httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r1309552 [2/4] - in /httpd/httpd/trunk/docs/manual: mod/ programs/ vhosts/
Date Wed, 04 Apr 2012 19:18:02 GMT

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.xml.tr?rev=1309552&r1=1309551&r2=1309552&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.xml.tr [utf-8] Wed Apr 4 19:18:01 2012
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 813376:1302855 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1305164 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -37,11 +37,12 @@
 </description>
 <syntax>AcceptFilter <var>protocol</var> <var>kabul_süzgeci</var></syntax>
 <contextlist><context>server config</context></contextlist>
-<compatibility>Windows'ta Apache 2.3.3 ve sonrasında diğerlerinde Apache
-2.1.5 ve sonrasında mevcuttur.</compatibility>
+<compatibility>Windows'ta Apache httpd 2.3.3 ve sonrasında diğerlerinde Apache
+httpd 2.1.5 ve sonrasında mevcuttur.</compatibility>
 
 <usage>
-  <p>Bu yönerge protokol türüne göre bir dinleme soketinin işletim
+  <p>Bu yönerge <directive>Protocol</directive> yönergesinde belirtilen
+   protokol türüne göre bir dinleme soketinin işletim
    sistemine özgü en iyilemelerini etkin kılar. İşletim sistemi çekirdeği
    için temel önerme veri alınıncaya kadar veya HTTP isteğinin tamamı
    tamponlanana kadar sunucu sürecine bir soket tahsis etmemektir.
@@ -58,6 +59,12 @@
 
   <example>AcceptFilter nntp none</example>
 
+  <p>Öntanımlı protokol isimleri port 443 için <code>https</code> ve tüm
+   diğer portlar için <code>http</code>'dir. Dinlenmesi için başka bir port
+   ile ilgili bir protokol belirtmek isterseniz <directive
+   module="mpm_common">Listen</directive> yönergesine <var>protokol</var>
+   argümanını ekleyin.</p>
+
   <p>FreeBSD için öntanımlı değerler:</p>
   <example>
     AcceptFilter http httpready <br/>
@@ -111,6 +118,7 @@
    vpn sürücüleri gibi bazı sanal ağ sağlayıcılar veya spam, virus veya
    casus yazılım süzgeçleri için kullanışlıdır.</p>
 </usage>
+<seealso><directive>Protocol</directive></seealso>
 </directivesynopsis>
 
 <directivesynopsis>
@@ -123,7 +131,7 @@
 <context>virtual host</context><context>directory</context>
 <context>.htaccess</context></contextlist>
 <override>FileInfo</override>
-<compatibility>Apache 2.0.30 ve sonrasında mevcuttur.</compatibility>
+<compatibility>Apache httpd 2.0.30 ve sonrasında mevcuttur.</compatibility>
 
 <usage>
   <p>Bu yönerge, istekte dosya isminden sonra (dizinde belirtilen dosya
@@ -273,98 +281,41 @@
 </directivesynopsis>
 
 <directivesynopsis>
-<name>AddOutputFilterByType</name>
-<description>Belli bir ortam türüne bir çıktı süzgeci atar.</description>
-<syntax>AddOutputFilterByType <var>süzgeç</var>[;<var>süzgeç</var>...]
-<var>ortam-türü</var> [<var>ortam-türü</var>] ...</syntax>
-<contextlist><context>server config</context>
-<context>virtual host</context><context>directory</context>
-<context>.htaccess</context></contextlist>
-<override>FileInfo</override>
-<compatibility>2.0.33 ve sonrasında mevcuttur; Apache 2.1 ve sonrasında
-kullanımı önerilmemektedir.</compatibility>
-
-<usage>
-  <p>Bu yönerge yanıtın <glossary ref="mime-type">ortam türü</glossary>ne
-   bağlı olarak bir istek için belli bir <a href="../filter.html">çıktı
-   süzgecini</a> etkin kılar. Aşağıda açıklanan belli başlı sorunlardan
-   dolayı bu yönergenin kullanımı önerilmemektedir. Aynı işlevsellik
-   <module>mod_filter</module> kullanarak sağlanabilmektedir.</p>
-
-  <p>Aşağıdaki örnekte <module>mod_deflate</module> modülünce sağlanan
-   <code>DEFLATE</code> süzgeci kullanılmıştır. Bu süzgeç,
-   <code>text/html</code> veya <code>text/plain</code> olarak yaftalanmış
-   tüm çıktıyı (ister durağan ister devingen olsun) istemciye göndermeden
-   önce sıkıştırır.</p>
-
-  <example>
-   AddOutputFilterByType DEFLATE text/html text/plain
-  </example>
-
-  <p>İçeriğin birden fazla süzgeç tarafından işlenmesini isterseniz süzgeç
-   isimlerini noktalı virgüllerle ayırarak belirtebilirsiniz. Ayrıca, bu
-   süzgeçlerin her biri için ayrı bir
-   <directive>AddOutputFilterByType</directive> yönergesi belirtmek de
-   mümkündür.</p>
-
-  <p>Aşağıdaki yapılandırma <code>text/html</code> olarak yaftalanmış tüm
-   betik çıktılarının önce <code>INCLUDES</code> sonra da
-   <code>DEFLATE</code> süzgecinden geçirilmesine sebep olur.</p>
-
-  <example>
-  &lt;Location /cgi-bin/&gt;<br />
-  <indent>
-   Options Includes<br />
-   AddOutputFilterByType INCLUDES;DEFLATE text/html<br />
-  </indent>
-  &lt;/Location&gt;
-  </example>
-
-  <note type="warning"><title>Ek Bilgi</title>
-   <p>Süzgeçlerin <directive>AddOutputFilterByType</directive> ile etkin
-    kılınması bazı durumlarda kısmen bazılarında da tamamen başarısızlığa
-    uğrayabilir. Örneğin, <glossary ref="mime-type">ortam türü</glossary>
-    saptanamadığı takdirde hiçbir süzgeç uygulanmaz. Süzgeçlerin
-    uygulanacağına emin olmak isterseniz, bir kaynağa içerik türünü
-    örneğin, <directive module="mod_mime">AddType</directive> veya
-    <directive module="core">ForceType</directive> ile açıkça
-    atayabilirsiniz. Ayrıca, içerik türünü (bir nph-olmayan) CGI betiği
-    içinde ayarlamak da bu güvenceyi sağlar.</p>
-
-  </note>
-</usage>
-
-<seealso><directive module="mod_mime">AddOutputFilter</directive></seealso>
-<seealso><directive module="core">SetOutputFilter</directive></seealso>
-<seealso><a href="../filter.html">Süzgeçler</a></seealso>
-</directivesynopsis>
-
-<directivesynopsis>
 <name>AllowEncodedSlashes</name>
 <description>Kodlanmış dosya yolu ayracı içeren URL’lere izin verilip
  verilmeyeceğini belirler.</description>
-<syntax>AllowEncodedSlashes On|Off</syntax>
+<syntax>AllowEncodedSlashes On|Off|NoDecode</syntax>
 <default>AllowEncodedSlashes Off</default>
 <contextlist><context>server config</context><context>virtual host</context>
 </contextlist>
-<compatibility>Apache 2.0.46 ve sonrasında mevcuttur.</compatibility>
+<compatibility>Apache httpd 2.0.46 ve sonrasında mevcuttur. NoDecode seçeneği
+ Apache httpd 2.3.12 ve sonrasında mevcuttur.</compatibility>
 
 <usage>
   <p><directive>AllowEncodedSlashes</directive> yönergesi kodlanmış dosya
    yolu ayracı içeren URL’lere izin verir (<code>/</code> yerine
    <code>%2F</code> ve ek olarak <code>\</code> için ilgili sistemlerde
-   <code>%5C</code> kullanılmış URL’ler). Normalde böyle URL’ler bir 404
+   <code>%5C</code> kullanılmış URL’ler).</p>
+
+  <p><code>Off</code> öntanımlı değeriyle, böyle URL’ler bir 404
    (Nesne bulunamadı) hatasıyla reddedilirler.</p>
 
+  <p><code>On</code> değeriyle, böyle URL’ler kabul edilir ve kodlanmış
+   dosya yolu ayraçları kodlanmış diğer karakterler gibi çözümlenir.</p>
+
+  <p><code>NoDecode</code> değeriyle, böyle URL’ler kabul edilir fakat
+   kodlanmış dosya yolu ayraçları çözümlenmeden kodlanmış halde
+   bırakılır.</p>
+
   <p><directive>AllowEncodedSlashes</directive> <code>On</code>, çoğunlukla
    <code>PATH_INFO</code> ile bir arada kullanıldığı zaman
    kullanışlıdır.</p>
 
   <note><title>Ek Bilgi</title>
-   <p>Kodlanmış bölü çizgilerine izin vermek bu kodlamanın karakter olarak
-    çözümleneceği anlamına gelmez. URL içindeki <code>%2F</code> veya
-    <code>%5C</code>’ler (sadece ilgili sistemlerde), tıpkı normal
-    URL’lere yapıldığı gibi, oldukları gibi bırakılırlar.</p>
+   <p>Kodlanmış bölü çizgileri yol bilgisi için gerekliyse bir güvenlik
+   ölçütü olarak <code>NoDecode</code> kullanımı şiddetle önerilir.
+   Kodlanmış bölü çizgilerinin çözümlenmesine izin vermek güvensiz olması
+   olası yollara izin vermek olurdu.</p>
   </note>
 </usage>
 <seealso><directive module="core">AcceptPathInfo</directive></seealso>
@@ -376,7 +327,7 @@ kullanımı önerilmemektedir.</compatib
  yönerge türleri belirtilir.</description>
 <syntax>AllowOverride All|None|<var>yönerge-türü</var>
 [<var>yönerge-türü</var>] ...</syntax>
-<default>AllowOverride All</default>
+<default>AllowOverride None (2.3.9 ve sonrası), AllowOverride All (2.3.8 ve öncesi)</default>
 <contextlist><context>directory</context></contextlist>
 
 <usage>
@@ -394,9 +345,10 @@ kullanımı önerilmemektedir.</compatib
    module="core">Directory</directive> bölümlerinde geçerlidir.
   </note>
 
-  <p>Yönergeye değer olarak <code>None</code> belirtilirse <a
-   href="#accessfilename">.htaccess</a> dosyaları tamamen yok sayılır. Bu
-   durumda, sunucu dosya sisteminde rastladığı <code>.htaccess</code>
+  <p>Bu yönergeye ve <directive module="core">AllowOverrideList</directive>
+   yönergesine değer olarak <code>None</code> belirtilirse
+   <a href="#accessfilename">.htaccess</a> dosyaları tamamen yok sayılır.
+   Bu durumda, sunucu dosya sisteminde rastladığı <code>.htaccess</code>
    dosyalarını okumaya dahi çalışmayacaktır.</p>
 
   <p>Bu yönergeye <code>All</code> değeri atanırsa, .htaccess <a
@@ -409,7 +361,7 @@ kullanımı önerilmemektedir.</compatib
   <dl>
    <dt>AuthConfig</dt>
 
-   <dd><directive module="mod_authn_dbm">AuthDBMGroupFile</directive>,
+   <dd><directive module="mod_authz_dbm">AuthDBMGroupFile</directive>,
     <directive module="mod_authn_dbm">AuthDBMUserFile</directive>,
     <directive module="mod_authz_groupfile">AuthGroupFile</directive>,
     <directive module="mod_authn_core">AuthName</directive>,
@@ -461,7 +413,8 @@ kullanımı önerilmemektedir.</compatib
     <directive module="mod_autoindex">AddIconByType</directive>,
     <directive module="mod_autoindex">DefaultIcon</directive>,
     <directive module="mod_dir">DirectoryIndex</directive>,
-    <directive module="mod_autoindex">FancyIndexing</directive>,
+    <a href="mod_autoindex.html#indexoptions.fancyindexing"
+    ><code>FancyIndexing</code></a>,
     <directive module="mod_autoindex">HeaderName</directive>,
     <directive module="mod_autoindex">IndexIgnore</directive>,
     <directive module="mod_autoindex">IndexOptions</directive>,
@@ -472,11 +425,38 @@ kullanımı önerilmemektedir.</compatib
    <dt>Limit</dt>
 
    <dd>Konak erişimini denetleyen
-    <directive module="mod_authz_host">Allow</directive>,
-    <directive module="mod_authz_host">Deny</directive> ve
-    <directive module="mod_authz_host">Order</directive>
+    <directive module="mod_access_compat">Allow</directive>,
+    <directive module="mod_access_compat">Deny</directive> ve
+    <directive module="mod_access_compat">Order</directive>
     yönergelerinin kullanımına izin verilir.</dd>
 
