httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r1309555 [5/6] - in /httpd/httpd/trunk/docs: man/ man/tr/ manual/mod/ manual/programs/ manual/vhosts/
Date Wed, 04 Apr 2012 19:26:13 GMT
Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/details.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/details.html.tr.utf8?rev=1309555&r1=1309554&r2=1309555&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/details.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/details.html.tr.utf8 [utf-8] Wed Apr 4 19:26:10 2012
@@ -23,155 +23,75 @@
 <a href="../ko/vhosts/details.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="../tr/vhosts/details.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 
 
-  <p>Sanal konak kodu <strong>Apache 1.3</strong> sürümünde baştan yeniden
-   yazıldı. Bu belgede, bir istek aldığında Apache’nin hangi sanal konak
-   ile hizmet sunacağına nasıl karar verdiği açıklanmaya çalışılmıştır.
-   <code class="directive"><a href="../mod/core.html#namevirtualhost">NameVirtualHost</a></code> yönergesi sayesinde
-   sanal konak yapılandırması 1.3 sürümünün öncesine göre daha kolay ve
-   daha güvenilir hale gelmiştir.</p>
-
-  <p>Sanal konakların nasıl çalıştığını öğrenmeden sadece çalıştırmak
-   isterseniz doğrudan <a href="examples.html">örneklerin bulunduğu
-   sayfaya</a> bakabilirsiniz.</p>
+  <p>Bu belgede, bir istek aldığında Apache’nin hangi sanal konak
+   ile hizmet sunacağına nasıl karar verdiği açıklanmaya çalışılmıştır.</p>
+
+  <p>Çoğu kullanıcı hangi türü kullanacağına karar vermek için önce <a href="name-based.html#namevip">İsme dayalı ve IP’ye dayalı Sanal
+   Konak</a> bölümünü, sonra <a href="name-based.html">İsme Dayalı Sanal
+   Konak Desteği</a> veya <a href="ip-based.html">IP’ye Dayalı Sanal Konak
+   Desteği</a> belgesini okumalı ve <a href="examples.html">bazı
+   örneklere</a> göz atmalıdır.</p>
+
+  <p>Bunlardan sonra tüm ayrıntıları anlamak isterseniz tekrar bu sayfaya
+   gelebilirsiniz.</p>
 
 </div>
-<div id="quickview"><ul id="toc"><li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#configparsing">Yapılandırma Dosyasının Çözümlenmesi</a></li>
+<div id="quickview"><ul id="toc"><li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#configparsing">Yapılandırma Dosyası</a></li>
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#hostmatching">Sanal Konağın Belirlenmesi</a></li>
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#tips">İpuçları</a></li>
-</ul></div>
+</ul><h3>Ayrıca bakınız:</h3><ul class="seealso"><li><a href="ip-based.html">IP’ye Dayalı Sanal Konak Desteği</a></li><li><a href="name-based.html">İsme Dayalı Sanal Konak Desteği</a></li><li><a href="examples.html">Çok Kullanılan Sanal Konak Örnekleri</a></li><li><a href="mass.html">Devingen olarak Yapılandırılan Kitlesel Sanal Barındırma</a></li></ul></div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="section">
-<h2><a name="configparsing" id="configparsing">Yapılandırma Dosyasının Çözümlenmesi</a></h2>
+<h2><a name="configparsing" id="configparsing">Yapılandırma Dosyası</a></h2>
 
   <p>Bu belgede <code>&lt;VirtualHost&gt;</code> bölümleri dışında kalan
-   tanımlardan bahsederken <em>ana_sunucu</em>, <code class="directive"><a href="../mod/core.html#virtualhost">&lt;VirtualHost&gt;</a></code> bölümlerindeki tanımlamalardan
-   bahsederken <em>sankonlar</em> diyeceğiz.</p>
-
-  <p><code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#listen">Listen</a></code>,
-   <code class="directive"><a href="../mod/core.html#servername">ServerName</a></code>,
-   <code class="directive"><a href="../mod/core.html#serverpath">ServerPath</a></code> ve
-   <code class="directive"><a href="../mod/core.html#serveralias">ServerAlias</a></code> yönergeleri bir sunucu
-   yapılandırmasının her yerinde karşımıza çıkabilir. Bununla birlikte,
-   sunucu dahilinde son göründükleri yerlerde önceki eşdeğerlerini geçersiz
-   kılarlar.</p>
-
-  <p><code>Listen</code> yönergesinin ana_sunucu için öntanımlı değeri
-   80’dir. <code>ServerPath</code> ve <code>ServerAlias</code>
-   yönergelerinin ana_sunucu için öntanımlı değerleri yoktur. Öntanımlı
-   <code>ServerName</code> değeri ise sunucunun IP adresinden elde
-   edilir.</p>
-
-  <p>Ana_sunucu <code>Listen</code> yönergesinin iki işlevi vardır. Biri
-   Apache’nin dinleyeceği öntanımlı ağ portunu belirlemek, diğeri ise
-   yönlendirmeler sırasında mutlak URI’lerde kullanılan port numarasını
-   belirlemektir.</p>
+   tanımlardan bahsederken <em>ana_sunucu</em> diyeceğiz.</p>
 
-  <p>Ana_sunucunun aksine sankonların portları Apache‘nin dinleyeceği
-   portlar üzerinde etkili değildir.</p>
+  <p><code class="directive"><a href="../mod/core.html#virtualhost">&lt;VirtualHost&gt;</a></code>
+   bölümlerindeki tanımlamalardan bahsederken <em>sankonlar</em>
+   diyeceğiz.</p>
+
+  <p>Her <code>VirtualHost</code> bölümü en az bir adres ve isteğe bağlı
+   portlar içerir.</p>
+
+  <p>Sanal konak tanımlarının içindeki IP adreslerinin yerine konak isimleri
+   kullanılabilir, fakat bunlar başlatma sırasında çözümleneceklerinden
+   çözümlemedeki bir başarısızlık bu sanal konak tanımlarının yoksayılması
+   ile sonuçlanacaktır. Bu bakımdan önerilmez.</p>
 
   <p><code>VirtualHost</code> yönergesinde görünen her adresin seçimlik bir
-   portu olabilir. Eğer bir port belirtilmemişse öntanımlı olarak
-   ana_sunucunun son <code>Listen</code> yönergesinin değeri kullanılır.
-   Port olarak <code>*</code> belirtildiği takdirde bütün portlar dinlenir.
-   Adreslerin tamamını (DNS sorgularındaki çoklu A kayıtları dahil) içeren
-   kümeye sankonların <em>adres kümesi</em> denir.</p>
-
-  <p><code class="directive"><a href="../mod/core.html#namevirtualhost">NameVirtualHost</a></code> yönergesi ilk
-   sankonun IP adresi için kullanılmadığı takdirde bu IP adresine sahip ilk
-   sankon IP’ye dayalı sankon olarak ele alınır. IP adresi olarak
-   <code>*</code> belirtmek de mümkündür.</p>
-
-  <p>Eğer isme dayalı sankonlar kullanılacaksa <code>NameVirtualHost</code>
-   yönergesinin bu isme dayalı sankonların IP adresi kümesini içermesi
-   <em>gerekir</em>. Başka bir deyişle, yapılandırma dosyanızın
-   <code>NameVirtualHost</code> yönergesine sankonların sunucu isimlerinin
-   karşı düştüğü IP adresini yazmalısınız.</p>
-
-  <p>Çok sayıda <code>NameVirtualHost</code> yönergesi belirtebilirse de her
-   IP:port çifti için birden fazla <code>NameVirtualHost</code> yönergesi
-   belirtilmemelidir.</p>
-
-  <p>Aşağıdaki iki örneğin eşdeğer olması için <code>NameVirtualHost</code>
-   ve <code>VirtualHost</code> yönergelerinin sıralamasının bir önemi
-   yoktur. (Sadece <em>tek</em> adreslik küme içindeki
-   <code>VirtualHost</code> yönergelerinin sırası önemlidir; aşağıya
-   bakınız:)</p>
-
-<table><tr>
-<td><div class="example"><p><code>
- NameVirtualHost 111.22.33.44<br />
- &lt;VirtualHost 111.22.33.44&gt;<br />
- # sunucu A<br />
- ...<br />
- &lt;/VirtualHost&gt;<br />
- &lt;VirtualHost 111.22.33.44&gt;<br />
- # sunucu B<br />
- ...<br />
- &lt;/VirtualHost&gt;<br />
- <br />
- NameVirtualHost 111.22.33.55<br />
- &lt;VirtualHost 111.22.33.55&gt;<br />
- # sunucu C<br />
- ...<br />
- &lt;/VirtualHost&gt;<br />
- &lt;VirtualHost 111.22.33.55&gt;<br />
- # sunucu D<br />
- ...<br />
- &lt;/VirtualHost&gt;
-</code></p></div></td>
-<td><div class="example"><p><code>
- &lt;VirtualHost 111.22.33.44&gt;<br />
- # sunucu A<br />
- &lt;/VirtualHost&gt;<br />
- &lt;VirtualHost 111.22.33.55&gt;<br />
- # sunucu C<br />
- ...<br />
- &lt;/VirtualHost&gt;<br />
- &lt;VirtualHost 111.22.33.44&gt;<br />
- # sunucu B<br />
- ...<br />
- &lt;/VirtualHost&gt;<br />
- &lt;VirtualHost 111.22.33.55&gt;<br />
- # sunucu D<br />
- ...<br />
- &lt;/VirtualHost&gt;<br />
- <br />
- NameVirtualHost 111.22.33.44<br />
- NameVirtualHost 111.22.33.55<br />
- <br />
-</code></p></div></td>
-</tr></table>
-
-
-  <p>(Okuma kolaylığı bakımından soldaki sürümü tercih etmenizi öneririz.)
-  </p>
-
-  <p><code>VirtualHost</code> yönergesi çözümlendikten sonra sankon
-   sunucusuna yönergedeki ilk isme atanmış portun öntanımlı olduğu bir
-   <code>Listen</code> verilir.</p>
-
-  <p>Eğer tüm <code>VirtualHost</code> isimlerinin listesi aynı adres
-   kümesine çözümleniyorsa bu isimler birer <code>ServerAlias</code> gibi
-   ele alınırlar (bir <code>ServerAlias</code> yönergesi ile geçersiz
-   kılınmadıkça). Bir sankon tanımından sonra gelen <code>Listen</code>
-   satırlarının o sankonun adres kümesine atanmış portlara bir etkisinin
-   olmayacağına dikkat ediniz.</p>
-
-  <p>İsim listeleri IP adreslerine göre gruplanır ve bir çiftler tablosuna
-   kaydedilir. Eğer IP adresi bir <code>NameVirtualHost</code> yönergesinde
-   kullanılmışsa, liste bu IP adresi için tanımlanmış tüm sankonları
-   içerir. Eğer bu IP adresinin tanımlandığı bir sankon yoksa o
-   <code>NameVirtualHost</code> yönergesi yoksayılır ve günlüğe bir hata
-   kaydı düşülür. IP’ye dayalı sankonlar için çiftler listesinde isim
-   alanları boştur.</p>
-
-  <p>Çiftler listesini işleyen işlevin hızı nedeniyle bir istek sırasında IP
-   adresine göre gruplama yaparken kaynak harcaması en düşük düzeyde olur
-   hatta neredeyse hiç olmaz. Ek olarak, tablo, IP adresinin son
-   sekizlisindeki değişikliklere göre de en iyilenir.</p>
+   portu olabilir. Eğer bir port belirtilmemişse, port olarak <code>*</code>
+   belirtilmiş gibi bütün portlar dinlenir.</p>
+
+  <p>(<code>VirtualHost</code> yönergesinde belirtilen port numaraları Apache
+   httpd'nin dinleyeceği port numaraları olarak yorumlanmaz, sadece bir
+   isteği işleme sokarken hangi <code>VirtualHost</code> bölümünün
+   seçileceğini belirlerler. Sunucunun dinleyeceği adresleri ve portları
+   belirtmek için <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#listen">Listen</a></code>
+   yönergesini kullanın.)</p>
+
+  <p>Adreslerin tamamını (DNS sorgularındaki çoklu sonuçlar dahil) içeren
+   kümeye <em>sankonların adres kümesi</em> denir.</p>
+
+  <p>Apache httpd, bir IP adresi ve port birleşimi için en belirgin
+   eşleşmelerin listelendiği çok sayıdaki sanal konak arasında ayırdedici
+   olarak istemci tarafından sağlanan HTTP <code>Host</code> başlığını
+   kullanır.</p>
+
+  <p><code class="directive"><a href="../mod/core.html#servername">ServerName</a></code> yönergesi sunucu
+   tanımının içinde herhangi bir yerde görünebilirse de her göründüğü yerde
+   bir öncekini iptal eder. Hiç <code>ServerName</code> belirtilmemişse,
+   Apache httpd, sunucu ismini sunucunun IP adresinden saptamaya
+   çalışır.</p>
+
+  <p>Belli bir IP adresi ve port çifti için yapılandırma dosyasındaki ilk
+   isme dayalı sankon önemlidir, çünkü başka hiçbir sankonun ServerName veya
+   ServerAlias yönergesi ile eşleşmeyen bu adres ve port çifti için alınmış
+   tüm isteklerde bu sankon kullanılır. Ayrıca, sunucunun <a class="glossarylink" href="../glossary.html#servernameindication" title="sözlüğe bakınız">Sunucu İsmi Belirtimi</a>ni
+   desteklemediği durumlarda tüm SSL bağlantıları için bu sankon
+   kullanılır.</p>
 
