httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r1309555 [6/6] - in /httpd/httpd/trunk/docs: man/ man/tr/ manual/mod/ manual/programs/ manual/vhosts/
Date Wed, 04 Apr 2012 19:26:13 GMT
Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/name-based.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/name-based.html.tr.utf8?rev=1309555&r1=1309554&r2=1309555&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/name-based.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/name-based.html.tr.utf8 [utf-8] Wed Apr 4 19:26:10
2012
@@ -25,124 +25,126 @@
 <a href="../ko/vhosts/name-based.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a>
|
 <a href="../tr/vhosts/name-based.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce
sürüm geçerlidir.</div>
 
   <p>Bu belgede isme dayalı sanal konakların ne zaman, nasıl kullanılacakları
    açıklanmıştır.</p>
 </div>
 <div id="quickview"><ul id="toc"><li><img alt="" src="../images/down.gif"
/> <a href="#namevip">İsme dayalı ve IP’ye dayalı Sanal Konaklar</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#alg">Sunucu isme
dayalı sanal konaklardan uygun olanını nasıl seçer</a></li>
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#using">İsme Dayalı
Sanal Konakların Kullanımı</a></li>
-<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#compat">Artık Tarihe
Karışmış Tarayıcılarla Uyumluluk</a></li>
 </ul><h3>Ayrıca bakınız:</h3><ul class="seealso"><li><a
href="ip-based.html">IP Adresine Dayalı Sanal Konaklar</a></li><li><a
href="details.html">Konak Eşlemenin Derinliğine İncelenmesi</a>
 </li><li><a href="mass.html">Devingen olarak Yapılandırılan Kütlesel
Sanal
 Barındırma</a></li><li><a href="examples.html">Çok kullanılan
sanal konak yapılandırma
-örnekleri</a></li><li><a href="examples.html#serverpath">ServerPath
yapılandırma örneği</a>
-</li></ul></div>
+örnekleri</a></li></ul></div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif"
/></a></div>
 <div class="section">
 <h2><a name="namevip" id="namevip">İsme dayalı ve IP’ye dayalı Sanal Konaklar</a></h2>
 
-  <p>IP’ye dayalı sanal konaklarda sunulacak sanal konağı doğru tespit
-   edebilmek için bağlantının yapıldığı IP adresine bakılır. Bu bakımdan her
-   konak için ayrı bir IP adresine gereksinim vardır. İsme dayalı sanal
-   konaklarda ise sunucu, istemcinin HTTP başlığının bir parçası olarak
-   gönderdiği konak adını kullanır. Bu teknikte aynı IP adresini çok sayıda
-   farklı konak kullanabilir.</p>
+  <p><a href="ip-based.html">IP’ye dayalı sanal konaklar</a>da sunulacak
+   sanal konağı doğru tespit edebilmek için bağlantının yapıldığı IP
+   adresine bakılır. Bu bakımdan her konak için ayrı bir IP adresine
+   gereksinim vardır.</p>
+
+  <p>İsme dayalı sanal konaklarda ise sunucu, istemcinin HTTP başlığının bir
+   parçası olarak gönderdiği konak adını kullanır. Bu teknikte aynı IP
+   adresini çok sayıda farklı konak kullanabilir.</p>
 
