httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r1308514 - in /httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts: details.xml.tr examples.xml.tr fd-limits.xml.tr index.xml.tr ip-based.xml.tr
Date Mon, 02 Apr 2012 20:00:14 GMT
Author: nilgun
Date: Mon Apr 2 20:00:13 2012
New Revision: 1308514

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1308514&view=rev
Log:
update for sync with English docs.

Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>

Modified:
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/details.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/examples.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/fd-limits.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/index.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/ip-based.xml.tr

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/details.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/details.xml.tr?rev=1308514&r1=1308513&r2=1308514&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/details.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/details.xml.tr [utf-8] Mon Apr 2 20:00:13
2012
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 420990:1301736 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1301736 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -30,148 +30,75 @@
 
 <summary>
 
-  <p>Sanal konak kodu <strong>Apache 1.3</strong> sürümünde baştan
yeniden
-   yazıldı. Bu belgede, bir istek aldığında Apache’nin hangi sanal konak
-   ile hizmet sunacağına nasıl karar verdiği açıklanmaya çalışılmıştır.
-   <directive module="core">NameVirtualHost</directive> yönergesi sayesinde
-   sanal konak yapılandırması 1.3 sürümünün öncesine göre daha kolay ve
-   daha güvenilir hale gelmiştir.</p>
-
-  <p>Sanal konakların nasıl çalıştığını öğrenmeden sadece çalıştırmak
-   isterseniz doğrudan <a href="examples.html">örneklerin bulunduğu
-   sayfaya</a> bakabilirsiniz.</p>
+  <p>Bu belgede, bir istek aldığında Apache’nin hangi sanal konak
+   ile hizmet sunacağına nasıl karar verdiği açıklanmaya çalışılmıştır.</p>
+
+  <p>Çoğu kullanıcı hangi türü kullanacağına karar vermek için önce <a
+   href="name-based.html#namevip">İsme dayalı ve IP’ye dayalı Sanal
+   Konak</a> bölümünü, sonra <a href="name-based.html">İsme Dayalı Sanal
+   Konak Desteği</a> veya <a href="ip-based.html">IP’ye Dayalı Sanal Konak
+   Desteği</a> belgesini okumalı ve <a href="examples.html">bazı
+   örneklere</a> göz atmalıdır.</p>
+
+  <p>Bunlardan sonra tüm ayrıntıları anlamak isterseniz tekrar bu sayfaya
+   gelebilirsiniz.</p>
 
 </summary>
 
-<section id="configparsing"><title>Yapılandırma Dosyasının Çözümlenmesi</title>
+<seealso><a href="ip-based.html">IP’ye Dayalı Sanal Konak Desteği</a></seealso>
+<seealso><a href="name-based.html">İsme Dayalı Sanal Konak Desteği</a></seealso>
+<seealso><a href="examples.html">Çok Kullanılan Sanal Konak Örnekleri</a></seealso>
+<seealso><a href="mass.html">Devingen olarak Yapılandırılan Kitlesel Sanal
Barındırma</a></seealso>
+
+<section id="configparsing"><title>Yapılandırma Dosyası</title>
 
   <p>Bu belgede <code>&lt;VirtualHost&gt;</code> bölümleri
dışında kalan
-   tanımlardan bahsederken <em>ana_sunucu</em>, <directive type="section"
-   module="core">VirtualHost</directive> bölümlerindeki tanımlamalardan
-   bahsederken <em>sankonlar</em> diyeceğiz.</p>
-
-  <p><directive module="mpm_common">Listen</directive>,
-   <directive module="core">ServerName</directive>,
-   <directive module="core">ServerPath</directive> ve
-   <directive module="core">ServerAlias</directive> yönergeleri bir sunucu
-   yapılandırmasının her yerinde karşımıza çıkabilir. Bununla birlikte,
-   sunucu dahilinde son göründükleri yerlerde önceki eşdeğerlerini geçersiz
-   kılarlar.</p>
-
-  <p><code>Listen</code> yönergesinin ana_sunucu için öntanımlı
değeri
-   80’dir. <code>ServerPath</code> ve <code>ServerAlias</code>
-   yönergelerinin ana_sunucu için öntanımlı değerleri yoktur. Öntanımlı
-   <code>ServerName</code> değeri ise sunucunun IP adresinden elde
-   edilir.</p>
-
-  <p>Ana_sunucu <code>Listen</code> yönergesinin iki işlevi vardır.
Biri
-   Apache’nin dinleyeceği öntanımlı ağ portunu belirlemek, diğeri ise
-   yönlendirmeler sırasında mutlak URI’lerde kullanılan port numarasını
-   belirlemektir.</p>
+   tanımlardan bahsederken <em>ana_sunucu</em> diyeceğiz.</p>
 
-  <p>Ana_sunucunun aksine sankonların portları Apache‘nin dinleyeceği
-   portlar üzerinde etkili değildir.</p>
+  <p><directive type="section" module="core">VirtualHost</directive>
+   bölümlerindeki tanımlamalardan bahsederken <em>sankonlar</em>
+   diyeceğiz.</p>
+
+  <p>Her <code>VirtualHost</code> bölümü en az bir adres ve isteğe
bağlı
+   portlar içerir.</p>
+
+  <p>Sanal konak tanımlarının içindeki IP adreslerinin yerine konak isimleri
+   kullanılabilir, fakat bunlar başlatma sırasında çözümleneceklerinden
+   çözümlemedeki bir başarısızlık bu sanal konak tanımlarının yoksayılması
+   ile sonuçlanacaktır. Bu bakımdan önerilmez.</p>
 