   <p>Her sankon için bazı değerler öntanımlı olarak atanır. Bunların
    başlıcaları:</p>
@@ -179,14 +99,12 @@
   <ol>
    <li>Sankon bir <code class="directive"><a href="../mod/core.html#serveradmin">ServerAdmin</a></code>
     yönergesi içermiyorsa,
-    <code class="directive"><a href="../mod/core.html#resourceconfig">ResourceConfig</a></code>,
-    <code class="directive"><a href="../mod/core.html#accessconfig">AccessConfig</a></code>,
     <code class="directive"><a href="../mod/core.html#timeout">Timeout</a></code>,
     <code class="directive"><a href="../mod/core.html#keepalivetimeout">KeepAliveTimeout</a></code>,
     <code class="directive"><a href="../mod/core.html#keepalive">KeepAlive</a></code>,
     <code class="directive"><a href="../mod/core.html#maxkeepaliverequests">MaxKeepAliveRequests</a></code>,
-    <code class="directive"><a href="../mod/core.html#receivebuffersize">ReceiveBufferSize</a></code> ve
-    <code class="directive"><a href="../mod/core.html#sendbuffersize">SendBufferSize</a></code> yönergeleri için
+    <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#receivebuffersize">ReceiveBufferSize</a></code> ve
+    <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#sendbuffersize">SendBufferSize</a></code> yönergeleri için
     öntanımlı değerler ana_sunucudaki eşdeğerlerinden miras alınır. (Yani,
     bu yönergeler için ana_sunucudaki son değerler miras alınır.)</li>
 
@@ -226,70 +144,66 @@
   <p>Sunucu bir istek durumunda hangi sankonun kullanılacağını şöyle
    belirler:</p>
 
-  <h3><a name="hashtable" id="hashtable">Değer çiftleri tablosu aranır</a></h3>
+  <h3><a name="hashtable" id="hashtable">IP adresi aranır</a></h3>
+
+  <p>Bir adres ve port için bağlantı ilk alındığında Apache httpd tüm
+   <code>VirtualHost</code> tanımlarında bu çifti arar.</p>
 
-  <p>Bir istemci tarafından bağlantı ilk yapıldığında önce IP-isim çiftleri
-   tablosunda istemcinin bağlandığı IP adresi için bir arama yapılır.</p>
+  <p>Arama başarısız olursa <code>*</code> (herşey) eşleşmelerine
+   bakılır.</p>
 
-  <p>Arama başarısız olursa (IP adresi yoksa) hizmet, istekte belirtilen
-   port için bir <code>_default_</code> sankon varsa, o sankondan, yoksa
-   ana_sunucudan sunulur.</p>
-
-  <p>Eğer çiftler tablosunda IP adresi yoksa port numarası ile eşleştirme
-   çabası ayrıca, diğer isme dayalı sanal konaklardaki gibi ard arda ele
-   alınmayı gerektiren <code>NameVirtualHost *</code> durumundaki bir
-   girdiyle sonuçlanabilir.</p>
-
-  <p>Arama sonucunda tabloda IP adresi bulunursa sonraki adım hizmetin bir
-   IP’ye dayalı sankondan mı yoksa isme dayalı bir sankondan mı
-   sunulacağına karar vermektir.</p>
+  <p>Bir eşleşme bulunamazsa hizmet ana sunucudan sunulur.</p>
+
+  <p>Arama sonucunda bu IP adresi için bulunmuş <code>VirtualHost</code>
+   tanımları varsa sonraki adım hizmetin bir IP’ye dayalı sankondan mı yoksa
+   isme dayalı bir sankondan mı sunulacağına karar vermektir.</p>
 
   
 
   <h3><a name="ipbased" id="ipbased">IP’ye dayalı sankon</a></h3>
 
-  <p>Eğer tabloda bulduğumuz girdinin isim alanları boşsa bir IP’ye dayalı
-   sanal konak bulmuşuz demektir. Artık karar vermek için başka bir şey
-   yapmaya gerek yoktur ve istek bu sankondan sunulur.</p>
+  <p>Eğer en iyi eşleşme olarak saptanmış IP adresi ve port çiftini içeren
+   sadece bir <code>VirtualHost</code> yönergesi varsa artık karar vermek
+   için başka bir şey yapmaya gerek yoktur ve istek bu sankondan
+   sunulur.</p>
 
   
 
   <h3><a name="namebased" id="namebased">İsme dayalı sankon</a></h3>
 
-  <p>Tabloda bulduğumuz girdi için bir isim listesi varsa bir isme dayalı
-   sankon sözkonusudur. Bu isim listesi, sankonları, ilgili
-   <code>VirtualHost</code> bölümlerinin yapılandırma dosyasında yer alış
-   sırasına göre içerir.</p>
-
-  <p>Bu listedeki ilk sankon (yapılandırma dosyasında belirtilen IP adresine
-   sahip ilk sankon) en yüksek önceliğe sahiptir ve sunucu ismi
-   belirtilmeyen veya <code>Host:</code> başlık alanı olmayan istekleri bu
-   sankon karşılar.</p>
-
-  <p>Eğer istemci bir <code>Host:</code> başlık alanı ile istek yapmışsa
-   liste bu sankon için aranır ve hizmet <code>ServerName</code> veya
-   <code>ServerAlias</code> ile ilk eşleşmenin sağlandığı sankondan
-   sunulur. <code>Host:</code> alanında bir port belirtilebilirse de Apache
-   daima istemcinin isteği gönderdiği portu gerçek port kabul eder.</p>
-
-  <p>Eğer istemci <code>Host:</code> başlık alanı bulunmayan bir HTTP/1.0
-   isteği yapmışsa istemcinin hangi sankona bağlanmayı denediğini bilemeyiz
-   ve istekteki URI ile mevcut <code>ServerPath</code> değerini
-   eşleştirmeye çalışırız. Listedekilerden ilk eşleşen yola sahip sankondan
-   hizmeti sunarız.</p>
-
-  <p>İstekle eşleşen bir sankon bulunamazsa IP listesinde istemcinin
-   bağlandığı portla eşleşen ilk sankondan hizmeti sunarız.</p>
+  <p>Eğer en iyi eşleşme olarak saptanmış IP adresi ve port çiftini içeren
+   birden fazla <code>VirtualHost</code> yönergesi varsa, sonraki
+   adımlardaki "liste" eşleşen sankonların listesi olup sankonlar listede
+   yapılandırma dosyasındaki yerlerine göre sıralanırlar.</p>
+
+  <p>Bağlantı SSL kullanıyorsa, sunucunun <a class="glossarylink" href="../glossary.html#servernameindication" title="sözlüğe bakınız">Sunucu İsmi Belirtimi</a>ni
+   desteklediği durumlarda SSL istemci uzlaşımı, istenen konak ismiyle
+   birlikte TLS eklentisini de içeriyorsa, konak ismi, SSL olmayan
+   bağlantılardaki <code>Host:</code> başlığı kullanımına benzer şekilde
+   aşağıdaki gibi kullanılır. Aksi takdirde, SSL bağlantıları için adresin
+   eşleştiği ilk isme dayalı sankon kullanılır. Sunucunun bağlantı için
+   hangi sertifikayı kullanacağını sankon belirlediği için bu önemlidir.</p>
+
+  <p>İstek bir <code>Host:</code> başlık alanı içeriyorsa, listede
+   <code>ServerName</code> veya <code>ServerAlias</code> alanı başlık alanı
+   ile eşleşen ilk sankona bakılır. <code>Host:</code> alanı bir port
+   içerebilirse de Apache httpd bunu yoksayarak daima istemcinin isteği
+   gönderdiği portu gerçek port kabul eder.</p>
+
+  <p>Yapılandırma dosyasındaki belirtilen IP adresiyle eşleşen ilk sankon en
+   yüksek önceliğe sahiptir ve sunucu ismi bilinmeyen ve (bir HTTP/1.0
+   isteği gibi) <code>Host:</code> başlık alanı içermeyen istekleri de
+   yakalar.</p>
 
