httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r1309506 [2/3] - in /httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual: mod/core.html.tr.utf8 mod/core.xml.meta mod/quickreference.html.tr.utf8 vhosts/name-based.html.tr.utf8
Date Wed, 04 Apr 2012 18:05:16 GMT

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8?rev=1309506&r1=1309505&r2=1309506&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8 [utf-8] Wed Apr 4 18:05:15 2012
@@ -28,7 +28,6 @@
 <a href="../ja/mod/core.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
 <a href="../tr/mod/core.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Apache HTTP Sunucusunda daima mevcut olan çekirdek
 özellikler</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Çekirdek</td></tr></table>
@@ -124,10 +123,11 @@
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Çekirdek</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>core</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Compatibility">Uyumluluk:</a></th><td>Windows'ta Apache 2.3.3 ve sonrasında diğerlerinde Apache
-2.1.5 ve sonrasında mevcuttur.</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Compatibility">Uyumluluk:</a></th><td>Windows'ta Apache httpd 2.3.3 ve sonrasında diğerlerinde Apache
+httpd 2.1.5 ve sonrasında mevcuttur.</td></tr>
 </table>
-  <p>Bu yönerge protokol türüne göre bir dinleme soketinin işletim
+  <p>Bu yönerge <code class="directive">Protocol</code> yönergesinde belirtilen
+   protokol türüne göre bir dinleme soketinin işletim
    sistemine özgü en iyilemelerini etkin kılar. İşletim sistemi çekirdeği
    için temel önerme veri alınıncaya kadar veya HTTP isteğinin tamamı
    tamponlanana kadar sunucu sürecine bir soket tahsis etmemektir.
@@ -142,6 +142,11 @@
 
   <div class="example"><p><code>AcceptFilter nntp none</code></p></div>
 
+  <p>Öntanımlı protokol isimleri port 443 için <code>https</code> ve tüm
+   diğer portlar için <code>http</code>'dir. Dinlenmesi için başka bir port
+   ile ilgili bir protokol belirtmek isterseniz <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#listen">Listen</a></code> yönergesine <var>protokol</var>
+   argümanını ekleyin.</p>
+
   <p>FreeBSD için öntanımlı değerler:</p>
   <div class="example"><p><code>
     AcceptFilter http httpready <br />
@@ -190,6 +195,10 @@
    vpn sürücüleri gibi bazı sanal ağ sağlayıcılar veya spam, virus veya
    casus yazılım süzgeçleri için kullanışlıdır.</p>
 
+<h3>Ayrıca bakınız:</h3>
+<ul>
+<li><code class="directive">Protocol</code></li>
+</ul>
 </div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="directive-section"><h2><a name="AcceptPathInfo" id="AcceptPathInfo">AcceptPathInfo</a> <a name="acceptpathinfo" id="acceptpathinfo">Yönergesi</a></h2>
@@ -202,7 +211,7 @@
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Override">Geçersizleştirme:</a></th><td>FileInfo</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Çekirdek</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>core</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Compatibility">Uyumluluk:</a></th><td>Apache 2.0.30 ve sonrasında mevcuttur.</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Compatibility">Uyumluluk:</a></th><td>Apache httpd 2.0.30 ve sonrasında mevcuttur.</td></tr>
 </table>
   <p>Bu yönerge, istekte dosya isminden sonra (dizinde belirtilen dosya
    bulunmayabilir) belirtilen yol verisinin kabul edilip edilmeyeceğini
@@ -352,28 +361,38 @@
 <table class="directive">
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Kodlanmış dosya yolu ayracı içeren URL’lere izin verilip
  verilmeyeceğini belirler.</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>AllowEncodedSlashes On|Off</code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>AllowEncodedSlashes On|Off|NoDecode</code></td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>AllowEncodedSlashes Off</code></td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli, sanal konak</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Çekirdek</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>core</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Compatibility">Uyumluluk:</a></th><td>Apache 2.0.46 ve sonrasında mevcuttur.</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Compatibility">Uyumluluk:</a></th><td>Apache httpd 2.0.46 ve sonrasında mevcuttur. NoDecode seçeneği
+ Apache httpd 2.3.12 ve sonrasında mevcuttur.</td></tr>
 </table>
   <p><code class="directive">AllowEncodedSlashes</code> yönergesi kodlanmış dosya
    yolu ayracı içeren URL’lere izin verir (<code>/</code> yerine
    <code>%2F</code> ve ek olarak <code>\</code> için ilgili sistemlerde
-   <code>%5C</code> kullanılmış URL’ler). Normalde böyle URL’ler bir 404
+   <code>%5C</code> kullanılmış URL’ler).</p>
+
+  <p><code>Off</code> öntanımlı değeriyle, böyle URL’ler bir 404
    (Nesne bulunamadı) hatasıyla reddedilirler.</p>
 
+  <p><code>On</code> değeriyle, böyle URL’ler kabul edilir ve kodlanmış
+   dosya yolu ayraçları kodlanmış diğer karakterler gibi çözümlenir.</p>
+
+  <p><code>NoDecode</code> değeriyle, böyle URL’ler kabul edilir fakat
+   kodlanmış dosya yolu ayraçları çözümlenmeden kodlanmış halde
+   bırakılır.</p>
+
   <p><code class="directive">AllowEncodedSlashes</code> <code>On</code>, çoğunlukla
    <code>PATH_INFO</code> ile bir arada kullanıldığı zaman
    kullanışlıdır.</p>
 
   <div class="note"><h3>Ek Bilgi</h3>
-   <p>Kodlanmış bölü çizgilerine izin vermek bu kodlamanın karakter olarak
-    çözümleneceği anlamına gelmez. URL içindeki <code>%2F</code> veya
-    <code>%5C</code>’ler (sadece ilgili sistemlerde), tıpkı normal
-    URL’lere yapıldığı gibi, oldukları gibi bırakılırlar.</p>
+   <p>Kodlanmış bölü çizgileri yol bilgisi için gerekliyse bir güvenlik
+   ölçütü olarak <code>NoDecode</code> kullanımı şiddetle önerilir.
+   Kodlanmış bölü çizgilerinin çözümlenmesine izin vermek güvensiz olması
+   olası yollara izin vermek olurdu.</p>
   </div>
 
 <h3>Ayrıca bakınız:</h3>
@@ -388,7 +407,7 @@
  yönerge türleri belirtilir.</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>AllowOverride All|None|<var>yönerge-türü</var>
 [<var>yönerge-türü</var>] ...</code></td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>AllowOverride All</code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>AllowOverride None (2.3.9 ve sonrası), AllowOverride All (2.3.8 ve öncesi)</code></td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>dizin</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Çekirdek</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>core</td></tr>
@@ -403,8 +422,10 @@
    sadece düzenli ifade içermeyen <code class="directive"><a href="#directory">&lt;Directory&gt;</a></code> bölümlerinde geçerlidir.
   </div>
 
-  <p>Yönergeye değer olarak <code>None</code> belirtilirse <a href="#accessfilename">.htaccess</a> dosyaları tamamen yok sayılır. Bu
-   durumda, sunucu dosya sisteminde rastladığı <code>.htaccess</code>
+  <p>Bu yönergeye ve <code class="directive"><a href="#allowoverridelist">AllowOverrideList</a></code>
+   yönergesine değer olarak <code>None</code> belirtilirse
+   <a href="#accessfilename">.htaccess</a> dosyaları tamamen yok sayılır.
+   Bu durumda, sunucu dosya sisteminde rastladığı <code>.htaccess</code>
    dosyalarını okumaya dahi çalışmayacaktır.</p>
 
   <p>Bu yönergeye <code>All</code> değeri atanırsa, .htaccess <a href="directive-dict.html#Context">bağlamında</a> kullanılabilecek her
@@ -416,7 +437,7 @@
   <dl>
    <dt>AuthConfig</dt>
 
-   <dd><code class="directive"><a href="../mod/mod_authn_dbm.html#authdbmgroupfile">AuthDBMGroupFile</a></code>,
+   <dd><code class="directive"><a href="../mod/mod_authz_dbm.html#authdbmgroupfile">AuthDBMGroupFile</a></code>,
     <code class="directive"><a href="../mod/mod_authn_dbm.html#authdbmuserfile">AuthDBMUserFile</a></code>,
     <code class="directive"><a href="../mod/mod_authz_groupfile.html#authgroupfile">AuthGroupFile</a></code>,
     <code class="directive"><a href="../mod/mod_authn_core.html#authname">AuthName</a></code>,
@@ -468,7 +489,7 @@
     <code class="directive"><a href="../mod/mod_autoindex.html#addiconbytype">AddIconByType</a></code>,
     <code class="directive"><a href="../mod/mod_autoindex.html#defaulticon">DefaultIcon</a></code>,
     <code class="directive"><a href="../mod/mod_dir.html#directoryindex">DirectoryIndex</a></code>,
-    <code class="directive"><a href="../mod/mod_autoindex.html#fancyindexing">FancyIndexing</a></code>,
+    <a href="mod_autoindex.html#indexoptions.fancyindexing"><code>FancyIndexing</code></a>,
     <code class="directive"><a href="../mod/mod_autoindex.html#headername">HeaderName</a></code>,
     <code class="directive"><a href="../mod/mod_autoindex.html#indexignore">IndexIgnore</a></code>,
     <code class="directive"><a href="../mod/mod_autoindex.html#indexoptions">IndexOptions</a></code>,
@@ -479,11 +500,38 @@
    <dt>Limit</dt>
 
    <dd>Konak erişimini denetleyen
-    <code class="directive"><a href="../mod/mod_authz_host.html#allow">Allow</a></code>,
-    <code class="directive"><a href="../mod/mod_authz_host.html#deny">Deny</a></code> ve
-    <code class="directive"><a href="../mod/mod_authz_host.html#order">Order</a></code>
+    <code class="directive"><a href="../mod/mod_access_compat.html#allow">Allow</a></code>,
+    <code class="directive"><a href="../mod/mod_access_compat.html#deny">Deny</a></code> ve
+    <code class="directive"><a href="../mod/mod_access_compat.html#order">Order</a></code>
     yönergelerinin kullanımına izin verilir.</dd>
 
+   <dt>Nonfatal=[Override|Unknown|All]</dt>
+
+   <dd><a href="#accessfilename">.htaccess</a> dosyalarındaki sözdizimi
+    hatalarının ölümcül olarak ele alınmaması için
+    <code>AllowOverride</code> yönergesinin kullanımına izin verir; bunun
+    yerine bir dahili sunucu hatasına sebep olur, izin verilmeyen veya
+    tanınmayan yönergeler yoksayılır ve günlüğe bir uyarı çıktılanır:
+    <ul>
+     <li><strong>Nonfatal=Override</strong> ile
+      <code>AllowOverride</code> tarafından yasaklanmış yönergeler
+      ölümcül olarak ele alınmaz.</li>
+     <li><strong>Nonfatal=Unknown</strong> ile bilinmeyen yönergeler
+      ölümcül olarak ele alınmaz. Yazım hatalarını ve mevcut olmayan bir
+      modül tarafından gerçeklenmiş yönergeleri kapsar.</li>
+     <li><strong>Nonfatal=All</strong> ile yukarıdakilerin ikisi de
+      ölümcül olarak ele alınmaz.</li>
+    </ul>
+    <p>Geçerli bir yönergedeki yazım hatalarının hala dahili bir sunucu
+     hatasına sebep olacağına dikkat ediniz.</p>
+    <div class="warning"><h3>Güvenlik</h3>
+     Ölümcül olmayan hatalar <a href="#accessfilename">.htaccess</a>
+     kullanıcıları için güvenlikle ilgili sorunlara yol açabilir. Örneğin
+     <code>AllowOverride AuthConfig</code>'e izin vermezse kullanıcıların
+     siteye erişimini kısıtlayan yapılandırma iptal edilmiş olur.
+   </div>
+   </dd>
+
    <dt>Options[=<var>seçenek</var>,...]</dt>
 
