httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r1308981 - in /httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs: ab.xml.tr configure.xml.tr htpasswd.xml.tr other.xml.tr rotatelogs.xml.tr
Date Tue, 03 Apr 2012 15:31:40 GMT
Author: nilgun
Date: Tue Apr 3 15:31:40 2012
New Revision: 1308981

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1308981&view=rev
Log:
update for sync with English docs.

Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>

Modified:
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/ab.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/configure.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/htpasswd.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/other.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/rotatelogs.xml.tr

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/ab.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/ab.xml.tr?rev=1308981&r1=1308980&r2=1308981&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/ab.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/ab.xml.tr [utf-8] Tue Apr 3 15:31:40 2012
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 811869:1308864 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1308864 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -43,6 +43,7 @@
   <p><code><strong>ab</strong>
   [ -<strong>A</strong> <var>yetkili-kullanıcı:parola</var> ]
   [ -<strong>b</strong> <var>tampon-boyu</var> ]
+  [ -<strong>B</strong> <var>yerel-adres</var> ]
   [ -<strong>c</strong> <var>bağlantı-sayısı</var> ]
   [ -<strong>C</strong> <var>çerez-ismi=değer</var> ]
   [ -<strong>d</strong> ]
@@ -71,7 +72,8 @@
   [ -<strong>y</strong> <var>&lt;tr&gt;-öznitelikleri</var> ]
   [ -<strong>z</strong> <var>&lt;td&gt;-öznitelikleri</var> ]
   [ -<strong>Z</strong> <var>şifre-kümesi</var> ]
-  [http[s]://]<var>konakadı</var>[:<var>port</var>]/<var>dizin</var></code></p>
+  [http[s]://]<var>konakadı</var>[:<var>port</var>]/<var>dizin</var>
+  </code></p>
 </section>
 
 <section id="options"><title>Seçenekler</title>
@@ -87,6 +89,9 @@
   <dt><code><strong>-b</strong> <var>tampon-boyu</var></code></dt>
   <dd>TCP gönderme/alma tamponlarının bayt cinsinden uzunluğu.</dd>
 
+  <dt><code><strong>-B</strong> <var>yerel-adres</var></code></dt>
+  <dd>Uzak bağlantılar yaparken dinlenecek adres.</dd>
+
   <dt><code><strong>-c</strong> <var>bağlantı-sayısı</var></code></dt>
   <dd>Aynı anda işleme sokulacak bağlantı sayısı. Aynı anda bir bağlantı
    öntanımlı değerdir.</dd>
@@ -223,7 +228,92 @@
    belirtilir.</dd>
 
   <dt><code>-Z <var>şifre-kümesi</var></code></dt>
-  <dd>SSL/TLS şifre kümesi belirtilir (<code><strong>openssl</strong></code>(1) şifrelerine bakınız).</dd>
+  <dd>SSL/TLS şifre kümesi belirtilir
+   (<code><strong>openssl</strong></code>(1) şifrelerine bakınız).</dd>
+  </dl>
+</section>
+
+<section id="output"><title>Çıktı</title>
+  <p>Aşağıda <code><strong>ab</strong></code> tarafından döndürülen değerler
+   açıklanmıştır:</p>
+
+  <dl>
+    <dt>Server Software</dt>
+    <dd>İlk başarılı yanıtın, varsa, <var>server</var> HTTP başlığında
+     döndürülen değer. Bu başlıktaki başlangıçtan 32 ondalık değerli
+     karaktere (genellikle boşluk veya CR/LF karakteri) kadar tüm
+     karakterleri içerir.</dd>
+
+    <dt>Server Hostname</dt>
+    <dd>Komut satırında belirtilen DNS veya IP adresi.</dd>
+
+    <dt>Server Port</dt>
+    <dd><code><strong>ab</strong></code>'nin bağlandığı port. Komut
+     satırında port belirtilmemişse, öntanımlı olarak http için 80, https
+     için 443'tür.</dd>
+
+    <dt>SSL/TLS Protocol</dt>
+    <dd>İstemci le sunucu arasında uzlaşılmış protokol değerleri. Bu sadece
+     SSL kullanılıyorsa çıktılanır.</dd>
+
+    <dt>Document Path</dt>
+    <dd>Komut satırı dizgesinden çözümlenen isteğin URI'si.</dd>
+
+    <dt>Document Length</dt>
+    <dd>Başarıyla döndürülen ilk belgenin bayt cinsinden uzunluğu. Eğer
+     belge uzunluğu sınama sırasında değişirse yanıt bir hata
+     içerecektir.</dd>
+
+    <dt>Concurrency Level</dt>
+    <dd>Sınama sırasında kullanılan eşzamanlı istemcilerin sayısı.</dd>
+
+    <dt>Time taken for tests</dt>
+    <dd>İlk soket bağlantısının alındığı andan son yanıtın alındığı ana
+     kadar geçen süre.</dd>
+
+    <dt>Complete requests</dt>
+    <dd>Alınan başarılı yanıtların sayısı.</dd>
+
+    <dt>Failed requests</dt>
+    <dd>Başarısızlık olarak addedilen isteklerin sayısı. Sayı sıfırdan
+     büyükse, diğer satırda, bağlanma, okuma, yanlış içerik uzunluğu,
+     istisnalar gibi sebeplerle başarısız olmuş istekler gösterilir.</dd>
+
+    <dt>Write errors</dt>
+    <dd>Başarısız yazma hatalarının (kırık boru) sayısı.</dd>
+
+    <dt>Non-2xx responses</dt>
+    <dd>200 serisi yanıt kodları ile açıklanamayan yanıtların sayısı. Tüm
+     yanıtlar 200 olursa bu alan çıktılanmaz.</dd>
+
+    <dt>Keep-Alive requests</dt>
+    <dd>Keep-Alive isteklerinde sonuçlanan bağlantı sayısı.</dd>
+
+    <dt>Total body sent</dt>
+    <dd>Sınamanın parçası olarak veri gönderimi yapılandırılmışsa, bu
+     sınama sırasında gönderilen toplam bayt sayısıdır. Sınama sırasında
+     gövde gönderilmiyorsa bu alan çıktılanmaz.</dd>
+
+    <dt>Total transferred</dt>
+    <dd>Sunucudan alınan toplam bayt sayısı. Bu sayı aslında hattan
+     gönderilen bayt sayısıdır.</dd>
+
+    <dt>HTML transferred</dt>
+    <dd>Sunucudan alınan belge baytlarının sayısı. Bu sayı HTTP
+     başlıklarının bayt sayısını içermez.</dd>
+
+    <dt>Requests per second</dt>
+    <dd>Saniyedeki istek sayısı. İstek sayısının toplam süreye
+     oranıdır.</dd>
+
+    <dt>Time per request</dt>
+    <dd>İstek başına harcanan süre. İlk değer <code>eşzamanlılık * süre *
+     1000 / biten</code> formülüyle hesaplanırken ikincisi için
+     <code>süre * 1000 / biten</code> formülü kullanılır.</dd>
+
+    <dt>Transfer rate</dt>
+    <dd><code>okunantoplam / 1024 / süre</code> formülüyle hesaplanan
+     aktarım hızı.</dd>
   </dl>
 </section>
 