   
 
   <h3><a name="persistent" id="persistent">Kalıcı bağlantılar</a></h3>
 
-  <p>Yukarıda açıklanan IP araması belli bir TCP/IP oturumunda bir defaya
-   mahsus yapıldığı halde bir kalıcı/KeepAlive bağlantı sırasında her istek
-   için ayrı bir arama yapılır. Başka bir deyişle, bir istemci tek bir
-   kalıcı bağlantı üzerinde farklı isme dayalı sankonlardan sayfa talebinde
-   bulunabilir.</p>
+  <p>Yukarıda açıklanan <em>IP araması</em> belli bir TCP/IP oturumunda
+   <em>bir</em> defaya mahsus yapıldığı halde bir kalıcı/KeepAlive bağlantı
+   sırasında <em>her</em> istek için ayrı bir <em>arama</em> yapılır. Başka
+   bir deyişle, bir istemci tek bir kalıcı bağlantı üzerinde farklı isme
+   dayalı sankonlardan sayfa talebinde bulunabilir.</p>
 
   
 
@@ -305,60 +219,35 @@
 <h3><a name="observations" id="observations">İzlenimler</a></h3>
 
   <ul>
-   <li>Bir isme dayalı sankon asla bir IP’ye dayalı sankon ile (veya tersi)
-    etkileşime girmez. IP’ye dayalı sankonlara sadece kendi adres
-    kümesindeki bir IP adresi üzerinden erişilebilir, asla başka bir
-    adresten erişilemez. Aynısı isme dayalı sankonlara da uygulanır;
-    onlara sadece bir <code>NameVirtualHost</code> yönergesi ile
-    tanımlanmış adres kümesindeki bir IP adresi üzerinden
-    erişilebilir.</li>
+   <li>İsme dayalı sanal konak işlemleri, sunucunun en iyi eşleşen IP'ye
+    dayalı sanal konağı seçmesinin ardından uygulanır.</li>
+
+   <li>İstemcinin hangi IP adresine bağlandığını umursamıyorsanız, sanal
+    konaklarınızda adres olarak "*" kullanın, böylece yapılandırılmış
+    sankonların hepsine isme dayalı sanal konak işlemleri uygulanır.</li>
 
    <li>Bir IP’ye dayalı sankon için asla <code>ServerAlias</code> ve
     <code>ServerPath</code> değerine bakılmaz.</li>
 
-   <li>Yapılandırma dosyası içinde isme/IP’ye dayalı ve
-    <code>_default_</code> sankonlar ile <code>NameVirtualHost</code>
-    yönergelerinin yer alış sırasının birbirlerine göre bir önemi yoktur.
-    Sıralama sadece aynı IP adresine sahip isme dayalı sankonlar arasında
+   <li>Sıralama sadece aynı IP adresine sahip isme dayalı sankonlar arasında
     önemlidir. Aynı adres kümesine mensup isme dayalı sankonlardan
     yapılandırma dosyasında ilk sırada yer alanı en yüksek önceliğe
     sahiptir.</li>
 
-   <li>Güvenlik saikiyle, eşleştirme işlemi sırasında <code>Host:</code>
-    başlık alanında belirtilen port asla kullanılmaz. Apache daima
-    istemcinin bağlantı kurduğu gerçek portu kullanır.</li>
-
-   <li>Değeri başka bir <code>ServerPath</code> yönergesinin değeri için
-    önek olan bir <code>ServerPath</code> yönergesi yapılandırma
-    dosyasında daha önce yer alıyorsa sonrakiyle eşleşme asla
-    gerçekleşmez. (Bu belirsizliği giderecek bir <code>Host:</code> başlık
-    alanının mümkün olmadığı varsayılır.)</li>
-
-   <li>Eğer tek bir IP adresine sahip IP’ye dayalı iki sankon varsa eşleşme
-    daima yapılandırma dosyasında ilk yer alanla gerçekleşir. Böyle bir
-    şey kasten yapılmaz. Sunucu böyle bir durumu saptadığında hata
-    günlüğünde bir uyarı verecektir.</li>
-
-   <li>Bir <code>_default_</code> sankon sadece istekle eşleşen bir IP
-    adresi bulunamadığında port numarası eşleştiği takdirde isteğe hizmet
-    sunabilir. Port düzeyinde eşleşmenin olabilmesi için isteğin geldiği
-    port ile sankon için belirtilen port eşleşmelidir. Olası tüm portlarla
-    eşleşmeyi sağlamak üzere yıldız imi (<code>_default_:*</code>
-    şeklinde) kullanılabilir. Aynı şey <code>NameVirtualHost *</code>
-    sankonlarına da uygulanır.</li>
+   <li>Eşleştirme işlemi sırasında <code>Host:</code>
+    başlık alanında belirtilen port asla kullanılmaz. Apache httpd daima
+    istemcinin isteği gönderdiği gerçek portu kullanır.</li>
+
+   <li>Eğer aynı IP adresine sahip IP’ye dayalı iki sankon varsa, bunlara
+    örtük olarak isme dayalı sanal konak işlemleri uygulanır. 2.3.11
+    sürümünden beri yeni davranış şekli budur.</li>
 
    <li>Ana_sunucunun bir isteğe hizmet sunabilmesi için istemcinin
     bağlandığı IP adresi ve port hiçbir yerde belirtilmemiş ve
-    <code>_default_</code> dahil hiçbir sankon ile eşleşme sağlanamamış
-    olmalıdır. Başka bir deyişle, istemcinin bağlandığı port ile eşleşen
-    bir <code>_default_</code> sankon olmadıkça adres ve port belirtmeyen
-    bir isteğe ana_sunucu yanıt verecektir.</li>
-
-   <li><code>Host:</code> başlık alanı içermeyen veya hedefi bilinmeyen bir
-    istek geldiği takdirde, eğer bu istemcinin bağlandığı adres ve port
-    için (örneğin, <code>NameVirtualHost</code> ile) tanımlanmış bir isme
-    dayalı sankon varsa bu isteğe ne ana_sunucu ne de bir
-    <code>_default_</code> sankon hizmet sunabilir.</li>
+    hiçbir sankon ile eşleşme sağlanamamış olmalıdır. Başka bir deyişle,
+    istemcinin bağlandığı port ile eşleşen bir <code>_default_</code>
+    sankon olmadıkça adres ve port belirtmeyen bir isteğe ana_sunucu yanıt
+    verecektir.</li>
 
    <li><code>VirtualHost</code> yönergelerinde asla DNS isimleri
     belirtmemelisiniz. Aksi takdirde sunucuyu başlatma sırasında DNS
@@ -380,21 +269,12 @@
    ipuçlarına ilaveten burada da bazı ipuçları bulacaksınız:</p>
 
   <ul>
-   <li>Ana_sunucu tanımlarının hepsini <code>VirtualHost</code>
+   <li>Ana sunucu tanımlarının hepsini <code>VirtualHost</code>
     tanımlarının öncesinde bitirin. Bu ayrıca yapılandırmanızın
     okunabilirliğini de arttırır; <code>VirtualHost</code> tanımlarının
     sonrasına sarkan yapılandırmaların katıştırılması işlemi tüm sanal
     konakları etkileyebilen tanımlar bakımından bir
     karışıklığa/belirsizliğe sebep olabilir.)</li>
-
-   <li>Birbirleriyle ilgili <code>NameVirtualHost</code> ve
-    <code>VirtualHost</code> tanımlarını okunabilirliği arttırmak için
-    gruplayın.</li>
-
-   <li>Değeri başka bir <code>ServerPath</code> için önek olan tanımlamalar
-    yapmaktan kaçının. Bundan kaçınamıyorsanız, yolu uzun olanı yolu kısa
-    olanın öncesine yerleştirin. Örneğin, "ServerPath /abc/def" önce
-    "ServerPath /abc" sonra yer alsın.</li>
   </ul>
 
 </div></div>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/details.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/details.xml.meta?rev=1309555&r1=1309554&r2=1309555&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/details.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/details.xml.meta Wed Apr 4 19:26:10 2012
@@ -10,6 +10,6 @@
   <variant>en</variant>
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/examples.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/examples.html.tr.utf8?rev=1309555&r1=1309554&r2=1309555&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/examples.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/examples.html.tr.utf8 [utf-8] Wed Apr 4 19:26:10 2012
@@ -24,13 +24,12 @@
 <a href="../ko/vhosts/examples.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="../tr/vhosts/examples.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 
 
-  <p>Bu belgede sanal konaklarla ile ilgili olarak karşılaşılması olası tüm
-   senaryolara yer verilmeye çalışılmıştır. Buradaki senaryolar, tek bir
-   sunucu üzerinde <a href="name-based.html">isme dayalı</a> veya <a href="ip-based.html">IP’ye dayalı</a> sanal konaklar aracılığıyla çok
-   sayıda sitenin sunumu ile ilgilidir.
+  <p>Bu belgede <a href="index.html">sanal konaklarla</a> ile ilgili olarak
+   karşılaşılması olası tüm senaryolara yer verilmeye çalışılmıştır.
+   Buradaki senaryolar, tek bir sunucu üzerinde <a href="name-    based.html">isme dayalı</a> veya <a href="ip-based.html">IP’ye dayalı</a>
+   sanal konaklar aracılığıyla çok sayıda sitenin sunumu ile ilgilidir.
   </p>
 
