httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r1309555 [4/6] - in /httpd/httpd/trunk/docs: man/ man/tr/ manual/mod/ manual/programs/ manual/vhosts/
Date Wed, 04 Apr 2012 19:26:13 GMT
Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/configure.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/configure.html.tr.utf8?rev=1309555&r1=1309554&r2=1309555&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/configure.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/configure.html.tr.utf8 [utf-8] Wed Apr 4 19:26:10 2012
@@ -22,7 +22,6 @@
 <a href="../ko/programs/configure.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="../tr/programs/configure.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 
   <p><code>configure</code> betiği, Apache HTTP Sunucusunun kaynak kodlarını
    belli bir platform için yapılandırmakta ve derlemekte kullanılır.
@@ -191,7 +190,7 @@
     <dd>Paylaşımlı modüller gibi program dosyaları
      <code><em>dizin</em></code> dizinine kurulur. Öntanımlı olarak
      <code>libexecdir</code> bu dizini
-     <code><var>EPREFIX</var>/libexec</code> olarak tanımlar.</dd>
+     <code><var>EPREFIX</var>/modules</code> olarak tanımlar.</dd>
 
     <dt><code>--localstatedir=<var>dizin</var></code></dt>
     <dd>Düzenlenebilir tek makinelik veri <code><em>dizin</em></code>
@@ -232,8 +231,8 @@
     <dd><code>httpd.conf</code>, <code>mime.types</code> gibi tek
      makinelik salt okunur sunucu yapılandırma dosyaları
      <code><em>dizin</em></code> dizinine kurulur. Öntanımlı olarak
-     <code>sysconfdir</code> bu dizini <code><var>PREFIX</var>/etc</code>
-     olarak tanımlar.</dd>
+     <code>sysconfdir</code> bu dizini
+     <code><var>PREFIX</var>/conf</code> olarak tanımlar.</dd>
    </dl>
   
  
@@ -284,11 +283,11 @@
      <code>yes</code> (evet) öntanımlıdır.</dd>
 
     <dt><code>--enable-<var>modül</var>=shared</code></dt>
-    <dd>Belirtilen modül DSO modülü olarak derlenir.</dd>
+    <dd>Belirtilen modül DSO modülü olarak derlenir. Öntanımlı olarak
+     etkin modüller devingen ilintilenir.</dd>
 
     <dt><code>--enable-<var>modül</var>=static</code></dt>
-    <dd>Öntanımlı olarak etkin olan modüller durağan ilintilenir. Bunu bu
-     seçenekle alenen zorlayabilirsiniz.</dd>
+    <dd>Belirtilen modül durağan ilintilenir.</dd>
    </dl>
 
    <div class="note"><h3>Bilginize</h3>
@@ -299,366 +298,87 @@
    </div>
   
 
-  
-  <h4><a name="enabledmodules" id="enabledmodules">Öntanımlı olarak etkin modüller</a></h4>
-   <p>Bazı modüller öntanımlı olarak derlendiğinden iptal edilmek istenirse
-    bunun açıkça belirtilmesi gerekir. Aşağıdaki seçenekler bu tür
-    modüllerin diğerlerinden bağımsız olarak derlenmemesini sağlar.</p>
-
-   <dl>
-    <dt><code>--disable-actions</code></dt>
-    <dd><code class="module"><a href="../mod/mod_actions.html">mod_actions</a></code> modülü tarafından sağlanan ve
-     isteklerle tetiklenen eylemleri iptal eder.</dd>
-
-    <dt><code>--disable-alias</code></dt>
-    <dd><code class="module"><a href="../mod/mod_alias.html">mod_alias</a></code> modülü tarafından sağlanan, isteklerin
-     farklı dosya sistemi bölümleriyle eşlenmesi iptal edilir.</dd>
-
-    <dt><code>--disable-asis</code></dt>
-    <dd><code class="module"><a href="../mod/mod_asis.html">mod_asis</a></code> modülü tarafından sağlanan kendinden
-     HTTP başlıklı dosya türü desteğini iptal eder.</dd>
-
-    <dt><code>--disable-auth</code></dt>
-    <dd><code class="module"><a href="../mod/mod_authn_file.html">mod_authn_file</a></code> modülü tarafından sağlanan kullanıcıya
-     dayalı erişim denetimi iptal edilir. Bu modül, kullanıcı isminin ve
-     parolasının salt metin dosyalarda saklandığı Temel HTTP Kimlik
-     Doğrulaması için kullanılır.</dd>
-
-    <dt><code>--disable-autoindex</code></dt>
-    <dd><code class="module"><a href="../mod/mod_autoindex.html">mod_autoindex</a></code> modülü tarafından sağlanan dizin
-     içerik listelemesini iptal eder.</dd>
-
-    <dt><code>--disable-access</code></dt>
-    <dd><code class="module"><a href="../mod/mod_authz_host.html">mod_authz_host</a></code> modülü tarafından sağlanan konağa
-     dayalı erişim denetimi iptal edilir.</dd>
-
-    <dt><code>--disable-cgi</code></dt>
-    <dd>CGI betiklerine destek sağlayan <code class="module"><a href="../mod/mod_cgi.html">mod_cgi</a></code>, çok
-     evreli olmayan MPM kullanıldığında öntanımlı olarak etkin kılınır.
-     CGI desteğini iptal etmek için bu seçeneği kullanın.</dd>
-
-    <dt><code>--disable-cgid</code></dt>
-    <dd><code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code> çok evreli MPM’i kullanılırken CGI
-     betikleri için desteği öntanımlı olarak <code class="module"><a href="../mod/mod_cgid.html">mod_cgid</a></code>
-     modülü sağlar. CGI desteğini iptal etmek için bu seçeneği
-     kullanın.</dd>
-
-    <dt><code>--disable-charset-lite</code></dt>
-    <dd><code class="module"><a href="../mod/mod_charset_lite.html">mod_charset_lite</a></code> modülü tarafından sağlanan
-     karakter kümesi dönüşümleri iptal edilir. Bu modül sadece EBCDIC
-     sistemlerinde öntanımlı olarak kurulur.</dd>
-
-    <dt><code>--disable-dir</code></dt>
-    <dd><code class="module"><a href="../mod/mod_dir.html">mod_dir</a></code> modülü tarafından sağlanan dizin
-     isteklerine destek iptal edilir.</dd>
-
-    <dt><code>--disable-env</code></dt>
-    <dd><code class="module"><a href="../mod/mod_env.html">mod_env</a></code> modülü tarafından sağlanan ortam
-     değişkenlerine destek iptal edilir.</dd>
-
-    
-    <dt><code>--disable-http</code></dt>
-     <dd>HTTP protokolüne destek iptal edilir. <code>http</code> modülü
-     en temel modüldür ve sunucunun bir HTTP sunucusu olarak çalışmasını
-     sağlar. Sadece, HTTP protokolü yerine başka bir protokol kullanmak
-     isterseniz bu seçeneği kullunın. <strong>Ne yaptığınızdan gerçekten
-     emin olamıyorsanız bu desteği asla iptal etmeyin.</strong>
-      <br />
-     Dikkat: Bu modül ana kodla daima durağan ilintilidir.</dd>
-
-    <dt><code>--disable-imagemap</code></dt>
-    <dd><code class="module"><a href="../mod/mod_imagemap.html">mod_imagemap</a></code> modülü tarafından sağlanan resim
-     eşlemlerine destek iptal edilir.</dd>
-
-    <dt><code>--disable-include</code></dt>
-    <dd><code class="module"><a href="../mod/mod_include.html">mod_include</a></code> modülü tarafından sağlanan SSI
-     sayfaları desteği iptal edilir.</dd>
-
-    <dt><code>--disable-log-config</code></dt>
-    <dd><code class="module"><a href="../mod/mod_log_config.html">mod_log_config</a></code> modülü tarafından sağlanan günlük
-     kayıtları yapılandırması iptal edilir. Bu modül olmaksızın sunucu
-     yapılan isteklerin günlük kayıtlarını tutamaz.</dd>
-
-    <dt><code>--disable-mime</code></dt>
-    <dd><code class="module"><a href="../mod/mod_mime.html">mod_mime</a></code> modülü istenen dosyanın uzantısına
-     bakarak dosya içeriğinin (<a class="glossarylink" href="../glossary.html#mime-type" title="sözlüğe bakınız">MIME
-     türü</a>, dil, karakter kümesi ve kodlama) nasıl ele
-     alınacağını belirler. Bu modülün iptal edilmesi önerilmez.</dd>
-
-    <dt><code>--disable-negotiation</code></dt>
-    <dd><code class="module"><a href="../mod/mod_negotiation.html">mod_negotiation</a></code> modülü tarafından sağlanan içerik
-     dili uzlaşımı iptal edilir.</dd>
-
-    <dt><code>--disable-setenvif</code></dt>
-    <dd><code class="module"><a href="../mod/mod_setenvif.html">mod_setenvif</a></code> modülü tarafından sağlanan
-     başlıklarla ilgili ortam değişkenlerine dayalı destek iptal
-     edilir.</dd>
-
-    <dt><code>--disable-status</code></dt>
-    <dd><code class="module"><a href="../mod/mod_status.html">mod_status</a></code> modülü tarafından sağlanan süreç/evre
-     izleme iptal edilir.</dd>
-
-    <dt><code>--disable-userdir</code></dt>
-    <dd><code class="module"><a href="../mod/mod_userdir.html">mod_userdir</a></code> modülü tarafından sağlanan,
-     isteklerin kullanıcıya özel dizinlere eşlenmesi iptal edilir.</dd>
-   </dl>
-  
-
-  <h4><a name="disabledmodules" id="disabledmodules">Öntanımlı olarak etkin olmayan modüller</a></h4>
-   
-
-   <p>Bazı modüller öntanımlı olarak derlendiği halde açıkça istenmedikçe
-    veya <code>most</code> ya da <code>all</code> anahtar sözcükleri
-    kullanılmadıkça etkin kılınmazlar (bu konu, <a href="#otheroptfeat">aşağıda</a> <code>--enable-mods-shared</code>
-    seçeneğinde daha ayrıntılı ele alınmıştır). Bu modülleri
-    etkinleştirmek için aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz.</p>
+  <h4><a name="choosemodules" id="choosemodules">Derlenecek modüllerin seçimi</a></h4>
+   <p>Modüllerin çoğu öntanımlı olarak derlenir ve ya açıkça iptal edilmek
+    ya da <code>few</code> veya <code>none</code> anahtar sözcükleri
+    kullanılarak kaldırılmak zorunda kalınır (ayrıntılar için
+    <code>--enable-modules</code>, <code>--enable-mods-shared</code> ve
+    <code>--enable-mods-static</code> seçeneklerine bakın).</p>
+
+    <p>Öntanımlı olarak derlenmeyenler ise ya açıkça etkin kılınmak ya da
+     <code>all</code> veya <code>reallyall</code> anahtar sözcükleriyle
+     kullanılabilir yapılmak zorunda kalınır.</p>
+
+    <p>Hangi modüllerin öntanımlı olarak derlendiğini öğrenmek için
+     <code>./configure -h</code> veya <code>./configure --help</code>
+     komutunu çalıştırın ve çıktıdaki <code>Optional Features</code>
+     bölümüne bakın. Örnek olarak, <code class="module"><a href="../mod/mod_example1.html">mod_example1</a></code> ve
+     <code class="module"><a href="../mod/mod_example2.html">mod_example2</a></code> modülleriyle ilgilendiğinizi
+     varsayalım:</p>
+
+    <div class="example"><pre>Optional Features:
+ ...
+ --disable-example1   example module 1
+ --enable-example2   example module 2
+ ...</pre></div>
+
+    <p>Burada, <code>mod_example1</code> öntanımlı olarak etkindir ve
+     derlenmemesini istiyorsanız <code>--disable-example1</code>
+     seçeneğini kullanmalısınız. <code>mod_example2</code> ise öntanımlı
+     olarak derlenmemektedir ve derlenmesini istiyorsanız
+     <code>--enable-example2</code> seçeneğini kullanmalısınız.</p>
+  
+
+  <h4><a name="mpms" id="mpms">Çok Süreçlilik Modülleri</a></h4>
+   <p><a href="../mpm.html">Çok Süreçlilik Modülleri</a> veya MPM'ler
+    sunucunun temel davranışını belirler. Sunucuya yüklenebilecek azami MPM
+    sayısı birdir. Kullanılabilecek modüller <a href="../mod/">modül
+    dizini</a>nde listelenmiştir.</p>
+
+   <p>MPM'ler devingen yükleme için DSO olarak derlenebileceği gibi
+    sunucuyla duruk olarak da ilintilenebilir ve bunlar aşağıdaki
+    seçeneklerle etkin kılınır:</p>
 
