httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r1309901 [2/2] - in /httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual: misc/ mod/
Date Thu, 05 Apr 2012 15:31:06 GMT
Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.html.tr.utf8?rev=1309901&r1=1309900&r2=1309901&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.html.tr.utf8 [utf-8] Thu Apr 5 15:31:05 2012
@@ -27,7 +27,6 @@
 <a href="../ko/mod/mod_autoindex.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="../tr/mod/mod_autoindex.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Unix <code>ls</code> veya Win32 <code>dir</code> kabuk komutunun
 yaptığı gibi dizin içeriğini listeler.</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
@@ -38,9 +37,10 @@ yaptığı gibi dizin içeriğini listel
    <p>Bir dizin içerik dosyası iki kaynaktan gelebilir:</p>
 
   <ul>
-   <li>Kullanıcı tarafından yazılmış ve genellikle <code>index.html</code>
-    adında bir dosya olarak. Dosyanın ismi <code class="directive"><a href="../mod/mod_dir.html#directoryindex">DirectoryIndex</a></code> yönergesi ile belirlenir ve
-    <code class="module"><a href="../mod/mod_dir.html">mod_dir</a></code> tarafından denetlenir.</li>
+   <li>Bu dizinde bulunan ve genellikle <code>index.html</code>
+    adında bir dosya olarak. Kullanılan dosyanın veya dosyaların ismi
+    <code class="directive"><a href="../mod/mod_dir.html#directoryindex">DirectoryIndex</a></code> yönergesi ile
+    belirlenir ve <code class="module"><a href="../mod/mod_dir.html">mod_dir</a></code> tarafından denetlenir.</li>
 
    <li>Kullanıcı tarafından böyle bir dosya sağlanmadığı takdirde dizin
     içerik listesini sunucu üretir. Diğer yönergeler bu listenin biçemini
@@ -97,8 +97,9 @@ yaptığı gibi dizin içeriğini listel
 <h2><a name="query" id="query">Sütun Sıralamada Sorgu Seçenekleri</a></h2>
   
 
-  <p>Apache 2.0.23’te Sütun Sıralama için Sorgu Seçenekleri yeniden
-   düzenlenip tamamen yeni bir sorgu seçenekleri grubu oluşturulmuştur.
+  <p>İstemciye, dizin içeriğini listelerken neleri hangi sırada
+   listeleyeceğini belirleyebilmesi için içerik üzerinde biraz denetim
+   sağlayabileceği çeşitli sorgu dizgesi bileşenleri sağlanmıştır.
    Çıktı üzerinde kullanıcı denetimini tamamen ortadan kaldırmak için
    <code class="directive"><a href="#indexoptions">IndexOptions</a></code> yönergesinin
    <code><a href="#indexoptions.ignoreclient">IgnoreClient</a></code>
@@ -283,7 +284,8 @@ metni belirler.</td></tr>
    (<code>"</code>) içine alınmalıdır.</p>
 
   <div class="example"><h3>Örnek</h3><p><code>
-   AddDescription "Mars Gezegeni" /resimler/mars.gif
+   AddDescription "Mars Gezegeni" mars.gif <br />
+   AddDescription "Dostum Marshall" dostlar/mars.gif
   </code></p></div>
 
   <p>Normalde öntanımlı açıklama alanının genişliği 23 bayttır. <code><a href="#indexoptions.suppressicon">IndexOptions SuppressIcon</a></code>
@@ -292,6 +294,15 @@ metni belirler.</td></tr>
    ekler. Böylece en fazla 55 karakterlik öntanımlı sütun genişliğine
    ulaşılabilir.</p>
 
+  <p><var>dosya</var> kısmî dosya ismi içerebileceğinden çok kısa dosya ismi
+   belirtilmesi yüzünden istemeden de olsa başka dosyalarla
+   eşleşebileceğini unutmayın. Örneğin, <code>le.html</code> doğrudan
+   <code>le.html</code> ile eşleşebileceği gibi <code>example.html</code>
+   ile de eşleşecektir. Şüpheli durumların ortaya çıkabileceği durumlarda
+   mümkün olduğunca dosya isminin tamamını kullanın ve saptanan ilk
+   eşleşmenin kullanılacağını aklınızdan çıkarmayın ayrıca,
+   <code>AddDescription</code> listesini de uygun şekilde sıralayın.</p>
+
   <p>Açıklama sütununun öntanımlı genişliği geçersiz kılınabilir hatta
    sınırsız açıklama uzunluğu atanabilir. Bu konu için <code class="directive"><a href="#indexoptions">IndexOptions</a></code> yönergesinin <a href="#indexoptions.descriptionwidth"><code>DescriptionWidth</code></a>
    seçeneğinin açıklamasına bakınız.</p>
@@ -304,6 +315,14 @@ metni belirler.</td></tr>
     kalın gösterim listenin kalanına yayılabilir).</p>
   </div>
 
+  <div class="note"><h3>Yol bilgisi içeren değiştirgeler</h3>
+   <p>Mutlak yollar henüz desteklenmemetedir ve çalışma anında hiçbir şeyle
+    eşleşmeyeceklerdir. Normalde sadece htaccess bağlamında kullanılan,
+    göreli yol bilgisi içeren değiştirgeler, kısmi dizin isimleriyle
+    eşleşmemeleri için örtük olarak '*/' öneki alırlar.</p>
+  </div>
+
+
 </div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="directive-section"><h2><a name="AddIcon" id="AddIcon">AddIcon</a> <a name="addicon" id="addicon">Yönergesi</a></h2>
@@ -320,7 +339,8 @@ metni belirler.</td></tr>
   <p>Yönerge, <code><a href="#indexoptions.fancyindexing">FancyIndexing</a></code> seçeneğiyle üretilen dizin listesinde adı
    <code><em>isim</em></code> ile biten bir dosya için gösterilecek simgeyi
    belirler. <code><em>simge</em></code> ya simgenin göreli URL’si (%
-   öncelemeli) ya da <code>(<var>alt-metin</var>,<var>url</var>)</code>
+   öncelemeli), tam nitelenmiş bir uzak URL ya da
+   <code>(<var>alt-metin</var>,<var>url</var>)</code>
    biçeminde olmalıdır; buradaki <code><em>alt-metin</em></code> simge
    gösterilemediği durumda tarayıcı tarafından simgenin yerinde
    gösterilecek metindir.</p>
@@ -331,10 +351,14 @@ metni belirler.</td></tr>
    uzantısı, dosya isminin bir kısmı, bir dosya ismi kalıbı veya tam
    yoluyla bir dosya ismi belirtilebilir.</p>
 