   <p>İsme dayalı sanal barındırma nispeten daha kolaydır, çünkü her konak
    ismini doğru IP adresiyle eşlemek için DNS sunucunuzu yapılandırdıktan
    sonra Apache HTTP sunucusunu farklı konak isimlerini tanıyacak şekilde
    yapılandırmanız yeterli olur. İsme dayalı sanal barındırma ayrıca zaten
    kıt olan IP adreslerine talebi de azaltır. Bu nedenle, IP’ye dayalı sanal
-   konakları kullanmanızı gerektirecek çok özel bir sebep olmadıkça isme
-   dayalı sanal konaklar kullanmalısınız. IP’ye dayalı sanal konakların
-   kullanımını gerektirebilecek bazı durumlar:</p>
-
-  <ul>
-    <li>Bazı tarihi istemciler isme dayalı sanal konaklarla uyumlu değildir.
-     İsme dayalı sanal konakların çalışması için istemcinin HTTP Host
-     başlığı göndermesi gerekir. Bu da HTTP/1.1 desteği gerektirir.
-     Günümüzdeki HTTP/1.0 istemcileri bir eklenti olarak HTTP/1.1’i de
-     desteklemektedir. Tarihi eser haline gelmiş HTTP/1.1 desteği
-     bulurmayan eski istemcileri hala isme dayalı sanal konaklarla
-     desteklemek isterseniz bu belgenin sonunda bunu mümkün kılabilecek bir
-     tekniğe yer verilmiştir.</li>
-
-    <li>İsme dayalı sanal konaklar SSL portokolünün doğası gereğince SSL’li
-     güvenli sunucular için kullanılamazlar.</li>
-
-    <li>Bazı işletim sistemlerinin ve ağ donanımlarının gerçekleştirdiği
-     band genişliği yönetim teknikleri IP adresleri farklı olmadığı sürece
-     konaklar arasında ayrım yapamazlar.</li>
-  </ul>
+   konakları kullanmanızı gerektiren donanım kullanmadıkça isme dayalı
+   sanal konaklar kullanmalısınız. İstemci uyumuna bağlı IP’ye dayalı
+   sanal barındırma için eskiden varolan sebepler genel amaçlı bir HTTP
+   sunucusu için artık uygulanabilir değildir.</p>
+
+  <p>İsme dayalı sanal barındırma, IP'ye dayalı sanal barındırma seçim
+   algoritmasını kullanmaz, yani uygun sunucu ismini arama işlemi sadece en
+   iyi IP'ye dayalı adrese sahip sanal konaklar arasında gerçekleşir.</p>
 
 </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif"
/></a></div>
 <div class="section">
+<h2><a name="alg" id="alg">Sunucu isme dayalı sanal konaklardan uygun olanını
nasıl seçer</a></h2>
+ 
+
+  <p>İsme dayalı sanal konak çözümlemesinin ilk adımının IP'ye dayalı
+   çözümleme olduğunun anlaşılması çok önemlidir. İsme dayalı sanal konak
+   çözümlemesi en uygun isme dayalı sanal konağı seçerken önce en iyi IP'ye
+   dayalı eşleşme adaylarının sayısını azaltır, sonra bunlar arasından en
+   uygununu seçer. Tüm <code>VirtualHost</code> yönergelerinde IP adresi
+   yerine joker kullanımı bu IP'ye dayalı eşlemeyi yersiz kılar.</p>
+
+  <p>Bir istek geldiğinde, sunucu, istekte kullanılan IP adresi ve portu ile
+   en iyi eşleşen <code class="directive"><a href="../mod/core.html#virtualhost">&lt;VirtualHost&gt;</a></code>
bileşenini bulur. Bu IP adresi ve port çifti ile
+   eşleşen birden fazla sanal konak varsa, Apache httpd istekte kullanılan
+   sunucu ismini <code class="directive"><a href="../mod/core.html#servername">ServerName</a></code>
ve
+   <code class="directive"><a href="../mod/core.html#serveralias">ServerAlias</a></code>
yönergelerindeki
+   isimlerle karşılaştırır.</p>
+
+ <h3><a name="defaultvhost" id="defaultvhost">Bir IP adresi ve port çifti için
öntanımlı isme dayalı sankon</a></h3>
+  
+  <p><code class="directive"><a href="../mod/core.html#servername">ServerName</a></code>
ve
+   <code class="directive"><a href="../mod/core.html#serveralias">ServerAlias</a></code>
yönergelerinde bir
+   eşleşme bulunamazsa, Apache httpd bu çift ile eşleşen <strong>sanal
+   konaklar listesindeki ilk sanal konağı</strong> kullanır.</p>
+ 
+</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif"
/></a></div>
+<div class="section">
 <h2><a name="using" id="using">İsme Dayalı Sanal Konakların Kullanımı</a></h2>
 
