httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r1303325 - in /httpd/httpd/branches/2.2.x/docs: man/ man/tr/ manual/ manual/mod/ manual/programs/ manual/vhosts/
Date Wed, 21 Mar 2012 09:33:56 GMT
Author: nilgun
Date: Wed Mar 21 09:33:55 2012
New Revision: 1303325

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1303325&view=rev
Log:
update transformations.

Added:
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/tr/httxt2dbm.1  (with props)
Modified:
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/ab.8
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/apxs.8
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/httxt2dbm.1
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/logresolve.8
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/tr/httpd.8
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/tr/rotatelogs.8
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/logs.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/logs.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/new_features_2_2.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/new_features_2_2.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/configure.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/configure.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/httpd.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/httpd.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/httxt2dbm.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/httxt2dbm.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/sections.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/sections.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/stopping.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/stopping.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/vhosts/details.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/vhosts/details.xml.meta

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/ab.8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/ab.8?rev=1303325&r1=1303324&r2=1303325&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/ab.8 (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/ab.8 Wed Mar 21 09:33:55 2012
@@ -19,7 +19,7 @@
 .el .ne 3
 .IP "\\$1" \\$2
 ..
-.TH "AB" 1 "2012-01-10" "Apache HTTP Server" "ab"
+.TH "AB" 8 "2012-03-21" "Apache HTTP Server" "ab"
 
 .SH NAME
 ab \- Apache HTTP server benchmarking tool

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/apxs.8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/apxs.8?rev=1303325&r1=1303324&r2=1303325&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/apxs.8 (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/apxs.8 Wed Mar 21 09:33:55 2012
@@ -19,7 +19,7 @@
 .el .ne 3
 .IP "\\$1" \\$2
 ..
-.TH "APXS" 1 "2012-01-10" "Apache HTTP Server" "apxs"
+.TH "APXS" 8 "2012-03-21" "Apache HTTP Server" "apxs"
 
 .SH NAME
 apxs \- APache eXtenSion tool

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/httxt2dbm.1
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/httxt2dbm.1?rev=1303325&r1=1303324&r2=1303325&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/httxt2dbm.1 (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/httxt2dbm.1 Wed Mar 21 09:33:55 2012
@@ -19,7 +19,7 @@
 .el .ne 3
 .IP "\\$1" \\$2
 ..
-.TH "HTTXT2DBM" 1 "2011-12-22" "Apache HTTP Server" "httxt2dbm"
+.TH "HTTXT2DBM" 1 "2012-03-21" "Apache HTTP Server" "httxt2dbm"
 
 .SH NAME
 httxt2dbm \- Generate dbm files for use with RewriteMap

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/logresolve.8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/logresolve.8?rev=1303325&r1=1303324&r2=1303325&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/logresolve.8 (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/logresolve.8 Wed Mar 21 09:33:55 2012
@@ -19,7 +19,7 @@
 .el .ne 3
 .IP "\\$1" \\$2
 ..
-.TH "LOGRESOLVE" 1 "2012-01-10" "Apache HTTP Server" "logresolve"
+.TH "LOGRESOLVE" 8 "2012-03-21" "Apache HTTP Server" "logresolve"
 
 .SH NAME
 logresolve \- Resolve IP-addresses to hostnames in Apache log files

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/tr/httpd.8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/tr/httpd.8?rev=1303325&r1=1303324&r2=1303325&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/tr/httpd.8 (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/tr/httpd.8 Wed Mar 21 09:33:55 2012
@@ -19,7 +19,7 @@
 .el .ne 3
 .IP "\\$1" \\$2
 ..
-.TH "HTTPD" 8 "2010-09-28" "Apache HTTP Sunucusu" "httpd"
+.TH "HTTPD" 8 "2012-03-21" "Apache HTTP Sunucusu" "httpd"
 .nh
 .SH Ä°SÄ°M
 httpd \- Apache Hiper Metin Aktarım Protokolü Sunucusu
@@ -56,7 +56,7 @@ Genelde, \fBhttpd\fR'nin doğrudan Ã�
 Başlatma sırasında \fIyapılandırma-dosyası\fR'ndaki yönergeler kullanılır\&.
Eğer \fIyapılandırma-dosyası\fR bir / ile başlamıyorsa dosyanın ServerRoot
yönergesinin değerine göreli olduğu varsayılır\&. Seçenek belirtilmediği
takdirde conf/httpd\&.conf öntanımlı değerdir\&. 
 .TP
 \fB-k\fR start | restart | graceful | stop | graceful-stop
-\fBhttpd\fR'yi başlatmak, durdurmak ve yeniden başlatmak için sinyal gönderir\&.
Daha ayrıntılı bilgi edinmek için Apache'nin Durdurulması belgesine bakınız\&.
 
