httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r1309916 [1/3] - in /httpd/httpd/trunk/docs/manual: ./ misc/ mod/ rewrite/ ssl/
Date Thu, 05 Apr 2012 16:01:16 GMT
Author: nilgun
Date: Thu Apr 5 16:01:15 2012
New Revision: 1309916

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1309916&view=rev
Log:
update for sync with English docs.

Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>

Modified:
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/bind.xml.tr
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/caching.xml.tr
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/misc/perf-tuning.xml.tr
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/misc/security_tips.xml.tr
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.xml.tr
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_alias.xml.tr
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_autoindex.xml.tr
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_dir.xml.tr
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_env.xml.tr
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/rewrite/index.xml.tr
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/sections.xml.tr
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/server-wide.xml.tr
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/ssl/index.xml.tr

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/bind.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/bind.xml.tr?rev=1309916&r1=1309915&r2=1309916&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/bind.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/bind.xml.tr [utf-8] Thu Apr 5 16:01:15 2012
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1174747:1301743 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1301743 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -57,7 +57,7 @@
    seçilmiş bazı adresleri ya da her ikisini de dinlemesi için bunun
    belirtilmesi gerekebilir. Bu çoğunlukla, httpd’nin farklı IP
    adreslerine, konak isimlerine ve portlarına nasıl yanıt vereceğinin
-   belirlendiği <a href="vhosts.html">sanal konak</a> özelliği ile birlikte
+   belirlendiği <a href="vhosts">sanal konak</a> özelliği ile birlikte
    yürür.</p>
 
   <p><directive module="mpm_common">Listen</directive> yönergesi sunucuya

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/caching.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/caching.xml.tr?rev=1309916&r1=1309915&r2=1309916&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/caching.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/caching.xml.tr [utf-8] Thu Apr 5 16:01:15 2012
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1058639:1291840 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1291840 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -41,39 +41,45 @@
  <section id="introduction">
   <title>Giriş</title>
 
-  <p>Apache HTTP sunucusunun 2.2 sürümünden itibaren
-   <module>mod_cache</module> ve <module>mod_file_cache</module> modülleri
-   deneysel olmaktan çıkarılmış ve üretim amaçlı kullanılabileceğine karar
-   verilmiştir. Bu önbellekleme mimarileri gerek HTTP sunucusu gerekse
-   vekili olarak çalışmada HTTP işlemlerini hızlandırmak anlamında sunucuya
-   güç katarlar.</p>
-
-  <p><module>mod_cache</module>, ortam sağlayıcı modülü olan
-   <module>mod_cache_disk</module> ile birlikte HTTP önbelleklemesini
-   akıllıca yerine getirir. İçeriğin kendisi önbellekte saklanırken
-   <module>mod_cache</module> içeriğin önbelleklenebilmesini denetim
-   altında tutan HTTP başlıkları ve seçenekleri ile ilgilenir. Yerel ve
-   vekalet edilen içeriğin her ikisinin de aynı anda işlem görmesi
-   sağlanabilir. <module>mod_cache</module>, vekalet edilen içeriğe,
-   devingen yerel içeriğe veya zamanla değişen yerel dosyalara erişimi
-   hızlandırma ihtiyacına yönelik olarak hem basit hem de karmaşık
-   önbellekleme yapılandırmalarını mümkün kılar.</p>
-
-  <p><module>mod_file_cache</module> ise biraz daha temel ancak bazen daha
-   kullanışlı olabilen bir önbellekleme şekli ile ilgilenir. URL’lerin
-   önbelleklenebilmesini mümkün kılmanın karmaşıklığıyla boğuşmak yerine
-   <module>mod_file_cache</module>, dosyaların httpd’nin son başlatıldığı
-   zamanki durumlarını saklamak için dosyaların belleğe eşlenmek üzere ele
-   alınmasını sağlar. Böylelikle, <module>mod_file_cache</module>, çok sık
-   değişmeyen durağan yerel dosyalara erişim zamanını azaltmaya yardım
-   eder.</p>
-
-  <p><directive module="mod_file_cache">CacheFile</directive> ve
-   <directive module="mod_file_cache">MMapFile</directive> yönergeleri ile
-   ilgili bölümlerde anlatılanları saymazsak
-   <module>mod_file_cache</module>, bu belgenin asıl konusu olan
-   <module>mod_cache</module> önbellekleme mimarisine göre daha basit bir
-   önbellekleme gerçeklenimidir.</p>
+  <p>Apache HTTP sunucusu, sunucunun başarımını çeşitli yollarla arttırmak
+   üzere tasarlanmış bir dizi önbellekleme özelliğine sahiptir.</p>
+
+  <dl>
+    <dt>Üç durumlu RFC2616 HTTP önbelleklemesi</dt>
+    <dd>
+      <module>mod_cache</module> ve destek modülü
+      <module>mod_cache_disk</module> akılcı ve HTTP'ye uygun
+      önbellekleme sağlar. İçeriğin kendisi önbellekte saklanır ve
+      <module>mod_cache</module>, <a
+      href="http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec13.html"
+      >RFC2616'nın 13. bölümü</a>nde açıklandığı gibi, içeriğin
+      önbelleklenebilirliğini denetleyen çeşitli HTTP başlıklarının ve
+      seçeneklerinin tümünü onurlandırmayı hedefler.
+      Devingen yerel içerik veya vekalet edilen içerik ile ilgilendiğiniz
+      durumda veya muhtemel bir yavaş disk üzerinde yerel dosyalara
+      erişimi hızlandırmak ihtiyacında olduğunuz durumda
+      <module>mod_cache</module> hem basit hem de karmaşık önbellekleme
+      yapılandırmalarını hedefler.
+    </dd>
+    <dt>İki durumlu anahtar/değer paylaşımlı nesne önbellekleme</dt>
+    <dd>
+      <a href="socache.html">Paylaşımlı nesne önbellek API'si</a>
+      (socache) ve destek modülleri sunucu taraflı bir anahtar/değer
+      paylaşımlı nesne önbelleklemesi sağlar. Bu modüller SSL oturumları
+      ve kimlik doğrulama bilgileri gibi düşük seviyeli verileri
+      önbelleklemek için tasarlanmıştır. Destek modülleri verinin sunucu
+      tarafı bir paylaşımlı bellekte veya veri merkezi tarafı memcache
+      veya distcache gibi bir önbellekte saklanmasını mümkün kılar.
+    </dd>
+    <dt>Uzmanlaşmış dosya önbellekleme</dt>
+    <dd>
+      <module>mod_file_cache</module> dosyaların sunucunun başlatılması
+      sırasında belleğe yüklenmesi ile ilgilenir. Böylece dosyalara
+      erişim zamanını kısaltabilir, sıkça erişilen dosyaların dosya
+      tanıtıcılarını kaydedebilir, her istekte diske gitme ihtiyacını
+      ortadan kaldırır.
+    </dd>
+  </dl>
 
   <p>Bu belgeden azami yararı sağlayabilmek için temel bir HTTP bilginizin
    olması ve <a href="urlmapping.html">URL’lerin Dosya Sistemine
@@ -82,160 +88,232 @@
 
  </section>
 
- <section id="overview">
+ <section id="http-caching">
 
-  <title>Önbelleklemeye Bir Bakış</title>
+  <title>Üç durumlu RFC2616 HTTP önbelleklemesi</title>
 
   <related>
    <modulelist>
     <module>mod_cache</module>
     <module>mod_cache_disk</module>
-    <module>mod_file_cache</module>
    </modulelist>
    <directivelist>
     <directive module="mod_cache">CacheEnable</directive>
     <directive module="mod_cache">CacheDisable</directive>
-    <directive module="mod_file_cache">CacheFile</directive>
-    <directive module="mod_file_cache">MMapFile</directive>
     <directive module="core">UseCanonicalName</directive>
     <directive module="mod_negotiation">CacheNegotiatedDocs</directive>
    </directivelist>
   </related>
 