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/configure.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/configure.xml.tr?rev=1308981&r1=1308980&r2=1308981&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/configure.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/configure.xml.tr [utf-8] Tue Apr 3 15:31:40 2012
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 804977:1296925 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1296925 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -196,7 +196,7 @@
     <dd>Paylaşımlı modüller gibi program dosyaları
      <code><em>dizin</em></code> dizinine kurulur. Öntanımlı olarak
      <code>libexecdir</code> bu dizini
-     <code><var>EPREFIX</var>/libexec</code> olarak tanımlar.</dd>
+     <code><var>EPREFIX</var>/modules</code> olarak tanımlar.</dd>
 
     <dt><code>--localstatedir=<var>dizin</var></code></dt>
     <dd>Düzenlenebilir tek makinelik veri <code><em>dizin</em></code>
@@ -237,8 +237,8 @@
     <dd><code>httpd.conf</code>, <code>mime.types</code> gibi tek
      makinelik salt okunur sunucu yapılandırma dosyaları
      <code><em>dizin</em></code> dizinine kurulur. Öntanımlı olarak
-     <code>sysconfdir</code> bu dizini <code><var>PREFIX</var>/etc</code>
-     olarak tanımlar.</dd>
+     <code>sysconfdir</code> bu dizini
+     <code><var>PREFIX</var>/conf</code> olarak tanımlar.</dd>
    </dl>
   </section>
  </section>
@@ -289,11 +289,11 @@
      <code>yes</code> (evet) öntanımlıdır.</dd>
 
     <dt><code>--enable-<var>modül</var>=shared</code></dt>
-    <dd>Belirtilen modül DSO modülü olarak derlenir.</dd>
+    <dd>Belirtilen modül DSO modülü olarak derlenir. Öntanımlı olarak
+     etkin modüller devingen ilintilenir.</dd>
 
     <dt><code>--enable-<var>modül</var>=static</code></dt>
-    <dd>Öntanımlı olarak etkin olan modüller durağan ilintilenir. Bunu bu
-     seçenekle alenen zorlayabilirsiniz.</dd>
+    <dd>Belirtilen modül durağan ilintilenir.</dd>
    </dl>
 
    <note><title>Bilginize</title>
@@ -304,368 +304,87 @@
    </note>
   </section>
 
-  <!-- to do: add better enable-module descriptions and recommendations -->
-  <section id="enabledmodules"><title>Öntanımlı olarak etkin modüller</title>
-   <p>Bazı modüller öntanımlı olarak derlendiğinden iptal edilmek istenirse
-    bunun açıkça belirtilmesi gerekir. Aşağıdaki seçenekler bu tür
-    modüllerin diğerlerinden bağımsız olarak derlenmemesini sağlar.</p>
+  <section id="choosemodules"><title>Derlenecek modüllerin seçimi</title>
+   <p>Modüllerin çoğu öntanımlı olarak derlenir ve ya açıkça iptal edilmek
+    ya da <code>few</code> veya <code>none</code> anahtar sözcükleri
+    kullanılarak kaldırılmak zorunda kalınır (ayrıntılar için
+    <code>--enable-modules</code>, <code>--enable-mods-shared</code> ve
+    <code>--enable-mods-static</code> seçeneklerine bakın).</p>
+
+    <p>Öntanımlı olarak derlenmeyenler ise ya açıkça etkin kılınmak ya da
+     <code>all</code> veya <code>reallyall</code> anahtar sözcükleriyle
+     kullanılabilir yapılmak zorunda kalınır.</p>
+
+    <p>Hangi modüllerin öntanımlı olarak derlendiğini öğrenmek için
+     <code>./configure -h</code> veya <code>./configure --help</code>
+     komutunu çalıştırın ve çıktıdaki <code>Optional Features</code>
+     bölümüne bakın. Örnek olarak, <module>mod_example1</module> ve
+     <module>mod_example2</module> modülleriyle ilgilendiğinizi
+     varsayalım:</p>
+
+    <example><pre>Optional Features:
+ ...
+ --disable-example1   example module 1
+ --enable-example2   example module 2
+ ...</pre></example>
+
+    <p>Burada, <code>mod_example1</code> öntanımlı olarak etkindir ve
+     derlenmemesini istiyorsanız <code>--disable-example1</code>
+     seçeneğini kullanmalısınız. <code>mod_example2</code> ise öntanımlı
+     olarak derlenmemektedir ve derlenmesini istiyorsanız
+     <code>--enable-example2</code> seçeneğini kullanmalısınız.</p>
+  </section>
+
+  <section id="mpms"><title>Çok Süreçlilik Modülleri</title>
+   <p><a href="../mpm.html">Çok Süreçlilik Modülleri</a> veya MPM'ler
+    sunucunun temel davranışını belirler. Sunucuya yüklenebilecek azami MPM
+    sayısı birdir. Kullanılabilecek modüller <a href="../mod/">modül
+    dizini</a>nde listelenmiştir.</p>
+
+   <p>MPM'ler devingen yükleme için DSO olarak derlenebileceği gibi
+    sunucuyla duruk olarak da ilintilenebilir ve bunlar aşağıdaki
+    seçeneklerle etkin kılınır:</p>
 