    <dl>
-    <dt><code>--enable-authn-anon</code></dt>
-    <dd><code class="module"><a href="../mod/mod_authn_anon.html">mod_authn_anon</a></code> modülünün sağladığı anonim
-     kullanıcı erişimi etkin kılınır.</dd>
-
-    <dt><code>--enable-authn-dbm</code></dt>
-    <dd><code class="module"><a href="../mod/mod_authn_dbm.html">mod_authn_dbm</a></code> modülü kullanıcı isimlerinin ve
-     parolalarının DBM türü veritabanı dosyalarında saklandığı HTTP Temel
-     Kimlik Kanıtlaması için destek sağlar. Bu seçeneği bu modülü etkin
-     kılmak için kullanabilirsiniz.</dd>
-
-    <dt><code>--enable-authz-dbm</code></dt>
-    <dd><code class="module"><a href="../mod/mod_authz_dbm.html">mod_authz_dbm</a></code> modülü kullanıcı isimlerinin ve
-     gruplarının DBM türü veritabanı dosyalarında saklandığı HTTP Temel
-     Kimlik Kanıtlaması için destek sağlar. Bu seçeneği bu modülü etkin
-     kılmak için kullanabilirsiniz.</dd>
-
-    <dt><code>--enable-auth-digest</code></dt>
-    <dd><code class="module"><a href="../mod/mod_auth_digest.html">mod_auth_digest</a></code> modülü tarafından sağlanan
-     RFC2617 Özet Kimlik Kanıtlaması etkin kılınır. Bu modül delilleri
-     salt metin dosyalarda saklar.</dd>
-
-    <dt><code>--enable-authnz-ldap</code></dt>
-    <dd><code class="module"><a href="../mod/mod_authnz_ldap.html">mod_authnz_ldap</a></code> modülü tarafından sağlanan LDAP’a
-     Dayalı Kimlik Kanıtlaması etkin kılınır.</dd>
-
-    <dt><code>--enable-cache</code></dt>
-    <dd><code class="module"><a href="../mod/mod_cache.html">mod_cache</a></code> modülü tarafından sağlanan devingen
-     dosya önbelleklemesi etkin kılınır. Bu deneysel modülün kullanımı,
-     aşırı yüklü sunucularda ya da önbellekli vekillerde ilginç sonuçlar
-     verebilir. Bunun yanında en azından bir saklama alanı yönetim modülü
-     (örn, <code class="module"><a href="../mod/mod_cache_disk.html">mod_cache_disk</a></code>) gerekebilir.</dd>
-
-    <dt><code>--enable-cern-meta</code></dt>
-    <dd><code class="module"><a href="../mod/mod_cern_meta.html">mod_cern_meta</a></code> modülü tarafından sağlanan CERN
-     türü temel veri dosyalarına destek etkin kılınır.</dd>
-
-    <dt><code>--enable-charset-lite</code></dt>
-    <dd><code class="module"><a href="../mod/mod_charset_lite.html">mod_charset_lite</a></code> modülü tarafından sağlanan
-     karakter kümesi dönüşümleri etkin kılınır. Bu modül sadece EBCDIC
-     sistemlerinde öntanımlı olarak etkindir. Diğer sistemlerde gerekirse
-     alenen etkin kılınması gerekir.</dd>
-
-    <dt><code>--enable-dav</code></dt>
-    <dd><code class="module"><a href="../mod/mod_dav.html">mod_dav</a></code> modülü tarafından sağlanan WebDAV
-     protokolü desteği etkin kılınır. Dosya sistemi özkaynaklarına destek
-     için <code class="module"><a href="../mod/mod_dav_fs.html">mod_dav_fs</a></code> modülü de gerekir ve bu seçenekle o
-     da etkin kılınır.<br />
-     Dikkat: <code class="module"><a href="../mod/mod_dav.html">mod_dav</a></code> sadece <code>http</code> protokolü
-     modülü ile birlikte kullanılabilir.</dd>
-
-    <dt><code>--enable-dav-fs</code></dt>
-    <dd><code class="module"><a href="../mod/mod_dav_fs.html">mod_dav_fs</a></code> modülü tarafından sağlanan WebDAV
-     protokolünün dosya sistemi özkaynaklarına erişim desteği etkin
-     kılınır. Bu modül <code class="module"><a href="../mod/mod_dav.html">mod_dav</a></code> modülü için destek
-     sağlar. Bu bakımdan, <code class="module"><a href="../mod/mod_dav.html">mod_dav</a></code> modülünü de etkin
-     kılmak için <code>--enable-dav</code> seçeneğini de
-     kullanmalısınız.</dd>
-
-    <dt><code>--enable-dav-lock</code></dt>
-    <dd><code class="module"><a href="../mod/mod_dav_lock.html">mod_dav_lock</a></code> modülü tarafından sağlanan geri
-     destek modüllerine temel DAV kilitleme desteği etkin kılınır. Bu
-     modülün işlevsel olabilmesi için en azından <code class="module"><a href="../mod/mod_dav.html">mod_dav</a></code>
-     modülünün etkin olması gerekir, dolayısıyla bu seçeneği
-     <code>--enable-dav</code> ile birlikte kullanmalısınız.</dd>
-
-    <dt><code>--enable-deflate</code></dt>
-    <dd><code class="module"><a href="../mod/mod_deflate.html">mod_deflate</a></code> modülü tarafından sağlanan
-     sıkıştırılmış aktarım kodlaması etkin kılınır.</dd>
-
-    <dt><code>--enable-disk-cache</code></dt>
-    <dd><code class="module"><a href="../mod/mod_cache_disk.html">mod_cache_disk</a></code> modülü tarafından sağlanan diskte
-     önbellekleme etkin kılınır.</dd>
-
-    <dt><code>--enable-expires</code></dt>
-    <dd><code class="module"><a href="../mod/mod_expires.html">mod_expires</a></code> modülü tarafından sağlanan
-     <code>Expires</code> başlığıyla denetim etkin kılınır.</dd>
-
-    <dt><code>--enable-ext-filter</code></dt>
-    <dd><code class="module"><a href="../mod/mod_ext_filter.html">mod_ext_filter</a></code> modülü tarafından sağlanan harici
-     süzgeç desteği etkin kılınır.</dd>
-
-    <dt><code>--enable-file-cache</code></dt>
-    <dd><code class="module"><a href="../mod/mod_file_cache.html">mod_file_cache</a></code> modülü tarafından sağlanan dosya
-     önbelleklemesi etkin kılınır.</dd>
-
-    <dt><code>--enable-headers</code></dt>
-    <dd><code class="module"><a href="../mod/mod_headers.html">mod_headers</a></code> modülü tarafından sağlanan HTTP
-     başlıkları denetimi etkin kılınır.</dd>
-
-    <dt><code>--enable-info</code></dt>
-    <dd> <code class="module"><a href="../mod/mod_info.html">mod_info</a></code> modülü tarafından sağlanan sunucu
-     bilgileri etkin kılınır.</dd>
-
-    <dt><code>--enable-ldap</code></dt>
-    <dd><code class="module"><a href="../mod/mod_ldap.html">mod_ldap</a></code> modülü tarafından sağlanan LDAP
-     önbelleklemesi ve bağlantı havuzu hizmetleri etkin kılınır.</dd>
-
-    <dt><code>--enable-logio</code></dt>
-    <dd><code class="module"><a href="../mod/mod_logio.html">mod_logio</a></code> modülü tarafından sağlanan başlıklarda
-     bulunan girdi ve çıktı bayt sayılarının günlüklenmesi etkin
-     kılınır.</dd>
-
-    <dt><code>--enable-mime-magic</code></dt>
-    <dd><code class="module"><a href="../mod/mod_mime_magic.html">mod_mime_magic</a></code> modülü tarafından sağlanan