 </div>
@@ -76,9 +75,6 @@
   # Apache’nin 80. portu dinlediğinden emin olalım<br />
   Listen 80<br />
   <br />
-  # Sanal konak istekleri için bütün IP adresleri dinlensin.<br />
-  NameVirtualHost *:80<br />
-  <br />
   &lt;VirtualHost *:80&gt;<br />
   <span class="indent">
    DocumentRoot /siteler/mesela<br />
@@ -102,17 +98,17 @@
 
   <p>Yıldız imleri tüm adreslerle eşleşmeyi sağladığından ana sunucu
    (yapılandırma dosyası genelindeki yapılandırma - sunucu geneli)
-   erişilebilir olmayacaktır. <code>mesela.dom</code> yapılandırma
-   dosyasındaki ilk sanal konak olduğundan en yüksek önceliğe sahiptir ve
+   erişilebilir olmayacaktır. Yapılandırma
+   dosyasındaki <code>ServerName mesela.dom</code> yönergeli konak, ilk
+   sanal konak olduğundan en yüksek önceliğe sahiptir ve
    <cite>öntanımlı</cite> veya <cite>baskın</cite> site olarak davranır.
    Yani, hiçbir <code>ServerName</code> yönergesi ile eşleşmeyen bir istek
    alındığında bu istek ilk <code>VirtualHost</code> yapılandırması ile
    karşılanır.</p>
 
   <div class="note"><h3>Bilginize</h3>
-   <p>İsterseniz, <code>*</code> yerine kendi IP adresinizi yazabilirsiniz.
-    Ancak bu durumda bunu hem <code>VirtualHost</code> hem de
-    <code>NameVirtualHost</code> için yapmalısınız:</p>
+   <p>IP adresi ve porta dayalı ayrımı umursamıyorsanız, <code>*</code>
+    yerine kendi IP adresinizi yazabilirsiniz.</p>
 
    <div class="example"><p><code>
    NameVirtualHost 192.168.1.22<br />
@@ -158,9 +154,6 @@
   ServerName sunucu.faraza.dom<br />
   DocumentRoot /siteler/anasunucu<br />
   <br />
-  # Burası da diğer adres için<br />
-  NameVirtualHost 192.168.2.2<br />
-  <br />
   &lt;VirtualHost 192.168.2.2&gt;<br />
   <span class="indent">
     DocumentRoot /siteler/mesela<br />
@@ -202,9 +195,6 @@
    verebilir.</p>
 
   <div class="example"><h3>Sunucu yapılandırması</h3><p><code>
-
-  NameVirtualHost 192.168.1.1<br />
-  NameVirtualHost 172.20.30.40<br />
   <br />
   &lt;VirtualHost 192.168.1.1 172.20.30.40&gt;<br />
   <span class="indent">
@@ -235,21 +225,14 @@
 
   <p>Aynı IP adresine sahip çok sayıda konak ismine sahip olduğunuzu ve
    bunların bazılarının farklı portları kullanmasını istediğinizi
-   varsayalım. <code class="directive"><a href="../mod/core.html#namevirtualhost">NameVirtualHost</a></code>
-   yönergesi ile port tanımlamak suretiyle bunu mümkün kılabilirsiniz.
-   <code>NameVirtualHost&nbsp;<em>isim:port</em></code> tanımı yapmadan
-   veya bunun yerine <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#listen">Listen</a></code>
-   kullanarak <code>VirtualHost&nbsp;<em>isim:port</em></code> kullanmaya
-   kalkışırsanız, yapılandırmanız çalışmayacaktır.</p>
+   varsayalım. Aşağıdaki örnekte, isim eşleşmesinin, en iyi eşleşen IP
+   adresi ve port çifti saptandıktan sonra yer alması gösterilmiştir. </p>
 
   <div class="example"><h3>Sunucu yapılandırması</h3><p><code>
 
   Listen 80<br />
   Listen 8080<br />
   <br />
-  NameVirtualHost 172.20.30.40:80<br />
-  NameVirtualHost 172.20.30.40:8080<br />
-  <br />
   &lt;VirtualHost 172.20.30.40:80&gt;<br />
   <span class="indent">
     ServerName mesela.dom<br />
@@ -360,15 +343,14 @@
 <h2><a name="mixed" id="mixed">Hem isme hem de IP‘ye dayalı sanal konaklar</a></h2>
   
 
-  <p>Bazı adreslerde isme dayalı, bazılarında da IP’ye dayalı sanal konaklar
-   çalışsın istersek...</p>
+  <p>Bir <code>VirtualHost</code> yönergesinde belirtilen bir IP adresi başka
+   bir sanal konakta görünmüyorsa bu sankon kesinlikle IP'ye dayalı bir
+   sanal konaktır.</p>
 
   <div class="example"><h3>Sunucu yapılandırması</h3><p><code>
 
   Listen 80<br />
   <br />
-  NameVirtualHost 172.20.30.40<br />
-  <br />
   &lt;VirtualHost 172.20.30.40&gt;<br />
   <span class="indent">
     DocumentRoot /siteler/mesela<br />
@@ -513,7 +495,10 @@
   <p>80. porttan gelen IP adresi belirtilmemiş isteklere
    <code>_default_</code> sanal konağı, diğer portlardan gelen adres
    belirtilmemiş isteklere ise ana sunucu hizmet verecektir.</p>
-  
+
+  <p>Bir sanal konak bildiriminde <code>*</code> kullanımı
+   <code>_default_</code> kullanımından daha yüksek öncelik sağlar.</p>
+  
 
  </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="section">
@@ -528,7 +513,8 @@
    sunmamız lazım.</p>
 
   <p>Çözüm kolay, çünkü yapacağımız sadece <code>VirtualHost</code>
-   yönergesine yeni IP adresini (<code>192.168.2.2</code>) eklemek olacak.</p>
+   yönergesine yeni IP adresini (<code>192.168.2.2</code>) eklemek
+   olacak.</p>
 
   <div class="example"><h3>Sunucu yapılandırması</h3><p><code>
   
@@ -578,14 +564,12 @@
   <div class="example"><h3>Sunucu yapılandırması</h3><p><code>
   
 
-  NameVirtualHost 172.20.30.40<br />
-  <br />
   &lt;VirtualHost 172.20.30.40&gt;<br />
   <span class="indent">
     # ilk sanal konak<br />
     DocumentRoot /siteler/baska<br />
     RewriteEngine On<br />
-    RewriteRule ^/.* /siteler/baska/index.html<br />
+    RewriteRule . /siteler/baska/index.html<br />
     # ...<br />
   </span>
   &lt;/VirtualHost&gt;<br />

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/examples.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/examples.xml.meta?rev=1309555&r1=1309554&r2=1309555&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/examples.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/examples.xml.meta Wed Apr 4 19:26:10 2012
@@ -11,6 +11,6 @@
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/fd-limits.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/fd-limits.html.tr.utf8?rev=1309555&r1=1309554&r2=1309555&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/fd-limits.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/fd-limits.html.tr.utf8 [utf-8] Wed Apr 4 19:26:10 2012
@@ -24,7 +24,6 @@
 <a href="../ko/vhosts/fd-limits.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="../tr/vhosts/fd-limits.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 
 
   <p>Çok büyük sayıda sanal konak kullanıyorsanız ve bunların her biri için

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/fd-limits.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/fd-limits.xml.meta?rev=1309555&r1=1309554&r2=1309555&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/fd-limits.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/fd-limits.xml.meta Wed Apr 4 19:26:10 2012
@@ -11,6 +11,6 @@
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/index.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/index.html.tr.utf8?rev=1309555&r1=1309554&r2=1309555&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/index.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/index.html.tr.utf8 [utf-8] Wed Apr 4 19:26:10 2012
@@ -26,13 +26,13 @@
 <a href="../tr/vhosts/" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a> |
 <a href="../zh-cn/vhosts/" hreflang="zh-cn" rel="alternate" title="Simplified Chinese">&nbsp;zh-cn&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 
 
   <p><cite>Sanal Konak</cite> (Virtual Host) terimi tek bir makine üzerinde
-   birden fazla sitenin (www.sirket1.dom, www.sirket2.dom gibi) barındırılma
-   uygulamasını betimler. Sanal konaklar, "<a href="ip-based.html">IP’ye
-   dayalı</a>" veya "<a href="name-based.html">isme dayalı</a>" olabilir;
+   birden fazla sitenin (sirket1.example.com, sirket2.example.com gibi)
+   barındırılma uygulamasını betimler. Sanal konaklar,
+   "<a href="ip-based.html">IP’ye dayalı</a>" veya
+   "<a href="name-based.html">isme dayalı</a>" olabilir;
    birincisinde, her site ayrı bir IP adresinden sunulurken, ikincisinde her
    IP adresinde birden fazla site sunulur. Olayda aynı fiziksel sunucu
    kullanıldığı halde bu sunucu son kullanıcıya görünür değildir.</p>
@@ -43,13 +43,14 @@
    konaklara bazen <em>konağa dayalı</em> sanal konaklar veya <em>IP’ye
    dayanmayan</em> sanal konaklar da denmektedir.</p>
 
-  <p>Aşağıda, Apache’nin 1.3 sürümü ve sonrası için sanal konak desteğini bütün
+  <p>Aşağıda, Apache HTTP Suncusundaki sanal konak desteğini bütün
    ayrıntıları ile açıklayan belgeler listelenmiştir.</p>
 