    <dl>
-    <dt><code>--disable-actions</code></dt>
-    <dd><module>mod_actions</module> modülü tarafından sağlanan ve
-     isteklerle tetiklenen eylemleri iptal eder.</dd>
-
-    <dt><code>--disable-alias</code></dt>
-    <dd><module>mod_alias</module> modülü tarafından sağlanan, isteklerin
-     farklı dosya sistemi bölümleriyle eşlenmesi iptal edilir.</dd>
-
-    <dt><code>--disable-asis</code></dt>
-    <dd><module>mod_asis</module> modülü tarafından sağlanan kendinden
-     HTTP başlıklı dosya türü desteğini iptal eder.</dd>
-
-    <dt><code>--disable-auth</code></dt>
-    <dd><module>mod_authn_file</module> modülü tarafından sağlanan kullanıcıya
-     dayalı erişim denetimi iptal edilir. Bu modül, kullanıcı isminin ve
-     parolasının salt metin dosyalarda saklandığı Temel HTTP Kimlik
-     Doğrulaması için kullanılır.</dd>
-
-    <dt><code>--disable-autoindex</code></dt>
-    <dd><module>mod_autoindex</module> modülü tarafından sağlanan dizin
-     içerik listelemesini iptal eder.</dd>
-
-    <dt><code>--disable-access</code></dt>
-    <dd><module>mod_authz_host</module> modülü tarafından sağlanan konağa
-     dayalı erişim denetimi iptal edilir.</dd>
-
-    <dt><code>--disable-cgi</code></dt>
-    <dd>CGI betiklerine destek sağlayan <module>mod_cgi</module>, çok
-     evreli olmayan MPM kullanıldığında öntanımlı olarak etkin kılınır.
-     CGI desteğini iptal etmek için bu seçeneği kullanın.</dd>
-
-    <dt><code>--disable-cgid</code></dt>
-    <dd><module>worker</module> çok evreli MPM’i kullanılırken CGI
-     betikleri için desteği öntanımlı olarak <module>mod_cgid</module>
-     modülü sağlar. CGI desteğini iptal etmek için bu seçeneği
-     kullanın.</dd>
-
-    <dt><code>--disable-charset-lite</code></dt>
-    <dd><module>mod_charset_lite</module> modülü tarafından sağlanan
-     karakter kümesi dönüşümleri iptal edilir. Bu modül sadece EBCDIC
-     sistemlerinde öntanımlı olarak kurulur.</dd>
-
-    <dt><code>--disable-dir</code></dt>
-    <dd><module>mod_dir</module> modülü tarafından sağlanan dizin
-     isteklerine destek iptal edilir.</dd>
-
-    <dt><code>--disable-env</code></dt>
-    <dd><module>mod_env</module> modülü tarafından sağlanan ortam
-     değişkenlerine destek iptal edilir.</dd>
-
-    <!-- configure mentions enable-http, but disable-http would make much
-    more sense -->
-    <dt><code>--disable-http</code></dt>
-     <dd>HTTP protokolüne destek iptal edilir. <code>http</code> modülü
-     en temel modüldür ve sunucunun bir HTTP sunucusu olarak çalışmasını
-     sağlar. Sadece, HTTP protokolü yerine başka bir protokol kullanmak
-     isterseniz bu seçeneği kullunın. <strong>Ne yaptığınızdan gerçekten
-     emin olamıyorsanız bu desteği asla iptal etmeyin.</strong>
-      <br/>
-     Dikkat: Bu modül ana kodla daima durağan ilintilidir.</dd>
-
-    <dt><code>--disable-imagemap</code></dt>
-    <dd><module>mod_imagemap</module> modülü tarafından sağlanan resim
-     eşlemlerine destek iptal edilir.</dd>
-
-    <dt><code>--disable-include</code></dt>
-    <dd><module>mod_include</module> modülü tarafından sağlanan SSI
-     sayfaları desteği iptal edilir.</dd>
-
-    <dt><code>--disable-log-config</code></dt>
-    <dd><module>mod_log_config</module> modülü tarafından sağlanan günlük
-     kayıtları yapılandırması iptal edilir. Bu modül olmaksızın sunucu
-     yapılan isteklerin günlük kayıtlarını tutamaz.</dd>
-
-    <dt><code>--disable-mime</code></dt>
-    <dd><module>mod_mime</module> modülü istenen dosyanın uzantısına
-     bakarak dosya içeriğinin (<glossary ref="mime-type">MIME
-     türü</glossary>, dil, karakter kümesi ve kodlama) nasıl ele
-     alınacağını belirler. Bu modülün iptal edilmesi önerilmez.</dd>
-
-    <dt><code>--disable-negotiation</code></dt>
-    <dd><module>mod_negotiation</module> modülü tarafından sağlanan içerik
-     dili uzlaşımı iptal edilir.</dd>
-
-    <dt><code>--disable-setenvif</code></dt>
-    <dd><module>mod_setenvif</module> modülü tarafından sağlanan
-     başlıklarla ilgili ortam değişkenlerine dayalı destek iptal
-     edilir.</dd>
-
-    <dt><code>--disable-status</code></dt>
-    <dd><module>mod_status</module> modülü tarafından sağlanan süreç/evre
-     izleme iptal edilir.</dd>
-
-    <dt><code>--disable-userdir</code></dt>
-    <dd><module>mod_userdir</module> modülü tarafından sağlanan,
-     isteklerin kullanıcıya özel dizinlere eşlenmesi iptal edilir.</dd>
-   </dl>
-  </section>
-
-  <section id="disabledmodules">
-   <title>Öntanımlı olarak etkin olmayan modüller</title>
+    <dt><code>--with-mpm=MPM</code></dt>
+    <dd>
+     <p>Sunucu için öntanımlı MPM'i seçer. MPM'ler DSO modülleri olarak
+      derleniyorsa (bak <code>--enable-mpms-shared</code>), bu seçenek
+      öntanımlı yapılandırma dosyasında yüklenecek MPM'i seçer. Aksi
+      takdirde, sunucuyla duruk olarak ilintilenecek, kullanılabilir tek
+      MPM'i seçer.</p>
 
