httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r1215474 - /httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/
Date Sat, 17 Dec 2011 12:13:34 GMT
Author: nilgun
Date: Sat Dec 17 12:13:33 2011
New Revision: 1215474

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1215474&view=rev
Log:
update transformations.

Added:
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/new_features_2_4.html.tr.utf8  (with props)
Modified:
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/bind.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/bind.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/configuring.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/configuring.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/content-negotiation.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/content-negotiation.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/dns-caveats.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/dns-caveats.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/dso.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/dso.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/glossary.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/glossary.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/handler.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/handler.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/index.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/index.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/install.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/install.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/invoking.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/invoking.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/new_features_2_0.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/new_features_2_0.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/new_features_2_2.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/new_features_2_2.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/new_features_2_4.html
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/new_features_2_4.xml.meta

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/bind.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/bind.html.tr.utf8?rev=1215474&r1=1215473&r2=1215474&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/bind.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/bind.html.tr.utf8 [utf-8] Sat Dec 17 12:13:33 2011
@@ -25,7 +25,6 @@
 <a href="./ko/bind.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="./tr/bind.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 
   <p>Apache HTTPD sunucusunun belli adresleri ve portları dinlemek üzere
   yapılandırılması.</p>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/bind.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/bind.xml.meta?rev=1215474&r1=1215473&r2=1215474&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/bind.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/bind.xml.meta Sat Dec 17 12:13:33 2011
@@ -12,6 +12,6 @@
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/configuring.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/configuring.html.tr.utf8?rev=1215474&r1=1215473&r2=1215474&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/configuring.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/configuring.html.tr.utf8 [utf-8] Sat Dec 17 12:13:33 2011
@@ -25,7 +25,6 @@
 <a href="./ko/configuring.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="./tr/configuring.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 
 <p>Bu belgede Apache HTTP Sunucusunu yapılandırmakta kullanılan dosyalar
 açıklanmıştır.</p>
@@ -97,12 +96,19 @@ açıklanmıştır.</p>
   dosyasındaki işlemlerde çok daha sonra yer alır.</p>
 
   <p>Yapılandırma dosyasındaki bir satırın uzunluğu, değişken ikamesi
-  yapıldıkta, devam satırları eklenip satır başındaki ve sonundaki boşluk
-  karakterleri atıldıktan sonra en fazla 8192 karakter olabilir.</p>
+  yapıldıkta, devam satırları eklenditen sonra en fazla 16MiB olabilir. <a href="configuring.xml#htaccess">.htaccess dosyalarında</a> azami uzunluk
+  8190 karakterdir.</p>
 
   <p>Sunucuyu başlatmadan önce <code>apachectl configtest</code> ile veya
   <code>-t</code> komut satırı seçeneği ile yapılandırma dosyalarınızı
   sözdizimi hatalarına karşı sınayabilirsiniz.</p>
+
+  <p>Eşleşmeyen <code class="directive"><a href="./mod/core.html#ifdefine">&lt;IfDefine&gt;</a></code>
+  ve <code class="directive"><a href="./mod/core.html#ifmodule">&lt;IfModule&gt;</a></code> bölümleri
+  kaldırılmış, tüm açıklamalar, çözümlenmiş ortam değişkenleri ve içerilmiş
+  tüm dosyalar dahil yapılandırmanın bir dökümünü almak için
+  <code class="module"><a href="./mod/mod_info.html">mod_info</a></code>'nun <code>-DDUMP_CONFIG</code> seçeneğini
+  kullanabilirsiniz.</p>
  </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
 <div class="section">
 <h2><a name="modules" id="modules">Modüller</a></h2>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/configuring.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/configuring.xml.meta?rev=1215474&r1=1215473&r2=1215474&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/configuring.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/configuring.xml.meta Sat Dec 17 12:13:33 2011
@@ -12,6 +12,6 @@
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/content-negotiation.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/content-negotiation.html.tr.utf8?rev=1215474&r1=1215473&r2=1215474&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/content-negotiation.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/content-negotiation.html.tr.utf8 [utf-8] Sat Dec 17 12:13:33 2011
@@ -24,7 +24,6 @@
 <a href="./ko/content-negotiation.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="./tr/content-negotiation.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 
 
   <p>Apache HTTPD, içerik uzlaşımını HTTP/1.1 belirtiminde bahsedildiği şekliyle
@@ -127,15 +126,22 @@
   <div class="example"><p><code>AddHandler type-map .var</code></p></div>
 