+   <dt>Nonfatal=[Override|Unknown|All]</dt>
+
+   <dd><a href="#accessfilename">.htaccess</a> dosyalarındaki sözdizimi
+    hatalarının ölümcül olarak ele alınmaması için
+    <code>AllowOverride</code> yönergesinin kullanımına izin verir; bunun
+    yerine bir dahili sunucu hatasına sebep olur, izin verilmeyen veya
+    tanınmayan yönergeler yoksayılır ve günlüğe bir uyarı çıktılanır:
+    <ul>
+     <li><strong>Nonfatal=Override</strong> ile
+      <code>AllowOverride</code> tarafından yasaklanmış yönergeler
+      ölümcül olarak ele alınmaz.</li>
+     <li><strong>Nonfatal=Unknown</strong> ile bilinmeyen yönergeler
+      ölümcül olarak ele alınmaz. Yazım hatalarını ve mevcut olmayan bir
+      modül tarafından gerçeklenmiş yönergeleri kapsar.</li>
+     <li><strong>Nonfatal=All</strong> ile yukarıdakilerin ikisi de
+      ölümcül olarak ele alınmaz.</li>
+    </ul>
+    <p>Geçerli bir yönergedeki yazım hatalarının hala dahili bir sunucu
+     hatasına sebep olacağına dikkat ediniz.</p>
+    <note type="warning"><title>Güvenlik</title>
+     Ölümcül olmayan hatalar <a href="#accessfilename">.htaccess</a>
+     kullanıcıları için güvenlikle ilgili sorunlara yol açabilir. Örneğin
+     <code>AllowOverride AuthConfig</code>'e izin vermezse kullanıcıların
+     siteye erişimini kısıtlayan yapılandırma iptal edilmiş olur.
+   </note>
+   </dd>
+
    <dt>Options[=<var>seçenek</var>,...]</dt>
 
    <dd>Dizinlere özgü özellikleri denetleyen
@@ -485,7 +465,18 @@ kullanımı önerilmemektedir.</compatib
     kullanımına izin verilir. <directive
     module="core">Options</directive> komutunda belirtilecek seçenekler
     bir eşit işaretinden sonra aralarına sadece virgül konarak
-    (boşluksuz) belirtilebilir.</dd>
+    (boşluksuz) belirtilebilir.
+
+   <note><title>Options'ın örtük iptali</title>
+   <p><a href="#accessfilename">.htaccess</a> dosyalarında kullanılabilen
+    seçenek listesi bu yönergeyle sınırlanabilirse de herhangi bir
+    <directive module="core">Options</directive> yönergesine izin
+    verildiği sürece miras alınmış diğer seçenekler göreli olmayan
+    sözdizimi kullanılarak iptal edilebilir. Başka bir deyişle, bu
+    mekanizma diğerlerinin değerlerini korumasına izin verirken belli bir
+    seçeneği değerini korumaya zorlayamaz.
+   </p></note>
+   </dd>
   </dl>
 
   <p>Örnek:</p>
@@ -505,6 +496,68 @@ kullanımı önerilmemektedir.</compatib
 </usage>
 
 <seealso><directive module="core">AccessFileName</directive></seealso>
+<seealso><directive module="core">AllowOverrideList</directive></seealso>
+<seealso><a href="../configuring.html">Yapılandırma Dosyaları</a></seealso>
+<seealso><a href="../howto/htaccess.html">.htaccess Dosyaları</a></seealso>
+</directivesynopsis>
+
+<directivesynopsis>
+<name>AllowOverrideList</name>
+<description><code>.htaccess</code> dosyalarında izin verilecek yönergeler tek tek belirtilir</description>
+<syntax>AllowOverrideList None|<var>yönerge</var>
+[<var>yönerge-türü</var>] ...</syntax>
+<default>AllowOverrideList None</default>
+<contextlist><context>directory</context></contextlist>
+
+<usage>
+  <p>Sunucu bir <code>.htaccess</code> dosyası (<directive
+   module="core">AccessFileName</directive> tarafından belirtildiği gibi)
+   bulduğunda önceki yapılandırma yönergelerini geçersiz kılabilen bu
+   dosyada hangi yönergelerin bildirildiğini bilmek ister.</p>
+
+  <note><title>Sadece &lt;Directory&gt; bölümlerinde kullanılabilir</title>
+   <directive>AllowOverrideList</directive> sadece <directive
+   type="section" module="core">Directory</directive> bölümlerinde düzenli
+   ifadeler olmaksızın belirtilmişse kullanılabilir; <directive
+   type="section" module="core">Location</directive>, <directive
+   module="core" type="section">DirectoryMatch</directive> veya <directive
+   type="section" module="core">Files</directive> bölümlerinde değil.
+  </note>
+
+  <p>Bu yönergeye ve <directive module="core">AllowOverride</directive>
+   yönergesine <code>None</code> atanmışsa
+   <a href="#accessfilename">.htaccess</a> dosyaları tamamen yoksayılır. Bu
+   durumda sunucu dosya sistemindeki <code>.htaccess</code> dosyalarını
+   okumaya bile çalışmayacaktır.</p>
+
+  <p>Örnek:</p>
+
+  <example>
+   AllowOverride None<br />
+   AllowOverrideList Redirect RedirectMatch
+  </example>
+
+  <p>Yukarıdaki örnekte sadece <code>Redirect</code> ve
+   <code>RedirectMatch</code> yönergelerine izin verilmektedir. Tüm
+   diğerleri dahili bir sunucu hatasına sebep olacaktır.</p>
+
+  <p>Örnek:</p>
+
+  <example>
+   AllowOverride AuthConfig<br />
+   AllowOverrideList CookieTracking CookieName
+  </example>
+
+  <p>Yukarıdaki örnekte <directive module="core">AllowOverride
+   </directive> yönergesi <code>AuthConfig</code> yönerge grubuna izin
+   verirken <directive>AllowOverrideList</directive> yönergesi
+   <code>FileInfo</code> yönerge grubundan yalnız iki yönergeye izin
+   vermektedir. Tüm diğerleri dahili bir sunucu hatasına sebep
+   olacaktır.</p>
+</usage>
+
+<seealso><directive module="core">AccessFileName</directive></seealso>
+<seealso><directive module="core">AllowOverride</directive></seealso>
 <seealso><a href="../configuring.html">Yapılandırma Dosyaları</a></seealso>
 <seealso><a href="../howto/htaccess.html">.htaccess Dosyaları</a></seealso>
 </directivesynopsis>
@@ -520,11 +573,11 @@ kullanımı önerilmemektedir.</compatib
 <compatibility>Sadece NetWare’de geçerlidir.</compatibility>
 
 <usage>
-  <p>Bu yönerge Apache’inin CGI bekitlerini çalıştırmak için kullanacağı
-   yorumlayıcıyı nasıl bulacağını denetlemek için kullanılır. Örneğin,
-   <code>CGIMapExtension sys:\foo.nlm .foo</code> satırı <code>.foo</code>
-   uzantılı CGI betik dosyalarının FOO yorumlayıcıya aktarılmasını
-   sağlar.</p>
+  <p>Bu yönerge Apache httpd’nin CGI bekitlerini çalıştırmak için
+   kullanacağı yorumlayıcıyı nasıl bulacağını denetlemek için kullanılır.
+   Örneğin, <code>CGIMapExtension sys:\foo.nlm .foo</code> satırı
+   <code>.foo</code> uzantılı CGI betik dosyalarının FOO yorumlayıcıya
+   aktarılmasını sağlar.</p>
 </usage>
 </directivesynopsis>
 
@@ -571,6 +624,38 @@ kullanımı önerilmemektedir.</compatib
 </directivesynopsis>
 
 <directivesynopsis>
+<name>DefaultRuntimeDir</name>
+<description>Sunucunun çalışma anı dosyaları için temel dizin</description>
+<syntax>DefaultRuntimeDir <var>dizin-yolu</var></syntax>
+<default>DefaultRuntimeDir DEFAULT_REL_RUNTIMEDIR (logs/)</default>
+<contextlist><context>server config</context></contextlist>
+
+<usage>
+  <p><directive>DefaultRuntimeDir</directive> yönergesi sunucunun çalışma
+   anında oluşturacağı dosyaların (paylaşımlı bellek, kilitler, vb.)
+   saklanacağı dizini belirtmekte kullanılır. Göreli bir yol belirtilirse
+   tam yol <directive>ServerRoot</directive> yönergesinde belirtilene
+   göreli olacaktır.</p>
+
+  <example><title>Example</title>
+   DefaultRuntimeDir scratch/
+  </example>
+
+  <p><directive>DefaultRuntimeDir</directive> için öntanımlı yer derleme
+   sırasında <code>DEFAULT_REL_RUNTIMEDIR</code> #define satırı ile
+   değiştirilebilir.</p>
+
+  <p>Bilgi: <directive>ServerRoot</directive> bu yönergeden önce belirtilmiş
+   olmalıdır, aksi takdirde temel dizin için öntanımlı
+   <directive>ServerRoot</directive> kullanılır.</p>
+
+</usage>
+<seealso><directive>ServerRoot</directive> üzerindeki izinlerin düzgün olarak
+nasıl ayarlanacağını öğrenmek için:
+<a href="../misc/security_tips.html#serverroot">güvenlik ipuçları</a></seealso>
+</directivesynopsis>
+
+<directivesynopsis>
 <name>DefaultType</name>
 <description>Değeri <code>none</code> olduğu takdirde, bu yönergenin bir
 uyarı vermekten başka bir etkisi yoktur. Önceki sürümlerde, bu yönerge,
@@ -582,9 +667,9 @@ türünü belirlerdi.</description>
 <context>directory</context><context>.htaccess</context>
 </contextlist>
 <override>FileInfo</override>
-<compatibility><code>none</code> değeri Apache 2.2.7 ve sonrasında mevcuttur.
-Diğer tüm seçenekler Apache'nin 2.3.x ve sonraki sürümleri için iptal
-edilmiştir.</compatibility>
+<compatibility><code>none</code> değeri Apache httpd 2.2.7 ve sonrasında
+mevcuttur. Diğer tüm seçenekler Apache httpd'nin 2.3.x ve sonraki sürümleri
+için iptal edilmiştir.</compatibility>
 <usage>
  <p>Bu yönerge iptal edilmiştir. Yapılandırma dosyalarının geriye
   uyumluluğunu sağlamak için, öntanımlı bir ortam türünün olmadığını
@@ -607,25 +692,44 @@ edilmiştir.</compatibility>
 
 <directivesynopsis>
 <name>Define</name>
-<description>Bir değişkenin mevcudiyetini betimler.</description>
-<syntax>Define <var>değişken-ismi</var></syntax>
-<contextlist><context>server config</context></contextlist>
+<description>Bir değişken tanımlar</description>
+<syntax>Define <var>değişken-ismi</var> [<var>değişken-değeri</var>]</syntax>
+<contextlist><context>server config</context><context>virtual host</context>
+<context>directory</context></contextlist>
 
 <usage>
-  <p><program>httpd</program>’yi <code>-D</code>
-   seçeneğiyle çalıştırmaya eşdeğerdir.</p>
-
-  <p>Bu yönerge, başlatma betiğinde <code>-D</code> seçeneğinin
-   argümanlarını değiştirme gereği duymaksızın <directive module="core"
-   type="section">IfDefine</directive> bölümlerini kullanıma sokmak için
-   kullanılabilir.</p>
+  <p>Tek değiştirgeli biçemi <program>httpd</program>’yi <code>-D</code>
+   seçeneğiyle çalıştırmaya eşdeğerdir. Bu yönerge, başlatma betiğinde
+   <code>-D</code> seçeneğinin argümanlarını değiştirme gereği duymaksızın
+   <directive module="core" type="section">IfDefine</directive> bölümlerini
+   kullanıma sokmak için kullanılabilir.</p>
+
+  <p>Buna ek olarak, ikinci değiştirge belirtilirse yapılandırma değişkenine
+   bu değer atanır. Değişken yapılandırmada <code>${VAR}</code> sözdizimi
+   ile kullanılabilir. Değişken daima küresel olarak tanımlı olup
+   yapılandırma bölümünü sarmalayan etki alanı ile sınırlanmaz.</p>
+
+  <example>
+   &lt;IfDefine TEST&gt;<br/>
+   &nbsp;&nbsp;Define servername test.example.com<br/>
+   &lt;/IfDefine&gt;<br/>
+   &lt;IfDefine !TEST&gt;<br/>
+   &nbsp;&nbsp;Define servername www.example.com<br/>
+   &nbsp;&nbsp;Define SSL<br/>
+   &lt;/IfDefine&gt;<br/>
+  </example>
+
+  <p><directive module="mod_rewrite">RewriteMap</directive> sözdizimi ile
+   karışmalardan kaçınmak için değişken isimleri ikinokta ":" karakterleri
+   içeremez.</p>
 </usage>
 </directivesynopsis>
 