 </div>
 <div id="quickview"><ul id="toc"><li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#support">Sanal Konak Desteği</a></li>
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#directives">Yapılandırma Yönergeleri</a></li>
-</ul><h3>Ayrıca bakınız:</h3><ul class="seealso"><li><code class="module"><a href="../mod/mod_vhost_alias.html">mod_vhost_alias</a></code></li><li><a href="name-based.html">İsme Dayalı Sanal Konaklar</a></li><li><a href="ip-based.html">IP Adresine Dayalı Sanal Konaklar</a></li><li><a href="examples.html">Sanal Konak Örnekleri</a></li><li><a href="fd-limits.html">Dosya Tanıtıcı Sınırları</a></li><li><a href="mass.html">Kütlesel Sanal Konaklık</a></li><li><a href="details.html">Ayrıntılı olarak Konak Eşleme</a></li></ul></div>
+</ul><h3>Ayrıca bakınız:</h3><ul class="seealso"><li><code class="module"><a href="../mod/mod_vhost_alias.html">mod_vhost_alias</a></code></li><li><a href="name-based.html">İsme Dayalı Sanal Konaklar</a></li><li><a href="ip-based.html">IP Adresine Dayalı Sanal Konaklar</a>
+</li><li><a href="examples.html">Sanal Konak Örnekleri</a></li><li><a href="fd-limits.html">Dosya Tanıtıcı Sınırları</a></li><li><a href="mass.html">Kütlesel Sanal Konaklık</a></li><li><a href="details.html">Ayrıntılı olarak Konak Eşleme</a></li></ul></div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="section">
 <h2><a name="support" id="support">Sanal Konak Desteği</a></h2>
@@ -57,15 +58,16 @@
   <ul>
    <li><a href="name-based.html">İsme Dayalı Sanal Konaklar</a> (Her IP
     adresinde birden fazla site)</li>
-   <li><a href="ip-based.html">IP Adresine Dayalı Sanal Konaklar</a> (Her site
-    için ayrı IP adresi)</li>
+   <li><a href="ip-based.html">IP Adresine Dayalı Sanal Konaklar</a> (Her
+    site için ayrı IP adresi)</li>
    <li><a href="examples.html">Çok kullanılan sanal konak yapılandırma
     örnekleri</a></li>
    <li><a href="fd-limits.html">Dosya Tanıtıcı Sınırları</a> (veya,
    <em>çok fazla günlük dosyası</em>)</li>
    <li><a href="mass.html">Devingen olarak Yapılandırılan Kütlesel Sanal
     Barındırma</a></li>
-   <li><a href="details.html">Konak Eşlemenin Derinliğine İncelenmesi</a></li>
+   <li><a href="details.html">Konak Eşlemenin Derinliğine
+    İncelenmesi</a></li>
   </ul>
 
 </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
@@ -74,7 +76,6 @@
 
   <ul>
    <li><code class="directive"><a href="../mod/core.html#virtualhost">&lt;VirtualHost&gt;</a></code></li>
-   <li><code class="directive"><a href="../mod/core.html#namevirtualhost">NameVirtualHost</a></code></li>
    <li><code class="directive"><a href="../mod/core.html#servername">ServerName</a></code></li>
    <li><code class="directive"><a href="../mod/core.html#serveralias">ServerAlias</a></code></li>
    <li><code class="directive"><a href="../mod/core.html#serverpath">ServerPath</a></code></li>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/index.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/index.xml.meta?rev=1309555&r1=1309554&r2=1309555&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/index.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/index.xml.meta Wed Apr 4 19:26:10 2012
@@ -12,7 +12,7 @@
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
   <variant>zh-cn</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/ip-based.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/ip-based.html.tr.utf8?rev=1309555&r1=1309554&r2=1309555&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/ip-based.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/ip-based.html.tr.utf8 [utf-8] Wed Apr 4 19:26:10 2012
@@ -5,7 +5,7 @@
        This file is generated from xml source: DO NOT EDIT
     XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
    -->
-<title>Apache’de IP’ye Dayalı Sanal Konak Desteği - Apache HTTP Sunucusu</title>
+<title>IP’ye Dayalı Sanal Konak Desteği - Apache HTTP Sunucusu</title>
 <link href="../style/css/manual.css" rel="stylesheet" media="all" type="text/css" title="Main stylesheet" />
 <link href="../style/css/manual-loose-100pc.css" rel="alternate stylesheet" media="all" type="text/css" title="No Sidebar - Default font size" />
 <link href="../style/css/manual-print.css" rel="stylesheet" media="print" type="text/css" />
@@ -16,7 +16,7 @@
 <img alt="" src="../images/feather.gif" /></div>
 <div class="up"><a href="./"><img title="&lt;-" alt="&lt;-" src="../images/left.gif" /></a></div>
 <div id="path">
-<a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP Sunucusu</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Belgeleme</a> &gt; <a href="../">Sürüm 2.5</a> &gt; <a href="./">Sanal Konaklar</a></div><div id="page-content"><div id="preamble"><h1>Apache’de IP’ye Dayalı Sanal Konak Desteği</h1>
+<a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP Sunucusu</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Belgeleme</a> &gt; <a href="../">Sürüm 2.5</a> &gt; <a href="./">Sanal Konaklar</a></div><div id="page-content"><div id="preamble"><h1>IP’ye Dayalı Sanal Konak Desteği</h1>
 <div class="toplang">
 <p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/vhosts/ip-based.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../fr/vhosts/ip-based.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
@@ -24,9 +24,9 @@
 <a href="../ko/vhosts/ip-based.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="../tr/vhosts/ip-based.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 </div>
-<div id="quickview"><ul id="toc"><li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#requirements">Sistem gereksinimleri</a></li>
+<div id="quickview"><ul id="toc"><li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#explanation">IP'ye dayalı sanal konak desteği nedir</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#requirements">Sistem gereksinimleri</a></li>
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#howto">Apache nasıl ayarlanır?</a></li>
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#multiple">Çok sayıda sürecin yapılandırılması</a></li>
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#single">Sanal konaklar tek bir sürecin yapılandırılması</a></li>
@@ -35,17 +35,33 @@
 </li></ul></div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="section">
+<h2><a name="explanation" id="explanation">IP'ye dayalı sanal konak desteği nedir</a></h2>
+  <p>IP'ye dayalı sanal konak desteği, bir isteğin alındığı IP adresi ve
+   porta bağlı olarak farklı yönergeleri uygulamak için bir yoldur. Özetle,
+   farklı siteleri farklı portlardan ve arayüzlerden sunmakta
+   kullanılır.</p>
+
+   <p>Çoğu durumda, <a href="name-based.html">isme dayalı sanal konaklar</a>
+    birçok sanal konağın tek bir IP adresi/port çiftini paylaşmasını
+    sağladığından daha kullanışlıdır. Neyi kullanacağınıza karar vermek için
+    <a href="name-based.html#namevip">İsme dayalı ve IP’ye dayalı Sanal
+    Konaklar</a> bölümüne bakınız.</p>
+</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
 <h2><a name="requirements" id="requirements">Sistem gereksinimleri</a></h2>
 
   <p><cite>IP’ye dayalı</cite> deyince, sunucunun <strong>her IP’ye dayalı
-   sanal konak için ayrı bir IP adresi</strong>ne sahip olduğunu anlıyoruz.
-   Bunun olması için, makine ya çok sayıda ağ bağlantısına sahiptir ya da
-   makinede, günümüzde çoğu işletim sistemi tarafından desteklenen sanal
-   arabirimler kullanılıyordur. (Sanal arabirimlerle ilgili ayrıntılar için
-   sistem belgelerinize bakınız; bu konu genellikle IP rumuzları (ip aliases)
-   olarak geçer ve ayarlamak için genellikle "ifconfig" komutu
-   kullanılır.)</p>
-
+   sanal konak için ayrı bir IP adresi/port çifti</strong>ne sahip olduğunu
+   anlıyoruz. Bunun olması için, makine ya çok sayıda ağ bağlantısına
+   sahiptir ya da makinede, günümüzde çoğu işletim sistemi tarafından
+   desteklenen sanal arabirimler ve/veya çok sayıda port kullanılıyordur.
+   (Sanal arabirimlerle ilgili ayrıntılar için sistem belgelerinize bakınız;
+   bu konu genellikle IP rumuzları (ip aliases) olarak geçer ve ayarlamak
+   için genellikle "ifconfig" komutu kullanılır.)</p>
+
+  <p>Apache HTTP Sunucusu terminolojisinde, tek bir IP adresinin çok sayıda
+   TCP portuyla kullanımı IP'ye dayalı sanal konak desteği olarak
+   bilinir.</p>
 </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="section">
 <h2><a name="howto" id="howto">Apache nasıl ayarlanır?</a></h2>
@@ -61,8 +77,8 @@
    <li>Güvenli bölgeler oluşturmanız gerekiyordur. Örneğin, şirket2’deki hiç
     kimse dosya sistemi üzerinden şirket1’e ait verileri okuyamasın, sadece
     herkes gibi tarayıcı kullanarak okuyabilsin istenebilir. Bu durumda,
-    <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#user">User</a></code>,
-    <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#group">Group</a></code>,
+    <code class="directive"><a href="../mod/mod_unixd.html#user">User</a></code>,
+    <code class="directive"><a href="../mod/mod_unixd.html#group">Group</a></code>,
     <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#listen">Listen</a></code> ve
     <code class="directive"><a href="../mod/core.html#serverroot">ServerRoot</a></code> yönergeleri farklı
     değerlerle yapılandırılmış iki ayrı süreç çalıştırmanız gerekir.</li>
@@ -97,7 +113,7 @@
    yönergesi kullanılır. Örnek:</p>
 
   <div class="example"><p><code>
-  Listen www.birkobi.dom:80
+  Listen 192.0.2.100:80
   </code></p></div>
 
   <p>Burada konak ismi yerine IP adresi kullanmanız önerilir (ayrıntılar için
@@ -122,7 +138,7 @@
    DocumentRoot /gruplar/birkobi/belgeler<br />
    ServerName www.birkobi.dom<br />
    ErrorLog /gruplar/birkobi/günlükler/hatalar.log<br />
-   TransferLog /gruplar/birkobi/günlükler/erisim.log
+   CustomLog /gruplar/birkobi/günlükler/erisim.log combined
   </span>
   &lt;/VirtualHost&gt;<br />
   <br />
@@ -132,7 +148,7 @@
    DocumentRoot /gruplar/digerkobi/belgeler<br />
    ServerName www.digerkobi.dom<br />
    ErrorLog /gruplar/digerkobi/günlükler/hatalar.log<br />
-   TransferLog /gruplar/digerkobi/günlükler/erisim.log
+   CustomLog /gruplar/digerkobi/günlükler/erisim.log combined
   </span>
   &lt;/VirtualHost&gt;
   </code></p></div>
@@ -142,10 +158,15 @@
    <a href="../dns-caveats.html">DNS ile ilgili konular</a>
    belgesine bakınız).</p>
 