    <dd>Dizinlere özgü özellikleri denetleyen
@@ -491,7 +539,18 @@
     <code class="directive"><a href="../mod/mod_include.html#xbithack">XBitHack</a></code> yönergelerinin
     kullanımına izin verilir. <code class="directive"><a href="#options">Options</a></code> komutunda belirtilecek seçenekler
     bir eşit işaretinden sonra aralarına sadece virgül konarak
-    (boşluksuz) belirtilebilir.</dd>
+    (boşluksuz) belirtilebilir.
+
+   <div class="note"><h3>Options'ın örtük iptali</h3>
+   <p><a href="#accessfilename">.htaccess</a> dosyalarında kullanılabilen
+    seçenek listesi bu yönergeyle sınırlanabilirse de herhangi bir
+    <code class="directive"><a href="#options">Options</a></code> yönergesine izin
+    verildiği sürece miras alınmış diğer seçenekler göreli olmayan
+    sözdizimi kullanılarak iptal edilebilir. Başka bir deyişle, bu
+    mekanizma diğerlerinin değerlerini korumasına izin verirken belli bir
+    seçeneği değerini korumaya zorlayamaz.
+   </p></div>
+   </dd>
   </dl>
 
   <p>Örnek:</p>
@@ -512,6 +571,7 @@
 <h3>Ayrıca bakınız:</h3>
 <ul>
 <li><code class="directive"><a href="#accessfilename">AccessFileName</a></code></li>
+<li><code class="directive"><a href="#allowoverridelist">AllowOverrideList</a></code></li>
 <li><a href="../configuring.html">Yapılandırma Dosyaları</a></li>
 <li><a href="../howto/htaccess.html">.htaccess Dosyaları</a></li>
 </ul>
@@ -519,21 +579,60 @@
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="directive-section"><h2><a name="AllowOverrideList" id="AllowOverrideList">AllowOverrideList</a> <a name="allowoverridelist" id="allowoverridelist">Yönergesi</a></h2>
 <table class="directive">
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Individual directives that are allowed in
-<code>.htaccess</code> files</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>AllowOverrideList None|<var>directive</var>
-[<var>directive-type</var>] ...</code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td><code>.htaccess</code> dosyalarında izin verilecek yönergeler tek tek belirtilir</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>AllowOverrideList None|<var>yönerge</var>
+[<var>yönerge-türü</var>] ...</code></td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>AllowOverrideList None</code></td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>dizin</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Çekirdek</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>core</td></tr>
-</table><p>Bu yönergenin belgesi henüz Türkçeye çevrilmedi.
-      Lütfen İngilizce sürümüne bakınız.</p><h3>Ayrıca bakınız:</h3>
+</table>
+  <p>Sunucu bir <code>.htaccess</code> dosyası (<code class="directive"><a href="#accessfilename">AccessFileName</a></code> tarafından belirtildiği gibi)
+   bulduğunda önceki yapılandırma yönergelerini geçersiz kılabilen bu
+   dosyada hangi yönergelerin bildirildiğini bilmek ister.</p>
+
+  <div class="note"><h3>Sadece &lt;Directory&gt; bölümlerinde kullanılabilir</h3>
+   <code class="directive">AllowOverrideList</code> sadece <code class="directive"><a href="#directory">&lt;Directory&gt;</a></code> bölümlerinde düzenli
+   ifadeler olmaksızın belirtilmişse kullanılabilir; <code class="directive"><a href="#location">&lt;Location&gt;</a></code>, <code class="directive"><a href="#directorymatch">&lt;DirectoryMatch&gt;</a></code> veya <code class="directive"><a href="#files">&lt;Files&gt;</a></code> bölümlerinde değil.
+  </div>
+
+  <p>Bu yönergeye ve <code class="directive"><a href="#allowoverride">AllowOverride</a></code>
+   yönergesine <code>None</code> atanmışsa
+   <a href="#accessfilename">.htaccess</a> dosyaları tamamen yoksayılır. Bu
+   durumda sunucu dosya sistemindeki <code>.htaccess</code> dosyalarını
+   okumaya bile çalışmayacaktır.</p>
+
+  <p>Örnek:</p>
+
+  <div class="example"><p><code>
+   AllowOverride None<br />
+   AllowOverrideList Redirect RedirectMatch
+  </code></p></div>
+
+  <p>Yukarıdaki örnekte sadece <code>Redirect</code> ve
+   <code>RedirectMatch</code> yönergelerine izin verilmektedir. Tüm
+   diğerleri dahili bir sunucu hatasına sebep olacaktır.</p>
+
+  <p>Örnek:</p>
+
+  <div class="example"><p><code>
+   AllowOverride AuthConfig<br />
+   AllowOverrideList CookieTracking CookieName
+  </code></p></div>
+
+  <p>Yukarıdaki örnekte <code class="directive"><a href="#allowoverride&#10;   ">AllowOverride
+   </a></code> yönergesi <code>AuthConfig</code> yönerge grubuna izin
+   verirken <code class="directive">AllowOverrideList</code> yönergesi
+   <code>FileInfo</code> yönerge grubundan yalnız iki yönergeye izin
+   vermektedir. Tüm diğerleri dahili bir sunucu hatasına sebep
+   olacaktır.</p>
+
+<h3>Ayrıca bakınız:</h3>
 <ul>
 <li><code class="directive"><a href="#accessfilename">AccessFileName</a></code></li>
 <li><code class="directive"><a href="#allowoverride">AllowOverride</a></code></li>
-<li><a href="../configuring.html">Configuration Files</a></li>
-<li><a href="../howto/htaccess.html">.htaccess Files</a></li>
+<li><a href="../configuring.html">Yapılandırma Dosyaları</a></li>
+<li><a href="../howto/htaccess.html">.htaccess Dosyaları</a></li>
 </ul>
 </div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
@@ -548,11 +647,11 @@
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>core</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Compatibility">Uyumluluk:</a></th><td>Sadece NetWare’de geçerlidir.</td></tr>
 </table>
-  <p>Bu yönerge Apache’inin CGI bekitlerini çalıştırmak için kullanacağı
-   yorumlayıcıyı nasıl bulacağını denetlemek için kullanılır. Örneğin,
-   <code>CGIMapExtension sys:\foo.nlm .foo</code> satırı <code>.foo</code>
-   uzantılı CGI betik dosyalarının FOO yorumlayıcıya aktarılmasını
-   sağlar.</p>
+  <p>Bu yönerge Apache httpd’nin CGI bekitlerini çalıştırmak için
+   kullanacağı yorumlayıcıyı nasıl bulacağını denetlemek için kullanılır.
+   Örneğin, <code>CGIMapExtension sys:\foo.nlm .foo</code> satırı
+   <code>.foo</code> uzantılı CGI betik dosyalarının FOO yorumlayıcıya
+   aktarılmasını sağlar.</p>
 
 </div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
@@ -598,18 +697,37 @@
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="directive-section"><h2><a name="DefaultRuntimeDir" id="DefaultRuntimeDir">DefaultRuntimeDir</a> <a name="defaultruntimedir" id="defaultruntimedir">Yönergesi</a></h2>
 <table class="directive">
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Base directory for the server run-time files</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>DefaultRuntimeDir <var>directory-path</var></code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Sunucunun çalışma anı dosyaları için temel dizin</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>DefaultRuntimeDir <var>dizin-yolu</var></code></td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>DefaultRuntimeDir DEFAULT_REL_RUNTIMEDIR (logs/)</code></td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Çekirdek</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>core</td></tr>
-</table><p>Bu yönergenin belgesi henüz Türkçeye çevrilmedi.
-      Lütfen İngilizce sürümüne bakınız.</p><h3>Ayrıca bakınız:</h3>
+</table>
+  <p><code class="directive">DefaultRuntimeDir</code> yönergesi sunucunun çalışma
+   anında oluşturacağı dosyaların (paylaşımlı bellek, kilitler, vb.)
+   saklanacağı dizini belirtmekte kullanılır. Göreli bir yol belirtilirse
+   tam yol <code class="directive">ServerRoot</code> yönergesinde belirtilene
+   göreli olacaktır.</p>
+
+  <div class="example"><h3>Example</h3><p><code>
+   DefaultRuntimeDir scratch/
+  </code></p></div>
+
+  <p><code class="directive">DefaultRuntimeDir</code> için öntanımlı yer derleme
+   sırasında <code>DEFAULT_REL_RUNTIMEDIR</code> #define satırı ile
+   değiştirilebilir.</p>
+
+  <p>Bilgi: <code class="directive">ServerRoot</code> bu yönergeden önce belirtilmiş
+   olmalıdır, aksi takdirde temel dizin için öntanımlı
+   <code class="directive">ServerRoot</code> kullanılır.</p>
+
+
+<h3>Ayrıca bakınız:</h3>
 <ul>
-<li><a href="../misc/security_tips.html#serverroot">the
-  security tips</a> for information on how to properly set
-  permissions on the <code class="directive">ServerRoot</code></li>
+<li><code class="directive">ServerRoot</code> üzerindeki izinlerin düzgün olarak
+nasıl ayarlanacağını öğrenmek için:
+<a href="../misc/security_tips.html#serverroot">güvenlik ipuçları</a></li>
 </ul>
 </div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
@@ -625,9 +743,9 @@ türünü belirlerdi.</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Override">Geçersizleştirme:</a></th><td>FileInfo</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Çekirdek</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>core</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Compatibility">Uyumluluk:</a></th><td><code>none</code> değeri Apache 2.2.7 ve sonrasında mevcuttur.
-Diğer tüm seçenekler Apache'nin 2.3.x ve sonraki sürümleri için iptal
-edilmiştir.</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Compatibility">Uyumluluk:</a></th><td><code>none</code> değeri Apache httpd 2.2.7 ve sonrasında
+mevcuttur. Diğer tüm seçenekler Apache httpd'nin 2.3.x ve sonraki sürümleri
+için iptal edilmiştir.</td></tr>
 </table>
  <p>Bu yönerge iptal edilmiştir. Yapılandırma dosyalarının geriye
   uyumluluğunu sağlamak için, öntanımlı bir ortam türünün olmadığını
@@ -649,25 +767,44 @@ edilmiştir.</td></tr>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="directive-section"><h2><a name="Define" id="Define">Define</a> <a name="define" id="define">Yönergesi</a></h2>
 <table class="directive">
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Bir değişkenin mevcudiyetini betimler.</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>Define <var>değişken-ismi</var></code></td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Bir değişken tanımlar</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>Define <var>değişken-ismi</var> [<var>değişken-değeri</var>]</code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli, sanal konak, dizin</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Çekirdek</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>core</td></tr>
 </table>
-  <p><code class="program"><a href="../programs/httpd.html">httpd</a></code>’yi <code>-D</code>
-   seçeneğiyle çalıştırmaya eşdeğerdir.</p>
-
-  <p>Bu yönerge, başlatma betiğinde <code>-D</code> seçeneğinin
-   argümanlarını değiştirme gereği duymaksızın <code class="directive"><a href="#ifdefine">&lt;IfDefine&gt;</a></code> bölümlerini kullanıma sokmak için
-   kullanılabilir.</p>
+  <p>Tek değiştirgeli biçemi <code class="program"><a href="../programs/httpd.html">httpd</a></code>’yi <code>-D</code>
+   seçeneğiyle çalıştırmaya eşdeğerdir. Bu yönerge, başlatma betiğinde
+   <code>-D</code> seçeneğinin argümanlarını değiştirme gereği duymaksızın
+   <code class="directive"><a href="#ifdefine">&lt;IfDefine&gt;</a></code> bölümlerini
+   kullanıma sokmak için kullanılabilir.</p>
+
+  <p>Buna ek olarak, ikinci değiştirge belirtilirse yapılandırma değişkenine
+   bu değer atanır. Değişken yapılandırmada <code>${VAR}</code> sözdizimi
+   ile kullanılabilir. Değişken daima küresel olarak tanımlı olup
+   yapılandırma bölümünü sarmalayan etki alanı ile sınırlanmaz.</p>
+
+  <div class="example"><p><code>
+   &lt;IfDefine TEST&gt;<br />
+   &nbsp;&nbsp;Define servername test.example.com<br />
+   &lt;/IfDefine&gt;<br />
+   &lt;IfDefine !TEST&gt;<br />
+   &nbsp;&nbsp;Define servername www.example.com<br />
+   &nbsp;&nbsp;Define SSL<br />
+   &lt;/IfDefine&gt;<br />
+  </code></p></div>
+
+  <p><code class="directive"><a href="../mod/mod_rewrite.html#rewritemap">RewriteMap</a></code> sözdizimi ile
+   karışmalardan kaçınmak için değişken isimleri ikinokta ":" karakterleri
+   içeremez.</p>
 
