +54,11 @@ etmek için kullanılır.</description>
 <override>FileInfo</override>
 
 <usage>
-  <p><program>httpd</program> süreci başlatılırken CGI betiklerine ve SSI
-   sayfalarına kabuktan aktarılabilecek ortam değişkenleri belirtilir.</p>
+  <p>Dahili ortam değişkenleri olarak kullanılmak üzere sistem ortam
+   değişkenlerini içeri aktarmak için kullanılır. Bunlar daha sonra Apache
+   HTTP Sunucusunun modüllerinden kullanılabilir, CGI betiklerine ve SSI
+   sayfalarında aktarılabilir. Değerler <program>httpd</program> süreci
+   başlatılırken kabuğun işletim sistemi ortamından gelir.</p>
 
   <example><title>Örnek</title>
    PassEnv LD_LIBRARY_PATH
@@ -68,8 +75,9 @@ etmek için kullanılır.</description>
 <override>FileInfo</override>
 
 <usage>
-  <p>CGI betiklerine ve SSI sayfalarına aktarılmak üzere bir ortam değişkeni
-   tanımlanmasını sağlar.</p>
+  <p>CGI betiklerine ve SSI sayfalarına aktarılmak ve Apache HTTP Sunucusu
+   modüllerinde kullanılmak üzere bir dahili ortam değişkeni tanımlanmasını
+   sağlar.</p>
 
   <example><title>Örnek</title>
    SetEnv SPECIAL_PATH /foo/bin
@@ -78,12 +86,13 @@ etmek için kullanılır.</description>
   <note><p>Bu yönerge tarafından atanan dahili ortam değişkenleri, en başta
    işleme sokulan, ereşem denetimi, URI-dosya ismi eşleştirmesi gibi istek
    işleme yönergelerinden sonra işleme sokulur. Eğer atadığınız ortam değişkeni,
-   bir <directive module="mod_rerite">RewriteRule</directive> yönergesindeki
+   bir <directive module="mod_rewrite">RewriteRule</directive> yönergesindeki
    gibi erken işlem aşamalarına girdi sağlıyorsa, bu durumda ortam değişkenini
   <directive module="mod_setenvif"> SetEnvIf</directive> ile atamalısınız.</p>
   </note>
 
 </usage>
+<seealso><a href="../env.html">Environment Variables</a></seealso>
 </directivesynopsis>
 
 <directivesynopsis>
@@ -97,7 +106,7 @@ etmek için kullanılır.</description>
 
 <usage>
   <p>CGI betiklerine ve SSI sayfalarına bir daha aktarılmamak üzere bir
-   ortam değişkenini ortamdan siler.</p>
+   dahili ortam değişkenini siler.</p>
 
   <example><title>Örnek</title>
    UnsetEnv LD_LIBRARY_PATH

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/rewrite/index.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/rewrite/index.xml.tr?rev=1309916&r1=1309915&r2=1309916&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/rewrite/index.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/rewrite/index.xml.tr [utf-8] Thu Apr 5 16:01:15 2012
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 636374:1174747 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1174747 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -30,68 +30,55 @@
  <title>Apache mod_rewrite</title>
 