+  <p><code>^^BLANKICON^^</code> sadece biçemleme için kullanılır,
+   dolayısıyla <code>IndexOptions HTMLTable</code> kullanıyorsanız
+   gereksizdir.</p>
+
   <div class="example"><h3>Örnekler</h3><p><code>
-   AddIcon (IMG,/icons/image.xbm) .gif .jpg .xbm<br />
-   AddIcon /icons/dir.xbm ^^DIRECTORY^^<br />
-   AddIcon /icons/backup.xbm *~
+   AddIcon (IMG,/icons/image.png) .gif .jpg .png<br />
+   AddIcon /icons/dir.png ^^DIRECTORY^^<br />
+   AddIcon /icons/backup.png *~
   </code></p></div>
 
   <p>Mümkünse <code class="directive">AddIcon</code> yerine <code class="directive"><a href="#addiconbytype">AddIconByType</a></code> yönergesi tercih
@@ -355,7 +379,7 @@ göre belirler.</td></tr>
 </table>
   <p>Yönerge, <code><a href="#indexoptions.fancyindexing">FancyIndexing</a></code> seçeneğiyle üretilen dizin listesinde bir
    dosya için gösterilecek simgeyi belirler. <code><em>simge</em></code> ya
-   simgenin göreli URL’si (% öncelemeli) ya da
+   simgenin göreli URL’si (% öncelemeli), tam nitelenmiş uzak bir URL ya da
    <code>(<var>alt-metin</var>,<var>url</var>)</code> biçeminde olmalıdır;
    buradaki <code><em>alt-metin</em></code> simge gösterilemediği durumda
    tarayıcı tarafından simgenin yerinde gösterilecek metindir.</p>
@@ -364,7 +388,7 @@ göre belirler.</td></tr>
    gibi geçerli bir içerik kodlaması belirtilmelidir.</p>
 
   <div class="example"><h3>Örnek</h3><p><code>
-   AddIconByEncoding /icons/compress.xbm x-compress
+   AddIconByEncoding /icons/compress.png x-compress
   </code></p></div>
 
 </div>
@@ -383,7 +407,7 @@ belirler.</td></tr>
   <p>Yönerge, <code><a href="#indexoptions.fancyindexing">FancyIndexing</a></code> seçeneğiyle üretilen dizin listesinde MIME
    türü <code><em>MIME-türü</em></code> olarak belirtilen bir dosya için
    gösterilecek simgeyi belirler. <code><em>simge</em></code> ya simgenin
-   göreli URL’si (% öncelemeli) ya da
+   göreli URL’si (% öncelemeli), tam nitelenmiş uzak bir URL ya da
    <code>(<var>alt-metin</var>,<var>url</var>)</code> biçeminde olmalıdır;
    buradaki <code><em>alt-metin</em></code> simge gösterilemediği durumda
    tarayıcı tarafından simgenin yerinde gösterilecek metindir.</p>
@@ -410,10 +434,11 @@ belirler.</td></tr>
   <p>The <code class="directive">DefaultIcon</code> yönergesi <code><a href="#indexoptions.fancyindexing">FancyIndexing</a></code> seçeneğiyle
    üretilen dizin listesinde özel bir simge atanmamış dosyalar için
    gösterilecek simgeyi belirler. <code><em>URL-yolu</em></code> simgeye
-   bir göreli URL (% öncelemeli) belirtir.</p>
+   bir göreli URL (% öncelemeli) veya tam nitelenmiş uzak bir URL
+   belirtir.</p>
 
   <div class="example"><h3>Örnek</h3><p><code>
-   DefaultIcon /icon/unknown.xbm
+   DefaultIcon /icon/unknown.png
   </code></p></div>
 
 </div>
@@ -474,6 +499,10 @@ belirler.</td></tr>
    istiyorsanız <a href="#indexoptions.suppresshtmlpreamble"><code>IndexOptions +SuppressHTMLPreamble</code></a> ataması yapmanız
    gerekecektir.</p>
 
+<h3>Ayrıca bakınız:</h3>
+<ul>
+<li><code class="directive"><a href="#readmename">ReadmeName</a></code></li>
+</ul>
 </div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="directive-section"><h2><a name="IndexHeadInsert" id="IndexHeadInsert">IndexHeadInsert</a> <a name="indexheadinsert" id="indexheadinsert">Yönergesi</a></h2>
@@ -500,6 +529,7 @@ belirler.</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Dizin içerik listesinden gizlenecek dosyaların listesi belirtilir.
 </td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>IndexIgnore <var>dosya</var> [<var>dosya</var>] ...</code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>IndexIgnore "."</code></td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli, sanal konak, dizin, .htaccess</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Override">Geçersizleştirme:</a></th><td>Indexes</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
@@ -514,23 +544,46 @@ belirler.</td></tr>
    öntanımlı olarak içinde bulunulan dizini (<code>./</code>) içerir.</p>
 
   <div class="example"><p><code>
-   IndexIgnore README .htaccess *.bak *~
+   IndexIgnore .??* *~ *# HEADER* README* RCS CVS *,v *,t
   </code></p></div>
 
+  <div class="note"><h3>Düzenli İfadeler</h3>
+   <p>Bu yönerge, <code class="directive"><a href="../mod/core.html#directorymatch">&lt;DirectoryMatch&gt;</a></code> gibidüzenli ifadeler içeren yapılandırma
+   bölümlerinde henüz çalışmamaktadır.</p>
+  </div>
+
 </div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="directive-section"><h2><a name="IndexIgnoreReset" id="IndexIgnoreReset">IndexIgnoreReset</a> <a name="indexignorereset" id="indexignorereset">Yönergesi</a></h2>
 <table class="directive">
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Empties the list of files to hide when listing
-a directory</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Bir dizini listelerken gizlenecek dosyalar listesini boşaltır
+</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>IndexIgnoreReset ON|OFF</code></td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli, sanal konak, dizin, .htaccess</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Override">Geçersizleştirme:</a></th><td>Indexes</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>mod_autoindex</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Compatibility">Uyumluluk:</a></th><td>2.3.10 and later</td></tr>
-</table><p>Bu yönergenin belgesi henüz Türkçeye çevrilmedi.
-      Lütfen İngilizce sürümüne bakınız.</p></div>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Compatibility">Uyumluluk:</a></th><td>Apache HTTP Sunucusunun 2.3.10 ve sonraki sürümlerinde kullanılabilmektedir.</td></tr>
+</table>
+  <p>Bu yönerge, diğer yapılandırma bölümlerince bir şekilde miras alınmayan
+   ve <code class="directive">IndexIgnore</code> tarafından yoksayılan dosyaları
+   kaldırır. </p>
+
+  <div class="example"><p><code>
+   &lt;Directory /var/www&gt;
+   IndexIgnore *.bak .??* *~ *# HEADER* README* RCS CVS *,v *,t
+   &lt;/Directory&gt;
+   &lt;Directory /var/www/backups&gt;
+   IndexIgnoreReset ON
+   IndexIgnore .??* *# HEADER* README* RCS CVS *,v *,t
+   &lt;/Directory&gt;
+  </code></p></div>
+
+  <div class="warning"><p>Bu yönergeyi kullandıktan sonra, açıkça yoksaymak
+   istediğiniz kalıpların bir listesi için öntanımlı yapılandırmayı gözden
+   geçirin.</p></div>
+
+</div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="directive-section"><h2><a name="IndexOptions" id="IndexOptions">IndexOptions</a> <a name="indexoptions" id="indexoptions">Yönergesi</a></h2>
 <table class="directive">
@@ -538,6 +591,7 @@ a directory</td></tr>
 </td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>IndexOptions [+|-]<var>seçenek</var> [[+|-]<var>seçenek</var>]
 ...</code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>Öntanımlı olarak hiçbir seçenek etkin değildir.</code></td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli, sanal konak, dizin, .htaccess</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Override">Geçersizleştirme:</a></th><td>Indexes</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
@@ -548,32 +602,34 @@ a directory</td></tr>
    belirtilebilir:</p>
 