-   <p>Bazı modüller öntanımlı olarak derlendiği halde açıkça istenmedikçe
-    veya <code>most</code> ya da <code>all</code> anahtar sözcükleri
-    kullanılmadıkça etkin kılınmazlar (bu konu, <a
-    href="#otheroptfeat">aşağıda</a> <code>--enable-mods-shared</code>
-    seçeneğinde daha ayrıntılı ele alınmıştır). Bu modülleri
-    etkinleştirmek için aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz.</p>
+     <p>Bu seçenek belirtilmezse, işletim sisteminiz için
+      <a href="../mpm.html#defaults">öntanımlı olan MPM</a> seçilir.</p>
+    </dd>
 
-   <dl>
-    <dt><code>--enable-authn-anon</code></dt>
-    <dd><module>mod_authn_anon</module> modülünün sağladığı anonim
-     kullanıcı erişimi etkin kılınır.</dd>
-
-    <dt><code>--enable-authn-dbm</code></dt>
-    <dd><module>mod_authn_dbm</module> modülü kullanıcı isimlerinin ve
-     parolalarının DBM türü veritabanı dosyalarında saklandığı HTTP Temel
-     Kimlik Kanıtlaması için destek sağlar. Bu seçeneği bu modülü etkin
-     kılmak için kullanabilirsiniz.</dd>
-
-    <dt><code>--enable-authz-dbm</code></dt>
-    <dd><module>mod_authz_dbm</module> modülü kullanıcı isimlerinin ve
-     gruplarının DBM türü veritabanı dosyalarında saklandığı HTTP Temel
-     Kimlik Kanıtlaması için destek sağlar. Bu seçeneği bu modülü etkin
-     kılmak için kullanabilirsiniz.</dd>
-
-    <dt><code>--enable-auth-digest</code></dt>
-    <dd><module>mod_auth_digest</module> modülü tarafından sağlanan
-     RFC2617 Özet Kimlik Kanıtlaması etkin kılınır. Bu modül delilleri
-     salt metin dosyalarda saklar.</dd>
-
-    <dt><code>--enable-authnz-ldap</code></dt>
-    <dd><module>mod_authnz_ldap</module> modülü tarafından sağlanan LDAP’a
-     Dayalı Kimlik Kanıtlaması etkin kılınır.</dd>
-
-    <dt><code>--enable-cache</code></dt>
-    <dd><module>mod_cache</module> modülü tarafından sağlanan devingen
-     dosya önbelleklemesi etkin kılınır. Bu deneysel modülün kullanımı,
-     aşırı yüklü sunucularda ya da önbellekli vekillerde ilginç sonuçlar
-     verebilir. Bunun yanında en azından bir saklama alanı yönetim modülü
-     (örn, <module>mod_cache_disk</module>) gerekebilir.</dd>
-
-    <dt><code>--enable-cern-meta</code></dt>
-    <dd><module>mod_cern_meta</module> modülü tarafından sağlanan CERN
-     türü temel veri dosyalarına destek etkin kılınır.</dd>
-
-    <dt><code>--enable-charset-lite</code></dt>
-    <dd><module>mod_charset_lite</module> modülü tarafından sağlanan
-     karakter kümesi dönüşümleri etkin kılınır. Bu modül sadece EBCDIC
-     sistemlerinde öntanımlı olarak etkindir. Diğer sistemlerde gerekirse
-     alenen etkin kılınması gerekir.</dd>
-
-    <dt><code>--enable-dav</code></dt>
-    <dd><module>mod_dav</module> modülü tarafından sağlanan WebDAV
-     protokolü desteği etkin kılınır. Dosya sistemi özkaynaklarına destek
-     için <module>mod_dav_fs</module> modülü de gerekir ve bu seçenekle o
-     da etkin kılınır.<br/>
-     Dikkat: <module>mod_dav</module> sadece <code>http</code> protokolü
-     modülü ile birlikte kullanılabilir.</dd>
-
-    <dt><code>--enable-dav-fs</code></dt>
-    <dd><module>mod_dav_fs</module> modülü tarafından sağlanan WebDAV
-     protokolünün dosya sistemi özkaynaklarına erişim desteği etkin
-     kılınır. Bu modül <module>mod_dav</module> modülü için destek
-     sağlar. Bu bakımdan, <module>mod_dav</module> modülünü de etkin
-     kılmak için <code>--enable-dav</code> seçeneğini de
-     kullanmalısınız.</dd>
-
-    <dt><code>--enable-dav-lock</code></dt>
-    <dd><module>mod_dav_lock</module> modülü tarafından sağlanan geri
-     destek modüllerine temel DAV kilitleme desteği etkin kılınır. Bu
-     modülün işlevsel olabilmesi için en azından <module>mod_dav</module>
-     modülünün etkin olması gerekir, dolayısıyla bu seçeneği
-     <code>--enable-dav</code> ile birlikte kullanmalısınız.</dd>
-
-    <dt><code>--enable-deflate</code></dt>
-    <dd><module>mod_deflate</module> modülü tarafından sağlanan
-     sıkıştırılmış aktarım kodlaması etkin kılınır.</dd>
-
-    <dt><code>--enable-disk-cache</code></dt>
-    <dd><module>mod_cache_disk</module> modülü tarafından sağlanan diskte
-     önbellekleme etkin kılınır.</dd>
-
-    <dt><code>--enable-expires</code></dt>
-    <dd><module>mod_expires</module> modülü tarafından sağlanan
-     <code>Expires</code> başlığıyla denetim etkin kılınır.</dd>
-
-    <dt><code>--enable-ext-filter</code></dt>
-    <dd><module>mod_ext_filter</module> modülü tarafından sağlanan harici
-     süzgeç desteği etkin kılınır.</dd>
-
-    <dt><code>--enable-file-cache</code></dt>
-    <dd><module>mod_file_cache</module> modülü tarafından sağlanan dosya
-     önbelleklemesi etkin kılınır.</dd>
-
-    <dt><code>--enable-headers</code></dt>
-    <dd><module>mod_headers</module> modülü tarafından sağlanan HTTP
-     başlıkları denetimi etkin kılınır.</dd>
-
-    <dt><code>--enable-info</code></dt>
-    <dd> <module>mod_info</module> modülü tarafından sağlanan sunucu