   <p><code>VirtualHost</code> yönergesinde görünen her adresin seçimlik
bir
-   portu olabilir. Eğer bir port belirtilmemişse öntanımlı olarak
-   ana_sunucunun son <code>Listen</code> yönergesinin değeri kullanılır.
-   Port olarak <code>*</code> belirtildiği takdirde bütün portlar dinlenir.
-   Adreslerin tamamını (DNS sorgularındaki çoklu A kayıtları dahil) içeren
-   kümeye sankonların <em>adres kümesi</em> denir.</p>
-
-  <p><directive module="core">NameVirtualHost</directive> yönergesi
ilk
-   sankonun IP adresi için kullanılmadığı takdirde bu IP adresine sahip ilk
-   sankon IP’ye dayalı sankon olarak ele alınır. IP adresi olarak
-   <code>*</code> belirtmek de mümkündür.</p>
-
-  <p>Eğer isme dayalı sankonlar kullanılacaksa <code>NameVirtualHost</code>
-   yönergesinin bu isme dayalı sankonların IP adresi kümesini içermesi
-   <em>gerekir</em>. Başka bir deyişle, yapılandırma dosyanızın
-   <code>NameVirtualHost</code> yönergesine sankonların sunucu isimlerinin
-   karşı düştüğü IP adresini yazmalısınız.</p>
-
-  <p>Çok sayıda <code>NameVirtualHost</code> yönergesi belirtebilirse
de her
-   IP:port çifti için birden fazla <code>NameVirtualHost</code> yönergesi
-   belirtilmemelidir.</p>
-
-  <p>Aşağıdaki iki örneğin eşdeğer olması için <code>NameVirtualHost</code>
-   ve <code>VirtualHost</code> yönergelerinin sıralamasının bir önemi
-   yoktur. (Sadece <em>tek</em> adreslik küme içindeki
-   <code>VirtualHost</code> yönergelerinin sırası önemlidir; aşağıya
-   bakınız:)</p>
-
-<table><tr>
-<td><example>
- NameVirtualHost 111.22.33.44<br />
- &lt;VirtualHost 111.22.33.44&gt;<br />
- # sunucu A<br />
- ...<br />
- &lt;/VirtualHost&gt;<br />
- &lt;VirtualHost 111.22.33.44&gt;<br />
- # sunucu B<br />
- ...<br />
- &lt;/VirtualHost&gt;<br />
- <br />
- NameVirtualHost 111.22.33.55<br />
- &lt;VirtualHost 111.22.33.55&gt;<br />
- # sunucu C<br />
- ...<br />
- &lt;/VirtualHost&gt;<br />
- &lt;VirtualHost 111.22.33.55&gt;<br />
- # sunucu D<br />
- ...<br />
- &lt;/VirtualHost&gt;
-</example></td>
-<td><example>
- &lt;VirtualHost 111.22.33.44&gt;<br />
- # sunucu A<br />
- &lt;/VirtualHost&gt;<br />
- &lt;VirtualHost 111.22.33.55&gt;<br />
- # sunucu C<br />
- ...<br />
- &lt;/VirtualHost&gt;<br />
- &lt;VirtualHost 111.22.33.44&gt;<br />
- # sunucu B<br />
- ...<br />
- &lt;/VirtualHost&gt;<br />
- &lt;VirtualHost 111.22.33.55&gt;<br />
- # sunucu D<br />
- ...<br />
- &lt;/VirtualHost&gt;<br />
- <br />
- NameVirtualHost 111.22.33.44<br />
- NameVirtualHost 111.22.33.55<br />
- <br />
-</example></td>
-</tr></table>
-
-
-  <p>(Okuma kolaylığı bakımından soldaki sürümü tercih etmenizi öneririz.)
-  </p>
-
-  <p><code>VirtualHost</code> yönergesi çözümlendikten sonra sankon
-   sunucusuna yönergedeki ilk isme atanmış portun öntanımlı olduğu bir
-   <code>Listen</code> verilir.</p>
-
-  <p>Eğer tüm <code>VirtualHost</code> isimlerinin listesi aynı adres
-   kümesine çözümleniyorsa bu isimler birer <code>ServerAlias</code> gibi
-   ele alınırlar (bir <code>ServerAlias</code> yönergesi ile geçersiz
-   kılınmadıkça). Bir sankon tanımından sonra gelen <code>Listen</code>
-   satırlarının o sankonun adres kümesine atanmış portlara bir etkisinin
-   olmayacağına dikkat ediniz.</p>
-
-  <p>İsim listeleri IP adreslerine göre gruplanır ve bir çiftler tablosuna
-   kaydedilir. Eğer IP adresi bir <code>NameVirtualHost</code> yönergesinde
-   kullanılmışsa, liste bu IP adresi için tanımlanmış tüm sankonları
-   içerir. Eğer bu IP adresinin tanımlandığı bir sankon yoksa o
-   <code>NameVirtualHost</code> yönergesi yoksayılır ve günlüğe bir
hata
-   kaydı düşülür. IP’ye dayalı sankonlar için çiftler listesinde isim
-   alanları boştur.</p>
-
-  <p>Çiftler listesini işleyen işlevin hızı nedeniyle bir istek sırasında
IP
-   adresine göre gruplama yaparken kaynak harcaması en düşük düzeyde olur
-   hatta neredeyse hiç olmaz. Ek olarak, tablo, IP adresinin son
-   sekizlisindeki değişikliklere göre de en iyilenir.</p>
+   portu olabilir. Eğer bir port belirtilmemişse, port olarak <code>*</code>
+   belirtilmiş gibi bütün portlar dinlenir.</p>
+
+  <p>(<code>VirtualHost</code> yönergesinde belirtilen port numaraları
Apache
+   httpd'nin dinleyeceği port numaraları olarak yorumlanmaz, sadece bir
+   isteği işleme sokarken hangi <code>VirtualHost</code> bölümünün
+   seçileceğini belirlerler. Sunucunun dinleyeceği adresleri ve portları
+   belirtmek için <directive module="mpm_common">Listen</directive>
+   yönergesini kullanın.)</p>
+
+  <p>Adreslerin tamamını (DNS sorgularındaki çoklu sonuçlar dahil) içeren
+   kümeye <em>sankonların adres kümesi</em> denir.</p>
+
+  <p>Apache httpd, bir IP adresi ve port birleşimi için en belirgin
+   eşleşmelerin listelendiği çok sayıdaki sanal konak arasında ayırdedici
+   olarak istemci tarafından sağlanan HTTP <code>Host</code> başlığını
+   kullanır.</p>
+
+  <p><directive module="core">ServerName</directive> yönergesi sunucu
+   tanımının içinde herhangi bir yerde görünebilirse de her göründüğü yerde
+   bir öncekini iptal eder. Hiç <code>ServerName</code> belirtilmemişse,
+   Apache httpd, sunucu ismini sunucunun IP adresinden saptamaya
+   çalışır.</p>
+
+  <p>Belli bir IP adresi ve port çifti için yapılandırma dosyasındaki ilk
+   isme dayalı sankon önemlidir, çünkü başka hiçbir sankonun ServerName veya
+   ServerAlias yönergesi ile eşleşmeyen bu adres ve port çifti için alınmış
+   tüm isteklerde bu sankon kullanılır. Ayrıca, sunucunun <glossary
+   ref="servernameindication">Sunucu İsmi Belirtimi</glossary>ni
+   desteklemediği durumlarda tüm SSL bağlantıları için bu sankon
+   kullanılır.</p>
 
