httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r1309552 [4/4] - in /httpd/httpd/trunk/docs/manual: mod/ programs/ vhosts/
Date Wed, 04 Apr 2012 19:18:02 GMT
Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/details.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/details.xml.tr?rev=1309552&r1=1309551&r2=1309552&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/details.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/details.xml.tr [utf-8] Wed Apr 4 19:18:01 2012
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 420990:1301735 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1301735 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -30,148 +30,75 @@
 
 <summary>
 
-  <p>Sanal konak kodu <strong>Apache 1.3</strong> sürümünde baştan yeniden
-   yazıldı. Bu belgede, bir istek aldığında Apache’nin hangi sanal konak
-   ile hizmet sunacağına nasıl karar verdiği açıklanmaya çalışılmıştır.
-   <directive module="core">NameVirtualHost</directive> yönergesi sayesinde
-   sanal konak yapılandırması 1.3 sürümünün öncesine göre daha kolay ve
-   daha güvenilir hale gelmiştir.</p>
-
-  <p>Sanal konakların nasıl çalıştığını öğrenmeden sadece çalıştırmak
-   isterseniz doğrudan <a href="examples.html">örneklerin bulunduğu
-   sayfaya</a> bakabilirsiniz.</p>
+  <p>Bu belgede, bir istek aldığında Apache’nin hangi sanal konak
+   ile hizmet sunacağına nasıl karar verdiği açıklanmaya çalışılmıştır.</p>
+
+  <p>Çoğu kullanıcı hangi türü kullanacağına karar vermek için önce <a
+   href="name-based.html#namevip">İsme dayalı ve IP’ye dayalı Sanal
+   Konak</a> bölümünü, sonra <a href="name-based.html">İsme Dayalı Sanal
+   Konak Desteği</a> veya <a href="ip-based.html">IP’ye Dayalı Sanal Konak
+   Desteği</a> belgesini okumalı ve <a href="examples.html">bazı
+   örneklere</a> göz atmalıdır.</p>
+
+  <p>Bunlardan sonra tüm ayrıntıları anlamak isterseniz tekrar bu sayfaya
+   gelebilirsiniz.</p>
 
 </summary>
 
-<section id="configparsing"><title>Yapılandırma Dosyasının Çözümlenmesi</title>
+<seealso><a href="ip-based.html">IP’ye Dayalı Sanal Konak Desteği</a></seealso>
+<seealso><a href="name-based.html">İsme Dayalı Sanal Konak Desteği</a></seealso>
+<seealso><a href="examples.html">Çok Kullanılan Sanal Konak Örnekleri</a></seealso>
+<seealso><a href="mass.html">Devingen olarak Yapılandırılan Kitlesel Sanal Barındırma</a></seealso>
+
+<section id="configparsing"><title>Yapılandırma Dosyası</title>
 
   <p>Bu belgede <code>&lt;VirtualHost&gt;</code> bölümleri dışında kalan
-   tanımlardan bahsederken <em>ana_sunucu</em>, <directive type="section"
-   module="core">VirtualHost</directive> bölümlerindeki tanımlamalardan
-   bahsederken <em>sankonlar</em> diyeceğiz.</p>
-
-  <p><directive module="mpm_common">Listen</directive>,
-   <directive module="core">ServerName</directive>,
-   <directive module="core">ServerPath</directive> ve
-   <directive module="core">ServerAlias</directive> yönergeleri bir sunucu
-   yapılandırmasının her yerinde karşımıza çıkabilir. Bununla birlikte,
-   sunucu dahilinde son göründükleri yerlerde önceki eşdeğerlerini geçersiz
-   kılarlar.</p>
-
-  <p><code>Listen</code> yönergesinin ana_sunucu için öntanımlı değeri
-   80’dir. <code>ServerPath</code> ve <code>ServerAlias</code>
-   yönergelerinin ana_sunucu için öntanımlı değerleri yoktur. Öntanımlı
-   <code>ServerName</code> değeri ise sunucunun IP adresinden elde
-   edilir.</p>
-
-  <p>Ana_sunucu <code>Listen</code> yönergesinin iki işlevi vardır. Biri
-   Apache’nin dinleyeceği öntanımlı ağ portunu belirlemek, diğeri ise
-   yönlendirmeler sırasında mutlak URI’lerde kullanılan port numarasını
-   belirlemektir.</p>
+   tanımlardan bahsederken <em>ana_sunucu</em> diyeceğiz.</p>
 
-  <p>Ana_sunucunun aksine sankonların portları Apache‘nin dinleyeceği
-   portlar üzerinde etkili değildir.</p>
+  <p><directive type="section" module="core">VirtualHost</directive>
+   bölümlerindeki tanımlamalardan bahsederken <em>sankonlar</em>
+   diyeceğiz.</p>
+
+  <p>Her <code>VirtualHost</code> bölümü en az bir adres ve isteğe bağlı
+   portlar içerir.</p>
+
+  <p>Sanal konak tanımlarının içindeki IP adreslerinin yerine konak isimleri
+   kullanılabilir, fakat bunlar başlatma sırasında çözümleneceklerinden
+   çözümlemedeki bir başarısızlık bu sanal konak tanımlarının yoksayılması
+   ile sonuçlanacaktır. Bu bakımdan önerilmez.</p>
 
   <p><code>VirtualHost</code> yönergesinde görünen her adresin seçimlik bir
-   portu olabilir. Eğer bir port belirtilmemişse öntanımlı olarak
-   ana_sunucunun son <code>Listen</code> yönergesinin değeri kullanılır.
-   Port olarak <code>*</code> belirtildiği takdirde bütün portlar dinlenir.
-   Adreslerin tamamını (DNS sorgularındaki çoklu A kayıtları dahil) içeren
-   kümeye sankonların <em>adres kümesi</em> denir.</p>
-
-  <p><directive module="core">NameVirtualHost</directive> yönergesi ilk
-   sankonun IP adresi için kullanılmadığı takdirde bu IP adresine sahip ilk
-   sankon IP’ye dayalı sankon olarak ele alınır. IP adresi olarak
-   <code>*</code> belirtmek de mümkündür.</p>
-
-  <p>Eğer isme dayalı sankonlar kullanılacaksa <code>NameVirtualHost</code>
-   yönergesinin bu isme dayalı sankonların IP adresi kümesini içermesi
-   <em>gerekir</em>. Başka bir deyişle, yapılandırma dosyanızın
-   <code>NameVirtualHost</code> yönergesine sankonların sunucu isimlerinin
-   karşı düştüğü IP adresini yazmalısınız.</p>
-
-  <p>Çok sayıda <code>NameVirtualHost</code> yönergesi belirtebilirse de her
-   IP:port çifti için birden fazla <code>NameVirtualHost</code> yönergesi
-   belirtilmemelidir.</p>
-
-  <p>Aşağıdaki iki örneğin eşdeğer olması için <code>NameVirtualHost</code>
-   ve <code>VirtualHost</code> yönergelerinin sıralamasının bir önemi
-   yoktur. (Sadece <em>tek</em> adreslik küme içindeki
-   <code>VirtualHost</code> yönergelerinin sırası önemlidir; aşağıya
-   bakınız:)</p>
-
-<table><tr>
-<td><example>
- NameVirtualHost 111.22.33.44<br />
- &lt;VirtualHost 111.22.33.44&gt;<br />
- # sunucu A<br />
- ...<br />
- &lt;/VirtualHost&gt;<br />
- &lt;VirtualHost 111.22.33.44&gt;<br />
- # sunucu B<br />
- ...<br />
- &lt;/VirtualHost&gt;<br />
- <br />
- NameVirtualHost 111.22.33.55<br />
- &lt;VirtualHost 111.22.33.55&gt;<br />
- # sunucu C<br />
- ...<br />
- &lt;/VirtualHost&gt;<br />
- &lt;VirtualHost 111.22.33.55&gt;<br />
- # sunucu D<br />
- ...<br />
- &lt;/VirtualHost&gt;
-</example></td>
-<td><example>
- &lt;VirtualHost 111.22.33.44&gt;<br />
- # sunucu A<br />
- &lt;/VirtualHost&gt;<br />
- &lt;VirtualHost 111.22.33.55&gt;<br />
- # sunucu C<br />
- ...<br />
- &lt;/VirtualHost&gt;<br />
- &lt;VirtualHost 111.22.33.44&gt;<br />
- # sunucu B<br />
- ...<br />
- &lt;/VirtualHost&gt;<br />
- &lt;VirtualHost 111.22.33.55&gt;<br />
- # sunucu D<br />
- ...<br />
- &lt;/VirtualHost&gt;<br />
- <br />
- NameVirtualHost 111.22.33.44<br />
- NameVirtualHost 111.22.33.55<br />
- <br />
-</example></td>
-</tr></table>
-
-
-  <p>(Okuma kolaylığı bakımından soldaki sürümü tercih etmenizi öneririz.)
-  </p>
-
-  <p><code>VirtualHost</code> yönergesi çözümlendikten sonra sankon
-   sunucusuna yönergedeki ilk isme atanmış portun öntanımlı olduğu bir
-   <code>Listen</code> verilir.</p>
-
-  <p>Eğer tüm <code>VirtualHost</code> isimlerinin listesi aynı adres
-   kümesine çözümleniyorsa bu isimler birer <code>ServerAlias</code> gibi
-   ele alınırlar (bir <code>ServerAlias</code> yönergesi ile geçersiz
-   kılınmadıkça). Bir sankon tanımından sonra gelen <code>Listen</code>
-   satırlarının o sankonun adres kümesine atanmış portlara bir etkisinin
-   olmayacağına dikkat ediniz.</p>
-
-  <p>İsim listeleri IP adreslerine göre gruplanır ve bir çiftler tablosuna
-   kaydedilir. Eğer IP adresi bir <code>NameVirtualHost</code> yönergesinde
-   kullanılmışsa, liste bu IP adresi için tanımlanmış tüm sankonları
-   içerir. Eğer bu IP adresinin tanımlandığı bir sankon yoksa o
-   <code>NameVirtualHost</code> yönergesi yoksayılır ve günlüğe bir hata
-   kaydı düşülür. IP’ye dayalı sankonlar için çiftler listesinde isim
-   alanları boştur.</p>
-
-  <p>Çiftler listesini işleyen işlevin hızı nedeniyle bir istek sırasında IP
-   adresine göre gruplama yaparken kaynak harcaması en düşük düzeyde olur
-   hatta neredeyse hiç olmaz. Ek olarak, tablo, IP adresinin son
-   sekizlisindeki değişikliklere göre de en iyilenir.</p>
+   portu olabilir. Eğer bir port belirtilmemişse, port olarak <code>*</code>
+   belirtilmiş gibi bütün portlar dinlenir.</p>
+
+  <p>(<code>VirtualHost</code> yönergesinde belirtilen port numaraları Apache
+   httpd'nin dinleyeceği port numaraları olarak yorumlanmaz, sadece bir
+   isteği işleme sokarken hangi <code>VirtualHost</code> bölümünün
+   seçileceğini belirlerler. Sunucunun dinleyeceği adresleri ve portları
+   belirtmek için <directive module="mpm_common">Listen</directive>
+   yönergesini kullanın.)</p>
+
+  <p>Adreslerin tamamını (DNS sorgularındaki çoklu sonuçlar dahil) içeren
+   kümeye <em>sankonların adres kümesi</em> denir.</p>
+
+  <p>Apache httpd, bir IP adresi ve port birleşimi için en belirgin
+   eşleşmelerin listelendiği çok sayıdaki sanal konak arasında ayırdedici
+   olarak istemci tarafından sağlanan HTTP <code>Host</code> başlığını
+   kullanır.</p>
+
+  <p><directive module="core">ServerName</directive> yönergesi sunucu
+   tanımının içinde herhangi bir yerde görünebilirse de her göründüğü yerde
+   bir öncekini iptal eder. Hiç <code>ServerName</code> belirtilmemişse,
+   Apache httpd, sunucu ismini sunucunun IP adresinden saptamaya
+   çalışır.</p>
+
+  <p>Belli bir IP adresi ve port çifti için yapılandırma dosyasındaki ilk
+   isme dayalı sankon önemlidir, çünkü başka hiçbir sankonun ServerName veya
+   ServerAlias yönergesi ile eşleşmeyen bu adres ve port çifti için alınmış
+   tüm isteklerde bu sankon kullanılır. Ayrıca, sunucunun <glossary
+   ref="servernameindication">Sunucu İsmi Belirtimi</glossary>ni
+   desteklemediği durumlarda tüm SSL bağlantıları için bu sankon
+   kullanılır.</p>
 