-  <p>Bir istek sonuçlanıncaya kadar <module>mod_cache</module> modülünde iki
-   aşamadan geçer. İlkinde <module>mod_cache</module> bir URL eşleme modülü
-   olarak çalışır ve URL önbellekteyse ve zaman aşımına uğramamışsa isteğin
-   doğrudan <module>mod_cache</module> tarafından sunulmasını sağlar.</p>
-
-  <p>Yani isteğin sunumu sırasında, isteğin örneğin,
-   <module>mod_proxy</module> veya <module>mod_rewrite</module> tarafından
-   ele alınması gerekse bile bu yapılmaz. Önbelleklenen içerik ilk alındığı
-   haliyle sunulur.</p>
-
-  <p>Eğer URL önbellekte yoksa, <module>mod_cache</module> isteği bir <a
-   href="filter.html">süzgece</a> tabi tutar. httpd içeriğin varlığını
-   saptamışsa içeriğin süzgeç tarafından sunulmasını sağladıktan sonra,
-   süzgeç içeriğin önbelleklenebileceğini saptamışsa gelecekte sunmak üzere
-   içeriği önbelleğe kaydeder.</p>
-
-  <p>Eğer URL önbellekte bulunmuş fakat içeriğin zaman aşımına uğradığı
-   anlaşılmışsa süzgeç yine de eklenir fakat bu kez
-   <module>mod_cache</module> önbellekteki sürümün hala geçerli olup
-   olmadığını saptamak için kaynağın bulunduğu sunucuya bir koşullu istek
-   gönderir. Önbellekteki sürüm hala geçerliyse temel verileri güncellenir
-   ve istek önbellekten sunulur. Önbellekteki sürüm artık geçerli değilse,
-   önbellekteki sürüm silinir ve süzgeç güncel içeriği önbelleğe kaydeder
-   ve isteği oradan sunar.</p>
+  <p>HTTP protokolü
+   <a href="http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec13.html"
+   >RFC2616'nın 13. bölümü</a>nde açıklanan satıriçi önbellekleme
+   mekanizması için yerleşik bir destek içerir ve bunun getirilerinden
+   yararlanmak için <module>mod_cache</module> modülü kullanılabilir.</p>
+
+  <p>İçeriğin taze olmadığı durumda içeriğin kaybolmasına sebep olan basit
+   iki durumlu anahtar/değer önbelleklemesinin tersine, HTTP önbelleği
+   eskimiş içeriği tutan ve bu eski içeriğin değişip değişmediğini özgün
+   sunucuya soran ve duruma göre onu tekrar taze duruma getiren bir
+   mekanizma içerir.</p>
+
+  <p>HTTP önbelleğinde bulunan bir girdi şu üç durumdan birinde olabilir:</p>
+
+  <dl>
+  <dt>Taze</dt>
+  <dd>
+    İçerik yeteri kadar yeni (<strong>tazelik ömrü</strong>nden daha genç)
+    ise <strong>taze</strong> sayılır. Bir HTTP önbelleği böyle bir içeriği
+    özgün sunucuya birşey sormadan sunabilir.
+  </dd>
+  <dt>Bayat</dt>
+  <dd>
+    <p>İçerik çok eski (<strong>tazelik ömrü</strong>nden daha yaşlı)
+    ise <strong>bayat</strong> sayılır. Bir HTTP önbelleği böyle bir
+    içeriği istemciye sunmadan önce özgün sunucuya bağlanıp bayat içeriğin
+    hala yeterince taze olup olmadığına bakmalıdır. Özgün sunucu, içerik
+    geçersizse yenisini gönderecektir, aksi takdirde, (ideal olanı budur)
+    içeriğin hala geçerli olduğunu belirten bir kod ile yanıt verecektir.
+    İçerik tekrar taze hale gelince süreç kaldığı yerden devam eder.</p>
+
+    <p>HTTP protokolü belli koşullar altında önbelleğin bayat içeriği
+    sunmasına izin vermez. Örneğin, bir içeriği özgün sunucuda tazeleme
+    çabasının bir 5xx hatasıyla başarısız olması veya başka bir tazeleme
+    isteğinin henüz sonuçlanmamış olması bu çeşit koşullardandır. Bu
+    durumlarda yanıta bir <code>Warning</code> başlığı eklenir.</p>
+  </dd>
+  <dt>Yok</dt>
+  <dd>
+    Önbellekte yer kalmazsa yer açmak için içeriğin silinmesi seçenek
+    dahilindedir. İçerik taze olsun olmasın her zaman silinebilir. Önlem
+    olarak <program>htcacheclean</program> elle veya bir artalan süreci
+    olarak çalıştırılabilir. Böylece önbelleğin boyutunun belirtilen
+    boyutta veya belirtilen dosya düğümü sayısında kalması sağlanabilir.
+    Araç içeriği silerken bayat içeriğe öncelik verir.
+  </dd>
+  </dl>
+
+  <p>HTTP önbelleklemesinin çalışması ile ilgili bütün ayrıntılar
+  <a href="http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec13.html"
+  >RFC2616'nın 13. bölümünde</a> bulunabilir.</p>
+
+  <section>
+   <title>Sunucu ile etkileşim</title>
+
+   <p><module>mod_cache</module> modülü
+   <directive module="mod_cache">CacheQuickHandler</directive> yönergesinin
+   değerine bağlı olarak iki olası yerde sunucuya bağlanır:
+   </p>
+
+   <dl>
+   <dt>Çabuk eylem aşaması</dt>
+   <dd>
+     <p>Bu aşama çok erken gerçekleşen bir aşama olup isteğin işlenmesi
+     sırasında isteğin çözümlenmesinin hemen sonrasıdır. İçerik
+     önbellekte mevcutsa hemen sunulur ve geri kalan istek işleme işlemi
+     iptal edilir.</p>
+
+     <p>Bu senaryoda önbellek sunucunun önüne vidalanmış gibi
+     davranır.</p>
+
+     <p>Sunucuda gerçekleşecek bir dizi işlemin büyük çoğunluğunun
+     yapılmadan geçilmesi nedeniyle bu en yüksek başarımlı kiptir.
+     Bu kip ayrıca, sunucu işlemlerinin kimlik doğrulama ve yetkilendirme
+     aşamalarının da yapılmadan geçilmesini sağlar. Bu bakımdan bu kip
+     seçilirken bu durum dikkate alınmalıdır.</p>
+   </dd>
+   <dt>Normal eylem aşaması</dt>
+   <dd>
+     <p>Bu aşama geç bir aşama olup, isteğin tamamen işlenmesinin
+     sonrasıdır.</p>
+
+     <p>Bu senaryoda önbellek sunucunun arkasına vidalanmış gibi
+     davranır.</p>
+
+     <p>Bu kip en esneğidir. Önbelleğin, süzme zincirinin hassas olarak
+     denetlenen bir noktasında oluşması sağlanabilir ve önbelleklenen
+     içerik istemciye gönderilmeden önce süzülüp
+     kişiselleştirilebilir.</p>
+     </dd>
+    </dl>
+
+    <p>URL önbellekte yoksa <module>mod_cache</module> modülü yanıtı
+     önbelleğe kaydetme aşamasında süzgeç yığıtına bir
+     <a href="filter.html">süzgeç</a> ekler ve geri çekilerek normal istek
+     işlemlerinin devam etmesine izin verir. İçeriğin önbelleklenebilir
+     olduğu saptanırsa içerik gelecekte sunulmak üzere önbelleğe
+     kaydedilir, aksi takdirde içerik yok sayılır.</p>
+
+    <p>Önbellekteki içerik bayatsa, <module>mod_cache</module> modülü
+     isteği bir <strong>koşullu istek</strong> haline getirir. Özgün
+     sunucu normal bir yanıt verirse bu yanıt mevcut içeriğin yerine
+     önbelleklenir. Özgün sunucu bir <code>304 Not Modified</code> yanıtı
+     verirse içerik tekrar taze olarak imlenir ve önbellekteki içerik
+     süzgeç tarafından kaydedilmeden sunulur.</p>
+  </section>
 
   <section>
    <title>Önbelleğin Hızlandırılması</title>
 
-   <p>Yerel içerik önbelleklendiği takdirde <directive
+   <p>Bir sanal konak birçok farklı sunucu takma adından biri olarak
+    bilindiği takdirde <directive
     module="core">UseCanonicalName</directive> yönergesine <code>On</code>
     değeri atanmışsa önbellekten sunulan sayfa sayısında büyük bir artış
-    olduduğu görülür. Bunun sebebi içeriği sunan sanal konağın isminin
-    önbellek anahtarının bir parçası olarak kullanılmasıdır. Yönergeye
+    olduğu görülür. Bunun sebebi içeriği sunan sanal konağın isminin
+    önbellek anahtarının içinde kullanılmasıdır. Yönergeye
     <code>On</code> değerini atamak suretiyle çok isimli ve rumuzlu sanal
     konaklar için farklı önbellek girdileri oluşturulmaz, bunun yerine her
     meşru sanal konak için ayrı bir önbellek tutulur.</p>
-
-   <p>Önbellekleme, URL’nin dosya ismine dönüştürülmesi aşamasında
-    gerçekleştiğinden önbelleklenen belgeler sadece URL isteklerine bir
-    yanıt olarak sunulurlar. <a href="howto/ssi.html">Sunucu Taraflı
-    İçerikleri</a> kullanmazsanız genellikle bunun fazla bir önemi
-    olmaz.</p>
-
-   <example>
-    &lt;!-- Bu içerik önbelleklenebilir. --&gt;<br />
-    &lt;!--#include virtual="/dipnot.html" --&gt;<br />
-    <br />
-    &lt;!-- Bu içerik önbelleklenemez. --&gt;<br />
-    &lt;!--#include file="/bir/yol/dipnot.html" --&gt;
-   </example>
-
-   <p>Sunucu Taraflı İçerikleri kullanıyorsanız ve önbelleklemenin
-    sağladığı hız artışından da yaralanmak istiyorsanız içerik
-    yerleştirmek için <code>virtual</code> içerik türünü kullanınız.</p>
   </section>
 
   <section>
-   <title>Zaman Aşımı Süreleri</title>
+   <title>Tazelik Ömrü</title>
 
-   <p>Önbellekli öğeler için öntanımlı zaman aşımı süresi bir saat olmakla
-    birlikte <directive module="mod_cache">CacheDefaultExpire</directive>
-    yönergesi kullanılarak bu değer kolaylıkla geçersiz kılınabilir. Bu
-    öntanımlı değer sadece içeriğin özgün kaynağı bir zaman aşımı süresi
-    veya son değişiklik tarihi belirtmediği takdirde kullanılır.</p>
+   <p>Önbelleklenmek üzere tasarlanmış iyi biçimli bir içerik tazelik ömrünü
+    <code>Cache-Control</code> başlığının <code>max-age</code> veya
+    <code>s-maxage</code> alanlarıyla ya da bir <code>Expires</code>
+    başlığını içererek bildirmelidir.</p>
+
+   <p>Aynı zamanda, özgün sunucunun tanımladığı tazelik ömrü, bir istemci
+    tarafından istekte bir <code>Cache-Control</code> başlığı kullanılarak
+    geçersiz kılınmak istenebilir. Bu durumda hangi tazelik ömrü daha
+    kısaysa o geçerli olur.</p>
+
+   <p>Tazelik ömrü istekte veya yanıtta mevcut değilse öntanımlı bir tazelik
+    ömrü kullanılır. Öntanımlı tazelik ömrü önbellekli içerik için bir saat
+    olmakla birlikte <directive
+    module="mod_cache">CacheDefaultExpire</directive> yönergesi
+    kullanılarak kolayca değiştirilebilir.</p>
 
    <p>Bir yanıt <code>Expires</code> başlığını değil de
     <code>Last-Modified</code> başlığını içeriyorsa
-    <module>mod_cache</module> zaman aşımı süresini <directive
-    module="mod_cache">CacheLastModifiedFactor</directive> yönergesinin
-    nasıl kullanıldığına bakarak saptar.</p>
+    <module>mod_cache</module> tazelik ömrünü <directive
+    module="mod_cache">CacheLastModifiedFactor</directive> yönergesine
+    bakarak saptar.</p>
+
+   <p>Yerel içerik için, ya da kendi <code>Expires</code> başlığını
+    tanımlamayan uzak içerik için tazelik ömrünü <code>max-age</code> ve
+    <code>Expires</code> ekleyerek hassas olarak ayarlamak
+    için <module>mod_expires</module> kullanılabilir.</p>
 
-   <p>Yerel içerik için, zaman aşımı süresini hassas olarak ayarlamak
-    gerekirse <module>mod_expires</module> kullanılabilir.</p>
-
-   <p>Zaman aşımı süresinin üst sınırı <directive
+   <p>Tazelik ömrünün üst sınırı <directive
     module="mod_cache">CacheMaxExpire</directive> yönergesi ile
     belirlenebilir.</p>
-
   </section>
 
   <section>
    <title>Şartlı İstekler için Özlü Kılavuz</title>
 
-   <p>Önbellekteki içerik zaman aşımına uğrayıp, içerik sağlayıcıya veya
-    arka sunucuya özgün isteği aktarmak yerine ayrı bir istek yapılması
-    gereği httpd’nin şartlı bir istek yapması sonucunu doğurur.</p>
-
-   <p>Bir istemcinin veya önbelleğin aynı içeriğin farklı sürümleri
-    arasında ayrım yapabilmesi için HTTP protokolü bazı başlık alanları
-    önerir. Örneğin, "Etag:" başlığıyla sunulan bir özkaynak için
-    "If-None-Match:" başlığıyla bir şartlı istek yapmak mümkün olduğu gibi
-    özkaynak "Last-Modified:" başlığıyla sunuluyorsa şartlı istek
-    "If-Modified-Since:" başlığıyla yapılabilir, vesaire.</p>
-
-   <p>Böyle bir şartlı istek yapıldığında yanıt koşulun içerikle eşleşip
-    eşleşmediğine bağlı olarak farklı olur. Eğer istek bir
-    "If-Modified-Since:" başlığıyla yapılmışsa ve içerik istekte
-    belirtilen zamandan önce değiştirilmemişse kısa ve öz olarak bir "304
-    Not Modified" (Bir değişiklik yok) iletisiyle yanıt verilir.</p>
+   <p>Önbellekteki içeriğin zaman aşımına uğrayıp bayat hale gelmesi,
+    httpd’nin özgün isteği aktarmak yerine isteği değişikliğe uğratarak
+    şartlı bir istek yapması sonucunu doğurur.</p>
+
+   <p>Özgün önbellekli yanıtta bir <code>ETag</code> başlığı mevcutsa,
+    <module>mod_cache</module> modülü özgün sunucuya yapılan isteğe
+    bir <code>If-None-Match</code> başlığı ekler.
+    Özgün önbellekli yanıtta bir <code>Last-Modified</code> başlığı
+    mevcutsa, <module>mod_cache</module> modülü özgün sunucuya yapılan
+    isteğe bir <code>If-Modified-Since</code> başlığı ekler. Bunlardan
+    birinin varlığı isteği <strong>koşullu</strong> yapar.</p>
+
+   <p>Bir koşullu istek özgün sunucu tarafından alındığında, özgün sunucu
+    <code>ETag</code> veya <code>Last-Modified</code> başlığının isteğe
+    uygun olarak değişip değişmediğine bakmalıdır. Değişmemişse, özgün
+    sunucu kısa ve öz bir "304 Not Modified" yanıtı ile yanıt vermelidir.
+    Bunun önbellekteki anlamı şudur: Eskimiş içerik hala tazedir ve içerik
+    yeni tazelik ömrüne ulaşıncaya kadar sonraki isteklerde
+    kullanılmalıdır.</p>
 