 </div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="directive-section"><h2><a name="Directory" id="Directory">&lt;Directory&gt;</a> <a name="directory" id="directory">Yönergesi</a></h2>
 <table class="directive">
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Sadece ismi belirtilen dosya sistemi dizininde ve bunun
- altdizinlerinde uygulanacak bir yönerge grubunu sarmalar.</td></tr>
+ altdizinlerinde ve bunların içeriğinde uygulanacak bir yönerge grubunu
+ sarmalar.</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>&lt;Directory <var>dizin-yolu</var>&gt;
 ... &lt;/Directory&gt;</code></td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli, sanal konak</td></tr>
@@ -676,7 +813,8 @@ edilmiştir.</td></tr>
 </table>
   <p><code class="directive">&lt;Directory&gt;</code> ve
    <code>&lt;/Directory&gt;</code> sadece ismi belirtilen dosya sistemi
-   dizininde ve bunun altdizinlerinde uygulanacak bir yönerge grubunu
+   dizininde, bunun altdizinlerinde ve bu dizinlerin içindeki dosyalara
+   uygulanacak bir yönerge grubunu
    sarmalamakta kullanılır. Bir dizin bağlamında kullanılabilecek her
    yönergeye izin verilir. <var>dizin-yolu</var> bir dizinin tam yolu
    olabileceği gibi Unix kabuk tarzı bir dosya ismi eşleştirme kalıbı da
@@ -698,8 +836,8 @@ edilmiştir.</td></tr>
 
   <div class="note">
    <p><var>dizin-yolu</var> argümanlarını belirtirken dikkatli
-    olmalısınız: Apache’nin dosyalara erişmekte kullandığı dosya sistemi
-    yolu ile bire bir eşleşmelidir. Belli bir
+    olmalısınız: Apache httpd’nin dosyalara erişmekte kullandığı dosya
+    sistemi yolu ile bire bir eşleşmelidir. Belli bir
     <code>&lt;Directory&gt;</code> dizinine uygulanan yönergeler, aynı
     dizine farklı bir yoldan, örneğin başka bir sembolik bağ üzerinden
     erişilen dosyalara uygulanmayacaktır.</p>
@@ -727,7 +865,7 @@ edilmiştir.</td></tr>
    </span>
    &lt;/Directory&gt;<br />
    <br />
-   &lt;Directory /home/&gt;<br />
+   &lt;Directory /home&gt;<br />
    <span class="indent">
     AllowOverride FileInfo<br />
    </span>
@@ -769,9 +907,9 @@ edilmiştir.</td></tr>
    ve buna ilişkin <code class="directive">&lt;Directory&gt;</code>
    uygulanacaktır.</p>
 
-  <p><strong><code>&lt;Directory /&gt;</code> için öntanımlı Apache
-  erişiminin <code>Allow from All</code> oluşuna dikkat ediniz. Bunu şöyle
-  bir blokla değiştirmeniz,</strong></p>
+  <p><strong><code>&lt;Directory /&gt;</code> için öntanımlı erişimin  tüm
+   erişime izin vermek oluşuna dikkat ediniz. Bunu şöyle bir blokla
+   değiştirmeniz,</strong></p>
 
   <div class="example"><p><code>
    &lt;Directory /&gt;<br />
@@ -793,15 +931,15 @@ edilmiştir.</td></tr>
 <h3>Ayrıca bakınız:</h3>
 <ul>
 <li>Bir istek alındığında farklı yapılandırma bölümlerinin nasıl bir
- arada ele alındığının anlatıldığı <a href="../sections.html">&lt;Directory&gt;, &lt;Location&gt; ve
- &lt;Files&gt; bölümleri nasıl çalışır?</a> belgesine de bakınız.</li>
+ arada ele alındığının açıklaması için <a href="../sections.html">
+ &lt;Directory&gt;, &lt;Location&gt; ve &lt;Files&gt; bölümleri nasıl
+ çalışır?</a> belgesine bakınız.</li>
 </ul>
 </div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="directive-section"><h2><a name="DirectoryMatch" id="DirectoryMatch">&lt;DirectoryMatch&gt;</a> <a name="directorymatch" id="directorymatch">Yönergesi</a></h2>
 <table class="directive">
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Bir düzenli ifade ile eşleşen dosya sistemi dizininde ve bunun
- altdizinlerinde uygulanacak bir yönerge grubunu sarmalar.</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Bir düzenli ifade ile eşleşen dosya sistemi dizinlerinin içeriklerine uygulanacak bir yönerge grubunu sarmalar.</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>&lt;DirectoryMatch <var>düzifd</var>&gt;
 ... &lt;/DirectoryMatch&gt;</code></td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli, sanal konak</td></tr>
@@ -810,7 +948,7 @@ edilmiştir.</td></tr>
 </table>
   <p><code class="directive">&lt;DirectoryMatch&gt;</code> and
   <code>&lt;/DirectoryMatch&gt;</code> yönergeleri <code class="directive"><a href="#directory">&lt;Directory&gt;</a></code> gibi sadece ismi
-   belirtilen dosya sistemi dizininde ve bunun altdizinlerinde uygulanacak
+   belirtilen dosya sistemi dizininde ve içindeki dosyalarda uygulanacak
    bir yönerge grubunu sarmalamakta kullanılır. Tek farkla argüman olarak
    bir <a class="glossarylink" href="../glossary.html#regex" title="sözlüğe bakınız">düzenli ifade</a> alır. Örnek:</p>
 
@@ -821,14 +959,27 @@ edilmiştir.</td></tr>
   <p>yönergesi <code>/www/</code> içindeki üç rakamdan oluşan dizinlerle
    eşleşecektir.</p>
 
+  <div class="note"><h3>Uyumluluk</h3>
+   2.3.9 öncesinde, bu yönerge örtük olarak (<code class="directive"><a href="#directory">&lt;Directory&gt;</a></code> gibi) alt dizinlere de uygulanırdı
+   ve satır sonu simgesi ($) ile eşleşemezdi. 2.3.9 ve sonrasında, sadece
+   ifade ile eşleşen dizinler sarmalanan yönerge grubundan etkilenmektedir.
+  </div>
+
+  <div class="note"><h3>Sondaki bölü çizgileri</h3>
+   Bu yönerge bir bölü çizgisi ile sonlanan veya sonlanmayan dizinler için
+   yapılan isteklere uygulanır, dolayısıyla satır sonuna ($) çıpalanmış
+   ifadeler dikkatli yazılmalıdır.
+  </div>
+
 <h3>Ayrıca bakınız:</h3>
 <ul>
 <li>Normal <code class="directive">&lt;Directory&gt;</code>
  bölümlerindeki yönergelerle düzenli ifadelerin nasıl karıştırıldığının bir
  açıklaması için <code class="directive"><a href="#directory">&lt;Directory&gt;</a></code> yönergesine bakınız.</li>
-<li>Bir istek alındığında farklı yapılandırma bölümlerinin nasıl bir arada
- ele alındığının açıklaması için <a href="../sections.html">&lt;Directory&gt;, &lt;Location&gt; ve
- &lt;Files&gt; bölümleri nasıl çalışır?</a> belgesine bakınız.</li>
+<li>Bir istek alındığında farklı yapılandırma bölümlerinin nasıl bir
+ arada ele alındığının açıklaması için <a href="../sections.html">
+ &lt;Directory&gt;, &lt;Location&gt; ve &lt;Files&gt; bölümleri nasıl
+ çalışır?</a> belgesine bakınız.</li>
 </ul>
 </div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
@@ -850,7 +1001,7 @@ edilmiştir.</td></tr>
    DocumentRoot /usr/web
   </code></p></div>
 