   <p>Her sankon için bazı değerler öntanımlı olarak atanır. Bunların
    başlıcaları:</p>
@@ -179,14 +106,12 @@
   <ol>
    <li>Sankon bir <directive module="core">ServerAdmin</directive>
     yönergesi içermiyorsa,
-    <directive module="core">ResourceConfig</directive>,
-    <directive module="core">AccessConfig</directive>,
     <directive module="core">Timeout</directive>,
     <directive module="core">KeepAliveTimeout</directive>,
     <directive module="core">KeepAlive</directive>,
     <directive module="core">MaxKeepAliveRequests</directive>,
-    <directive module="core">ReceiveBufferSize</directive> ve
-    <directive module="core">SendBufferSize</directive> yönergeleri için
+    <directive module="mpm_common">ReceiveBufferSize</directive> ve
+    <directive module="mpm_common">SendBufferSize</directive> yönergeleri için
     öntanımlı değerler ana_sunucudaki eşdeğerlerinden miras alınır. (Yani,
     bu yönergeler için ana_sunucudaki son değerler miras alınır.)</li>
 
@@ -226,70 +151,67 @@
   <p>Sunucu bir istek durumunda hangi sankonun kullanılacağını şöyle
    belirler:</p>
 
-  <section id="hashtable"><title>Değer çiftleri tablosu aranır</title>
+  <section id="hashtable"><title>IP adresi aranır</title>
+
+  <p>Bir adres ve port için bağlantı ilk alındığında Apache httpd tüm
+   <code>VirtualHost</code> tanımlarında bu çifti arar.</p>
 
-  <p>Bir istemci tarafından bağlantı ilk yapıldığında önce IP-isim çiftleri
-   tablosunda istemcinin bağlandığı IP adresi için bir arama yapılır.</p>
+  <p>Arama başarısız olursa <code>*</code> (herşey) eşleşmelerine
+   bakılır.</p>
 
-  <p>Arama başarısız olursa (IP adresi yoksa) hizmet, istekte belirtilen
-   port için bir <code>_default_</code> sankon varsa, o sankondan, yoksa
-   ana_sunucudan sunulur.</p>
-
-  <p>Eğer çiftler tablosunda IP adresi yoksa port numarası ile eşleştirme
-   çabası ayrıca, diğer isme dayalı sanal konaklardaki gibi ard arda ele
-   alınmayı gerektiren <code>NameVirtualHost *</code> durumundaki bir
-   girdiyle sonuçlanabilir.</p>
-
-  <p>Arama sonucunda tabloda IP adresi bulunursa sonraki adım hizmetin bir
-   IP’ye dayalı sankondan mı yoksa isme dayalı bir sankondan mı
-   sunulacağına karar vermektir.</p>
+  <p>Bir eşleşme bulunamazsa hizmet ana sunucudan sunulur.</p>
+
+  <p>Arama sonucunda bu IP adresi için bulunmuş <code>VirtualHost</code>
+   tanımları varsa sonraki adım hizmetin bir IP’ye dayalı sankondan mı yoksa
+   isme dayalı bir sankondan mı sunulacağına karar vermektir.</p>
 
   </section>
 
   <section id="ipbased"><title>IP’ye dayalı sankon</title>
 
-  <p>Eğer tabloda bulduğumuz girdinin isim alanları boşsa bir IP’ye dayalı
-   sanal konak bulmuşuz demektir. Artık karar vermek için başka bir şey
-   yapmaya gerek yoktur ve istek bu sankondan sunulur.</p>
+  <p>Eğer en iyi eşleşme olarak saptanmış IP adresi ve port çiftini içeren
+   sadece bir <code>VirtualHost</code> yönergesi varsa artık karar vermek
+   için başka bir şey yapmaya gerek yoktur ve istek bu sankondan
+   sunulur.</p>
 
   </section>
 
   <section id="namebased"><title>İsme dayalı sankon</title>
 
-  <p>Tabloda bulduğumuz girdi için bir isim listesi varsa bir isme dayalı
-   sankon sözkonusudur. Bu isim listesi, sankonları, ilgili
-   <code>VirtualHost</code> bölümlerinin yapılandırma dosyasında yer alış
-   sırasına göre içerir.</p>
-
-  <p>Bu listedeki ilk sankon (yapılandırma dosyasında belirtilen IP adresine
-   sahip ilk sankon) en yüksek önceliğe sahiptir ve sunucu ismi
-   belirtilmeyen veya <code>Host:</code> başlık alanı olmayan istekleri bu
-   sankon karşılar.</p>
-
-  <p>Eğer istemci bir <code>Host:</code> başlık alanı ile istek yapmışsa
-   liste bu sankon için aranır ve hizmet <code>ServerName</code> veya
-   <code>ServerAlias</code> ile ilk eşleşmenin sağlandığı sankondan
-   sunulur. <code>Host:</code> alanında bir port belirtilebilirse de Apache
-   daima istemcinin isteği gönderdiği portu gerçek port kabul eder.</p>
-
-  <p>Eğer istemci <code>Host:</code> başlık alanı bulunmayan bir HTTP/1.0
-   isteği yapmışsa istemcinin hangi sankona bağlanmayı denediğini bilemeyiz
-   ve istekteki URI ile mevcut <code>ServerPath</code> değerini
-   eşleştirmeye çalışırız. Listedekilerden ilk eşleşen yola sahip sankondan
-   hizmeti sunarız.</p>
-
-  <p>İstekle eşleşen bir sankon bulunamazsa IP listesinde istemcinin
-   bağlandığı portla eşleşen ilk sankondan hizmeti sunarız.</p>
+  <p>Eğer en iyi eşleşme olarak saptanmış IP adresi ve port çiftini içeren
+   birden fazla <code>VirtualHost</code> yönergesi varsa, sonraki
+   adımlardaki "liste" eşleşen sankonların listesi olup sankonlar listede
+   yapılandırma dosyasındaki yerlerine göre sıralanırlar.</p>
+
+  <p>Bağlantı SSL kullanıyorsa, sunucunun <glossary
+   ref="servernameindication">Sunucu İsmi Belirtimi</glossary>ni
+   desteklediği durumlarda SSL istemci uzlaşımı, istenen konak ismiyle
+   birlikte TLS eklentisini de içeriyorsa, konak ismi, SSL olmayan
+   bağlantılardaki <code>Host:</code> başlığı kullanımına benzer şekilde
+   aşağıdaki gibi kullanılır. Aksi takdirde, SSL bağlantıları için adresin
+   eşleştiği ilk isme dayalı sankon kullanılır. Sunucunun bağlantı için
+   hangi sertifikayı kullanacağını sankon belirlediği için bu önemlidir.</p>
+
+  <p>İstek bir <code>Host:</code> başlık alanı içeriyorsa, listede
+   <code>ServerName</code> veya <code>ServerAlias</code> alanı başlık alanı
+   ile eşleşen ilk sankona bakılır. <code>Host:</code> alanı bir port
+   içerebilirse de Apache httpd bunu yoksayarak daima istemcinin isteği
+   gönderdiği portu gerçek port kabul eder.</p>
+
+  <p>Yapılandırma dosyasındaki belirtilen IP adresiyle eşleşen ilk sankon en
+   yüksek önceliğe sahiptir ve sunucu ismi bilinmeyen ve (bir HTTP/1.0
+   isteği gibi) <code>Host:</code> başlık alanı içermeyen istekleri de
+   yakalar.</p>
 
   </section>
 
   <section id="persistent"><title>Kalıcı bağlantılar</title>
 
-  <p>Yukarıda açıklanan IP araması belli bir TCP/IP oturumunda bir defaya
-   mahsus yapıldığı halde bir kalıcı/KeepAlive bağlantı sırasında her istek
-   için ayrı bir arama yapılır. Başka bir deyişle, bir istemci tek bir
-   kalıcı bağlantı üzerinde farklı isme dayalı sankonlardan sayfa talebinde
-   bulunabilir.</p>
+  <p>Yukarıda açıklanan <em>IP araması</em> belli bir TCP/IP oturumunda
+   <em>bir</em> defaya mahsus yapıldığı halde bir kalıcı/KeepAlive bağlantı
+   sırasında <em>her</em> istek için ayrı bir <em>arama</em> yapılır. Başka
+   bir deyişle, bir istemci tek bir kalıcı bağlantı üzerinde farklı isme
+   dayalı sankonlardan sayfa talebinde bulunabilir.</p>
 
   </section>
 
@@ -305,60 +227,35 @@
 <section id="observations"><title>İzlenimler</title>
 
   <ul>
-   <li>Bir isme dayalı sankon asla bir IP’ye dayalı sankon ile (veya tersi)
-    etkileşime girmez. IP’ye dayalı sankonlara sadece kendi adres
-    kümesindeki bir IP adresi üzerinden erişilebilir, asla başka bir
-    adresten erişilemez. Aynısı isme dayalı sankonlara da uygulanır;
-    onlara sadece bir <code>NameVirtualHost</code> yönergesi ile
-    tanımlanmış adres kümesindeki bir IP adresi üzerinden
-    erişilebilir.</li>
+   <li>İsme dayalı sanal konak işlemleri, sunucunun en iyi eşleşen IP'ye
+    dayalı sanal konağı seçmesinin ardından uygulanır.</li>
+
+   <li>İstemcinin hangi IP adresine bağlandığını umursamıyorsanız, sanal
+    konaklarınızda adres olarak "*" kullanın, böylece yapılandırılmış
+    sankonların hepsine isme dayalı sanal konak işlemleri uygulanır.</li>
 
    <li>Bir IP’ye dayalı sankon için asla <code>ServerAlias</code> ve
     <code>ServerPath</code> değerine bakılmaz.</li>
 
-   <li>Yapılandırma dosyası içinde isme/IP’ye dayalı ve
-    <code>_default_</code> sankonlar ile <code>NameVirtualHost</code>
-    yönergelerinin yer alış sırasının birbirlerine göre bir önemi yoktur.
-    Sıralama sadece aynı IP adresine sahip isme dayalı sankonlar arasında
+   <li>Sıralama sadece aynı IP adresine sahip isme dayalı sankonlar arasında
     önemlidir. Aynı adres kümesine mensup isme dayalı sankonlardan
     yapılandırma dosyasında ilk sırada yer alanı en yüksek önceliğe
     sahiptir.</li>
 