-   <p>Aksi takdirde bir şartlı istek yapılmamış gibi içeriğin kendisi
+   <p>İçerik değişmişse, bir şartlı istek yapılmamış gibi içeriğin kendisi
     sunulur.</p>
 
-   <p>Önbellekleme ile ilgili şartlı istekler çifte yarar sağlar. Birinci
-    olarak, böyle bir istek arkadaki sunucuya yapılıyorsa ve iki içerik de
-    aynıysa bunu saptamak kolay olur ve özkaynağın tamamını aktarma
-    külfetinden kurtulunur.</p>
-
-   <p>İkinci olarak, şartlı istekler arka sunucuda normalden daha az
-    faaliyete sebep olur. Durağan dosyalar için bu genellikle
+   <p>Şartlı istekler çifte yarar sağlar. Birinci olarak, böyle bir istek
+    özgün sunucuya yapılıyorsa ve iki içerik de aynıysa bunu saptamak kolay
+    olur ve özkaynağın tamamını aktarma külfetinden kurtulunur.</p>
+
+   <p>İkinci olarak, iyi tasarlanmış bir özgün sunucu, koşullu istekler tam
+    bir yanıt üretmekten önemli ölçüde ucuz olacak şekilde tasarlanmış
+    olacaktır. Durağan dosyalar için bu genellikle
     <code>stat()</code> veya benzeri bir sistem çağrısıyla dosya
     boyutları ve değişiklik zamanına bakmak şeklinde gerçekleşir.
-    Böylelikle httpd yerel içeriği önbellekliyor olsa bile ve hatta
-    içerik zaman aşımına da uğrasa önbellekteki dosyada bir değişiklik
-    olmadığı takdirde içeriği önbellekten sunmak daha hızlı olacaktır.
-    Çünkü dosyayı önbellekten okumak, arka sunucudan okumaktan daha
-    hızlıdır (bu, bellekten okumayla diskten okumayı karşılaştırmak
-    gibidir).</p>
+    Böylelikle, yerel içeriği bir değişiklik olmadığı takdirde önbellekten
+    sunmak daha hızlı olacaktır.</p>
+
+   <p>Özgün sunucular koşullu istekleri desteklemek için her türlü çabayı
+    göstermelidir. Ancak, koşullu istekler desteklenmiyorsa, özgün sunucu
+    istek koşullu değilmiş gibi yanıt vermeli, önbellek ise, içerik
+    değişmiş ve yani içerik önbelleğe kaydedilmiş gibi yanıt vermelidir. Bu
+    durumda, önbellek basit bir iki durumlu (içerik ya tazedir ya da
+    silinmiş) önbellek gibi davranacaktır.</p>
   </section>
 
   <section>
    <title>Neler Önbelleklenebilir?</title>
 
-   <p>Evvelce bahsedildiği gibi httpd’de iki tür önbellekleme yapılır ve
-    bunlar farklı yöntemlerle çalışır. <module>mod_file_cache</module>
-    önbelleklemesinde dosyalar httpd başlatıldığı zamanki içerikle
-    saklanır. Bu modül tarafından önbelleğe alınmış bir dosya için istek
-    geldiğinde isteğin yolu kesilip önbellekteki dosya sunulur.</p>
-
-   <p><module>mod_cache</module> önbelleklemesinde işler biraz daha
-    karışıktır. Bir isteğe hizmet sunulurken istenen içerik evvelce
-    önbelleklenmemişse önbellekleme modülü önce içeriğin
-    önbelleklenebilirliğine bakar. Bir yanıtın önbelleklenebilirliğini
-    belirleyen koşullar şunlardır:</p>
+   <p>HTTP önbelleğin tarafından önbelleklenebilecek içerik
+<a href="http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec13.html#sec13.4">
+    RFC2616 Section 13.4 Response Cacheability</a> belgesinde tanımlanmış
+    olup, bunlar şöyle özetlenebilir:</p>
 
    <ol>
     <li>Önbellekleme bu URL ile etkin kılınabilmelidir. <directive
@@ -246,12 +324,10 @@
 
     <li>İstek bir HTTP GET isteği olmalıdır.</li>
 
-    <li>İstek bir "Authorization:" başlığı içeriyorsa yanıt önbelleğe
-     alınmayacaktır.</li>
-
     <li>Eğer yanıt bir "Authorization:" başlığı içeriyorsa ayrıca
      "Cache-Control:" başlığında da "s-maxage", "must-revalidate" veya
-     "public" değerlerinden birini içermelidir.</li>
+     "public" değerlerinden birini içermelidir, aksi takdirde
+     önbelleklenmez.</li>
 
     <li>Eğer URL (GET yöntemi kullanan bir HTML formunun yaptığı gibi) bir
      sorgu dizgesi içeriyorsa yanıt, RFC2616’nın 13.9. bölümünde
@@ -262,8 +338,8 @@
     <li><directive module="mod_cache">CacheIgnoreNoLastMod</directive>
      yönergesinin kullanımını gerektiren bir durum olmadıkça 200 durum
      koduna sahip bir yanıtın "Etag", "Last-Modified" ve "Expires"
-     başlıklarından birini veya "Cache-Control:" başlığının max-age veya
-     max-age yönergelerinden birini (en azından) içermesi gerekir.</li>
+     başlıklarından birini veya "Cache-Control:" başlığının "max-age" veya
+     "s-maxage" yönergelerinden birini (en azından) içermesi gerekir.</li>
 
     <li><directive module="mod_cache">CacheStorePrivate</directive>
      yönergesinin kullanımını gerektiren bir durum olmadıkça yanıt
@@ -283,26 +359,35 @@
   <section>
    <title>Neler Önbelleklenmemeli?</title>
 
-   <p>Kısaca, istek zamana aşırı bağımlıysa ya da istek kısmen bile olsa
-    HTTP uzlaşımıyla bağdaşmıyorsa önbelleğe alınmamalıdır.</p>
-
-   <p>İçeriği istekçinin IP adresine bağlı olarak değişen veya her beş
-    dakikada bir değişikliğe uğrayan bir devingen içeriğe sahipseniz böyle
-    bir içerik asla önbelleğe alınmamalıdır.</p>
-
-   <p>Diğer taraftan, içerik HTTP başlığındaki değerlere bağlı olarak
-    değişiyorsa içeriğin bir "Vary" başlığı kullanılarak akıllıca
-    önbelleklenmesi imkanı mevcuttur.</p>
+   <p>İçerik zamana bağımlıysa ya da istek kısmen bile olsa HTTP uzlaşımıyla
+    bağdaşmıyorsa önbelleğe alınmamalıdır. Bu içerik önbelleklenemeyeceğini
+    <code>Cache-Control</code> başlığını kullanarak sunucuya
+    bildirmelidir.</p>
+
+   <p>İçerik sıkça değişiyorsa, tazelik ömrü dakikalar veya saniyelerle
+    ifade ediliyorsa, içerik yine de önbelleklenebilir. Ancak, tam
+    yanıtların düzenli olarak üretilmemesinin temini için özgün sunucunun
+    <strong>koşullu istekleri</strong> doğru olarak desteklemesi
+    sağlanmalıdır.</p>
+
+   <p>İstemcinin sağladığı istek başlıklarına dayanarak değişen içerik,
+    <code>Vary</code> yanıt başlığının akıllıca kullanımıyla
+    önbelleklenebilir.</p>
   </section>
 
   <section>
    <title>Değişken/Uzlaşımlı İçerik</title>
 
-   <p>"Vary" başlıklı bir yanıt arka sunucudan istenirken
-    <module>mod_cache</module> tarafından alınmışsa akıllıca ele alınmaya
-    çalışılacaktır. Mümkünse, <module>mod_cache</module> gelecekte bu
-    içerikle ilgili isteklerin "Vary" başlıklı yanıtları olacağını
-    saptayacak ve önbellekten doğru içerikle yanıt verecektir.</p>
+   <p>Özgün sunucu, istekteki başlık değerlerine dayanarak farklı
+    içeriklerle yanıt vermeye ayarlandığı takdirde, örneğin aynı URL'de
+    farklı dillerde içerik sunmak gibi, HTTP'nin önbellekleme mekanizması
+    aynı URL'de aynı sayfanın değişik sürümlerini önbelleklemeyi mümkün
+    kılar.</p>
+
+   <p>Bu özgün sunucu tarafından bir <code>Vary</code> başlığı eklenerek
+    yapılır. Bir sayfanın farklı sürümleri arasındaki farkları saptarken
+    önbellek tarafından hangi başlıkların hesaba katılacağını
+    <code>Vary</code> başlığı belirler.</p>
 