   <dl>
-   <dt><a name="indexoptions.charset" id="indexoptions.charset"><code>Charset=<em>karakter-kümesi</em></code></a> (<em>Apache 2.0.61
-    ve sonrası</em>)</dt>
+   <dt><a name="indexoptions.addaltclass" id="indexoptions.addaltclass">AddAltClass</a></dt>
+   <dd><code>IndexOptions HTMLTable</code> etkin ve bir
+    <code>IndexStyleSheet</code> tanımlı olduğunda dizin listesi
+    tablosunun her satırına fazladan bir CSS sınıfı bildirimi ekler.
+    Tablonun her satırına uygulanmaması için standart <code>even</code> ve
+    <code>odd</code> sınıfları yerine <code>even-<em>ALT</em></code> ve
+    <code>odd-<em>ALT</em></code> bildirimleri kullanılabilir. Burada
+    <em>ALT</em> ya bir dosya biçimiyle ilişkili standat bir alt
+    dizgesidir ya da <code>AddAlt*</code> yönergeleriyle tanımlanan bir
+    alt dizgesidir.
+   </dd>
+
+   <dt><a name="indexoptions.charset" id="indexoptions.charset"><code>Charset=<em>karakter-kümesi</em></code></a> (<em>Apache HTTP
+    Sunucusunun 2.0.61 ve sonraki sürümleri</em>)</dt>
 
    <dd><code>Charset</code> seçeneği üretilen sayfa için bir karakter
     kümesi belirtebilmenizi sağlar. Dizinin bulunduğu dosya sisteminin
-    karakter kodlamasına bağlı olarak öntanımlı değeri ya
-    <var>ISO-8859-1</var> ya da <var>UTF-8</var>’dir.
+    karakter kodlamasına bağlı olarak öntanımlı değeri Windows ve Mac OS
+    X'te <var>UTF-8</var>, diğerlerinde <var>ISO-8859-1</var>’dir (İlgili
+    dosya sisteminin Unicode dosya isimleri kullanıp kullanmamasına
+    bağlıdır).
 
    <div class="example"><h3>Örnek</h3><p><code>
     IndexOptions Charset=UTF-8
    </code></p></div>
    </dd>
 
-   <dt><a name="indexoptions.type" id="indexoptions.type"><code>Type=<em>MIME-türü</em></code></a> (<em>Apache 2.0.61 ve
-    sonrası</em>)</dt>
-
-   <dd><code>Type</code> seçeneği üretilen sayfa için bir MIME türü
-    belirtebilmenizi sağlar. Öntanımlı değer <var>text/html</var>’dir.
-
-   <div class="example"><h3>Örnek</h3><p><code>
-    IndexOptions Type=text/plain
-   </code></p></div>
-   </dd>
-
-   <dt><a name="indexoptions.descriptionwidth" id="indexoptions.descriptionwidth"><code>DescriptionWidth=[<em>n</em> | *]</code></a>
-      (<em>Apache 2.0.23 ve sonrası</em>)</dt>
+   <dt><a name="indexoptions.descriptionwidth" id="indexoptions.descriptionwidth"><code>DescriptionWidth=[<em>n</em> | *]</code></a></dt>
 
    <dd><p><code>DescriptionWidth</code> seçeneği üretilen sayfada açıklama
     sütununun genişliğini sizin belirleyebilmenizi sağlar. Bu seçenek
@@ -595,8 +651,7 @@ a directory</td></tr>
 
    <dd>Dizin içerik listesi süslü olur.</dd>
 
-   <dt><a name="indexoptions.foldersfirst" id="indexoptions.foldersfirst"><code>FoldersFirst</code></a>
-       (<em>Apache 2.0.23 ve sonrası</em>)</dt>
+   <dt><a name="indexoptions.foldersfirst" id="indexoptions.foldersfirst"><code>FoldersFirst</code></a></dt>
 
    <dd>Bu seçenek etkin kılındığında dizin içerik listesinde alt dizinler
     dosyalardan önce listelenir. Listelemede genel olarak iki bileşen
@@ -609,14 +664,14 @@ a directory</td></tr>
     seçenek sadece <a href="#indexoptions.fancyindexing"><code>FancyIndexing</code></a> seçeneği etkinse etkili
     olacaktır.</strong></dd>
 
-   <dt><a name="indexoptions.htmltable" id="indexoptions.htmltable"><code>HTMLTable</code></a>
-       (<em>Deneysel, Apache 2.0.23 ve sonrası</em>)</dt>
+   <dt><a name="indexoptions.htmltable" id="indexoptions.htmltable"><code>HTMLTable</code></a></dt>
 
-   <dd>Bu deneysel seçenek <a href="#indexoptions.fancyindexing"><code>FancyIndexing</code></a> seçeneği ile birlikte süslü listeleme
-    için basit bir tablo oluşturur. Fakat bu eski tarayıcıları yanıltır.
-    Bununla birlikte, Linux, WinNT gibi sağdan sola veya soldan sağa yazım
-    yönünün UTF-8 karakter koduna göre değiştiği platformlarda dosya
-    isimleri ve açıklamalar için bu özellikle gerekli olabilir.</dd>
+   <dd><a href="#indexoptions.fancyindexing"><code>FancyIndexing</code></a>
+    seçeneği ile birlikte süslü listeleme için basit bir tablo oluşturur.
+    UTF-8'in etkin olduğu platformlarda gereklidir. Bununla birlikte,
+    Linux, WinNT gibi sağdan sola veya soldan sağa yazım yönünün değiştiği
+    platformlarda dosya isimleri ve açıklamalar için bu özellikle gerekli
+    olabilir.</dd>
 