-   <li>Güvenlik saikiyle, eşleştirme işlemi sırasında <code>Host:</code>
-    başlık alanında belirtilen port asla kullanılmaz. Apache daima
-    istemcinin bağlantı kurduğu gerçek portu kullanır.</li>
-
-   <li>Değeri başka bir <code>ServerPath</code> yönergesinin değeri için
-    önek olan bir <code>ServerPath</code> yönergesi yapılandırma
-    dosyasında daha önce yer alıyorsa sonrakiyle eşleşme asla
-    gerçekleşmez. (Bu belirsizliği giderecek bir <code>Host:</code> başlık
-    alanının mümkün olmadığı varsayılır.)</li>
-
-   <li>Eğer tek bir IP adresine sahip IP’ye dayalı iki sankon varsa eşleşme
-    daima yapılandırma dosyasında ilk yer alanla gerçekleşir. Böyle bir
-    şey kasten yapılmaz. Sunucu böyle bir durumu saptadığında hata
-    günlüğünde bir uyarı verecektir.</li>
-
-   <li>Bir <code>_default_</code> sankon sadece istekle eşleşen bir IP
-    adresi bulunamadığında port numarası eşleştiği takdirde isteğe hizmet
-    sunabilir. Port düzeyinde eşleşmenin olabilmesi için isteğin geldiği
-    port ile sankon için belirtilen port eşleşmelidir. Olası tüm portlarla
-    eşleşmeyi sağlamak üzere yıldız imi (<code>_default_:*</code>
-    şeklinde) kullanılabilir. Aynı şey <code>NameVirtualHost *</code>
-    sankonlarına da uygulanır.</li>
+   <li>Eşleştirme işlemi sırasında <code>Host:</code>
+    başlık alanında belirtilen port asla kullanılmaz. Apache httpd daima
+    istemcinin isteği gönderdiği gerçek portu kullanır.</li>
+
+   <li>Eğer aynı IP adresine sahip IP’ye dayalı iki sankon varsa, bunlara
+    örtük olarak isme dayalı sanal konak işlemleri uygulanır. 2.3.11
+    sürümünden beri yeni davranış şekli budur.</li>
 
    <li>Ana_sunucunun bir isteğe hizmet sunabilmesi için istemcinin
     bağlandığı IP adresi ve port hiçbir yerde belirtilmemiş ve
-    <code>_default_</code> dahil hiçbir sankon ile eşleşme sağlanamamış
-    olmalıdır. Başka bir deyişle, istemcinin bağlandığı port ile eşleşen
-    bir <code>_default_</code> sankon olmadıkça adres ve port belirtmeyen
-    bir isteğe ana_sunucu yanıt verecektir.</li>
-
-   <li><code>Host:</code> başlık alanı içermeyen veya hedefi bilinmeyen bir
-    istek geldiği takdirde, eğer bu istemcinin bağlandığı adres ve port
-    için (örneğin, <code>NameVirtualHost</code> ile) tanımlanmış bir isme
-    dayalı sankon varsa bu isteğe ne ana_sunucu ne de bir
-    <code>_default_</code> sankon hizmet sunabilir.</li>
+    hiçbir sankon ile eşleşme sağlanamamış olmalıdır. Başka bir deyişle,
+    istemcinin bağlandığı port ile eşleşen bir <code>_default_</code>
+    sankon olmadıkça adres ve port belirtmeyen bir isteğe ana_sunucu yanıt
+    verecektir.</li>
 
    <li><code>VirtualHost</code> yönergelerinde asla DNS isimleri
     belirtmemelisiniz. Aksi takdirde sunucuyu başlatma sırasında DNS
@@ -381,23 +278,15 @@
    ipuçlarına ilaveten burada da bazı ipuçları bulacaksınız:</p>
 
   <ul>
-   <li>Ana_sunucu tanımlarının hepsini <code>VirtualHost</code>
+   <li>Ana sunucu tanımlarının hepsini <code>VirtualHost</code>
     tanımlarının öncesinde bitirin. Bu ayrıca yapılandırmanızın
     okunabilirliğini de arttırır; <code>VirtualHost</code> tanımlarının
     sonrasına sarkan yapılandırmaların katıştırılması işlemi tüm sanal
     konakları etkileyebilen tanımlar bakımından bir
     karışıklığa/belirsizliğe sebep olabilir.)</li>
-
-   <li>Birbirleriyle ilgili <code>NameVirtualHost</code> ve
-    <code>VirtualHost</code> tanımlarını okunabilirliği arttırmak için
-    gruplayın.</li>
-
-   <li>Değeri başka bir <code>ServerPath</code> için önek olan tanımlamalar
-    yapmaktan kaçının. Bundan kaçınamıyorsanız, yolu uzun olanı yolu kısa
-    olanın öncesine yerleştirin. Örneğin, "ServerPath /abc/def" önce
-    "ServerPath /abc" sonra yer alsın.</li>
   </ul>
 
 </section>
+
 </manualpage>
 

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/examples.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/examples.xml.tr?rev=1309552&r1=1309551&r2=1309552&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/examples.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/examples.xml.tr [utf-8] Wed Apr 4 19:18:01 2012
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 659902:1132802 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1132802 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -30,11 +30,11 @@
 
 <summary>
 
-  <p>Bu belgede sanal konaklarla ile ilgili olarak karşılaşılması olası tüm
-   senaryolara yer verilmeye çalışılmıştır. Buradaki senaryolar, tek bir
-   sunucu üzerinde <a href="name-based.html">isme dayalı</a> veya <a
-   href="ip-based.html">IP’ye dayalı</a> sanal konaklar aracılığıyla çok
-   sayıda sitenin sunumu ile ilgilidir.
+  <p>Bu belgede <a href="index.html">sanal konaklarla</a> ile ilgili olarak
+   karşılaşılması olası tüm senaryolara yer verilmeye çalışılmıştır.
+   Buradaki senaryolar, tek bir sunucu üzerinde <a href="name-
+   based.html">isme dayalı</a> veya <a href="ip-based.html">IP’ye dayalı</a>
+   sanal konaklar aracılığıyla çok sayıda sitenin sunumu ile ilgilidir.
   </p>
 
 </summary>
@@ -64,9 +64,6 @@
   # Apache’nin 80. portu dinlediğinden emin olalım<br />
   Listen 80<br />
   <br />
-  # Sanal konak istekleri için bütün IP adresleri dinlensin.<br />
-  NameVirtualHost *:80<br />
-  <br />
   &lt;VirtualHost *:80&gt;<br />
   <indent>
    DocumentRoot /siteler/mesela<br />
@@ -90,17 +87,17 @@
 
   <p>Yıldız imleri tüm adreslerle eşleşmeyi sağladığından ana sunucu
    (yapılandırma dosyası genelindeki yapılandırma - sunucu geneli)
-   erişilebilir olmayacaktır. <code>mesela.dom</code> yapılandırma
-   dosyasındaki ilk sanal konak olduğundan en yüksek önceliğe sahiptir ve
+   erişilebilir olmayacaktır. Yapılandırma
+   dosyasındaki <code>ServerName mesela.dom</code> yönergeli konak, ilk
+   sanal konak olduğundan en yüksek önceliğe sahiptir ve
    <cite>öntanımlı</cite> veya <cite>baskın</cite> site olarak davranır.
    Yani, hiçbir <code>ServerName</code> yönergesi ile eşleşmeyen bir istek
    alındığında bu istek ilk <code>VirtualHost</code> yapılandırması ile
    karşılanır.</p>
 
   <note><title>Bilginize</title>
-   <p>İsterseniz, <code>*</code> yerine kendi IP adresinizi yazabilirsiniz.
-    Ancak bu durumda bunu hem <code>VirtualHost</code> hem de
-    <code>NameVirtualHost</code> için yapmalısınız:</p>
+   <p>IP adresi ve porta dayalı ayrımı umursamıyorsanız, <code>*</code>
+    yerine kendi IP adresinizi yazabilirsiniz.</p>
 
    <example>
    NameVirtualHost 192.168.1.22<br />
@@ -146,9 +143,6 @@
   ServerName sunucu.faraza.dom<br />
   DocumentRoot /siteler/anasunucu<br />
   <br />
-  # Burası da diğer adres için<br />
-  NameVirtualHost 192.168.2.2<br />
-  <br />
   &lt;VirtualHost 192.168.2.2&gt;<br />
   <indent>
     DocumentRoot /siteler/mesela<br />
@@ -190,9 +184,6 @@
    verebilir.</p>
 
   <example><title>Sunucu yapılandırması</title>
-
-  NameVirtualHost 192.168.1.1<br />
-  NameVirtualHost 172.20.30.40<br />
   <br />
   &lt;VirtualHost 192.168.1.1 172.20.30.40&gt;<br />
   <indent>
@@ -223,21 +214,14 @@
 
   <p>Aynı IP adresine sahip çok sayıda konak ismine sahip olduğunuzu ve
    bunların bazılarının farklı portları kullanmasını istediğinizi
-   varsayalım. <directive module="core">NameVirtualHost</directive>
-   yönergesi ile port tanımlamak suretiyle bunu mümkün kılabilirsiniz.
-   <code>NameVirtualHost&nbsp;<em>isim:port</em></code> tanımı yapmadan
-   veya bunun yerine <directive module="mpm_common">Listen</directive>
-   kullanarak <code>VirtualHost&nbsp;<em>isim:port</em></code> kullanmaya
-   kalkışırsanız, yapılandırmanız çalışmayacaktır.</p>
+   varsayalım. Aşağıdaki örnekte, isim eşleşmesinin, en iyi eşleşen IP
+   adresi ve port çifti saptandıktan sonra yer alması gösterilmiştir. </p>
 
   <example><title>Sunucu yapılandırması</title>
 
   Listen 80<br />
   Listen 8080<br />
   <br />
-  NameVirtualHost 172.20.30.40:80<br />
-  NameVirtualHost 172.20.30.40:8080<br />
-  <br />
   &lt;VirtualHost 172.20.30.40:80&gt;<br />
   <indent>
     ServerName mesela.dom<br />
@@ -348,15 +332,14 @@
  <section id="mixed">
   <title>Hem isme hem de IP‘ye dayalı sanal konaklar</title>
 
-  <p>Bazı adreslerde isme dayalı, bazılarında da IP’ye dayalı sanal konaklar
-   çalışsın istersek...</p>
+  <p>Bir <code>VirtualHost</code> yönergesinde belirtilen bir IP adresi başka
+   bir sanal konakta görünmüyorsa bu sankon kesinlikle IP'ye dayalı bir
+   sanal konaktır.</p>
 
   <example><title>Sunucu yapılandırması</title>
 
   Listen 80<br />
   <br />
-  NameVirtualHost 172.20.30.40<br />
-  <br />
   &lt;VirtualHost 172.20.30.40&gt;<br />
   <indent>
     DocumentRoot /siteler/mesela<br />
@@ -502,7 +485,10 @@
   <p>80. porttan gelen IP adresi belirtilmemiş isteklere
    <code>_default_</code> sanal konağı, diğer portlardan gelen adres
    belirtilmemiş isteklere ise ana sunucu hizmet verecektir.</p>
-  </section>
+
+  <p>Bir sanal konak bildiriminde <code>*</code> kullanımı
+   <code>_default_</code> kullanımından daha yüksek öncelik sağlar.</p>
+  </section>
 
  </section>
 
@@ -517,7 +503,8 @@
    sunmamız lazım.</p>
 
   <p>Çözüm kolay, çünkü yapacağımız sadece <code>VirtualHost</code>
-   yönergesine yeni IP adresini (<code>192.168.2.2</code>) eklemek olacak.</p>
+   yönergesine yeni IP adresini (<code>192.168.2.2</code>) eklemek
+   olacak.</p>
 