    <p>Örneğin, bir yanıt şöyle bir başlık ile alınmışsa,</p>
 
@@ -312,282 +397,35 @@
 
    <p><module>mod_cache</module> sadece accept-language ve accept-charset
     başlıkları özgün istekle eşleşen önbellekli içeriği sunacaktır.</p>
-  </section>
-
- </section>
-
- <section id="security">
-  <title>Güvenlik Kaygıları</title>
-
-  <section>
-   <title>Erişim Denetimi ve Yetkilendirme</title>
-
-   <p><module>mod_cache</module> çoğunlukla bir karşı vekile sahip olmak
-    amacıyla kullanılır. Arka sunucunun sorgulanmasını gerektirmeyen tüm
-    istekler önbellekleme modülü tarafından karşılanacaktır. Yerel
-    özkaynakların önbelleklenmesi söz konusu olduğunda httpd’nin güvenlik
-    modeli büyükçe bir değişikliğe uğrar.</p>
-
-   <p>Olası <code>.htaccess</code> dosyalarının dosya sisteminin tamamında
-    taranması çok pahalı bir işlem olduğundan <module>mod_cache</module>,
-    (işlemi hızlandırmak için) önbelleğe almanın temel amacını kısmen
-    gözardı ederek, önbellekteki içeriğin sunumu için gerekli
-    yetkilendirmenin olup olmadığı konusunda bir karar üretmez. Başka bir
-    deyişle, eğer <module>mod_cache</module> bir kısım içeriği önbelleğe
-    almışsa içerik zaman aşımına uğramadığı sürece bu içerik önbellekten
-    sunulacaktır.</p>
-
-   <p>Örneğin, yapılandırmanız bir özkaynağa IP adresine göre erişime izin
-    veriyorsa bu içeriğin önbelleğe alınmayacağından emin olmalısınız.
-    Bunu <directive module="mod_cache">CacheDisable</directive>
-    yönergesini veya <module>mod_expires</module> kullanarak
-    yapabilirsiniz. Bunu yapmaz, olayı kendi haline bırakırsanız
-    <module>mod_cache</module> bir karşı vekil gibi çalışarak sunulan her
-    içeriği arabelleğe alacak ve hangi IP adresinden gelirse gelsin her
-    istemciye bunu sunacaktır.</p>
-  </section>
-
-  <section>
-   <title>Yerel İstismarcılar</title>
-
-   <p>Son kullanıcılarıın isteklerine önbellekten hizmet sunulduğundan
-    önbelleğin kendisi içerikle etkileşime geçmek isteyenlerin veya
-    içeriği tahrif etmek isteyenlerin hedefi haline gelebilir. httpd’yi
-    çalıştıran kullanıcı tarafından her zaman önbelleğe yazılabileceğini
-    akıldan çıkarmamak önemlidir. Bu durumda alışılmışın tersine tüm
-    içeriğin Apache kullanıcısı tarafından yazılamamasının sağlanması
-    önerilir.</p>
-
-   <p>Eğer Apache kullanıcısı, örneğin bir CGI sürecindeki açık nedeniyle
-    tehlikeye atılırsa, önbellek hedef alınabilir.
-    <module>mod_cache_disk</module> kullanılırken önbellekteki bir öğeyi
-    değiştirmek veya önbelleğe yeni bir öğe eklemek görece daha
-    kolaydır.</p>
-
-   <p>Bu risk, Apache kullanıcısını kullanan diğer saldırı türleriyle
-    karşılaştırıldığında daha yüksektir. <module>mod_cache_disk</module>
-    kullanıyorsanız şunları aklınızdan çıkarmayın: (1) httpd güvenlik
-    güncellemelerini takip edin ve sunucunuzu buna göre güncelleyin. (2)
-    Mümkünse <a href="suexec.html">suEXEC</a> kullanarak CGI süreçlerini
-    Apache kullanıcısı olmayan bir kullanıcının aidiyetinde çalıştırın.</p>
-
-  </section>
-
-  <section>
-   <title>Önbellek Zehirlenmeleri</title>
-
-   <p>httpd bir önbellekli vekil sunucu olarak çalıştığında önbellek
-    zehirlenmesi adı verilen sorunla karşılaşılma olasılığı vardır.
-    Önbellek zehirlenmesi, vekil sunucunun arka sunucudan yanlış (ve
-    genellikle istenmeyen) içerik almasına sebep olan bir saldırı türünü
-    betimlemek için yaygın olarak kullanılan bir terimdir.</p>
-
-   <p>Örneğin httpd’nin çalıştığı sistemin kullandığı DNS sunucuları DNS
-    önbellek zehirlenmesinden etkilenebilecek durumdaysa, bir saldırgan
-    httpd’nin istekleri almak için başvuracağı kaynak sunucunun yerini
-    değiştirebilir. Diğer bir örnek, HTTP istek kaçakçılığı adı verilen
-    bir saldırı türüdür.</p>
 
-   <p>Bu belge HTTP istek kaçakçılığını derinliğine incelenmesi için uygun
-    yer değildir (böyle kaynaklara arama motorunuzla erişebilirsiniz).
-    Bununla birlikte, vekil tarafından kaynak sunucudan alınan içeriği
-    tamamen denetim altına almak amacıyla kaynak sunucudaki bir açığı
-    istismar etmeye yönelik bir dizi istek yapılabileceğinin olasılık
-    dahilinde olduğunu bilmenizde yarar vardır.</p>
+   <p>İçeriğin farklı sürümleri yan yana önbelleklenebilir.
+    <module>mod_cache</module> modülü <code>Vary</code> başlığını
+    kullanarak başlıkta listelenmiş istek başlıklarının uygun değerlerini
+    saptar ve istemciye hangi sürümle yanıt verileceğine karar verir.</p>
   </section>
- </section>
 
- <section id="filehandle">
-  <title>Dosya Tanıtıcı Önbelleklemesi</title>
+  <section id="disk">
+   <title>Disk Üzerinde Önbellekleme</title>
 
-  <related>
-   <modulelist>
-    <module>mod_file_cache</module>
-   </modulelist>
-   <directivelist>
-    <directive module="mod_file_cache">CacheFile</directive>
-    <directive module="mod_cache">CacheEnable</directive>
-    <directive module="mod_cache">CacheDisable</directive>
-   </directivelist>
-  </related>
+   <p><module>mod_cache</module> modülü önbelleği yönetmek için çeşitli
+   depolama ortamlarına özgü gerçeklenimleri kullanır. Diske önbellekleme
+   desteğini <module>mod_cache_disk</module> sağlar.</p>
 
-  <p>Bir dosyanın açılması işlemi, özellikle de ağ dosya sistemlerinde
-   bulunan dosyalar için önemli bir gecikme kaynağı olabilir. Önbellekte,
-   çok sunulan dosyaların kendilerinin değil, açık dosya tanıtıcılarının
-   saklanması httpd’yi bu tür gecikmelerden koruyabilir. httpd’de tek türde
-   dosya tanıtıcı önbelleklemesi yapılabilmektedir.</p>
-
-  <section>
-   <title><code>CacheFile</code> yönergesi ile</title>
-
-   <p>httpd’de mevcut önbelleklemenin en temel şekli
-    <module>mod_file_cache</module> tarafından sağlanan dosya tanıtıcı
-    önbelleklemesidir. Bu önbellek türü dosyaların kendilerini değil açık
-    dosya tanıtıcılarının bir listesini saklar. Dosyaların bu anlamda
-    önbelleklenmesi, <directive module="mod_file_cache"
-    >CacheFile</directive> yönergesi yapılandırma dosyasında belirtilerek
-    sağlanabilir.</p>
-
-   <p><directive module="mod_file_cache">CacheFile</directive> yönergesi
-    belirtilen dosyanın httpd başlatıldığında açılmasını ve dosya için
-    yapılan sonraki her istekte bu dosya tanıtıcısının kullanılmasını
-    sağlar.</p>
+   <p>Tipik olarak modül şöyle yapılandırılır:</p>
 
    <example>
-    CacheFile /usr/local/apache2/htdocs/index.html
+CacheRoot  /var/cache/apache/<br />
+CacheEnable disk /<br />
+CacheDirLevels 2<br />
+CacheDirLength 1
    </example>
 
-   <p>Büyük miktarda dosyayı bu anlamda önbelleklemeyi tasarlıyorsanız
-    işletim sisteminizin açık dosya tanıtıcılarının sayısı ile ilgili
-    sınırlamasını uygun bir değere ayarlamanız gerekebilir.</p>
-
-   <p><directive module="mod_file_cache">CacheFile</directive> yönergesini
-    kullandığınız takdirde dosya içeriğindeki değişiklikleri anında isteğe
-    yansıtamazsınız. httpd dosyayı ilk başlatıldığındaki haliyle
-    sunar.</p>
-
-   <p>Eğer httpd çalışırken dosya silinmişse httpd ilk başlatıldığındaki
-    haline ilişkin dosya tanıtıcıyı sağlamaya ve dolayısıyla dosya
-    içeriğini sunmaya devam edecektir. Yani, dosya silinmiş ve artık dosya
-    sisteminde görünmüyor olsa bile httpd durdurulup dosya tanıtıcıları
-    kapanmadıkça dosyaların silinmesiyle açılan yer serbest
-    kalmayacaktır.</p>
+   <p>En önemlisi önbelleklenen dosyaların yerel olarak saklanması olup
+    işletim sisteminin sağladığı bellekiçi önbelleklemeden de ayrıca
+    faydalanılmış olur. Bu bakımdan, dosyalar disk üzerinde saklansa bile
+    sıkça erişilen dosyalar işletim sistemi sayesinde aslında bellekten
+    sunulmuş olacaklardır.</p>
   </section>
- </section>
-
- <section id="inmemory">
-  <title>Sistem Belleğinde Önbellekleme</title>
-
-   <related>
-   <modulelist>
-    <module>mod_file_cache</module>
-   </modulelist>
-   <directivelist>
-    <directive module="mod_cache">CacheEnable</directive>
-    <directive module="mod_cache">CacheDisable</directive>
-    <directive module="mod_file_cache">MMapFile</directive>
-   </directivelist>
-  </related>
-
-  <p>İçeriğin sistem belleğinden sunulması içerik sunmanın evrensel olarak
-   en hızlı yoludur. Dosyaların bir disk denetleyiciden okunması ya da daha
-   kötüsü uzak bir ağdan okunması bellekten okumayla karşılaştırılamayacak
-   ölçüde yavaş işlemlerdir. Disk denetleyiciler genellikle fiziksel
-   süreçleri denetlerler. Ağ erişimi ise band genişliği sınırlamalarından
-   etkilenir. Halbuki bellek erişimi sadece nano saniyeler mertebesinde
-   gerçekleşir.</p>
-
-  <p>Sistem belleği en pahalı saklama ortamı olması sebebiyle en verimli
-   şekilde kullanımı önemlidir. Dosyaları sistem belleğinde saklamakla
-   sistemin kullanabileceği bellek miktarını azaltmış olursunuz. İşletim
-   sistemi önbelleklemesinde göreceğiniz gibi bu öyle basit bir konu
-   değildir. httpd’nin kendi kullandığı belleğin bir kısmını önbellek
-   olarak ayırırken çok fazla bellek kullanmamak önemlidir. Aksi takdirde
-   işletim sistemi belleğin yetmediği noktada belleği diske
-   takaslayacağından istenen başarım artışı sağlanamayacaktır.</p>
-
-  <section>
-   <title>İşletim Sistemi Önbelleklemesi</title>
-
-   <p>Günümüz iştetim sistemlerinin hemen hemen tamamında bellek içi
-    dosya/veri saklama işlemlerini çekirdek yönetir. Bu güçlü bir
-    özelliktir ve işletim sistemlerinin büyük çoğunluğu bunu böyle yapar.
-    Örneğin, Linux’ta bir dosyanın ilk defa okunduğunda ve ikinci kez
-    okunduğunda işlemcinin ne kadar meşgul edildiğine bakalım:</p>
-
-   <example>
-    colm@coroebus:~$ time cat testfile &gt; /dev/null<br />
-    real  0m0.065s<br />
-    user  0m0.000s<br />
-    sys   0m0.001s<br />
-    colm@coroebus:~$ time cat testfile &gt; /dev/null<br />
-    real  0m0.003s<br />
-    user  0m0.003s<br />
-    sys   0m0.000s
-   </example>
-
-   <p>Küçük bir dosya için bile okuma süresi bakımından büyük fark ortaya
-    çıkmaktadır. Bunun sebebi çekirdeğin dosya içeriğini bellek daha
-    güncel amaçlar için lazım olana dek bellek içinde saklamasıdır.</p>
-
-   <p>Sisteminizde yeterince yedek bellek olduğundan eminseniz, bu
-    önbellekte daha fazla dosya saklanacağından emin olabilirsiniz.
-    Bundan, önbelleğin sistem belleğinde verimli biçimde tutulması için
-    httpd’de ek bir yapılandırmaya gidilmesinin gerekmediği sonucu
-    çıkarılabilir.</p>
-
-   <p>Bundan başka, işletim sistemi dosyaların değiştiği ve silindiği
-    zamanları bildiğinden bu tür dosyaların içerikleri gerektiğinde
-    önbellekten kendiliğinden silinmiş olur. Bellek içinde dosya saklarken
-    dosyaların değiştirilme zamanlarını bilme olanağı olmadığından bu
-    durum httpd’ye büyük yarar sağlar.</p>
-  </section>
-
-  <p>İşletim sisteminin dosyaların önbelleklenmesi için sağladığı bunca
-   yarara ve başarım artışına karşın bellek içinde dosya önbelleklemenin
-   httpd tarafından yerine getirilmesinin daha iyi olacağı bazı durumlar
-   vardır.</p>
-
-  <section>
-   <title><code>MMapFile</code> yönergesi ile</title>
-
-   <p><module>mod_file_cache</module> modülü, bir durağan dosyanın
-    içeriğini sunucunun başlatılması sırasında (mmap sistem çağrısıyla)
-    belleğe eşlenmesini mümkün kılmak için <directive
-    module="mod_file_cache" >MMapFile</directive> yönergesini sağlar.
-    httpd bu dosyaya gelecek sonraki istekler için dosyanın bellekiçi
-    içeriğini kullanacaktır.</p>
-
-   <example>
-    MMapFile /usr/local/apache2/htdocs/index.html
-   </example>
-
-   <p><directive module="mod_file_cache">CacheFile</directive> yönergesinde
-    olduğu gibi bu dosyalarda httpd başlatıldıktan sonra yapılacak bir
-    değişiklikten httpd’nin haberi olmayacaktır.</p>
-
-   <p><directive module="mod_file_cache">MMapFile</directive> yönergesi
-    ayırdığı belleğin toplam miktarı ile ilgilenmez, dolayısıyla
-    yönergenin aşırı kullanımından kaçınmalısınız. httpd’nin çocuk
-    süreçlerinin her biri bu belleğin kendilerine ait birer kopyasını
-    yapacağından belleğe eşlenen dosyaların çok yer kaplamaması büyük önem
-    taşımaktadır; aksi takdirde işletim sistemi belleği diske
-    takaslayacağından beklenen fayda sağlanamayacaktır.</p>
-  </section>
- </section>
-
- <section id="disk">
-  <title>Disk Üzerinde Önbellekleme</title>
-
-   <related>
-   <modulelist>
-    <module>mod_cache_disk</module>
-   </modulelist>
-   <directivelist>
-    <directive module="mod_cache">CacheEnable</directive>
-    <directive module="mod_cache">CacheDisable</directive>
-   </directivelist>
-  </related>
-
-  <p><module>mod_cache_disk</module> modülü önbelleklemenin
-   <module>mod_cache</module> için disk üzerinde yapılmasını mümkün
-   kılar. Bbu önbellekleme akıllıca yapılır ve önbellekteki içerik
-   sadece geçerli kabul edildiği sürece sunulabilir.</p>
-
-  <p>Modül bu amaçla genelde şöyle kullanılır:</p>
-
-  <example>
-   CacheRoot  /var/cache/apache/<br />
-   CacheEnable disk /<br />
-   CacheDirLevels 2<br />
-   CacheDirLength 1
-  </example>
-
-  <p>En önemlisi önbelleklenen dosyaların yerel olarak saklanması olup
-   işletim sisteminin sağladığı bellekiçi önbelleklemeden de ayrıca
-   faydalanılmış olur. Bu bakımdan, dosyalar disk üzerinde saklansa bile
-   sıkça erişilen dosyalar işletim sistemi sayesinde aslında bellekten
-   sunulmuş olacaklardır.</p>
 