    <dt><a name="indexoptions.iconsarelinks" id="indexoptions.iconsarelinks"><code>IconsAreLinks</code></a></dt>
 
@@ -630,8 +685,8 @@ a directory</td></tr>
     <code>height</code> ve <code>width</code> özniteliklerini içermesine
     sebep olur. Böylece tarayıcının tüm simgelerin yüklenmesini beklemeden
     sayfa yerleşimi için bir ön hesaplama yapabilmesi mümkün olur. Seçenek
-    bir değer belirtilmeksizin kullanıldığında Apache tarafından atanmış
-    standart simge yüksekliği öntanımlıdır.</dd>
+    bir değer belirtilmeksizin kullanıldığında Apache http tarafından
+    atanmış standart simge yüksekliği öntanımlıdır.</dd>
 
    <dt><a name="indexoptions.iconwidth" id="indexoptions.iconwidth"><code>IconWidth[=<em>benek-sayısı</em>]</code></a></dt>
 
@@ -640,8 +695,8 @@ a directory</td></tr>
     <code>height</code> ve <code>width</code> özniteliklerini içermesine
     sebep olur. Böylece tarayıcının tüm simgelerin yüklenmesini beklemeden
     sayfa yerleşimi için bir ön hesaplama yapabilmesi mümkün olur. Seçenek
-    bir değer belirtilmeksizin kullanıldığında Apache tarafından atanmış
-    standart simge genişliği öntanımlıdır.</dd>
+    bir değer belirtilmeksizin kullanıldığında Apache httpd tarafından
+    atanmış standart simge genişliği öntanımlıdır.</dd>
 
    <dt><a name="indexoptions.ignorecase" id="indexoptions.ignorecase"><code>IgnoreCase</code></a></dt>
 
@@ -663,7 +718,7 @@ a directory</td></tr>
 
    <p>Hiç belirtilmediğinde veya <code>-NameWidth</code> biçeminde
     belirtildiğinde <code class="module"><a href="../mod/mod_autoindex.html">mod_autoindex</a></code> uygun genişliği kendisi
-    hesaplayacaktır.</p>
+    hesaplayacaktır, fakat en fazla 20 karakter olabilir.</p>
 
    <p><code>NameWidth=<em>n</em></code> ile sütun genişliği
     <code><em>n</em></code> bayt genişlikte sabitlenir.</p>
@@ -674,8 +729,8 @@ a directory</td></tr>
    <dt><a name="indexoptions.scanhtmltitles" id="indexoptions.scanhtmltitles"><code>ScanHTMLTitles</code></a></dt>
 
    <dd>Bu seçenek süslü listeleme için HTML belgelerden sayfa başlığının
-    okunmasını sağlar. Dosya için <code class="directive"><a href="#adddescription">AddDescription</a></code> ile bir açıklama tanımlanmımışsa httpd
-    belgenin <code>title</code> etiketinin içeriğini okuyacaktır. Bu
+    okunmasını sağlar. Dosya için <code class="directive"><a href="#adddescription">AddDescription</a></code> ile bir açıklama tanımlanmımışsa Apache
+    httpd belgenin <code>title</code> etiketinin içeriğini okuyacaktır. Bu
     seçenek işlemciyi ve diski fazla meşgul eder.</dd>
 
    <dt><a name="indexoptions.showforbidden" id="indexoptions.showforbidden"><code>ShowForbidden</code></a></dt>
@@ -690,10 +745,7 @@ a directory</td></tr>
     başlıklarını sıralama için hiper bağ haline getirmeyecektir. Sütun
     başlıkları için öntanımlı davranış hiper bağ olmak olup bunlar
     seçilerek dizin listesinin o sütundaki değerlere göre sıralanması
-    sağlanır. <strong>Apache 2.0.23 öncesinde, bu seçenek ayrıca, sıralama
-    dizgesi için sorgu sözcüklerinin çözümlenmesini de iptal
-    ederdi.</strong> Bu davranış Apache 2.0.23’ten beri <a href="#indexoptions.ignoreclient"><code>IndexOptions
-    IgnoreClient</code></a> ile sağlanmaktadır.</dd>
+    sağlanır. Bu davranış <a href="#indexoptions.ignoreclient"><code>IndexOptions IgnoreClient</code></a> ile sağlanmaktadır.</dd>
 
    <dt><a name="indexoptions.suppressdescription" id="indexoptions.suppressdescription"><code>SuppressDescription</code></a></dt>
 
@@ -714,10 +766,14 @@ a directory</td></tr>
     vs.) yerleştirir. Bu seçenek bu davranışı iptal ederek modülün dosya
     içeriğinin başlangıcına bir şey eklememesini sağlar. Bu durumda başlık
     dosyasının uygun HTML etiketlerini içermesi gerekir. Böyle bir başlık
-    dosyası yoksa normal olarak HTML başlangıç etiketleri üretilir.</dd>
+    dosyası yoksa normal olarak HTML başlangıç etiketleri üretilir. Eğer
+    bir <code class="directive"><a href="#readmename">ReadmeName</a></code> yönergesi
+    de belirtilirse ve bu dosya mevcutsa, kapayan
+    &lt;/body&gt;&lt;/html&gt; etiketleri de çıktı bulunmaz. Buna
+    dayanarak bu etiketleri de sizin koymanız gerekebilir.</dd>
 
    <dt><a name="indexoptions.suppressicon" id="indexoptions.suppressicon"><code>SuppressIcon</code></a>
-       (<em>Apache 2.0.23 ve sonrası</em>)</dt>
+   </dt>
 
    <dd>Süslü dizin listesinde dosya simgelerinin gösterilmesini engeller.
     Son belirtim, süslü dizin listelemede kullanılan <code>pre</code>
@@ -732,7 +788,7 @@ a directory</td></tr>
     engellenir.</dd>
 
    <dt><a name="indexoptions.suppressrules" id="indexoptions.suppressrules"><code>SuppressRules</code></a>
-       (<em>Apache 2.0.23 ve sonrası</em>)</dt>
+   </dt>
 
    <dd>Dizin listelemede <code>hr</code> etiketinin kullanımını engeller.
     Son belirtim, süslü dizin listelemede kullanılan <code>pre</code>
@@ -743,10 +799,11 @@ a directory</td></tr>
 
    <dt><a name="indexoptions.suppresssize" id="indexoptions.suppresssize"><code>SuppressSize</code></a></dt>
 
-   <dd>Süslü dizin listelemede dosya boyutunun gösterilmesi engellenir.</dd>
+   <dd>Süslü dizin listelemede dosya boyutunun gösterilmesi engellenir.
+   </dd>
 