-  <p>yapılandırması ile <code>http://www.my.host.com/index.html</code>
+  <p>yapılandırması ile <code>http://my.example.com/index.html</code>
    isteği <code>/usr/web/index.html</code> ile eşleştirilir.
    <var>dizin-yolu</var> ile göreli dosya yolu belirtildiği takdirde belge
    kök dizininin <code class="directive"><a href="#serverroot">ServerRoot</a></code> ile
@@ -868,54 +1019,91 @@ edilmiştir.</td></tr>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="directive-section"><h2><a name="Else" id="Else">&lt;Else&gt;</a> <a name="else" id="else">Yönergesi</a></h2>
 <table class="directive">
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Contains directives that apply only if the condition of a
-previous <code class="directive"><a href="#if">&lt;If&gt;</a></code> or
-<code class="directive"><a href="#elseif">&lt;ElseIf&gt;</a></code> section is not
-satisfied by a request at runtime</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Önceki bir <code class="directive"><a href="#if">&lt;If&gt;</a></code> veya <code class="directive"><a href="#elseif">&lt;ElseIf&gt;</a></code> bölümünün koşulu, çalışma anında bir istek tarafından yerine getirilmediği takdirde uygulanacak yönergeleri içerir</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>&lt;Else&gt; ... &lt;/Else&gt;</code></td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli, sanal konak, dizin, .htaccess</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Override">Geçersizleştirme:</a></th><td>All</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Çekirdek</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>core</td></tr>
-</table><p>Bu yönergenin belgesi henüz Türkçeye çevrilmedi.
-      Lütfen İngilizce sürümüne bakınız.</p><h3>Ayrıca bakınız:</h3>
+</table>
+  <p><code class="directive">&lt;Else&gt;</code> sadece ve sadece aynı etki
+   alanındaki en son <code class="directive">&lt;If&gt;</code> veya
+   <code class="directive">&lt;ElseIf&gt;</code> bölümü uygulanmamışsa
+   kapsadığı yönergeleri uygular. Örneğin:</p>
+
+  <div class="example"><p><code>
+    &lt;If "-z req('Host')"&gt;<br />
+    ...<br />
+    &lt;/If&gt;<br />
+    &lt;Else&gt;<br />
+    ...<br />
+    &lt;/Else&gt;<br />
+  </code></p></div>
+
+  <p>Burada, <code class="directive">&lt;If&gt;</code> yönergesi
+   <var>Host:</var> başlıksız HTTP/1.0 istekleriyle eşleşirken <code class="directive">&lt;Else&gt;</code> <var>Host:</var> başlıklılarla
+   eşleşir.</p>
+
+
+<h3>Ayrıca bakınız:</h3>
 <ul>
 <li><code class="directive"><a href="#if">&lt;If&gt;</a></code></li>
 <li><code class="directive"><a href="#elseif">&lt;ElseIf&gt;</a></code></li>
-<li><a href="../sections.html">How &lt;Directory&gt;, &lt;Location&gt;,
-  &lt;Files&gt; sections work</a> for an explanation of how these
-  different sections are combined when a request is received.
+<li>Bir istek alındığında farklı yapılandırma bölümlerinin nasıl bir
+ arada ele alındığının açıklaması için <a href="../sections.html">
+ &lt;Directory&gt;, &lt;Location&gt; ve &lt;Files&gt; bölümleri nasıl
+ çalışır?</a> belgesine bakınız.
   <code class="directive">&lt;If&gt;</code>,
-  <code class="directive">&lt;ElseIf&gt;</code>, and
-  <code class="directive">&lt;Else&gt;</code> are applied last.</li>
+  <code class="directive">&lt;ElseIf&gt;</code> ve
+  <code class="directive">&lt;Else&gt;</code> son olarak uygulanır.</li>
 </ul>
 </div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="directive-section"><h2><a name="ElseIf" id="ElseIf">&lt;ElseIf&gt;</a> <a name="elseif" id="elseif">Yönergesi</a></h2>
 <table class="directive">
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Contains directives that apply only if a condition is satisfied
-by a request at runtime while the condition of a previous
-<code class="directive"><a href="#if">&lt;If&gt;</a></code> or
-<code class="directive">&lt;ElseIf&gt;</code> section is not
-satisfied</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>&lt;ElseIf <var>expression</var>&gt; ... &lt;/ElseIf&gt;</code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>İçerdiği koşulun bir istek tarafınan sağlandığı ancak daha önceki bir <code class="directive"><a href="#if">&lt;If&gt;</a></code> veya
+<code class="directive">&lt;ElseIf&gt;</code> bölümlerininkilerin sağlanmadığı durumda kapsadığı yönergelerin uygulanmasını sağlar</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>&lt;ElseIf <var>ifade</var>&gt; ... &lt;/ElseIf&gt;</code></td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli, sanal konak, dizin, .htaccess</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Override">Geçersizleştirme:</a></th><td>All</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Çekirdek</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>core</td></tr>
-</table><p>Bu yönergenin belgesi henüz Türkçeye çevrilmedi.
-      Lütfen İngilizce sürümüne bakınız.</p><h3>Ayrıca bakınız:</h3>
+</table>
+  <p><code class="directive">&lt;ElseIf&gt;</code> kapsadığı yönergeleri
+   sadece ve sadece belirtilen koşulun doğrulandığı ancak aynı etki
+   alanında hemen önceki <code class="directive">&lt;If&gt;</code> veya
+   <code class="directive">&lt;ElseIf&gt;</code> yönergesinin uygulanmadığı
+   takdirde uygular. Örnek:</p>
+
+  <div class="example"><p><code>
+    &lt;If "-R '10.1.0.0/16'"&gt;<br />
+    ...<br />
+    &lt;/If&gt;<br />
+    &lt;ElseIf "-R '10.0.0.0/8'"&gt;<br />
+    ...<br />
+    &lt;/ElseIf&gt;<br />
+    &lt;Else&gt;<br />
+    ...<br />
+    &lt;/Else&gt;<br />
+  </code></p></div>
+
+  <p><code class="directive">&lt;ElseIf&gt;</code> bir isteğin uzak adresi
+   10.0.0.0/8 ağına aitse ama 10.1.0.0/16 ağına ait değilse içerdiği
+   yönergelerin uygulanmasını sağlar.</p>
+
+
+<h3>Ayrıca bakınız:</h3>
 <ul>
-<li><a href="../expr.html">Expressions in Apache HTTP Server</a>,
-for a complete reference and more examples.</li>
+<li>Tam bir kaynak ve daha fazla örnek için: <a href="../expr.html">Apache HTTP Sunucusundaki ifadeler</a></li>
 <li><code class="directive"><a href="#if">&lt;If&gt;</a></code></li>
 <li><code class="directive"><a href="#else">&lt;Else&gt;</a></code></li>
-<li><a href="../sections.html">How &lt;Directory&gt;, &lt;Location&gt;,
-  &lt;Files&gt; sections work</a> for an explanation of how these
-  different sections are combined when a request is received.
-  <code class="directive">&lt;If&gt;</code>,
-  <code class="directive">&lt;ElseIf&gt;</code>, and
-  <code class="directive">&lt;Else&gt;</code> are applied last.</li>
+<li>Bir istek alındığında farklı yapılandırma bölümlerinin nasıl bir
+ arada ele alındığının açıklaması için <a href="../sections.html">
+ &lt;Directory&gt;, &lt;Location&gt; ve &lt;Files&gt; bölümleri nasıl
+ çalışır?</a> belgesine bakınız.
+ <code class="directive">&lt;If&gt;</code>,
+ <code class="directive">&lt;ElseIf&gt;</code> ve
+ <code class="directive">&lt;Else&gt;</code> son olarak uygulanır.</li>
 </ul>
 </div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
@@ -937,7 +1125,7 @@ for a complete reference and more exampl
    belirler. Öntanımlı olarak, bir isteğin yerine getirilmesi,
    <code class="module"><a href="../mod/mod_include.html">mod_include</a></code> kullanarak sunucu tarafından çözümlenen
    bir dosyanın teslimatı sırasında olduğu gibi, bir dosya içindeki veriye
-   erişilmesini gerektirdiğinde Apache, işletim sistemi tarafından
+   erişilmesini gerektirdiğinde Apache httpd, işletim sistemi tarafından
    desteklendiği takdirde dosyayı belleğe eşler.</p>
 
   <p>Böyle bellek eşleme kimi zaman başarım artışını beraberinde getirirse
@@ -947,9 +1135,9 @@ for a complete reference and more exampl
   <ul>
   <li>Bazı çok işlemcili sistemlerde bellek eşleme
    <code class="program"><a href="../programs/httpd.html">httpd</a></code>’nin başarımını düşürebilmektedir.</li>
-  <li><code class="program"><a href="../programs/httpd.html">httpd</a></code> bellek eşlemli çalışırken bir dosyanın silinmesi veya
-   boyutunun küçültülmesi <code class="program"><a href="../programs/httpd.html">httpd</a></code>'nin parçalama arızası vererek
-   çökmesine yol açabilir.</li>
+  <li><code class="program"><a href="../programs/httpd.html">httpd</a></code> bellek eşlemli çalışırken bir dosyanın
+   silinmesi veya boyutunun küçültülmesi <code class="program"><a href="../programs/httpd.html">httpd</a></code>'nin
+   parçalama arızası vererek çökmesine yol açabilir.</li>
   </ul>
 
   <p>Bu tür sorunlardan dolayı zarar görülebilecek sunucu
@@ -978,20 +1166,21 @@ for a complete reference and more exampl
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Dosyaların istemciye tesliminde çekirdeğin dosya gönderme
  desteğinin kullanımını etkin kılar.</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>EnableSendfile On|Off</code></td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>EnableSendfile On</code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>EnableSendfile Off</code></td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli, sanal konak, dizin, .htaccess</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Override">Geçersizleştirme:</a></th><td>FileInfo</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Çekirdek</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>core</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Compatibility">Uyumluluk:</a></th><td>2.0.44 ve sonrasında mevcuttur.</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Compatibility">Uyumluluk:</a></th><td>2.0.44 ve sonrasında mevcuttur. Öntanımlı değer 2.3.9 sürümünde Off olarak değişti.</td></tr>
 </table>
   <p>Bu yönerge, dosya içeriğinin istemciye teslimi için
    <code class="program"><a href="../programs/httpd.html">httpd</a></code>’nin çekirdeğin dosya gönderme desteğini
    kullanıp kullanmayacağını belirler. Öntanımlı olarak, bir isteğin
    yerine getirilmesi, bir durağan dosyanın teslimatı sırasında olduğu
    gibi, bir dosya içindeki veriye erişilmesini gerektirmediği takdirde
-   Apache, işletim sistemi tarafından destekleniyorsa dosyayı istemciye
-   teslim etmek için çekirdeğin dosya gönderme özelliğini kullanır.</p>
+   Apache httpd, işletim sistemi tarafından destekleniyorsa dosyayı
+   istemciye teslim etmek için çekirdeğin dosya gönderme özelliğini
+   kullanır.</p>
 
   <p>Çekirdeğin dosya gönderme mekanizması, okuma, gönderme ve tampon
    ayırma işlemlerini ayrı ayrı yapmaktan kaçınır. Fakat bazı
@@ -1006,21 +1195,21 @@ for a complete reference and more exampl
    yapılamayacaktır.</li>
   <li>Linux’ta IPv6 kullanırken dosya gönderme desteği bazı ağ
    kartlarındaki TCP toplama sağlaması aktarım hatasını tetikler.</li>
-  <li>Itanium üzerinde çalışan Linux’ta dosya gönderme desteği 2GB’tan
-   büyük dosyalarla çalışamamaktadır.</li>
+  <li>Itanium üzerinde çalışan Linux’ta dosya gönderme desteği
+   (<code>sendfile</code>) 2GB’tan büyük dosyalarla çalışamamaktadır.</li>
   <li><code class="directive"><a href="#documentroot">DocumentRoot</a></code> ağ dosya sistemi
-   (NFS veya SMB gibi) üzerinde olduğu durumda çekirdek ağ dosyalarını
-   kendi arabelleği üzerinden sunamayabilir.</li>
+   (NFS, SMB, CIFS, FUSE gibi) üzerinde olduğu durumda çekirdek ağ
+   dosyalarını kendi arabelleği üzerinden sunamayabilir.</li>
   </ul>
 
   <p>Bu sorunlardan muzdarip sunucu yapılandırmaları için bu özelliği şöyle
-   iptal edebilirsiniz:</p>
+   etkin kılabilirsiniz:</p>
 