-     bilgileri etkin kılınır.</dd>
-
-    <dt><code>--enable-ldap</code></dt>
-    <dd><module>mod_ldap</module> modülü tarafından sağlanan LDAP
-     önbelleklemesi ve bağlantı havuzu hizmetleri etkin kılınır.</dd>
-
-    <dt><code>--enable-logio</code></dt>
-    <dd><module>mod_logio</module> modülü tarafından sağlanan başlıklarda
-     bulunan girdi ve çıktı bayt sayılarının günlüklenmesi etkin
-     kılınır.</dd>
-
-    <dt><code>--enable-mime-magic</code></dt>
-    <dd><module>mod_mime_magic</module> modülü tarafından sağlanan
-     <glossary ref="mime-type">MIME türleri</glossary>nin kendiliğinden
-     belirlenmesi desteği etkin kılınır.</dd>
-
-    <dt><code>--enable-isapi</code></dt>
-    <dd><module>mod_isapi</module> modülü tarafından sağlanan isapi
-     eklenti desteği etkin kılınır.</dd>
-
-    <dt><code>--enable-proxy</code></dt>
-    <dd><module>mod_proxy</module> modülü tarafından sağlanan
-     vekil/ağ-geçidi işlevselliği etkin kılınır. <code>AJP13</code>,
-     <code>CONNECT</code>, <code>FTP</code>, <code>HTTP</code> ve
-     dengeleyici vekil yetenekleri ayrı olarak
-     <module>mod_proxy_ajp</module>, <module>mod_proxy_connect</module>,
-     <module>mod_proxy_ftp</module>, <module>mod_proxy_http</module> ve
-     <module>mod_proxy_balancer</module> modülleri tarafından sağlanır.
-     Bu beş modül bu seçenekle kendiliğinden etkin olur.</dd>
-
-    <dt><code>--enable-proxy-ajp</code></dt>
-    <dd><module>mod_proxy_ajp</module> modülü tarafından sağlanan
-     <code>AJP13</code> (Apache JServ Protokolü 1.3) için vekil desteği
-     etkin kılınır. Bu modül <module>mod_proxy</module> modülünün bir
-     eklentisidir, dolayısıyla bu seçeneği <code>--enable-proxy</code>
-     seçeneği ile birlikte kullanmalısınız.</dd>
-
-    <dt><code>--enable-proxy-balancer</code></dt>
-    <dd><module>mod_proxy_balancer</module> modülü tarafından sağlanan
-     <code>AJP13</code>, <code>FTP</code> ve <code>HTTP</code>
-     protokollerine yük dengeleme desteği etkin kılınır. Bu modül
-     <module>mod_proxy</module> modülünün bir eklentisidir, dolayısıyla
-     bu seçeneği <code>--enable-proxy</code> seçeneği ile birlikte
-     kullanmalısınız.</dd>
-
-    <dt><code>--enable-proxy-connect</code></dt>
-    <dd><module>mod_proxy_connect</module> modülü tarafından sağlanan
-     <code>CONNECT</code> isteklerine vekil desteği etkin kılınır. Bu
-     modül <module>mod_proxy</module> modülünün bir eklentisidir,
-     dolayısıyla bu seçeneği <code>--enable-proxy</code> seçeneği ile
-     birlikte kullanmalısınız.</dd>
-
-    <dt><code>--enable-proxy-ftp</code></dt>
-    <dd><module>mod_proxy_ftp</module> modülü tarafından sağlanan
-     <code>FTP</code> isteklerine vekil desteği etkin kılınır. Bu modül
-     <module>mod_proxy</module> modülünün bir eklentisidir, dolayısıyla
-     bu seçeneği <code>--enable-proxy</code> seçeneği ile birlikte
-     kullanmalısınız.</dd>
-
-    <dt><code>--enable-proxy-http</code></dt>
-    <dd><module>mod_proxy_http</module> modülü tarafından sağlanan
-     <code>HTTP</code> isteklerine vekil desteği etkin kılınır. Bu modül
-     <module>mod_proxy</module> modülünün bir eklentisidir, dolayısıyla
-     bu seçeneği <code>--enable-proxy</code> seçeneği ile birlikte
-     kullanmalısınız.</dd>
-
-    <dt><code>--enable-rewrite</code></dt>
-    <dd><module>mod_rewrite</module> modülü tarafından sağlanan kurallara
-     dayalı URL kurgulaması etkin kılınır.</dd>
-
-    <dt><code>--enable-so</code></dt>
-    <dd><module>mod_so</module> modülü tarafından sağlanan DSO yeteneği
-     etkin kılınır. <code>--enable-mods-shared</code> seçeneği bu
-     seçeneği de etkin kılar.</dd>
-
-    <dt><code>--enable-speling</code></dt>
-    <dd><module>mod_speling</module> modülü tarafından sağlanan URL
-     yanlışlarını düzeltme desteği etkin kılınır.</dd>
-
-    <dt><code>--enable-ssl</code></dt>
-    <dd><module>mod_ssl</module> modülü tarafından sağlanan SSL/TLS
-     şifreleme desteği etkin kılınır.</dd>
-
-    <dt><code>--enable-unique-id</code></dt>
-    <dd><module>mod_unique_id</module> modülü tarafından sağlanan her
-     isteğe bir eşsiz kimlik atama desteği etkin kılınır.</dd>
-
-    <dt><code>--enable-usertrack</code></dt>
-    <dd><module>mod_usertrack</module> modülü tarafından sağlanan
-     kullanıcı oturumunu izleme desteği etkin kılınır.</dd>
-
-    <dt><code>--enable-vhost-alias</code></dt>
-    <dd><module>mod_vhost_alias</module> modülü tarafından sağlanan
-     kitlesel sanal barındırma desteği etkin kılınır.</dd>
-   </dl>
-  </section>
+    <dt><code>--enable-mpms-shared=<var>MPM-LISTESİ</var></code></dt>
+    <dd>
+     <p>MPM'leri devingen paylaşımlı modül olarak etkinleştirir.
+      <directive module="mod_so">LoadModule</directive> yönergesi
+      kullanılarak bu modüllerden biri devingen olarak yüklenmelidir.</p>
+
+     <p><var>MPM-LISTESİ</var> MPM'lerin aralarına boşluk bırakılarak ve
+      tamamı tek tırnaklarla sarmalanarak oluşturulmuş bir listesidir.
+      Örnek:</p>
 