    <dt><a name="indexoptions.trackmodified" id="indexoptions.trackmodified"><code>TrackModified</code></a>
-        (<em>Apache 2.0.23 ve sonrası</em>)</dt>
+   </dt>
 
    <dd>Bu seçenek listelenen dizin için HTTP başlığında
     <code>Last-Modified</code> ve <code>ETag</code> alanlarının dönmesini
@@ -763,8 +820,17 @@ a directory</td></tr>
     sistemlerinde sağlamaz</strong>. Bu gibi durumlarda bu seçeneğin
     kapalı kalması daha iyidir.</dd>
 
+   <dt><a name="indexoptions.type" id="indexoptions.type">Type=<var>MIME-türü</var></a></dt>
+
+   <dd><code>Type</code> anahtar sözcüğü üretilen sayfanın MIME içerik
+    türünün belirtilebilmesini sağlar. <var>text/html</var> öntanımlıdır.
+
+   <div class="example"><h3>Örnek:</h3><p><code>
+    IndexOptions Type=text/plain
+   </code></p></div>
+   </dd>
    <dt><a name="indexoptions.versionsort" id="indexoptions.versionsort"><code>VersionSort</code></a>
-       (<em>Apache 2.0a3 ve sonrası</em>)</dt>
+   </dt>
 
    <dd><code>VersionSort</code> seçeneği isimlerinde sürüm numarası bulunan
     dosyaların sayısal sıralamaya uygun olarak sıralanmalarını sağlar.
@@ -791,8 +857,7 @@ a directory</td></tr>
    </code></p></div>
    </dd>
 
-   <dt><a name="indexoptions.xhtml" id="indexoptions.xhtml"><code>XHTML</code></a>
-     (<em>Apache 2.0.49 ve sonrası</em>)</dt>
+   <dt><a name="indexoptions.xhtml" id="indexoptions.xhtml"><code>XHTML</code></a></dt>
 
    <dd><code>XHTML</code> seçeneği <code class="module"><a href="../mod/mod_autoindex.html">mod_autoindex</a></code>’in kodu
     HTML 3.2’ye değil XHTML 1.0’a uygun üretmesini sağlar.</dd>
@@ -801,8 +866,8 @@ a directory</td></tr>
  
  <dl><dt><code>+</code> veya <code>-</code> Önekli Seçenekler</dt>
   <dd>
-   <p>Apache 1.3.3’te <code class="directive">IndexOptions</code> yönergelerinin ele
-    alınışıyla ilgili önemil değişiklikler yapılmıştır. Bunlar:</p>
+   <p>Çok sayıda <code class="directive">IndexOptions</code> yönergesinin
+    işlenebileceğine dikkat edin.</p>
 
    <ul>
    <li>Tek bir dizin için çok sayıda <code class="directive">IndexOptions</code>
@@ -836,17 +901,19 @@ a directory</td></tr>
     bunlar mevcut (üst dizinden miras alınanlar ve/veya önceki atamalar)
     <code class="directive">IndexOptions</code> yönergelerine uygulanır. Ancak,
     önek kullanılmamış bir seçeneğe raslandığında, o noktada önceki ve
-    miras alınmış bu tür seçenekler iptal edilir. Şu örneği ele alalım:</p>
+    miras alınmış bu tür seçenekler iptal edilir. Şu örneği ele
+    alalım:</p>
 
    <div class="example"><p><code>
     IndexOptions +ScanHTMLTitles -IconsAreLinks FancyIndexing<br />
     IndexOptions +SuppressSize
    </code></p></div>
 
-   <p>Bunun net etkisi <code>IndexOptions FancyIndexing +SuppressSize</code>
-    atamasına eşdeğerdir, çünkü öneksiz <code>FancyIndexing</code> seçeneği
-    kendinden önceki önekli seçenekleri iptal etmiş fakat hemen ardından
-    eklenmelerine izin vermiştir.</p>
+   <p>Bunun net etkisi
+    <code>IndexOptions FancyIndexing +SuppressSize</code>
+    atamasına eşdeğerdir, çünkü öneksiz <code>FancyIndexing</code>
+    seçeneği kendinden önceki önekli seçenekleri iptal etmiş fakat hemen
+    ardından eklenmelerine izin vermiştir.</p>
 
    <p>Belli bir dizine önceki seçenekleri temizleyerek koşulsuz olarak
     tamamen yeni seçenekler atamak istiyorsanız
@@ -879,16 +946,19 @@ Name|Date|Size|Description</code></td></
   <p><code class="directive">IndexOrderDefault</code> yönergesi iki değer alır. İlki
    sıralama yönünü belirtmek üzere <code>Ascending</code> (küçükten büyüğe)
    veya <code>Descending</code> (büyükten küçüğe) olmak zorundadır. İkinci
-   değer ise birincil sıralama anahtarını belirtmek üzere <code>Name</code>,
-   <code>Date</code>, <code>Size</code> ve <code>Description</code>
-   sözcüklerinden biri olmalıdır (anlamları sırayla: İsim, Tarih, Boyut,
-   Açıklama). İkincil sıralama anahtarı <em>daima</em> artan sıralamayla
-   dosya ismidir.</p>
-
-  <p>Dizin listesinin belli bir sırada gösterilmesini zorunlu kılmak için
-   yönergeyi <code><a href="#indexoptions.suppresscolumnsorting">SuppressColumnSorting</a></code> sıralama seçeneği ile birlikte
-   belirtebilirsiniz; böylece, istemcinin farklı sıralamalara sahip içerik
-   isteğini engellemiş olursunuz.</p>
+   değer ise birincil sıralama anahtarını belirtmek üzere
+   <code>Name</code>, <code>Date</code>, <code>Size</code> ve
+   <code>Description</code> sözcüklerinden biri olmalıdır (anlamları
+   sırayla: İsim, Tarih, Boyut, Açıklama). İkincil sıralama anahtarı
+   <em>daima</em> artan sıralamayla dosya ismidir.</p>
+
+  <p>Sütunun tepesindeki sıralama bağını kaldırmak için
+   <code><a href="#indexoptions.suppresscolumnsorting">SuppressColumnSorting</a></code> seçeneğinin yanında, sıralama
+   tercihlerinizi geçersiz kılmak için sorgu dizgesine elle sıralama
+   seçenekleri eklenmesini engellemek için
+   <code><a href="#indexoptions.ignoreclient">IgnoreClient</a></code>
+   seçeneğini de kullanarak istemcinin listeyi yeniden sıralamasını
+   engelleyebilirsiniz.</p>
 