   <section>
    <title>Önbellekte Saklamanın Anlamı</title>
@@ -595,7 +433,8 @@
    <p><module>mod_cache_disk</module> öğeleri önbellekte saklamak için
     istek yapılan URL’nin 22 karakterlik özetini oluşturur. Bu özet, çok
     sayıda URL’nin aynı özeti oluşturmaması için konak ismi, protokol,
-    port ve varsa CGI argümanlarından oluşur.</p>
+    port ve varsa CGI argümanlarından başka <code>Vary</code> başlığında
+    tanımlı elemanlardan oluşur.</p>
 
    <p>Özeti oluşturan karakterler 64 karakterlik bir karakter kümesinden
     seçildiğinden oluşturulması olası farklı özet sayısı 64^22’dir.
@@ -608,7 +447,9 @@
     değerlerine göre önce dizinlere ayrılır.</p>
 
    <p><directive module="mod_cache_disk">CacheDirLevels</directive>
-    yönergesi kaç alt seviye dizin olacağını belirler. Örneğin, yukarıdaki
+    yönergesi kaç alt seviye dizin olacağını ve <directive
+    module="mod_cache_disk">CacheDirLength</directive> her dizinde kaç
+    karakter olacağını belirler. Örneğin, yukarıdaki
     özete sahip bir dosyanın isminin başına yukarıdaki yapılandırma
     örneğine uygun olarak
     <code>/var/cache/apache/x/y/TGxSMO2b68mBCykqkp1w</code> gibi bir önek
@@ -664,18 +505,367 @@
     <program>htcacheclean</program>’in çalıştırılma aralığını iyi
     belirlemek gerekir.</p>
 
+   <p>Ayrıca, <program>htcacheclean</program> için uygun bir "nice" seviyesi
+    seçilmesi önerilr. Böylece, sunucu çalışırken aracın ölçüsüz disk g/ç
+    yapmasına sebebiyet verilmemiş olur.</p>
+
    <p class="figure">
    <img src="images/caching_fig1.tr.png" alt="" width="600"
      height="406" /><br />
    <a id="figure1" name="figure1"><dfn>Şekil 1</dfn></a>:
 Önbelleğin büyümesi ve düzenli aralıklarla temizlenmesi.</p>
 