   <example>
   <title>Sunucu yapılandırması</title>
@@ -567,14 +554,12 @@
   <example>
   <title>Sunucu yapılandırması</title>
 
-  NameVirtualHost 172.20.30.40<br />
-  <br />
   &lt;VirtualHost 172.20.30.40&gt;<br />
   <indent>
     # ilk sanal konak<br />
     DocumentRoot /siteler/baska<br />
     RewriteEngine On<br />
-    RewriteRule ^/.* /siteler/baska/index.html<br />
+    RewriteRule . /siteler/baska/index.html<br />
     # ...<br />
   </indent>
   &lt;/VirtualHost&gt;<br />

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/fd-limits.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/fd-limits.xml.tr?rev=1309552&r1=1309551&r2=1309552&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/fd-limits.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/fd-limits.xml.tr [utf-8] Wed Apr 4 19:18:01 2012
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 659902:1174747 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1174747 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/index.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/index.xml.tr?rev=1309552&r1=1309551&r2=1309552&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/index.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/index.xml.tr [utf-8] Wed Apr 4 19:18:01 2012
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 420990:1053231 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1053231 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -32,9 +32,10 @@
 <summary>
 
   <p><cite>Sanal Konak</cite> (Virtual Host) terimi tek bir makine üzerinde
-   birden fazla sitenin (www.sirket1.dom, www.sirket2.dom gibi) barındırılma
-   uygulamasını betimler. Sanal konaklar, "<a href="ip-based.html">IP’ye
-   dayalı</a>" veya "<a href="name-based.html">isme dayalı</a>" olabilir;
+   birden fazla sitenin (sirket1.example.com, sirket2.example.com gibi)
+   barındırılma uygulamasını betimler. Sanal konaklar,
+   "<a href="ip-based.html">IP’ye dayalı</a>" veya
+   "<a href="name-based.html">isme dayalı</a>" olabilir;
    birincisinde, her site ayrı bir IP adresinden sunulurken, ikincisinde her
    IP adresinde birden fazla site sunulur. Olayda aynı fiziksel sunucu
    kullanıldığı halde bu sunucu son kullanıcıya görünür değildir.</p>
@@ -45,14 +46,15 @@
    konaklara bazen <em>konağa dayalı</em> sanal konaklar veya <em>IP’ye
    dayanmayan</em> sanal konaklar da denmektedir.</p>
 
-  <p>Aşağıda, Apache’nin 1.3 sürümü ve sonrası için sanal konak desteğini bütün
+  <p>Aşağıda, Apache HTTP Suncusundaki sanal konak desteğini bütün
    ayrıntıları ile açıklayan belgeler listelenmiştir.</p>
 
 </summary>
 
 <seealso><module>mod_vhost_alias</module></seealso>
 <seealso><a href="name-based.html">İsme Dayalı Sanal Konaklar</a></seealso>
-<seealso><a href="ip-based.html">IP Adresine Dayalı Sanal Konaklar</a></seealso>
+<seealso><a href="ip-based.html">IP Adresine Dayalı Sanal Konaklar</a>
+</seealso>
 <seealso><a href="examples.html">Sanal Konak Örnekleri</a></seealso>
 <seealso><a href="fd-limits.html">Dosya Tanıtıcı Sınırları</a></seealso>
 <seealso><a href="mass.html">Kütlesel Sanal Konaklık</a></seealso>
@@ -63,15 +65,16 @@
   <ul>
    <li><a href="name-based.html">İsme Dayalı Sanal Konaklar</a> (Her IP
     adresinde birden fazla site)</li>
-   <li><a href="ip-based.html">IP Adresine Dayalı Sanal Konaklar</a> (Her site
-    için ayrı IP adresi)</li>
+   <li><a href="ip-based.html">IP Adresine Dayalı Sanal Konaklar</a> (Her
+    site için ayrı IP adresi)</li>
    <li><a href="examples.html">Çok kullanılan sanal konak yapılandırma
     örnekleri</a></li>
    <li><a href="fd-limits.html">Dosya Tanıtıcı Sınırları</a> (veya,
    <em>çok fazla günlük dosyası</em>)</li>
    <li><a href="mass.html">Devingen olarak Yapılandırılan Kütlesel Sanal
     Barındırma</a></li>
-   <li><a href="details.html">Konak Eşlemenin Derinliğine İncelenmesi</a></li>
+   <li><a href="details.html">Konak Eşlemenin Derinliğine
+    İncelenmesi</a></li>
   </ul>
 
 </section>
@@ -81,7 +84,6 @@
   <ul>
    <li><directive type="section"
      module="core">VirtualHost</directive></li>
-   <li><directive module="core">NameVirtualHost</directive></li>
    <li><directive module="core">ServerName</directive></li>
    <li><directive module="core">ServerAlias</directive></li>
    <li><directive module="core">ServerPath</directive></li>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/ip-based.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/ip-based.xml.tr?rev=1309552&r1=1309551&r2=1309552&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/ip-based.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/ip-based.xml.tr [utf-8] Wed Apr 4 19:18:01 2012
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 752951:1300910 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1300910 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -26,23 +26,39 @@
 
 <manualpage metafile="ip-based.xml.meta">
 <parentdocument href="./">Sanal Konaklar</parentdocument>
-  <title>Apache’de IP’ye Dayalı Sanal Konak Desteği</title>
+  <title>IP’ye Dayalı Sanal Konak Desteği</title>
 
 <seealso>
 <a href="name-based.html">İsme Dayalı Sanal Konak Desteği</a>
 </seealso>
 
+<section id="explanation"><title>IP'ye dayalı sanal konak desteği nedir</title>
+  <p>IP'ye dayalı sanal konak desteği, bir isteğin alındığı IP adresi ve
+   porta bağlı olarak farklı yönergeleri uygulamak için bir yoldur. Özetle,
+   farklı siteleri farklı portlardan ve arayüzlerden sunmakta
+   kullanılır.</p>
+
+   <p>Çoğu durumda, <a href="name-based.html">isme dayalı sanal konaklar</a>
+    birçok sanal konağın tek bir IP adresi/port çiftini paylaşmasını
+    sağladığından daha kullanışlıdır. Neyi kullanacağınıza karar vermek için
+    <a href="name-based.html#namevip">İsme dayalı ve IP’ye dayalı Sanal
+    Konaklar</a> bölümüne bakınız.</p>
+</section>
+
 <section id="requirements"><title>Sistem gereksinimleri</title>
 
   <p><cite>IP’ye dayalı</cite> deyince, sunucunun <strong>her IP’ye dayalı
-   sanal konak için ayrı bir IP adresi</strong>ne sahip olduğunu anlıyoruz.
-   Bunun olması için, makine ya çok sayıda ağ bağlantısına sahiptir ya da
-   makinede, günümüzde çoğu işletim sistemi tarafından desteklenen sanal
-   arabirimler kullanılıyordur. (Sanal arabirimlerle ilgili ayrıntılar için
-   sistem belgelerinize bakınız; bu konu genellikle IP rumuzları (ip aliases)
-   olarak geçer ve ayarlamak için genellikle "ifconfig" komutu
-   kullanılır.)</p>
-
+   sanal konak için ayrı bir IP adresi/port çifti</strong>ne sahip olduğunu
+   anlıyoruz. Bunun olması için, makine ya çok sayıda ağ bağlantısına
+   sahiptir ya da makinede, günümüzde çoğu işletim sistemi tarafından
+   desteklenen sanal arabirimler ve/veya çok sayıda port kullanılıyordur.
+   (Sanal arabirimlerle ilgili ayrıntılar için sistem belgelerinize bakınız;
+   bu konu genellikle IP rumuzları (ip aliases) olarak geçer ve ayarlamak
+   için genellikle "ifconfig" komutu kullanılır.)</p>
+
+  <p>Apache HTTP Sunucusu terminolojisinde, tek bir IP adresinin çok sayıda
+   TCP portuyla kullanımı IP'ye dayalı sanal konak desteği olarak
+   bilinir.</p>
 </section>
 
 <section id="howto"><title>Apache nasıl ayarlanır?</title>
@@ -58,8 +74,8 @@
    <li>Güvenli bölgeler oluşturmanız gerekiyordur. Örneğin, şirket2’deki hiç
     kimse dosya sistemi üzerinden şirket1’e ait verileri okuyamasın, sadece
     herkes gibi tarayıcı kullanarak okuyabilsin istenebilir. Bu durumda,
-    <directive module="mpm_common">User</directive>,
-    <directive module="mpm_common">Group</directive>,
+    <directive module="mod_unixd">User</directive>,
+    <directive module="mod_unixd">Group</directive>,
     <directive module="mpm_common">Listen</directive> ve
     <directive module="core">ServerRoot</directive> yönergeleri farklı
     değerlerle yapılandırılmış iki ayrı süreç çalıştırmanız gerekir.</li>
@@ -94,7 +110,7 @@
    yönergesi kullanılır. Örnek:</p>
 
   <example>
-  Listen www.birkobi.dom:80
+  Listen 192.0.2.100:80
   </example>
 
   <p>Burada konak ismi yerine IP adresi kullanmanız önerilir (ayrıntılar için
@@ -124,7 +140,7 @@
    DocumentRoot /gruplar/birkobi/belgeler<br />
    ServerName www.birkobi.dom<br />
    ErrorLog /gruplar/birkobi/günlükler/hatalar.log<br />
-   TransferLog /gruplar/birkobi/günlükler/erisim.log
+   CustomLog /gruplar/birkobi/günlükler/erisim.log combined
   </indent>
   &lt;/VirtualHost&gt;<br />
   <br />
@@ -134,7 +150,7 @@
    DocumentRoot /gruplar/digerkobi/belgeler<br />
    ServerName www.digerkobi.dom<br />
    ErrorLog /gruplar/digerkobi/günlükler/hatalar.log<br />
-   TransferLog /gruplar/digerkobi/günlükler/erisim.log
+   CustomLog /gruplar/digerkobi/günlükler/erisim.log combined
   </indent>
   &lt;/VirtualHost&gt;
   </example>
@@ -144,13 +160,17 @@
    <a href="../dns-caveats.html">DNS ile ilgili konular</a>
    belgesine bakınız).</p>
 
+  <p>Belli bir IP adresi veya port kullanımı bunların joker eşdeğerlerine
+   göre daha yüksek öncelik sağlar ve eşleşen bir sanal konak da genel
+   sunucuya göre öncelik alır.</p>
+
   <p>Süreç oluşturmayı denetleyen yönergeler ve bir kaç başka yönerge dışında
    hemen hemen tüm yapılandırma yönergeleri <directive
-   module="core">VirtualHost</directive> bölümleri içinde kullanılabilir. Bir
-   yönergenin <directive module="core">VirtualHost</directive> bölümlerinde
-   kullanılıp kullanılmayacağını öğrenmek için <a
-   href="../mod/directives.html">yönerge dizinini</a> kullanarak yönergenin <a
-   href="../mod/directive-dict.html#Context">Bağlam</a>’ına bakınız.</p>
+   module="core">VirtualHost</directive> bölümleri içinde kullanılabilir.
+   Bir yönergenin <directive module="core">VirtualHost</directive>
+   bölümlerinde kullanılıp kullanılmayacağını öğrenmek için <a
+   href="../mod/directives.html">yönerge dizinini</a> kullanarak yönergenin
+   <a href="../mod/directive-dict.html#Context">Bağlam</a>’ına bakınız.</p>
 