 </div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
@@ -908,6 +978,31 @@ Name|Date|Size|Description</code></td></
    IndexStyleSheet "/css/style.css"
   </code></p></div>
 
+  <p>Bu yönergenin <code>IndexOptions HTMLTable</code> ile birlikte
+   kullanılması sonuçlanan HTML dosyasına bir miktar CSS sınıfı ekler.
+   Tablonun tamamı <code>indexlist</code> için bir CSS kimliği verir ve
+   aşağıdaki sınıflar listenin çeşitli parçalarıyla ilişkilendirilir:</p>
+
+  <table class="bordered"><tr class="header"><th>Sınıf</th><th>Tanım</th></tr>
+<tr><td>tr.indexhead</td>
+    <td>Liste satırının başlığı</td></tr>
+<tr class="odd"><td>th.indexcolicon and td.indexcolicon</td>
+     <td>Simge sütunu</td></tr>
+<tr><td>th.indexcolname and td.indexcolname</td>
+     <td>Dosya ismi sütunu</td></tr>
+<tr class="odd"><td>th.indexcollastmod and td.indexcollastmod</td>
+    <td>Son değişiklik sütunu</td></tr>
+<tr><td>th.indexcolsize and td.indexcolsize</td>
+    <td>Dosya boyutu sütunu</td></tr>
+<tr class="odd"><td>th.indexcoldesc and td.indexcoldesc</td>
+    <td>Açıklama sütunu</td></tr>
+<tr><td>tr.breakrow</td>
+    <td>Tablonun altınaki yatay çizgi</td></tr>
+<tr class="odd"><td>tr.odd and tr.even</td>
+    <td>Tek ve çift satırlar</td></tr>
+</table>
+
+
 </div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="directive-section"><h2><a name="ReadmeName" id="ReadmeName">ReadmeName</a> <a name="readmename" id="readmename">Yönergesi</a></h2>
@@ -923,8 +1018,9 @@ belirler.</td></tr>
   <p><code class="directive">ReadmeName</code> yönergesi dizin listesinin sonuna
    eklenecek dosyanın ismini belirler. <code><em>dosya-ismi</em></code> ile
    listeye dahil edilecek dosyanın ismi listelenen dizine göreli olarak
-   belirtilir. Eğer dosya ismi bir bölü çizgisi ile başlıyorsa <code class="directive"><a href="../mod/core.html#documentroot">DocumentRoot</a></code>’a göreli belirtildiği
-   varsayılır.</p>
+   belirtilir. Eğer dosya ismi 2. örnekteki gibi bir bölü çizgisi ile
+   başlıyorsa <code class="directive"><a href="../mod/core.html#documentroot">DocumentRoot</a></code>’a göreli
+   belirtildiği varsayılır.</p>
 
   <div class="example"><h3>1. Örnek</h3><p><code>
    ReadmeName FOOTER.html

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.xml.meta?rev=1309901&r1=1309900&r2=1309901&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.xml.meta Thu Apr 5 15:31:05 2012
@@ -11,6 +11,6 @@
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_dir.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_dir.html.tr.utf8?rev=1309901&r1=1309900&r2=1309901&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_dir.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_dir.html.tr.utf8 [utf-8] Thu Apr 5 15:31:05 2012
@@ -27,7 +27,6 @@
 <a href="../ko/mod/mod_dir.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="../tr/mod/mod_dir.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Bölü çizgisiyle biten yönlendirmeleri yapar ve dizin içeriği dosyalarını sunar.</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#ModuleIdentifier">Modül Betimleyici:</a></th><td>dir_module</td></tr>
@@ -48,11 +47,11 @@
    kendiliğinden dizin içerik listesi üretimini tamamen iptal
    edebilirsiniz.</p>
 
-  <p>Sunucu <code>http://sunucum/filanca/birdizin</code> şeklinde bir istek
-   aldığında <code>birdizin</code> bir dizinin ismiyse ‘bölü çizgisiyle
-   biten’ bir yönlendirme söz konusudur. Dizinler URL sonuna bir bölü
-   çizgisi eklenmesini gerektirir, bu bakımdan <code class="module"><a href="../mod/mod_dir.html">mod_dir</a></code>
-   modülü isteği <code>http://sunucum/filanca/birdizin/</code> şeklinde
+  <p>Sunucu <code>http://example.com/filanca/birdizin</code> şeklinde bir
+   istek aldığında <code>birdizin</code> bir dizinin ismiyse ‘bölü
+   çizgisiyle biten’ bir yönlendirme söz konusudur. Dizinler URL sonuna bir
+   bölü çizgisi eklenmesini gerektirir, bu bakımdan <code class="module"><a href="../mod/mod_dir.html">mod_dir</a></code>
+   modülü isteği <code>http://example.com/filanca/birdizin/</code> şeklinde
    yönlendirir.</p>
 </div>
 <div id="quickview"><h3 class="directives">Yönergeler</h3>
@@ -116,19 +115,33 @@
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="directive-section"><h2><a name="DirectoryIndexRedirect" id="DirectoryIndexRedirect">DirectoryIndexRedirect</a> <a name="directoryindexredirect" id="directoryindexredirect">Yönergesi</a></h2>
 <table class="directive">
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Configures an external redirect for directory indexes.
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Dizin içerik listeleri için harici bir yönlendirme yapılandırır.
 </td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>DirectoryIndexRedirect on | off | permanent | temp | seeother |
-<var>3xx-code</var>
+<var>3xx-kodu</var>
 </code></td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>DirectoryIndexRedirect off</code></td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli, sanal konak, dizin, .htaccess</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Override">Geçersizleştirme:</a></th><td>Indexes</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>mod_dir</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Compatibility">Uyumluluk:</a></th><td>Available in version 2.3.14 and later</td></tr>
-</table><p>Bu yönergenin belgesi henüz Türkçeye çevrilmedi.
-      Lütfen İngilizce sürümüne bakınız.</p></div>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Compatibility">Uyumluluk:</a></th><td>Apache HTTP Sunucusunun 2.3.14 ve sonraki sürümlerinde
+  kullanılabilmektedir.</td></tr>
+</table>
+  <p>Öntanımlı olarak, <code class="directive">DirectoryIndex</code> listeyi
+   istemciye şeffaf olarak seçip gönderir.
+   <code class="directive">DirectoryIndexRedirect</code> ise harici bir
+   yönlendirmeye sebep olur.</p>
+
+  <div class="example"><h3>Örnek</h3><p><code>
+   DirectoryIndexRedirect on
+  </code></p></div>
+
+  <p><code>http://example.com/docs/</code> için yapılan bir istek, <code>http://example.com/docs/index.html</code> (mevcutsa) adresine geçici bir
+   yönlendirme döndürür.</p>
+
+
+</div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="directive-section"><h2><a name="DirectorySlash" id="DirectorySlash">DirectorySlash</a> <a name="directoryslash" id="directoryslash">Yönergesi</a></h2>
 <table class="directive">
@@ -161,7 +174,9 @@
   </ul>
 