+\fBhttpd\fR'yi başlatmak, durdurmak ve yeniden başlatmak için sinyal gönderir\&.
Daha ayrıntılı bilgi edinmek için Apache httpd'nin Durdurulması belgesine bakınız\&.
 
 .TP
 \fB-C\fR \fIyönerge\fR
 Yapılandırma \fIyönerge\fR'sini yapılandırma dosyalarını okumadan önce
işleme sokar\&. 
@@ -112,10 +112,10 @@ Aşağıdaki seçenekler sadece 
 
 .TP
 \fB-k\fR install | config | uninstall
-Parametreler bakımından sırasıyla: Apache bir Windows NT hizmeti haline getirilir;
başlatma seçenekleri Apache hizmeti için değiştirilir; ve Apache hizmeti sistemden
kaldırılır\&. 
+Parametreler bakımından sırasıyla: Apache httpd bir Windows NT hizmeti haline
getirilir; başlatma seçenekleri Apache httpd hizmeti için değiştirilir; ve
Apache httpd hizmeti sistemden kaldırılır\&. 
 .TP
 \fB-n\fR \fIisim\fR
-Sinyal gönderilecek Apache hizmetinin \fIismi\fR\&. 
+Sinyal gönderilecek Apache httpd hizmetinin \fIismi\fR\&. 
 .TP
 \fB-w\fR
 Hata durumunda konsol penceresi açık tutularak hata iletilerinin okunması sağlanır\&.
 

Added: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/tr/httxt2dbm.1
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/tr/httxt2dbm.1?rev=1303325&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/tr/httxt2dbm.1 (added)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/tr/httxt2dbm.1 Wed Mar 21 09:33:55 2012
@@ -0,0 +1,62 @@
+.\" XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+.\" DO NOT EDIT! Generated from XML source.
+.\" XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+.de Sh \" Subsection
+.br
+.if t .Sp
+.ne 5
+.PP
+\fB\\$1\fR
+.PP
+..
+.de Sp \" Vertical space (when we can't use .PP)
+.if t .sp .5v
+.if n .sp
+..
+.de Ip \" List item
+.br
+.ie \\n(.$>=3 .ne \\$3
+.el .ne 3
+.IP "\\$1" \\$2
+..
+.TH "HTTXT2DBM" 1 "2012-03-21" "Apache HTTP Sunucusu" "httxt2dbm"
+.nh
+.SH Ä°SÄ°M
+httxt2dbm \- RewriteMap ile kullanmak için DBM dosyaları üretir
+
+.SH "KULLANIM"
+ 
+.PP
+\fBhttxt2dbm\fR [ -\fBv\fR ] [ -\fBf\fR \fIDBM_türü\fR ] -\fBi\fR \fIkaynak_metin\fR
-\fBo\fR \fIçıktı_DBM\fR
+ 
+
+.SH "ÖZET"
+ 
+.PP
+\fBhttxt2dbm\fR, RewriteMap ile kullanmak için düz metin dosyalardan DBM dosyaları
üretir\&.
+ 
+
+.SH "SEÇENEKLER"
+ 
+ 
+.TP
+\fB-v\fR
+Çıktı daha ayrıntılı olur\&. 
+.TP
+\fB-f\fR \fIDBM_türü\fR
+Çıktı için kullanılacak DBM türü belirtilir\&. Belirtilmediği
takdirde APR öntanımlısı kullanılır\&. Belirtilebilecek DBM türleri:
GDBM dosyalar için GDBM SDBM dosyalar için SDBM Berkeley DB dosyalar için DB NDBM
dosyalar için NDBM öntanımlı DBM türü için default 
+.TP
+\fB-i\fR \fIkaynak_metin\fR
+DBM dosyasının üretiminde kullanılacak girdi dosyası belirtilir\&. Bu
dosya, her satırda bir kayıt bulunmak üzere her satırı şöyle biçemlenmiş
olmalıdır: anahtar değer\&. Bu dosyanın biçemi ve manası ile ilgili
ayrıntılar için RewriteMap yönergesinin açıklamasına bakınız\&.
 