   <p>Her sankon için bazı değerler öntanımlı olarak atanır. Bunların
    başlıcaları:</p>
@@ -179,14 +106,12 @@
   <ol>
    <li>Sankon bir <directive module="core">ServerAdmin</directive>
     yönergesi içermiyorsa,
-    <directive module="core">ResourceConfig</directive>,
-    <directive module="core">AccessConfig</directive>,
     <directive module="core">Timeout</directive>,
     <directive module="core">KeepAliveTimeout</directive>,
     <directive module="core">KeepAlive</directive>,
     <directive module="core">MaxKeepAliveRequests</directive>,
-    <directive module="core">ReceiveBufferSize</directive> ve
-    <directive module="core">SendBufferSize</directive> yönergeleri için
+    <directive module="mpm_common">ReceiveBufferSize</directive> ve
+    <directive module="mpm_common">SendBufferSize</directive> yönergeleri
için
     öntanımlı değerler ana_sunucudaki eşdeğerlerinden miras alınır. (Yani,
     bu yönergeler için ana_sunucudaki son değerler miras alınır.)</li>
 
@@ -226,70 +151,67 @@
   <p>Sunucu bir istek durumunda hangi sankonun kullanılacağını şöyle
    belirler:</p>
 
-  <section id="hashtable"><title>Değer çiftleri tablosu aranır</title>
+  <section id="hashtable"><title>IP adresi aranır</title>
+
+  <p>Bir adres ve port için bağlantı ilk alındığında Apache httpd tüm
+   <code>VirtualHost</code> tanımlarında bu çifti arar.</p>
 
-  <p>Bir istemci tarafından bağlantı ilk yapıldığında önce IP-isim çiftleri
-   tablosunda istemcinin bağlandığı IP adresi için bir arama yapılır.</p>
+  <p>Arama başarısız olursa <code>*</code> (herşey) eşleşmelerine
+   bakılır.</p>
 
-  <p>Arama başarısız olursa (IP adresi yoksa) hizmet, istekte belirtilen
-   port için bir <code>_default_</code> sankon varsa, o sankondan, yoksa
-   ana_sunucudan sunulur.</p>
-
-  <p>Eğer çiftler tablosunda IP adresi yoksa port numarası ile eşleştirme
-   çabası ayrıca, diğer isme dayalı sanal konaklardaki gibi ard arda ele
-   alınmayı gerektiren <code>NameVirtualHost *</code> durumundaki bir
-   girdiyle sonuçlanabilir.</p>
-
-  <p>Arama sonucunda tabloda IP adresi bulunursa sonraki adım hizmetin bir
-   IP’ye dayalı sankondan mı yoksa isme dayalı bir sankondan mı
-   sunulacağına karar vermektir.</p>
+  <p>Bir eşleşme bulunamazsa hizmet ana sunucudan sunulur.</p>
+
+  <p>Arama sonucunda bu IP adresi için bulunmuş <code>VirtualHost</code>
+   tanımları varsa sonraki adım hizmetin bir IP’ye dayalı sankondan mı yoksa
+   isme dayalı bir sankondan mı sunulacağına karar vermektir.</p>
 
   </section>
 
   <section id="ipbased"><title>IP’ye dayalı sankon</title>
 
-  <p>Eğer tabloda bulduğumuz girdinin isim alanları boşsa bir IP’ye dayalı
-   sanal konak bulmuşuz demektir. Artık karar vermek için başka bir şey
-   yapmaya gerek yoktur ve istek bu sankondan sunulur.</p>
+  <p>Eğer en iyi eşleşme olarak saptanmış IP adresi ve port çiftini içeren
+   sadece bir <code>VirtualHost</code> yönergesi varsa artık karar vermek
+   için başka bir şey yapmaya gerek yoktur ve istek bu sankondan
+   sunulur.</p>
 