 <directivesynopsis type="section">
 <name>Directory</name>
 <description>Sadece ismi belirtilen dosya sistemi dizininde ve bunun
- altdizinlerinde uygulanacak bir yönerge grubunu sarmalar.</description>
+ altdizinlerinde ve bunların içeriğinde uygulanacak bir yönerge grubunu
+ sarmalar.</description>
 <syntax>&lt;Directory <var>dizin-yolu</var>&gt;
 ... &lt;/Directory&gt;</syntax>
 <contextlist><context>server config</context><context>virtual host</context>
@@ -634,7 +738,8 @@ edilmiştir.</compatibility>
 <usage>
   <p><directive type="section">Directory</directive> ve
    <code>&lt;/Directory&gt;</code> sadece ismi belirtilen dosya sistemi
-   dizininde ve bunun altdizinlerinde uygulanacak bir yönerge grubunu
+   dizininde, bunun altdizinlerinde ve bu dizinlerin içindeki dosyalara
+   uygulanacak bir yönerge grubunu
    sarmalamakta kullanılır. Bir dizin bağlamında kullanılabilecek her
    yönergeye izin verilir. <var>dizin-yolu</var> bir dizinin tam yolu
    olabileceği gibi Unix kabuk tarzı bir dosya ismi eşleştirme kalıbı da
@@ -656,8 +761,8 @@ edilmiştir.</compatibility>
 
   <note>
    <p><var>dizin-yolu</var> argümanlarını belirtirken dikkatli
-    olmalısınız: Apache’nin dosyalara erişmekte kullandığı dosya sistemi
-    yolu ile bire bir eşleşmelidir. Belli bir
+    olmalısınız: Apache httpd’nin dosyalara erişmekte kullandığı dosya
+    sistemi yolu ile bire bir eşleşmelidir. Belli bir
     <code>&lt;Directory&gt;</code> dizinine uygulanan yönergeler, aynı
     dizine farklı bir yoldan, örneğin başka bir sembolik bağ üzerinden
     erişilen dosyalara uygulanmayacaktır.</p>
@@ -687,7 +792,7 @@ edilmiştir.</compatibility>
    </indent>
    &lt;/Directory&gt;<br />
    <br />
-   &lt;Directory /home/&gt;<br />
+   &lt;Directory /home&gt;<br />
    <indent>
     AllowOverride FileInfo<br />
    </indent>
@@ -730,9 +835,9 @@ edilmiştir.</compatibility>
    ve buna ilişkin <directive type="section">Directory</directive>
    uygulanacaktır.</p>
 
-  <p><strong><code>&lt;Directory /&gt;</code> için öntanımlı Apache
-  erişiminin <code>Allow from All</code> oluşuna dikkat ediniz. Bunu şöyle
-  bir blokla değiştirmeniz,</strong></p>
+  <p><strong><code>&lt;Directory /&gt;</code> için öntanımlı erişimin  tüm
+   erişime izin vermek oluşuna dikkat ediniz. Bunu şöyle bir blokla
+   değiştirmeniz,</strong></p>
 
   <example>
    &lt;Directory /&gt;<br />
@@ -755,15 +860,14 @@ edilmiştir.</compatibility>
    type="section">LimitExcept</directive> bölümü içinde bulunamazlar.</p>
 </usage>
 <seealso>Bir istek alındığında farklı yapılandırma bölümlerinin nasıl bir
- arada ele alındığının anlatıldığı <a
- href="../sections.html">&lt;Directory&gt;, &lt;Location&gt; ve
- &lt;Files&gt; bölümleri nasıl çalışır?</a> belgesine de bakınız.</seealso>
+ arada ele alındığının açıklaması için <a href="../sections.html">
+ &lt;Directory&gt;, &lt;Location&gt; ve &lt;Files&gt; bölümleri nasıl
+ çalışır?</a> belgesine bakınız.</seealso>
 </directivesynopsis>
 
 <directivesynopsis type="section">
 <name>DirectoryMatch</name>
-<description>Bir düzenli ifade ile eşleşen dosya sistemi dizininde ve bunun
- altdizinlerinde uygulanacak bir yönerge grubunu sarmalar.</description>
+<description>Bir düzenli ifade ile eşleşen dosya sistemi dizinlerinin içeriklerine uygulanacak bir yönerge grubunu sarmalar.</description>
 <syntax>&lt;DirectoryMatch <var>düzifd</var>&gt;
 ... &lt;/DirectoryMatch&gt;</syntax>
 <contextlist><context>server config</context><context>virtual host</context>
@@ -773,7 +877,7 @@ edilmiştir.</compatibility>
   <p><directive type="section">DirectoryMatch</directive> and
   <code>&lt;/DirectoryMatch&gt;</code> yönergeleri <directive
    module="core" type="section">Directory</directive> gibi sadece ismi
-   belirtilen dosya sistemi dizininde ve bunun altdizinlerinde uygulanacak
+   belirtilen dosya sistemi dizininde ve içindeki dosyalarda uygulanacak
    bir yönerge grubunu sarmalamakta kullanılır. Tek farkla argüman olarak
    bir <glossary ref="regex">düzenli ifade</glossary> alır. Örnek:</p>
 
@@ -783,15 +887,28 @@ edilmiştir.</compatibility>
 
   <p>yönergesi <code>/www/</code> içindeki üç rakamdan oluşan dizinlerle
    eşleşecektir.</p>
+
+  <note><title>Uyumluluk</title>
+   2.3.9 öncesinde, bu yönerge örtük olarak (<directive module="core"
+   type="section">Directory</directive> gibi) alt dizinlere de uygulanırdı
+   ve satır sonu simgesi ($) ile eşleşemezdi. 2.3.9 ve sonrasında, sadece
+   ifade ile eşleşen dizinler sarmalanan yönerge grubundan etkilenmektedir.
+  </note>
+
+  <note><title>Sondaki bölü çizgileri</title>
+   Bu yönerge bir bölü çizgisi ile sonlanan veya sonlanmayan dizinler için
+   yapılan isteklere uygulanır, dolayısıyla satır sonuna ($) çıpalanmış
+   ifadeler dikkatli yazılmalıdır.
+  </note>
 </usage>
 <seealso>Normal <directive type="section">Directory</directive>
  bölümlerindeki yönergelerle düzenli ifadelerin nasıl karıştırıldığının bir
  açıklaması için <directive type="section"
  module="core">Directory</directive> yönergesine bakınız.</seealso>
-<seealso>Bir istek alındığında farklı yapılandırma bölümlerinin nasıl bir arada
- ele alındığının açıklaması için <a
- href="../sections.html">&lt;Directory&gt;, &lt;Location&gt; ve
- &lt;Files&gt; bölümleri nasıl çalışır?</a> belgesine bakınız.</seealso>
+<seealso>Bir istek alındığında farklı yapılandırma bölümlerinin nasıl bir
+ arada ele alındığının açıklaması için <a href="../sections.html">
+ &lt;Directory&gt;, &lt;Location&gt; ve &lt;Files&gt; bölümleri nasıl
+ çalışır?</a> belgesine bakınız.</seealso>
 </directivesynopsis>
 
 <directivesynopsis>
@@ -812,7 +929,7 @@ edilmiştir.</compatibility>
    DocumentRoot /usr/web
   </example>
 
-  <p>yapılandırması ile <code>http://www.my.host.com/index.html</code>
+  <p>yapılandırması ile <code>http://my.example.com/index.html</code>
    isteği <code>/usr/web/index.html</code> ile eşleştirilir.
    <var>dizin-yolu</var> ile göreli dosya yolu belirtildiği takdirde belge
    kök dizininin <directive module="core">ServerRoot</directive> ile
@@ -825,6 +942,93 @@ edilmiştir.</compatibility>
  ile Eşlenmesi</a></seealso>
 </directivesynopsis>
 
+<directivesynopsis type="section">
+<name>Else</name>
+<description>Önceki bir <directive type="section" module="core">If</directive> veya <directive type="section" module="core">ElseIf</directive> bölümünün koşulu, çalışma anında bir istek tarafından yerine getirilmediği takdirde uygulanacak yönergeleri içerir</description>
+<syntax>&lt;Else&gt; ... &lt;/Else&gt;</syntax>
+<contextlist><context>server config</context><context>virtual host</context>
+<context>directory</context><context>.htaccess</context>
+</contextlist>
+<override>All</override>
+
+<usage>
+  <p><directive type="section">Else</directive> sadece ve sadece aynı etki
+   alanındaki en son <directive type="section">If</directive> veya
+   <directive type="section">ElseIf</directive> bölümü uygulanmamışsa
+   kapsadığı yönergeleri uygular. Örneğin:</p>
+
+  <example>
+    &lt;If "-z req('Host')"&gt;<br/>
+    ...<br/>
+    &lt;/If&gt;<br/>
+    &lt;Else&gt;<br/>
+    ...<br/>
+    &lt;/Else&gt;<br/>
+  </example>
+
+  <p>Burada, <directive type="section">If</directive> yönergesi
+   <var>Host:</var> başlıksız HTTP/1.0 istekleriyle eşleşirken <directive
+   type="section">Else</directive> <var>Host:</var> başlıklılarla
+   eşleşir.</p>
+
+</usage>
+<seealso><directive type="section" module="core">If</directive></seealso>
+<seealso><directive type="section" module="core">ElseIf</directive></seealso>
+<seealso>Bir istek alındığında farklı yapılandırma bölümlerinin nasıl bir
+ arada ele alındığının açıklaması için <a href="../sections.html">
+ &lt;Directory&gt;, &lt;Location&gt; ve &lt;Files&gt; bölümleri nasıl
+ çalışır?</a> belgesine bakınız.
+  <directive type="section">If</directive>,
+  <directive type="section">ElseIf</directive> ve
+  <directive type="section">Else</directive> son olarak uygulanır.</seealso>
+</directivesynopsis>
+
+<directivesynopsis type="section">
+<name>ElseIf</name>
+<description>İçerdiği koşulun bir istek tarafınan sağlandığı ancak daha önceki bir <directive type="section" module="core">If</directive> veya
+<directive type="section">ElseIf</directive> bölümlerininkilerin sağlanmadığı durumda kapsadığı yönergelerin uygulanmasını sağlar</description>
+<syntax>&lt;ElseIf <var>ifade</var>&gt; ... &lt;/ElseIf&gt;</syntax>
+<contextlist><context>server config</context><context>virtual host</context>
+<context>directory</context><context>.htaccess</context>
+</contextlist>
+<override>All</override>
+
+<usage>
+  <p><directive type="section">ElseIf</directive> kapsadığı yönergeleri
+   sadece ve sadece belirtilen koşulun doğrulandığı ancak aynı etki
+   alanında hemen önceki <directive type="section">If</directive> veya
+   <directive type="section">ElseIf</directive> yönergesinin uygulanmadığı
+   takdirde uygular. Örnek:</p>
+
+  <example>
+    &lt;If "-R '10.1.0.0/16'"&gt;<br/>
+    ...<br/>
+    &lt;/If&gt;<br/>
+    &lt;ElseIf "-R '10.0.0.0/8'"&gt;<br/>
+    ...<br/>
+    &lt;/ElseIf&gt;<br/>
+    &lt;Else&gt;<br/>
+    ...<br/>
+    &lt;/Else&gt;<br/>
+  </example>
+
+  <p><directive type="section">ElseIf</directive> bir isteğin uzak adresi
+   10.0.0.0/8 ağına aitse ama 10.1.0.0/16 ağına ait değilse içerdiği
+   yönergelerin uygulanmasını sağlar.</p>
+
+</usage>
+<seealso>Tam bir kaynak ve daha fazla örnek için: <a href="../expr.html">Apache HTTP Sunucusundaki ifadeler</a></seealso>
+<seealso><directive type="section" module="core">If</directive></seealso>
+<seealso><directive type="section" module="core">Else</directive></seealso>
+<seealso>Bir istek alındığında farklı yapılandırma bölümlerinin nasıl bir
+ arada ele alındığının açıklaması için <a href="../sections.html">
+ &lt;Directory&gt;, &lt;Location&gt; ve &lt;Files&gt; bölümleri nasıl
+ çalışır?</a> belgesine bakınız.
+ <directive type="section">If</directive>,
+ <directive type="section">ElseIf</directive> ve
+ <directive type="section">Else</directive> son olarak uygulanır.</seealso>
+</directivesynopsis>
+
 <directivesynopsis>
 <name>EnableMMAP</name>
 <description>Teslimat sırasında okunacak dosyalar için bellek eşlemeyi etkin
@@ -843,7 +1047,7 @@ edilmiştir.</compatibility>
    belirler. Öntanımlı olarak, bir isteğin yerine getirilmesi,
    <module>mod_include</module> kullanarak sunucu tarafından çözümlenen
    bir dosyanın teslimatı sırasında olduğu gibi, bir dosya içindeki veriye
-   erişilmesini gerektirdiğinde Apache, işletim sistemi tarafından
+   erişilmesini gerektirdiğinde Apache httpd, işletim sistemi tarafından
    desteklendiği takdirde dosyayı belleğe eşler.</p>
 