   <p>Türeşlem dosyaları kendilerini tanımlayan özkaynak ile aynı isimde
-   olmalı ve her gösterim çeşidi için bir girdi içermelidir; bu girdiler
+   olmalı ve isim bir <code>.var</code> uzantısı içermelidir. Aşağıdaki
+   örneklerde özkaynak ismi <code>foo</code> olduğundan türeşlem dosyasının
+   ismi <code>foo.var</code>'dır.</p>
+
+  <p>Bu dosya her gösterim çeşidi için bir girdi içermelidir; bu girdiler
    ardarda belirtilen HTTP biçem başlık satırlarından oluşur. Farklı
    gösterimlerin girdileri bir boş satırla diğerlerinden ayrılır. Aynı
    girdi içinde boş satır kullanılamaz. Bir eşlem dosyasını bir birleşik
    öğenin tamamı için bir girdi ile başlatmak adet olmuştur (ise de, bu
    gerekli değildir, hele yoksayılacaksa hiç gerekli değildir). Eşlem
-   dosyası için aşağıda bir örnek verilmiştir. Dosya <code>misal</code>
-   isimli bir özkaynak hakkında olduğundan dosyaya <code>misal.var</code>
-   ismi verilebilir.</p>
+   dosyası için aşağıda bir örnek verilmiştir.</p>
+
+  <p>Bu dosyadaki URI'ler türeşlem dosyasının yerine görelidir. Dolayısıyla,
+   bu dosyaların aynı dizinde bulunması beklenirse de bu gerekli değildir.
+   Aynı sunucuda bulunan tüm dosyalar için türeşlem dosyasındaki gibi mutlak
+   veya göreli URI'ler belirtebilirsiniz.</p>
 
   <div class="example"><p><code>
    URI: misal<br />

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/content-negotiation.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/content-negotiation.xml.meta?rev=1215474&r1=1215473&r2=1215474&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/content-negotiation.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/content-negotiation.xml.meta Sat Dec 17 12:13:33 2011
@@ -11,6 +11,6 @@
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/dns-caveats.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/dns-caveats.html.tr.utf8?rev=1215474&r1=1215473&r2=1215474&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/dns-caveats.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/dns-caveats.html.tr.utf8 [utf-8] Sat Dec 17 12:13:33 2011
@@ -24,7 +24,6 @@
 <a href="./ko/dns-caveats.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="./tr/dns-caveats.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 
   <p>Bu sayfanın konusu şöyle özetlenebilirdi: Yapılandırma dosyalarınızda
    DNS sorguları yapılmasını gerektirecek ayarlamalardan kaçınınız. Eğer

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/dns-caveats.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/dns-caveats.xml.meta?rev=1215474&r1=1215473&r2=1215474&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/dns-caveats.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/dns-caveats.xml.meta Sat Dec 17 12:13:33 2011
@@ -11,6 +11,6 @@
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/dso.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/dso.html.tr.utf8?rev=1215474&r1=1215473&r2=1215474&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/dso.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/dso.html.tr.utf8 [utf-8] Sat Dec 17 12:13:33 2011
@@ -24,7 +24,6 @@
 <a href="./ko/dso.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="./tr/dso.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 
   <p>Apache HTTP Sunucusu modüler bir program olup, yönetici sadece bir
    grup modül seçerek sunucuya işlevsellik ekleyebilir. Modüller, Devingen
@@ -94,11 +93,12 @@
 </code></p></div>
    </li>
 
-   <li><p>Apache HTTP Sunucusunu tüm modüller etkin ve paylaşımlı nesneler
-    yüklü olarak derleyebilir. Daha sonra <code>httpd.conf</code> içindeki
-    <code class="directive"><a href="./mod/mod_so.html#loadmodule">LoadModule</a></code> yönergelerinden
-    istemediklerinizi açıklama satırları haline getirerek bunları iptal
-    edebilirsiniz.</p>
+   <li><p>Apache HTTP Sunucusunu tüm modüller etkin olarak
+    derleyebilirsiniz. Fakat sunucunun başlatılması sırasında sadece temel
+    modüller yüklenir. Daha sonra <code>httpd.conf</code> içindeki
+    <code class="directive"><a href="./mod/mod_so.html#loadmodule">LoadModule</a></code> yönergelerini etkin
+    veya etkisiz hale getirerek yüklenecek modülleri
+    değiştirebilirsiniz.</p>
 
 <div class="example"><p><code>
 $ ./configure --enable-mods-shared=all<br />
@@ -106,6 +106,20 @@ $ make install
 </code></p></div>
    </li>
 