   </section>
 
   <section id="namebased"><title>İsme dayalı sankon</title>
 
-  <p>Tabloda bulduğumuz girdi için bir isim listesi varsa bir isme dayalı
-   sankon sözkonusudur. Bu isim listesi, sankonları, ilgili
-   <code>VirtualHost</code> bölümlerinin yapılandırma dosyasında yer
alış
-   sırasına göre içerir.</p>
-
-  <p>Bu listedeki ilk sankon (yapılandırma dosyasında belirtilen IP adresine
-   sahip ilk sankon) en yüksek önceliğe sahiptir ve sunucu ismi
-   belirtilmeyen veya <code>Host:</code> başlık alanı olmayan istekleri
bu
-   sankon karşılar.</p>
-
-  <p>Eğer istemci bir <code>Host:</code> başlık alanı ile istek yapmışsa
-   liste bu sankon için aranır ve hizmet <code>ServerName</code> veya
-   <code>ServerAlias</code> ile ilk eşleşmenin sağlandığı sankondan
-   sunulur. <code>Host:</code> alanında bir port belirtilebilirse de Apache
-   daima istemcinin isteği gönderdiği portu gerçek port kabul eder.</p>
-
-  <p>Eğer istemci <code>Host:</code> başlık alanı bulunmayan bir
HTTP/1.0
-   isteği yapmışsa istemcinin hangi sankona bağlanmayı denediğini bilemeyiz
-   ve istekteki URI ile mevcut <code>ServerPath</code> değerini
-   eşleştirmeye çalışırız. Listedekilerden ilk eşleşen yola sahip sankondan
-   hizmeti sunarız.</p>
-
-  <p>İstekle eşleşen bir sankon bulunamazsa IP listesinde istemcinin
-   bağlandığı portla eşleşen ilk sankondan hizmeti sunarız.</p>
+  <p>>Eğer en iyi eşleşme olarak saptanmış IP adresi ve port çiftini içeren
+   birden fazla <code>VirtualHost</code> yönergesi varsa, sonraki
+   adımlardaki "liste" eşleşen sankonların listesi olup sankonlar listede
+   yapılandırma dosyasındaki yerlerine göre sıralanırlar.</p>
+
+  <p>Bağlantı SSL kullanıyorsa, sunucunun <glossary
+   ref="servernameindication">Sunucu İsmi Belirtimi</glossary>ni
+   desteklediği durumlarda SSL istemci uzlaşımı, istenen konak ismiyle
+   birlikte TLS eklentisini de içeriyorsa, konak ismi, SSL olmayan
+   bağlantılardaki <code>Host:</code> başlığı kullanımına benzer şekilde
+   aşağıdaki gibi kullanılır. Aksi takdirde, SSL bağlantıları için adresin
+   eşleştiği ilk isme dayalı sankon kullanılır. Sunucunun bağlantı için
+   hangi sertifikayı kullanacağını sankon belirlediği için bu önemlidir.</p>
+
+  <p>İstek bir <code>Host:</code> başlık alanı içeriyorsa, listede
+   <code>ServerName</code> veya <code>ServerAlias</code> alanı
başlık alanı
+   ile eşleşen ilk sankona bakılır. <code>Host:</code> alanı bir port
+   içerebilirse de Apache httpd bunu yoksayarak daima istemcinin isteği
+   gönderdiği portu gerçek port kabul eder.</p>
+
+  <p>Yapılandırma dosyasındaki belirtilen IP adresiyle eşleşen ilk sankon en
+   yüksek önceliğe sahiptir ve sunucu ismi bilinmeyen ve (bir HTTP/1.0
+   isteği gibi) <code>Host:</code> başlık alanı içermeyen istekleri de
+   yakalar.</p>
 
   </section>
 
   <section id="persistent"><title>Kalıcı bağlantılar</title>
 
-  <p>Yukarıda açıklanan IP araması belli bir TCP/IP oturumunda bir defaya
-   mahsus yapıldığı halde bir kalıcı/KeepAlive bağlantı sırasında her istek
-   için ayrı bir arama yapılır. Başka bir deyişle, bir istemci tek bir
-   kalıcı bağlantı üzerinde farklı isme dayalı sankonlardan sayfa talebinde
-   bulunabilir.</p>
+  <p>Yukarıda açıklanan <em>IP araması</em> belli bir TCP/IP oturumunda
+   <em>bir</em> defaya mahsus yapıldığı halde bir kalıcı/KeepAlive bağlantı
+   sırasında <em>her</em> istek için ayrı bir <em>arama</em>
yapılır. Başka
+   bir deyişle, bir istemci tek bir kalıcı bağlantı üzerinde farklı isme
+   dayalı sankonlardan sayfa talebinde bulunabilir.</p>
 
   </section>
 
@@ -305,60 +227,35 @@
 <section id="observations"><title>İzlenimler</title>
 
   <ul>
-   <li>Bir isme dayalı sankon asla bir IP’ye dayalı sankon ile (veya tersi)
-    etkileşime girmez. IP’ye dayalı sankonlara sadece kendi adres
-    kümesindeki bir IP adresi üzerinden erişilebilir, asla başka bir
-    adresten erişilemez. Aynısı isme dayalı sankonlara da uygulanır;
-    onlara sadece bir <code>NameVirtualHost</code> yönergesi ile
-    tanımlanmış adres kümesindeki bir IP adresi üzerinden
-    erişilebilir.</li>
+   <li>İsme dayalı sanal konak işlemleri, sunucunun en iyi eşleşen IP'ye
+    dayalı sanal konağı seçmesinin ardından uygulanır.</li>
+
+   <li>İstemcinin hangi IP adresine bağlandığını umursamıyorsanız, sanal
+    konaklarınızda adres olarak "*" kullanın, böylece yapılandırılmış
+    sankonların hepsine isme dayalı sanal konak işlemleri uygulanır.</li>
 
    <li>Bir IP’ye dayalı sankon için asla <code>ServerAlias</code>
ve
     <code>ServerPath</code> değerine bakılmaz.</li>
 
-   <li>Yapılandırma dosyası içinde isme/IP’ye dayalı ve
-    <code>_default_</code> sankonlar ile <code>NameVirtualHost</code>
-    yönergelerinin yer alış sırasının birbirlerine göre bir önemi yoktur.
-    Sıralama sadece aynı IP adresine sahip isme dayalı sankonlar arasında
+   <li>Sıralama sadece aynı IP adresine sahip isme dayalı sankonlar arasında
     önemlidir. Aynı adres kümesine mensup isme dayalı sankonlardan
     yapılandırma dosyasında ilk sırada yer alanı en yüksek önceliğe
     sahiptir.</li>
 