+  <p>Belli bir IP adresi veya port kullanımı bunların joker eşdeğerlerine
+   göre daha yüksek öncelik sağlar ve eşleşen bir sanal konak da genel
+   sunucuya göre öncelik alır.</p>
+
   <p>Süreç oluşturmayı denetleyen yönergeler ve bir kaç başka yönerge dışında
-   hemen hemen tüm yapılandırma yönergeleri <code class="directive"><a href="../mod/core.html#virtualhost">VirtualHost</a></code> bölümleri içinde kullanılabilir. Bir
-   yönergenin <code class="directive"><a href="../mod/core.html#virtualhost">VirtualHost</a></code> bölümlerinde
-   kullanılıp kullanılmayacağını öğrenmek için <a href="../mod/directives.html">yönerge dizinini</a> kullanarak yönergenin <a href="../mod/directive-dict.html#Context">Bağlam</a>’ına bakınız.</p>
+   hemen hemen tüm yapılandırma yönergeleri <code class="directive"><a href="../mod/core.html#virtualhost">VirtualHost</a></code> bölümleri içinde kullanılabilir.
+   Bir yönergenin <code class="directive"><a href="../mod/core.html#virtualhost">VirtualHost</a></code>
+   bölümlerinde kullanılıp kullanılmayacağını öğrenmek için <a href="../mod/directives.html">yönerge dizinini</a> kullanarak yönergenin
+   <a href="../mod/directive-dict.html#Context">Bağlam</a>’ına bakınız.</p>
 
   <p><a href="../suexec.html">suEXEC sarmalayıcısı</a> kullanıldığı takdirde
    <code class="directive"><a href="../mod/mod_suexec.html#suexecusergroup">SuexecUserGroup</a></code> yönergesi de
@@ -154,9 +175,9 @@
 
   <p><em>GÜVENLİK:</em>Günlük dosyalarının yazılacağı yeri belirlerken,
    Apache’yi başlatan kullanıcıdan başka kimsenin yazamayacağı bir yerin
-   seçilmesi bazı güvenlik risklerini ortadan kaldırmak bakımından önemlidir.
-   Ayrıntılar için <a href="../misc/security_tips.html">güvenlik ipuçları</a>
-   belgesine bakınız.</p>
+   seçilmesi bazı güvenlik risklerini ortadan kaldırmak bakımından
+   önemlidir. Ayrıntılar için <a href="../misc/security_tips.html">güvenlik
+   ipuçları</a> belgesine bakınız.</p>
 </div></div>
 <div class="bottomlang">
 <p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/vhosts/ip-based.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/ip-based.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/ip-based.xml.meta?rev=1309555&r1=1309554&r2=1309555&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/ip-based.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/ip-based.xml.meta Wed Apr 4 19:26:10 2012
@@ -11,6 +11,6 @@
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/mass.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/mass.html.tr.utf8?rev=1309555&r1=1309554&r2=1309555&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/mass.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/mass.html.tr.utf8 [utf-8] Wed Apr 4 19:26:10 2012
@@ -23,23 +23,23 @@
 <a href="../ko/vhosts/mass.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="../tr/vhosts/mass.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 
 
   <p>Bu belgede sanal konakların sonu belirsiz bir şekilde artışı karşısında
-   Apache httpd sunucusunun nasıl daha verimli kullanılacağı açıklanmıştır.
+   Apache HTTP Sunucusunun nasıl daha verimli kullanılacağı açıklanmıştır.
+   Devingen kitlesel konakları oluşturmak için <code class="module"><a href="../mod/mod_rewrite.html">mod_rewrite</a></code>
+   modülünün kullanımını açıklayan <a href="../rewrite/vhosts.html">ayrı bir
+   belge</a> de mevcuttur.
   </p>
 
 </div>
 <div id="quickview"><ul id="toc"><li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#motivation">Amaç</a></li>
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#overview">Genel Bakış</a></li>
-<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#simple">Basit Devingen Sanal Konaklar</a></li>
-<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#homepages">Sanal Kişisel Sayfalar Sistemi</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#simple">mod_vhost_alias ile Kitlesel Sanal Konaklar</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#homepages">Basitleştirilmiş Kitlesel Sanal Konaklar</a></li>
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#combinations">Aynı Sunucuda Kişisel ve Kurumsal Sanal Konaklar</a></li>
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#ipbased">IP’ye dayalı sanal konakları daha verimli kılmak</a></li>
-<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#simple.rewrite"><code>mod_rewrite</code> ile Kurumsal Müşteriler Sistemi</a></li>
-<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#homepages.rewrite"><code>mod_rewrite</code> ile Kişisel Sayfalar Sistemi</a></li>
-<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#xtra-conf">Sanal konaklar için ayrı bir yapılandırma dosyası kullanmak</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#simple.rewrite"><code>mod_rewrite</code> ile Kitlesel Sanal Konaklar</a></li>
 </ul></div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="section">
@@ -50,40 +50,35 @@
    <code>&lt;VirtualHost&gt;</code> bölümü içereceği zaman yapılacaklar ile
    ilgilidir.</p>
 
-<div class="example"><p><code>
-NameVirtualHost 111.22.33.44<br />
-&lt;VirtualHost 111.22.33.44&gt;<br />
-<span class="indent">
-  ServerName         musteri-1.dom<br />
-  DocumentRoot    /siteler/musteri-1.dom/belgeler<br />
-  ScriptAlias /cgi-bin/ /siteler/musteri-1.dom/cgi-bin<br />
-</span>
-&lt;/VirtualHost&gt;<br />
-&lt;VirtualHost 111.22.33.44&gt;<br />
-<span class="indent">
-  ServerName         musteri-2.dom<br />
-  DocumentRoot    /siteler/musteri-2.dom/belgeler<br />
-  ScriptAlias /cgi-bin/ /siteler/musteri-2.dom/cgi-bin<br />
-</span>
-&lt;/VirtualHost&gt;<br />
-# blah blah blah<br />
-&lt;VirtualHost 111.22.33.44&gt;<br />
-<span class="indent">
-  ServerName         musteri-N.dom<br />
-  DocumentRoot    /siteler/musteri-N.dom/belgeler<br />
-  ScriptAlias /cgi-bin/ /siteler/musteri-N.dom/cgi-bin<br />
-</span>
+<pre>
+&lt;VirtualHost 111.22.33.44&gt;
+  ServerName         musteri-1.example.com
+  DocumentRoot    /siteler/musteri-1/belgeler
+  ScriptAlias /cgi-bin/ /siteler/musteri-1/cgi-bin
 &lt;/VirtualHost&gt;
-</code></p></div>
 
-  <p>Ana fikir, tüm durağan <code>&lt;VirtualHost&gt;</code>
-   yapılandırmalarını devingen olarak çalışan tek bir
-   <code>&lt;VirtualHost&gt;</code> bölümüyle değiştirmektir. Bunun elbette
-   bazı getirileri olacaktır:</p>
+&lt;VirtualHost 111.22.33.44&gt;
+  ServerName         musteri-2.example.com
+  DocumentRoot    /siteler/musteri-2/belgeler
+  ScriptAlias /cgi-bin/ /siteler/musteri-2/cgi-bin
+&lt;/VirtualHost&gt;
+
+&lt;VirtualHost 111.22.33.44&gt;
+  ServerName         musteri-N.example.com
+  DocumentRoot    /siteler/musteri-N/belgeler
+  ScriptAlias /cgi-bin/ /siteler/musteri-N/cgi-bin
+&lt;/VirtualHost&gt;
+</pre>
+
+  <p>İsteğimiz çok sayıda <code>&lt;VirtualHost&gt;</code> bölümünü devingen
+   olarak çalışan tek bir <code>&lt;VirtualHost&gt;</code> bölümüyle
+   değiştirmektir. Bunun elbette bazı getirileri olacaktır:</p>
 
   <ol>
    <li>Yapılandırma dosyanız küçüleceği için Apache daha çabuk
-    başlatılabilecek ve daha az bellek harcayacaktır.</li>
+    başlatılabilecek ve daha az bellek harcayacaktır. Muhtemelen daha da
+    önemlisi, küçülmüş bir yapılandırmanın bakımı da kolaylaşacağı için
+    hatalar da azalacaktır.</li>
 
    <li>Yeni sanal konakların eklenmesi, DNS’de yeni girdiler oluşturmak ve
     dosya sisteminde bununla ilgili dizinleri açmak dışında biraz daha
@@ -92,11 +87,12 @@ NameVirtualHost 111.22.33.44<br />
   </ol>
 
   <p>Ana götürüsü ise her sanal konak için ayrı birer günlük dosyasına sahip
-   olamayacak olmanızdır. Öte yandan, dosya tanıtıcılarının sınırlı olması
-   nedeniyle bunu yapmayı zaten istemezsiniz. Günlük kayıtları için bir
-   fifo veya bir boru hattı oluşturmak ve diğer uçta çalışan bir süreç
-   vasıtasıyla günlükleri müşterilere paylaştırmak daha iyidir (ayrıca, bu,
-   istatistikleri toplamanızı da kolaylaştırır).</p>
+   olamayacak olmanızdır. Öte yandan, <a href="fd-limits.html">dosya
+   tanıtıcılarının sınırlı olması</a> nedeniyle bunu yapmayı zaten
+   istemezsiniz. Günlük kayıtları için bir <a href="../logs.html#piped">fifo
+   veya bir boru hattı</a> oluşturmak ve diğer uçta çalışan bir süreç
+   vasıtasıyla günlükleri müşterilere paylaştırmak daha iyidir. Böyle bir
+   işlemle ilgili bir örneği <a href="../programs/other.html#split-logfile">split-logfile</a> aracının belgesinde bulabilirsiniz.</p>
 