-     <a class="glossarylink" href="../glossary.html#mime-type" title="sözlüğe bakınız">MIME türleri</a>nin kendiliğinden
-     belirlenmesi desteği etkin kılınır.</dd>
-
-    <dt><code>--enable-isapi</code></dt>
-    <dd><code class="module"><a href="../mod/mod_isapi.html">mod_isapi</a></code> modülü tarafından sağlanan isapi
-     eklenti desteği etkin kılınır.</dd>
-
-    <dt><code>--enable-proxy</code></dt>
-    <dd><code class="module"><a href="../mod/mod_proxy.html">mod_proxy</a></code> modülü tarafından sağlanan
-     vekil/ağ-geçidi işlevselliği etkin kılınır. <code>AJP13</code>,
-     <code>CONNECT</code>, <code>FTP</code>, <code>HTTP</code> ve
-     dengeleyici vekil yetenekleri ayrı olarak
-     <code class="module"><a href="../mod/mod_proxy_ajp.html">mod_proxy_ajp</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mod_proxy_connect.html">mod_proxy_connect</a></code>,
-     <code class="module"><a href="../mod/mod_proxy_ftp.html">mod_proxy_ftp</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mod_proxy_http.html">mod_proxy_http</a></code> ve
-     <code class="module"><a href="../mod/mod_proxy_balancer.html">mod_proxy_balancer</a></code> modülleri tarafından sağlanır.
-     Bu beş modül bu seçenekle kendiliğinden etkin olur.</dd>
-
-    <dt><code>--enable-proxy-ajp</code></dt>
-    <dd><code class="module"><a href="../mod/mod_proxy_ajp.html">mod_proxy_ajp</a></code> modülü tarafından sağlanan
-     <code>AJP13</code> (Apache JServ Protokolü 1.3) için vekil desteği
-     etkin kılınır. Bu modül <code class="module"><a href="../mod/mod_proxy.html">mod_proxy</a></code> modülünün bir
-     eklentisidir, dolayısıyla bu seçeneği <code>--enable-proxy</code>
-     seçeneği ile birlikte kullanmalısınız.</dd>
-
-    <dt><code>--enable-proxy-balancer</code></dt>
-    <dd><code class="module"><a href="../mod/mod_proxy_balancer.html">mod_proxy_balancer</a></code> modülü tarafından sağlanan
-     <code>AJP13</code>, <code>FTP</code> ve <code>HTTP</code>
-     protokollerine yük dengeleme desteği etkin kılınır. Bu modül
-     <code class="module"><a href="../mod/mod_proxy.html">mod_proxy</a></code> modülünün bir eklentisidir, dolayısıyla
-     bu seçeneği <code>--enable-proxy</code> seçeneği ile birlikte
-     kullanmalısınız.</dd>
-
-    <dt><code>--enable-proxy-connect</code></dt>
-    <dd><code class="module"><a href="../mod/mod_proxy_connect.html">mod_proxy_connect</a></code> modülü tarafından sağlanan
-     <code>CONNECT</code> isteklerine vekil desteği etkin kılınır. Bu
-     modül <code class="module"><a href="../mod/mod_proxy.html">mod_proxy</a></code> modülünün bir eklentisidir,
-     dolayısıyla bu seçeneği <code>--enable-proxy</code> seçeneği ile
-     birlikte kullanmalısınız.</dd>
-
-    <dt><code>--enable-proxy-ftp</code></dt>
-    <dd><code class="module"><a href="../mod/mod_proxy_ftp.html">mod_proxy_ftp</a></code> modülü tarafından sağlanan
-     <code>FTP</code> isteklerine vekil desteği etkin kılınır. Bu modül
-     <code class="module"><a href="../mod/mod_proxy.html">mod_proxy</a></code> modülünün bir eklentisidir, dolayısıyla
-     bu seçeneği <code>--enable-proxy</code> seçeneği ile birlikte
-     kullanmalısınız.</dd>
-
-    <dt><code>--enable-proxy-http</code></dt>
-    <dd><code class="module"><a href="../mod/mod_proxy_http.html">mod_proxy_http</a></code> modülü tarafından sağlanan
-     <code>HTTP</code> isteklerine vekil desteği etkin kılınır. Bu modül
-     <code class="module"><a href="../mod/mod_proxy.html">mod_proxy</a></code> modülünün bir eklentisidir, dolayısıyla
-     bu seçeneği <code>--enable-proxy</code> seçeneği ile birlikte
-     kullanmalısınız.</dd>
-
-    <dt><code>--enable-rewrite</code></dt>
-    <dd><code class="module"><a href="../mod/mod_rewrite.html">mod_rewrite</a></code> modülü tarafından sağlanan kurallara
-     dayalı URL kurgulaması etkin kılınır.</dd>
-
-    <dt><code>--enable-so</code></dt>
-    <dd><code class="module"><a href="../mod/mod_so.html">mod_so</a></code> modülü tarafından sağlanan DSO yeteneği
-     etkin kılınır. <code>--enable-mods-shared</code> seçeneği bu
-     seçeneği de etkin kılar.</dd>
-
-    <dt><code>--enable-speling</code></dt>
-    <dd><code class="module"><a href="../mod/mod_speling.html">mod_speling</a></code> modülü tarafından sağlanan URL
-     yanlışlarını düzeltme desteği etkin kılınır.</dd>
-
-    <dt><code>--enable-ssl</code></dt>
-    <dd><code class="module"><a href="../mod/mod_ssl.html">mod_ssl</a></code> modülü tarafından sağlanan SSL/TLS
-     şifreleme desteği etkin kılınır.</dd>
-
-    <dt><code>--enable-unique-id</code></dt>
-    <dd><code class="module"><a href="../mod/mod_unique_id.html">mod_unique_id</a></code> modülü tarafından sağlanan her
-     isteğe bir eşsiz kimlik atama desteği etkin kılınır.</dd>
-
-    <dt><code>--enable-usertrack</code></dt>
-    <dd><code class="module"><a href="../mod/mod_usertrack.html">mod_usertrack</a></code> modülü tarafından sağlanan
-     kullanıcı oturumunu izleme desteği etkin kılınır.</dd>
-
-    <dt><code>--enable-vhost-alias</code></dt>
-    <dd><code class="module"><a href="../mod/mod_vhost_alias.html">mod_vhost_alias</a></code> modülü tarafından sağlanan
-     kitlesel sanal barındırma desteği etkin kılınır.</dd>
-   </dl>
-  
-
-  <h4><a name="developermodules" id="developermodules">Geliştiriciler için modüller</a></h4>
-   
-
-   <p>Aşağıdakiler geliştiricilerin yaptıklarını sınamalar için yararlı
-    modülleri etkinleştiren seçeneklerdir. Bu seçenekler öntanımlı olarak
-    etkin değildir. Bu modüllere ihtiyacınız olup olmadığı konusunda bir
-    fikriniz yoksa bu bölümü atlayabilirsiniz.</p>
-
-   <dl>
-    
-    <dt><code>--enable-bucketeer</code></dt>
-    <dd><code>mod_bucketeer</code> modülü tarafından sağlanan veri
-     kümelerine müdahale süzgeci etkin kılınır.</dd>
-
-    
-    <dt><code>--enable-case-filter</code></dt>
-    <dd><code>mod_case_filter</code> modülünün sağladığı çıktıda büyük
-     harfe dönüşüm süzgeci örneği etkin kılınır.</dd>
+    <dt><code>--with-mpm=MPM</code></dt>
+    <dd>
+     <p>Sunucu için öntanımlı MPM'i seçer. MPM'ler DSO modülleri olarak
+      derleniyorsa (bak <code>--enable-mpms-shared</code>), bu seçenek
+      öntanımlı yapılandırma dosyasında yüklenecek MPM'i seçer. Aksi
+      takdirde, sunucuyla duruk olarak ilintilenecek, kullanılabilir tek
+      MPM'i seçer.</p>
 