-   <li>Güvenlik saikiyle, eşleştirme işlemi sırasında <code>Host:</code>
-    başlık alanında belirtilen port asla kullanılmaz. Apache daima
-    istemcinin bağlantı kurduğu gerçek portu kullanır.</li>
-
-   <li>Değeri başka bir <code>ServerPath</code> yönergesinin değeri
için
-    önek olan bir <code>ServerPath</code> yönergesi yapılandırma
-    dosyasında daha önce yer alıyorsa sonrakiyle eşleşme asla
-    gerçekleşmez. (Bu belirsizliği giderecek bir <code>Host:</code> başlık
-    alanının mümkün olmadığı varsayılır.)</li>
-
-   <li>Eğer tek bir IP adresine sahip IP’ye dayalı iki sankon varsa eşleşme
-    daima yapılandırma dosyasında ilk yer alanla gerçekleşir. Böyle bir
-    şey kasten yapılmaz. Sunucu böyle bir durumu saptadığında hata
-    günlüğünde bir uyarı verecektir.</li>
-
-   <li>Bir <code>_default_</code> sankon sadece istekle eşleşen bir
IP
-    adresi bulunamadığında port numarası eşleştiği takdirde isteğe hizmet
-    sunabilir. Port düzeyinde eşleşmenin olabilmesi için isteğin geldiği
-    port ile sankon için belirtilen port eşleşmelidir. Olası tüm portlarla
-    eşleşmeyi sağlamak üzere yıldız imi (<code>_default_:*</code>
-    şeklinde) kullanılabilir. Aynı şey <code>NameVirtualHost *</code>
-    sankonlarına da uygulanır.</li>
+   <li>Eşleştirme işlemi sırasında <code>Host:</code>
+    başlık alanında belirtilen port asla kullanılmaz. Apache httpd daima
+    istemcinin isteği gönderdiği gerçek portu kullanır.</li>
+
+   <li>Eğer aynı IP adresine sahip IP’ye dayalı iki sankon varsa, bunlara
+    örtük olarak isme dayalı sanal konak işlemleri uygulanır. 2.3.11
+    sürümünden beri yeni davranış şekli budur.</li>
 
    <li>Ana_sunucunun bir isteğe hizmet sunabilmesi için istemcinin
     bağlandığı IP adresi ve port hiçbir yerde belirtilmemiş ve
-    <code>_default_</code> dahil hiçbir sankon ile eşleşme sağlanamamış
-    olmalıdır. Başka bir deyişle, istemcinin bağlandığı port ile eşleşen
-    bir <code>_default_</code> sankon olmadıkça adres ve port belirtmeyen
-    bir isteğe ana_sunucu yanıt verecektir.</li>
-
-   <li><code>Host:</code> başlık alanı içermeyen veya hedefi bilinmeyen
bir
-    istek geldiği takdirde, eğer bu istemcinin bağlandığı adres ve port
-    için (örneğin, <code>NameVirtualHost</code> ile) tanımlanmış bir
isme
-    dayalı sankon varsa bu isteğe ne ana_sunucu ne de bir
-    <code>_default_</code> sankon hizmet sunabilir.</li>
+    hiçbir sankon ile eşleşme sağlanamamış olmalıdır. Başka bir deyişle,
+    istemcinin bağlandığı port ile eşleşen bir <code>_default_</code>
+    sankon olmadıkça adres ve port belirtmeyen bir isteğe ana_sunucu yanıt
+    verecektir.</li>
 
    <li><code>VirtualHost</code> yönergelerinde asla DNS isimleri
     belirtmemelisiniz. Aksi takdirde sunucuyu başlatma sırasında DNS
@@ -381,23 +278,15 @@
    ipuçlarına ilaveten burada da bazı ipuçları bulacaksınız:</p>
 
   <ul>
-   <li>Ana_sunucu tanımlarının hepsini <code>VirtualHost</code>
+   <li>Ana sunucu tanımlarının hepsini <code>VirtualHost</code>
     tanımlarının öncesinde bitirin. Bu ayrıca yapılandırmanızın
     okunabilirliğini de arttırır; <code>VirtualHost</code> tanımlarının
     sonrasına sarkan yapılandırmaların katıştırılması işlemi tüm sanal
     konakları etkileyebilen tanımlar bakımından bir
     karışıklığa/belirsizliğe sebep olabilir.)</li>
-
-   <li>Birbirleriyle ilgili <code>NameVirtualHost</code> ve
-    <code>VirtualHost</code> tanımlarını okunabilirliği arttırmak için
-    gruplayın.</li>
-
-   <li>Değeri başka bir <code>ServerPath</code> için önek olan tanımlamalar
-    yapmaktan kaçının. Bundan kaçınamıyorsanız, yolu uzun olanı yolu kısa
-    olanın öncesine yerleştirin. Örneğin, "ServerPath /abc/def" önce
-    "ServerPath /abc" sonra yer alsın.</li>
   </ul>
 
 </section>
+
 </manualpage>
 

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/examples.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/examples.xml.tr?rev=1308514&r1=1308513&r2=1308514&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/examples.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/examples.xml.tr [utf-8] Mon Apr 2 20:00:13
2012
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 659902:1132802 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1132802 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -30,11 +30,11 @@
 
 <summary>
 
-  <p>Bu belgede sanal konaklarla ile ilgili olarak karşılaşılması olası tüm
-   senaryolara yer verilmeye çalışılmıştır. Buradaki senaryolar, tek bir
-   sunucu üzerinde <a href="name-based.html">isme dayalı</a> veya <a
-   href="ip-based.html">IP’ye dayalı</a> sanal konaklar aracılığıyla çok
-   sayıda sitenin sunumu ile ilgilidir.
+  <p>Bu belgede <a href="index.html">sanal konaklarla</a> ile ilgili
olarak
+   karşılaşılması olası tüm senaryolara yer verilmeye çalışılmıştır.
+   Buradaki senaryolar, tek bir sunucu üzerinde <a href="name-
+   based.html">isme dayalı</a> veya <a href="ip-based.html">IP’ye dayalı</a>
+   sanal konaklar aracılığıyla çok sayıda sitenin sunumu ile ilgilidir.
   </p>
 
 </summary>
@@ -64,9 +64,6 @@
   # Apache’nin 80. portu dinlediğinden emin olalım<br />
   Listen 80<br />
   <br />
-  # Sanal konak istekleri için bütün IP adresleri dinlensin.<br />
-  NameVirtualHost *:80<br />
-  <br />
   &lt;VirtualHost *:80&gt;<br />
   <indent>
    DocumentRoot /siteler/mesela<br />
@@ -90,17 +87,17 @@
 