 </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="section">
@@ -105,16 +101,18 @@ NameVirtualHost 111.22.33.44<br />
   <p>Bir sanal konak iki bilgiye bakarak belirlenir: IP adresi ve HTTP
    isteğindeki <code>Host:</code> başlığının içeriği. Devingen sanal
    barındırma tekniği, isteği yerine getirmek için kullanılacak dosya
-   yoluna bu bilgiyi kendiliğinden girmek esasına dayanır. Bu, Apache 2.0
-   ile <code class="module"><a href="../mod/mod_vhost_alias.html">mod_vhost_alias</a></code> kullanarak oldukça kolay
-   yapılabileceği gibi <code class="module"><a href="../mod/mod_rewrite.html">mod_rewrite</a></code> da kullanılabilir. Bu
-   modüllerin her ikisi de öntanımlı olarak devre dışıdır. Bu tekniği
-   kullanmak isterseniz Apache’yi yeniden yapılandırıp derleyerek bu iki
-   modülü etkin duruma getirmeniz gerekir.</p>
-
-  <p>Devingen sanal konağı normal bir sanal konak gibi göstermek için bazı
-   şeyleri ’göstermelik’ olarak yapmak gerekir. Bunlardan en önemlisi,
-   Apache tarafından göreli URL’lerden normal URL’leri ve benzerlerini
+   yoluna bu bilgiyi kendiliğinden girmek esasına dayanır. Bu, Apache httpd
+   ile <code class="module"><a href="../mod/mod_vhost_alias.html">mod_vhost_alias</a></code> modülünü kullanarak oldukça kolay
+   yapılabileceği gibi <a href="../rewrite/vhosts.html">mod_rewrite modülü
+   de kullanılabilir</a>.</p>
+
+  <p>Bu modüllerin her ikisi de öntanımlı olarak devre dışıdır. Bu tekniği
+   kullanmak isterseniz Apache httpd'yi yeniden yapılandırıp derleyerek bu
+   iki modülü etkin duruma getirmeniz gerekir.</p>
+
+  <p>Devingen sanal konağı normal bir sanal konak gibi göstermek için
+   bazı bilgileri istekten saptamak gerekir. Bunlardan en önemlisi,
+   httpd tarafından göreli URL’lerden normal URL’leri ve benzerlerini
    üretmek için kullanılan sunucu ismidir. Sunucu ismi
    <code>ServerName</code> yönergesi ile yapılandırılır ve CGI’ler
    tarafından <code>SERVER_NAME</code> ortam değişkeni üzerinden
@@ -124,37 +122,36 @@ NameVirtualHost 111.22.33.44<br />
    DNS</code> belirtilmişse, sunucu ismi, sanal konağın IP adresinden
    tersine DNS sorgusu yapılarak elde edilir. Birincisi isme dayalı sanal
    konaklar tarafından ikincisi ise IP’ye dayalı sanal konaklar tarafından
-   kullanılır. Eğer Apache, istekte <code>Host:</code> başlığının olmayışı
+   kullanılır. Eğer httpd, istekte <code>Host:</code> başlığının olmayışı
    veya DNS sorgusunun başarısız olması sebebiyle sunucu ismini elde
    edemezse son çare olarak <code>ServerName</code> yönergesinde yazılı
    değeri kullanır.</p>
 
-  <p>‘Göstermelik’ yapılan şeylerden biri de <code>DocumentRoot</code>
+  <p>Saptanan bilgilerden biri de <code>DocumentRoot</code>
    yönergesi ile yapılandırılan belge kök dizini olup CGI’ler tarafından
    <code>DOCUMENT_ROOT</code> ortam değişkeni üzerinden kullanılır. Normal
    yapılandırmada <code class="module"><a href="../mod/core.html">core</a></code> modülü tarafından dosya isimlerini
    URI’lere eşlerken kullanılır. Fakat sunucu devingen sanal konakları
    kullanmak üzere yapılandırıldığında, eşleştirmeyi farklı yollardan yapan
-   başka bir modül devreye girer (<code>mod_vhost_alias</code> veya
-   <code>mod_rewrite</code>). <code>DOCUMENT_ROOT</code> ortam değişkenine
-   değerini atamaktan sorumlu olan bu iki modülden biri kullanılmazsa CGI
-   veya SSI belgeleri yanlış değerlerle üretilirler.</p>
+   başka bir modül devreye girer (<code class="module"><a href="../mod/mod_vhost_alias.html">mod_vhost_alias</a></code> veya
+   <code class="module"><a href="../mod/mod_rewrite.html">mod_rewrite</a></code>). <code>DOCUMENT_ROOT</code> ortam
+   değişkenine değerini atamaktan sorumlu olan bu iki modülden biri
+   kullanılmazsa CGI veya SSI belgeleri yanlış değerlerle üretilirler.</p>
 
 </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="section">
-<h2><a name="simple" id="simple">Basit Devingen Sanal Konaklar</a></h2>
+<h2><a name="simple" id="simple">mod_vhost_alias ile Kitlesel Sanal Konaklar</a></h2>
 
   <p>Yukarıda <a href="#motivation">Amaç</a> bölümünde özetlenen sanal konak
-   düzenlemesinin <code>mod_vhost_alias</code> kullanarak daha soysal bir
-   tarzda gerçekleştirilmiş halini içeren <code>httpd.conf</code> bölümü
-   aşağıdadır.</p>
+   düzenlemesinin <code>mod_vhost_alias</code> kullanarak gerçekleştirilmiş
+   halini içeren <code>httpd.conf</code> bölümü aşağıdadır.</p>
 
 <div class="example"><p><code>
 # sunucu ismini Host: başlığından elde edelim<br />
 UseCanonicalName Off<br />
 <br />
-# Bu günlükleme biçiminde ilk alana bakarak<br />
-# sanal konak günlükleri ayrıştırılabilir<br />
+# Bu günlükleme biçiminde split-logfile aracı kullanılarak<br />
+# ilk alana dayalı sanal konak günlükleri ayrıştırılabilir<br />
 LogFormat "%V %h %l %u %t \"%r\" %s %b" vcommon<br />
 CustomLog logs/access_log vcommon<br />
 <br />
@@ -167,27 +164,37 @@ VirtualScriptAlias /siteler/%0/cgi-bin
   <p>Bu yapılandırmayı IP’ye dayalı sanal konaklar için kullanmak isterseniz
    <code>UseCanonicalName Off</code> yerine <code>UseCanonicalName
    DNS</code> yazmanız yeterlidir. Böylece dosya ismine eklenecek konak
-   ismi sanal konağın IP adresinden türetilir.</p>
+   ismi sanal konağın IP adresinden türetilir. <code>%0</code> değişkeni,
+   <code>Host:</code> başlığı ile belirlenen istekteki sunucu isminin
+   ifadesidir.</p>
+
+  <p>Kullanım örnekleri için <code class="module"><a href="../mod/mod_vhost_alias.html">mod_vhost_alias</a></code>modülünün
+   belgesine bakınız.</p>
 
 </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="section">
-<h2><a name="homepages" id="homepages">Sanal Kişisel Sayfalar Sistemi</a></h2>
+<h2><a name="homepages" id="homepages">Basitleştirilmiş Kitlesel Sanal Konaklar</a></h2>
 
-  <p>Bu sistem, yukarıdaki yapılandırmanın bir ISS’nin kişisel sayfalar
-   sunucusuna uyarlanmasından başka bir şey değildir. Biraz daha karmaşık
-   bir yapılandırma ile dosya isimlerine <code>/home/kullanıcı/</code>
-   dizinlerini ekleyebiliriz. Farklı olarak her sanal konak için bir tane
-   değil hepsi için bir tane <code>cgi-bin</code> olacaktır.</p>
-
-<div class="example"><p><code>
-# Son bölüm hariç yukarıdaki yapılandırma, burada...<br />
-<br />
-# sunucu ismine eklenecek dosya isimlerini oluşturalım<br />
-VirtualDocumentRoot /siteler/%2/belgeler<br />
-<br />
-# ortak cgi-bin dizini<br />
-ScriptAlias /cgi-bin/ /siteler/std-cgi/<br />
-</code></p></div>
+  <p>Bu sistem, yukarıdaki yapılandırmanın bir ISS’nin sunucusuna
+   uyarlanmasından başka bir şey değildir. <code>%2</code> değişkenini
+   kullanarak, dosya isminde kullanmak üzere sunucu isminin alt dizgelerini
+   seçebiliriz, böylece, örneğin <code>www.user.example.com</code> belgeleri
+   <code>/home/user/www</code> dizininde bulunabilir. Farklı olarak her
+   sanal konak için bir tane değil hepsi için bir tane <code>cgi-bin</code>
+   olacaktır.</p>
+
+  <div class="example"><p><code>
+   UseCanonicalName Off<br />
+   <br />
+   LogFormat "%V %h %l %u %t \"%r\" %s %b" vcommon<br />
+   CustomLog logs/access_log vcommon<br />
+   <br />
+   # sunucu ismini içerecek dosya isimlerini oluşturalım<br />
+   VirtualDocumentRoot /home/%2/www<br />
+   <br />
+   # ortak cgi-bin dizini<br />
+   ScriptAlias /cgi-bin/ /siteler/std-cgi/<br />
+  </code></p></div>
 
   <p><code class="module"><a href="../mod/mod_vhost_alias.html">mod_vhost_alias</a></code> belgesinde daha karmaşık
    <code>VirtualDocumentRoot</code> örnekleri vardır.</p>
@@ -196,7 +203,7 @@ ScriptAlias /cgi-bin/ /siteler/std-cgi
 <div class="section">
 <h2><a name="combinations" id="combinations">Aynı Sunucuda Kişisel ve Kurumsal Sanal Konaklar</a></h2>
 