-    
-    <dt><code>--enable-case-filter-in</code></dt>
-    <dd><code>mod_case_filter_in</code> modülünün sağladığı girdide büyük
-     harfe dönüşüm süzgeci örneği etkin kılınır.</dd>
-
-    <dt><code>--enable-echo</code></dt>
-    <dd><code class="module"><a href="../mod/mod_echo.html">mod_echo</a></code> modülünün sağladığı ECHO sunucusu etkin
-     kılınır.</dd>
-
-    <dt><code>--enable-example</code></dt>
-    <dd>Örnek ve demo modülü <code class="module"><a href="../mod/mod_example.html">mod_example</a></code> etkin
-     kılınır.</dd>
+     <p>Bu seçenek belirtilmezse, işletim sisteminiz için
+      <a href="../mpm.html#defaults">öntanımlı olan MPM</a> seçilir.</p>
+    </dd>
 
-    
-    <dt><code>--enable-optional-fn-export</code></dt>
-    <dd><code>mod_optional_fn_export</code> modülünün sağladığı seçimlik
-     işlev ihraç örneği etkin kılınır.</dd>
+    <dt><code>--enable-mpms-shared=<var>MPM-LISTESİ</var></code></dt>
+    <dd>
+     <p>MPM'leri devingen paylaşımlı modül olarak etkinleştirir.
+      <code class="directive"><a href="../mod/mod_so.html#loadmodule">LoadModule</a></code> yönergesi
+      kullanılarak bu modüllerden biri devingen olarak yüklenmelidir.</p>
+
+     <p><var>MPM-LISTESİ</var> MPM'lerin aralarına boşluk bırakılarak ve
+      tamamı tek tırnaklarla sarmalanarak oluşturulmuş bir listesidir.
+      Örnek:</p>
 
-    
-    <dt><code>--enable-optional-fn-import</code></dt>
-    <dd><code>mod_optional_fn_import</code> modülünün sağladığı seçimlik
-     işlev ithal örneği etkin kılınır.</dd>
+     <div class="example"><p><code>
+      --enable-mpms-shared='prefork worker'
+     </code></p></div>
 
-    
-    <dt><code>--enable-optional-hook-export</code></dt>
-    <dd><code>mod_optional_hook_export</code> modülünün sağladığı seçimlik
-     kanca işlev ihraç örneği etkin kılınır.</dd>
+     <p>Ek olarak, kullandığınız platformda devingen yüklemeyi destekleyen
+      ve DSO modülü olarak derlenmiş tüm modülleri seçmek için
+      <code>all</code> anahtar sözcüğünü de kullanabilirsiniz. Örnek:</p>
 
-    
-    <dt><code>--enable-optional-hook-import</code></dt>
-    <dd><code>mod_optional_hook_import</code> modülünün sağladığı seçimlik
-     kanca işlev ithal örneği etkin kılınır.</dd>
-   </dl>
+      <div class="example"><p><code>
+      --enable-mpms-shared=all
+     </code></p></div>
+    </dd>
+   </dl>
   
 
-  <h4><a name="modules" id="modules">MPM'ler ve üçüncü parti modüller</a></h4>
-   <p>Gereken çok süreçlilik modüllerini ve üçüncü parti modülleri etkin
-    kılmak için şu seçenekler kullanılır:</p>
+  <h4><a name="modules" id="modules">Üçüncü parti modüller</a></h4>
+   <p>Üçüncü parti modülleri etkin kılmak için şu seçenekler kullanılır:</p>
 
    <dl>
     <dt><code>--with-module=<var>modül-türü</var>:<var>modül-dosyası</var>[,<var>modül-türü</var>:<var>modül-dosyası</var>]</code></dt>
@@ -682,13 +402,6 @@
       isterseniz <code class="program"><a href="../programs/apxs.html">apxs</a></code> programını kullanınız.</p>
     </div>
     </dd>
-
-    <dt><code>--with-mpm=<var>MPM</var></code></dt>
-    <dd>Sunucu süreç modeli seçilir. Bu seçenekte <a href="../mpm.html">çok süreçlilik modüllerinden sadece biri</a>
-     belirtilebilir. Bu seçenek kullanılmadığı takdirde işletim
-     sisteminiz için <a href="../mpm.html#defaults">öntanımlı MPM</a>
-     etkin olur. Bu seçenekte belirtilebilecek MPM isimleri:
-     <code class="module"><a href="../mod/prefork.html">prefork</a></code> ve <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code>.</dd>
    </dl>
   
 
@@ -696,7 +409,7 @@
    <dl>
     <dt><code>--enable-maintainer-mode</code></dt>
     <dd>Hata ayıklama iletileri ve derleme sırasındaki uyarıların
-     gösterilmesi etkin kılınır.</dd>
+     gösterilmesi etkin kılınır ve derlenmiş tüm modüller yüklenir.</dd>
 
     <dt><code>--enable-mods-shared=<var>modül-listesi</var></code></dt>
     <dd>
@@ -712,15 +425,36 @@
       --enable-mods-shared='headers rewrite dav'
      </code></p></div>
 
-     <p><code><var>modül-listesi</var></code> yerine <code>all</code> ve
-      <code>most</code> anahtar sözcükleri de belirtilebilir.
-      Örneğin,</p>
+     <p><code><var>modül-listesi</var></code> yerine
+      <code>reallyall</code>, <code>all</code>, <code>most</code>,
+      <code>few</code> ve <code>none</code> anahtar sözcükleri de
+      belirtilebilir. Örneğin,</p>
 
      <div class="example"><p><code>
       --enable-mods-shared=most
      </code></p></div>
 
-     <p>seçeneği ile çoğu modül DSO modülü olarak derlenecektir.</p>
+     <p>seçeneği ile çoğu modül DSO modülü olarak derlenir,</p>
+
+     <div class="example"><p><code>
+      --enable-mods-shared=few
+     </code></p></div>
+
+     <p>seçeneği ile sadece en temel modüller derlenir.</p>
+
+     <p><code>most</code> öntanımlıdır.</p>
+
+     <p>Seçilen modüller için <code class="directive"><a href="../mod/mod_so.html#loadmodule">LoadModule</a></code> yönergeleri ana yapılandırma dosyasında
+      kendiliğinden üretilir. Öntanımlı olarak, <code>--enable-foo</code>
+      yapılandıma seçeneği ile açıkça seçilen modüller ve gerekli olanlar
+      dışında kalan <code>LoadModule</code> yönergeleri açıklama haline
+      getirilir. Yüklü modülleri <code>httpd.conf</code> dosyasındaki
+      <code class="directive"><a href="../mod/mod_so.html#loadmodule">LoadModule</a></code> yönergelerini
+      etkin kılarak veya açıklama haline getirerek değiştirebilirsiniz.
+      <code class="directive"><a href="../mod/mod_so.html#loadmodule">LoadModule</a></code> yönergelerine ek
+      olarak, derlenmiş tüm modüller
+      <code>--enable-load-all-modules</code> yapılandırma seçeneği ile de
+      etkinleştirilebilir.</p>
 