-   <p><module>mod_cache_disk</module> ne kadar önbellek alanı kullandığı
-    ile ilgili bir bilgi vermediğinden <program>htcacheclean</program>’in
-    bir temizlik sonrası yeterince büyük bir genişleme alanı kalacak
-    şekilde yapılandırılması önemlidir.</p>
+   <p><module>mod_cache_disk</module> ne kadar bellek kullanıldığı hakkında
+    bilgi vermediğinden, <program>htcacheclean</program>'in bir temizliğin
+    ardından yeterli bir büyüme alanı kalacak şekilde yapılandırılması
+    temin edilmelidir.</p>
+  </section>
+
+ </section>
+
+ <section id="socache-caching">
+  <title>İki durumlu Anahtar/Değer Paylaşımlı Nesne Önbellekleme</title>
+
+  <related>
+   <modulelist>
+    <module>mod_authn_socache</module>
+    <module>mod_socache_dbm</module>
+    <module>mod_socache_dc</module>
+    <module>mod_socache_memcache</module>
+    <module>mod_socache_shmcb</module>
+    <module>mod_ssl</module>
+   </modulelist>
+   <directivelist>
+    <directive module="mod_authn_socache">AuthnCacheSOCache</directive>
+    <directive module="mod_ssl">SSLSessionCache</directive>
+    <directive module="mod_ssl">SSLStaplingCache</directive>
+   </directivelist>
+  </related>
+
+  <p>Apache HTTP sunucusu, SSL oturumları, kimlik doğrulama bilgileri gibi
+   önbelleklenebilen özel bilgiler için <a href="socache.html">socache</a>
+   arayüzü içinde düşük seviyeli bir paylaşımlı nesne önbelleğine
+   sahiptir.</p>
+
+  <p>Her gerçeklenime uygun ek modüller de sağlanmıştır:</p>
+
+  <dl>
+  <dt><module>mod_socache_dbm</module></dt>
+  <dd>DBM tabanlı paylaşımlı nesne önbelleklemesi.</dd>
+  <dt><module>mod_socache_dc</module></dt>
+  <dd>Distcache tabanlı paylaşımlı nesne önbelleklemesi.</dd>
+  <dt><module>mod_socache_memcache</module></dt>
+  <dd>Memcache tabanlı paylaşımlı nesne önbelleklemesi.</dd>
+  <dt><module>mod_socache_shmcb</module></dt>
+  <dd>Paylaşımlı belleğe dayalı paylaşımlı nesne önbelleklemesi.</dd>
+  </dl>
+
+  <section id="mod_authn_socache-caching">
+   <title>Kimlik Doğrulama Bilgilerinin Önbelleklenmesi</title>
+
+   <related>
+    <modulelist>
+     <module>mod_authn_socache</module>
+    </modulelist>
+    <directivelist>
+     <directive module="mod_authn_socache">AuthnCacheSOCache</directive>
+    </directivelist>
+   </related>
+
+   <p><module>mod_authn_socache</module> modülü kimlik doğrulama araçlarının
+    yükünün hafifletilmesini, kimlik doğrulama sonucunun önbelleklenmesini
+    sağlar.</p>
+  </section>
+
+  <section id="mod_ssl-caching">
+   <title>SSL Oturumlarının Önbelleklenmesi</title>
+
+   <related>
+    <modulelist>
+     <module>mod_ssl</module>
+    </modulelist>
+    <directivelist>
+     <directive module="mod_ssl">SSLSessionCache</directive>
+     <directive module="mod_ssl">SSLStaplingCache</directive>
+    </directivelist>
+   </related>
+
+   <p><module>mod_ssl</module> modülü, oturum önbelleği ve önbellek
+    zımbalaması sağlamak için <code>socache</code> arayüzünü kullanır.</p>
+  </section>
+ </section>
+
+ <section id="file-caching">
+  <title>Uzmanlaşmış Dosya Önbellekleme</title>
+
+   <related>
+   <modulelist>
+    <module>mod_file_cache</module>
+   </modulelist>
+   <directivelist>
+    <directive module="mod_file_cache">CacheFile</directive>
+    <directive module="mod_file_cache">MMapFile</directive>
+   </directivelist>
+  </related>
+
+  <p>Dosya sisteminin yavaş olabildiği veya dosya tanıtıcılarının
+   kullanımının pahalıya mal olduğu sistemlerde, sunucunun başlatılması
+   sırasında dosyaların belleğe yüklenmesi seçeneği vardır.</p>
+
+  <p>Dosyaların açılmasının yavaş olduğu sistemlerde, dosyaların sunucunun
+   başlatılması sırasında açılması ve dosya tanıtıcısını önbelleklenmesi
+   seçeneği vardır. Bu seçeneklerin duruk dosyalara erişimin yavaş olduğu
+   sistemlere de bir yardımı olabilir.</p>
+
+  <section id="filehandle">
+   <title>Dosya Tanıtıcı Önbelleklemesi</title>
+
+   <p>Bir dosyanın açılması işlemi, özellikle de ağ dosya sistemlerinde
+    bulunan dosyalar için önemli bir gecikme kaynağı olabilir. Önbellekte,
+    çok sunulan dosyaların kendilerinin değil, açık dosya tanıtıcılarının
+    saklanması httpd’yi bu tür gecikmelerden koruyabilir. httpd’de tek
+    türde dosya tanıtıcı önbelleklemesi yapılabilmektedir.</p>
+
+   <section>
+    <title><code>CacheFile</code> yönergesi ile</title>
+
+    <p>httpd’de mevcut önbelleklemenin en temel şekli
+     <module>mod_file_cache</module> tarafından sağlanan dosya tanıtıcı
+     önbelleklemesidir. Bu önbellek türü dosyaların kendilerini değil açık
+     dosya tanıtıcılarının bir listesini saklar. Dosyaların bu anlamda
+     önbelleklenmesi, <directive module="mod_file_cache"
+     >CacheFile</directive> yönergesi yapılandırma dosyasında belirtilerek
+     sağlanabilir.</p>
+
+    <p><directive module="mod_file_cache">CacheFile</directive> yönergesi
+     belirtilen dosyanın httpd başlatıldığında açılmasını ve dosya için
+     yapılan sonraki her istekte bu dosya tanıtıcısının kullanılmasını
+     sağlar.</p>
+
+    <example>
+     CacheFile /usr/local/apache2/htdocs/index.html
+    </example>
+
+    <p>Büyük miktarda dosyayı bu anlamda önbelleklemeyi tasarlıyorsanız
+     işletim sisteminizin açık dosya tanıtıcılarının sayısı ile ilgili
+     sınırlamasını uygun bir değere ayarlamanız gerekebilir.</p>
+
+    <p><directive module="mod_file_cache">CacheFile</directive> yönergesini
+     kullandığınız takdirde dosya içeriğindeki değişiklikleri anında
+     isteğe yansıtamazsınız. httpd dosyayı ilk başlatıldığındaki haliyle
+     sunar.</p>
+
+    <p>Eğer httpd çalışırken dosya silinmişse httpd ilk başlatıldığındaki
+     haline ilişkin dosya tanıtıcıyı sağlamaya ve dolayısıyla dosya
+     içeriğini sunmaya devam edecektir. Yani, dosya silinmiş ve artık
+     dosya sisteminde görünmüyor olsa bile httpd durdurulup dosya
+     tanıtıcıları kapanmadıkça dosyaların silinmesiyle açılan yer serbest
+     kalmayacaktır.</p>
+   </section>
+
+  </section>
+
+  <section id="inmemory">
+   <title>Sistem Belleğinde Önbellekleme</title>
+
+   <p>İçeriğin sistem belleğinden sunulması içerik sunmanın evrensel olarak
+   en hızlı yoludur. Dosyaların bir disk denetleyiciden okunması ya da daha
+   kötüsü uzak bir ağdan okunması bellekten okumayla karşılaştırılamayacak
+   ölçüde yavaş işlemlerdir. Disk denetleyiciler genellikle fiziksel
+   süreçleri denetlerler. Ağ erişimi ise band genişliği sınırlamalarından
+   etkilenir. Halbuki bellek erişimi sadece nano saniyeler mertebesinde
+   gerçekleşir.</p>
+
+   <p>Sistem belleği en pahalı saklama ortamı olması sebebiyle en verimli
+   şekilde kullanımı önemlidir. Dosyaları sistem belleğinde saklamakla
+   sistemin kullanabileceği bellek miktarını azaltmış olursunuz. İşletim
+   sistemi önbelleklemesinde göreceğiniz gibi bu öyle basit bir konu
+   değildir. httpd’nin kendi kullandığı belleğin bir kısmını önbellek
+   olarak ayırırken çok fazla bellek kullanmamak önemlidir. Aksi takdirde
+   işletim sistemi belleğin yetmediği noktada belleği diske
+   takaslayacağından istenen başarım artışı sağlanamayacaktır.</p>
+
+   <section>
+    <title>İşletim Sistemi Önbelleklemesi</title>
+
+    <p>Günümüz iştetim sistemlerinin hemen hemen tamamında bellek içi
+    dosya/veri saklama işlemlerini çekirdek yönetir. Bu güçlü bir
+    özelliktir ve işletim sistemlerinin büyük çoğunluğu bunu böyle yapar.
+    Örneğin, Linux’ta bir dosyanın ilk defa okunduğunda ve ikinci kez
+    okunduğunda işlemcinin ne kadar meşgul edildiğine bakalım:</p>
+
+    <example>
+     colm@coroebus:~$ time cat testfile &gt; /dev/null<br />
+     real  0m0.065s<br />
+     user  0m0.000s<br />
+     sys   0m0.001s<br />
+     colm@coroebus:~$ time cat testfile &gt; /dev/null<br />
+     real  0m0.003s<br />
+     user  0m0.003s<br />
+     sys   0m0.000s
+    </example>
+
+    <p>Küçük bir dosya için bile okuma süresi bakımından büyük fark ortaya
+     çıkmaktadır. Bunun sebebi çekirdeğin dosya içeriğini bellek daha
+     güncel amaçlar için lazım olana dek bellek içinde saklamasıdır.</p>
+
+    <p>Sisteminizde yeterince yedek bellek olduğundan eminseniz, bu
+     önbellekte daha fazla dosya saklanacağından emin olabilirsiniz.
+     Bundan, önbelleğin sistem belleğinde verimli biçimde tutulması için
+     httpd’de ek bir yapılandırmaya gidilmesinin gerekmediği sonucu
+     çıkarılabilir.</p>
+
+    <p>Bundan başka, işletim sistemi dosyaların değiştiği ve silindiği
+     zamanları bildiğinden bu tür dosyaların içerikleri gerektiğinde
+     önbellekten kendiliğinden silinmiş olur. Bellek içinde dosya
+     saklarken dosyaların değiştirilme zamanlarını bilme olanağı
+     olmadığından bu durum httpd’ye büyük yarar sağlar.</p>
+   </section>
+
+   <p>İşletim sisteminin dosyaların önbelleklenmesi için sağladığı bunca
+    yarara ve başarım artışına karşın bellek içinde dosya önbelleklemenin
+    httpd tarafından yerine getirilmesinin daha iyi olacağı bazı durumlar
+    vardır.</p>
+
+   <section>
+    <title><code>MMapFile</code> yönergesi ile</title>
+
+    <p><module>mod_file_cache</module> modülü, bir durağan dosyanın
+     içeriğini sunucunun başlatılması sırasında (mmap sistem çağrısıyla)
+     belleğe eşlenmesini mümkün kılmak için <directive
+     module="mod_file_cache" >MMapFile</directive> yönergesini sağlar.
+     httpd bu dosyaya gelecek sonraki istekler için dosyanın bellekiçi
+     içeriğini kullanacaktır.</p>
+
+    <example>
+     MMapFile /usr/local/apache2/htdocs/index.html
+    </example>
+
+    <p><directive module="mod_file_cache">CacheFile</directive>
+     yönergesinde olduğu gibi bu dosyalarda httpd başlatıldıktan sonra
+     yapılacak bir değişiklikten httpd’nin haberi olmayacaktır.</p>
+
+    <p><directive module="mod_file_cache">MMapFile</directive> yönergesi
+     ayırdığı belleğin toplam miktarı ile ilgilenmez, dolayısıyla
+     yönergenin aşırı kullanımından kaçınmalısınız. httpd’nin çocuk
+     süreçlerinin her biri bu belleğin kendilerine ait birer kopyasını
+     yapacağından belleğe eşlenen dosyaların çok yer kaplamaması büyük
+     önem taşımaktadır; aksi takdirde işletim sistemi belleği diske
+     takaslayacağından beklenen fayda sağlanamayacaktır.</p>
+   </section>
+  </section>
+ </section>
+
+ <section id="security">
+  <title>Güvenlik Kaygıları</title>
+
+  <section>
+   <title>Erişim Denetimi ve Yetkilendirme</title>
+
+   <p><directive module="mod_cache">CacheQuickHandler</directive>
+    yönergesine <code>On</code> değerinin atandığı öntanımlı durumda
+    <module>mod_cache</module> kullanımı, daha çok sunucunun önüne
+    vidalanmış önbelleklemeli bir karşı vekile sahip olmak gibidir. Özgün
+    sunucunun bir harici önbellekmiş gibi sorgulanmasını gerektirmeyen tüm
+    istekler önbellekleme modülü tarafından karşılanacaktır. Bu durum
+    httpd'nin güvenlik modelini büyük ölçüde değiştirir.</p>
+
+   <p>Olası <code>.htaccess</code> dosyalarının dosya sisteminin tamamında
+    taranması çok pahalı bir işlem olduğundan <module>mod_cache</module>,
+    (işlemi hızlandırmak için) önbelleğe almanın temel amacını kısmen
+    gözardı ederek, önbellekteki içeriğin sunumu için gerekli
+    yetkilendirmenin olup olmadığı konusunda bir karar üretmez. Başka bir
+    deyişle, eğer <module>mod_cache</module> bir kısım içeriği önbelleğe
+    almışsa içerik zaman aşımına uğramadığı sürece bu içerik önbellekten
+    sunulacaktır.</p>
+
+   <p>Örneğin, yapılandırmanız bir özkaynağa IP adresine göre erişime izin
+    veriyorsa bu içeriğin önbelleğe alınmayacağından emin olmalısınız.
+    Bunu <directive module="mod_cache">CacheDisable</directive>
+    yönergesini veya <module>mod_expires</module> modülünü kullanarak
+    yapabilirsiniz. Bunu yapmaz, olayı kendi haline bırakırsanız
+    <module>mod_cache</module> bir karşı vekil gibi çalışarak sunulan her
+    içeriği önbelleğe alacak ve hangi IP adresinden gelirse gelsin her
+    istemciye bunu sunacaktır.</p>
+
+   <p><directive module="mod_cache">CacheQuickHandler</directive>
+    yönergesine <code>Off</code> atandığı takdirde, istek işleme
+    aşamalarının tamamı yerine getirilir ve güvenlik modeli değişmeden
+    kalır.</p>
   </section>
 
+  <section>
+   <title>Yerel İstismarcılar</title>
+
+   <p>Son kullanıcılarıın isteklerine önbellekten hizmet sunulduğundan
+    önbelleğin kendisi içerikle etkileşime geçmek isteyenlerin veya
+    içeriği tahrif etmek isteyenlerin hedefi haline gelebilir. httpd’yi
+    çalıştıran kullanıcı tarafından her zaman önbelleğe yazılabileceğini
+    akıldan çıkarmamak önemlidir. Bu durumda alışılmışın tersine tüm
+    içeriğin Apache kullanıcısı tarafından yazılamamasının sağlanması
+    önerilir.</p>
+
+   <p>Eğer Apache kullanıcısı, örneğin bir CGI sürecindeki açık nedeniyle
+    tehlikeye atılırsa, önbellek hedef alınabilir.
+    <module>mod_cache_disk</module> kullanılırken önbellekteki bir öğeyi
+    değiştirmek veya önbelleğe yeni bir öğe eklemek görece daha
+    kolaydır.</p>
+
+   <p>Bu risk, Apache kullanıcısını kullanan diğer saldırı türleriyle
+    karşılaştırıldığında daha yüksektir. <module>mod_cache_disk</module>
+    kullanıyorsanız şunları aklınızdan çıkarmayın: (1) httpd güvenlik
+    güncellemelerini takip edin ve sunucunuzu buna göre güncelleyin. (2)
+    Mümkünse <a href="suexec.html">suEXEC</a> kullanarak CGI süreçlerini
+    Apache kullanıcısı olmayan bir kullanıcının aidiyetinde çalıştırın.</p>
+  </section>
+
+  <section>
+   <title>Önbellek Zehirlenmeleri</title>
+
+   <p>httpd bir önbellekli vekil sunucu olarak çalıştığında önbellek
+    zehirlenmesi adı verilen sorunla karşılaşılma olasılığı vardır.
+    Önbellek zehirlenmesi, vekil sunucunun özgün sunucudan yanlış (ve
+    genellikle istenmeyen) içerik almasına sebep olan bir saldırı türünü
+    betimlemek için yaygın olarak kullanılan bir terimdir.</p>
+
+   <p>Örneğin httpd’nin çalıştığı sistemin kullandığı DNS sunucuları DNS
+    önbellek zehirlenmesinden etkilenebilecek durumdaysa, bir saldırgan
+    httpd’nin istekleri almak için başvuracağı kaynak sunucunun yerini
+    değiştirebilir. Diğer bir örnek, HTTP istek kaçakçılığı adı verilen
+    bir saldırı türüdür.</p>
+
+   <p>Bu belge HTTP istek kaçakçılığını derinliğine incelenmesi için uygun
+    yer değildir (böyle kaynaklara arama motorunuzla erişebilirsiniz).
+    Bununla birlikte, vekil tarafından kaynak sunucudan alınan içeriği
+    tamamen denetim altına almak amacıyla kaynak sunucudaki bir açığı
+    istismar etmeye yönelik bir dizi istek yapılabileceğinin olasılık
+    dahilinde olduğunu bilmenizde yarar vardır.</p>
+  </section>
+
+  <section>
+   <title>Hizmet Reddi / Önbelleğin Engellenmesi</title>
+
+   <p>Vary mekanizması aynı URL'nin çok sayıda sürümünün yan yana
+    önbelleklenmesini mümkün kılar. İstemci tarafından sağlanan başlık
+    değerlerine bağlı olarak, önbellek istemciye gönderilecek doğru yanıtı
+    bulacaktır. Normal kullanımda olası değerlerin çok geniş olduğunun
+    bilindiği durumda bir başlığı (örn, <code>User-Agent</code>)
+    değişikliğe uğratma çabası bu mekanizmayı bir sorun haline getirebilir.
+    Sitenin tanınırlığına bağlı olarak aynı URL'nin binlerce hatta
+    milyonlarca önbellek girdisi oluşabilir ve bunlar önbellekteki diğer
+    girdilerin yerini alabilir.</p>
+
+   <p>Diğer yandan, belli bir özkaynağın URL'sinin her istekte
+   değiştirilmesi ihtiyacı ortaya çıkabilir. Bu normalde URL dizgesine bir
+   "cachebuster" dizgesi eklenerek yapılır. Bu içerik sunucu tarafından
+   anlamlı bir tazelik ömrüyle önbelleklenebilir olarak imlenmişse bu
+   girdiler kısa zamanda önbellekteki meşru girdilerin yerini alabilir.
+   <module>mod_cache</module> modülü bunun önlenmesi için <directive
+   module="mod_cache">CacheIgnoreURLSessionIdentifiers</directive>
+   yönergesine sahipse de bu yönerge, yoldaki vekillerin veya tarayıcı
+   önbelleklerinin aynı hizmet reddi saldırısına maruz kalmamaları için
+   dikkatle kullanılmalıdır.</p>
+  </section>
  </section>
 