   <p>Yıldız imleri tüm adreslerle eşleşmeyi sağladığından ana sunucu
    (yapılandırma dosyası genelindeki yapılandırma - sunucu geneli)
-   erişilebilir olmayacaktır. <code>mesela.dom</code> yapılandırma
-   dosyasındaki ilk sanal konak olduğundan en yüksek önceliğe sahiptir ve
+   erişilebilir olmayacaktır. Yapılandırma
+   dosyasındaki <code>ServerName mesela.dom</code> yönergeli konak, ilk
+   sanal konak olduğundan en yüksek önceliğe sahiptir ve
    <cite>öntanımlı</cite> veya <cite>baskın</cite> site olarak
davranır.
    Yani, hiçbir <code>ServerName</code> yönergesi ile eşleşmeyen bir istek
    alındığında bu istek ilk <code>VirtualHost</code> yapılandırması
ile
    karşılanır.</p>
 
   <note><title>Bilginize</title>
-   <p>İsterseniz, <code>*</code> yerine kendi IP adresinizi yazabilirsiniz.
-    Ancak bu durumda bunu hem <code>VirtualHost</code> hem de
-    <code>NameVirtualHost</code> için yapmalısınız:</p>
+   <p>IP adresi ve porta dayalı ayrımı umursamıyorsanız, <code>*</code>
+    yerine kendi IP adresinizi yazabilirsiniz.</p>
 
    <example>
    NameVirtualHost 192.168.1.22<br />
@@ -146,9 +143,6 @@
   ServerName sunucu.faraza.dom<br />
   DocumentRoot /siteler/anasunucu<br />
   <br />
-  # Burası da diğer adres için<br />
-  NameVirtualHost 192.168.2.2<br />
-  <br />
   &lt;VirtualHost 192.168.2.2&gt;<br />
   <indent>
     DocumentRoot /siteler/mesela<br />
@@ -190,9 +184,6 @@
    verebilir.</p>
 
   <example><title>Sunucu yapılandırması</title>
-
-  NameVirtualHost 192.168.1.1<br />
-  NameVirtualHost 172.20.30.40<br />
   <br />
   &lt;VirtualHost 192.168.1.1 172.20.30.40&gt;<br />
   <indent>
@@ -223,21 +214,14 @@
 
   <p>Aynı IP adresine sahip çok sayıda konak ismine sahip olduğunuzu ve
    bunların bazılarının farklı portları kullanmasını istediğinizi
-   varsayalım. <directive module="core">NameVirtualHost</directive>
-   yönergesi ile port tanımlamak suretiyle bunu mümkün kılabilirsiniz.
-   <code>NameVirtualHost&nbsp;<em>isim:port</em></code> tanımı
yapmadan
-   veya bunun yerine <directive module="mpm_common">Listen</directive>
-   kullanarak <code>VirtualHost&nbsp;<em>isim:port</em></code>
kullanmaya
-   kalkışırsanız, yapılandırmanız çalışmayacaktır.</p>
+   varsayalım. Aşağıdaki örnekte, isim eşleşmesinin, en iyi eşleşen IP
+   adresi ve port çifti saptandıktan sonra yer alması gösterilmiştir. </p>
 
   <example><title>Sunucu yapılandırması</title>
 
   Listen 80<br />
   Listen 8080<br />
   <br />
-  NameVirtualHost 172.20.30.40:80<br />
-  NameVirtualHost 172.20.30.40:8080<br />
-  <br />
   &lt;VirtualHost 172.20.30.40:80&gt;<br />
   <indent>
     ServerName mesela.dom<br />
@@ -348,15 +332,14 @@
  <section id="mixed">
   <title>Hem isme hem de IP‘ye dayalı sanal konaklar</title>
 
-  <p>Bazı adreslerde isme dayalı, bazılarında da IP’ye dayalı sanal konaklar
-   çalışsın istersek...</p>
+  <p>Bir <code>VirtualHost</code> yönergesinde belirtilen bir IP adresi
başka
+   bir sanal konakta görünmüyorsa bu sankon kesinlikle IP'ye dayalı bir
+   sanal konaktır.</p>
 
   <example><title>Sunucu yapılandırması</title>
 
   Listen 80<br />
   <br />
-  NameVirtualHost 172.20.30.40<br />
-  <br />
   &lt;VirtualHost 172.20.30.40&gt;<br />
   <indent>
     DocumentRoot /siteler/mesela<br />
@@ -502,7 +485,10 @@
   <p>80. porttan gelen IP adresi belirtilmemiş isteklere
    <code>_default_</code> sanal konağı, diğer portlardan gelen adres
    belirtilmemiş isteklere ise ana sunucu hizmet verecektir.</p>
-  </section>
+
+  <p>Bir sanal konak bildiriminde <code>*</code> kullanımı
+   <code>_default_</code> kullanımından daha yüksek öncelik sağlar.</p>
+  </section>
 
  </section>
 
@@ -517,7 +503,8 @@
    sunmamız lazım.</p>
 
   <p>Çözüm kolay, çünkü yapacağımız sadece <code>VirtualHost</code>
-   yönergesine yeni IP adresini (<code>192.168.2.2</code>) eklemek olacak.</p>
+   yönergesine yeni IP adresini (<code>192.168.2.2</code>) eklemek
+   olacak.</p>
 
   <example>
   <title>Sunucu yapılandırması</title>
@@ -567,14 +554,12 @@
   <example>
   <title>Sunucu yapılandırması</title>
 
-  NameVirtualHost 172.20.30.40<br />
-  <br />
   &lt;VirtualHost 172.20.30.40&gt;<br />
   <indent>
     # ilk sanal konak<br />
     DocumentRoot /siteler/baska<br />
     RewriteEngine On<br />
-    RewriteRule ^/.* /siteler/baska/index.html<br />
+    RewriteRule . /siteler/baska/index.html<br />
     # ...<br />
   </indent>
   &lt;/VirtualHost&gt;<br />

