httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r1309474 - /httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/name-based.xml.tr
Date Wed, 04 Apr 2012 16:07:03 GMT
Author: nilgun
Date: Wed Apr 4 16:07:02 2012
New Revision: 1309474

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1309474&view=rev
Log:
some corrections.

Modified:
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/name-based.xml.tr

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/name-based.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/name-based.xml.tr?rev=1309474&r1=1309473&r2=1309474&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/name-based.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/name-based.xml.tr [utf-8] Wed Apr 4 16:07:02
2012
@@ -120,10 +120,9 @@ Barındırma</a></seealso>
    olacaktır.</p>
 
   <note><title>Ana konağı unutmayın</title>
-   <p>Any request that doesn't match an existing Mevcut <directive
-    type="section" module="core">VirtualHost</directive> yönergelerinin
-    hiçbiriyle eşleşmeyen bir istekiçin, sunucu veya konak ismine
-    bakılmaksızın genel sunucu yapılandırmanız kullanılır.</p>
+   <p>Mevcut <directive type="section" module="core">VirtualHost</directive>
+    yönergelerinin hiçbiriyle eşleşmeyen bir istek için, sunucu veya konak
+    ismine bakılmaksızın genel sunucu yapılandırmanız kullanılır.</p>
 
    <p>Mevcut sitenize isme dayalı bir sanal konak eklerseniz ve bu sanal
     konak ana sunucunun IP adresi ve portuna sahipse, ana sunucuya yapılan
@@ -160,7 +159,7 @@ Barındırma</a></seealso>
     &lt;/VirtualHost&gt;<br />
   </example>
 
-  <p>İsterseniz,<directive type="section" module="core"
+  <p>İsterseniz, <directive type="section" module="core"
    >VirtualHost</directive> yönergesinde argüman olarak <code>*</code>
    yerine doğrudan bir IP adresi belirtebilirsiniz. Hatta, daha sonra, isme
    dayalı sanal konakları bir IP adresinden ve IP’ye dayalı olanları veya
@@ -178,8 +177,8 @@ Barındırma</a></seealso>
     ServerAlias example.com *.example.com
   </example>
 
-  <p>Böylece <code>biralan.tld</code> alanındaki tüm konaklar için
gelen
-   isteklere <code>www.biralan.tld</code> sanal konağından hizmet sunulmuş
+  <p>Böylece <code>example.com</code> alanındaki tüm konaklar için
gelen
+   isteklere <code>www.example.com</code> sanal konağından hizmet sunulmuş
    olur. Konak isimleriyle eşleşmek üzere dosya ismi kalıp karakterleri
    <code>*</code> ve <code>?</code> kullanılabilir. Şüphesiz
bu isimleri
    sırf <directive module="core">ServerName</directive> veyaMime
View raw message