 </manualpage>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/misc/perf-tuning.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/misc/perf-tuning.xml.tr?rev=1309916&r1=1309915&r2=1309916&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/misc/perf-tuning.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/misc/perf-tuning.xml.tr [utf-8] Thu Apr 5 16:01:15 2012
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 805049:1174747 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1174747 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -60,7 +60,7 @@
    kullanıcının "yeterince hız" umduğu noktada sunumun gecikmesine sebep
    olur. Böyle bir durumda kullanıcılar yüklemeyi durdurup tekrar
    başlatma eğilimindedirler; sonuçta yük daha da artar. <directive
-   module="mpm_common" >MaxClients</directive> yönergesinin değerini
+   module="mpm_common" >MaxRequestWorkers</directive> yönergesinin değerini
    değiştirerek takaslamaya sebep olabilecek kadar çok çocuk süreç
    oluşturulmasını engelleyebilirsiniz ve böyle bir durumda bunu mutlaka
    yapmalısınız. Bunun için yapacağınız işlem basittir: <code>top</code>
@@ -419,7 +419,7 @@
     kılavuz olarak kullanabilirsiniz.</p>
 
    <p>Süreç oluşturmayla ilgili olarak süreç ölümü <directive
-    module="mpm_common">MaxRequestsPerChild</directive> değeri ile
+    module="mpm_common">MaxConnectionsPerChild</directive> değeri ile
     sağlanır. Bu değer öntanımlı olarak <code>0</code> olup, çocuk süreç
     başına istek sayısının sınırsız olduğu anlamına gelir. Eğer
     yapılandırmanızda bu değeri <code>30</code> gibi çok düşük bir
@@ -725,69 +725,10 @@
    module="mpm_common">Listen</directive> yönergesi kullanmak güvenilir
    olmayacaktır.</p>
 
-   <p><directive module="mpm_common">AcceptMutex</directive> yönergesi,
-   seçilen muteks gerçeklenimini çalışma anında değiştirmek için
-   kullanılabilir.</p>
-
-   <dl>
-    <dt><code>AcceptMutex flock</code></dt>
-
-    <dd>
-     <p>Bu yöntem, bir kilit dosyasını kilitlemek için
-     <code>flock(2)</code> sistem çağrısını kullanır (Kilit dosyasının
-     yeri <directive module="mpm_common" >LockFile</directive>
-     yönergesiyle belirtilir).</p>
-    </dd>
-
-    <dt><code>AcceptMutex fcntl</code></dt>
-
-    <dd>
-     <p>Bu yöntem, bir kilit dosyasını kilitlemek için
-     <code>fcntl(2)</code> sistem çağrısını kullanır (Kilit dosyasının
-     yeri <directive module="mpm_common" >LockFile</directive>
-     yönergesiyle belirtilir).</p>
-    </dd>
-
-    <dt><code>AcceptMutex sysvsem</code></dt>
-
-    <dd>
-     <p>(1.3 ve sonrası) Bu yöntem muteksi gerçeklemek için SysV tarzı
-     semaforları kullanır. Maalesef, SysV tarzı semaforların bazı yan
-     etkileri vardır. Bunlardan biri Apache'nin semaforu temizlemeden
-     ölme ihtimalidir (<code>ipcs(8)</code> kılavuz sayfasına bakınız).
-     Diğer biri, CGI'lerin sunucu ile aynı kullanıcı kimliğini
-     kullanmaları nedeniyle semafor arayüzünün hizmet reddi
-     saldırılarına açık olmasıdır (<program>suexec</program> veya
-     <code>cgiwrapper</code> gibi bir şeyler kullanmadıkça bütün
-     CGI'ler için söz konusudur).</p>
-    </dd>
-
-    <dt><code>AcceptMutex pthread</code></dt>
-
-    <dd>
-     <p>(1.3 ve sonrası) Bu yöntem POSIX mutekslerini kullanır ve POSIX
-     evreleri belirtiminin tamamen gerçeklendiği mimarilerde çalışması
-     gerekirse de sadece Solaris (2.5 ve sonrası) üzerinde ve sadece
-     belli yapılandırmalarla çalışmakta gibi görünmektedir. Bunu
-     denemişseniz sunucunuzun çöktüğünü ve yanıt vermediğini
-     görmüşsünüzdür. Sadece duruk içerikli sunucular iyi
-     çalışmaktadır.</p>
-    </dd>
-
-    <dt><code>AcceptMutex posixsem</code></dt>
-
-    <dd>
-     <p>(2.0 ve sonrası) Bu yöntem POSIX semaforlarını kullanır. Eğer
-     işlem sırasında bir evre muteks kaynaklı parçalama arızalarıyla
-     karşı karşıya kalırsa HTTP sunucusunun çökmesiyle semaforun sahibi
-     kurtarılamaz.</p>
-    </dd>
-
-   </dl>
-
-   <p>Eğer sisteminiz yukarıda bahsedilenler dışında başka bir dizgileme
-   yöntemi kullanıyorsa bununla ilgili kodun APR'ye eklenmesi girilen
-   zahmete değecektir.</p>
+   <p><directive module="core">Mutex</directive> yönergesi,
+   <code>mpm-accept</code> muteks gerçeklenimini çalışma anında değiştirmek
+   için kullanılabilir. Farklı muteks gerçeklenimleri ile ilgili hususlar
+   bu yönergede belgelenmiştir.</p>
 
    <p>Başka bir çözüm daha vardır ancak döngü kısmen dizgilenmeyeceğinden
    (yani belli sayıda sürece izin verilemeyeceğinden) asla
@@ -851,9 +792,7 @@
    bahsedildiği gibi, bir HTTP sunucusunun protokolü <strong>güvenilir
    şekilde</strong> gerçeklemesi için her iki yöndeki iletişimi
    birbirinden bağımsız olarak (iki yönlü bir TCP bağlantısının her
-   yarısını diğerinden bağımsız olarak) kapatması gerekir. Bu olgu başka
-   sunucular tarafından çoğunlukla dikkate alınmaz fakat Apache'nin 1.2
-   sürümünden beri gerektiği gibi gerçeklenmektedir.</p>
+   yarısını diğerinden bağımsız olarak) kapatması gerekir.</p>
 
    <p>Bu özellik Apache'ye eklendiğinde Unix'in çeşitli sürümlerinde
    uzgörüsüzlükten dolayı bir takım geçici telaş sorunlarına sebep oldu.

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/misc/security_tips.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/misc/security_tips.xml.tr?rev=1309916&r1=1309915&r2=1309916&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/misc/security_tips.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/misc/security_tips.xml.tr [utf-8] Thu Apr 5 16:01:15 2012
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 805049:1300924 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1300924 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -75,6 +75,10 @@
    tedbirler alınmasını sağlayacak bazı yapılandırmaları vardır:</p>
 
   <ul>
+   <li><directive module="mod_reqtimeout">RequestReadTimeout</directive>
+    yönergesi bir istemcinin isteği göndermek için harcadığı zamanı
+    sınırlamayı sağlar.</li>
+
    <li>HRS’ye maruz kalması olası sitelerde <directive module="core"
     >TimeOut</directive> yönergesinin değeri düşürülmelidir. Birkaç
     saniye gibi mümkün olduğunca düşük bir ayar uygun olabilir. Ancak
@@ -108,17 +112,18 @@
 
    <li>Sunucu tarafından özkaynakları tüketmeden aynı anda işlenebilecek
     bağlantıların sayısını sınırlamak için <directive module="mpm_common"
-    >MaxClients</directive> yönergesini kullanın. Ayrıca, <a
+    >MaxRequestWorkers</directive> yönergesini kullanın. Ayrıca, <a
     href="perf-tuning.html">başarım arttırma belgesine</a> de
     bakabilirsiniz.</li>
 
    <li>HRS’lerin etkilerini azaltmak için aynı andaki bağlantı sayısını
     arttırabilecek evreli <a href="../mpm.html">MPM</a>’lerden birini
-    kullanmak iyi olabilir. Dahası, deneysel <module>event</module> MPM’i
+    kullanmak iyi olabilir. Dahası, <module>event</module> MPM’i
     her bağlantıya yeni bir evre atanmaması için eşzamansız işlem yapar.
-    Ancak bu çalışma henüz tamamlanmamıştır. Özellikle de,
+    OpenSSL kütüphanesinin doğası nedeniyle
     <module>event</module> MPM’i <module>mod_ssl</module> ve diğer girdi
-    süzgeçleri ile henüz uyumlu değildir.</li>
+    süzgeçleri ile henüz uyumlu değildir. Bu durumlarda,
+    <module>worker</module> MPM'inin davranışına geri döner.</li>
 
    <li><a href="http://modules.apache.org/">http://modules.apache.org/</a>
     adresinde, belli istemci davranışlarını sınırlayacak ve HRS ile
@@ -132,7 +137,7 @@
   <title><code>ServerRoot</code> Dizinlerinin İzinleri</title>
 