-<table class="related"><tr><th>İlgili Modüller</th><th>İlgili
Yönergeler</th></tr><tr><td><ul><li><code class="module"><a
href="../mod/core.html">core</a></code></li></ul></td><td><ul><li><code
class="directive"><a href="../mod/core.html#documentroot">DocumentRoot</a></code></li><li><code
class="directive"><a href="../mod/core.html#namevirtualhost">NameVirtualHost</a></code></li><li><code
class="directive"><a href="../mod/core.html#serveralias">ServerAlias</a></code></li><li><code
class="directive"><a href="../mod/core.html#servername">ServerName</a></code></li><li><code
class="directive"><a href="../mod/core.html#serverpath">ServerPath</a></code></li><li><code
class="directive"><a href="../mod/core.html#virtualhost">&lt;VirtualHost&gt;</a></code></li></ul></td></tr></table>
+<table class="related"><tr><th>İlgili Modüller</th><th>İlgili
Yönergeler</th></tr><tr><td><ul><li><code class="module"><a
href="../mod/core.html">core</a></code></li></ul></td><td><ul><li><code
class="directive"><a href="../mod/core.html#documentroot">DocumentRoot</a></code></li><li><code
class="directive"><a href="../mod/core.html#serveralias">ServerAlias</a></code></li><li><code
class="directive"><a href="../mod/core.html#servername">ServerName</a></code></li><li><code
class="directive"><a href="../mod/core.html#virtualhost">&lt;VirtualHost&gt;</a></code></li></ul></td></tr></table>
 
-  <p>İsme dayalı sanal konakları kullanmak için, bu konaklar için istekleri
-   kabul edecek sunucuya IP adresini (ve muhtemelen portu da)
-   belirtmelisiniz. Bu işlem <code class="directive"><a href="../mod/core.html#namevirtualhost">NameVirtualHost</a></code>
yönergesiyle yapılır. Normal
-   şartlar altında sunucu üzerinde bütün IP adreslerinin kullanılması
-   gerekir; bunun için <code class="directive"><a href="../mod/core.html#namevirtualhost">NameVirtualHost</a></code>
-   yönergesine argüman olarak <code>*</code> belirtebilirsiniz. Çok sayıda
-   port kullanmayı planlıyorsanız (SSL çalıştırmak gibi), argümana
-   <code>*:80</code> şeklinde port ekleyebilirsiniz. Yalnız, <code class="directive"><a
href="../mod/core.html#namevirtualhost">NameVirtualHost</a></code> yönergesinde
bir IP adresi
-   belirtmiş olmakla sunucunun kendiliğinden o IP adresini dinlemeyeceğine
-   dikkat ediniz. Bu konuda ayrıntılı bilgi edinmek için <a href="../bind.html">Apache’nin
kullanacağı adreslerin ve portların
-   ayarlanması</a> belgesine bakınız. Ayrıca, sunucuda, burada belirttiğiniz
-   IP adresine sahip bir ağ arabirimi olmalıdır.</p>
-
-  <p>Sonraki adım sunacağınız her konak için ayrı bir <code class="directive"><a
href="../mod/core.html#virtualhost">&lt;VirtualHost&gt;</a></code>
bölümü oluşturmaktır.
-   <code class="directive"><a href="../mod/core.html#virtualhost">&lt;VirtualHost&gt;</a></code>
-   yönergesinin argümanı ile eşleşen bir <code class="directive"><a href="../mod/core.html#namevirtualhost">NameVirtualHost</a></code>
yönergesi tanımlanmış olmalıdır
-   (değer normalde "*:80" olacaktır). Her <code class="directive"><a href="../mod/core.html#virtualhost">&lt;VirtualHost&gt;</a></code>
bölümü içinde sunulan konağı
-   belirtmek üzere en azından bir adet <code class="directive"><a href="../mod/core.html#servername">ServerName</a></code>
yönergesine ve konak içeriğinin dosya
-   sisteminde bulunduğu yeri gösteren bir <code class="directive"><a href="../mod/core.html#documentroot">DocumentRoot</a></code>
yönergesine
-   ihtiyacınız olacaktır.</p>
+  <p>İlk adım sunacağınız her konak için ayrı bir <code class="directive"><a
href="../mod/core.html#virtualhost">&lt;VirtualHost&gt;</a></code>
bölümü oluşturmaktır. Her
+   <code class="directive"><a href="../mod/core.html#virtualhost">&lt;VirtualHost&gt;</a></code>
bölümü
+   içinde sunulan konağı belirtmek üzere en azından bir adet <code class="directive"><a
href="../mod/core.html#servername">ServerName</a></code> yönergesine ve konak
içeriğinin
+   dosya sisteminde bulunduğu yeri gösteren bir <code class="directive"><a
href="../mod/core.html#documentroot">DocumentRoot</a></code> yönergesine ihtiyacınız
+   olacaktır.</p>
 