-  <section id="developermodules">
-   <title>Geliştiriciler için modüller</title>
+     <example>
+      --enable-mpms-shared='prefork worker'
+     </example>
 
-   <p>Aşağıdakiler geliştiricilerin yaptıklarını sınamalar için yararlı
-    modülleri etkinleştiren seçeneklerdir. Bu seçenekler öntanımlı olarak
-    etkin değildir. Bu modüllere ihtiyacınız olup olmadığı konusunda bir
-    fikriniz yoksa bu bölümü atlayabilirsiniz.</p>
+     <p>Ek olarak, kullandığınız platformda devingen yüklemeyi destekleyen
+      ve DSO modülü olarak derlenmiş tüm modülleri seçmek için
+      <code>all</code> anahtar sözcüğünü de kullanabilirsiniz. Örnek:</p>
 
-   <dl>
-    <!-- module doc needed -->
-    <dt><code>--enable-bucketeer</code></dt>
-    <dd><code>mod_bucketeer</code> modülü tarafından sağlanan veri
-     kümelerine müdahale süzgeci etkin kılınır.</dd>
-
-    <!-- module doc needed -->
-    <dt><code>--enable-case-filter</code></dt>
-    <dd><code>mod_case_filter</code> modülünün sağladığı çıktıda büyük
-     harfe dönüşüm süzgeci örneği etkin kılınır.</dd>
-
-    <!-- module doc needed -->
-    <dt><code>--enable-case-filter-in</code></dt>
-    <dd><code>mod_case_filter_in</code> modülünün sağladığı girdide büyük
-     harfe dönüşüm süzgeci örneği etkin kılınır.</dd>
-
-    <dt><code>--enable-echo</code></dt>
-    <dd><module>mod_echo</module> modülünün sağladığı ECHO sunucusu etkin
-     kılınır.</dd>
-
-    <dt><code>--enable-example</code></dt>
-    <dd>Örnek ve demo modülü <module>mod_example</module> etkin
-     kılınır.</dd>
-
-    <!-- module doc needed -->
-    <dt><code>--enable-optional-fn-export</code></dt>
-    <dd><code>mod_optional_fn_export</code> modülünün sağladığı seçimlik
-     işlev ihraç örneği etkin kılınır.</dd>
-
-    <!-- module doc needed -->
-    <dt><code>--enable-optional-fn-import</code></dt>
-    <dd><code>mod_optional_fn_import</code> modülünün sağladığı seçimlik
-     işlev ithal örneği etkin kılınır.</dd>
-
-    <!-- module doc needed -->
-    <dt><code>--enable-optional-hook-export</code></dt>
-    <dd><code>mod_optional_hook_export</code> modülünün sağladığı seçimlik
-     kanca işlev ihraç örneği etkin kılınır.</dd>
-
-    <!-- module doc needed -->
-    <dt><code>--enable-optional-hook-import</code></dt>
-    <dd><code>mod_optional_hook_import</code> modülünün sağladığı seçimlik
-     kanca işlev ithal örneği etkin kılınır.</dd>
-   </dl>
+      <example>
+      --enable-mpms-shared=all
+     </example>
+    </dd>
+   </dl>
   </section>
 
-  <section id="modules"><title>MPM'ler ve üçüncü parti modüller</title>
-   <p>Gereken çok süreçlilik modüllerini ve üçüncü parti modülleri etkin
-    kılmak için şu seçenekler kullanılır:</p>
+  <section id="modules"><title>Üçüncü parti modüller</title>
+   <p>Üçüncü parti modülleri etkin kılmak için şu seçenekler kullanılır:</p>
 
    <dl>
     <dt><code>--with-module=<var>modül-türü</var>:<var
@@ -691,14 +410,6 @@
       isterseniz <program>apxs</program> programını kullanınız.</p>
     </note>
     </dd>
-
-    <dt><code>--with-mpm=<var>MPM</var></code></dt>
-    <dd>Sunucu süreç modeli seçilir. Bu seçenekte <a
-     href="../mpm.html">çok süreçlilik modüllerinden sadece biri</a>
-     belirtilebilir. Bu seçenek kullanılmadığı takdirde işletim
-     sisteminiz için <a href="../mpm.html#defaults">öntanımlı MPM</a>
-     etkin olur. Bu seçenekte belirtilebilecek MPM isimleri:
-     <module>prefork</module> ve <module>worker</module>.</dd>
    </dl>
   </section>
 
@@ -706,7 +417,7 @@
    <dl>
     <dt><code>--enable-maintainer-mode</code></dt>
     <dd>Hata ayıklama iletileri ve derleme sırasındaki uyarıların
-     gösterilmesi etkin kılınır.</dd>
+     gösterilmesi etkin kılınır ve derlenmiş tüm modüller yüklenir.</dd>
 
     <dt><code>--enable-mods-shared=<var>modül-listesi</var></code></dt>
     <dd>
@@ -723,15 +434,37 @@
       --enable-mods-shared='headers rewrite dav'
      </example>
 