   <p>Böyle bellek eşleme kimi zaman başarım artışını beraberinde getirirse
@@ -853,9 +1057,9 @@ edilmiştir.</compatibility>
   <ul>
   <li>Bazı çok işlemcili sistemlerde bellek eşleme
    <program>httpd</program>’nin başarımını düşürebilmektedir.</li>
-  <li><program>httpd</program> bellek eşlemli çalışırken bir dosyanın silinmesi veya
-   boyutunun küçültülmesi <program>httpd</program>'nin parçalama arızası vererek
-   çökmesine yol açabilir.</li>
+  <li><program>httpd</program> bellek eşlemli çalışırken bir dosyanın
+   silinmesi veya boyutunun küçültülmesi <program>httpd</program>'nin
+   parçalama arızası vererek çökmesine yol açabilir.</li>
   </ul>
 
   <p>Bu tür sorunlardan dolayı zarar görülebilecek sunucu
@@ -884,12 +1088,12 @@ edilmiştir.</compatibility>
 <description>Dosyaların istemciye tesliminde çekirdeğin dosya gönderme
  desteğinin kullanımını etkin kılar.</description>
 <syntax>EnableSendfile On|Off</syntax>
-<default>EnableSendfile On</default>
+<default>EnableSendfile Off</default>
 <contextlist><context>server config</context><context>virtual host</context>
 <context>directory</context><context>.htaccess</context>
 </contextlist>
 <override>FileInfo</override>
-<compatibility>2.0.44 ve sonrasında mevcuttur.</compatibility>
+<compatibility>2.0.44 ve sonrasında mevcuttur. Öntanımlı değer 2.3.9 sürümünde Off olarak değişti.</compatibility>
 
 <usage>
   <p>Bu yönerge, dosya içeriğinin istemciye teslimi için
@@ -897,8 +1101,9 @@ edilmiştir.</compatibility>
    kullanıp kullanmayacağını belirler. Öntanımlı olarak, bir isteğin
    yerine getirilmesi, bir durağan dosyanın teslimatı sırasında olduğu
    gibi, bir dosya içindeki veriye erişilmesini gerektirmediği takdirde
-   Apache, işletim sistemi tarafından destekleniyorsa dosyayı istemciye
-   teslim etmek için çekirdeğin dosya gönderme özelliğini kullanır.</p>
+   Apache httpd, işletim sistemi tarafından destekleniyorsa dosyayı
+   istemciye teslim etmek için çekirdeğin dosya gönderme özelliğini
+   kullanır.</p>
 
   <p>Çekirdeğin dosya gönderme mekanizması, okuma, gönderme ve tampon
    ayırma işlemlerini ayrı ayrı yapmaktan kaçınır. Fakat bazı
@@ -913,21 +1118,21 @@ edilmiştir.</compatibility>
    yapılamayacaktır.</li>
   <li>Linux’ta IPv6 kullanırken dosya gönderme desteği bazı ağ
    kartlarındaki TCP toplama sağlaması aktarım hatasını tetikler.</li>
-  <li>Itanium üzerinde çalışan Linux’ta dosya gönderme desteği 2GB’tan
-   büyük dosyalarla çalışamamaktadır.</li>
+  <li>Itanium üzerinde çalışan Linux’ta dosya gönderme desteği
+   (<code>sendfile</code>) 2GB’tan büyük dosyalarla çalışamamaktadır.</li>
   <li><directive module="core">DocumentRoot</directive> ağ dosya sistemi
-   (NFS veya SMB gibi) üzerinde olduğu durumda çekirdek ağ dosyalarını
-   kendi arabelleği üzerinden sunamayabilir.</li>
+   (NFS, SMB, CIFS, FUSE gibi) üzerinde olduğu durumda çekirdek ağ
+   dosyalarını kendi arabelleği üzerinden sunamayabilir.</li>
   </ul>
 
   <p>Bu sorunlardan muzdarip sunucu yapılandırmaları için bu özelliği şöyle
-   iptal edebilirsiniz:</p>
+   etkin kılabilirsiniz:</p>
 
   <example>
-   EnableSendfile Off
+   EnableSendfile On
   </example>
 
-  <p>Bu özellik, sadece bir NFS veya SMB dosya sistemi üzerinde sunulan
+  <p>Bu özellik, sadece bir ağ dosya sistemi üzerinde sunulan
    dosyaları kapsamak üzere şu şekilde kolayca kapatılabilir:</p>
 
   <example>
@@ -937,14 +1142,51 @@ edilmiştir.</compatibility>
    </indent>
    &lt;/Directory&gt;
   </example>
-  <p><directive>EnableSendfile</directive> yönergesinin .htaccess ve diziniçi
-   yapılandırmalarınını <module>mod_cache_disk</module> tarafından
+  <p><directive>EnableSendfile</directive> yönergesinin .htaccess ve
+   diziniçi yapılandırmalarının <module>mod_cache_disk</module> tarafından
    desteklenmediğini lütfen aklınızdan çıkarmayın.
    <directive>EnableSendfile</directive> yönergesinin sadece küresel
    tanımları hesaba katılır.</p>
 </usage>
 </directivesynopsis>
 
+ <directivesynopsis>
+<name>Error</name>
+<description>Özel bir hata iletisiyle yapılandırma çözümlemesini durdurur</description>
+<syntax>Error <var>ileti</var></syntax>
+<contextlist><context>server config</context><context>virtual host</context>
+<context>directory</context><context>.htaccess</context>
+</contextlist>
+<compatibility>2.3.9 ve sonrası</compatibility>
+
+<usage>
+  <p>Yapılandırmada bir hatanın saptanması istenirse, bu yönerge
+   yapılandırma çözümlemesinin durdurulması ve özel bir hata iletisi
+   üretilmesi için kullanılabilir. Genelde kullanıldığı durum, gerekli
+   modüllerin yapılandırmada bulunmadığının raporlanmasıdır.</p>
+
+  <example><title>Örnek</title>
+   # mod_include yüklü değilse bilelim<br />
+   &lt;IfModule !include_module&gt;<br />
+   Hata: mod_include mod_foo için gerekiyor. LoadModule ile yükleyin.<br />
+   &lt;/IfModule&gt;<br />
+   <br />
+   # SSL veya NOSSL tanımlı mı bilelim<br />
+   &lt;IfDefine SSL&gt;<br />
+   &lt;IfDefine NOSSL&gt;<br />
+   Hata: Ne SSL ne de NOSSL tanımlı. Sadece biri tanımlı olsa yeter.<br />
+   &lt;/IfDefine&gt;<br />
+   &lt;/IfDefine&gt;<br />
+   &lt;IfDefine !SSL&gt;<br />
+   &lt;IfDefine !NOSSL&gt;<br />
+   Hata: Ya SSL ya da NOSSL tanımlı olmalı.<br />
+   &lt;/IfDefine&gt;<br />
+   &lt;/IfDefine&gt;<br />
+  </example>
+
+</usage>
+</directivesynopsis>
+
 <directivesynopsis>
 <name>ErrorDocument</name>
 <description>Bir hata durumunda sunucunun istemciye ne döndüreceğini
@@ -954,12 +1196,10 @@ edilmiştir.</compatibility>
 <context>directory</context><context>.htaccess</context>
 </contextlist>
 <override>FileInfo</override>
-<compatibility>Metin iletilerini tırnak içine alma sözdizimi Apache 2.0’da
- farklıdır.</compatibility>
 
 <usage>
-  <p>Bir sorun çıktığında veya hata oluştuğunda Apache şu dört işlemden
-   birini yapacak şekilde yapılandırılabilir:</p>
+  <p>Bir sorun çıktığında veya hata oluştuğunda Apache httpd şu dört
+   işlemden birini yapacak şekilde yapılandırılabilir:</p>
 
   <ol>
    <li>Yerleşik bir hata iletisi çıktılanır.</li>
@@ -975,8 +1215,8 @@ edilmiştir.</compatibility>
 
   <p>İlk seçenek öntanımlıdır. Diğer üç seçenek
    <directive>ErrorDocument</directive> yönergesinin argümanları (hata
-   kodundan sonra bir URL veya hata iletisi) ile belirtilir. Apache bazı
-   durumlarda sorun/hata ile ilgili ek bilgi verecektir.</p>
+   kodundan sonra bir URL veya hata iletisi) ile belirtilir. Apache httpd
+   bazı durumlarda sorun/hata ile ilgili ek bilgi verecektir.</p>
 
   <p>URL’ler yerel yollarda (<directive
    module="core">DocumentRoot</directive>’a göre) bir bölü çizgisi (/) ile
@@ -989,13 +1229,14 @@ edilmiştir.</compatibility>
    ErrorDocument 404 /cgi-bin/bad_urls.pl<br />
    ErrorDocument 401 /subscription_info.html<br />
    ErrorDocument 403 "Kusura bakmayın, bugün hizmet veremiyoruz."
+   ErrorDocument 403 Yasak!
   </example>
 
-  <p>Bunlardan başka, Apache’nin kendi hata iletilerinin kullanılacağı özel
-   <code>default</code> değeri ile belirtilebilir. Normal şartlar altında
-   gerekmese de, bir şey belirtilmediği takdirde mevcut bir
+  <p>Bunlardan başka, Apache httpd’nin kendi hata iletilerinin kullanılacağı
+   özel <code>default</code> değeri ile belirtilebilir. Normal şartlar
+   altında gerekmese de, bir şey belirtilmediği takdirde mevcut bir
    <directive>ErrorDocument</directive> yönergesini miras alan
-   yapılandırmalarda Apache’nin kendi hata iletilerinin kullanımı
+   yapılandırmalarda Apache httpd’nin kendi hata iletilerinin kullanımı
    <code>default</code> değeri açıkça belirtilerek örnekteki gibi
    zorlanabilir:</p>
 
@@ -1010,7 +1251,7 @@ edilmiştir.</compatibility>
 
   <p><directive>ErrorDocument</directive> yönergesinde bir uzak URL (önünde
    <code>http</code> bulunan bir yol) belirtildiğinde, belge aynı sunucuda
-   olsa bile, Apache’nin istemciye belgeyi bulacağı yer için bir
+   olsa bile, Apache HTTP Sunucusunun istemciye belgeyi bulacağı yer için bir
    yönlendirme göndereceğine dikkat ediniz. Bunun bazı istenmeyen etkileri
    vardır; en önemlilerinden biri istemcinin hata kodu yerine bir
    yönlendirme durum kodu alacak olmasıdır. Bu, bir URL’nin geçerliliğini
@@ -1040,8 +1281,12 @@ edilmiştir.</compatibility>
    istekler yaparak güvenlik sorunlarına yol açılmak istenmesi
    durumlarında gereklidir.</p>
 
-  <p>2.0 öncesi sürümlerde iletiler bir çift çift-tırnak içine alınmayıp,
-   tek bir çift-tırnak ile başlatılması yeterli olurdu.</p>
+  <p><module>mod_proxy</module> kullanıyorsanız,
+   <directive module="mod_proxy">ProxyErrorOverride</directive> yönergesini
+   etkin kılmak isteyebilirsiniz, böylece asıl sunucular adına özel hata
+   iletileri üretebilirsiniz. <code>ProxyErrorOverride</code> etkin
+   kılınmak istenmezse, Apache httpd vekalet edilen içerik için özel hata
+   belgeleri üretmeyecektir.</p>
 </usage>
 
 <seealso><a href="../custom-error.html">Özel Hata Yanıtları</a></seealso>
@@ -1066,21 +1311,26 @@ edilmiştir.</compatibility>
   ErrorLog /var/log/httpd/error_log
   </example>
 
-  <p><var>dosya-yolu</var> bir boru imi (|) ile başlatıldığı takdirde hata
-   iletilerinin hata günlüğünü işleme sokacak komuta borulanacağı
-   varsayılır.</p>
+  <p><var>dosya-yolu</var> bir boru imi "<code>|</code>" ile başlatıldığı
+   takdirde hata iletilerinin hata günlüğünü işleme sokacak komuta
+   borulanacağı varsayılır.</p>
 
   <example><title>Örnek</title>
   ErrorLog "|/usr/local/bin/httpd_errors"
   </example>
 
+  <p>Daha fazla bilgi için <a href="../logs.html#piped">borulu
+    günlüklere</a> bakınız.</p>
+
   <p>Dosya adı yerine <code>syslog</code> kullanılırsa, sistem desteklediği
    takdirde günlük kaydı syslogd(8) üzerinden yürütülür. Öntanımlı olarak
    <code>local7</code> syslog oluşumu kullanılır. Bunu
    <code>syslog:<var>oluşum</var></code> sözdizimini kullanarak
    değiştirebilirsiniz. Buradaki <code><var>oluşum</var></code>
    syslog.conf(5) kılavuz sayfasında belirtilen oluşum isimlerinden biri
-   olabilir.</p>
+   olabilir. Oluşum aslında küreseldir ve sanal konaklardan bazılarında
+   değiştirilmişse, belirtilen en son oluşum tüm sunucuyu
+   etkileyecektir.</p>
 