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/fd-limits.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/fd-limits.xml.tr?rev=1308514&r1=1308513&r2=1308514&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/fd-limits.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/fd-limits.xml.tr [utf-8] Mon Apr 2 20:00:13
2012
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 659902:1174747 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1174747 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/index.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/index.xml.tr?rev=1308514&r1=1308513&r2=1308514&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/index.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/index.xml.tr [utf-8] Mon Apr 2 20:00:13
2012
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 420990:1053231 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1053231 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -32,9 +32,10 @@
 <summary>
 
   <p><cite>Sanal Konak</cite> (Virtual Host) terimi tek bir makine üzerinde
-   birden fazla sitenin (www.sirket1.dom, www.sirket2.dom gibi) barındırılma
-   uygulamasını betimler. Sanal konaklar, "<a href="ip-based.html">IP’ye
-   dayalı</a>" veya "<a href="name-based.html">isme dayalı</a>" olabilir;
+   birden fazla sitenin (sirket1.example.com, sirket2.example.com gibi)
+   barındırılma uygulamasını betimler. Sanal konaklar,
+   "<a href="ip-based.html">IP’ye dayalı</a>" veya
+   "<a href="name-based.html">isme dayalı</a>" olabilir;
    birincisinde, her site ayrı bir IP adresinden sunulurken, ikincisinde her
    IP adresinde birden fazla site sunulur. Olayda aynı fiziksel sunucu
    kullanıldığı halde bu sunucu son kullanıcıya görünür değildir.</p>
@@ -45,14 +46,15 @@
    konaklara bazen <em>konağa dayalı</em> sanal konaklar veya <em>IP’ye
    dayanmayan</em> sanal konaklar da denmektedir.</p>
 
-  <p>Aşağıda, Apache’nin 1.3 sürümü ve sonrası için sanal konak desteğini
bütün
+  <p>Aşağıda, Apache HTTP Suncusundaki sanal konak desteğini bütün
    ayrıntıları ile açıklayan belgeler listelenmiştir.</p>
 
 </summary>
 
 <seealso><module>mod_vhost_alias</module></seealso>
 <seealso><a href="name-based.html">İsme Dayalı Sanal Konaklar</a></seealso>
-<seealso><a href="ip-based.html">IP Adresine Dayalı Sanal Konaklar</a></seealso>
+<seealso><a href="ip-based.html">IP Adresine Dayalı Sanal Konaklar</a>
+</seealso>
 <seealso><a href="examples.html">Sanal Konak Örnekleri</a></seealso>
 <seealso><a href="fd-limits.html">Dosya Tanıtıcı Sınırları</a></seealso>
 <seealso><a href="mass.html">Kütlesel Sanal Konaklık</a></seealso>
@@ -63,15 +65,16 @@
   <ul>
    <li><a href="name-based.html">İsme Dayalı Sanal Konaklar</a> (Her
IP
     adresinde birden fazla site)</li>
-   <li><a href="ip-based.html">IP Adresine Dayalı Sanal Konaklar</a>
(Her site
-    için ayrı IP adresi)</li>
+   <li><a href="ip-based.html">IP Adresine Dayalı Sanal Konaklar</a>
(Her
+    site için ayrı IP adresi)</li>
    <li><a href="examples.html">Çok kullanılan sanal konak yapılandırma
     örnekleri</a></li>
    <li><a href="fd-limits.html">Dosya Tanıtıcı Sınırları</a> (veya,
    <em>çok fazla günlük dosyası</em>)</li>
    <li><a href="mass.html">Devingen olarak Yapılandırılan Kütlesel Sanal
     Barındırma</a></li>
-   <li><a href="details.html">Konak Eşlemenin Derinliğine İncelenmesi</a></li>
+   <li><a href="details.html">Konak Eşlemenin Derinliğine
+    İncelenmesi</a></li>
   </ul>
 
 </section>
@@ -81,7 +84,6 @@
   <ul>
    <li><directive type="section"
      module="core">VirtualHost</directive></li>
-   <li><directive module="core">NameVirtualHost</directive></li>
    <li><directive module="core">ServerName</directive></li>
    <li><directive module="core">ServerAlias</directive></li>
    <li><directive module="core">ServerPath</directive></li>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/ip-based.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/ip-based.xml.tr?rev=1308514&r1=1308513&r2=1308514&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/ip-based.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/ip-based.xml.tr [utf-8] Mon Apr 2 20:00:13
2012
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 752951:1300911 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1300911 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -26,23 +26,39 @@
 
 <manualpage metafile="ip-based.xml.meta">
 <parentdocument href="./">Sanal Konaklar</parentdocument>
-  <title>Apache’de IP’ye Dayalı Sanal Konak Desteği</title>
+  <title>IP’ye Dayalı Sanal Konak Desteği</title>
 
 <seealso>
 <a href="name-based.html">İsme Dayalı Sanal Konak Desteği</a>
 </seealso>
 
+<section id="explanation"><title>IP'ye dayalı sanal konak desteği nedir</title>
+  <p>IP'ye dayalı sanal konak desteği, bir isteğin alındığı IP adresi ve
+   porta bağlı olarak farklı yönergeleri uygulamak için bir yoldur. Özetle,
+   farklı siteleri farklı portlardan ve arayüzlerden sunmakta
+   kullanılır.</p>
+
+   <p>Çoğu durumda, <a href="name-based.html">isme dayalı sanal konaklar</a>
+    birçok sanal konağın tek bir IP adresi/port çiftini paylaşmasını
+    sağladığından daha kullanışlıdır. Neyi kullanacağınıza karar vermek için
+    <a href="name-based.html#namevip">İsme dayalı ve IP’ye dayalı Sanal
+    Konaklar</a> bölümüne bakınız.</p>
+</section>
+
 <section id="requirements"><title>Sistem gereksinimleri</title>
 