-     <p><code><var>modül-listesi</var></code> yerine <code>all</code> ve
-      <code>most</code> anahtar sözcükleri de belirtilebilir.
-      Örneğin,</p>
+     <p><code><var>modül-listesi</var></code> yerine
+      <code>reallyall</code>, <code>all</code>, <code>most</code>,
+      <code>few</code> ve <code>none</code> anahtar sözcükleri de
+      belirtilebilir. Örneğin,</p>
 
      <example>
       --enable-mods-shared=most
      </example>
 
-     <p>seçeneği ile çoğu modül DSO modülü olarak derlenecektir.</p>
+     <p>seçeneği ile çoğu modül DSO modülü olarak derlenir,</p>
+
+     <example>
+      --enable-mods-shared=few
+     </example>
+
+     <p>seçeneği ile sadece en temel modüller derlenir.</p>
+
+     <p><code>most</code> öntanımlıdır.</p>
+
+     <p>Seçilen modüller için <directive module="mod_so"
+      >LoadModule</directive> yönergeleri ana yapılandırma dosyasında
+      kendiliğinden üretilir. Öntanımlı olarak, <code>--enable-foo</code>
+      yapılandıma seçeneği ile açıkça seçilen modüller ve gerekli olanlar
+      dışında kalan <code>LoadModule</code> yönergeleri açıklama haline
+      getirilir. Yüklü modülleri <code>httpd.conf</code> dosyasındaki
+      <directive module="mod_so">LoadModule</directive> yönergelerini
+      etkin kılarak veya açıklama haline getirerek değiştirebilirsiniz.
+      <directive module="mod_so">LoadModule</directive> yönergelerine ek
+      olarak, derlenmiş tüm modüller
+      <code>--enable-load-all-modules</code> yapılandırma seçeneği ile de
+      etkinleştirilebilir.</p>
 
      <p><strong>Yetersizlikler:</strong>
       <code>--enable-mods-shared=all</code> aslında bütün modüllerin
@@ -742,13 +475,12 @@
       ./configure \<br />
       <indent>
         --with-ldap \<br />
-        --enable-mods-shared="all ssl ldap cache proxy authn_alias
-        file_cache authnz_ldap charset_lite dav_lock cache_disk"
+        --enable-mods-shared="all ssl ldap cache proxy authn_alias file_cache authnz_ldap charset_lite dav_lock cache_disk"
       </indent>
      </example>
     </dd>
 
-    <dt><code>--enable-modules=<var>modül-listesi</var></code></dt>
+    <dt><code>--enable-mods-static=<var>modül-listesi</var></code></dt>
     <dd>Bu seçenek modülleri devingen değil de durağan ilintilemek dışında
      <code>--enable-mods-shared</code> seçeneğine benzer. Yani bu
      modüller <program>httpd</program> çalıştırılır çalıştırılmaz etkin
@@ -756,6 +488,12 @@
      module="mod_so">LoadModule</directive> yönergesine ihtiyaçları
      yoktur.</dd>
 
+    <dt><code>--enable-modules=<var>MODULE-LIST</var></code></dt>
+    <dd>Bu seçenek <code>--enable-mods-shared</code> gibi davranır ve ek
+     olarak belirtilen modülleri devingen olarak ilintiler.Özel
+     <code>none</code> anahtar sözcüğü tüm modüllerin derlenmesini iptal
+     eder.</dd>
+
     <dt><code>--enable-v4-mapped</code></dt>
     <dd>IPv6 soketlierinin IPv4 bağlantılar üzerinde kullanılması mümkün
      olur.</dd>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/htpasswd.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/htpasswd.xml.tr?rev=1308981&r1=1308980&r2=1308981&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/htpasswd.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/htpasswd.xml.tr [utf-8] Tue Apr 3 15:31:40 2012
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 826805:1174747 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1174747 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/other.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/other.xml.tr?rev=1308981&r1=1308980&r2=1308981&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/other.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/other.xml.tr [utf-8] Tue Apr 3 15:31:40 2012
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 684308:1174747 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1174747 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/rotatelogs.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/rotatelogs.xml.tr?rev=1308981&r1=1308980&r2=1308981&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/rotatelogs.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/rotatelogs.xml.tr [utf-8] Tue Apr 3 15:31:40 2012
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 735925:1189220 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1189220 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -41,8 +41,12 @@
 
   <p><code><strong>rotatelogs</strong>
   [ -<strong>l</strong> ]
+   [ -<strong>L</strong> <var>isim</var> ]
+   [ -<strong>p</strong> <var>program</var> ]
   [ -<strong>f</strong> ]
   [ -<strong>v</strong> ]
+   [ -<strong>e</strong> ]
+   [ -<strong>c</strong> ]
   <var>dosyaismi</var>
   <var>süre</var>|<var>boyut</var>(B|K|M|G)
   [ <var>saat_farkı</var> ]</code></p>
@@ -52,9 +56,24 @@
 
 <dl>
   <dt><code><strong>-l</strong></code></dt>
-  <dd>GMT yerine yerel zamanın kullanılmasını sağlar. Zaman dilimi değişik
-  olan ortamlarda (BST, DST gibi) bu seçeneğin kullanımı beklenmedik
-  sonuçlar verebilir!</dd>
+  <dd>GMT yerine yerel zamanın kullanılmasını sağlar.</dd>
+
+  <dt><code><strong>-L</strong></code> <var>bagismi</var></dt>
+  <dd>Belirtilen bağ dosyası ismine geçerli günlük dosyasından kalıcı bir bağ
+  oluşturulur. <code>tail -F bagismi</code> gibi bir komut kullanılarak
+  günlüğün sürekli izlenmesi için kullanılabilir.</dd>
+
+  <dt><code><strong>-p</strong></code> <var>program</var></dt>
+
+  <dd>Belirtildiği takdirde, <code><strong>rotatelogs</strong></code> yeni
+  bir günlük dosyasının her açılışında belirtilen programı çalıştırır. Yeni
+  açılan dosyanın ismi programa ilk argüman olarak aktarılır. Bu işlem bir
+  döndürme sonrası yapılırsa eski günlük dosyası ikinci argüman olarak
+  aktarılır. <code><strong>rotatelogs</strong></code> işlemini sürdürmek için
+  belirtilen programın sonlanmasını beklemez, dolayısıyla sonlanma soucunda
+  döndürülen hata kodunu günlüğe kaydetmez. Çalıştırılan program
+  <code><strong>rotatelogs</strong></code> ile aynı stdin, stdout ve stderr'i
+  kullanır ve ortamı da miras alır.</dd>
 