   <p>Siz yine de bu etkiyi istemezseniz ve yukarıdaki sebepler de size uygun
-   değilse yönlendirmeyi şöyle kapatabilirsiniz:</p>
+   değilse yönlendirmeyi aşağıdaki gibi kapatabilirsiniz. Ancak bunu
+   yaparken dikkatli olun, bununla ilgili bazı güvenlik sorunları olasılığı
+   vardır.</p>
 
   <div class="example"><p><code>
     # Aşağıdaki güvenlik uyarısına bakınız!<br />
@@ -183,6 +198,9 @@
    <strong>Fakat bölü çizgisi ile bitmeyen bir istek dizin içeriğinin
    listelenmesi ile sonuçlanırdı.</strong></p>
   </div>
+  <p>Bir yönlendirme sözkonusu olduğunda bazı tarayıcıların yanlışlıkla POST
+   isteklerini GET istekleri haline getirme (böylece POST verisi iptal olur)
+   olasılığı olduğuna da dikkat edin.</p>
 
 </div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
@@ -202,7 +220,7 @@
    Örnek:</p>
 
   <div class="example"><p><code>
-    <code>FallbackResource not-404.php</code>
+    <code>FallbackResource /not-404.php</code>
   </code></p></div>
 
   <p>Bu satırla, (mevcut dosyaları etkilemeden) mevcut olmayan dosyaların
@@ -218,11 +236,23 @@
    yapılandırma yeterli olmaktadır.</p>
 
   <div class="example"><p><code>
-    <code>FallbackResource index.php</code>
+    <code>FallbackResource /index.php</code>
   </code></p></div>
 
   <p>Resim, CSS dosyaları gibi mevcut dosyalar normal olarak sunulur.</p>
 
+  <p><em>http://example.com/blog/</em> gibi bir alt URI <var>yerel-url</var>
+   olarak sağlanır:</p>
+  <div class="example"><p><code>
+     <code>
+       &lt;Directory /web/example.com/htdocs/blog&gt;<br />
+      <span class="indent">
+         FallbackResource /blog/index.php<br />
+       </span>
+       &lt;/Directory&gt;
+     </code>
+  </code></p></div>
+
 </div>
 </div>
 <div class="bottomlang">

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_dir.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_dir.xml.meta?rev=1309901&r1=1309900&r2=1309901&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_dir.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_dir.xml.meta Thu Apr 5 15:31:05 2012
@@ -11,6 +11,6 @@
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_env.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_env.html.tr.utf8?rev=1309901&r1=1309900&r2=1309901&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_env.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_env.html.tr.utf8 [utf-8] Thu Apr 5 15:31:05 2012
@@ -27,7 +27,6 @@
 <a href="../ko/mod/mod_env.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="../tr/mod/mod_env.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>CGI betiklerine ve SSI sayfalarına aktarılan değişkenlere müdahale
 etmek için kullanılır.</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
@@ -35,9 +34,12 @@ etmek için kullanılır.</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#SourceFile">Kaynak Dosyası:</a></th><td>mod_env.c</td></tr></table>
 <h3>Özet</h3>
 
-  <p>Bu modül CGI betiklerine ve SSI sayfalarına aktarılan ortama müdahale
-   etmeyi mümkün kılar. Ortam değişkenleri <code class="program"><a href="../programs/httpd.html">httpd</a></code> süreci
-   başlatılırken kabuktan aktarılabilir. Bundan başka, yapılandırma
+  <p>Bu modül Apache HTTP Sunucusunun çeşitli modülleri tarafınan kullanılan
+   dahili ortam değişkenlerime müdahale etmeyi mümkün kılar. bu değişkenler
+   ayrıca, CGI betiklerine yerel ortam değişkenleri olarak sunulur ve SSI
+   sayfalarında da kullanılabilir. Ortam değişkenleri
+   <code class="program"><a href="../programs/httpd.html">httpd</a></code> süreci başlatılırken kabuktan aktarılabilir.
+   Bundan başka, yapılandırma
    sürecinde tanımlı veya tanımsız yapılabilirler.</p>
 </div>
 <div id="quickview"><h3 class="directives">Yönergeler</h3>
@@ -49,6 +51,7 @@ etmek için kullanılır.</td></tr>
 <h3>Ayrıca bakınız:</h3>
 <ul class="seealso">
 <li><a href="../env.html">Ortam Değişkenleri</a></li>
+<li><code class="directive"><a href="../mod/mod_setenvif.html#setenvif">SetEnvIf</a></code></li>
 </ul></div>
 
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
@@ -62,8 +65,11 @@ etmek için kullanılır.</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>mod_env</td></tr>
 </table>
-  <p><code class="program"><a href="../programs/httpd.html">httpd</a></code> süreci başlatılırken CGI betiklerine ve SSI
-   sayfalarına kabuktan aktarılabilecek ortam değişkenleri belirtilir.</p>
+  <p>Dahili ortam değişkenleri olarak kullanılmak üzere sistem ortam
+   değişkenlerini içeri aktarmak için kullanılır. Bunlar daha sonra Apache
+   HTTP Sunucusunun modüllerinden kullanılabilir, CGI betiklerine ve SSI
+   sayfalarında aktarılabilir. Değerler <code class="program"><a href="../programs/httpd.html">httpd</a></code> süreci
+   başlatılırken kabuğun işletim sistemi ortamından gelir.</p>
 
   <div class="example"><h3>Örnek</h3><p><code>
    PassEnv LD_LIBRARY_PATH
@@ -80,8 +86,9 @@ etmek için kullanılır.</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>mod_env</td></tr>
 </table>
-  <p>CGI betiklerine ve SSI sayfalarına aktarılmak üzere bir ortam değişkeni
-   tanımlanmasını sağlar.</p>
+  <p>CGI betiklerine ve SSI sayfalarına aktarılmak ve Apache HTTP Sunucusu
+   modüllerinde kullanılmak üzere bir dahili ortam değişkeni tanımlanmasını
+   sağlar.</p>
 