   <p><a href="../suexec.html">suEXEC sarmalayıcısı</a> kullanıldığı takdirde
    <directive module="mod_suexec">SuexecUserGroup</directive> yönergesi de
@@ -159,8 +179,8 @@
 
   <p><em>GÜVENLİK:</em>Günlük dosyalarının yazılacağı yeri belirlerken,
    Apache’yi başlatan kullanıcıdan başka kimsenin yazamayacağı bir yerin
-   seçilmesi bazı güvenlik risklerini ortadan kaldırmak bakımından önemlidir.
-   Ayrıntılar için <a href="../misc/security_tips.html">güvenlik ipuçları</a>
-   belgesine bakınız.</p>
+   seçilmesi bazı güvenlik risklerini ortadan kaldırmak bakımından
+   önemlidir. Ayrıntılar için <a href="../misc/security_tips.html">güvenlik
+   ipuçları</a> belgesine bakınız.</p>
 </section>
 </manualpage>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/mass.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/mass.xml.tr?rev=1309552&r1=1309551&r2=1309552&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/mass.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/mass.xml.tr [utf-8] Wed Apr 4 19:18:01 2012
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 659902:1174747 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1174747 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -31,7 +31,10 @@
 <summary>
 
   <p>Bu belgede sanal konakların sonu belirsiz bir şekilde artışı karşısında
-   Apache httpd sunucusunun nasıl daha verimli kullanılacağı açıklanmıştır.
+   Apache HTTP Sunucusunun nasıl daha verimli kullanılacağı açıklanmıştır.
+   Devingen kitlesel konakları oluşturmak için <module>mod_rewrite</module>
+   modülünün kullanımını açıklayan <a href="../rewrite/vhosts.html">ayrı bir
+   belge</a> de mevcuttur.
   </p>
 
 </summary>
@@ -43,40 +46,35 @@
    <code>&lt;VirtualHost&gt;</code> bölümü içereceği zaman yapılacaklar ile
    ilgilidir.</p>
 
-<example>
-NameVirtualHost 111.22.33.44<br />
-&lt;VirtualHost 111.22.33.44&gt;<br />
-<indent>
-  ServerName         musteri-1.dom<br />
-  DocumentRoot    /siteler/musteri-1.dom/belgeler<br />
-  ScriptAlias /cgi-bin/ /siteler/musteri-1.dom/cgi-bin<br />
-</indent>
-&lt;/VirtualHost&gt;<br />
-&lt;VirtualHost 111.22.33.44&gt;<br />
-<indent>
-  ServerName         musteri-2.dom<br />
-  DocumentRoot    /siteler/musteri-2.dom/belgeler<br />
-  ScriptAlias /cgi-bin/ /siteler/musteri-2.dom/cgi-bin<br />
-</indent>
-&lt;/VirtualHost&gt;<br />
-# blah blah blah<br />
-&lt;VirtualHost 111.22.33.44&gt;<br />
-<indent>
-  ServerName         musteri-N.dom<br />
-  DocumentRoot    /siteler/musteri-N.dom/belgeler<br />
-  ScriptAlias /cgi-bin/ /siteler/musteri-N.dom/cgi-bin<br />
-</indent>
+<pre>
+&lt;VirtualHost 111.22.33.44&gt;
+  ServerName         musteri-1.example.com
+  DocumentRoot    /siteler/musteri-1/belgeler
+  ScriptAlias /cgi-bin/ /siteler/musteri-1/cgi-bin
 &lt;/VirtualHost&gt;
-</example>
 
-  <p>Ana fikir, tüm durağan <code>&lt;VirtualHost&gt;</code>
-   yapılandırmalarını devingen olarak çalışan tek bir
-   <code>&lt;VirtualHost&gt;</code> bölümüyle değiştirmektir. Bunun elbette
-   bazı getirileri olacaktır:</p>
+&lt;VirtualHost 111.22.33.44&gt;
+  ServerName         musteri-2.example.com
+  DocumentRoot    /siteler/musteri-2/belgeler
+  ScriptAlias /cgi-bin/ /siteler/musteri-2/cgi-bin
+&lt;/VirtualHost&gt;
+
+&lt;VirtualHost 111.22.33.44&gt;
+  ServerName         musteri-N.example.com
+  DocumentRoot    /siteler/musteri-N/belgeler
+  ScriptAlias /cgi-bin/ /siteler/musteri-N/cgi-bin
+&lt;/VirtualHost&gt;
+</pre>
+
+  <p>İsteğimiz çok sayıda <code>&lt;VirtualHost&gt;</code> bölümünü devingen
+   olarak çalışan tek bir <code>&lt;VirtualHost&gt;</code> bölümüyle
+   değiştirmektir. Bunun elbette bazı getirileri olacaktır:</p>
 
   <ol>
    <li>Yapılandırma dosyanız küçüleceği için Apache daha çabuk
-    başlatılabilecek ve daha az bellek harcayacaktır.</li>
+    başlatılabilecek ve daha az bellek harcayacaktır. Muhtemelen daha da
+    önemlisi, küçülmüş bir yapılandırmanın bakımı da kolaylaşacağı için
+    hatalar da azalacaktır.</li>
 
    <li>Yeni sanal konakların eklenmesi, DNS’de yeni girdiler oluşturmak ve
     dosya sisteminde bununla ilgili dizinleri açmak dışında biraz daha
@@ -85,11 +83,13 @@ NameVirtualHost 111.22.33.44<br />
   </ol>
 
   <p>Ana götürüsü ise her sanal konak için ayrı birer günlük dosyasına sahip
-   olamayacak olmanızdır. Öte yandan, dosya tanıtıcılarının sınırlı olması
-   nedeniyle bunu yapmayı zaten istemezsiniz. Günlük kayıtları için bir
-   fifo veya bir boru hattı oluşturmak ve diğer uçta çalışan bir süreç
-   vasıtasıyla günlükleri müşterilere paylaştırmak daha iyidir (ayrıca, bu,
-   istatistikleri toplamanızı da kolaylaştırır).</p>
+   olamayacak olmanızdır. Öte yandan, <a href="fd-limits.html">dosya
+   tanıtıcılarının sınırlı olması</a> nedeniyle bunu yapmayı zaten
+   istemezsiniz. Günlük kayıtları için bir <a href="../logs.html#piped">fifo
+   veya bir boru hattı</a> oluşturmak ve diğer uçta çalışan bir süreç
+   vasıtasıyla günlükleri müşterilere paylaştırmak daha iyidir. Böyle bir
+   işlemle ilgili bir örneği <a href="../programs/other.html#split-logfile"
+   >split-logfile</a> aracının belgesinde bulabilirsiniz.</p>
 
 </section>
 
@@ -98,16 +98,18 @@ NameVirtualHost 111.22.33.44<br />
   <p>Bir sanal konak iki bilgiye bakarak belirlenir: IP adresi ve HTTP
    isteğindeki <code>Host:</code> başlığının içeriği. Devingen sanal
    barındırma tekniği, isteği yerine getirmek için kullanılacak dosya
-   yoluna bu bilgiyi kendiliğinden girmek esasına dayanır. Bu, Apache 2.0
-   ile <module>mod_vhost_alias</module> kullanarak oldukça kolay
-   yapılabileceği gibi <module>mod_rewrite</module> da kullanılabilir. Bu
-   modüllerin her ikisi de öntanımlı olarak devre dışıdır. Bu tekniği
-   kullanmak isterseniz Apache’yi yeniden yapılandırıp derleyerek bu iki
-   modülü etkin duruma getirmeniz gerekir.</p>
-
-  <p>Devingen sanal konağı normal bir sanal konak gibi göstermek için bazı
-   şeyleri ’göstermelik’ olarak yapmak gerekir. Bunlardan en önemlisi,
-   Apache tarafından göreli URL’lerden normal URL’leri ve benzerlerini
+   yoluna bu bilgiyi kendiliğinden girmek esasına dayanır. Bu, Apache httpd
+   ile <module>mod_vhost_alias</module> modülünü kullanarak oldukça kolay
+   yapılabileceği gibi <a href="../rewrite/vhosts.html">mod_rewrite modülü
+   de kullanılabilir</a>.</p>
+
+  <p>Bu modüllerin her ikisi de öntanımlı olarak devre dışıdır. Bu tekniği
+   kullanmak isterseniz Apache httpd'yi yeniden yapılandırıp derleyerek bu
+   iki modülü etkin duruma getirmeniz gerekir.</p>
+
+  <p>Devingen sanal konağı normal bir sanal konak gibi göstermek için
+   bazı bilgileri istekten saptamak gerekir. Bunlardan en önemlisi,
+   httpd tarafından göreli URL’lerden normal URL’leri ve benzerlerini
    üretmek için kullanılan sunucu ismidir. Sunucu ismi
    <code>ServerName</code> yönergesi ile yapılandırılır ve CGI’ler
    tarafından <code>SERVER_NAME</code> ortam değişkeni üzerinden
@@ -118,37 +120,36 @@ NameVirtualHost 111.22.33.44<br />
    DNS</code> belirtilmişse, sunucu ismi, sanal konağın IP adresinden
    tersine DNS sorgusu yapılarak elde edilir. Birincisi isme dayalı sanal
    konaklar tarafından ikincisi ise IP’ye dayalı sanal konaklar tarafından
-   kullanılır. Eğer Apache, istekte <code>Host:</code> başlığının olmayışı
+   kullanılır. Eğer httpd, istekte <code>Host:</code> başlığının olmayışı
    veya DNS sorgusunun başarısız olması sebebiyle sunucu ismini elde
    edemezse son çare olarak <code>ServerName</code> yönergesinde yazılı
    değeri kullanır.</p>
 
-  <p>‘Göstermelik’ yapılan şeylerden biri de <code>DocumentRoot</code>
+  <p>Saptanan bilgilerden biri de <code>DocumentRoot</code>
    yönergesi ile yapılandırılan belge kök dizini olup CGI’ler tarafından
    <code>DOCUMENT_ROOT</code> ortam değişkeni üzerinden kullanılır. Normal
    yapılandırmada <module>core</module> modülü tarafından dosya isimlerini
    URI’lere eşlerken kullanılır. Fakat sunucu devingen sanal konakları
    kullanmak üzere yapılandırıldığında, eşleştirmeyi farklı yollardan yapan
-   başka bir modül devreye girer (<code>mod_vhost_alias</code> veya
-   <code>mod_rewrite</code>). <code>DOCUMENT_ROOT</code> ortam değişkenine
-   değerini atamaktan sorumlu olan bu iki modülden biri kullanılmazsa CGI
-   veya SSI belgeleri yanlış değerlerle üretilirler.</p>
+   başka bir modül devreye girer (<module>mod_vhost_alias</module> veya
+   <module>mod_rewrite</module>). <code>DOCUMENT_ROOT</code> ortam
+   değişkenine değerini atamaktan sorumlu olan bu iki modülden biri
+   kullanılmazsa CGI veya SSI belgeleri yanlış değerlerle üretilirler.</p>
 
 </section>
 
-<section id="simple"><title>Basit Devingen Sanal Konaklar</title>
+<section id="simple"><title>mod_vhost_alias ile Kitlesel Sanal Konaklar</title>
 