   <div class="note"><h3>Ana konağı unutmayın</h3>
-    <p>Mevcut sitenize sanal konaklar eklerseniz, mevcut siteniz için de bir
-     <code class="directive"><a href="../mod/core.html#virtualhost">&lt;VirtualHost&gt;</a></code>
bölümü
-     oluşturmalısınız. Bu sanal konak bölümü içinde kullanacağınız
-     <code class="directive"><a href="../mod/core.html#servername">ServerName</a></code>
ve <code class="directive"><a href="../mod/core.html#documentroot">DocumentRoot</a></code>
yönergelerinin argümanları, bu
-     yönergelerin sunucu geneli için belirttiğiniz değerlerini
-     içermelidir. Bu sanal konağı yapılandırma dosyanızdaki ilk sanal konak
-     yapın ki, öntanımlı konak olsun.</p>
+   <p>Mevcut <code class="directive"><a href="../mod/core.html#virtualhost">&lt;VirtualHost&gt;</a></code>
+    yönergelerinin hiçbiriyle eşleşmeyen bir istek için, sunucu veya konak
+    ismine bakılmaksızın genel sunucu yapılandırmanız kullanılır.</p>
+
+   <p>Mevcut sitenize isme dayalı bir sanal konak eklerseniz ve bu sanal
+    konak ana sunucunun IP adresi ve portuna sahipse, ana sunucuya yapılan
+    istekler için bu sanal konak kullanılır. Bu bakımdan, <code class="directive"><a
href="../mod/core.html#servername">ServerName</a></code> yönergesi ana sunucununki
ile aynı
+    olan bir <a href="#defaultvhost">öntanımlı sanal konak</a> oluşturmak
+    akıllıca olacaktır. Aynı arayüz ve portu kullanan fakat farklı
+    yapılandırmalara sahip diğer alan isimlerinin sanal konakları (yani
+    öntanımlı olmayanlar) bu öntanımlı sanal konağın sonrasına
+    yerleştirilmelidir.</p>
   </div>
 
-  <p>Örnek olarak, <code>www.biralan.tld</code> adresinden sitenizi
sunmakta
-   olduğunuzu ve bunun yanına aynı IP adresini kullanan
-   <code>www.digeralan.tld</code> sanal konağını eklemek istediğinizi
+  <p>Örnek olarak, <code>site1.example.com</code> adresinden sitenizi
+   sunmakta olduğunuzu ve bunun yanına aynı IP adresini kullanan
+   <code>site2.example.com</code> sanal konağını eklemek istediğinizi
    varsayalım. Bunun için <code>httpd.conf</code> dosyanıza basitçe şu
    satırları ekleyebilirsiniz:</p>
 
   <div class="example"><p><code>
-    NameVirtualHost *:80<br />
-    <br />
     &lt;VirtualHost *:80&gt;<br />
     <span class="indent">
-      ServerName www.biralan.tld<br />
-      ServerAlias biralan.tld *.biralan.tld<br />
-      DocumentRoot /siteler/biralan<br />
+      #İlk sanal konak aynı zamanda *:80 için de öntanımlıdır.
+      ServerName site1.example.com<br />
+      ServerAlias example.com<br />
+      DocumentRoot /siteler/site1<br />
     </span>
     &lt;/VirtualHost&gt;<br />
     <br />
     &lt;VirtualHost *:80&gt;<br />
-    <span class="indent">ServerName www.digeralan.tld<br />
-      DocumentRoot /siteler/digeralan<br />
+    <span class="indent">
+      ServerName site2.example.com<br />
+      DocumentRoot /siteler/site2<br />
     </span>
     &lt;/VirtualHost&gt;<br />
   </code></p></div>
 
-  <p>İsterseniz, <code class="directive"><a href="../mod/core.html#namevirtualhost">NameVirtualHost</a></code>
ve
-   <code class="directive"><a href="../mod/core.html#virtualhost">&lt;VirtualHost&gt;</a></code>
-   yönergelerinde argüman olarak <code>*</code> yerine doğrudan bir IP
adresi
-   belirtebilirsiniz. Hatta, daha sonra, isme dayalı sanal konakları bir IP
-   adresinden ve IP’ye dayalı olanları veya isme dayalı diğer bir sanal konak
-   grubunu diğer IP adreslerinden sunmak isteyebilirsiniz.</p>
+  <p>İsterseniz, <code class="directive"><a href="../mod/core.html#virtualhost">&lt;VirtualHost&gt;</a></code>
yönergesinde argüman olarak <code>*</code>
+   yerine doğrudan bir IP adresi belirtebilirsiniz. Hatta, daha sonra, isme
+   dayalı sanal konakları bir IP adresinden ve IP’ye dayalı olanları veya
+   isme dayalı diğer bir sanal konak grubunu diğer IP adreslerinden sunmak
+   isteyebilirsiniz.</p>
 