-  <p>Daha karmaşık ayarlamalar yaparak Apache’inin normal
+  <p>Daha karmaşık ayarlamalar yaparak httpd’nin normal
    <code>&lt;VirtualHost&gt;</code> bölümlerini farklı kitlesel sanal konak
    yapılandırmaları için kullanabilirsiniz. Örneğin, bireysel
    müşterileriniz için bir IP adresiniz, kurumsal müşterileriniz için de
@@ -224,7 +231,7 @@ LogFormat "%V %h %l %u %t \"%r\" %s %b" 
 <br />
 &lt;VirtualHost 111.22.33.44&gt;<br />
 <span class="indent">
-  ServerName kurumsal.iss.dom<br />
+  ServerName kurumsal.example.com<br />
   <br />
   CustomLog logs/access_log.kurumsal vcommon<br />
   <br />
@@ -235,7 +242,7 @@ LogFormat "%V %h %l %u %t \"%r\" %s %b" 
 <br />
 &lt;VirtualHost 111.22.33.45&gt;<br />
 <span class="indent">
-  ServerName bireysel.iss.dom<br />
+  ServerName bireysel.example.com<br />
   <br />
   CustomLog logs/access_log.bireysel vcommon<br />
   <br />
@@ -249,13 +256,14 @@ LogFormat "%V %h %l %u %t \"%r\" %s %b" 
    <p>Eğer ilk <code>&lt;VirtualHost&gt;</code> bölümü bir <code class="directive"><a href="../mod/core.html#servername">ServerName</a></code> yönergesi içermezse ilgili IP
     için ters DNS sorgusu yapılır. Eğer sorgudan elde edilen isim
     sunucunun ismi değilse bu istenmeyen duruma bir çözüm olarak bir
-    bilgilendirme bölümü (<code>ServerName isimsiz.iss.dom</code>)
+    bilgilendirme bölümü (örn, <code>ServerName bilgi.example.com</code>)
     eklenebilir.</p>
   </div>
 
 </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="section">
 <h2><a name="ipbased" id="ipbased">IP’ye dayalı sanal konakları daha verimli kılmak</a></h2>
+  
 
   <p><a href="#simple">İlk örnekte</a> IP’ye dayalı sanal konaklar için
    kullanılmak istenirse yapılandırmada neyin nasıl değiştirileceği
@@ -280,131 +288,16 @@ VirtualScriptAliasIP /siteler/%0/cgi-bi
 
 </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="section">
-<h2><a name="simple.rewrite" id="simple.rewrite"><code>mod_rewrite</code> ile Kurumsal Müşteriler Sistemi</a></h2>
-
-  <p>Buradaki <code>httpd.conf</code> bölümü de <a href="#simple">ilk
-   örnekteki</a> gibi elde edilmiştir. İlk yarı, bazı değişiklikler dışında
-   yukarıdaki örneğe çok benzer. Bu değişiklikler yapılandırmanın
-   <code>mod_rewrite</code> bölümünün düzgün çalışması ve geriye doğru
-   uyumluluk için gereklidir. İkinci yarı, asıl işi yapan
-   <code>mod_rewrite</code> yapılandırmasını içerir.</p>
-
-  <p>Biraz uzmanlık gerektiren bazı kısımlar var: Öntanımlı olarak
-   <code>mod_rewrite</code> diğer (<code>mod_alias</code>, vs. gibi) URI
-   dönüşüm modüllerinden önce çalışır. Dolayısıyla bu modülleri kullanmak
-   isterseniz, <code>mod_rewrite</code>’ı bunlara izin verecek şekilde
-   yapılandırmalısınız. Ayrıca her devingen sanal konağa eşdeğer bir
-   <code>ScriptAlias</code> yapmak için de biraz büyü yapmak gerekir.</p>
-
-<div class="example"><p><code>
-# Sunucu ismini Host: başlığınıdan alalım.<br />
-UseCanonicalName Off<br />
-<br />
-# Günlük dosyasından bilgileri ayıklayabilelim.<br />
-LogFormat "%{Host}i %h %l %u %t \"%r\" %s %b" vcommon<br />
-CustomLog logs/access_log vcommon<br />
-<br />
-&lt;Directory /siteler/hosts&gt;<br />
-<span class="indent">
-  # ScriptAlias için yaptıklarımızla CGI betiklerini<br />
-  # çalışmaya zorlayamayacağımızdan ExecCGI burada gerekli.<br />
-  Options FollowSymLinks ExecCGI<br />
-</span>
-&lt;/Directory&gt;<br />
-<br />
-# İşin zor yanına geldik.<br />
-<br />
-RewriteEngine On<br />
-<br />
-# Host: başlığından elde edilen sunucu isminde harf<br />
-# büyüklükleri çeşitli olabilir. Hepsini küçük harf yapalım.<br />
-RewriteMap lowercase int:tolower<br />
-<br />
-## önce normal belgelerle anlaşalım:<br />
-# Alias /icons/ çalışsın - diğer rumuzlar için yineleyelim<br />
-RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/icons/<br />
-# CGI’ler de çalışsın.<br />
-RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/cgi-bin/<br />
-# Biraz da büyü yapalım.<br />
-RewriteRule ^/(.*)$ /siteler/${lowercase:%{SERVER_NAME}}/belgeler/$1<br />
-<br />
-## Artık CGI’lerle anlaşabiliriz. - Bir eylemci isteyelim.<br />
-RewriteCond %{REQUEST_URI} ^/cgi-bin/<br />
-RewriteRule ^/(.*)$ /siteler/${lowercase:%{SERVER_NAME}}/cgi-bin/$1 [H=cgi-script]<br />
-<br />
-# Bu kadar!
-</code></p></div>
-
-</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
-<div class="section">
-<h2><a name="homepages.rewrite" id="homepages.rewrite"><code>mod_rewrite</code> ile Kişisel Sayfalar Sistemi</a></h2>
-
-  <p>Burada da <a href="#homepages">ikinci örnekte</a> yaptıklarımızı
-   yapıyoruz.</p>
-
-<div class="example"><p><code>
-RewriteEngine on<br />
-<br />
-RewriteMap  lowercase int:tolower<br />
-<br />
-# CGI’ler çalışsın.<br />
-RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/cgi-bin/<br />
-<br />
-# konak ismi doğru mu bakalım yoksa RewriteRule çalışmaz.<br />
-RewriteCond ${lowercase:%{SERVER_NAME}} ^www\.[a-z-]+\.isp\.dom$<br />
-<br />
-# URI’nin başına sanal konak ismini ekleyelim.<br />
-# [C], bunu bitirdikten sonra, sonraki rewrite ile devam et demek.<br />
-RewriteRule ^(.+) ${lowercase:%{SERVER_NAME}}$1 [C]<br />
-<br />
-# Artık asıl dosya ismini oluşturabiliriz.<br />
-RewriteRule ^www\.([a-z-]+)\.isp\.dom/(.*) /home/$1/$2<br />
-<br />
-# Ortak CGI dizinini tanımlayalım.<br />
-ScriptAlias /cgi-bin/ /siteler/std-cgi/
-</code></p></div>
-
-</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
-<div class="section">
-<h2><a name="xtra-conf" id="xtra-conf">Sanal konaklar için ayrı bir yapılandırma dosyası kullanmak</a></h2>
+<h2><a name="simple.rewrite" id="simple.rewrite"><code>mod_rewrite</code> ile Kitlesel Sanal Konaklar</a></h2>
+  
 
-  <p>Burada, sanal konak isimlerinden belge kök dizini elde ederken
-   <code class="module"><a href="../mod/mod_rewrite.html">mod_rewrite</a></code> modülünün daha gelişkin özelliklerinden
-   yararlanarak isimleri ayrı bir dosyadan okutacağız. Bu, esnekliği
-   artırır ama daha karmaşık bir yapılandırma gerekir.</p>
-
-  <p>Aşağıdaki içeriğe sahip bir <code>vhost.map</code>dosyamız olsun:</p>
-
-<div class="example"><p><code>
-musteri-1.dom /siteler/kurumsal/1<br />
-musteri-2.dom /siteler/kurumsal/2<br />
-# ...<br />
-musteri-N.dom /siteler/kurumsal/N<br />
-</code></p></div>
-
-  <p><code>httpd.conf</code> dosyamız da şunları içerecektir:</p>
-
-<div class="example"><p><code>
-RewriteEngine on<br />
-<br />
-RewriteMap  lowercase int:tolower<br />
-<br />
-# Eşlem dosyasını tanımlayalım<br />
-RewriteMap  vhost   txt:/siteler/conf/vhost.map<br />
-<br />
-# Rumuzları yukarıdaki gibi halledelim.<br />
-RewriteCond %{REQUEST_URI}        !^/icons/<br />
-RewriteCond %{REQUEST_URI}        !^/cgi-bin/<br />
-RewriteCond ${lowercase:%{SERVER_NAME}} ^(.+)$<br />
-# Eşlemeyi dosyalar için de yapalım.<br />
-RewriteCond ${vhost:%1}         ^(/.*)$<br />
-RewriteRule ^/(.*)$           %1/belgeler/$1<br />
-<br />
-RewriteCond %{REQUEST_URI}        ^/cgi-bin/<br />
-RewriteCond ${lowercase:%{SERVER_NAME}} ^(.+)$<br />
-RewriteCond ${vhost:%1}         ^(/.*)$<br />
-RewriteRule ^/(.*)$           %1/cgi-bin/$1 [H=cgi-script]
-</code></p></div>
+  <p>Kitlesel sanal barındırma <code class="module"><a href="../mod/mod_rewrite.html">mod_rewrite</a></code> modülü kullanarak
+   da gerçeklenebilir. Ya basitçe <code class="directive"><a href="../mod/mod_rewrite.html#rewriterule">RewriteRule</a></code> yönergelerini kullanırsınız ya da daha karmaşık
+   olarak sanal konak tanımlarınızı harici bir yerde tutar ve bunlara
+   <code class="directive"><a href="../mod/mod_rewrite.html#rewritemap">RewriteMap</a></code> yönergesini
+   kullanarak erişirsiniz. Bu teknikler ayrıntılı olarak
+   <a href="../rewrite/vhosts.html">rewrite belgelerinde</a>
+   açıklanmıştır.</p>
 
 </div></div>
 <div class="bottomlang">

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/mass.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/mass.xml.meta?rev=1309555&r1=1309554&r2=1309555&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/mass.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/mass.xml.meta Wed Apr 4 19:26:10 2012
@@ -10,6 +10,6 @@
   <variant>en</variant>
   <variant outdated="yes">fr</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>Mime
View raw message