      <p><strong>Yetersizlikler:</strong>
       <code>--enable-mods-shared=all</code> aslında bütün modüllerin
@@ -731,19 +465,24 @@
       ./configure \<br />
       <span class="indent">
         --with-ldap \<br />
-        --enable-mods-shared="all ssl ldap cache proxy authn_alias
-        file_cache authnz_ldap charset_lite dav_lock cache_disk"
+        --enable-mods-shared="all ssl ldap cache proxy authn_alias file_cache authnz_ldap charset_lite dav_lock cache_disk"
       </span>
      </code></p></div>
     </dd>
 
-    <dt><code>--enable-modules=<var>modül-listesi</var></code></dt>
+    <dt><code>--enable-mods-static=<var>modül-listesi</var></code></dt>
     <dd>Bu seçenek modülleri devingen değil de durağan ilintilemek dışında
      <code>--enable-mods-shared</code> seçeneğine benzer. Yani bu
      modüller <code class="program"><a href="../programs/httpd.html">httpd</a></code> çalıştırılır çalıştırılmaz etkin
      olurlar. Yüklenmeleri için <code class="directive"><a href="../mod/mod_so.html#loadmodule">LoadModule</a></code> yönergesine ihtiyaçları
      yoktur.</dd>
 
+    <dt><code>--enable-modules=<var>MODULE-LIST</var></code></dt>
+    <dd>Bu seçenek <code>--enable-mods-shared</code> gibi davranır ve ek
+     olarak belirtilen modülleri devingen olarak ilintiler.Özel
+     <code>none</code> anahtar sözcüğü tüm modüllerin derlenmesini iptal
+     eder.</dd>
+
     <dt><code>--enable-v4-mapped</code></dt>
     <dd>IPv6 soketlierinin IPv4 bağlantılar üzerinde kullanılması mümkün
      olur.</dd>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/configure.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/configure.xml.meta?rev=1309555&r1=1309554&r2=1309555&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/configure.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/configure.xml.meta Wed Apr 4 19:26:10 2012
@@ -9,6 +9,6 @@
  <variants>
   <variant>en</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/dbmmanage.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/dbmmanage.html.tr.utf8?rev=1309555&r1=1309554&r2=1309555&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/dbmmanage.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/dbmmanage.html.tr.utf8 [utf-8] Wed Apr 4 19:26:10 2012
@@ -22,7 +22,6 @@
 <a href="../ko/programs/dbmmanage.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="../tr/programs/dbmmanage.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 
   <p><code><strong>dbmmanage</strong></code>,
   <code class="module"><a href="../mod/mod_authn_dbm.html">mod_authn_dbm</a></code> üzerinden HTTP kullanıcılarının temel

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/dbmmanage.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/dbmmanage.xml.meta?rev=1309555&r1=1309554&r2=1309555&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/dbmmanage.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/dbmmanage.xml.meta Wed Apr 4 19:26:10 2012
@@ -9,6 +9,6 @@
  <variants>
   <variant>en</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/fcgistarter.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/fcgistarter.html.tr.utf8?rev=1309555&r1=1309554&r2=1309555&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/fcgistarter.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/fcgistarter.html.tr.utf8 [utf-8] Wed Apr 4 19:26:10 2012
@@ -21,18 +21,19 @@
 <p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/programs/fcgistarter.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../tr/programs/fcgistarter.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 
   <p />
-  <div class="note"><h3>Bilginize</h3>
-   <p>Şimdilik sadece Unix sistemlerinde çalışmaktadır.</p>
-  </div>
 </div>
-<div id="quickview"><ul id="toc"><li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#synopsis">Kullanım</a></li>
+<div id="quickview"><ul id="toc"><li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#note">Bilginize</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#synopsis">Kullanım</a></li>
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#options">Seçenekler</a></li>
 </ul><h3>Ayrıca bakınız:</h3><ul class="seealso"><li><code class="module"><a href="../mod/mod_proxy_fcgi.html">mod_proxy_fcgi</a></code></li></ul></div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="section">
+<h2><a name="note" id="note">Bilginize</a></h2>
+  <p>Şimdilik sadece Unix sistemlerinde çalışmaktadır.</p>
+</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
 <h2><a name="synopsis" id="synopsis">Kullanım</a></h2>
   <p><code><strong>fcgistarter</strong>
   -<strong>c</strong> <var>komut</var>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/fcgistarter.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/fcgistarter.xml.meta?rev=1309555&r1=1309554&r2=1309555&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/fcgistarter.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/fcgistarter.xml.meta Wed Apr 4 19:26:10 2012
@@ -8,6 +8,6 @@
 
  <variants>
   <variant>en</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/htcacheclean.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/htcacheclean.html.tr.utf8?rev=1309555&r1=1309554&r2=1309555&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/htcacheclean.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/htcacheclean.html.tr.utf8 [utf-8] Wed Apr 4 19:26:10 2012
@@ -22,18 +22,23 @@
 <a href="../ko/programs/htcacheclean.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="../tr/programs/htcacheclean.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 
   <p><code><strong>htcacheclean</strong></code>,
   <code class="module"><a href="../mod/mod_cache_disk.html">mod_cache_disk</a></code> deposunun boyutlarını belli sınırlar
-  içinde tutmak için kullanılır. Bu araç ya elle ya da bir artalan süreci
+  içinde veya kullanımdaki dosya düğümlerinin sınırları içinde tutmak için
+  kullanılır. Bu araç ya elle ya da bir artalan süreci
   olarak çalıştırılır. Artalan süreci olarak çalıştırıldığında, silinecek
   arabellek içeriğini tespit etmek için arabellek dizinlerine belli
   aralıklarla bakmak dışında uykuda olur. Artalan sürecini temiz olarak
-  durdurmak için TERM veya INT sinyali göndermeniz yeterlidir.</p>
+  durdurmak için TERM veya INT sinyali göndermeniz yeterlidir. Elle
+  çalıştırıldığında, silinecek arabellek içeriğini tespit etmek için
+  arabellek dizinlerine bir kereliğine bakar. Bir veya daha fazla URL
+  belirtilmesi durumunda arabellekte olanlar arabellekten silinir.</p>
 </div>
 <div id="quickview"><ul id="toc"><li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#synopsis">Kullanım</a></li>
-<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#options">Options</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#options">Seçenekler</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#delete">Belli bir URL'nin silinmesi</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#list">Arabellekteki URL'lerin listelenmesi</a></li>
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#exit">Çıkış Durumu</a></li>
 </ul><h3>Ayrıca bakınız:</h3><ul class="seealso"><li><code class="module"><a href="../mod/mod_cache_disk.html">mod_cache_disk</a></code></li></ul></div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
@@ -45,19 +50,39 @@
   [ -<strong>t</strong> ]
   [ -<strong>r</strong> ]
   [ -<strong>n</strong> ]
+  [ -<strong>R</strong><var>boyut</var> ]
   -<strong>p</strong><var>yol</var>
-  -<strong>l</strong><var>sınır</var></code></p>
+  [ -<strong>l</strong><var>sınır</var> |
+  -<strong>L</strong><var>limit</var> ]</code></p>
 
   <p><code><strong>htcacheclean</strong>
   [ -<strong>n</strong> ]
   [ -<strong>t</strong> ]
   [ -<strong>i</strong> ]
+  [ -<strong>P</strong><var>piddosyası</var> ]
+  [ -<strong>R</strong><var>boyut</var> ]
   -<strong>d</strong><var>süre</var>
   -<strong>p</strong><var>yol</var>
-  -<strong>l</strong><var>sınır</var></code></p>
+  [ -<strong>l</strong><var>sınır</var> |
+  -<strong>L</strong><var>limit</var> ]</code></p>
+
+  <p><code><strong>htcacheclean</strong>
+  [ -<strong>v</strong> ]
+  [ -<strong>R</strong><var>boyut</var> ]
+  -<strong>p</strong><var>yol</var>
+  [ -<strong>a</strong> ]
+  [ -<strong>A</strong> ]</code></p>
+
+  <p><code><strong>htcacheclean</strong>
+  [ -<strong>D</strong> ]
+  [ -<strong>v</strong> ]
+  [ -<strong>t</strong> ]
+  [ -<strong>R</strong><var>boyut</var> ]
+  -<strong>p</strong><var>yol</var>
+  <var>url</var></code></p>
 </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="section">
-<h2><a name="options" id="options">Options</a></h2>
+<h2><a name="options" id="options">Seçenekler</a></h2>
   <dl>
   <dt><code><strong>-d</strong><var> süre</var></code></dt>
   <dd>Artalanda çalışarak <code><var>süre</var></code> dakikada bir
@@ -69,7 +94,10 @@
 