+.TP
+\fB-o\fR \fIçıktı_DBM\fR
+Çıktılanacak DBM dosyasının ismi belirtilir\&. 
+ 
+.SH "ÖRNEKLER"
+ 
+.nf
+
+   httxt2dbm -i rewritemap\&.txt -o rewritemap\&.dbm
+   httxt2dbm -f SDBM -i rewritemap\&.txt -o rewritemap\&.dbm 
+.fi
+ 

Propchange: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/tr/httxt2dbm.1
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/tr/rotatelogs.8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/tr/rotatelogs.8?rev=1303325&r1=1303324&r2=1303325&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/tr/rotatelogs.8 (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/tr/rotatelogs.8 Wed Mar 21 09:33:55 2012
@@ -19,7 +19,7 @@
 .el .ne 3
 .IP "\\$1" \\$2
 ..
-.TH "ROTATELOGS" 8 "2011-02-04" "Apache HTTP Sunucusu" "rotatelogs"
+.TH "ROTATELOGS" 8 "2012-03-21" "Apache HTTP Sunucusu" "rotatelogs"
 .nh
 .SH Ä°SÄ°M
 rotatelogs \- Apache günlüklerini döndürmek için borulu günlük kayıt
programı

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/logs.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/logs.html.tr.utf8?rev=1303325&r1=1303324&r2=1303325&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/logs.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/logs.html.tr.utf8 [utf-8] Wed Mar 21 09:33:55 2012
@@ -24,7 +24,6 @@
 <a href="./ko/logs.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a>
|
 <a href="./tr/logs.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce
sürüm geçerlidir.</div>
 
   <p>Bir HTTP sunucusunu verimli şekilde yönetebilmek için oluşabilecek
    sorunlardan başka sunucunun başarımı ve etkinliği hakkında da bazı geri
@@ -211,7 +210,7 @@
      üzerinde <code>identd</code> tarafından belirlenen istemcinin RFC
      1413 kimliğidir. Bu bilgi oldukça güvenilmezdir ve sıkıca denetlenen
      iç ağlar haricinde hemen hemen asla kullanılmamalıdır. Apache,
-     <code class="directive"><a href="./mod/core.html#identitycheck">IdentityCheck</a></code>
yönergesine
+     <code class="directive"><a href="./mod/mod_ident.html#identitycheck">IdentityCheck</a></code>
yönergesine
      <code>On</code> değeri atanmış olmadıkça bu bilgiyi saptamaya
      uğraşmaz.</dd>
 

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/logs.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/logs.xml.meta?rev=1303325&r1=1303324&r2=1303325&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/logs.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/logs.xml.meta Wed Mar 21 09:33:55 2012
@@ -11,6 +11,6 @@
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8?rev=1303325&r1=1303324&r2=1303325&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8 [utf-8] Wed Mar 21 09:33:55
2012
@@ -27,7 +27,6 @@
 <a href="../ja/mod/core.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a>
|
 <a href="../tr/mod/core.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce
sürüm geçerlidir.</div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Apache
HTTP Sunucusunda daima mevcut olan çekirdek
 özellikler</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Çekirdek</td></tr></table>
@@ -464,7 +463,7 @@ kullanımı önerilmemektedir.</td></tr>
   <dl>
    <dt>AuthConfig</dt>
 