   <p>Çoğu sunucunun birden fazla isim ile erişilebilir olması istenir. Bu,
    <code class="directive"><a href="../mod/core.html#virtualhost">&lt;VirtualHost&gt;</a></code>
bölümü
@@ -152,19 +154,24 @@ Barındırma</a></li><li><a href="exampl
    için bölüm içine şu satırı ekleyebilirsiniz:</p>
 
   <div class="example"><p><code>
-    ServerAlias biralan.tld *.biralan.tld
+    ServerAlias example.com *.example.com
   </code></p></div>
 
-  <p>Böylece <code>biralan.tld</code> alanındaki tüm konaklar için
gelen
-   isteklere <code>www.biralan.tld</code> sanal konağından hizmet sunulmuş
+  <p>Böylece <code>example.com</code> alanındaki tüm konaklar için
gelen
+   isteklere <code>www.example.com</code> sanal konağından hizmet sunulmuş
    olur. Konak isimleriyle eşleşmek üzere dosya ismi kalıp karakterleri
-   <code>*</code> ve <code>?</code> kullanılabilir. Şüphesiz
bu isimleri sırf
-   <code class="directive"><a href="../mod/core.html#servername">ServerName</a></code>
veya
+   <code>*</code> ve <code>?</code> kullanılabilir. Şüphesiz
bu isimleri
+   sırf <code class="directive"><a href="../mod/core.html#servername">ServerName</a></code>
veya
    <code>ServerAlias</code> yönergesinde belirtmiş olmakla bu isimleri
    erişilebilir kılamazsınız. Öncelikle, bu isimleri sunucunuzdaki IP
    adresleriyle eşlemek üzere yapılandıracağınız bir DNS sunucunuz
    olmalıdır.</p>
 
+  <p>İsme dayalı sanal konaklardan en iyi eşleşme kümesinde olanlar
+   yapılandırmada göründükleri sıraya göre işleme sokulur. Joker
+   kullanımları arasında fark gözetilmeksizin <code class="directive"><a
href="../mod/core.html#servername">ServerName</a></code> veya <code class="directive"><a
href="../mod/core.html#serveralias">ServerAlias</a></code> yönergesi eşleşen
ilk sanal konak
+   kullanılır.</p>
+
   <p>Son olarak, sanal konak yapılandırmanıza, <code class="directive"><a
href="../mod/core.html#virtualhost">&lt;VirtualHost&gt;</a></code>
bölümlerinin içine başka yönergeler
    yerleştirerek ince ayar çekebilirsiniz. Çoğu yönerge bu bölümlere
    yerleştirilebilir ve sadece o sanal konakla ilgili yapılandırmayı
@@ -174,75 +181,6 @@ Barındırma</a></li><li><a href="exampl
    yapılandırma yönergelerinden sadece sanal konak bölümlerinde geçersiz
    kılınmamış olanlar kullanılacaktır.</p>
 