   <dt><code><strong>-f</strong></code></dt>
   <dd>İlk günlük giridisinin okunmasını beklemeden
@@ -64,21 +83,47 @@
   özdevinimli işlemler yapan bazı günlükleme araçlarında sorunlara yol
   açabilir. Bu seçenek bu gibi durumlarda yararlıdır.</dd>
 
+  <dt><code><strong>-t</strong></code></dt>
+  <dd>Günlük dosyasının döndürülmek yerine tepeden kırpılmasına sebep olur.
+  Günlüğün <code><strong>tail</strong></code> gibi bir araç tarafından gerçek
+  zamanda işlendiği ve veriyi saklamanın gerekmediği durumda kullanışlıdır.
+  Dosya ismine bir sonek eklenmez, ancak biçem dizgesi '%' karakteri
+  içeriyorsa buna uyulur.</dd>
+
   <dt><code><strong>-v</strong></code></dt>
   <dd>Standart hataya verilen çıktı daha ayrıntılı olur. Çıktı,
   yapılandırma çözümlemesinin sonuçlarını ve tüm dosya açma/kapama
   işlemlerini içerir.</dd>
 
+  <dt><code><strong>-e</strong></code></dt>
+  <dd>Günlüğü standart çıktıya basar. Günlüğün zincirdeki ilgili araç
+  tarafından gerçek zamanda işlenmesi gerektiğinde kullanışlıdır.</dd>
+
+  <dt><code><strong>-c</strong></code></dt>
+  <dd>Create log file for each interval, even if empty.</dd>
+
   <dt><code><var>dosyaismi</var></code></dt>
-  <dd>Günlük dosyasının ismi yoluyla birlikte belirtilir.
-  <var>dosyaismi</var> '%' karakterleri içeriyorsa bunlar
-  <code>strftime(3)</code> biçem belirteçleri olarak ele alınır. Aksi
-  takdirde, özdevinimli olarak <var>.nnnnnnnnnn</var> uzantısı üretilir.
-  Uzantı saniye cinsindendir ve her iki durumda da bu değer, mevcut döngü
-  diliminin başlangıcına göre hesaplanır. Örneğin, döndürmenin 86400
-  saniyede bir yapılacağı belirtilmişse, <code>strftime(3)</code> biçeminde
-  oluşturulan saat, dakika ve saniye alanları, 24 saatlik sürenin
-  başlangıcını (geceyarısı) göstermek üzere sıfırlarla doldurulur.</dd>
+  <dd><p>Günlük dosyasının ismi yoluyla birlikte belirtilir.
+   <var>dosyaismi</var> '%' karakterleri içeriyorsa bunlar
+   <code>strftime(3)</code> biçem belirteçleri olarak ele alınır. Aksi
+   takdirde, özdevinimli olarak <var>.nnnnnnnnnn</var> uzantısı üretilir.
+   (<code><strong>-t</strong></code> seçeneği kullanılmadıkça) Uzantı saniye
+   cinsindendir ve her iki durumda da bu değer, mevcut döngü
+   diliminin başlangıcına göre hesaplanır. Örneğin, döndürmenin 86400
+   saniyede bir yapılacağı belirtilmişse, <code>strftime(3)</code> biçeminde
+   oluşturulan saat, dakika ve saniye alanları, 24 saatlik sürenin
+   başlangıcını (geceyarısı) göstermek üzere sıfırlarla doldurulur.</p>
+
+   <p><code>strftime(3)</code> dosyaismi biçemlemesi kullanılırken, günlük
+   dosyası biçeminin günlük dosyası döndürülürken her zaman farklı bir dosya
+   ismi üretecek yeterlilikte parçacıklı yapıya sahip olduğundan emin
+   olmalısınız. Aks takdirde döndürme işlemi yeni bir dosya başlatmak yerine
+   hep aynı dosyanın üzerine yazar. Örneğin, <var>logfile</var> için
+   <code>/var/logs/errorlog.%Y-%m-%d</code> belirtilmişse 5 mega baytta bir
+   yeni bir günlük dosyasına başlanacaktır. Fakat 5 megabayta gün içinde iki
+   kez ulaşılırsa aynı günlük dosyası üretilir ve günlük hep aynı dosyanın
+   üzerine yazılır.</p>
+  </dd>
 
   <dt><code><var>süre</var></code></dt>
   <dd>Günlük dosyasının yenisinin kaç saniyede bir açılacağı belirtilir.
@@ -101,8 +146,8 @@
   öntanımlıdır. Örneğin, -5 saatlik bir zaman diliminde bulunuyorsanız bu
   değer <code>-300</code> olmalıdır. Çoğu durumda, bunun yerine
   <code><strong>-l</strong></code> seçeneğini kullanmak gerekir.</dd>
-
 </dl>
+
 </section>
 
 <section id="examples"><title>Örnekler</title>
@@ -139,6 +184,14 @@
   <code>errorlog.YYYY-mm-dd-HH_MM_SS</code> biçemli bir isimle
   oluşturulmasını sağlar.</p>
 
+<example>
+   CustomLog "|bin/rotatelogs -t /var/logs/logfile 86400" common
+</example>
+
+   <p>/var/logs/logfile dosyasını oluşturur, sunucu başlatılırken ve günde
+    bir kere dosyanın tepesi kırpılır. Bu senaryoda ayrı bir sürecin (tail
+    gibi) dosyayı gerçek zamanlı işleyeceği umulur.</p>
+
 </section>
 
 <section id="portability"><title>Taşınabilirlik</title>Mime
View raw message