   <div class="example"><p><code>
-   EnableSendfile Off
+   EnableSendfile On
   </code></p></div>
 
-  <p>Bu özellik, sadece bir NFS veya SMB dosya sistemi üzerinde sunulan
+  <p>Bu özellik, sadece bir ağ dosya sistemi üzerinde sunulan
    dosyaları kapsamak üzere şu şekilde kolayca kapatılabilir:</p>
 
   <div class="example"><p><code>
@@ -1030,8 +1219,8 @@ for a complete reference and more exampl
    </span>
    &lt;/Directory&gt;
   </code></p></div>
-  <p><code class="directive">EnableSendfile</code> yönergesinin .htaccess ve diziniçi
-   yapılandırmalarınını <code class="module"><a href="../mod/mod_cache_disk.html">mod_cache_disk</a></code> tarafından
+  <p><code class="directive">EnableSendfile</code> yönergesinin .htaccess ve
+   diziniçi yapılandırmalarının <code class="module"><a href="../mod/mod_cache_disk.html">mod_cache_disk</a></code> tarafından
    desteklenmediğini lütfen aklınızdan çıkarmayın.
    <code class="directive">EnableSendfile</code> yönergesinin sadece küresel
    tanımları hesaba katılır.</p>
@@ -1040,14 +1229,39 @@ for a complete reference and more exampl
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="directive-section"><h2><a name="Error" id="Error">Error</a> <a name="error" id="error">Yönergesi</a></h2>
 <table class="directive">
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Abort configuration parsing with a custom error message</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>Error <var>message</var></code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Özel bir hata iletisiyle yapılandırma çözümlemesini durdurur</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>Error <var>ileti</var></code></td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli, sanal konak, dizin, .htaccess</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Çekirdek</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>core</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Compatibility">Uyumluluk:</a></th><td>2.3.9 and later</td></tr>
-</table><p>Bu yönergenin belgesi henüz Türkçeye çevrilmedi.
-      Lütfen İngilizce sürümüne bakınız.</p></div>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Compatibility">Uyumluluk:</a></th><td>2.3.9 ve sonrası</td></tr>
+</table>
+  <p>Yapılandırmada bir hatanın saptanması istenirse, bu yönerge
+   yapılandırma çözümlemesinin durdurulması ve özel bir hata iletisi
+   üretilmesi için kullanılabilir. Genelde kullanıldığı durum, gerekli
+   modüllerin yapılandırmada bulunmadığının raporlanmasıdır.</p>
+
+  <div class="example"><h3>Örnek</h3><p><code>
+   # mod_include yüklü değilse bilelim<br />
+   &lt;IfModule !include_module&gt;<br />
+   Hata: mod_include mod_foo için gerekiyor. LoadModule ile yükleyin.<br />
+   &lt;/IfModule&gt;<br />
+   <br />
+   # SSL veya NOSSL tanımlı mı bilelim<br />
+   &lt;IfDefine SSL&gt;<br />
+   &lt;IfDefine NOSSL&gt;<br />
+   Hata: Ne SSL ne de NOSSL tanımlı. Sadece biri tanımlı olsa yeter.<br />
+   &lt;/IfDefine&gt;<br />
+   &lt;/IfDefine&gt;<br />
+   &lt;IfDefine !SSL&gt;<br />
+   &lt;IfDefine !NOSSL&gt;<br />
+   Hata: Ya SSL ya da NOSSL tanımlı olmalı.<br />
+   &lt;/IfDefine&gt;<br />
+   &lt;/IfDefine&gt;<br />
+  </code></p></div>
+
+
+</div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="directive-section"><h2><a name="ErrorDocument" id="ErrorDocument">ErrorDocument</a> <a name="errordocument" id="errordocument">Yönergesi</a></h2>
 <table class="directive">
@@ -1058,11 +1272,9 @@ for a complete reference and more exampl
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Override">Geçersizleştirme:</a></th><td>FileInfo</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Çekirdek</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>core</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Compatibility">Uyumluluk:</a></th><td>Metin iletilerini tırnak içine alma sözdizimi Apache 2.0’da
- farklıdır.</td></tr>
 </table>
-  <p>Bir sorun çıktığında veya hata oluştuğunda Apache şu dört işlemden
-   birini yapacak şekilde yapılandırılabilir:</p>
+  <p>Bir sorun çıktığında veya hata oluştuğunda Apache httpd şu dört
+   işlemden birini yapacak şekilde yapılandırılabilir:</p>
 
   <ol>
    <li>Yerleşik bir hata iletisi çıktılanır.</li>
@@ -1078,8 +1290,8 @@ for a complete reference and more exampl
 
   <p>İlk seçenek öntanımlıdır. Diğer üç seçenek
    <code class="directive">ErrorDocument</code> yönergesinin argümanları (hata
-   kodundan sonra bir URL veya hata iletisi) ile belirtilir. Apache bazı
-   durumlarda sorun/hata ile ilgili ek bilgi verecektir.</p>
+   kodundan sonra bir URL veya hata iletisi) ile belirtilir. Apache httpd
+   bazı durumlarda sorun/hata ile ilgili ek bilgi verecektir.</p>
 
   <p>URL’ler yerel yollarda (<code class="directive"><a href="#documentroot">DocumentRoot</a></code>’a göre) bir bölü çizgisi (/) ile
    başlatılabileceği gibi istemci tarafından çözümlenecek tam bir URL
@@ -1091,13 +1303,14 @@ for a complete reference and more exampl
    ErrorDocument 404 /cgi-bin/bad_urls.pl<br />
    ErrorDocument 401 /subscription_info.html<br />
    ErrorDocument 403 "Kusura bakmayın, bugün hizmet veremiyoruz."
+   ErrorDocument 403 Yasak!
   </code></p></div>
 
-  <p>Bunlardan başka, Apache’nin kendi hata iletilerinin kullanılacağı özel
-   <code>default</code> değeri ile belirtilebilir. Normal şartlar altında
-   gerekmese de, bir şey belirtilmediği takdirde mevcut bir
+  <p>Bunlardan başka, Apache httpd’nin kendi hata iletilerinin kullanılacağı
+   özel <code>default</code> değeri ile belirtilebilir. Normal şartlar
+   altında gerekmese de, bir şey belirtilmediği takdirde mevcut bir
    <code class="directive">ErrorDocument</code> yönergesini miras alan
-   yapılandırmalarda Apache’nin kendi hata iletilerinin kullanımı
+   yapılandırmalarda Apache httpd’nin kendi hata iletilerinin kullanımı
    <code>default</code> değeri açıkça belirtilerek örnekteki gibi
    zorlanabilir:</p>
 
@@ -1112,7 +1325,7 @@ for a complete reference and more exampl
 
   <p><code class="directive">ErrorDocument</code> yönergesinde bir uzak URL (önünde
    <code>http</code> bulunan bir yol) belirtildiğinde, belge aynı sunucuda
-   olsa bile, Apache’nin istemciye belgeyi bulacağı yer için bir
+   olsa bile, Apache HTTP Sunucusunun istemciye belgeyi bulacağı yer için bir
    yönlendirme göndereceğine dikkat ediniz. Bunun bazı istenmeyen etkileri
    vardır; en önemlilerinden biri istemcinin hata kodu yerine bir
    yönlendirme durum kodu alacak olmasıdır. Bu, bir URL’nin geçerliliğini
@@ -1140,8 +1353,12 @@ for a complete reference and more exampl
    istekler yaparak güvenlik sorunlarına yol açılmak istenmesi
    durumlarında gereklidir.</p>
 
-  <p>2.0 öncesi sürümlerde iletiler bir çift çift-tırnak içine alınmayıp,
-   tek bir çift-tırnak ile başlatılması yeterli olurdu.</p>
+  <p><code class="module"><a href="../mod/mod_proxy.html">mod_proxy</a></code> kullanıyorsanız,
+   <code class="directive"><a href="../mod/mod_proxy.html#proxyerroroverride">ProxyErrorOverride</a></code> yönergesini
+   etkin kılmak isteyebilirsiniz, böylece asıl sunucular adına özel hata
+   iletileri üretebilirsiniz. <code>ProxyErrorOverride</code> etkin
+   kılınmak istenmezse, Apache httpd vekalet edilen içerik için özel hata
+   belgeleri üretmeyecektir.</p>
 
 <h3>Ayrıca bakınız:</h3>
 <ul>
@@ -1168,21 +1385,26 @@ for a complete reference and more exampl
   ErrorLog /var/log/httpd/error_log
   </code></p></div>
 
-  <p><var>dosya-yolu</var> bir boru imi (|) ile başlatıldığı takdirde hata
-   iletilerinin hata günlüğünü işleme sokacak komuta borulanacağı
-   varsayılır.</p>
+  <p><var>dosya-yolu</var> bir boru imi "<code>|</code>" ile başlatıldığı
+   takdirde hata iletilerinin hata günlüğünü işleme sokacak komuta
+   borulanacağı varsayılır.</p>
 
   <div class="example"><h3>Örnek</h3><p><code>
   ErrorLog "|/usr/local/bin/httpd_errors"
   </code></p></div>
 
+  <p>Daha fazla bilgi için <a href="../logs.html#piped">borulu
+    günlüklere</a> bakınız.</p>
+
   <p>Dosya adı yerine <code>syslog</code> kullanılırsa, sistem desteklediği
    takdirde günlük kaydı syslogd(8) üzerinden yürütülür. Öntanımlı olarak
    <code>local7</code> syslog oluşumu kullanılır. Bunu
    <code>syslog:<var>oluşum</var></code> sözdizimini kullanarak
    değiştirebilirsiniz. Buradaki <code><var>oluşum</var></code>
    syslog.conf(5) kılavuz sayfasında belirtilen oluşum isimlerinden biri
-   olabilir.</p>
+   olabilir. Oluşum aslında küreseldir ve sanal konaklardan bazılarında
+   değiştirilmişse, belirtilen en son oluşum tüm sunucuyu
+   etkileyecektir.</p>
 