 <summary>
-  <blockquote>
-    <p>``mod_rewrite’ı harika yapan şey, Sendmail’ın tüm yapılandırma
-     kolaylığı ve esnekliğine sahip olmasıdır. mod_rewrite’ı kötü yapan
-     şey ise Sendmail’ın tüm yapılandırma kolaylığı ve esnekliğine sahip
-     olmasıdır.''</p>
-
-    <p class="cite">-- <cite>Brian Behlendorf</cite><br />
-    Apache Group</p>
-  </blockquote>
-
-  <blockquote>
-    <p>``Hakkında tonlarca örnek ve belge olmasına rağmen mod_rewrite kara
-     büyüdür. Müthiş güzel bir kara büyü ama yine de kara büyü.''</p>
-
-    <p class="cite">-- <cite>Brian Moore</cite><br />
-    bem@news.cmc.net</p>
-  </blockquote>
-
-  <p>URL kurgulamasının İsviçre Çakısı olan <code>mod_rewrite</code>
-   modülünün belgelerine hoşgeldiniz!</p>
-
-  <p>Bu modül istenen URL’leri çalışma anında yeniden yazmak için (düzenli
-   ifade çözümleyiciden yararlanan) kurallara dayalı bir yeniden yazma
-   motoru kullanır. Gerçekten esnek ve güçlü bir URL kurgulama
-   mekanizması oluşturmak için sınısız sayıda kural ve her kural için de
-   sınırsız sayıda koşul destekler. URL değişiklikleri çeşitli sınamalara
-   dayanır; sunucu değişkenleri, HTTP başlıkları, ortam değişkenleri,
-   zaman damgaları hatta çeşitli biçimlerde harici veritabanı sorguları
-   bile bu amaçla kullanılabilir.</p>
-
-  <p>Bu modül URL’lerin tamamında (path-info kısmı dahil) hem sunucu
-   bağlamında (<code>httpd.conf</code>) hem de dizin bağlamında
+  <p><module>mod_rewrite</module> modülü gelen URL isteklerinde değişiklik
+   yapabilmek için <a href="intro.html#regex">düzenli ifade</a> kurallarına
+   dayalı, devingen bir yol sunar. Böylece, keyfi URL'leri dahili URL
+   yapınızla kolayca eşleyebilirsiniz.</p>
+
+  <p>Gerçekten esnek ve güçlü bir URL kurgulama mekanizması oluşturmak için
+   sınısız sayıda kural ve her kural için de sınırsız sayıda koşul destekler.
+   URL değişiklikleri çeşitli sınamalara dayanır; sunucu değişkenleri, HTTP
+   başlıkları, ortam değişkenleri, zaman damgaları hatta çeşitli biçimlerde
+   harici veritabanı sorguları bile bu amaçla kullanılabilir.</p>
+
+  <p>Yeniden yazma kuralları URL’lerin tamamında (path-info kısmı ve sorgu
+   dizgesi dahil) hem sunucu bağlamında (<code>httpd.conf</code>) hem sanal
+   konaklar bağlamında (<directive type="section" module="core"
+   >VirtualHost</directive> bölümleri), hem de dizin bağlamında
    (<code>.htaccess</code> dosyaları ve <code>&lt;Directory&gt;</code>
    bölümleri) çalışır ve URL üzerinde sorgu dizgesi bölümleri bile
-   oluşturabilir. Yeniden yazılan URL sonuçta dahili işlemlerde, harici
-   yönlendirmelerde ve hatta dahili vekalet işlemlerinde
-   kullanılabilir.</p>
-
-  <p>Fakat tüm bu işlevsellik ve esnekliğin bir bedeli vardır: karmaşıklık.
-   Bu yüzden bu modülün yapabildiklerini bir günde anlayabilmeyi
-   beklemeyin.</p>
-
+   oluşturabilir. Kurallara atadığınız <a href="flags.html">seçeneklere</a>
+   bağlı olarak, yeniden yazılan URL sonuçta dahili işlemlerde, harici
+   yönlendirmelerde ve vekalet işlemlerinde kullanılabilir.</p>
+
+  <p><module>mod_rewrite</module> modülü çok güçlü olduğundan, gerçekten çok
+   karmaşık olabilir. Bu belge, <a href="../mod/mod_rewrite.html">başvuru
+   belgeleri</a>nin tamamlayıcısı olup karmaşıklığı biraz azaltmaya çalışır
+   ve <module>mod_rewrite</module> ile elde edilebilen ortak senaryoların
+   oldukça açıklamalı örneklerini sağlar. Fakat ayrıca,
+   <module>mod_rewrite</module> modülünü kullanmamanız, yerine standart
+   Apache özelliklerini kullanmanız gereken durumları da göstermeye,
+   böylece gereksiz karmaşıklıktan kurtulmanızı sağlamaya çalıştık.</p>
+
+<ul>
+<li><a href="../mod/mod_rewrite.html">mod_rewrite başvuru belgesi</a></li>
+<li><a href="intro.html">mod_rewrite ve düzenli ifadelere giriş</a></li>
+<li><a href="remapping.html">URL yönlendirme ve yeniden eşlemede mod_rewrite kullanımı</a></li>
+<li><a href="access.html">Erişimi denetlemekte mod_rewrite kullanımı</a></li>
+<li><a href="vhosts.html">mod_rewrite ile devingen sanal konaklar</a></li>
+<li><a href="proxy.html">mod_rewrite ile devingen vekalet</a></li>
+<li><a href="rewritemap.html">RewriteMap kullanımı</a></li>
+<li><a href="advanced.html">İleri teknikler</a></li>
+<li><a href="avoid.html">mod_rewrite ne zaman kullanıl<strong>maMA</strong>lı</a></li>
+<li><a href="flags.html">RewriteRule seçenekleri</a></li>
+<li><a href="tech.html">Teknik ayrıntılar</a></li>
+</ul>
 </summary>
 
-<seealso><a href="../urlmapping.html">URL’lerin Dosya Sistemine Eşlenmesi</a>
-</seealso>
+<seealso><a href="../mod/mod_rewrite.html">mod_rewrite başvuru belgesi</a>
+</seealso><seealso><a href="../urlmapping.html">URL’lerin Dosya Sistemine Eşlenmesi</a></seealso>
 <seealso><a href="http://wiki.apache.org/httpd/Rewrite">mod_rewrite wiki</a>
-</seealso>
-<seealso><a href="../glossary.html">Terimler</a></seealso>
-
-<section id="documentation"><title>Belgeler</title>
- <ul>
-  <li><a href="../mod/mod_rewrite.html">mod_rewrite Başvuru Kılavuzu</a></li>
-  <li><a href="intro.html">Giriş</a></li>
-  <li><a href="flags.html">Seçenekler</a></li>
-  <li><a href="tech.html">Teknik Ayrıntılar</a></li>
-  <li><a href="rewrite_guide.html">Yeniden Yazma Rehberi -
-  yararlı örnekler</a></li>
-  <li><a href="rewrite_guide_advanced.html">Gelişkin Yeniden Yazma Rehberi -
-  daha yararlı örnekler</a></li>
- </ul>
-</section>
+</seealso><seealso><a href="../glossary.html">Terimler</a></seealso>
 
 </manualpage>
 Mime
View raw message