-   <dd><code class="directive"><a href="../mod/mod_authn_dbm.html#authdbmgroupfile">AuthDBMGroupFile</a></code>,
+   <dd><code class="directive"><a href="../mod/mod_authz_dbm.html#authdbmgroupfile">AuthDBMGroupFile</a></code>,
     <code class="directive"><a href="../mod/mod_authn_dbm.html#authdbmuserfile">AuthDBMUserFile</a></code>,
     <code class="directive"><a href="../mod/mod_authz_groupfile.html#authgroupfile">AuthGroupFile</a></code>,
     <code class="directive"><a href="#authname">AuthName</a></code>,
@@ -517,7 +516,7 @@ kullanımı önerilmemektedir.</td></tr>
     <code class="directive"><a href="../mod/mod_autoindex.html#addiconbytype">AddIconByType</a></code>,
     <code class="directive"><a href="../mod/mod_autoindex.html#defaulticon">DefaultIcon</a></code>,
     <code class="directive"><a href="../mod/mod_dir.html#directoryindex">DirectoryIndex</a></code>,
-    <code class="directive"><a href="../mod/mod_autoindex.html#fancyindexing">FancyIndexing</a></code>,
+    <a href="mod_autoindex.html#indexoptions.fancyindexing"><code>FancyIndexing</code></a>,
     <code class="directive"><a href="../mod/mod_autoindex.html#headername">HeaderName</a></code>,
     <code class="directive"><a href="../mod/mod_autoindex.html#indexignore">IndexIgnore</a></code>,
     <code class="directive"><a href="../mod/mod_autoindex.html#indexoptions">IndexOptions</a></code>,

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.meta?rev=1303325&r1=1303324&r2=1303325&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.meta Wed Mar 21 09:33:55 2012
@@ -11,6 +11,6 @@
   <variant>en</variant>
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.html.tr.utf8?rev=1303325&r1=1303324&r2=1303325&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.html.tr.utf8 [utf-8] Wed Mar
21 09:33:55 2012
@@ -27,7 +27,6 @@
 <a href="../ko/mod/mod_autoindex.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a>
|
 <a href="../tr/mod/mod_autoindex.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce
sürüm geçerlidir.</div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Unix
<code>ls</code> veya Win32 <code>dir</code> kabuk komutunun
 yaptığı gibi dizin içeriğini listeler.</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
@@ -282,7 +281,8 @@ metni belirler.</td></tr>
    (<code>"</code>) içine alınmalıdır.</p>
 
   <div class="example"><h3>Örnek</h3><p><code>
-   AddDescription "Mars Gezegeni" /resimler/mars.gif
+   AddDescription "Mars Gezegeni" mars.gif<br />
+   AddDescription "Maraşlı dostum" dostlar/mars.gif
   </code></p></div>
 
   <p>Normalde öntanımlı açıklama alanının genişliği 23 bayttır. <code><a
href="#indexoptions.suppressicon">IndexOptions SuppressIcon</a></code>
@@ -303,6 +303,14 @@ metni belirler.</td></tr>
     kalın gösterim listenin kalanına yayılabilir).</p>
   </div>
 
+  <div class="note"><h3>Yol bilgisi içeren argümanlar</h3>
+   <p>Mutlak yollar şu an desteklenmemektedir ve çalışma anında hiçbir
+    şeyle eşleşmezler. Normalde sadece htaccess bağlamında kullanılan,
+    göreli yol bilgisi içeren argümanların önüne, kısmen de olsa dizin
+    isimleriyle eşleşmemeleri için örtük olarak '*/' dizgesi eklenir.</p>
+  </div>
+
+
 </div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif"
/></a></div>
 <div class="directive-section"><h2><a name="AddIcon" id="AddIcon">AddIcon</a>
<a name="addicon" id="addicon">Yönergesi</a></h2>
@@ -525,6 +533,11 @@ belirler.</td></tr>
    IndexIgnore .??* *~ *# HEADER* README* RCS CVS *,v *,t
   </code></p></div>
 