   <p>Yukarıda <a href="#motivation">Amaç</a> bölümünde özetlenen sanal konak
-   düzenlemesinin <code>mod_vhost_alias</code> kullanarak daha soysal bir
-   tarzda gerçekleştirilmiş halini içeren <code>httpd.conf</code> bölümü
-   aşağıdadır.</p>
+   düzenlemesinin <code>mod_vhost_alias</code> kullanarak gerçekleştirilmiş
+   halini içeren <code>httpd.conf</code> bölümü aşağıdadır.</p>
 
 <example>
 # sunucu ismini Host: başlığından elde edelim<br />
 UseCanonicalName Off<br />
 <br />
-# Bu günlükleme biçiminde ilk alana bakarak<br />
-# sanal konak günlükleri ayrıştırılabilir<br />
+# Bu günlükleme biçiminde split-logfile aracı kullanılarak<br />
+# ilk alana dayalı sanal konak günlükleri ayrıştırılabilir<br />
 LogFormat "%V %h %l %u %t \"%r\" %s %b" vcommon<br />
 CustomLog logs/access_log vcommon<br />
 <br />
@@ -161,27 +162,37 @@ VirtualScriptAlias /siteler/%0/cgi-bin
   <p>Bu yapılandırmayı IP’ye dayalı sanal konaklar için kullanmak isterseniz
    <code>UseCanonicalName Off</code> yerine <code>UseCanonicalName
    DNS</code> yazmanız yeterlidir. Böylece dosya ismine eklenecek konak
-   ismi sanal konağın IP adresinden türetilir.</p>
+   ismi sanal konağın IP adresinden türetilir. <code>%0</code> değişkeni,
+   <code>Host:</code> başlığı ile belirlenen istekteki sunucu isminin
+   ifadesidir.</p>
+
+  <p>Kullanım örnekleri için <module>mod_vhost_alias</module>modülünün
+   belgesine bakınız.</p>
 
 </section>
 
-<section id="homepages"><title>Sanal Kişisel Sayfalar Sistemi</title>
+<section id="homepages"><title>Basitleştirilmiş Kitlesel Sanal Konaklar</title>
 
-  <p>Bu sistem, yukarıdaki yapılandırmanın bir ISS’nin kişisel sayfalar
-   sunucusuna uyarlanmasından başka bir şey değildir. Biraz daha karmaşık
-   bir yapılandırma ile dosya isimlerine <code>/home/kullanıcı/</code>
-   dizinlerini ekleyebiliriz. Farklı olarak her sanal konak için bir tane
-   değil hepsi için bir tane <code>cgi-bin</code> olacaktır.</p>
-
-<example>
-# Son bölüm hariç yukarıdaki yapılandırma, burada...<br />
-<br />
-# sunucu ismine eklenecek dosya isimlerini oluşturalım<br />
-VirtualDocumentRoot /siteler/%2/belgeler<br />
-<br />
-# ortak cgi-bin dizini<br />
-ScriptAlias /cgi-bin/ /siteler/std-cgi/<br />
-</example>
+  <p>Bu sistem, yukarıdaki yapılandırmanın bir ISS’nin sunucusuna
+   uyarlanmasından başka bir şey değildir. <code>%2</code> değişkenini
+   kullanarak, dosya isminde kullanmak üzere sunucu isminin alt dizgelerini
+   seçebiliriz, böylece, örneğin <code>www.user.example.com</code> belgeleri
+   <code>/home/user/www</code> dizininde bulunabilir. Farklı olarak her
+   sanal konak için bir tane değil hepsi için bir tane <code>cgi-bin</code>
+   olacaktır.</p>
+
+  <example>
+   UseCanonicalName Off<br />
+   <br />
+   LogFormat "%V %h %l %u %t \"%r\" %s %b" vcommon<br />
+   CustomLog logs/access_log vcommon<br />
+   <br />
+   # sunucu ismini içerecek dosya isimlerini oluşturalım<br />
+   VirtualDocumentRoot /home/%2/www<br />
+   <br />
+   # ortak cgi-bin dizini<br />
+   ScriptAlias /cgi-bin/ /siteler/std-cgi/<br />
+  </example>
 
   <p><module>mod_vhost_alias</module> belgesinde daha karmaşık
    <code>VirtualDocumentRoot</code> örnekleri vardır.</p>
@@ -190,7 +201,7 @@ ScriptAlias /cgi-bin/ /siteler/std-cgi
 
 <section id="combinations"><title>Aynı Sunucuda Kişisel ve Kurumsal Sanal Konaklar</title>
 
-  <p>Daha karmaşık ayarlamalar yaparak Apache’inin normal
+  <p>Daha karmaşık ayarlamalar yaparak httpd’nin normal
    <code>&lt;VirtualHost&gt;</code> bölümlerini farklı kitlesel sanal konak
    yapılandırmaları için kullanabilirsiniz. Örneğin, bireysel
    müşterileriniz için bir IP adresiniz, kurumsal müşterileriniz için de
@@ -218,7 +229,7 @@ LogFormat "%V %h %l %u %t \"%r\" %s %b" 
 <br />
 &lt;VirtualHost 111.22.33.44&gt;<br />
 <indent>
-  ServerName kurumsal.iss.dom<br />
+  ServerName kurumsal.example.com<br />
   <br />
   CustomLog logs/access_log.kurumsal vcommon<br />
   <br />
@@ -229,7 +240,7 @@ LogFormat "%V %h %l %u %t \"%r\" %s %b" 
 <br />
 &lt;VirtualHost 111.22.33.45&gt;<br />
 <indent>
-  ServerName bireysel.iss.dom<br />
+  ServerName bireysel.example.com<br />
   <br />
   CustomLog logs/access_log.bireysel vcommon<br />
   <br />
@@ -244,13 +255,14 @@ LogFormat "%V %h %l %u %t \"%r\" %s %b" 
     module="core">ServerName</directive> yönergesi içermezse ilgili IP
     için ters DNS sorgusu yapılır. Eğer sorgudan elde edilen isim
     sunucunun ismi değilse bu istenmeyen duruma bir çözüm olarak bir
-    bilgilendirme bölümü (<code>ServerName isimsiz.iss.dom</code>)
+    bilgilendirme bölümü (örn, <code>ServerName bilgi.example.com</code>)
     eklenebilir.</p>
   </note>
 
 </section>
 
-<section id="ipbased"><title>IP’ye dayalı sanal konakları daha verimli kılmak</title>
+<section id="ipbased">
+  <title>IP’ye dayalı sanal konakları daha verimli kılmak</title>
 
   <p><a href="#simple">İlk örnekte</a> IP’ye dayalı sanal konaklar için
    kullanılmak istenirse yapılandırmada neyin nasıl değiştirileceği
@@ -275,131 +287,18 @@ VirtualScriptAliasIP /siteler/%0/cgi-bi
 
 </section>
 
-<section id="simple.rewrite"><title><code>mod_rewrite</code> ile Kurumsal Müşteriler Sistemi</title>
+<section id="simple.rewrite">
+  <title><code>mod_rewrite</code> ile Kitlesel Sanal Konaklar</title>
 
-  <p>Buradaki <code>httpd.conf</code> bölümü de <a href="#simple">ilk
-   örnekteki</a> gibi elde edilmiştir. İlk yarı, bazı değişiklikler dışında
-   yukarıdaki örneğe çok benzer. Bu değişiklikler yapılandırmanın
-   <code>mod_rewrite</code> bölümünün düzgün çalışması ve geriye doğru
-   uyumluluk için gereklidir. İkinci yarı, asıl işi yapan
-   <code>mod_rewrite</code> yapılandırmasını içerir.</p>
-
-  <p>Biraz uzmanlık gerektiren bazı kısımlar var: Öntanımlı olarak
-   <code>mod_rewrite</code> diğer (<code>mod_alias</code>, vs. gibi) URI
-   dönüşüm modüllerinden önce çalışır. Dolayısıyla bu modülleri kullanmak
-   isterseniz, <code>mod_rewrite</code>’ı bunlara izin verecek şekilde
-   yapılandırmalısınız. Ayrıca her devingen sanal konağa eşdeğer bir
-   <code>ScriptAlias</code> yapmak için de biraz büyü yapmak gerekir.</p>
-
-<example>
-# Sunucu ismini Host: başlığınıdan alalım.<br />
-UseCanonicalName Off<br />
-<br />
-# Günlük dosyasından bilgileri ayıklayabilelim.<br />
-LogFormat "%{Host}i %h %l %u %t \"%r\" %s %b" vcommon<br />
-CustomLog logs/access_log vcommon<br />
-<br />
-&lt;Directory /siteler/hosts&gt;<br />
-<indent>
-  # ScriptAlias için yaptıklarımızla CGI betiklerini<br />
-  # çalışmaya zorlayamayacağımızdan ExecCGI burada gerekli.<br />
-  Options FollowSymLinks ExecCGI<br />
-</indent>
-&lt;/Directory&gt;<br />
-<br />
-# İşin zor yanına geldik.<br />
-<br />
-RewriteEngine On<br />
-<br />
-# Host: başlığından elde edilen sunucu isminde harf<br />
-# büyüklükleri çeşitli olabilir. Hepsini küçük harf yapalım.<br />
-RewriteMap lowercase int:tolower<br />
-<br />
-## önce normal belgelerle anlaşalım:<br />
-# Alias /icons/ çalışsın - diğer rumuzlar için yineleyelim<br />
-RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/icons/<br />
-# CGI’ler de çalışsın.<br />
-RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/cgi-bin/<br />
-# Biraz da büyü yapalım.<br />
-RewriteRule ^/(.*)$ /siteler/${lowercase:%{SERVER_NAME}}/belgeler/$1<br />
-<br />
-## Artık CGI’lerle anlaşabiliriz. - Bir eylemci isteyelim.<br />
-RewriteCond %{REQUEST_URI} ^/cgi-bin/<br />
-RewriteRule ^/(.*)$ /siteler/${lowercase:%{SERVER_NAME}}/cgi-bin/$1 [H=cgi-script]<br />
-<br />
-# Bu kadar!
-</example>
+  <p>Kitlesel sanal barındırma <module>mod_rewrite</module> modülü kullanarak
+   da gerçeklenebilir. Ya basitçe <directive module="mod_rewrite"
+   >RewriteRule</directive> yönergelerini kullanırsınız ya da daha karmaşık
+   olarak sanal konak tanımlarınızı harici bir yerde tutar ve bunlara
+   <directive module="mod_rewrite">RewriteMap</directive> yönergesini
+   kullanarak erişirsiniz. Bu teknikler ayrıntılı olarak
+   <a href="../rewrite/vhosts.html">rewrite belgelerinde</a>
+   açıklanmıştır.</p>
 