   <div class="example"><h3>Örnek</h3><p><code>
   ErrorLog syslog:user
@@ -1203,59 +1425,243 @@ for a complete reference and more exampl
 <h3>Ayrıca bakınız:</h3>
 <ul>
 <li><code class="directive"><a href="#loglevel">LogLevel</a></code></li>
-<li><a href="../logs.html">Apache Günlük Dosyaları</a></li>
+<li><a href="../logs.html">Apache HTTP Sunucusunun Günlük Dosyaları</a></li>
 </ul>
 </div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="directive-section"><h2><a name="ErrorLogFormat" id="ErrorLogFormat">ErrorLogFormat</a> <a name="errorlogformat" id="errorlogformat">Yönergesi</a></h2>
 <table class="directive">
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Format specification for error log entries</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code> ErrorLogFormat [connection|request] <var>format</var></code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Hata günlüğü girdileri için biçem belirtimi</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code> ErrorLogFormat [connection|request] <var>biçem</var></code></td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli, sanal konak</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Çekirdek</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>core</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Compatibility">Uyumluluk:</a></th><td>Available in Apache httpd 2.3.9 and later</td></tr>
-</table><p>Bu yönergenin belgesi henüz Türkçeye çevrilmedi.
-      Lütfen İngilizce sürümüne bakınız.</p><h3>Ayrıca bakınız:</h3>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Compatibility">Uyumluluk:</a></th><td>Apache httpd 2.3.9 ve sonrasında kullanılabilmektedir.
+</td></tr>
+</table>
+  <p><code class="directive">ErrorLogFormat</code> yönergesi, hata günlüğünde asıl
+   hata iletisine ek olarak günlüklenecek ek bilgiyi belirtmek için
+   kullanılabilir.</p>
+
+  <div class="example"><h3>Basit örnek</h3><p><code>
+    ErrorLogFormat "[%t] [%l] [pid %P] %F: %E: [client %a] %M"
+  </code></p></div>
+
+  <p>İlk değiştirge olarak <code>connection</code> veya <code>request</code>
+   belirtilmesi ek biçemlerin belirtilebilmesini sağlar. Böylece, belli bir
+   bağlantı ya da istek için ilk ileti günlüklendiğinde ek bilgininde
+   günlüklenmesi sağlanır. Bu ek bilgi sadece bağlantı/istek başına bir
+   kere günlüklenir. herhangi bir günlük iletisine sebep olmadan işlenmişse
+   ek bilgi de günlüklenmez.</p>
+
+  <p>Bu, bazı biçem dizgesi öğeleri çıktı üretmediğinde olur. Örneğin,
+   <code>Referer</code> başlığı sadece günlük iletisi bir istekle
+   ilişkilendirilmişse mevcuttur ve hata iletisi <code>Referer</code>
+   başlığı istemcide okunduğu anda oluşur. Eğer bir çıktı üretilmezse,
+   öntanımlı davranış önceki boşluk karakterinden sonraki boşluk
+   karakterine kadar herşeyi silmektir. Yani, günlük satırı örtük olarak
+   boşluklarla ayrılmış alanlara bölünür. Bir biçem dizgesi öğesi çıktı
+   üretmezse alanın tamamı çıktılanmaz. Örneğin, <code>[%t] [%l] [%a]
+   %M&nbsp;</code> günlük biçeminde uzak adres <code>%a</code>
+   kullanılamazsa sarmalayıcı köşeli ayraçlar da günlüklenmeyecektir.
+   Boşluk karakterleri ters bölülerle öncelenerek bir alanı sınırlaması
+   önlenebilir. '%&nbsp;' (yüzde boşluk) çifti sıfır genişlikte bir alan
+   ayracı olup herhangi bir çıktı üretmez.</p>
+
+  <p>Yukarıdaki davranış, biçem dizgesi öğesine değiştirciler eklenerek
+   değiştirilebilir. <code>-</code> (tire) değiştircisi ilgili öğe bir
+   çıktı üretmediğinde tire iminin günlüklenmesine sebep olur.
+   Bağlantı/istek başına bir kere biçemlerinde <code>+</code> (artı)
+   değiştircisini de kullanmak mümkündür.Artı değiştiricili bir öğe
+   herhangi bir çıktı üretmezse satırın tamamı günlüklenmez.</p>
+
+  <p>Bir biçem öğesine günlük önem derecesi atamak için değiştirici
+   olarak bir sayı kullanılabilir. Bu öğenin günlüklenebilmesi için günlük
+   iletisinin önem derecesinin belirtilen günlük önem derecesinden
+   daha yüksek olmaması gerekir. Sayı 1'den (alarm) 4'e (uyarı) ve 7'den
+   (hata ayıklama) 15'e (trace8) kadar olabilir.</p>
+
+  <p>Örneğin, <code>Referer</code> istek başlığını günlükleyen
+   <code>%{Referer}i</code> dizgeciğine değiştirciler eklendiğinde neler
+   olduğunu burada görebilirsiniz:</p>
+
+  <table class="bordered"><tr class="header"><th>Değiştirlen Dizgecik</th><th>Anlamı</th></tr>
+<tr>
+  <td><code>%-{Referer}i</code></td>
+  <td><code>Referer</code> atanmamışsa bir <code>-</code> günüklenir.</td>
+  </tr>
+<tr class="odd">
+  <td><code>%+{Referer}i</code></td>
+  <td><code>Referer</code> atanmamışsa satırın tamamı çıktılanmaz.</td>
+  </tr>
+<tr>
+  <td><code>%4{Referer}i</code></td>
+  <td>Sadece hata iletisinin önemi 4'ten yüksek olduğu durumda
+   <code>Referer</code> günlüklenir.</td>
+  </tr>
+</table>
+
+  <p>Bazı biçem dizfesi öğeleri ayraç içine alınmış ek değiştirgeler kabul
+   eder.</p>
+
+  <table class="bordered"><tr class="header"><th>Biçem&nbsp;Dizgesi</th> <th>Açıklama</th></tr>
+<tr><td><code>%%</code></td>
+    <td>Yüzde imi</td></tr>
+<tr class="odd"><td><code>%a</code></td>
+    <td>İstekteki istemci IP adresi ve portu</td></tr>
+<tr><td><code>%{c}a</code></td>
+    <td>Bağlantının emsal IP adresi and portu
+     (<code class="module"><a href="../mod/mod_remoteip.html">mod_remoteip</a></code> modülüne bakın)</td></tr>
+<tr class="odd"><td><code>%A</code></td>
+    <td>Yerel IP adresi ve portu</td></tr>
+<tr><td><code>%{<em>isim</em>}e</code></td>
+    <td>İstek ortam değişkeni <em>isim</em></td></tr>
+<tr class="odd"><td><code>%E</code></td>
+    <td>APR/OS hata durum kodu ve iletisi</td></tr>
+<tr><td><code>%F</code></td>
+    <td>Günlük çağrısının kaynak dosya ismi ve satır numarası</td></tr>
+<tr class="odd"><td><code>%{<em>isim</em>}i</code></td>
+    <td>İstek başlığı <em>isim</em></td></tr>
+<tr><td><code>%k</code></td>
+    <td>Bağlantıdaki keep-alive isteklerinin sayısı</td></tr>
+<tr class="odd"><td><code>%l</code></td>
+    <td>İletinin günlük seviyesi</td></tr>
+<tr><td><code>%L</code></td>
+    <td>İsteğin günlük kimliği</td></tr>
+<tr class="odd"><td><code>%{c}L</code></td>
+    <td>Bağlantının günlük kimliği</td></tr>
+<tr><td><code>%{C}L</code></td>
+    <td>Bağlantı etki alanında kullanılmışsa bağlantının günlük kimliği,
+     aksi takdirde boş</td></tr>
+<tr class="odd"><td><code>%m</code></td>
+    <td>İletiyi günlükleyen modülün ismi</td></tr>
+<tr><td><code>%M</code></td>
+    <td>Asıl günlük iletisi</td></tr>
+<tr class="odd"><td><code>%{<em>isim</em>}n</code></td>
+    <td>istek notu <em>isim</em></td></tr>
+<tr><td><code>%P</code></td>
+    <td>Geçerli sürecin süreç kimliği (PID'i)</td></tr>
+<tr class="odd"><td><code>%T</code></td>
+    <td>Geçerli evrenin evre kimliği</td></tr>
+<tr><td><code>%{g}T</code></td>
+    <td>Geçerli evrenin eşsiz sistem evre kimliği (örn, <code>top</code>
+     tarafınan gösterilenle aynı kimlik: şimdilik sadece Linux'a
+     özgü)</td></tr>
+<tr class="odd"><td><code>%t</code></td>
+    <td>geçerli zaman</td></tr>
+<tr><td><code>%{u}t</code></td>
+    <td>Mikro saniyeler dahil geçerli zaman</td></tr>
+<tr class="odd"><td><code>%{cu}t</code></td>
+    <td>ISO 8601 biçemiyle uyumlu mikro saniyeleri de içeren geçerli
+     zaman</td></tr>
+<tr><td><code>%v</code></td>
+    <td>Geçerli sunucunun kurallı <code class="directive"><a href="#servername">ServerName</a></code></td></tr>
+<tr class="odd"><td><code>%V</code></td>
+    <td><code class="directive"><a href="#usecanonicalname">UseCanonicalName</a></code> ayarına
+     uygun olarak isteği sunan sunucunun sunucu ismi</td></tr>
+<tr><td><code>\&nbsp;</code> (tersbölü boşluk)</td>
+    <td>Alan ayracı olmayan boşluk</td></tr>
+<tr class="odd"><td><code>%&nbsp;</code> (yüzde boşluk)</td>
+    <td>Alan ayracı (çıktısız)</td></tr>
+</table>
+
+  <p>The log ID format <code>%L</code> günlük kimliği biçemi bağlantı veya
+   istek için eşsiz bir kimlik üretir. Bu, bağlantı üzerinden gelen istek
+   durumunda günlük satırlarının ait olduğu bağlantı veya isteği
+   bağdaştırmak için kullanılabilir. <code>%L</code> biçem dizgesi ayrıca
+   <code class="module"><a href="../mod/mod_log_config.html">mod_log_config</a></code> modülünde erişim günlüğü iletilerini
+   hata günlüğü iletileriyle ilşklendirmek için de kullanılabilmektedir.
+   <code class="module"><a href="../mod/mod_unique_id.html">mod_unique_id</a></code> modülü yüklüyse onun eşsiz kimliği
+   istekler için günlük kimliği olarak kullanılacaktır.</p>
+
+  <div class="example"><h3>Example (default format)</h3><p><code>
+    ErrorLogFormat "[%{u}t] [%-m:%l] [pid %P:tid %T] %7F: %E: [client\ %a]
+    %M%&nbsp;,\&nbsp;referer\&nbsp;%{Referer}i"
+  </code></p></div>
+
+  <p>Bunun hata iletilerindeki sonuçları şöyle olabilir:</p>
+
+  <div class="example"><p><code>
+  [Thu May 12 08:28:57.652118 2011] [core:error] [pid 8777:tid 4326490112] [client ::1:58619] File does not exist: /usr/local/apache2/htdocs/favicon.ico
+  </code></p></div>
+
+  <p>Dikkat edin, yukarıda açıklandığı gibi, bazı alanlar
+   tanımlanmadıklarından tamamen yoksayılır.</p>
+
+  <div class="example"><h3>Örnek (2.2.x biçemine benzer)</h3><p><code>
+    ErrorLogFormat "[%t] [%l] %7F: %E: [client\ %a]
+    %M%&nbsp;,\&nbsp;referer\&nbsp;%{Referer}i"
+  </code></p></div>
+
+  <div class="example"><h3>İstek/bağlantı günlük kimlikli gelişkin bir örnek</h3><p><code>
+    ErrorLogFormat "[%{uc}t] [%-m:%-l] [R:%L] [C:%{C}L] %7F: %E: %M"<br />
+    ErrorLogFormat request "[%{uc}t] [R:%L] Request %k on C:%{c}L pid:%P tid:%T"<br />
+    ErrorLogFormat request "[%{uc}t] [R:%L] UA:'%+{User-Agent}i'"<br />
+    ErrorLogFormat request "[%{uc}t] [R:%L] Referer:'%+{Referer}i'"<br />
+    ErrorLogFormat connection "[%{uc}t] [C:%{c}L] local\ %a remote\ %A"<br />
+  </code></p></div>
+
+
+<h3>Ayrıca bakınız:</h3>
 <ul>
 <li><code class="directive"><a href="#errorlog">ErrorLog</a></code></li>
 <li><code class="directive"><a href="#loglevel">LogLevel</a></code></li>
-<li><a href="../logs.html">Apache HTTP Server Log Files</a></li>
+<li><a href="../logs.html">Apache HTTP Sunucusu Günlük Dosyaları</a></li>
 </ul>
 </div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="directive-section"><h2><a name="ExtendedStatus" id="ExtendedStatus">ExtendedStatus</a> <a name="extendedstatus" id="extendedstatus">Yönergesi</a></h2>
 <table class="directive">
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Keep track of extended status information for each
-request</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Her istekte ek durum bilgisinin izini sürer</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>ExtendedStatus On|Off</code></td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>ExtendedStatus Off[*]</code></td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Çekirdek</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>core</td></tr>
-</table><p>Bu yönergenin belgesi henüz Türkçeye çevrilmedi.
-      Lütfen İngilizce sürümüne bakınız.</p></div>
+</table>
+  <p>Bu yönerge, o an işlenmekte olan istek hakkında evre başına ek veriyi
+   ve kullanım özetini izler; <code class="module"><a href="../mod/mod_status.html">mod_status</a></code> modülünü
+   yapılandırarak bu değişkenleri çalışma anında görebilirsiniz. Diğer
+   modüllerin bu sonuçlara bel bağlayabileceğini unutmayın.</p>
+
+  <p>Bu ayarlar sunucunun tamamına uygulanır ve bir sanal konakta etkin
+   başka bir sanal konakta etkisiz kılınamaz. Ek durum bilgisinin
+   toplanması sunucuyu yavaşlatabilir. Ayrıca, bu ayarın nazikçe yeniden
+   başlatma sırasında değiştirilemeyeceğine dikkat ediniz.</p>
+
+  <div class="note">
+   <p>Diğer üçüncü parti modüller aynısını yaparken
+    <code class="module"><a href="../mod/mod_status.html">mod_status</a></code> modülünün yüklenmesi <code>ExtendedStatus
+    On</code> için öntanımlı davranışı değiştirecektir. Böyle modüller,
+    tüm evrelerin durumu hakkında ayrıntılı bilgi toplanmasına bel bağlar.
+    Öntanımlı değer sürüm 2.3.6 itibariyle <code class="module"><a href="../mod/mod_status.html">mod_status</a></code>
+    tarafından değiştirilmiştir; önceki sürümlerde öntanımlı değer daima
+    <code>Off</code> idi.</p>
+  </div>
+
+
+</div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="directive-section"><h2><a name="FileETag" id="FileETag">FileETag</a> <a name="fileetag" id="fileetag">Yönergesi</a></h2>
 <table class="directive">
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td><code>ETag</code> HTTP yanıt başlığını oluşturmakta kullanılacak
- dosya özniteliklerini belirler.</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Duruk dosyalar için <code>ETag</code> HTTP yanıt başlığını oluşturmakta kullanılacak dosya özniteliklerini belirler.</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>FileETag <var>bileşen</var> ...</code></td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>FileETag INode MTime Size</code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>FileETag MTime Size</code></td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli, sanal konak, dizin, .htaccess</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Override">Geçersizleştirme:</a></th><td>FileInfo</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Çekirdek</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>core</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Compatibility">Uyumluluk:</a></th><td>2.3.14 ve öncesinde öntanımlı değer
+ "INode&nbsp;MTime&nbsp;Size" idi.</td></tr>
 </table>
-  <p><code class="directive">FileETag</code> yönergesi, belge bir dosyaya dayandığı
-   takdirde <code>ETag</code> (Entity Tag - öğe etiketi kısaltması) yanıt
-   başlığı alanını oluşturmakta kullanılacak dosya özniteliklerini
-   yapılandırır. (<code>ETag</code> değeri, ağ band genişliğinden kazanmak
-   için arabellek yönetiminde kullanılır.) Apache 1.3.22 ve öncesinde
-   <code>ETag</code> değeri <em>daima</em> dosyanın düğümü, boyutu ve son
-   değişiklik zamanından (mtime) oluşurdu. <code class="directive">FileETag</code>
-   yönergesi ne kullanılması gerektiğini belirleyebilmenizi sağlar. Değer
-   olarak belirtilebilecek anahtar sözcükler şunlardır:</p>
+  <p><code class="directive">FileETag</code> yönergesi, belge bir duruk dosyaya
+   dayandığı takdirde <code>ETag</code> (Entity Tag - öğe etiketi
+   kısaltması) yanıt başlığı alanını oluşturmakta kullanılacak dosya
+   özniteliklerini yapılandırır. (<code>ETag</code> değeri, ağ band
+   genişliğinden kazanmak için arabellek yönetiminde kullanılır.)
+   <code class="directive">FileETag</code>yönergesi ne kullanılması gerektiğini
+   belirleyebilmenizi sağlar. Değer olarak belirtilebilecek anahtar
+   sözcükler şunlardır:</p>
 