+  <div class="note"><h3>Düzenli İfadeler</h3>
+   <p>Bu yönerge, <code class="directive"><a href="../mod/core.html#directorymatch">&lt;DirectoryMatch&gt;</a></code>
gibi düzenli ifade bileşenlerine sahip
+    yapılandırma bölümlerinde şu an çalışmamaktadır.</p>
+  </div>
+
 </div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif"
/></a></div>
 <div class="directive-section"><h2><a name="IndexOptions" id="IndexOptions">IndexOptions</a>
<a name="indexoptions" id="indexoptions">Yönergesi</a></h2>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.xml.meta?rev=1303325&r1=1303324&r2=1303325&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.xml.meta Wed Mar 21 09:33:55
2012
@@ -11,6 +11,6 @@
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/new_features_2_2.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/new_features_2_2.html.tr.utf8?rev=1303325&r1=1303324&r2=1303325&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/new_features_2_2.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/new_features_2_2.html.tr.utf8 [utf-8] Wed Mar 21
09:33:55 2012
@@ -25,7 +25,6 @@
 <a href="./pt-br/new_features_2_2.html" hreflang="pt-br" rel="alternate" title="Português
(Brasil)">&nbsp;pt-br&nbsp;</a> |
 <a href="./tr/new_features_2_2.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce
sürüm geçerlidir.</div>
 
  <p>Bu belgede Apache HTTP Sunucusunun 2.0 ve 2.2 sürümleri arasındaki
   başlıca farklara değinilmiştir. 1.3 sürümüne göre yeni özellikler için <a
href="new_features_2_0.html">Apache 2.0’da Yeni olan Özellikler</a>
@@ -79,7 +78,7 @@
    <dt>Vekil Sunucu</dt>
    <dd>Yeni <code class="module"><a href="./mod/mod_proxy_balancer.html">mod_proxy_balancer</a></code>
modülü ile
     <code class="module"><a href="./mod/mod_proxy.html">mod_proxy</a></code>
için yük dengeleme hizmetleri sağlanmış,
-    yeni <code class="module"><a href="./mod/mod_proxy_ajp.html">mod_proxy_ajp</a></code>
modülü ile <a href="http://jakarta.apache.org/tomcat/">Apache Tomcat</a> tarafından
+    yeni <code class="module"><a href="./mod/mod_proxy_ajp.html">mod_proxy_ajp</a></code>
modülü ile <a href="http://tomcat.apache.org/">Apache Tomcat</a> tarafından
     kullanılan <em>Apache JServ Protokolünün 1.3 sürümü</em> için
destek
     eklenmiştir.</dd>
 

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/new_features_2_2.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/new_features_2_2.xml.meta?rev=1303325&r1=1303324&r2=1303325&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/new_features_2_2.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/new_features_2_2.xml.meta Wed Mar 21 09:33:55 2012
@@ -12,6 +12,6 @@
   <variant>ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
   <variant outdated="yes">pt-br</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/configure.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/configure.html.tr.utf8?rev=1303325&r1=1303324&r2=1303325&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/configure.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/configure.html.tr.utf8 [utf-8] Wed Mar
21 09:33:55 2012
@@ -22,7 +22,6 @@
 <a href="../ko/programs/configure.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a>
|
 <a href="../tr/programs/configure.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce
sürüm geçerlidir.</div>
 
   <p><code>configure</code> betiği, Apache HTTP Sunucusunun kaynak kodlarını
    belli bir platform için yapılandırmakta ve derlemekte kullanılır.
@@ -191,7 +190,7 @@
     <dd>Paylaşımlı modüller gibi program dosyaları
      <code><em>dizin</em></code> dizinine kurulur. Öntanımlı
olarak
      <code>libexecdir</code> bu dizini
-     <code><var>EPREFIX</var>/libexec</code> olarak tanımlar.</dd>
+     <code><var>EPREFIX</var>/modules</code> olarak tanımlar.</dd>
 