   <p>Normalde, Apache root kullanıcı tarafından başlatılır ve hizmetleri
-   sunarken <directive module="mpm_common">User</directive> yönergesi
+   sunarken <directive module="mod_unixd">User</directive> yönergesi
    tarafından tanımlanan kullanıcının aidiyetinde çalışır. Root tarafından
    çalıştırılan komutlarda olduğu gibi, root olmayan kullanıcıların
    yapacakları değişikliklerden korunmak konusunda da dikkatli
@@ -283,7 +288,7 @@
   <p>Sunucunun bir parçası gibi çalışan, <code>mod_php</code>,
    <code>mod_perl</code>, <code>mod_tcl</code> ve <code>mod_python</code>
    gibi gömülü betik çalıştırma seçenekleri sunucuyu çalıştıran
-   kullanıcının aidiyetinde çalışırlar (<directive module="mpm_common"
+   kullanıcının aidiyetinde çalışırlar (<directive module="mod_unixd"
    >User</directive> yönergesine bakınız). Bu bakımdan bu betik
    yorumlayıcılar tarafından çalıştırılan betikler, sunucu kullanıcısının
    eriştiği herşeye erişebilirler. Bazı betik yorumlayıcıların getirdiği
@@ -341,7 +346,10 @@
  <section id="protectserverfiles">
   <title>Sunucu dosyalarının öntanımlı olarak korunması</title>
 
-  <p>Apache’nin ister istemez yanlış anlaşılan yönlerinden biri öntanımlı erişim özelliğidir. Yani siz aksine bir şeyler yapmadıkça, sunucu normal URL eşleme kurallarını kullanarak bir dosyayı bulabildiği sürece onu istemciye sunacaktır.</p>
+  <p>Apache’nin ister istemez yanlış anlaşılan yönlerinden biri öntanımlı
+   erişim özelliğidir. Yani siz aksine bir şeyler yapmadıkça, sunucu normal
+   URL eşleme kurallarını kullanarak bir dosyayı bulabildiği sürece onu
+   istemciye sunacaktır.</p>
 
   <p>Örneğin, aşağıdaki durumu ele alalım:</p>
 
@@ -351,7 +359,9 @@
 
   <p>Ve, tarayıcınıza <code>http://localhost/~root/</code> yazın.</p>
 
-  <p>Böylece, istemcilerin tüm dosya sisteminizi gezmelerine izin vermiş olursunuz. Bu işlemin sonuçlarının önünü almak için sunucu yapılandırma dosyanıza şunları yazın:</p>
+  <p>Böylece, istemcilerin tüm dosya sisteminizi gezmelerine izin vermiş
+   olursunuz. Bu işlemin sonuçlarının önünü almak için sunucu yapılandırma
+   dosyanıza şunları yazın:</p>
 
   <example>
    &lt;Directory /&gt;
@@ -362,7 +372,10 @@
    &lt;/Directory&gt;
   </example>
 
-  <p>Bu suretle, dosya sisteminize öntanımlı erişimi yasaklamış olursunuz. Erişime izin vermek istediğiniz dizinler için uygun <directive module="core">Directory</directive> bölümleri eklemeniz yeterli olacaktır. Örnek:</p>
+  <p>Bu suretle, dosya sisteminize öntanımlı erişimi yasaklamış olursunuz.
+   Erişime izin vermek istediğiniz dizinler için uygun <directive
+   module="core">Directory</directive> bölümleri eklemeniz yeterli
+   olacaktır. Örnek:</p>
 
   <example>
    &lt;Directory /usr/users/*/public_html&gt;
@@ -380,9 +393,16 @@
   </example>
 
   <p><directive module="core">Location</directive> ve <directive
-  module="core">Directory</directive> yönergelerinin etkileşimine de özellikle önem vermelisiniz; örneğin <code>&lt;Directory /&gt;</code> erişimi yasaklarken bir <code>&lt;Location /&gt;</code> yönergesi bunu ortadan kaldırabilir.</p>
-
-  <p><directive module="mod_userdir">UserDir</directive> yönergesi de size buna benzer bir oyun oynayabilir; yönergeye <code>./</code> atamasını yaparsanız, root kullanıcısı söz konusu olduğunda yukarıda ilk örnekteki durumla karşılaşırız. Apache 1.3 veya üstünü kullanıyorsanız, sunucu yapılandırma dosyanızda aşağıdaki satırın mutlaka bulunmasını öneririz:</p>
+   module="core">Directory</directive> yönergelerinin etkileşimine de
+   özellikle önem vermelisiniz; örneğin <code>&lt;Directory /&gt;</code>
+   erişimi yasaklarken bir <code>&lt;Location /&gt;</code> yönergesi bunu
+   ortadan kaldırabilir.</p>
+
+  <p><directive module="mod_userdir">UserDir</directive> yönergesi de size
+   buna benzer bir oyun oynayabilir; yönergeye <code>./</code> atamasını
+   yaparsanız, root kullanıcısı söz konusu olduğunda yukarıda ilk örnekteki
+   durumla karşılaşırız. Sunucu yapılandırma dosyanızda aşağıdaki satırın
+   mutlaka bulunmasını öneririz:</p>
 
   <example>
    UserDir disabled root
@@ -393,7 +413,11 @@
  <section id="watchyourlogs">
   <title>Günlüklerin İzlenmesi</title>
 
-  <p>Sunucunuzda olup biteni günü gününe bilmek istiyorsanız <a href="../logs.html">günlük dosyalarına</a> bakmalısınız. Günlük dosyaları sadece olup biteni raporlamakla kalmaz, sunucunuza ne tür saldırılar yapıldığını ve güvenlik seviyenizin yeterli olup olmadığını anlamanızı da sağlarlar.</p>
+  <p>Sunucunuzda olup biteni günü gününe bilmek istiyorsanız <a
+   href="../logs.html">günlük dosyalarına</a> bakmalısınız. Günlük dosyaları
+   sadece olup biteni raporlamakla kalmaz, sunucunuza ne tür saldırılar
+   yapıldığını ve güvenlik seviyenizin yeterli olup olmadığını anlamanızı da
+   sağlarlar.</p>
 
   <p>Bazı örnekler:</p>
 
@@ -402,31 +426,52 @@
    grep "client denied" error_log | tail -n 10
   </example>
 
-  <p>İlk örnek, <a href="http://online.securityfocus.com/bid/4876/info/">Apache Tomcat
-  Source.JSP Bozuk İstek Bilgilerini İfşa Açığı</a>nı istismar etmeyi deneyen saldırıların sayısını verirken ikinci örnek, reddedilen son on istemciyi listeler; örnek:</p>
+  <p>İlk örnek, <a href="http://online.securityfocus.com/bid/4876/info/"
+   >Apache Tomcat Source.JSP Bozuk İstek Bilgilerini İfşa Açığı</a>nı
+   istismar etmeyi deneyen saldırıların sayısını verirken ikinci örnek,
+   reddedilen son on istemciyi listeler; örnek:</p>
 
   <example>
-   [Thu Jul 11 17:18:39 2002] [error] [client falan.filan.dom] client denied
+   [Thu Jul 11 17:18:39 2002] [error] [client foo.example.com] client denied
    by server configuration: /usr/local/apache/htdocs/.htpasswd
   </example>
 
-  <p>Gördüğünüz gibi günlük dosyaları sadece ne olup bittiğini raporlar, bu bakımdan eğer istemci <code>.htpasswd</code> dosyasına erişebiliyorsa <a href="../logs.html#accesslog">erişim günlüğünüzde</a> şuna benzer bir kayıt görürsünüz:</p>
+  <p>Gördüğünüz gibi günlük dosyaları sadece ne olup bittiğini raporlar, bu
+   bakımdan eğer istemci <code>.htpasswd</code> dosyasına erişebiliyorsa <a
+   href="../logs.html#accesslog">erişim günlüğünüzde</a> şuna benzer bir
+   kayıt görürsünüz:</p>
 
   <example>
-   falan.filan.dom - - [12/Jul/2002:01:59:13 +0200] "GET /.htpasswd HTTP/1.1"
+   foo.example.com - - [12/Jul/2002:01:59:13 +0200] "GET /.htpasswd HTTP/1.1"
   </example>
 
-  <p>Bu, sunucu yapılandırma dosyanızda aşağıdaki yapılandırmayı iptal ettiğiniz anlamına gelir:</p>
+  <p>Bu, sunucu yapılandırma dosyanızda aşağıdaki yapılandırmayı iptal
+   ettiğiniz anlamına gelir:</p>
 
   <example>
-   &lt;Files "^.ht*"&gt;
+   &lt;Files ".ht*"&gt;
    <indent>
     Order allow,deny <br />
     Deny from all
    </indent>
    &lt;/Files&gt;
   </example>
+ </section>
+
+ <section id="merging">
+
+  <title>Yapılandırma bölümlerinin birleştirilmesi</title>
 
+  <p>Yapılandırma bölümlerinin birleştirilmesi karmaşık bir işlem olup bazı
+   durumlarda yönergelere bağlıdır. Yönergeleri bir araya getirirken
+   aralarındaki bağımlılıkları daima sınayın.</p>
+
+  <p><directive>mod_access_compat</directive> gibi henüz yönerge katıştırma
+   mantığını gerçeklememiş modüller için sonraki bölümlerdeki davranış, bu
+   modüllerin yönergelerini içerip içermemesine bağlıdır. Yapılandırmada
+   yönergelerin <em>yerleri değiştirildiğinde</em> fakat bir katıştırma
+   yapılmadığında, yapılandırma bir değişiklik yapılana kadar miras
+   alınır.</p>
  </section>
 
 </manualpage>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.xml.tr?rev=1309916&r1=1309915&r2=1309916&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.xml.tr [utf-8] Thu Apr 5 16:01:15 2012
@@ -1225,7 +1225,7 @@ için iptal edilmiştir.</compatibility>
    bir ileti de belirtilebilir. Örnekler:</p>
 
   <example>
-   ErrorDocument 500 http://hata.meselae.dom/cgi-bin/dnmci<br />
+   ErrorDocument 500 http://hata.example.com/cgi-bin/dnmci<br />
    ErrorDocument 404 /cgi-bin/bad_urls.pl<br />
    ErrorDocument 401 /subscription_info.html<br />
    ErrorDocument 403 "Kusura bakmayın, bugün hizmet veremiyoruz."
@@ -2670,7 +2670,7 @@ sınırlar.</description>
   <p><directive type="section">Location</directive> işlevselliği özellikle
    <directive module="core">SetHandler</directive> yönergesi ile birlikte
    kullanışlı olur. Örneğin, durum isteklerini etkin kılmak ama sadece
-   <code>mesela.dom</code>’dan gelen isteklere izin vermek için şöyle bir
+   <code>example.com</code>’dan gelen isteklere izin vermek için şöyle bir
    uygulama yapabilirsiniz:</p>
 
   <example>
@@ -4334,16 +4334,17 @@ gerçekleşmesi için sunucunun geçmesi
 
 
   <p>İsteğe bağlı port numarasını belirtmeyi mümkün kılmak için IPv6
-   adresleri köşeli ayraç içine alınır. IPv6 adresi kullanılan bir örnek:</p>
+   adresleri köşeli ayraç içine alınır. IPv6 adresi kullanılan bir
+   örnek:</p>
 
   <example>
    &lt;VirtualHost [2001:db8::a00:20ff:fea7:ccea]&gt;<br />
    <indent>
-    ServerAdmin webmaster@konak.mesela.dom<br />
-    DocumentRoot /www/docs/konak.mesela.dom<br />
-    ServerName konak.mesela.dom<br />
-    ErrorLog logs/konak.mesela.dom-error_log<br />
-    TransferLog logs/konak.mesela.dom-access_log<br />
+    ServerAdmin webmaster@host.example.com<br />
+    DocumentRoot /www/docs/host.example.com<br />
+    ServerName host.example.com<br />
+    ErrorLog logs/host.example.com-error_log<br />
+    TransferLog logs/host.example.com-access_log<br />
    </indent>
    &lt;/VirtualHost&gt;
   </example>Mime
View raw message