   <example><title>Örnek</title>
   ErrorLog syslog:user
@@ -1100,30 +1350,276 @@ edilmiştir.</compatibility>
   </note>
 </usage>
 <seealso><directive module="core">LogLevel</directive></seealso>
-<seealso><a href="../logs.html">Apache Günlük Dosyaları</a></seealso>
+<seealso><a href="../logs.html">Apache HTTP Sunucusunun Günlük Dosyaları</a></seealso>
+</directivesynopsis>
+
+<directivesynopsis>
+<name>ErrorLogFormat</name>
+<description>Hata günlüğü girdileri için biçem belirtimi</description>
+<syntax> ErrorLogFormat [connection|request] <var>biçem</var></syntax>
+<contextlist><context>server config</context><context>virtual host</context>
+</contextlist>
+<compatibility>Apache httpd 2.3.9 ve sonrasında kullanılabilmektedir.
+</compatibility>
+
+<usage>
+  <p><directive>ErrorLogFormat</directive> yönergesi, hata günlüğünde asıl
+   hata iletisine ek olarak günlüklenecek ek bilgiyi belirtmek için
+   kullanılabilir.</p>
+
+  <example><title>Basit örnek</title>
+    ErrorLogFormat "[%t] [%l] [pid %P] %F: %E: [client %a] %M"
+  </example>
+
+  <p>İlk değiştirge olarak <code>connection</code> veya <code>request</code>
+   belirtilmesi ek biçemlerin belirtilebilmesini sağlar. Böylece, belli bir
+   bağlantı ya da istek için ilk ileti günlüklendiğinde ek bilgininde
+   günlüklenmesi sağlanır. Bu ek bilgi sadece bağlantı/istek başına bir
+   kere günlüklenir. herhangi bir günlük iletisine sebep olmadan işlenmişse
+   ek bilgi de günlüklenmez.</p>
+
+  <p>Bu, bazı biçem dizgesi öğeleri çıktı üretmediğinde olur. Örneğin,
+   <code>Referer</code> başlığı sadece günlük iletisi bir istekle
+   ilişkilendirilmişse mevcuttur ve hata iletisi <code>Referer</code>
+   başlığı istemcide okunduğu anda oluşur. Eğer bir çıktı üretilmezse,
+   öntanımlı davranış önceki boşluk karakterinden sonraki boşluk
+   karakterine kadar herşeyi silmektir. Yani, günlük satırı örtük olarak
+   boşluklarla ayrılmış alanlara bölünür. Bir biçem dizgesi öğesi çıktı
+   üretmezse alanın tamamı çıktılanmaz. Örneğin, <code>[%t] [%l] [%a]
+   %M&nbsp;</code> günlük biçeminde uzak adres <code>%a</code>
+   kullanılamazsa sarmalayıcı köşeli ayraçlar da günlüklenmeyecektir.
+   Boşluk karakterleri ters bölülerle öncelenerek bir alanı sınırlaması
+   önlenebilir. '%&nbsp;' (yüzde boşluk) çifti sıfır genişlikte bir alan
+   ayracı olup herhangi bir çıktı üretmez.</p>
+
+  <p>Yukarıdaki davranış, biçem dizgesi öğesine değiştirciler eklenerek
+   değiştirilebilir. <code>-</code> (tire) değiştircisi ilgili öğe bir
+   çıktı üretmediğinde tire iminin günlüklenmesine sebep olur.
+   Bağlantı/istek başına bir kere biçemlerinde <code>+</code> (artı)
+   değiştircisini de kullanmak mümkündür.Artı değiştiricili bir öğe
+   herhangi bir çıktı üretmezse satırın tamamı günlüklenmez.</p>
+
+  <p>Bir biçem öğesine günlük önem derecesi atamak için değiştirici
+   olarak bir sayı kullanılabilir. Bu öğenin günlüklenebilmesi için günlük
+   iletisinin önem derecesinin belirtilen günlük önem derecesinden
+   daha yüksek olmaması gerekir. Sayı 1'den (alarm) 4'e (uyarı) ve 7'den
+   (hata ayıklama) 15'e (trace8) kadar olabilir.</p>
+
+  <p>Örneğin, <code>Referer</code> istek başlığını günlükleyen
+   <code>%{Referer}i</code> dizgeciğine değiştirciler eklendiğinde neler
+   olduğunu burada görebilirsiniz:</p>
+
+  <table border="1" style="zebra">
+  <columnspec><column width=".3"/><column width=".7"/></columnspec>
+
+  <tr><th>Değiştirlen Dizgecik</th><th>Anlamı</th></tr>
+
+  <tr>
+  <td><code>%-{Referer}i</code></td>
+  <td><code>Referer</code> atanmamışsa bir <code>-</code> günüklenir.</td>
+  </tr>
+
+  <tr>
+  <td><code>%+{Referer}i</code></td>
+  <td><code>Referer</code> atanmamışsa satırın tamamı çıktılanmaz.</td>
+  </tr>
+
+  <tr>
+  <td><code>%4{Referer}i</code></td>
+  <td>Sadece hata iletisinin önemi 4'ten yüksek olduğu durumda
+   <code>Referer</code> günlüklenir.</td>
+  </tr>
+
+  </table>
+
+  <p>Bazı biçem dizfesi öğeleri ayraç içine alınmış ek değiştirgeler kabul
+   eder.</p>
+
+  <table border="1" style="zebra">
+  <columnspec><column width=".2"/><column width=".8"/></columnspec>
+
+  <tr><th>Biçem&nbsp;Dizgesi</th> <th>Açıklama</th></tr>
+
+  <tr><td><code>%%</code></td>
+    <td>Yüzde imi</td></tr>
+
+  <tr><td><code>%a</code></td>
+    <td>İstekteki istemci IP adresi ve portu</td></tr>
+
+  <tr><td><code>%{c}a</code></td>
+    <td>Bağlantının emsal IP adresi and portu
+     (<module>mod_remoteip</module> modülüne bakın)</td></tr>
+
+  <tr><td><code>%A</code></td>
+    <td>Yerel IP adresi ve portu</td></tr>
+
+  <tr><td><code>%{<em>isim</em>}e</code></td>
+    <td>İstek ortam değişkeni <em>isim</em></td></tr>
+
+  <tr><td><code>%E</code></td>
+    <td>APR/OS hata durum kodu ve iletisi</td></tr>
+
+  <tr><td><code>%F</code></td>
+    <td>Günlük çağrısının kaynak dosya ismi ve satır numarası</td></tr>
+
+  <tr><td><code>%{<em>isim</em>}i</code></td>
+    <td>İstek başlığı <em>isim</em></td></tr>
+
+  <tr><td><code>%k</code></td>
+    <td>Bağlantıdaki keep-alive isteklerinin sayısı</td></tr>
+
+  <tr><td><code>%l</code></td>
+    <td>İletinin günlük seviyesi</td></tr>
+
+  <tr><td><code>%L</code></td>
+    <td>İsteğin günlük kimliği</td></tr>
+
+  <tr><td><code>%{c}L</code></td>
+    <td>Bağlantının günlük kimliği</td></tr>
+
+  <tr><td><code>%{C}L</code></td>
+    <td>Bağlantı etki alanında kullanılmışsa bağlantının günlük kimliği,
+     aksi takdirde boş</td></tr>
+
+  <tr><td><code>%m</code></td>
+    <td>İletiyi günlükleyen modülün ismi</td></tr>
+
+  <tr><td><code>%M</code></td>
+    <td>Asıl günlük iletisi</td></tr>
+
+  <tr><td><code>%{<em>isim</em>}n</code></td>
+    <td>istek notu <em>isim</em></td></tr>
+
+  <tr><td><code>%P</code></td>
+    <td>Geçerli sürecin süreç kimliği (PID'i)</td></tr>
+
+  <tr><td><code>%T</code></td>
+    <td>Geçerli evrenin evre kimliği</td></tr>
+
+  <tr><td><code>%{g}T</code></td>
+    <td>Geçerli evrenin eşsiz sistem evre kimliği (örn, <code>top</code>
+     tarafınan gösterilenle aynı kimlik: şimdilik sadece Linux'a
+     özgü)</td></tr>
+
+  <tr><td><code>%t</code></td>
+    <td>geçerli zaman</td></tr>
+
+  <tr><td><code>%{u}t</code></td>
+    <td>Mikro saniyeler dahil geçerli zaman</td></tr>
+
+  <tr><td><code>%{cu}t</code></td>
+    <td>ISO 8601 biçemiyle uyumlu mikro saniyeleri de içeren geçerli
+     zaman</td></tr>
+
+  <tr><td><code>%v</code></td>
+    <td>Geçerli sunucunun kurallı <directive
+    module="core">ServerName</directive></td></tr>
+
+  <tr><td><code>%V</code></td>
+    <td><directive module="core" >UseCanonicalName</directive> ayarına
+     uygun olarak isteği sunan sunucunun sunucu ismi</td></tr>
+
+  <tr><td><code>\&nbsp;</code> (tersbölü boşluk)</td>
+    <td>Alan ayracı olmayan boşluk</td></tr>
+
+  <tr><td><code>%&nbsp;</code> (yüzde boşluk)</td>
+    <td>Alan ayracı (çıktısız)</td></tr>
+  </table>
+
+  <p>The log ID format <code>%L</code> günlük kimliği biçemi bağlantı veya
+   istek için eşsiz bir kimlik üretir. Bu, bağlantı üzerinden gelen istek
+   durumunda günlük satırlarının ait olduğu bağlantı veya isteği
+   bağdaştırmak için kullanılabilir. <code>%L</code> biçem dizgesi ayrıca
+   <module>mod_log_config</module> modülünde erişim günlüğü iletilerini
+   hata günlüğü iletileriyle ilşklendirmek için de kullanılabilmektedir.
+   <module>mod_unique_id</module> modülü yüklüyse onun eşsiz kimliği
+   istekler için günlük kimliği olarak kullanılacaktır.</p>
+
+  <example><title>Example (default format)</title>
+    ErrorLogFormat "[%{u}t] [%-m:%l] [pid %P:tid %T] %7F: %E: [client\ %a]
+    %M%&nbsp;,\&nbsp;referer\&nbsp;%{Referer}i"
+  </example>
+
+  <p>Bunun hata iletilerindeki sonuçları şöyle olabilir:</p>
+
+  <example>
+  [Thu May 12 08:28:57.652118 2011] [core:error] [pid 8777:tid 4326490112] [client ::1:58619] File does not exist: /usr/local/apache2/htdocs/favicon.ico
+  </example>
+
+  <p>Dikkat edin, yukarıda açıklandığı gibi, bazı alanlar
+   tanımlanmadıklarından tamamen yoksayılır.</p>
+
+  <example><title>Örnek (2.2.x biçemine benzer)</title>
+    ErrorLogFormat "[%t] [%l] %7F: %E: [client\ %a]
+    %M%&nbsp;,\&nbsp;referer\&nbsp;%{Referer}i"
+  </example>
+
+  <example><title>İstek/bağlantı günlük kimlikli gelişkin bir örnek</title>
+    ErrorLogFormat "[%{uc}t] [%-m:%-l] [R:%L] [C:%{C}L] %7F: %E: %M"<br/>
+    ErrorLogFormat request "[%{uc}t] [R:%L] Request %k on C:%{c}L pid:%P tid:%T"<br/>
+    ErrorLogFormat request "[%{uc}t] [R:%L] UA:'%+{User-Agent}i'"<br/>
+    ErrorLogFormat request "[%{uc}t] [R:%L] Referer:'%+{Referer}i'"<br/>
+    ErrorLogFormat connection "[%{uc}t] [C:%{c}L] local\ %a remote\ %A"<br/>
+  </example>
+
+</usage>
+<seealso><directive module="core">ErrorLog</directive></seealso>
+<seealso><directive module="core">LogLevel</directive></seealso>
+<seealso><a href="../logs.html">Apache HTTP Sunucusu Günlük Dosyaları</a></seealso>
+</directivesynopsis>
+
+<directivesynopsis>
+<name>ExtendedStatus</name>
+<description>Her istekte ek durum bilgisinin izini sürer</description>
+<syntax>ExtendedStatus On|Off</syntax>
+<default>ExtendedStatus Off[*]</default>
+<contextlist><context>server config</context></contextlist>
+
+<usage>
+  <p>Bu yönerge, o an işlenmekte olan istek hakkında evre başına ek veriyi
+   ve kullanım özetini izler; <module>mod_status</module> modülünü
+   yapılandırarak bu değişkenleri çalışma anında görebilirsiniz. Diğer
+   modüllerin bu sonuçlara bel bağlayabileceğini unutmayın.</p>
+
+  <p>Bu ayarlar sunucunun tamamına uygulanır ve bir sanal konakta etkin
+   başka bir sanal konakta etkisiz kılınamaz. Ek durum bilgisinin
+   toplanması sunucuyu yavaşlatabilir. Ayrıca, bu ayarın nazikçe yeniden
+   başlatma sırasında değiştirilemeyeceğine dikkat ediniz.</p>
+
+  <note>
+   <p>Diğer üçüncü parti modüller aynısını yaparken
+    <module>mod_status</module> modülünün yüklenmesi <code>ExtendedStatus
+    On</code> için öntanımlı davranışı değiştirecektir. Böyle modüller,
+    tüm evrelerin durumu hakkında ayrıntılı bilgi toplanmasına bel bağlar.
+    Öntanımlı değer sürüm 2.3.6 itibariyle <module>mod_status</module>
+    tarafından değiştirilmiştir; önceki sürümlerde öntanımlı değer daima
+    <code>Off</code> idi.</p>
+  </note>
+
+</usage>
 </directivesynopsis>
 