 </section>
 
-<section id="homepages.rewrite"><title><code>mod_rewrite</code> ile Kişisel Sayfalar Sistemi</title>
-
-  <p>Burada da <a href="#homepages">ikinci örnekte</a> yaptıklarımızı
-   yapıyoruz.</p>
-
-<example>
-RewriteEngine on<br />
-<br />
-RewriteMap  lowercase int:tolower<br />
-<br />
-# CGI’ler çalışsın.<br />
-RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/cgi-bin/<br />
-<br />
-# konak ismi doğru mu bakalım yoksa RewriteRule çalışmaz.<br />
-RewriteCond ${lowercase:%{SERVER_NAME}} ^www\.[a-z-]+\.isp\.dom$<br />
-<br />
-# URI’nin başına sanal konak ismini ekleyelim.<br />
-# [C], bunu bitirdikten sonra, sonraki rewrite ile devam et demek.<br />
-RewriteRule ^(.+) ${lowercase:%{SERVER_NAME}}$1 [C]<br />
-<br />
-# Artık asıl dosya ismini oluşturabiliriz.<br />
-RewriteRule ^www\.([a-z-]+)\.isp\.dom/(.*) /home/$1/$2<br />
-<br />
-# Ortak CGI dizinini tanımlayalım.<br />
-ScriptAlias /cgi-bin/ /siteler/std-cgi/
-</example>
-
-</section>
-
-<section id="xtra-conf"><title>Sanal konaklar için ayrı bir yapılandırma dosyası kullanmak</title>
-
-  <p>Burada, sanal konak isimlerinden belge kök dizini elde ederken
-   <module>mod_rewrite</module> modülünün daha gelişkin özelliklerinden
-   yararlanarak isimleri ayrı bir dosyadan okutacağız. Bu, esnekliği
-   artırır ama daha karmaşık bir yapılandırma gerekir.</p>
-
-  <p>Aşağıdaki içeriğe sahip bir <code>vhost.map</code>dosyamız olsun:</p>
-
-<example>
-musteri-1.dom /siteler/kurumsal/1<br />
-musteri-2.dom /siteler/kurumsal/2<br />
-# ...<br />
-musteri-N.dom /siteler/kurumsal/N<br />
-</example>
-
-  <p><code>httpd.conf</code> dosyamız da şunları içerecektir:</p>
-
-<example>
-RewriteEngine on<br />
-<br />
-RewriteMap  lowercase int:tolower<br />
-<br />
-# Eşlem dosyasını tanımlayalım<br />
-RewriteMap  vhost   txt:/siteler/conf/vhost.map<br />
-<br />
-# Rumuzları yukarıdaki gibi halledelim.<br />
-RewriteCond %{REQUEST_URI}        !^/icons/<br />
-RewriteCond %{REQUEST_URI}        !^/cgi-bin/<br />
-RewriteCond ${lowercase:%{SERVER_NAME}} ^(.+)$<br />
-# Eşlemeyi dosyalar için de yapalım.<br />
-RewriteCond ${vhost:%1}         ^(/.*)$<br />
-RewriteRule ^/(.*)$           %1/belgeler/$1<br />
-<br />
-RewriteCond %{REQUEST_URI}        ^/cgi-bin/<br />
-RewriteCond ${lowercase:%{SERVER_NAME}} ^(.+)$<br />
-RewriteCond ${vhost:%1}         ^(/.*)$<br />
-RewriteRule ^/(.*)$           %1/cgi-bin/$1 [H=cgi-script]
-</example>
-
-</section>
 </manualpage>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/name-based.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/name-based.xml.tr?rev=1309552&r1=1309551&r2=1309552&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/name-based.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/name-based.xml.tr [utf-8] Wed Apr 4 19:18:01 2012
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 659902:1301398 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1301398 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -40,45 +40,59 @@
 Barındırma</a></seealso>
 <seealso><a href="examples.html">Çok kullanılan sanal konak yapılandırma
 örnekleri</a></seealso>
-<seealso><a href="examples.html#serverpath">ServerPath yapılandırma örneği</a>
-</seealso>
 
 <section id="namevip"><title>İsme dayalı ve IP’ye dayalı Sanal Konaklar</title>
 
-  <p>IP’ye dayalı sanal konaklarda sunulacak sanal konağı doğru tespit
-   edebilmek için bağlantının yapıldığı IP adresine bakılır. Bu bakımdan her
-   konak için ayrı bir IP adresine gereksinim vardır. İsme dayalı sanal
-   konaklarda ise sunucu, istemcinin HTTP başlığının bir parçası olarak
-   gönderdiği konak adını kullanır. Bu teknikte aynı IP adresini çok sayıda
-   farklı konak kullanabilir.</p>
+  <p><a href="ip-based.html">IP’ye dayalı sanal konaklar</a>da sunulacak
+   sanal konağı doğru tespit edebilmek için bağlantının yapıldığı IP
+   adresine bakılır. Bu bakımdan her konak için ayrı bir IP adresine
+   gereksinim vardır.</p>
+
+  <p>İsme dayalı sanal konaklarda ise sunucu, istemcinin HTTP başlığının bir
+   parçası olarak gönderdiği konak adını kullanır. Bu teknikte aynı IP
+   adresini çok sayıda farklı konak kullanabilir.</p>
 
   <p>İsme dayalı sanal barındırma nispeten daha kolaydır, çünkü her konak
    ismini doğru IP adresiyle eşlemek için DNS sunucunuzu yapılandırdıktan
    sonra Apache HTTP sunucusunu farklı konak isimlerini tanıyacak şekilde
    yapılandırmanız yeterli olur. İsme dayalı sanal barındırma ayrıca zaten
    kıt olan IP adreslerine talebi de azaltır. Bu nedenle, IP’ye dayalı sanal
-   konakları kullanmanızı gerektirecek çok özel bir sebep olmadıkça isme
-   dayalı sanal konaklar kullanmalısınız. IP’ye dayalı sanal konakların
-   kullanımını gerektirebilecek bazı durumlar:</p>
-
-  <ul>
-    <li>Bazı tarihi istemciler isme dayalı sanal konaklarla uyumlu değildir.
-     İsme dayalı sanal konakların çalışması için istemcinin HTTP Host
-     başlığı göndermesi gerekir. Bu da HTTP/1.1 desteği gerektirir.
-     Günümüzdeki HTTP/1.0 istemcileri bir eklenti olarak HTTP/1.1’i de
-     desteklemektedir. Tarihi eser haline gelmiş HTTP/1.1 desteği
-     bulurmayan eski istemcileri hala isme dayalı sanal konaklarla
-     desteklemek isterseniz bu belgenin sonunda bunu mümkün kılabilecek bir
-     tekniğe yer verilmiştir.</li>
-
-    <li>İsme dayalı sanal konaklar SSL portokolünün doğası gereğince SSL’li
-     güvenli sunucular için kullanılamazlar.</li>
-
-    <li>Bazı işletim sistemlerinin ve ağ donanımlarının gerçekleştirdiği
-     band genişliği yönetim teknikleri IP adresleri farklı olmadığı sürece
-     konaklar arasında ayrım yapamazlar.</li>
-  </ul>
+   konakları kullanmanızı gerektiren donanım kullanmadıkça isme dayalı
+   sanal konaklar kullanmalısınız. İstemci uyumuna bağlı IP’ye dayalı
+   sanal barındırma için eskiden varolan sebepler genel amaçlı bir HTTP
+   sunucusu için artık uygulanabilir değildir.</p>
+
+  <p>İsme dayalı sanal barındırma, IP'ye dayalı sanal barındırma seçim
+   algoritmasını kullanmaz, yani uygun sunucu ismini arama işlemi sadece en
+   iyi IP'ye dayalı adrese sahip sanal konaklar arasında gerçekleşir.</p>
+
+</section>
 
+<section id="alg">
+ <title>Sunucu isme dayalı sanal konaklardan uygun olanını nasıl seçer</title>
+
+  <p>İsme dayalı sanal konak çözümlemesinin ilk adımının IP'ye dayalı
+   çözümleme olduğunun anlaşılması çok önemlidir. İsme dayalı sanal konak
+   çözümlemesi en uygun isme dayalı sanal konağı seçerken önce en iyi IP'ye
+   dayalı eşleşme adaylarının sayısını azaltır, sonra bunlar arasından en
+   uygununu seçer. Tüm <code>VirtualHost</code> yönergelerinde IP adresi
+   yerine joker kullanımı bu IP'ye dayalı eşlemeyi yersiz kılar.</p>
+
+  <p>Bir istek geldiğinde, sunucu, istekte kullanılan IP adresi ve portu ile
+   en iyi eşleşen <directive type="section" module="core"
+   >VirtualHost</directive> bileşenini bulur. Bu IP adresi ve port çifti ile
+   eşleşen birden fazla sanal konak varsa, Apache httpd istekte kullanılan
+   sunucu ismini <directive module="core" >ServerName</directive> ve
+   <directive module="core">ServerAlias</directive> yönergelerindeki
+   isimlerle karşılaştırır.</p>
+
+ <section id="defaultvhost">
+  <title>Bir IP adresi ve port çifti için öntanımlı isme dayalı sankon</title>
+  <p><directive module="core" >ServerName</directive> ve
+   <directive module="core">ServerAlias</directive> yönergelerinde bir
+   eşleşme bulunamazsa, Apache httpd bu çift ile eşleşen <strong>sanal
+   konaklar listesindeki ilk sanal konağı</strong> kullanır.</p>
+ </section>
 </section>
 
 <section id="using"><title>İsme Dayalı Sanal Konakların Kullanımı</title>
@@ -89,85 +103,68 @@ Barındırma</a></seealso>
   </modulelist>
 
   <directivelist>
-	<directive module="core">DocumentRoot</directive>
-	<directive module="core">NameVirtualHost</directive>
-	<directive module="core">ServerAlias</directive>
-	<directive module="core">ServerName</directive>
-	<directive module="core">ServerPath</directive>
-	<directive module="core" type="section">VirtualHost</directive>
+   <directive module="core">DocumentRoot</directive>
+   <directive module="core">ServerAlias</directive>
+   <directive module="core">ServerName</directive>
+   <directive module="core" type="section">VirtualHost</directive>
   </directivelist>
 </related>
 
-  <p>İsme dayalı sanal konakları kullanmak için, bu konaklar için istekleri
-   kabul edecek sunucuya IP adresini (ve muhtemelen portu da)
-   belirtmelisiniz. Bu işlem <directive
-   module="core">NameVirtualHost</directive> yönergesiyle yapılır. Normal
-   şartlar altında sunucu üzerinde bütün IP adreslerinin kullanılması
-   gerekir; bunun için <directive module="core">NameVirtualHost</directive>
-   yönergesine argüman olarak <code>*</code> belirtebilirsiniz. Çok sayıda
-   port kullanmayı planlıyorsanız (SSL çalıştırmak gibi), argümana
-   <code>*:80</code> şeklinde port ekleyebilirsiniz. Yalnız, <directive
-   module="core">NameVirtualHost</directive> yönergesinde bir IP adresi
-   belirtmiş olmakla sunucunun kendiliğinden o IP adresini dinlemeyeceğine
-   dikkat ediniz. Bu konuda ayrıntılı bilgi edinmek için <a
-   href="../bind.html">Apache’nin kullanacağı adreslerin ve portların
-   ayarlanması</a> belgesine bakınız. Ayrıca, sunucuda, burada belirttiğiniz
-   IP adresine sahip bir ağ arabirimi olmalıdır.</p>
-
-  <p>Sonraki adım sunacağınız her konak için ayrı bir <directive
-   type="section" module="core">VirtualHost</directive> bölümü oluşturmaktır.
-   <directive type="section" module="core">VirtualHost</directive>
-   yönergesinin argümanı ile eşleşen bir <directive
-   module="core">NameVirtualHost</directive> yönergesi tanımlanmış olmalıdır
-   (değer normalde "*:80" olacaktır). Her <directive type="section"
-   module="core">VirtualHost</directive> bölümü içinde sunulan konağı
-   belirtmek üzere en azından bir adet <directive
-   module="core">ServerName</directive> yönergesine ve konak içeriğinin dosya
-   sisteminde bulunduğu yeri gösteren bir <directive
-   module="core">DocumentRoot</directive> yönergesine
-   ihtiyacınız olacaktır.</p>
+  <p>İlk adım sunacağınız her konak için ayrı bir <directive type="section"
+   module="core">VirtualHost</directive> bölümü oluşturmaktır. Her
+   <directive type="section" module="core" >VirtualHost</directive> bölümü
+   içinde sunulan konağı belirtmek üzere en azından bir adet <directive
+   module="core">ServerName</directive> yönergesine ve konak içeriğinin
+   dosya sisteminde bulunduğu yeri gösteren bir <directive
+   module="core">DocumentRoot</directive> yönergesine ihtiyacınız
+   olacaktır.</p>
 