     <dt><code>--localstatedir=<var>dizin</var></code></dt>
     <dd>Düzenlenebilir tek makinelik veri <code><em>dizin</em></code>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/configure.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/configure.xml.meta?rev=1303325&r1=1303324&r2=1303325&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/configure.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/configure.xml.meta Wed Mar 21 09:33:55
2012
@@ -9,6 +9,6 @@
  <variants>
   <variant>en</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/httpd.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/httpd.html.tr.utf8?rev=1303325&r1=1303324&r2=1303325&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/httpd.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/httpd.html.tr.utf8 [utf-8] Wed Mar 21
09:33:55 2012
@@ -22,7 +22,6 @@
 <a href="../ko/programs/httpd.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a>
|
 <a href="../tr/programs/httpd.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce
sürüm geçerlidir.</div>
 
   <p><strong><code>httpd</code></strong>, Apache Hiper Metin
Aktarım
    Protokolü (HTTP) sunucusu programıdır. Tek başına çalışan bir artalan
@@ -38,7 +37,7 @@
 </div>
 <div id="quickview"><ul id="toc"><li><img alt="" src="../images/down.gif"
/> <a href="#synopsis">Kullanım</a></li>
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#options">Seçenekler</a></li>
-</ul><h3>Ayrıca bakınız:</h3><ul class="seealso"><li><a
href="../invoking.html">Apache'nin Başlatılması</a></li><li><a
href="../stopping.html">Apache'nin Durdurulması</a></li><li><a href="../configuring.html">Yapılandırma
Dosyaları</a></li><li><a href="../platform/">Platforma Özgü Belgeler</a></li><li><code
class="program"><a href="../programs/apachectl.html">apachectl</a></code></li></ul></div>
+</ul><h3>Ayrıca bakınız:</h3><ul class="seealso"><li><a
href="../invoking.html">Apache httpd'nin Başlatılması</a></li><li><a
href="../stopping.html">Apache httpd'nin Durdurulması</a></li><li><a
href="../configuring.html">Yapılandırma Dosyaları</a></li><li><a
href="../platform/">Platforma Özgü Belgeler</a></li><li><code class="program"><a
href="../programs/apachectl.html">apachectl</a></code></li></ul></div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif"
/></a></div>
 <div class="section">
 <h2><a name="synopsis" id="synopsis">Kullanım</a></h2>
@@ -83,7 +82,7 @@
   <dt><code><strong>-k</strong> <code>start | restart | graceful
| stop |
    graceful-stop</code></code></dt>
   <dd><strong><code>httpd</code></strong>'yi başlatmak,
durdurmak ve yeniden
-   başlatmak için sinyal gönderir. Daha ayrıntılı bilgi edinmek için <a href="../stopping.html">Apache'nin
Durdurulması</a> belgesine
+   başlatmak için sinyal gönderir. Daha ayrıntılı bilgi edinmek için <a href="../stopping.html">Apache
httpd'nin Durdurulması</a> belgesine
    bakınız.</dd>
 
   <dt><code><strong>-C</strong> <var>yönerge</var></code></dt>
@@ -169,12 +168,12 @@
 
  <dl>
   <dt><code><strong>-k</strong> install | config | uninstall</code></dt>
-  <dd>Parametreler bakımından sırasıyla: Apache bir Windows NT hizmeti
-   haline getirilir; başlatma seçenekleri Apache hizmeti için değiştirilir;
-   ve Apache hizmeti sistemden kaldırılır.</dd>
+  <dd>Parametreler bakımından sırasıyla: Apache httpd bir Windows NT hizmeti
+   haline getirilir; başlatma seçenekleri Apache httpd hizmeti için
+   değiştirilir; ve Apache httpd hizmeti sistemden kaldırılır.</dd>
 
   <dt><code><strong>-n</strong> <var>isim</var></code></dt>
-  <dd>Sinyal gönderilecek Apache hizmetinin <var>ismi</var>.</dd>
+  <dd>Sinyal gönderilecek Apache httpd hizmetinin <var>ismi</var>.</dd>
 
   <dt><code><strong>-w</strong></code></dt>
   <dd>Hata durumunda konsol penceresi açık tutularak hata iletilerinin