 <directivesynopsis>
 <name>FileETag</name>
-<description><code>ETag</code> HTTP yanıt başlığını oluşturmakta kullanılacak
- dosya özniteliklerini belirler.</description>
+<description>Duruk dosyalar için <code>ETag</code> HTTP yanıt başlığını oluşturmakta kullanılacak dosya özniteliklerini belirler.</description>
 <syntax>FileETag <var>bileşen</var> ...</syntax>
-<default>FileETag INode MTime Size</default>
+<default>FileETag MTime Size</default>
 <contextlist><context>server config</context><context>virtual host</context>
 <context>directory</context><context>.htaccess</context>
 </contextlist>
 <override>FileInfo</override>
+<compatibility>2.3.14 ve öncesinde öntanımlı değer
+ "INode&nbsp;MTime&nbsp;Size" idi.</compatibility>
 
 <usage>
-  <p><directive>FileETag</directive> yönergesi, belge bir dosyaya dayandığı
-   takdirde <code>ETag</code> (Entity Tag - öğe etiketi kısaltması) yanıt
-   başlığı alanını oluşturmakta kullanılacak dosya özniteliklerini
-   yapılandırır. (<code>ETag</code> değeri, ağ band genişliğinden kazanmak
-   için arabellek yönetiminde kullanılır.) Apache 1.3.22 ve öncesinde
-   <code>ETag</code> değeri <em>daima</em> dosyanın düğümü, boyutu ve son
-   değişiklik zamanından (mtime) oluşurdu. <directive>FileETag</directive>
-   yönergesi ne kullanılması gerektiğini belirleyebilmenizi sağlar. Değer
-   olarak belirtilebilecek anahtar sözcükler şunlardır:</p>
+  <p><directive>FileETag</directive> yönergesi, belge bir duruk dosyaya
+   dayandığı takdirde <code>ETag</code> (Entity Tag - öğe etiketi
+   kısaltması) yanıt başlığı alanını oluşturmakta kullanılacak dosya
+   özniteliklerini yapılandırır. (<code>ETag</code> değeri, ağ band
+   genişliğinden kazanmak için arabellek yönetiminde kullanılır.)
+   <directive>FileETag</directive>yönergesi ne kullanılması gerektiğini
+   belirleyebilmenizi sağlar. Değer olarak belirtilebilecek anahtar
+   sözcükler şunlardır:</p>
 
   <dl>
   <dt><strong>INode</strong></dt>
@@ -1157,11 +1653,17 @@ edilmiştir.</compatibility>
    olarak <module>mod_dav_fs</module> kullanılıyorsa öntanımlı ayarları
    değiştirmeyiniz. <module>mod_dav_fs</module>, koşullu isteklerde
    <code>ETag</code> karşılaştırmaları yapabilmek için
-   <code>INode&nbsp;MTime&nbsp;Size</code> yapılandırmasını kullanır. Eğer
+   <code>MTime&nbsp;Size</code> yapılandırmasını kullanır. Eğer
    <code>ETag</code> ayarı <directive>FileETag</directive> yönergesi
    kullanılarak değiştirilirse koşullu istekler gerektiği gibi yerine
    getirilemez.
   </note>
+  <note><title>Sunucu Taraflı İçerik</title>
+   Gömülü SSI yönergeleri ile bir duruk dosyanın <code>FileETag</code>,
+   <code>MTime</code> ve <code>Size</code> değerleri değişmeksizin yanıt
+   öğesi değişebileceğinden <module>mod_include</module> tarafından
+   çözümlenen yanıtlar için bir <code>ETag</code> üretilmez.
+  </note>
 </usage>
 </directivesynopsis>
 
@@ -1260,7 +1762,7 @@ edilmiştir.</compatibility>
 <contextlist><context>directory</context><context>.htaccess</context>
 </contextlist>
 <override>FileInfo</override>
-<compatibility>Apache 2.0’da core modülüne taşındı.</compatibility>
+<compatibility>Apache httpd 2.0’da core modülüne taşındı.</compatibility>
 
 <usage>
   <p>Bu yönerge, bir <code>.htaccess</code> dosyası veya bir
@@ -1299,6 +1801,29 @@ edilmiştir.</compatibility>
    </indent>
    &lt;/Location&gt;
   </example>
+  <p>Bu yönerge, öncelikle dosya sisteminden sunulan duruk dosyalar için
+   üretilen içerik türlerini geçersiz kılar. Duruk dosyaların haricindeki
+   özkaynaklar için yanıt üretecinin genelde bir <code>Content-Type</code>
+   belirttiği durumda bu yönerge etkisizdir.</p>
+</usage>
+</directivesynopsis>
+
+<directivesynopsis>
+<name>GprofDir</name>
+<description>gmon.out ayrıntılı inceleme verisinin yazılacağı dizin</description>
+<syntax>GprofDir <var>/tmp/gprof/</var>|<var>/tmp/gprof/</var>%</syntax>
+<contextlist><context>server config</context><context>virtual host</context>
+</contextlist>
+
+<usage>
+  <p>Sunucu gprof ayrıntılı inceleme desteği ile derlenmişse,
+   <directive>GprofDir</directive> yönergesi <code>gmon.out</code>
+   dosyalarının süreç çıktığında belirtilen dizine yazılmasını sağlar. Eğer
+   değiştirge bir yüzde simgesi ('%') ile bitiyorsa her süreç kimliği için
+   alt dizinler oluşturulur.</p>
+
+  <p>Bu yönerge şimdilik sadece <module>prefork</module> MPM'i ile
+   çalışmaktadır.</p>
 </usage>
 </directivesynopsis>
 
@@ -1340,6 +1865,11 @@ edilmiştir.</compatibility>
    dizininizin <code>bin</code> alt dizinine kurulan
    <program>logresolve</program> uygulaması kullanılarak oturum açan IP
    adresleri için isim sorguları çevrim dışıyken yapılabilir.</p>
+
+  <p>Son olarak, <a href="mod_authz_host.html#reqhost">konak ismine dayalı
+   Require yönergeleri</a>ne sahipseniz konak ismi araması
+   <code>HostnameLookups</code> ayarına bakılmaksızın
+   gerçekleştirilecektir.</p>
 </usage>
 </directivesynopsis>
 
@@ -1359,23 +1889,39 @@ takdirde uygulanacak yönergeleri barın
    yönergeleri uygular. Örnek:</p>
 
   <example>
-    &lt;If "$req{Host} = ''"&gt;
+    &lt;If "-z req('Host')"&gt;
   </example>
 
   <p>Bir <var>Host:</var> başlığı içermeyen HTTP/1.0 istekleriyle
-   eşleşir.</p>
+   eşleşir. İfadeler, dizge karşılaştırması (<code>=</code>,
+   <code>!=</code>, <code>&lt;</code>, ...), tamsayı karşılaştırması
+   (<code>-eq</code>, <code>-ne</code>, ...) ve diğerleri (<code>-n</code>,
+   <code>-z</code>, <code>-f</code>, ...) için kabuktakilere benzer çeşitli
+   işleçler içerebilir. Ayrıca, düzenli ifadeleri,</p>
 
-  <p>İstek başlıklarındaki ($req), yanıt başlıklarındaki ($resp) yada
-   ortamdaki ($env) herhangi bir değişkenin değerini ifadenizde
-   karşılaştırabilirsiniz.</p>
+  <example>
+    &lt;If "%{QUERY_STRING} =~ /(delete|commit)=.*?elem/"&gt;
+  </example>
+
+  <p>kabuk tarzı kalıp eşleştirme ve birçok başka işlemi kullanmak da
+   mümkündür. Bu işlemler istek başlıklarında (<code>req</code>), ortam
+   değişkenlerinde (<code>env</code>) ve çok sayıda başka niteliklerin
+   üstünde yapılabilir. <a href="../expr.html">Apache HTTP Sunucusundaki
+   İfadeler</a> belgesinde daha ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz.</p>
 </usage>
 
-<seealso>Bir istek alındığında farklı yapılandırma bölümlerinin nasıl bir arada
- ele alındığının açıklaması için <a href="../sections.html">
+<seealso><a href="../expr.html">Apache HTTP Sunucusundaki
+ İfadeler</a> belgesinde daha ayrıntılı bilgi ve örnek
+ bulabilirsiniz.</seealso>
+<seealso><directive type="section" module="core">ElseIf</directive></seealso>
+<seealso><directive type="section" module="core">Else</directive></seealso>
+<seealso>Bir istek alındığında farklı yapılandırma bölümlerinin nasıl bir
+ arada ele alındığının açıklaması için <a href="../sections.html">
  &lt;Directory&gt;, &lt;Location&gt; ve &lt;Files&gt; bölümleri nasıl
- çalışır?</a> belgesine bakınız. <directive type="section">If</directive>
- bölümleri<directive type="section">Files</directive> bölümleri ile aynı
- önceliğe sahiptir ve aynı amaçla kullanılır.</seealso>
+ çalışır?</a> belgesine bakınız.
+ <directive type="section">If</directive>,
+ <directive type="section">ElseIf</directive> ve
+ <directive type="section">Else</directive> son olarak uygulanır.</seealso>
 </directivesynopsis>
 
 <directivesynopsis type="section">
@@ -1478,8 +2024,8 @@ yönergeleri sarmalar.</description>
    <li>!<var>modül</var></li>
   </ul>
 
-  <p>Birinci durumda bölüm içinde kalan yönergeler sadece
-   <var>modül</var> ile belirtilen modül Apache içine dahil edilmişse veya
+  <p>Birinci durumda bölüm içinde kalan yönergeler sadece <var>modül</var>
+   ile belirtilen modül Apache httpd içine dahil edilmişse veya
    <directive module="mod_so">LoadModule</directive> yönergesi ile devingen
    olarak yüklenmişse işleme sokulur. İkinci durumda ise tersi yapılır, yani
    sadece <var>modül</var> içerilmiş <strong>değil</strong> ise yönergeler
@@ -1507,30 +2053,37 @@ yönergeleri sarmalar.</description>
 <name>Include</name>
 <description>Sunucu yapılandırma dosyalarının başka dosyaları içermesini sağlar.
 </description>
-<syntax>Include <var>dosya-yolu</var>|<var>dizin-yolu</var></syntax>
+<syntax>Include <var>dosya-yolu</var>|<var>dizin-yolu</var>|<var>joker</var></syntax>
 <contextlist><context>server config</context><context>virtual host</context>
 <context>directory</context>
 </contextlist>
-<compatibility>Dosya kalıbıyla eşleşme 2.0.41 ve sonrasında mevcuttur.
-</compatibility>
+<compatibility>Dosya kalıbıyla eşleşme 2.0.41 ve sonrasında, dizin kalıbıyla
+ eşleşme ise 2.3.6 ve sonrasında mevcuttur.</compatibility>
 
 <usage>
   <p>Bu yönerge sunucu yapılandırma dosyalarının başka dosyaları içermesini
    mümkün kılar.</p>
 
-  <p>Çok sayıda dosyayı bir kerede alfabetik sırada içermek için kabuk tarzı
-   (<code>fnmatch()</code>) dosya ismi kalıp karakterleri kullanılabilir.
-   Ayrıca, eğer <directive>Include</directive> yönergesi bir dosya değil de
-   bir dizin gösteriyorsa Apache bu dizindeki ve alt dizinlerindeki bütün
-   dosyaları okuyacaktır. Bunula birlikte, dizinin bir bütün olarak okutulması
-   önerilmez, çünkü dizinde <program>httpd</program> programının çökmesine
-   sebep olabilecek geçici dosyalar unutulabilir. Bunun yerine, belli bir
-   şablona uyan dosyaları seçebilmek için, örneğin *.conf gibi dosya
-   kalıplarının kullanılmasını öneriyoruz.</p>
+  <p>Çok sayıda dosyayı bir kerede alfabetik sırada içermek için yolun dosya
+   ismi ve dizin parçalarında kabuk tarzı (<code>fnmatch()</code>) dosya
+   ismi kalıp karakterleri kullanılabilir. Ayrıca, eğer
+   <directive>Include</directive> yönergesi bir dosya değil de bir dizin
+   gösteriyorsa Apache httpd bu dizindeki ve alt dizinlerindeki bütün
+   dosyaları okuyacaktır. Bunula birlikte, dizinin bir bütün olarak
+   okutulması önerilmez, çünkü dizinde <program>httpd</program> programının
+   çökmesine sebep olabilecek geçici dosyalar unutulabilir. Bunun yerine,
+   belli bir şablona uyan dosyaları seçebilmek için, örneğin *.conf gibi
+   dosya kalıplarının kullanılmasını öneriyoruz.</p>
+
+  <p><directive module="core">Include</directive> yönergesi, bir dosya
+   kalıbı ifadesi hiçbir dosyayla eşleşmezse <strong>bir hatayla
+   başarısız</strong> olacaktır. Eşleşmeyen dosya kalıbı ifadelerinin
+   yoksayılması gerekiyorsa <directive module="core"
+   >IncludeOptional</directive> yönergesi kullanılabilir.</p>
 