   <dl>
   <dt><strong>INode</strong></dt>
@@ -1289,11 +1695,17 @@ request</td></tr>
    olarak <code class="module"><a href="../mod/mod_dav_fs.html">mod_dav_fs</a></code> kullanılıyorsa öntanımlı ayarları
    değiştirmeyiniz. <code class="module"><a href="../mod/mod_dav_fs.html">mod_dav_fs</a></code>, koşullu isteklerde
    <code>ETag</code> karşılaştırmaları yapabilmek için
-   <code>INode&nbsp;MTime&nbsp;Size</code> yapılandırmasını kullanır. Eğer
+   <code>MTime&nbsp;Size</code> yapılandırmasını kullanır. Eğer
    <code>ETag</code> ayarı <code class="directive">FileETag</code> yönergesi
    kullanılarak değiştirilirse koşullu istekler gerektiği gibi yerine
    getirilemez.
   </div>
+  <div class="note"><h3>Sunucu Taraflı İçerik</h3>
+   Gömülü SSI yönergeleri ile bir duruk dosyanın <code>FileETag</code>,
+   <code>MTime</code> ve <code>Size</code> değerleri değişmeksizin yanıt
+   öğesi değişebileceğinden <code class="module"><a href="../mod/mod_include.html">mod_include</a></code> tarafından
+   çözümlenen yanıtlar için bir <code>ETag</code> üretilmez.
+  </div>
 
 </div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
@@ -1389,7 +1801,7 @@ request</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Override">Geçersizleştirme:</a></th><td>FileInfo</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Çekirdek</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>core</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Compatibility">Uyumluluk:</a></th><td>Apache 2.0’da core modülüne taşındı.</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Compatibility">Uyumluluk:</a></th><td>Apache httpd 2.0’da core modülüne taşındı.</td></tr>
 </table>
   <p>Bu yönerge, bir <code>.htaccess</code> dosyası veya bir
    <code class="directive"><a href="#directory">&lt;Directory&gt;</a></code>,
@@ -1427,18 +1839,31 @@ request</td></tr>
    </span>
    &lt;/Location&gt;
   </code></p></div>
+  <p>Bu yönerge, öncelikle dosya sisteminden sunulan duruk dosyalar için
+   üretilen içerik türlerini geçersiz kılar. Duruk dosyaların haricindeki
+   özkaynaklar için yanıt üretecinin genelde bir <code>Content-Type</code>
+   belirttiği durumda bu yönerge etkisizdir.</p>
 
 </div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="directive-section"><h2><a name="GprofDir" id="GprofDir">GprofDir</a> <a name="gprofdir" id="gprofdir">Yönergesi</a></h2>
 <table class="directive">
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Directory to write gmon.out profiling data to. </td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>gmon.out ayrıntılı inceleme verisinin yazılacağı dizin</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>GprofDir <var>/tmp/gprof/</var>|<var>/tmp/gprof/</var>%</code></td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli, sanal konak</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Çekirdek</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>core</td></tr>
-</table><p>Bu yönergenin belgesi henüz Türkçeye çevrilmedi.
-      Lütfen İngilizce sürümüne bakınız.</p></div>
+</table>
+  <p>Sunucu gprof ayrıntılı inceleme desteği ile derlenmişse,
+   <code class="directive">GprofDir</code> yönergesi <code>gmon.out</code>
+   dosyalarının süreç çıktığında belirtilen dizine yazılmasını sağlar. Eğer
+   değiştirge bir yüzde simgesi ('%') ile bitiyorsa her süreç kimliği için
+   alt dizinler oluşturulur.</p>
+
+  <p>Bu yönerge şimdilik sadece <code class="module"><a href="../mod/prefork.html">prefork</a></code> MPM'i ile
+   çalışmaktadır.</p>
+
+</div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="directive-section"><h2><a name="HostnameLookups" id="HostnameLookups">HostnameLookups</a> <a name="hostnamelookups" id="hostnamelookups">Yönergesi</a></h2>
 <table class="directive">
@@ -1479,6 +1904,11 @@ request</td></tr>
    <code class="program"><a href="../programs/logresolve.html">logresolve</a></code> uygulaması kullanılarak oturum açan IP
    adresleri için isim sorguları çevrim dışıyken yapılabilir.</p>
 
+  <p>Son olarak, <a href="mod_authz_host.html#reqhost">konak ismine dayalı
+   Require yönergeleri</a>ne sahipseniz konak ismi araması
+   <code>HostnameLookups</code> ayarına bakılmaksızın
+   gerçekleştirilecektir.</p>
+
 </div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="directive-section"><h2><a name="If" id="If">&lt;If&gt;</a> <a name="if" id="if">Yönergesi</a></h2>
@@ -1496,24 +1926,40 @@ takdirde uygulanacak yönergeleri barın
    yönergeleri uygular. Örnek:</p>
 
   <div class="example"><p><code>
-    &lt;If "$req{Host} = ''"&gt;
+    &lt;If "-z req('Host')"&gt;
   </code></p></div>
 
   <p>Bir <var>Host:</var> başlığı içermeyen HTTP/1.0 istekleriyle
-   eşleşir.</p>
+   eşleşir. İfadeler, dizge karşılaştırması (<code>=</code>,
+   <code>!=</code>, <code>&lt;</code>, ...), tamsayı karşılaştırması
+   (<code>-eq</code>, <code>-ne</code>, ...) ve diğerleri (<code>-n</code>,
+   <code>-z</code>, <code>-f</code>, ...) için kabuktakilere benzer çeşitli
+   işleçler içerebilir. Ayrıca, düzenli ifadeleri,</p>
 
-  <p>İstek başlıklarındaki ($req), yanıt başlıklarındaki ($resp) yada
-   ortamdaki ($env) herhangi bir değişkenin değerini ifadenizde
-   karşılaştırabilirsiniz.</p>
+  <div class="example"><p><code>
+    &lt;If "%{QUERY_STRING} =~ /(delete|commit)=.*?elem/"&gt;
+  </code></p></div>
+
+  <p>kabuk tarzı kalıp eşleştirme ve birçok başka işlemi kullanmak da
+   mümkündür. Bu işlemler istek başlıklarında (<code>req</code>), ortam
+   değişkenlerinde (<code>env</code>) ve çok sayıda başka niteliklerin
+   üstünde yapılabilir. <a href="../expr.html">Apache HTTP Sunucusundaki
+   İfadeler</a> belgesinde daha ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz.</p>
 