   <dt><code><strong>-D</strong></code></dt>
   <dd>Kuru kuruya çalışıp, hiçbir şeyi silmez.
-  <code><strong>-d</strong></code> seçeneği ile birlikte kullanılamaz.</dd>
+  <code><strong>-d</strong></code> seçeneği ile birlikte kullanılamaz. Kuru
+  çalıştırma sırasında <code><strong>-t</strong></code> seçeneği ile dizinler
+  silinmek istenirse, statlarda silinmiş görünen dosya düğümleri silinmiş
+  dizinler olarak hesaba katılmaz ve tahmini olarak imlenir.</dd>
 
   <dt><code><strong>-v</strong></code></dt>
   <dd>Çıktı daha ayrıntılı olur. <code><strong>-d</strong></code> seçeneği
@@ -99,23 +127,85 @@
   belirtilir. <code class="directive"><a href="../mod/mod_cache_disk.html#cacheroot">CacheRoot</a></code>
   yönergesinde belirtilen dizin olmalıdır.</dd>
 
+  <dt><code><strong>-P</strong><var>piddosyası</var></code></dt>
+  <dd>Artalan süreci olarak çalışmada süreç kimliğinin yazılacağı dosyanın
+  adını belirtmek için kullanılır.</dd>
+
+  <dt><code><strong>-R</strong><var>boyut</var></code></dt>
+  <dd>Disk bloklarının boyunu denkleştirmek için yuvarlanacak üst boyutu
+  belirtmekte kullanılır. Arabellek bölümünün blok boyutunu belirler.</dd>
+
   <dt><code><strong>-l</strong><var> sınır</var></code></dt>
   <dd><code><var>sınır</var></code>, disk arabelleğinin toplam boyutu
   olarak belirtilir. Değerin öntanımlı olarak bayt cinsinden belirtileceği
   varsayılır. Değerin sonuna kilobayt için <code>K</code>, megabayt
   <code>M</code>, bayt için <code>B</code> harfi konulabilir.</dd>
 
+  <dt><code><strong>-L</strong><var>limit</var></code></dt>
+  <dd>Disk arabellek dosyası düğümü toplamının sınırını belirlemekte
+  kullanılır.</dd>
+
   <dt><code><strong>-i</strong></code></dt>
   <dd>Akıllı olup sadece disk arabelleği değiştiği zaman çalışır. Bu
   seçenek <code><strong>-d</strong></code> seçeneği ile birlikte
   belirtilmek zorundadır.</dd>
+
+  <dt><code><strong>-a</strong></code></dt>
+  <dd>O an arabellekte saklanmakta olan URL'leri listeler. Birden fazla aynı
+  URL varsa yalnız biri listelenir.</dd>
+
+  <dt><code><strong>-A</strong></code></dt>
+  <dd>O an arabellekte saklanmakta olan URL'leri öznitelikleri ile listeler.
+  Öznitelikler şu sırayla verilir: url, header size, body size, status,
+  entity version, date, expiry, request time, response time, body present,
+  head request</dd>
+  </dl>
+</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="delete" id="delete">Belli bir URL'nin silinmesi</a></h2>
+  <p><code><strong>htcacheclean</strong></code> tarafından aktarılan URL'ler
+  arabellekten silinir. Bir URL birden fazla mevcutsa hepsi silinir.</p>
+
+  <p>Ters vekilli bir URL silinmişse, etkin URL <strong>Host</strong> başlığı
+  <strong>port</strong>, <strong>yol</strong> ve <strong>sorgu</strong> ile
+  oluşturulur. Bir sorgu dizgesi olsun olmasın, URL içinde '?' daima açıkça
+  belirtilmelidir. Örneğin, <strong>localhost</strong> sunucusundaki
+  <strong>/</strong> yolu silinmek istenirse silinecek URL
+  <strong>http://localhost:80/?</strong> olurdu.</p>
+
+</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="list" id="list">Arabellekteki URL'lerin listelenmesi</a></h2>
+  <p><code><strong>htcacheclean</strong></code>'e
+  <code><strong>-a</strong></code> veya <code><strong>-A</strong></code>
+  seçeneğinin aktarılmasıyla, arabellekteki URL'ler bulundukça her satıra bir
+  URL gelecek biçemde listelenir. <code><strong>-A</strong></code> seçeneği
+  URL'nin ardından arabellek içeriğini tamamını şu sırayla dökümler:</p>
+
+  <dl>
+    <dt>url</dt><dd>Öğenin URL'si.</dd>
+    <dt>header size</dt><dd>Bayt cinsinden başlık uzunluğu.</dd>
+    <dt>body size</dt><dd>Bayt cinsinden gövde uzunluğu.</dd>
+    <dt>status</dt><dd>Arabellekteki yanıtın durumu.</dd>
+    <dt>entity version</dt><dd>Öğenin silinmeksizin kaç kere
+     doğrulandığı.</dd>
+    <dt>date</dt><dd>Yanıt tarihi.</dd>
+    <dt>expiry</dt><dd>Yanıtın zaman aşımı tarihi.</dd>
+    <dt>request time</dt><dd>İsteğin başlama zamanı.</dd>
+    <dt>response time</dt><dd>İsteğin bitiş zamanı.</dd>
+    <dt>body present</dt><dd>0 ise istekle birlikte gövde saklanmaz, 1 ise
+     saklanır.</dd>
+    <dt>head request</dt><dd>1 ise, öğe, gövde olmaksızın arabellekli bir
+     HEAD isteği içerir, 0 ise içermez.</dd>
   </dl>
 </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="section">
 <h2><a name="exit" id="exit">Çıkış Durumu</a></h2>
   <p><code><strong>htcacheclean</strong></code>, tüm işlemler başarıyla
   yerine getirildiğinde <code>0</code>, aksi takdirde <code>1</code>
-  döndürür.</p>
+  döndürür. Bir URL belirtildiğinde, bu URL arablleklenmi ve silinmişse
+  <code>0</code>, aksi takdirde <code>2</code> döndürür. URL'nin silinmesi
+  sırasında bir hata oluşursa <code>1</code> döndürür.</p>
 </div></div>
 <div class="bottomlang">
 <p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/programs/htcacheclean.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/htcacheclean.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/htcacheclean.xml.meta?rev=1309555&r1=1309554&r2=1309555&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/htcacheclean.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/htcacheclean.xml.meta Wed Apr 4 19:26:10 2012
@@ -9,6 +9,6 @@
  <variants>
   <variant>en</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/htpasswd.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/htpasswd.html.tr.utf8?rev=1309555&r1=1309554&r2=1309555&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/htpasswd.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/htpasswd.html.tr.utf8 [utf-8] Wed Apr 4 19:26:10 2012
@@ -22,7 +22,6 @@
 <a href="../ko/programs/htpasswd.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="../tr/programs/htpasswd.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 
   <p><code><strong>htpasswd</strong></code>, HTTP kullanıcılarının temel
   kimlik doğrulaması için kullanıcı isimlerinin ve parolalarının

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/htpasswd.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/htpasswd.xml.meta?rev=1309555&r1=1309554&r2=1309555&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/htpasswd.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/htpasswd.xml.meta Wed Apr 4 19:26:10 2012
@@ -9,6 +9,6 @@
  <variants>
   <variant>en</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/httpd.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/httpd.html.tr.utf8?rev=1309555&r1=1309554&r2=1309555&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/httpd.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/httpd.html.tr.utf8 [utf-8] Wed Apr 4 19:26:10 2012
@@ -22,7 +22,6 @@
 <a href="../ko/programs/httpd.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="../tr/programs/httpd.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 
   <p><strong><code>httpd</code></strong>, Apache Hiper Metin Aktarım
    Protokolü (HTTP) sunucusu programıdır. Tek başına çalışan bir artalan
@@ -38,7 +37,7 @@
 </div>
 <div id="quickview"><ul id="toc"><li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#synopsis">Kullanım</a></li>
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#options">Seçenekler</a></li>
-</ul><h3>Ayrıca bakınız:</h3><ul class="seealso"><li><a href="../invoking.html">Apache'nin Başlatılması</a></li><li><a href="../stopping.html">Apache'nin Durdurulması</a></li><li><a href="../configuring.html">Yapılandırma Dosyaları</a></li><li><a href="../platform/">Platforma Özgü Belgeler</a></li><li><code class="program"><a href="../programs/apachectl.html">apachectl</a></code></li></ul></div>
+</ul><h3>Ayrıca bakınız:</h3><ul class="seealso"><li><a href="../invoking.html">Apache httpd'nin Başlatılması</a></li><li><a href="../stopping.html">Apache httpd'nin Durdurulması</a></li><li><a href="../configuring.html">Yapılandırma Dosyaları</a></li><li><a href="../platform/">Platforma Özgü Belgeler</a></li><li><code class="program"><a href="../programs/apachectl.html">apachectl</a></code></li></ul></div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="section">
 <h2><a name="synopsis" id="synopsis">Kullanım</a></h2>
@@ -50,10 +49,11 @@
   [ -<strong>e</strong> <var>seviye</var> ] [ -<strong>E</strong>
   <var>dosya</var> ]
   [ <strong>-k</strong> start | restart | graceful | stop | graceful-stop ]
-   [ -<strong>R</strong> <var>dizin</var> ] [ -<strong>h</strong> ]
+   [ -<strong>h</strong> ]
   [ -<strong>l</strong> ] [ -<strong>L</strong> ] [ -<strong>S</strong> ]
   [ -<strong>t</strong> ] [ -<strong>v</strong> ] [ -<strong>V</strong> ]
-   [ -<strong>X</strong> ] [ -<strong>M</strong> ]</code></p>
+   [ -<strong>X</strong> ] [ -<strong>M</strong> ] [ -<strong>T</strong> ]
+   </code></p>
 