   <note><title>Ana konağı unutmayın</title>
-    <p>Mevcut sitenize sanal konaklar eklerseniz, mevcut siteniz için de bir
-     <directive type="section" module="core">VirtualHost</directive> bölümü
-     oluşturmalısınız. Bu sanal konak bölümü içinde kullanacağınız
-     <directive module="core">ServerName</directive> ve <directive
-     module="core">DocumentRoot</directive> yönergelerinin argümanları, bu
-     yönergelerin sunucu geneli için belirttiğiniz değerlerini
-     içermelidir. Bu sanal konağı yapılandırma dosyanızdaki ilk sanal konak
-     yapın ki, öntanımlı konak olsun.</p>
+   <p>Mevcut <directive type="section" module="core">VirtualHost</directive>
+    yönergelerinin hiçbiriyle eşleşmeyen bir istek için, sunucu veya konak
+    ismine bakılmaksızın genel sunucu yapılandırmanız kullanılır.</p>
+
+   <p>Mevcut sitenize isme dayalı bir sanal konak eklerseniz ve bu sanal
+    konak ana sunucunun IP adresi ve portuna sahipse, ana sunucuya yapılan
+    istekler için bu sanal konak kullanılır. Bu bakımdan, <directive
+    module="core">ServerName</directive> yönergesi ana sunucununki ile aynı
+    olan bir <a href="#defaultvhost">öntanımlı sanal konak</a> oluşturmak
+    akıllıca olacaktır. Aynı arayüz ve portu kullanan fakat farklı
+    yapılandırmalara sahip diğer alan isimlerinin sanal konakları (yani
+    öntanımlı olmayanlar) bu öntanımlı sanal konağın sonrasına
+    yerleştirilmelidir.</p>
   </note>
 
-  <p>Örnek olarak, <code>www.biralan.tld</code> adresinden sitenizi sunmakta
-   olduğunuzu ve bunun yanına aynı IP adresini kullanan
-   <code>www.digeralan.tld</code> sanal konağını eklemek istediğinizi
+  <p>Örnek olarak, <code>site1.example.com</code> adresinden sitenizi
+   sunmakta olduğunuzu ve bunun yanına aynı IP adresini kullanan
+   <code>site2.example.com</code> sanal konağını eklemek istediğinizi
    varsayalım. Bunun için <code>httpd.conf</code> dosyanıza basitçe şu
    satırları ekleyebilirsiniz:</p>
 
   <example>
-    NameVirtualHost *:80<br />
-    <br />
     &lt;VirtualHost *:80&gt;<br />
     <indent>
-      ServerName www.biralan.tld<br />
-      ServerAlias biralan.tld *.biralan.tld<br />
-      DocumentRoot /siteler/biralan<br />
+      #İlk sanal konak aynı zamanda *:80 için de öntanımlıdır.
+      ServerName site1.example.com<br />
+      ServerAlias example.com<br />
+      DocumentRoot /siteler/site1<br />
     </indent>
     &lt;/VirtualHost&gt;<br />
     <br />
     &lt;VirtualHost *:80&gt;<br />
-    <indent>ServerName www.digeralan.tld<br />
-      DocumentRoot /siteler/digeralan<br />
+    <indent>
+      ServerName site2.example.com<br />
+      DocumentRoot /siteler/site2<br />
     </indent>
     &lt;/VirtualHost&gt;<br />
   </example>
 
-  <p>İsterseniz, <directive module="core">NameVirtualHost</directive> ve
-   <directive type="section" module="core">VirtualHost</directive>
-   yönergelerinde argüman olarak <code>*</code> yerine doğrudan bir IP adresi
-   belirtebilirsiniz. Hatta, daha sonra, isme dayalı sanal konakları bir IP
-   adresinden ve IP’ye dayalı olanları veya isme dayalı diğer bir sanal konak
-   grubunu diğer IP adreslerinden sunmak isteyebilirsiniz.</p>
+  <p>İsterseniz, <directive type="section" module="core"
+   >VirtualHost</directive> yönergesinde argüman olarak <code>*</code>
+   yerine doğrudan bir IP adresi belirtebilirsiniz. Hatta, daha sonra, isme
+   dayalı sanal konakları bir IP adresinden ve IP’ye dayalı olanları veya
+   isme dayalı diğer bir sanal konak grubunu diğer IP adreslerinden sunmak
+   isteyebilirsiniz.</p>
 
   <p>Çoğu sunucunun birden fazla isim ile erişilebilir olması istenir. Bu,
    <directive type="section" module="core">VirtualHost</directive> bölümü
@@ -177,19 +174,26 @@ Barındırma</a></seealso>
    için bölüm içine şu satırı ekleyebilirsiniz:</p>
 
   <example>
-    ServerAlias biralan.tld *.biralan.tld
+    ServerAlias example.com *.example.com
   </example>
 
-  <p>Böylece <code>biralan.tld</code> alanındaki tüm konaklar için gelen
-   isteklere <code>www.biralan.tld</code> sanal konağından hizmet sunulmuş
+  <p>Böylece <code>example.com</code> alanındaki tüm konaklar için gelen
+   isteklere <code>www.example.com</code> sanal konağından hizmet sunulmuş
    olur. Konak isimleriyle eşleşmek üzere dosya ismi kalıp karakterleri
-   <code>*</code> ve <code>?</code> kullanılabilir. Şüphesiz bu isimleri sırf
-   <directive module="core">ServerName</directive> veya
+   <code>*</code> ve <code>?</code> kullanılabilir. Şüphesiz bu isimleri
+   sırf <directive module="core">ServerName</directive> veya
    <code>ServerAlias</code> yönergesinde belirtmiş olmakla bu isimleri
    erişilebilir kılamazsınız. Öncelikle, bu isimleri sunucunuzdaki IP
    adresleriyle eşlemek üzere yapılandıracağınız bir DNS sunucunuz
    olmalıdır.</p>
 
+  <p>İsme dayalı sanal konaklardan en iyi eşleşme kümesinde olanlar
+   yapılandırmada göründükleri sıraya göre işleme sokulur. Joker
+   kullanımları arasında fark gözetilmeksizin <directive module="core"
+   >ServerName</directive> veya <directive module="core"
+   >ServerAlias</directive> yönergesi eşleşen ilk sanal konak
+   kullanılır.</p>
+
   <p>Son olarak, sanal konak yapılandırmanıza, <directive type="section"
    module="core">VirtualHost</directive> bölümlerinin içine başka yönergeler
    yerleştirerek ince ayar çekebilirsiniz. Çoğu yönerge bu bölümlere
@@ -202,78 +206,6 @@ Barındırma</a></seealso>
    yapılandırma yönergelerinden sadece sanal konak bölümlerinde geçersiz
    kılınmamış olanlar kullanılacaktır.</p>
 
-  <p>Sunucuya bir istek geldiğinde, sunucu önce IP adresiyle eşleşmesi olası
-   <directive module="core">NameVirtualHost</directive> bölümleri var mı diye
-   bakar. Varsa, IP adresini eşleştirmek için <directive
-   module="core">NameVirtualHost</directive> bölümlerine tek tek bakar ve
-   istenen konak ismi ile eşleşen bir <directive module="core"
-   >ServerName</directive> veya <code>ServerAlias</code> yönergesi bulmaya
-   çalışır. Bir tane bulduğunda, sunucu için onun yapılandırmasını kullanır.
-   İsimle eşleşen bir sanal konak bulamazsa IP adresiyle eşleşen <strong>ilk
-   sanal konağın</strong> yapılandırmasını kullanır.</p>
-
-  <p>Bir önkabul olarak yapılandırma dosyasında rastlanan ilk sanal konak
-   <em>öntanımlı</em> sanal konaktır. IP adresi bir sanal konakla eşleştiği
-   takdirde <em>ana sunucunun</em> <directive module="core"
-   >DocumentRoot</directive> değeri <strong>asla</strong> kullanılmayacaktır.
-   Sanal konaklardan hiçbiriyle eşleşmeyen istekler için özel bir
-   yapılandırmanız olsun isterseniz, bu yapılandırmayı yapılandırma
-   dosyanızdaki ilk <directive type="section"
-   module="core">VirtualHost</directive> bölümüne yerleştirmeniz
-   yetecektir.</p>
-
 </section>
 
-<section id="compat"><title>Artık Tarihe Karışmış Tarayıcılarla Uyumluluk</title>
-
-  <p>Evvelce de bahsedildiği gibi, isme dayalı sanal konakların gerektiği gibi
-   çalışması için gerekli veriyi göndermeyen bazı istemciler vardır. Bu
-   istemcilere daima o IP adresinin yapılandırma dosyasındaki ilk sanal
-   konağının (isme dayalı <cite>başat</cite> sanal konak) sayfaları
-   gönderilir.</p>
-
-  <note><title>Ne kadar eski?</title>
-  <p>Lütfen dikkat edin, eski deyince gerçekten de antika demek istiyoruz.
-   Günümüzde bu tür tarayıcılara rastlamanız neredeyse imkansızdır. Günümüz
-   tarayıcılarının hepsi isme dayalı sanal konakların gerektirdiği
-   <code>Host</code> başlığını gönderirler.</p>
-  </note>
-
-  <p>Olayı fazla germeden <directive module="core">ServerPath</directive>
-   yönergesini kullanarak sorunun çevresinden dolanmak mümkündür:</p>
-
-  <p>Örnek yapılandırma:</p>
-
-  <example>
-    NameVirtualHost 111.22.33.44<br />
-    <br />
-    &lt;VirtualHost 111.22.33.44&gt;<br />
-    <indent>
-      ServerName www.biralan.tld<br />
-      ServerPath /biralan<br />
-      DocumentRoot /siteler/biralan<br />
-    </indent>
-    &lt;/VirtualHost&gt;<br />
-  </example>
-
-  <p>Bu ne anlama geliyor? Anlamı, "<code>/biralan</code>" ile başlayan her
-   URI isteği <code>www.biralan.tld</code> sanal konağı tarafından sunulacak,
-   demektir. Yani, tüm istemcilerin
-   <code>http://www.biralan.tld/biralan/</code> olarak eriştiği yere
-   <code>Host:</code> başlığı gönderen istemciler
-   <code>http://www.biralan.tld/</code> olarak erişirler.</p>
-
-  <p>Bunu gerçekleştirebilmek için başat sanal konağın baş sayfasına
-   <code>http://www.biralan.tld/biralan/</code> için bir bağ koyduktan sonra
-   sanal konağın sayfalarında ya tamamen göreli bağlar
-   ("<code>dosya.html</code>", "<code>../simgeler/resim.png</code>" gibi)
-   veya <code>/biralan/</code> ile öncelenmiş bağlar
-   ("<code>http://www.biralan.tld/biralan/muht/dosya.html</code>" veya
-   "<code>/biralan/muht/dosya.html</code>" gibi) kullanın.</p>
-
-  <p>Bu işlem biraz disiplin gerektirse de bu yazılanlara sıkı sıkıya bağlı
-   kalarak hem eski hem de yeni tarayıcıların sayfalarınızı doğru
-   görüntülemesini sağlamış olursunuz.</p>
-
-</section>
 </manualpage>Mime
View raw message