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/httpd.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/httpd.xml.meta?rev=1303325&r1=1303324&r2=1303325&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/httpd.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/httpd.xml.meta Wed Mar 21 09:33:55 2012
@@ -9,6 +9,6 @@
  <variants>
   <variant>en</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/httxt2dbm.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/httxt2dbm.html.tr.utf8?rev=1303325&r1=1303324&r2=1303325&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/httxt2dbm.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/httxt2dbm.html.tr.utf8 [utf-8] Wed Mar
21 09:33:55 2012
@@ -21,7 +21,6 @@
 <p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/programs/httxt2dbm.html"
hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../tr/programs/httxt2dbm.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce
sürüm geçerlidir.</div>
 
   <p><code><strong>httxt2dbm</strong></code>, <code class="directive"><a
href="../mod/mod_rewrite.html#rewritemap">RewriteMap</a></code> ile kullanmak
için düz metin
   dosyalardan DBM dosyaları üretir.</p>
@@ -49,19 +48,18 @@
   <dt><code><strong>-f</strong> <var>DBM_türü</var></code></dt>
   <dd>Çıktı için kullanılacak DBM türü belirtilir. Belirtilmediği takdirde
   <a class="glossarylink" href="../glossary.html#apr" title="sözlüğe bakınız">APR</a>
öntanımlısı kullanılır. Belirtilebilecek DBM
-  türleri:<br />
-  GDBM dosyalar için <code>GDBM</code><br />
-  SDBM dosyalar için <code>SDBM</code><br />
-  Berkeley DB dosyalar için <code>DB</code><br />
-  NDBM dosyalar için <code>NDBM</code><br />
+  türleri:
+  GDBM dosyalar için <code>GDBM</code>
+  SDBM dosyalar için <code>SDBM</code>
+  Berkeley DB dosyalar için <code>DB</code>
+  NDBM dosyalar için <code>NDBM</code>
   öntanımlı DBM türü için <code>default</code>
   </dd>
 
   <dt><code><strong>-i</strong> <var>kaynak_metin</var></code></dt>
   <dd>DBM dosyasının üretiminde kullanılacak girdi dosyası belirtilir. Bu
   dosya, her satırda bir kayıt bulunmak üzere her satırı şöyle biçemlenmiş
-  olmalıdır:<br />
-  <code>anahtar değer</code><br />
+  olmalıdır: <code>anahtar değer</code>.
   Bu dosyanın biçemi ve manası ile ilgili ayrıntılar için <code class="directive"><a
href="../mod/mod_rewrite.html#rewritemap">RewriteMap</a></code> yönergesinin
açıklamasına
   bakınız.
   </dd>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/httxt2dbm.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/httxt2dbm.xml.meta?rev=1303325&r1=1303324&r2=1303325&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/httxt2dbm.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/httxt2dbm.xml.meta Wed Mar 21 09:33:55
2012
@@ -8,6 +8,6 @@
 
  <variants>
   <variant>en</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/sections.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/sections.html.tr.utf8?rev=1303325&r1=1303324&r2=1303325&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/sections.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/sections.html.tr.utf8 [utf-8] Wed Mar 21 09:33:55
2012
@@ -24,7 +24,6 @@
 <a href="./ko/sections.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a>
|
 <a href="./tr/sections.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce
sürüm geçerlidir.</div>
 <p><a href="configuring.html">Yapılandırma dosyaları</a>ndaki
 yönergeler sunucunun tamamına uygulanacağı gibi sadece belli dizinler,
 dosyalar, konaklar veya URL’lere uygulanmakla sınırlanabilir. Bu belgede,
@@ -77,7 +76,7 @@ belli bir modülün varlığının veya 
 modüllerle ilgili hata iletilerini engellediğinden, taşıyıcı içine, her
 zaman çalışması istenen yönergeler konulmamalıdır.</p>
 
-<p>Aşağıdaki örnekte, <code class="directive"><a href="./mod/mod_mime_magic.html#mimemagicfiles">MimeMagicFiles</a></code>
yönergesi sadece
+<p>Aşağıdaki örnekte, <code class="directive"><a href="./mod/mod_mime_magic.html#mimemagicfile">MimeMagicFile</a></code>
yönergesi sadece
 <code class="module"><a href="./mod/mod_mime_magic.html">mod_mime_magic</a></code>
modülü mevcutsa uygulanacaktır.</p>
 