 <h3>Ayrıca bakınız:</h3>
 <ul>
-<li>Bir istek alındığında farklı yapılandırma bölümlerinin nasıl bir arada
- ele alındığının açıklaması için <a href="../sections.html">
+<li><a href="../expr.html">Apache HTTP Sunucusundaki
+ İfadeler</a> belgesinde daha ayrıntılı bilgi ve örnek
+ bulabilirsiniz.</li>
+<li><code class="directive"><a href="#elseif">&lt;ElseIf&gt;</a></code></li>
+<li><code class="directive"><a href="#else">&lt;Else&gt;</a></code></li>
+<li>Bir istek alındığında farklı yapılandırma bölümlerinin nasıl bir
+ arada ele alındığının açıklaması için <a href="../sections.html">
  &lt;Directory&gt;, &lt;Location&gt; ve &lt;Files&gt; bölümleri nasıl
- çalışır?</a> belgesine bakınız. <code class="directive">&lt;If&gt;</code>
- bölümleri<code class="directive">&lt;Files&gt;</code> bölümleri ile aynı
- önceliğe sahiptir ve aynı amaçla kullanılır.</li>
+ çalışır?</a> belgesine bakınız.
+ <code class="directive">&lt;If&gt;</code>,
+ <code class="directive">&lt;ElseIf&gt;</code> ve
+ <code class="directive">&lt;Else&gt;</code> son olarak uygulanır.</li>
 </ul>
 </div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
@@ -1615,8 +2061,8 @@ yönergeleri sarmalar.</td></tr>
    <li>!<var>modül</var></li>
   </ul>
 
-  <p>Birinci durumda bölüm içinde kalan yönergeler sadece
-   <var>modül</var> ile belirtilen modül Apache içine dahil edilmişse veya
+  <p>Birinci durumda bölüm içinde kalan yönergeler sadece <var>modül</var>
+   ile belirtilen modül Apache httpd içine dahil edilmişse veya
    <code class="directive"><a href="../mod/mod_so.html#loadmodule">LoadModule</a></code> yönergesi ile devingen
    olarak yüklenmişse işleme sokulur. İkinci durumda ise tersi yapılır, yani
    sadece <var>modül</var> içerilmiş <strong>değil</strong> ise yönergeler
@@ -1643,29 +2089,35 @@ yönergeleri sarmalar.</td></tr>
 <table class="directive">
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Sunucu yapılandırma dosyalarının başka dosyaları içermesini sağlar.
 </td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>Include <var>dosya-yolu</var>|<var>dizin-yolu</var></code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>Include <var>dosya-yolu</var>|<var>dizin-yolu</var>|<var>joker</var></code></td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli, sanal konak, dizin</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Çekirdek</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>core</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Compatibility">Uyumluluk:</a></th><td>Dosya kalıbıyla eşleşme 2.0.41 ve sonrasında mevcuttur.
-</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Compatibility">Uyumluluk:</a></th><td>Dosya kalıbıyla eşleşme 2.0.41 ve sonrasında, dizin kalıbıyla
+ eşleşme ise 2.3.6 ve sonrasında mevcuttur.</td></tr>
 </table>
   <p>Bu yönerge sunucu yapılandırma dosyalarının başka dosyaları içermesini
    mümkün kılar.</p>
 
-  <p>Çok sayıda dosyayı bir kerede alfabetik sırada içermek için kabuk tarzı
-   (<code>fnmatch()</code>) dosya ismi kalıp karakterleri kullanılabilir.
-   Ayrıca, eğer <code class="directive">Include</code> yönergesi bir dosya değil de
-   bir dizin gösteriyorsa Apache bu dizindeki ve alt dizinlerindeki bütün
-   dosyaları okuyacaktır. Bunula birlikte, dizinin bir bütün olarak okutulması
-   önerilmez, çünkü dizinde <code class="program"><a href="../programs/httpd.html">httpd</a></code> programının çökmesine
-   sebep olabilecek geçici dosyalar unutulabilir. Bunun yerine, belli bir
-   şablona uyan dosyaları seçebilmek için, örneğin *.conf gibi dosya
-   kalıplarının kullanılmasını öneriyoruz.</p>
+  <p>Çok sayıda dosyayı bir kerede alfabetik sırada içermek için yolun dosya
+   ismi ve dizin parçalarında kabuk tarzı (<code>fnmatch()</code>) dosya
+   ismi kalıp karakterleri kullanılabilir. Ayrıca, eğer
+   <code class="directive">Include</code> yönergesi bir dosya değil de bir dizin
+   gösteriyorsa Apache httpd bu dizindeki ve alt dizinlerindeki bütün
+   dosyaları okuyacaktır. Bunula birlikte, dizinin bir bütün olarak
+   okutulması önerilmez, çünkü dizinde <code class="program"><a href="../programs/httpd.html">httpd</a></code> programının
+   çökmesine sebep olabilecek geçici dosyalar unutulabilir. Bunun yerine,
+   belli bir şablona uyan dosyaları seçebilmek için, örneğin *.conf gibi
+   dosya kalıplarının kullanılmasını öneriyoruz.</p>
+
+  <p><code class="directive"><a href="#include">Include</a></code> yönergesi, bir dosya
+   kalıbı ifadesi hiçbir dosyayla eşleşmezse <strong>bir hatayla
+   başarısız</strong> olacaktır. Eşleşmeyen dosya kalıbı ifadelerinin
+   yoksayılması gerekiyorsa <code class="directive"><a href="#includeoptional">IncludeOptional</a></code> yönergesi kullanılabilir.</p>
 
   <p>Dosya yolu mutlak bir dosya yolu olarak belirtilebileceği gibi
-   <code class="directive"><a href="#serverroot">ServerRoot</a></code> dizinine göreli olarak da
-   belirtilebilir.</p>
+   <code class="directive"><a href="#serverroot">ServerRoot</a></code> dizinine göreli olarak
+   da belirtilebilir.</p>
 
   <p>Örnekler:</p>
 
@@ -1682,24 +2134,46 @@ yönergeleri sarmalar.</td></tr>
    Include conf/vhosts/*.conf
   </code></p></div>
 
+   <p>Dosya kalıbı karakterleri yolun dizin ve dosya parçalarına
+    yerleştirilebilir. <code>conf/vhosts</code> altında en azından bir
+    <code>*.conf</code> içeren hiçbir alt dizin yoksa bu örnek başarısız
+    olacaktır:</p>
+
+  <div class="example"><p><code>
+   Include conf/vhosts/*/*.conf
+  </code></p></div>
+
+  <p>Bunun yerine, dizin ve dosyaların eksikliği durumunda aşağıdaki komut
+   sadece yoksayılır:</p>
+
+  <div class="example"><p><code>
+   IncludeOptional conf/vhosts/*/*.conf
+  </code></p></div>
+
 
 <h3>Ayrıca bakınız:</h3>
 <ul>
+<li><code class="directive"><a href="#includeoptional">IncludeOptional</a></code></li>
 <li><code class="program"><a href="../programs/apachectl.html">apachectl</a></code></li>
 </ul>
 </div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="directive-section"><h2><a name="IncludeOptional" id="IncludeOptional">IncludeOptional</a> <a name="includeoptional" id="includeoptional">Yönergesi</a></h2>
 <table class="directive">
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Includes other configuration files from within
-the server configuration files</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>IncludeOptional <var>file-path</var>|<var>directory-path</var>|<var>wildcard</var></code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Diğer yapılandırma dosyalarının sunucu yapılandırma dosyasına dahil edilmesini sağlar</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>IncludeOptional <var>dosya-yolu</var>|<var>dizin-yolu</var>|<var>joker</var></code></td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli, sanal konak, dizin</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Çekirdek</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>core</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Compatibility">Uyumluluk:</a></th><td>Available in 2.3.6 and later</td></tr>
-</table><p>Bu yönergenin belgesi henüz Türkçeye çevrilmedi.
-      Lütfen İngilizce sürümüne bakınız.</p><h3>Ayrıca bakınız:</h3>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Compatibility">Uyumluluk:</a></th><td>2.3.6 ve sonrasına kullanılabilmektedir.</td></tr>
+</table>
+  <p>Bu yönerge, diğer yapılandırma dosyalarının sunucu yapılandırma
+   dosyasında içerilmesini sağlar. Çalışması <code class="directive"><a href="#include">Include</a></code> yönergesi ile bir istisna dışında
+   aynıdır. Dosya kalıp karakterlerinin hiçbir dosya veya dizinle
+   eşleşmemesi durumunda <code class="directive"><a href="#includeoptional">IncludeOptional</a></code> yönergesi bir hataya sebep olmak yerine
+   bunu sadece yoksayacaktır.</p>
+
+<h3>Ayrıca bakınız:</h3>
 <ul>
 <li><code class="directive"><a href="#include">Include</a></code></li>
 <li><code class="program"><a href="../programs/apachectl.html">apachectl</a></code></li>
@@ -1735,8 +2209,8 @@ the server configuration files</td></tr>
 
   <p>Bir istemci kalıcı bağlantı kullandığı takdirde, bağlantı üzerinden kaç
    istek gönderilirse gönderilsin,
-   <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#maxrequestsperchild">MaxRequestsPerChild</a></code> yönergesi
-   bakımından tek bir istek olarak değerlendirilir.</p>
+   <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#maxconnectionsperchild">MaxConnectionsPerChild</a></code>
+   yönergesi bakımından tek bir istek olarak değerlendirilir.</p>
 
 <h3>Ayrıca bakınız:</h3>
 <ul>
@@ -1753,7 +2227,7 @@ the server configuration files</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli, sanal konak</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Çekirdek</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>core</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Compatibility">Uyumluluk:</a></th><td>Apache 2.3.2'den itibaren milisaniyelik değerler belirtilebilmektedir.</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Compatibility">Uyumluluk:</a></th><td>Apache httpd 2.3.2'den itibaren milisaniyelik değerler belirtilebilmektedir.</td></tr>
 </table>
   <p>Sunucunun kalıcı bir bağlantıyı kapatmadan önce bir sonraki isteği kaç
    saniye bekleyeceğini belirler. Ayrıca, ms soneki kullanılarak süreyi
@@ -1766,9 +2240,8 @@ the server configuration files</td></tr>
    zaman aşımı, boştaki istemcilerin bulunduğu bağlantıları bekleyen daha
    fazla sunucu sürecini meşgul edecektir.</p>
 
-  <p>İsme dayalı sanal konak bağlamında, <code class="directive"><a href="#namevirtualhost">NameVirtualHost</a></code> bölümleri içinde tanımlanmış
-  ilk sanal konağın (öntanımlı konak) değeri kullanılır. Diğer değerler
-  görmezden gelinir.</p>
+  <p>İsme dayalı sanal konak bağlamında, yerel IP adresi ve portu ile en iyi
+   eşleşen ilk sanal konağın değeri kullanılır.</p>
 
 </div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
@@ -1890,15 +2363,15 @@ belirler.</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli, sanal konak</td></tr>

[... 1512 lines stripped ...]


Mime
View raw message