   <p><a href="../platform/windows.html">Windows sistemlerinde</a>, ek
    olarak şunlar vardır:</p>
@@ -82,7 +82,7 @@
   <dt><code><strong>-k</strong> <code>start | restart | graceful | stop |
    graceful-stop</code></code></dt>
   <dd><strong><code>httpd</code></strong>'yi başlatmak, durdurmak ve yeniden
-   başlatmak için sinyal gönderir. Daha ayrıntılı bilgi edinmek için <a href="../stopping.html">Apache'nin Durdurulması</a> belgesine
+   başlatmak için sinyal gönderir. Daha ayrıntılı bilgi edinmek için <a href="../stopping.html">Apache httpd'nin Durdurulması</a> belgesine
    bakınız.</dd>
 
   <dt><code><strong>-C</strong> <var>yönerge</var></code></dt>
@@ -130,14 +130,15 @@
   <dt><code><strong>-M</strong></code></dt>
   <dd>Yüklü durağan ve paylaşımlı modülleri listeler.</dd>
 
-  <dt><code><strong>-R</strong> <var>dizin</var></code></dt>
-  <dd>Sunucu <code>SHARED_CORE</code> kullanılarak derlendiği takdirde bu
-   seçenek paylaşımlı nesne dosyaları için <var>dizin</var> belirtir.</dd>
-
   <dt><code><strong>-S</strong></code></dt>
   <dd>Yapılandırma dosyasından çözümlenmiş haliyle ayarları gösterir (şu an
    sadece sanal konak ayarları gösterilmektedir).</dd>
 
+  <dt><code><strong>-T</strong></code> (2.3.8 ve sonrasında
+  kullanılabilmektedir)</dt>
+  <dd>Başlatma ve yeniden başlatma sırasında belge kökü sınanmadan
+   geçilir.</dd>
+
   <dt><code><strong>-t</strong></code></dt>
   <dd>Yapılandırma dosyasını sözdizimi hatalarına karşı denetler. Program
    sözdizimini denetledikten sonra sözdizimi geçerliyse 0 ile, değilse
@@ -164,12 +165,12 @@
 
  <dl>
   <dt><code><strong>-k</strong> install | config | uninstall</code></dt>
-  <dd>Parametreler bakımından sırasıyla: Apache bir Windows NT hizmeti
-   haline getirilir; başlatma seçenekleri Apache hizmeti için değiştirilir;
-   ve Apache hizmeti sistemden kaldırılır.</dd>
+  <dd>Parametreler bakımından sırasıyla: Apache httpd bir Windows NT hizmeti
+   haline getirilir; başlatma seçenekleri Apache httpd hizmeti için
+   değiştirilir; ve Apache httpd hizmeti sistemden kaldırılır.</dd>
 
   <dt><code><strong>-n</strong> <var>isim</var></code></dt>
-  <dd>Sinyal gönderilecek Apache hizmetinin <var>ismi</var>.</dd>
+  <dd>Sinyal gönderilecek Apache httpd hizmetinin <var>ismi</var>.</dd>
 
   <dt><code><strong>-w</strong></code></dt>
   <dd>Hata durumunda konsol penceresi açık tutularak hata iletilerinin

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/httpd.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/httpd.xml.meta?rev=1309555&r1=1309554&r2=1309555&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/httpd.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/httpd.xml.meta Wed Apr 4 19:26:10 2012
@@ -9,6 +9,6 @@
  <variants>
   <variant>en</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/httxt2dbm.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/httxt2dbm.html.tr.utf8?rev=1309555&r1=1309554&r2=1309555&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/httxt2dbm.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/httxt2dbm.html.tr.utf8 [utf-8] Wed Apr 4 19:26:10 2012
@@ -21,7 +21,6 @@
 <p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/programs/httxt2dbm.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../tr/programs/httxt2dbm.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 
   <p><code><strong>httxt2dbm</strong></code>, <code class="directive"><a href="../mod/mod_rewrite.html#rewritemap">RewriteMap</a></code> ile kullanmak için düz metin
   dosyalardan DBM dosyaları üretir.</p>
@@ -49,19 +48,19 @@
   <dt><code><strong>-f</strong> <var>DBM_türü</var></code></dt>
   <dd>Çıktı için kullanılacak DBM türü belirtilir. Belirtilmediği takdirde
   <a class="glossarylink" href="../glossary.html#apr" title="sözlüğe bakınız">APR</a> öntanımlısı kullanılır. Belirtilebilecek DBM
-  türleri:<br />
-  GDBM dosyalar için <code>GDBM</code><br />
-  SDBM dosyalar için <code>SDBM</code><br />
-  Berkeley DB dosyalar için <code>DB</code><br />
-  NDBM dosyalar için <code>NDBM</code><br />
+  türleri:
+  GDBM dosyalar için <code>GDBM</code>,
+  SDBM dosyalar için <code>SDBM</code>,
+  Berkeley DB dosyalar için <code>DB</code>,
+  NDBM dosyalar için <code>NDBM</code>,
   öntanımlı DBM türü için <code>default</code>
   </dd>
 
   <dt><code><strong>-i</strong> <var>kaynak_metin</var></code></dt>
   <dd>DBM dosyasının üretiminde kullanılacak girdi dosyası belirtilir. Bu
   dosya, her satırda bir kayıt bulunmak üzere her satırı şöyle biçemlenmiş
-  olmalıdır:<br />
-  <code>anahtar değer</code><br />
+  olmalıdır:
+  <code>anahtar değer</code>.
   Bu dosyanın biçemi ve manası ile ilgili ayrıntılar için <code class="directive"><a href="../mod/mod_rewrite.html#rewritemap">RewriteMap</a></code> yönergesinin açıklamasına
   bakınız.
   </dd>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/httxt2dbm.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/httxt2dbm.xml.meta?rev=1309555&r1=1309554&r2=1309555&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/httxt2dbm.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/httxt2dbm.xml.meta Wed Apr 4 19:26:10 2012
@@ -8,6 +8,6 @@
 
  <variants>
   <variant>en</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/logresolve.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/logresolve.html.tr.utf8?rev=1309555&r1=1309554&r2=1309555&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/logresolve.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/logresolve.html.tr.utf8 [utf-8] Wed Apr 4 19:26:10 2012
@@ -24,7 +24,6 @@
 <a href="../ko/programs/logresolve.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="../tr/programs/logresolve.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 
   <p><code><strong>logresolve</strong></code>, Apache'nin erişim
   günlüklerindeki IP adreslerini çözümlemek için bir ardıl işlem

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/logresolve.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/logresolve.xml.meta?rev=1309555&r1=1309554&r2=1309555&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/logresolve.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/logresolve.xml.meta Wed Apr 4 19:26:10 2012
@@ -9,6 +9,6 @@
  <variants>
   <variant>en</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/other.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/other.html.tr.utf8?rev=1309555&r1=1309554&r2=1309555&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/other.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/other.html.tr.utf8 [utf-8] Wed Apr 4 19:26:10 2012
@@ -22,7 +22,6 @@
 <a href="../ko/programs/other.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="../tr/programs/other.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 
   <p>Aşağıdaki programlar Apache HTTP Sunucusu ile gelen basit destek
   programları olup kendilerine ait kılavuz sayfaları yoktur. Bunlar