+   <li><p>Bazı modüller sadece geliştiriciler içindir ve bunlar tüm
+    modüllerin derlenmesini (<em>all</em>) seçseniz bile derlenmeyecektir.
+    Geliştirici modülleri dehil tüm modülleri derlemek isterseniz
+    <em>reallyall</em> kullanınız. Ek olarak, derlenmiş modüller için
+    kullanılan <code class="directive"><a href="./mod/mod_so.html#loadmodule">LoadModule</a></code>
+    yönergelerinin tamamını <code>--enable-load-all-modules</code> derleme
+    seçeneği ile etkin kılabilirsiniz.</p>
+
+<div class="example"><p><code>
+$ ./configure --enable-mods-shared=reallyall --enable-load-all-modules<br />
+$ make install
+</code></p></div>
+   </li>
+
    <li><p>Kaynak dosyası <code>mod_filanca.c</code> dosyasında dağıtılan bir
     <em>üçüncü parti</em> Apache httpd modülü <code>mod_filanca.so</code>
     isminde bir DSO modülü olarak Apache httpd kaynak ağacının dışında

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/dso.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/dso.xml.meta?rev=1215474&r1=1215473&r2=1215474&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/dso.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/dso.xml.meta Sat Dec 17 12:13:33 2011
@@ -11,6 +11,6 @@
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/glossary.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/glossary.html.tr.utf8?rev=1215474&r1=1215473&r2=1215474&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/glossary.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/glossary.html.tr.utf8 [utf-8] Sat Dec 17 12:13:33 2011
@@ -26,7 +26,6 @@
 <a href="./ko/glossary.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="./tr/glossary.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 
   <p>Bu sözlük, genelinde HTML sayfa sunumuna, özelinde Apache HTTP Sunucusuna
    özgü ortak terminolojinin bir kısmını içerir. Her kavram ile ilgili daha
@@ -123,8 +122,16 @@
    toplamak için esnek bir yol sağlamasından ötürü oldukça yararlıdır.
    Örneğin, “resimler” dizini altındaki dosyalardan .gif ve .jpg uzantılı
    olanları toplamak için “<code>/resimler/.*(jpg|gif)$</code>” düzenli
-   ifadesi yazılabilir. Apache, <a href="http://www.pcre.org/">PCRE</a>
-   kütüphanesi ile sağlanan Perl uyumlu düzenli ifadeleri kullanır.
+   ifadesi yazılabilir. Dizgileri değiştirmek için düzenli ifadelerin
+   kullanıldığı yerlerde, eşleşen (parantezlerin içinde) gruplanmış
+   parçalara başvurmak için $1 ... $9 özel değişkenleri kullanılır. $0 özel
+   değişkeni eşleşen ifadenin tamamına karşılık gelir. Bir dizgi içinde $
+   işaretini kendisi olarak kullanmak isterseniz önüne bir \ imi
+   koymalısınız. Geçmişe uyumluluk adına bazı yerlerde $0 yerine &amp;
+   değişkeni kullanılabilir. Ancak 2.3.6 sürümünden beri bu artık mümkün
+   değildir. Apache, <a href="http://www.pcre.org/">PCRE</a> kütüphanesi ile
+   sağlanan Perl uyumlu düzenli ifadeleri kullanır. PCRE düzenli
+   ifadelerinin sözdizimi ile ilgili ayrıntılı bilgiyi <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/PCRE">Wikipedia</a>'da bulabilirsiniz.
   </dd>
 
   <dt><a name="accesscontrol" id="accesscontrol">Erişim Denetimi</a></dt>
@@ -279,8 +286,9 @@
   <dd>İngilizcesi: Common Gateway Interface (CGI)</dd>
   <dd>Bir HTTP sunucusunun bir harici programa hizmet istekleri yapmasını
    mümkün kılan, sunucu ile bir harici program arasındaki bir arayüz
-   standardı. Özgün arayüz <a href="http://hoohoo.ncsa.uiuc.edu/cgi/overview.html">NCSA</a> tarafından
-   tanımlanmış olmakla birlikte ayrıca bir <a href="http://www.ietf.org/rfc/rfc3875">CGI RFC’si</a> de vardır.<br />
+   standardı. Özellikleri kapsayan bir
+   <a href="http://www.ietf.org/rfc/rfc3875">Bilgilendirici RFC </a>
+   vardır.<br />
    Bakınız: <a href="howto/cgi.html">CGI ile Devingen İçerik</a>
   </dd>
 