   <p><cite>IP’ye dayalı</cite> deyince, sunucunun <strong>her
IP’ye dayalı
-   sanal konak için ayrı bir IP adresi</strong>ne sahip olduğunu anlıyoruz.
-   Bunun olması için, makine ya çok sayıda ağ bağlantısına sahiptir ya da
-   makinede, günümüzde çoğu işletim sistemi tarafından desteklenen sanal
-   arabirimler kullanılıyordur. (Sanal arabirimlerle ilgili ayrıntılar için
-   sistem belgelerinize bakınız; bu konu genellikle IP rumuzları (ip aliases)
-   olarak geçer ve ayarlamak için genellikle "ifconfig" komutu
-   kullanılır.)</p>
-
+   sanal konak için ayrı bir IP adresi/port çifti</strong>ne sahip olduğunu
+   anlıyoruz. Bunun olması için, makine ya çok sayıda ağ bağlantısına
+   sahiptir ya da makinede, günümüzde çoğu işletim sistemi tarafından
+   desteklenen sanal arabirimler ve/veya çok sayıda port kullanılıyordur.
+   (Sanal arabirimlerle ilgili ayrıntılar için sistem belgelerinize bakınız;
+   bu konu genellikle IP rumuzları (ip aliases) olarak geçer ve ayarlamak
+   için genellikle "ifconfig" komutu kullanılır.)</p>
+
+  <p>Apache HTTP Sunucusu terminolojisinde, tek bir IP adresinin çok sayıda
+   TCP portuyla kullanımı IP'ye dayalı sanal konak desteği olarak
+   bilinir.</p>
 </section>
 
 <section id="howto"><title>Apache nasıl ayarlanır?</title>
@@ -58,8 +74,8 @@
    <li>Güvenli bölgeler oluşturmanız gerekiyordur. Örneğin, şirket2’deki
hiç
     kimse dosya sistemi üzerinden şirket1’e ait verileri okuyamasın, sadece
     herkes gibi tarayıcı kullanarak okuyabilsin istenebilir. Bu durumda,
-    <directive module="mpm_common">User</directive>,
-    <directive module="mpm_common">Group</directive>,
+    <directive module="mod_unixd">User</directive>,
+    <directive module="mod_unixd">Group</directive>,
     <directive module="mpm_common">Listen</directive> ve
     <directive module="core">ServerRoot</directive> yönergeleri farklı
     değerlerle yapılandırılmış iki ayrı süreç çalıştırmanız gerekir.</li>
@@ -94,7 +110,7 @@
    yönergesi kullanılır. Örnek:</p>
 
   <example>
-  Listen www.birkobi.dom:80
+  Listen 192.0.2.100:80
   </example>
 
   <p>Burada konak ismi yerine IP adresi kullanmanız önerilir (ayrıntılar için
@@ -124,7 +140,7 @@
    DocumentRoot /gruplar/birkobi/belgeler<br />
    ServerName www.birkobi.dom<br />
    ErrorLog /gruplar/birkobi/günlükler/hatalar.log<br />
-   TransferLog /gruplar/birkobi/günlükler/erisim.log
+   CustomLog /gruplar/birkobi/günlükler/erisim.log combined
   </indent>
   &lt;/VirtualHost&gt;<br />
   <br />
@@ -134,7 +150,7 @@
    DocumentRoot /gruplar/digerkobi/belgeler<br />
    ServerName www.digerkobi.dom<br />
    ErrorLog /gruplar/digerkobi/günlükler/hatalar.log<br />
-   TransferLog /gruplar/digerkobi/günlükler/erisim.log
+   CustomLog /gruplar/digerkobi/günlükler/erisim.log combined
   </indent>
   &lt;/VirtualHost&gt;
   </example>
@@ -144,13 +160,17 @@
    <a href="../dns-caveats.html">DNS ile ilgili konular</a>
    belgesine bakınız).</p>
 
+  <p>Belli bir IP adresi veya port kullanımı bunların joker eşdeğerlerine
+   göre daha yüksek öncelik sağlar ve eşleşen bir sanal konak da genel
+   sunucuya göre öncelik alır.</p>
+
   <p>Süreç oluşturmayı denetleyen yönergeler ve bir kaç başka yönerge dışında
    hemen hemen tüm yapılandırma yönergeleri <directive
-   module="core">VirtualHost</directive> bölümleri içinde kullanılabilir.
Bir
-   yönergenin <directive module="core">VirtualHost</directive> bölümlerinde
-   kullanılıp kullanılmayacağını öğrenmek için <a
-   href="../mod/directives.html">yönerge dizinini</a> kullanarak yönergenin
<a
-   href="../mod/directive-dict.html#Context">Bağlam</a>’ına bakınız.</p>
+   module="core">VirtualHost</directive> bölümleri içinde kullanılabilir.
+   Bir yönergenin <directive module="core">VirtualHost</directive>
+   bölümlerinde kullanılıp kullanılmayacağını öğrenmek için <a
+   href="../mod/directives.html">yönerge dizinini</a> kullanarak yönergenin
+   <a href="../mod/directive-dict.html#Context">Bağlam</a>’ına bakınız.</p>
 
   <p><a href="../suexec.html">suEXEC sarmalayıcısı</a> kullanıldığı
takdirde
    <directive module="mod_suexec">SuexecUserGroup</directive> yönergesi de
@@ -159,8 +179,8 @@
 
   <p><em>GÜVENLİK:</em>Günlük dosyalarının yazılacağı yeri belirlerken,
    Apache’yi başlatan kullanıcıdan başka kimsenin yazamayacağı bir yerin
-   seçilmesi bazı güvenlik risklerini ortadan kaldırmak bakımından önemlidir.
-   Ayrıntılar için <a href="../misc/security_tips.html">güvenlik ipuçları</a>
-   belgesine bakınız.</p>
+   seçilmesi bazı güvenlik risklerini ortadan kaldırmak bakımından
+   önemlidir. Ayrıntılar için <a href="../misc/security_tips.html">güvenlik
+   ipuçları</a> belgesine bakınız.</p>
 </section>
 </manualpage>Mime
View raw message