 <div class="example"><p><code>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/sections.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/sections.xml.meta?rev=1303325&r1=1303324&r2=1303325&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/sections.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/sections.xml.meta Wed Mar 21 09:33:55 2012
@@ -11,6 +11,6 @@
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/stopping.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/stopping.html.tr.utf8?rev=1303325&r1=1303324&r2=1303325&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/stopping.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/stopping.html.tr.utf8 [utf-8] Wed Mar 21 09:33:55
2012
@@ -26,7 +26,6 @@
 <a href="./ko/stopping.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a>
|
 <a href="./tr/stopping.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce
sürüm geçerlidir.</div>
 
   <p>Bu belge Apache HTTPd’nin Unix benzeri sistemlerde durdurulması ve
    yeniden başlatılması konularını kapsar. Windows NT, 2000 ve XP
@@ -218,7 +217,7 @@
    haline gelmekteyse de, bazı yapılandırmalarda yarış koşullarının
    oluşmasına ve kısır çekişmelere (deadlock) sebep olabilir.</p>
 
-  <p>Sunucunun süreç kimliğini içeren <code class="directive"><a href="./mod/core.html#lockfile">Lockfile</a></code>
ve <code class="directive"><a href="./mod/mod_cgid.html#scriptsock">ScriptSock</a></code>
gibi dosyaların disk üzerindeki
+  <p>Sunucunun süreç kimliğini içeren <code class="directive"><a href="./mod/mpm_common.html#lockfile">Lockfile</a></code>
ve <code class="directive"><a href="./mod/mod_cgid.html#scriptsock">ScriptSock</a></code>
gibi dosyaların disk üzerindeki
    mevcudiyetlerinin sorunsuz olarak devam ettiğinden emin olunmaya
    çalışılmalıdır. Ayrıca, bir yapılandırma yönergesi, üçüncü parti bir
    modül veya kalıcı CGI uygulamalarına ait disk kilit veya durum dosyaları

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/stopping.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/stopping.xml.meta?rev=1303325&r1=1303324&r2=1303325&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/stopping.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/stopping.xml.meta Wed Mar 21 09:33:55 2012
@@ -13,6 +13,6 @@
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/vhosts/details.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/vhosts/details.html.tr.utf8?rev=1303325&r1=1303324&r2=1303325&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/vhosts/details.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/vhosts/details.html.tr.utf8 [utf-8] Wed Mar 21
09:33:55 2012
@@ -23,7 +23,6 @@
 <a href="../ko/vhosts/details.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a>
|
 <a href="../tr/vhosts/details.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce
sürüm geçerlidir.</div>
 
 
   <p>Sanal konak kodu <strong>Apache 1.3</strong> sürümünde baştan
yeniden
@@ -172,8 +171,8 @@
     <code class="directive"><a href="../mod/core.html#keepalivetimeout">KeepAliveTimeout</a></code>,
     <code class="directive"><a href="../mod/core.html#keepalive">KeepAlive</a></code>,
     <code class="directive"><a href="../mod/core.html#maxkeepaliverequests">MaxKeepAliveRequests</a></code>,
-    <code class="directive"><a href="../mod/core.html#receivebuffersize">ReceiveBufferSize</a></code>
ve
-    <code class="directive"><a href="../mod/core.html#sendbuffersize">SendBufferSize</a></code>
yönergeleri için
+    <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#receivebuffersize">ReceiveBufferSize</a></code>
ve
+    <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#sendbuffersize">SendBufferSize</a></code>
yönergeleri için
     öntanımlı değerler ana_sunucudaki eşdeğerlerinden miras alınır. (Yani,
     bu yönergeler için ana_sunucudaki son değerler miras alınır.)</li>
 

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/vhosts/details.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/vhosts/details.xml.meta?rev=1303325&r1=1303324&r2=1303325&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/vhosts/details.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/vhosts/details.xml.meta Wed Mar 21 09:33:55 2012
@@ -10,6 +10,6 @@
   <variant>en</variant>
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>Mime
View raw message