   <div class="example"><h3>Örnek</h3><p><code>
    SetEnv SPECIAL_PATH /foo/bin
@@ -90,12 +97,16 @@ etmek için kullanılır.</td></tr>
   <div class="note"><p>Bu yönerge tarafından atanan dahili ortam değişkenleri, en başta
    işleme sokulan, ereşem denetimi, URI-dosya ismi eşleştirmesi gibi istek
    işleme yönergelerinden sonra işleme sokulur. Eğer atadığınız ortam değişkeni,
-   bir <code class="directive"><a href="../mod/mod_rerite.html#rewriterule">RewriteRule</a></code> yönergesindeki
+   bir <code class="directive"><a href="../mod/mod_rewrite.html#rewriterule">RewriteRule</a></code> yönergesindeki
    gibi erken işlem aşamalarına girdi sağlıyorsa, bu durumda ortam değişkenini
   <code class="directive"><a href="../mod/mod_setenvif.html# setenvif"> SetEnvIf</a></code> ile atamalısınız.</p>
   </div>
 
 
+<h3>Ayrıca bakınız:</h3>
+<ul>
+<li><a href="../env.html">Environment Variables</a></li>
+</ul>
 </div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="directive-section"><h2><a name="UnsetEnv" id="UnsetEnv">UnsetEnv</a> <a name="unsetenv" id="unsetenv">Yönergesi</a></h2>
@@ -109,7 +120,7 @@ etmek için kullanılır.</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>mod_env</td></tr>
 </table>
   <p>CGI betiklerine ve SSI sayfalarına bir daha aktarılmamak üzere bir
-   ortam değişkenini ortamdan siler.</p>
+   dahili ortam değişkenini siler.</p>
 
   <div class="example"><h3>Örnek</h3><p><code>
    UnsetEnv LD_LIBRARY_PATH

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_env.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_env.xml.meta?rev=1309901&r1=1309900&r2=1309901&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_env.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_env.xml.meta Thu Apr 5 15:31:05 2012
@@ -11,6 +11,6 @@
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_setenvif.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_setenvif.html.tr.utf8?rev=1309901&r1=1309900&r2=1309901&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_setenvif.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_setenvif.html.tr.utf8 [utf-8] Thu Apr 5 15:31:05 2012
@@ -214,7 +214,7 @@ duyarsız eşleşmelerine bağlı olarak
    SetEnvIf Request_URI "\.jpg$" nesne_bir_resim=jpg<br />
    SetEnvIf Request_URI "\.xbm$" nesne_bir_resim=xbm<br />
       :<br />
-   SetEnvIf Referer belgeler\.alanismi\.mesela\.dom dahili_site_istendi<br />
+   SetEnvIf Referer belgeler\.alanismi\.example\.com dahili_site_istendi<br />
       :<br />
    SetEnvIf object_is_image xbm XBIT_PROCESSING=1<br />
       :<br />
@@ -223,7 +223,7 @@ duyarsız eşleşmelerine bağlı olarak
 
   <p>İlk üçünde istek bir resim dosyası için yapılmışsa
    <code>nesne_bir_resim</code> ortam değişkeni atanmakta, dördüncüsünde
-   istenen sayfa <code>belgeler.alanismi.mesela.dom</code> adlı sitede
+   istenen sayfa <code>belgeler.alanismi.example.com</code> adlı sitede
    bulunuyorsa <code>dahili_site_istendi</code> ortam değişkeni
    atanmaktadır.</p>
 

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8?rev=1309901&r1=1309900&r2=1309901&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8 [utf-8] Thu Apr 5 15:31:05 2012
@@ -105,8 +105,8 @@ responses from the server</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_mime.html#addtype">AddType <var>media-type</var> <var>extension</var>
 [<var>extension</var>] ...</a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Maps the given filename extensions onto the specified content
 type</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_alias.html#alias">Alias <var>URL-yolu</var>
-<var>dosya-yolu</var>|<var>dizin-yolu</var></a></td><td></td><td>sk</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">URL’leri dosya sistemi konumlarıyla eşler.</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mod_alias.html#alias">Alias <var>URL-yolu</var> <var>dosya-yolu</var> |
+<var>dizin-yolu</var></a></td><td></td><td>sk</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">URL’leri dosya sistemi konumlarıyla eşler.</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_alias.html#aliasmatch">AliasMatch <var>düzenli-ifade</var>
 <var>dosya-yolu</var>|<var>dizin-yolu</var></a></td><td></td><td>sk</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">URL’leri dosya sistemi konumlarıyla düzenli ifadeleri kullanarak
 eşler.</td></tr>
@@ -361,8 +361,8 @@ server</td></tr>
   disabled | <var>yerel-url</var> [<var>yerel-url</var>] ...</a></td><td> index.html </td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">İstemci bir dizin istediğinde dizin içeriğini listeler.
 </td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_dir.html#directoryindexredirect">DirectoryIndexRedirect on | off | permanent | temp | seeother |
-<var>3xx-code</var>
-</a></td><td> off </td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Configures an external redirect for directory indexes.
+<var>3xx-kodu</var>
+</a></td><td> off </td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Dizin içerik listeleri için harici bir yönlendirme yapılandırır.
 </td></tr>
 <tr><td><a href="core.html#directorymatch">&lt;DirectoryMatch <var>düzifd</var>&gt;
 ... &lt;/DirectoryMatch&gt;</a></td><td></td><td>sk</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Bir düzenli ifade ile eşleşen dosya sistemi dizinlerinin içeriklerine uygulanacak bir yönerge grubunu sarmalar.</td></tr>
@@ -454,10 +454,10 @@ an imagemap</td></tr>
 </td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="core.html#includeoptional">IncludeOptional <var>dosya-yolu</var>|<var>dizin-yolu</var>|<var>joker</var></a></td><td></td><td>skd</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Diğer yapılandırma dosyalarının sunucu yapılandırma dosyasına dahil edilmesini sağlar</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_autoindex.html#indexheadinsert">IndexHeadInsert <var>"imlenim ..."</var></a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Bir dizin sayfasının HEAD bölümüne metin yerleştirir.</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_autoindex.html#indexignore">IndexIgnore <var>dosya</var> [<var>dosya</var>] ...</a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Dizin içerik listesinden gizlenecek dosyaların listesi belirtilir.
+<tr class="odd"><td><a href="mod_autoindex.html#indexignore">IndexIgnore <var>dosya</var> [<var>dosya</var>] ...</a></td><td> "." </td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Dizin içerik listesinden gizlenecek dosyaların listesi belirtilir.
+</td></tr>
+<tr><td><a href="mod_autoindex.html#indexignorereset">IndexIgnoreReset ON|OFF</a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Bir dizini listelerken gizlenecek dosyalar listesini boşaltır
 </td></tr>
-<tr><td><a href="mod_autoindex.html#indexignorereset">IndexIgnoreReset ON|OFF</a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Empties the list of files to hide when listing
-a directory</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_autoindex.html#indexoptions">IndexOptions [+|-]<var>seçenek</var> [[+|-]<var>seçenek</var>]
 ...</a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Dizin içerik listesini yapılandıracak seçenekler belirtilir.
 </td></tr>Mime
View raw message