   <p>Dosya yolu mutlak bir dosya yolu olarak belirtilebileceği gibi
-   <directive module="core">ServerRoot</directive> dizinine göreli olarak da
-   belirtilebilir.</p>
+   <directive module="core">ServerRoot</directive> dizinine göreli olarak
+   da belirtilebilir.</p>
 
   <p>Örnekler:</p>
 
@@ -1547,8 +2100,47 @@ yönergeleri sarmalar.</description>
    Include conf/vhosts/*.conf
   </example>
 
+   <p>Dosya kalıbı karakterleri yolun dizin ve dosya parçalarına
+    yerleştirilebilir. <code>conf/vhosts</code> altında en azından bir
+    <code>*.conf</code> içeren hiçbir alt dizin yoksa bu örnek başarısız
+    olacaktır:</p>
+
+  <example>
+   Include conf/vhosts/*/*.conf
+  </example>
+
+  <p>Bunun yerine, dizin ve dosyaların eksikliği durumunda aşağıdaki komut
+   sadece yoksayılır:</p>
+
+  <example>
+   IncludeOptional conf/vhosts/*/*.conf
+  </example>
+
+</usage>
+<seealso><directive module="core">IncludeOptional</directive></seealso>
+<seealso><program>apachectl</program></seealso>
+</directivesynopsis>
+
+ <directivesynopsis>
+<name>IncludeOptional</name>
+<description>Diğer yapılandırma dosyalarının sunucu yapılandırma dosyasına dahil edilmesini sağlar</description>
+<syntax>IncludeOptional <var>dosya-yolu</var>|<var>dizin-yolu</var>|<var>joker</var></syntax>
+<contextlist><context>server config</context><context>virtual host</context>
+<context>directory</context>
+</contextlist>
+<compatibility>2.3.6 ve sonrasına kullanılabilmektedir.</compatibility>
+
+<usage>
+  <p>Bu yönerge, diğer yapılandırma dosyalarının sunucu yapılandırma
+   dosyasında içerilmesini sağlar. Çalışması <directive
+   module="core">Include</directive> yönergesi ile bir istisna dışında
+   aynıdır. Dosya kalıp karakterlerinin hiçbir dosya veya dizinle
+   eşleşmemesi durumunda <directive module="core"
+   >IncludeOptional</directive> yönergesi bir hataya sebep olmak yerine
+   bunu sadece yoksayacaktır.</p>
 </usage>
 
+<seealso><directive module="core">Include</directive></seealso>
 <seealso><program>apachectl</program></seealso>
 </directivesynopsis>
 
@@ -1581,8 +2173,8 @@ yönergeleri sarmalar.</description>
 
   <p>Bir istemci kalıcı bağlantı kullandığı takdirde, bağlantı üzerinden kaç
    istek gönderilirse gönderilsin,
-   <directive module="mpm_common">MaxRequestsPerChild</directive> yönergesi
-   bakımından tek bir istek olarak değerlendirilir.</p>
+   <directive module="mpm_common">MaxConnectionsPerChild</directive>
+   yönergesi bakımından tek bir istek olarak değerlendirilir.</p>
 </usage>
 
 <seealso><directive module="core">MaxKeepAliveRequests</directive></seealso>
@@ -1596,7 +2188,7 @@ yönergeleri sarmalar.</description>
 <default>KeepAliveTimeout 5</default>
 <contextlist><context>server config</context><context>virtual host</context>
 </contextlist>
-<compatibility>Apache 2.3.2'den itibaren milisaniyelik değerler belirtilebilmektedir.</compatibility>
+<compatibility>Apache httpd 2.3.2'den itibaren milisaniyelik değerler belirtilebilmektedir.</compatibility>
 
 <usage>
   <p>Sunucunun kalıcı bir bağlantıyı kapatmadan önce bir sonraki isteği kaç
@@ -1610,10 +2202,8 @@ yönergeleri sarmalar.</description>
    zaman aşımı, boştaki istemcilerin bulunduğu bağlantıları bekleyen daha
    fazla sunucu sürecini meşgul edecektir.</p>
 
-  <p>İsme dayalı sanal konak bağlamında, <directive
-  module="core">NameVirtualHost</directive> bölümleri içinde tanımlanmış
-  ilk sanal konağın (öntanımlı konak) değeri kullanılır. Diğer değerler
-  görmezden gelinir.</p>
+  <p>İsme dayalı sanal konak bağlamında, yerel IP adresi ve portu ile en iyi
+   eşleşen ilk sanal konağın değeri kullanılır.</p>
 </usage>
 </directivesynopsis>
 
@@ -1744,16 +2334,17 @@ belirler.</description>
 <default>LimitInternalRecursion 10</default>
 <contextlist><context>server config</context><context>virtual host</context>
 </contextlist>
-<compatibility>Apache 2.0.47 ve sonrasında mevcuttur.</compatibility>
+<compatibility>Apache httpd 2.0.47 ve sonrasında mevcuttur.</compatibility>
 
 <usage>
   <p>Örneğin, özgün istekleri dahili olarak bir CGI betiğine yönlendiren
    <directive module="mod_actions">Action</directive> yönergesi
    kullanıldığında bir dahili yönlendirme oluşur. İstek içi istekler ise
-   bazı URI’ler için istek yapıldığında ne olacağını bulmak için Apache’nin
-   kullandığı bir mekanizmadır. Örneğin, <module>mod_dir</module>,
-   <directive module="mod_dir">DirectoryIndex</directive> yönergesinde
-   listelenen dosyalara bakmak için istek içi istekler kullanır.</p>
+   bazı URI’ler için istek yapıldığında ne olacağını bulmak için Apache
+   httpd’nin kullandığı bir mekanizmadır. Örneğin,
+   <module>mod_dir</module>, <directive module="mod_dir"
+   >DirectoryIndex</directive> yönergesinde listelenen dosyalara bakmak
+   için istek içi istekler kullanır.</p>
 
   <p><directive>LimitInternalRecursion</directive> yönergesi sunucunun dahili
    yönlendirmeler ve istek içi isteklerin oluşturduğu döngülerden dolayı
@@ -1786,7 +2377,9 @@ uzunluğunu sınırlar.</description>
 
 <usage>
   <p>Bu yönerge, bir istek gövdesinde izin verilen bayt sayısını 0 (sınırsız
-   anlamında) ile 2147483647 (2GB) arasında sınırlamak için kullanılır.</p>
+   anlamında) ile 2147483647 (2GB) arasında sınırlamak için kullanılır.
+   Vekil isteklerinin snırlı uygulanabilirliği için aşağıdaki nota
+   bakınız.</p>
 
   <p><directive>LimitRequestBody</directive> yönergesi kullanıcıya yönergenin
    kullanıldığı bağlam (sunucu, belli bir dizin, belli bir dosya, belli bir
@@ -1812,6 +2405,10 @@ uzunluğunu sınırlar.</description>
    LimitRequestBody 102400
   </example>
 
+  <note><p>Bu yönergenin vekil istekleri tarafından nasıl yorumlandığı
+   <module>mod_proxy</module> belgesinde ayrıntılı olarak
+   açıklanmıştır.</p>
+  </note>
 </usage>
 </directivesynopsis>
 
@@ -1821,7 +2418,7 @@ uzunluğunu sınırlar.</description>
 sınırlar.</description>
 <syntax>LimitRequestFields <var>sayı</var></syntax>
 <default>LimitRequestFields 100</default>
-<contextlist><context>server config</context></contextlist>
+<contextlist><context>server config</context><context>virtual host</context></contextlist>
 
 <usage>
   <p><var>sayı</var>, en küçük 0 (sınırsız anlamında), en büyük 32767
@@ -1852,6 +2449,11 @@ sınırlar.</description>
    LimitRequestFields 50
   </example>
 
+   <note type="warning"><title>Uyarı</title>
+   <p>İsme dayalı sanal konaklar kullanıldığında, bu yönergenin değeri,
+    yerel IP adresi ve port çifti için öntanımlı olan (listedeki ilk) sanal
+    konaktan alınır.</p>.
+   </note>
 </usage>
 </directivesynopsis>
 
@@ -1861,15 +2463,15 @@ sınırlar.</description>
 </description>
 <syntax>LimitRequestFieldSize <var>bayt-sayısı</var></syntax>
 <default>LimitRequestFieldSize 8190</default>
-<contextlist><context>server config</context></contextlist>
+<contextlist><context>server config</context><context>virtual host</context></contextlist>
 
 <usage>
   <p>Bu yönerge, HTTP istek başlığında izin verilecek bayt sayısını
    belirler.</p>
 
   <p><directive>LimitRequestFieldSize</directive> yönergesi, sunucu
-   yöneticilerine HTTP istek başlık alanının azami uzunluğunu arttırıp
-   azaltma imkanı verir. Sunucu bu değerin, normal bir istemci isteğinin
+   yöneticilerine HTTP istek başlık alanının azami uzunluğunu ayarlama
+   imkanı verir. Sunucu bu değerin, normal bir istemci isteğinin
    içerebileceği herhangi bir başlık alanını tutabilecek kadar büyük
    olmasını gerektirir. Normal bir istek başlık alanı uzunluğu kullanıcının
    tarayıcısını ayrıntılı içerik müzakeresini desteklemek için nasıl
@@ -1886,8 +2488,15 @@ sınırlar.</description>
    LimitRequestFieldSize 4094
   </example>
 
-  <note>Normal şartlar altında öntanımlı değer değiştirilmemelidir.</note>
+  <note>Normal şartlar altında öntanımlı değer değiştirilmemelidir. Ayrıca,
+   kaynak kodu değiştirip yeniden derlemeden bu değeri 8190'dan büyük
+   yapamazsınız.</note>
 
+  <note type="warning"><title>Uyarı</title>
+  <p>İsme dayalı sanal konaklar kullanıldığında, bu yönergenin değeri,
+    yerel IP adresi ve port çifti için öntanımlı olan (listedeki ilk) sanal
+    konaktan alınır.</p>
+  </note>
 </usage>
 </directivesynopsis>
 
@@ -1897,14 +2506,14 @@ sınırlar.</description>
 </description>
 <syntax>LimitRequestLine <var>bayt-sayısı</var></syntax>
 <default>LimitRequestLine 8190</default>
-<contextlist><context>server config</context></contextlist>
+<contextlist><context>server config</context><context>virtual host</context></contextlist>
 
 <usage>
   <p>Bu yönerge, HTTP istek satırında izin verilecek bayt sayısını
    belirler.</p>
 
   <p><directive>LimitRequestLine</directive> yönergesi, sunucu yöneticilerine
-   bir istemcinin HTTP istek satırının azami uzunluğunu arttırıp azaltma
+   bir istemcinin HTTP istek satırının azami uzunluğunu ayarlama
    imkanı verir. İstek satırının içeriği HTTP yöntemi, URI ve protokol
    sürümünden oluştuğundan <directive>LimitRequestLine</directive>
    yönergesi, sunucudan bir istek için kullanılan istek adresinin uzunluğunu
@@ -1922,7 +2531,15 @@ sınırlar.</description>
    LimitRequestLine 4094
   </example>
 
-  <note>Normal şartlar altında öntanımlı değer değiştirilmemelidir.</note>
+  <note>Normal şartlar altında öntanımlı değer değiştirilmemelidir. Ayrıca,
+   kaynak kodu değiştirip yeniden derlemeden bu değeri 8190'dan büyük
+   yapamazsınız.</note>
+
+  <note type="warning"><title>Uyarı</title>
+  <p>İsme dayalı sanal konaklar kullanıldığında, bu yönergenin değeri,
+    yerel IP adresi ve port çifti için öntanımlı olan (listedeki ilk) sanal
+    konaktan alınır.</p>
+  </note>
 </usage>
 </directivesynopsis>
 
@@ -1978,6 +2595,39 @@ sınırlar.</description>
    URL’lerle erişmek mümkün olduğundan bu tür erişim denetimleri hile ile
    atlatılabilir olacaktır.</p>
 