-  <p>Sunucuya bir istek geldiğinde, sunucu önce IP adresiyle eşleşmesi olası
-   <code class="directive"><a href="../mod/core.html#namevirtualhost">NameVirtualHost</a></code>
bölümleri var mı diye
-   bakar. Varsa, IP adresini eşleştirmek için <code class="directive"><a href="../mod/core.html#namevirtualhost">NameVirtualHost</a></code>
bölümlerine tek tek bakar ve
-   istenen konak ismi ile eşleşen bir <code class="directive"><a href="../mod/core.html#servername">ServerName</a></code>
veya <code>ServerAlias</code> yönergesi bulmaya
-   çalışır. Bir tane bulduğunda, sunucu için onun yapılandırmasını kullanır.
-   İsimle eşleşen bir sanal konak bulamazsa IP adresiyle eşleşen <strong>ilk
-   sanal konağın</strong> yapılandırmasını kullanır.</p>
-
-  <p>Bir önkabul olarak yapılandırma dosyasında rastlanan ilk sanal konak
-   <em>öntanımlı</em> sanal konaktır. IP adresi bir sanal konakla eşleştiği
-   takdirde <em>ana sunucunun</em> <code class="directive"><a href="../mod/core.html#documentroot">DocumentRoot</a></code>
değeri <strong>asla</strong> kullanılmayacaktır.
-   Sanal konaklardan hiçbiriyle eşleşmeyen istekler için özel bir
-   yapılandırmanız olsun isterseniz, bu yapılandırmayı yapılandırma
-   dosyanızdaki ilk <code class="directive"><a href="../mod/core.html#virtualhost">&lt;VirtualHost&gt;</a></code>
bölümüne yerleştirmeniz
-   yetecektir.</p>
-
-</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif"
/></a></div>
-<div class="section">
-<h2><a name="compat" id="compat">Artık Tarihe Karışmış Tarayıcılarla Uyumluluk</a></h2>
-
-  <p>Evvelce de bahsedildiği gibi, isme dayalı sanal konakların gerektiği gibi
-   çalışması için gerekli veriyi göndermeyen bazı istemciler vardır. Bu
-   istemcilere daima o IP adresinin yapılandırma dosyasındaki ilk sanal
-   konağının (isme dayalı <cite>başat</cite> sanal konak) sayfaları
-   gönderilir.</p>
-
-  <div class="note"><h3>Ne kadar eski?</h3>
-  <p>Lütfen dikkat edin, eski deyince gerçekten de antika demek istiyoruz.
-   Günümüzde bu tür tarayıcılara rastlamanız neredeyse imkansızdır. Günümüz
-   tarayıcılarının hepsi isme dayalı sanal konakların gerektirdiği
-   <code>Host</code> başlığını gönderirler.</p>
-  </div>
-
-  <p>Olayı fazla germeden <code class="directive"><a href="../mod/core.html#serverpath">ServerPath</a></code>
-   yönergesini kullanarak sorunun çevresinden dolanmak mümkündür:</p>
-
-  <p>Örnek yapılandırma:</p>
-
-  <div class="example"><p><code>
-    NameVirtualHost 111.22.33.44<br />
-    <br />
-    &lt;VirtualHost 111.22.33.44&gt;<br />
-    <span class="indent">
-      ServerName www.biralan.tld<br />
-      ServerPath /biralan<br />
-      DocumentRoot /siteler/biralan<br />
-    </span>
-    &lt;/VirtualHost&gt;<br />
-  </code></p></div>
-
-  <p>Bu ne anlama geliyor? Anlamı, "<code>/biralan</code>" ile başlayan
her
-   URI isteği <code>www.biralan.tld</code> sanal konağı tarafından sunulacak,
-   demektir. Yani, tüm istemcilerin
-   <code>http://www.biralan.tld/biralan/</code> olarak eriştiği yere
-   <code>Host:</code> başlığı gönderen istemciler
-   <code>http://www.biralan.tld/</code> olarak erişirler.</p>
-
-  <p>Bunu gerçekleştirebilmek için başat sanal konağın baş sayfasına
-   <code>http://www.biralan.tld/biralan/</code> için bir bağ koyduktan sonra
-   sanal konağın sayfalarında ya tamamen göreli bağlar
-   ("<code>dosya.html</code>", "<code>../simgeler/resim.png</code>"
gibi)
-   veya <code>/biralan/</code> ile öncelenmiş bağlar
-   ("<code>http://www.biralan.tld/biralan/muht/dosya.html</code>" veya
-   "<code>/biralan/muht/dosya.html</code>" gibi) kullanın.</p>
-
-  <p>Bu işlem biraz disiplin gerektirse de bu yazılanlara sıkı sıkıya bağlı
-   kalarak hem eski hem de yeni tarayıcıların sayfalarınızı doğru
-   görüntülemesini sağlamış olursunuz.</p>
-
 </div></div>
 <div class="bottomlang">
 <p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../de/vhosts/name-based.html"
hreflang="de" rel="alternate" title="Deutsch">&nbsp;de&nbsp;</a> |

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/name-based.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/name-based.xml.meta?rev=1309555&r1=1309554&r2=1309555&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/name-based.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/name-based.xml.meta Wed Apr 4 19:26:10 2012
@@ -12,6 +12,6 @@
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>Mime
View raw message