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/other.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/other.xml.meta?rev=1309555&r1=1309554&r2=1309555&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/other.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/other.xml.meta Wed Apr 4 19:26:10 2012
@@ -9,6 +9,6 @@
  <variants>
   <variant>en</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/rotatelogs.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/rotatelogs.html.tr.utf8?rev=1309555&r1=1309554&r2=1309555&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/rotatelogs.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/rotatelogs.html.tr.utf8 [utf-8] Wed Apr 4 19:26:10 2012
@@ -24,7 +24,6 @@
 <a href="../ko/programs/rotatelogs.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="../tr/programs/rotatelogs.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 
   <p><code><strong>rotatelogs</strong></code>, Apache'nin borulu günlük
   dosyaları özelliği ile birlikte kullanmak için tasarlanmış basit bir
@@ -42,8 +41,12 @@
 
   <p><code><strong>rotatelogs</strong>
   [ -<strong>l</strong> ]
+   [ -<strong>L</strong> <var>isim</var> ]
+   [ -<strong>p</strong> <var>program</var> ]
   [ -<strong>f</strong> ]
   [ -<strong>v</strong> ]
+   [ -<strong>e</strong> ]
+   [ -<strong>c</strong> ]
   <var>dosyaismi</var>
   <var>süre</var>|<var>boyut</var>(B|K|M|G)
   [ <var>saat_farkı</var> ]</code></p>
@@ -53,9 +56,24 @@
 
 <dl>
   <dt><code><strong>-l</strong></code></dt>
-  <dd>GMT yerine yerel zamanın kullanılmasını sağlar. Zaman dilimi değişik
-  olan ortamlarda (BST, DST gibi) bu seçeneğin kullanımı beklenmedik
-  sonuçlar verebilir!</dd>
+  <dd>GMT yerine yerel zamanın kullanılmasını sağlar.</dd>
+
+  <dt><code><strong>-L</strong></code> <var>bagismi</var></dt>
+  <dd>Belirtilen bağ dosyası ismine geçerli günlük dosyasından kalıcı bir bağ
+  oluşturulur. <code>tail -F bagismi</code> gibi bir komut kullanılarak
+  günlüğün sürekli izlenmesi için kullanılabilir.</dd>
+
+  <dt><code><strong>-p</strong></code> <var>program</var></dt>
+
+  <dd>Belirtildiği takdirde, <code><strong>rotatelogs</strong></code> yeni
+  bir günlük dosyasının her açılışında belirtilen programı çalıştırır. Yeni
+  açılan dosyanın ismi programa ilk argüman olarak aktarılır. Bu işlem bir
+  döndürme sonrası yapılırsa eski günlük dosyası ikinci argüman olarak
+  aktarılır. <code><strong>rotatelogs</strong></code> işlemini sürdürmek için
+  belirtilen programın sonlanmasını beklemez, dolayısıyla sonlanma soucunda
+  döndürülen hata kodunu günlüğe kaydetmez. Çalıştırılan program
+  <code><strong>rotatelogs</strong></code> ile aynı stdin, stdout ve stderr'i
+  kullanır ve ortamı da miras alır.</dd>
 
   <dt><code><strong>-f</strong></code></dt>
   <dd>İlk günlük giridisinin okunmasını beklemeden
@@ -65,21 +83,47 @@
   özdevinimli işlemler yapan bazı günlükleme araçlarında sorunlara yol
   açabilir. Bu seçenek bu gibi durumlarda yararlıdır.</dd>
 
+  <dt><code><strong>-t</strong></code></dt>
+  <dd>Günlük dosyasının döndürülmek yerine tepeden kırpılmasına sebep olur.
+  Günlüğün <code><strong>tail</strong></code> gibi bir araç tarafından gerçek
+  zamanda işlendiği ve veriyi saklamanın gerekmediği durumda kullanışlıdır.
+  Dosya ismine bir sonek eklenmez, ancak biçem dizgesi '%' karakteri
+  içeriyorsa buna uyulur.</dd>
+
   <dt><code><strong>-v</strong></code></dt>
   <dd>Standart hataya verilen çıktı daha ayrıntılı olur. Çıktı,
   yapılandırma çözümlemesinin sonuçlarını ve tüm dosya açma/kapama
   işlemlerini içerir.</dd>
 
+  <dt><code><strong>-e</strong></code></dt>
+  <dd>Günlüğü standart çıktıya basar. Günlüğün zincirdeki ilgili araç
+  tarafından gerçek zamanda işlenmesi gerektiğinde kullanışlıdır.</dd>
+
+  <dt><code><strong>-c</strong></code></dt>
+  <dd>Create log file for each interval, even if empty.</dd>
+
   <dt><code><var>dosyaismi</var></code></dt>
-  <dd>Günlük dosyasının ismi yoluyla birlikte belirtilir.
-  <var>dosyaismi</var> '%' karakterleri içeriyorsa bunlar
-  <code>strftime(3)</code> biçem belirteçleri olarak ele alınır. Aksi
-  takdirde, özdevinimli olarak <var>.nnnnnnnnnn</var> uzantısı üretilir.
-  Uzantı saniye cinsindendir ve her iki durumda da bu değer, mevcut döngü
-  diliminin başlangıcına göre hesaplanır. Örneğin, döndürmenin 86400
-  saniyede bir yapılacağı belirtilmişse, <code>strftime(3)</code> biçeminde
-  oluşturulan saat, dakika ve saniye alanları, 24 saatlik sürenin
-  başlangıcını (geceyarısı) göstermek üzere sıfırlarla doldurulur.</dd>
+  <dd><p>Günlük dosyasının ismi yoluyla birlikte belirtilir.
+   <var>dosyaismi</var> '%' karakterleri içeriyorsa bunlar
+   <code>strftime(3)</code> biçem belirteçleri olarak ele alınır. Aksi
+   takdirde, özdevinimli olarak <var>.nnnnnnnnnn</var> uzantısı üretilir.
+   (<code><strong>-t</strong></code> seçeneği kullanılmadıkça) Uzantı saniye
+   cinsindendir ve her iki durumda da bu değer, mevcut döngü
+   diliminin başlangıcına göre hesaplanır. Örneğin, döndürmenin 86400
+   saniyede bir yapılacağı belirtilmişse, <code>strftime(3)</code> biçeminde
+   oluşturulan saat, dakika ve saniye alanları, 24 saatlik sürenin
+   başlangıcını (geceyarısı) göstermek üzere sıfırlarla doldurulur.</p>
+
+   <p><code>strftime(3)</code> dosyaismi biçemlemesi kullanılırken, günlük
+   dosyası biçeminin günlük dosyası döndürülürken her zaman farklı bir dosya
+   ismi üretecek yeterlilikte parçacıklı yapıya sahip olduğundan emin
+   olmalısınız. Aks takdirde döndürme işlemi yeni bir dosya başlatmak yerine
+   hep aynı dosyanın üzerine yazar. Örneğin, <var>logfile</var> için
+   <code>/var/logs/errorlog.%Y-%m-%d</code> belirtilmişse 5 mega baytta bir
+   yeni bir günlük dosyasına başlanacaktır. Fakat 5 megabayta gün içinde iki
+   kez ulaşılırsa aynı günlük dosyası üretilir ve günlük hep aynı dosyanın
+   üzerine yazılır.</p>
+  </dd>
 
   <dt><code><var>süre</var></code></dt>
   <dd>Günlük dosyasının yenisinin kaç saniyede bir açılacağı belirtilir.
@@ -102,8 +146,8 @@
   öntanımlıdır. Örneğin, -5 saatlik bir zaman diliminde bulunuyorsanız bu
   değer <code>-300</code> olmalıdır. Çoğu durumda, bunun yerine
   <code><strong>-l</strong></code> seçeneğini kullanmak gerekir.</dd>
-
 </dl>
+
 </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="section">
 <h2><a name="examples" id="examples">Örnekler</a></h2>
@@ -140,6 +184,14 @@
   <code>errorlog.YYYY-mm-dd-HH_MM_SS</code> biçemli bir isimle
   oluşturulmasını sağlar.</p>
 
+<div class="example"><p><code>
+   CustomLog "|bin/rotatelogs -t /var/logs/logfile 86400" common
+</code></p></div>
+
+   <p>/var/logs/logfile dosyasını oluşturur, sunucu başlatılırken ve günde
+    bir kere dosyanın tepesi kırpılır. Bu senaryoda ayrı bir sürecin (tail
+    gibi) dosyayı gerçek zamanlı işleyeceği umulur.</p>
+
 </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="section">
 <h2><a name="portability" id="portability">Taşınabilirlik</a></h2>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/rotatelogs.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/rotatelogs.xml.meta?rev=1309555&r1=1309554&r2=1309555&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/rotatelogs.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/rotatelogs.xml.meta Wed Apr 4 19:26:10 2012
@@ -9,6 +9,6 @@
  <variants>
   <variant>en</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>Mime
View raw message