+  <p>URL'nin yol bileşeni aşağıdaki koşullardan <em>herhangi birini</em>
+   sağlıyorsa sarmalanan yönergeler isteğe uygulanır:
+  </p>
+  <ul>
+   <li>Belirtilen yer URL'nin yol bileşeni ile tam olarak eşleşiyordur.
+   </li>
+   <li>Belirtilen yer bir bölü çizgisi öncesinde bitiyorsa URL'nin yol
+    bileşeninin öneklerinden biriyle eşleşiyordur (bağlamsal bir kök dizin
+    olarak).
+   </li>
+   <li>Belirtilen yer bir bölü çizgisi ile bitiyorsa URL'nin yol
+    bileşeninin öneklerinden biriyle eşleşiyordur (bağlamsal bir kök dizin
+    olarak).
+   </li>
+  </ul>
+  <p>Aşağıdaki örnekte yer belirtimi bir bölü çizgisi ile bitirilmemiştir.
+   <code>/private1</code>, <code>/private1/</code> ve
+   <code>/private1/file.txt</code> istekleri için sarmalanan yönergeler
+   uygulanacaktır, fakat <code>/private1other</code> isteğine
+   uygulanmayacaktır.</p>
+  <example>
+   &lt;Location /private1&gt;
+     ...
+  </example>
+  <p>Aşağıdaki örnekte yer belirtimi bir bölü çizgisi ile bitirilmiştir.
+   <code>/private2/</code> ve <code>/private2/file.txt</code> istekleri
+   için sarmalanan yönergeler uygulanacaktır, fakat <code>/private2</code>
+   ve <code>/private2other</code> isteklerine uygulanmayacaktır.</p>
+  <example>
+   &lt;Location /private2<em>/</em>&gt;
+     ...
+  </example>
+
   <note><title><directive type="section">Location</directive> ne zaman
    kullanılmalı</title>
 
@@ -2027,9 +2677,7 @@ sınırlar.</description>
    &lt;Location /status&gt;<br />
    <indent>
     SetHandler server-status<br />
-    Order Deny,Allow<br />
-    Deny from all<br />
-    Allow from .mesela.dom<br />
+    Require host example.com<br />
    </indent>
    &lt;/Location&gt;
   </example>
@@ -2056,8 +2704,8 @@ sınırlar.</description>
     şeklinde olursa bu ikisi eşleşir.</p>
   </note>
 </usage>
-<seealso>Bir istek alındığında farklı yapılandırma bölümlerinin nasıl bir arada
- ele alındığının açıklaması için <a href="../sections.html">
+<seealso>Bir istek alındığında farklı yapılandırma bölümlerinin nasıl bir
+ arada ele alındığının açıklaması için <a href="../sections.html">
  &lt;Directory&gt;, &lt;Location&gt; ve &lt;Files&gt; bölümleri nasıl
  çalışır?</a> belgesine bakınız.</seealso>
 </directivesynopsis>
@@ -2086,8 +2734,8 @@ uygulanır.</description>
    dizgeleriyle eşleşecektir.</p>
 </usage>
 
-<seealso>Bir istek alındığında farklı yapılandırma bölümlerinin nasıl bir arada
- ele alındığının açıklaması için <a href="../sections.html">
+<seealso>Bir istek alındığında farklı yapılandırma bölümlerinin nasıl bir
+ arada ele alındığının açıklaması için <a href="../sections.html">
  &lt;Directory&gt;, &lt;Location&gt; ve &lt;Files&gt; bölümleri nasıl
  çalışır?</a> belgesine bakınız.</seealso>
 </directivesynopsis>
@@ -2095,10 +2743,15 @@ uygulanır.</description>
 <directivesynopsis>
 <name>LogLevel</name>
 <description>Hata günlüklerinin ayrıntı seviyesini belirler.</description>
-<syntax>LogLevel <var>seviye</var></syntax>
+<syntax>LogLevel [<var>modül</var>:]<var>seviye</var>
+  [<var>modül</var>:<var>seviye</var>] ...
+</syntax>
 <default>LogLevel warn</default>
 <contextlist><context>server config</context><context>virtual host</context>
-</contextlist>
+<context>directory</context></contextlist>
+<compatibility>Modül ve dizin bağlamındaki yapılandırmalar Apache HTTP
+  Sunucusunun 2.3.6 ve sonraki sürümlerinde
+  kullanılabilmektedir.</compatibility>
 
 <usage>
   <p><directive>LogLevel</directive> yönergesi hata günlüklerine kaydedilen
@@ -2175,6 +2828,52 @@ uygulanır.</description>
     <td>"Opening config file ..."<br />(... yapılandırma dosyası
      açılıyor)</td>
    </tr>
+   <tr>
+    <td><code>trace1</code> </td>
+    <td>İz sürme iletileri</td>
+    <td>"proxy: FTP: control connection complete"<br />(vekil: FTP:
+     denetim bağlantısı sağlandı)</td>
+   </tr>
+   <tr>
+    <td><code>trace2</code> </td>
+    <td>İz sürme iletileri</td>
+    <td>"proxy: CONNECT: sending the CONNECT request to the remote
+     proxy"<br />(vekil: CONNECT: uzak vekile CONNECT isteği
+     gönderiliyor)</td>
+   </tr>
+   <tr>
+    <td><code>trace3</code> </td>
+    <td>İz sürme iletileri</td>
+    <td>"openssl: Handshake: start"</td>
+   </tr>
+   <tr>
+    <td><code>trace4</code> </td>
+    <td>İz sürme iletileri</td>
+    <td>"read from buffered SSL brigade, mode 0, 17 bytes"<br />(tamponlu
+     SSL gruplamasından okuma, kip 0, 17 baytİz sürme iletileri</td>
+   </tr>
+   <tr>
+    <td><code>trace5</code> </td>
+    <td>İz sürme iletileri</td>
+    <td>"map lookup FAILED: map=rewritemap key=keyname"<br />(eşleşme
+     araması BAŞARISIZ: map=rewritemap key=keyname)</td>
+   </tr>
+   <tr>
+    <td><code>trace6</code> </td>
+    <td>İz sürme iletileri</td>
+    <td>"cache lookup FAILED, forcing new map lookup"<br />(arabellek
+     araması BAŞARISIZ, yeni bir eşleşme araması başlatılıyor)</td>
+   </tr>
+   <tr>
+    <td><code>trace7</code> </td>
+    <td>İz sürme iletileri, büyük miktarda veri dökümü</td>
+    <td>"| 0000: 02 23 44 30 13 40 ac 34 df 3d bf 9a 19 49 39 15 |"</td>
+   </tr>
+   <tr>
+    <td><code>trace8</code> </td>
+    <td>İz sürme iletileri, büyük miktarda veri dökümü</td>
+    <td>"| 0000: 02 23 44 30 13 40 ac 34 df 3d bf 9a 19 49 39 15 |"</td>
+   </tr>
   </table>
 
   <p>Belli bir seviye belirtildiğinde daha yüksek seviyeden iletiler de
@@ -2196,6 +2895,33 @@ uygulanır.</description>
     Ancak, günlük kaydı <code>syslog</code> kullanılarak yapılıyorsa bu
     uygulanmaz.</p>
   </note>
+
+  <p>Bir modül ismi olmaksızın bir seviye belirtmek seviyeyi bu seviyedeki
+   tüm modüller için sıfırlayacaktır. Bir seviyyi bir modül ismiyle
+   birlikte belirtmek seviyeyi sadece bu modül için sıfırlayacaktır. Modül
+   ismi olarak, modülün kaynak dosyası ismini, modül kimliği veya
+   <code>_module</code> sonekli modül ismi belirtmek mümkündür.
+   Yani, aşağıdaki üç belirtim eşdeğerdedir:</p>
+
+  <example>
+   LogLevel info ssl:warn<br />
+   LogLevel info mod_ssl.c:warn<br />
+   LogLevel info ssl_module:warn<br />
+  </example>
+
+  <p>Ayrıca seviyeyi dizin bağlamında değiştirmek de mümkündür:</p>
+
+  <example>
+    LogLevel info<br />
+    &lt;Directory /usr/local/apache/htdocs/app&gt;<br />
+    &nbsp; LogLevel debug<br />
+    &lt;/Files&gt;
+  </example>
+
+  <note>Dizin bağlamında günük seviyesi yapılandırması sadece istek
+   çözümlendikten ve istek dizinle ilişkilendirildikten sonra günlüklenen
+   iletileri etkiler. Bağlantı veya sunucu ile ilişklendirilmemiş günlük
+   iletileri etkilenmez.</note>
 </usage>
 </directivesynopsis>
 
@@ -2223,90 +2949,349 @@ uygulanır.</description>
 </directivesynopsis>
 
 <directivesynopsis>
-<name>NameVirtualHost</name>
-<description>İsme dayalı sanal konaklar için IP adresi belirtir</description>
-<syntax>NameVirtualHost <var>adres</var>[:<var>port</var>]</syntax>
+<name>MaxRanges</name>
+<description>Özkaynağın tamamını döndürmeden önce izin verilen aralık sayısı</description>
+<syntax>MaxRanges default | unlimited | none |
+ <var>aralık-sayısı</var></syntax>
+<default>MaxRanges 200</default>
+<contextlist><context>server config</context><context>virtual host</context>
+<context>directory</context>
+</contextlist>
+<compatibility>Apache HTTP Sunucusunun 2.3.15 ve sonraki sürümlerinde
+  kullanılabilmektedir.</compatibility>
+
+<usage>
+  <p><directive>MaxRanges</directive> yönergesi, sunucunun istemciye
+   göndermeye gönüllü olacağı HTTP Range'lerinin sayısını sınırlar. İzin
+   verilenden daha fazlası istenmişse özkaynağın tamamı döndürülür.</p>
+
+  <dl>
+   <dt><strong>default</strong></dt>
+   <dd>HTTP Range'lerinin sayısını derleme sırasında belirlenen öntanımlı
+    200 değeriyle sınırlar.</dd>
+
+   <dt><strong>none</strong></dt>
+   <dd>Range başlıkları yoksayılır.</dd>
+
+   <dt><strong>unlimited</strong></dt>
+   <dd>Sunucunun sağlamaya gönüllü olacağı HTTP Range'lerinin sayısı
+    sınırlanmaz.</dd>
+
+   <dt><var>aralık-sayısı</var></dt>
+   <dd>Sunucunun sağlamaya gönüllü olacağı HTTP Range'lerinin azami
+    sayısını ifade eden pozitif bir tamsayı.</dd>
+  </dl>
+</usage>
+</directivesynopsis>
+
+<directivesynopsis>
+<name>MaxRangeOverlaps</name>
+<description>Özkaynağın tamamını döndürmeden önce izin verilen üst üste binen
+  aralık sayısı (<code>100-200,150-300</code> gibi)</description>
+<syntax>MaxRangeOverlaps default | unlimited | none |
+ <var>aralık-sayısı</var></syntax>
+<default>MaxRangeOverlaps 20</default>
+<contextlist><context>server config</context><context>virtual host</context>
+  <context>directory</context>
+</contextlist>
+<compatibility>Apache HTTP Sunucusunun 2.3.15 ve sonraki sürümlerinde
+  kullanılabilmektedir.</compatibility>
+
+<usage>
+  <p><directive>MaxRangeOverlaps</directive> yönergesi, sunucunun istemciye
+   göndermeye gönüllü olacağı üst üste binen HTTP Range'lerinin sayısını
+   sınırlar. İzin verilenden daha fazlası istenmişse özkaynağın tamamı
+   döndürülür.</p>
+
+  <dl>
+    <dt><strong>default</strong></dt>
+    <dd>Üst üste binen HTTP Range'lerinin sayısını derleme sırasında
+     belirlenen öntanımlı 20 değeriyle sınırlar.</dd>
+
+    <dt><strong>none</strong></dt>
+    <dd>Üst üste binen Range başlıkları yoksayılır.</dd>
+
+    <dt><strong>unlimited</strong></dt>
+    <dd>Sunucunun sağlamaya gönüllü olacağı üst üste binen HTTP
+     Range'lerinin sayısı sınırlanmaz.</dd>
+
+    <dt><var>aralık sayısı</var></dt>
+    <dd>Sunucunun sağlamaya gönüllü olacağı üst üste binen HTTP
+     Range'lerinin azami sayısını ifade eden pozitif bir tamsayı.</dd>
+  </dl>
+</usage>
+</directivesynopsis>
+
+<directivesynopsis>
+<name>MaxRangeReversals</name>
+<description>Özkaynağın tamamını döndürmeden önce izin verilen ters sıralı
+  aralık sayısı (<code>100-200,50-70</code> gibi)</description>
+<syntax>MaxRangeReversals default | unlimited | none |
+  <var>aralık-sayısı</var></syntax>
+<default>MaxRangeReversals 20</default>
+<contextlist><context>server config</context><context>virtual host</context>
+  <context>directory</context>
+</contextlist>
+<compatibility>Apache HTTP Sunucusunun 2.3.15 ve sonraki sürümlerinde
+  kullanılabilmektedir.</compatibility>
+
+<usage>
+  <p>The <directive>MaxRangeReversals</directive> yönergesi, sunucunun
+   istemciye göndermeye gönüllü olacağı ter sıralı HTTP Range'lerinin

[... 1074 lines stripped ...]


Mime
View raw message