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/glossary.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/glossary.xml.meta?rev=1215474&r1=1215473&r2=1215474&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/glossary.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/glossary.xml.meta Sat Dec 17 12:13:33 2011
@@ -13,6 +13,6 @@
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/handler.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/handler.html.tr.utf8?rev=1215474&r1=1215473&r2=1215474&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/handler.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/handler.html.tr.utf8 [utf-8] Sat Dec 17 12:13:33 2011
@@ -26,7 +26,6 @@
 <a href="./tr/handler.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a> |
 <a href="./zh-cn/handler.html" hreflang="zh-cn" rel="alternate" title="Simplified Chinese">&nbsp;zh-cn&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 
   <p>Bu belgede Apache Eylemcilerinin kullanımı açıklanmıştır.</p>
  </div>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/handler.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/handler.xml.meta?rev=1215474&r1=1215473&r2=1215474&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/handler.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/handler.xml.meta Sat Dec 17 12:13:33 2011
@@ -12,7 +12,7 @@
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
   <variant>zh-cn</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/index.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/index.html.tr.utf8?rev=1215474&r1=1215473&r2=1215474&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/index.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/index.html.tr.utf8 [utf-8] Sat Dec 17 12:13:33 2011
@@ -33,7 +33,6 @@ Belgeleri</h1>
 <a href="./tr/" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a> |
 <a href="./zh-cn/" hreflang="zh-cn" rel="alternate" title="Simplified Chinese">&nbsp;zh-cn&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 <form method="get" action="http://www.google.com/search"><p><input name="as_q" value="" type="text" /> <input value="Google’de Ara" type="submit" /><input value="10" name="num" type="hidden" /><input value="tr" name="hl" type="hidden" /><input value="UTF-8" name="ie" type="hidden" /><input value="Google Search" name="btnG" type="hidden" /><input name="as_epq" value="Sürüm 2.4" type="hidden" /><input name="as_oq" value="" type="hidden" /><input name="as_eq" value="&quot;List-Post&quot;" type="hidden" /><input value="" name="lr" type="hidden" /><input value="i" name="as_ft" type="hidden" /><input value="" name="as_filetype" type="hidden" /><input value="all" name="as_qdr" type="hidden" /><input value="any" name="as_occt" type="hidden" /><input value="i" name="as_dt" type="hidden" /><input value="httpd.apache.org" name="as_sitesearch" type="hidden" /><input value="off" name="safe" type="hidden" /></p></form>
 <table id="indextable"><tr><td class="col1"><div class="category"><h2><a name="release" id="release">Sürümlerin Dağıtım Bilgileri</a></h2>
 <ul><li><a href="new_features_2_4.html">2.3/2.4’deki yeni özellikler</a></li>
@@ -52,11 +51,12 @@ Belgeleri</h1>
 <li><a href="mpm.html">Çok Süreçlilik Modülleri (MPM’ler)</a></li>
 <li><a href="filter.html">Süzgeçler</a></li>
 <li><a href="handler.html">Eylemciler</a></li>
+<li><a href="expr.html">İfade Çözümleyici</a></li>
 <li><a href="programs/">Sunucu ve Desteklenen Programlar</a></li>
 <li><a href="glossary.html">Terimler</a></li>
 </ul>
 </div></td><td><div class="category"><h2><a name="usersguide" id="usersguide">Kullanıcı Kılavuzu</a></h2>
-<ul><li><a href="bind.html">Dinleme</a></li>
+<ul><li><a href="bind.html">Adres ve Portları Dinleme</a></li>
 <li><a href="configuring.html">Yapılandırma Dosyaları</a></li>
 <li><a href="sections.html">Yapılandırma Bölümleri</a></li>
 <li><a href="caching.html">İçerik Bellekleme</a></li>
@@ -70,11 +70,12 @@ Belgeleri</h1>
 <li><a href="server-wide.html">Sunucu Genelinde Yapılandırma</a></li>
 <li><a href="ssl/">SSL/TLS Şifrelemesi</a></li>
 <li><a href="suexec.html">CGI için Suexec Desteği</a></li>
-<li><a href="rewrite/">URL Yeniden Yazma Rehberi</a></li>
+<li><a href="rewrite/">mod_rewrite ile URL Yeniden Yazma Rehberi</a></li>
 <li><a href="vhosts/">Sanal Konaklar</a></li>
 </ul>
 </div></td><td class="col3"><div class="category"><h2><a name="howto" id="howto">Nasıllar ve Öğreticiler</a></h2>
-<ul><li><a href="howto/auth.html">Kimlik Doğrulama, Yetkilendirme ve Erişim Denetimi</a></li>
+<ul><li><a href="howto/auth.html">Kimlik Doğrulama ve Yetkilendirme</a></li>
+<li><a href="howto/access.html">Erişim Denetimi</a></li>
 <li><a href="howto/cgi.html">CGI: Devingen İçerik</a></li>
 <li><a href="howto/htaccess.html">.htaccess dosyaları</a></li>
 <li><a href="howto/ssi.html">Sunucu Taraflı İçerik Yerleştirme (SSI)</a></li>
@@ -86,7 +87,7 @@ Belgeleri</h1>
 <li><a href="platform/ebcdic.html">EBCDIC Port</a></li>
 </ul>
 </div><div class="category"><h2><a name="other" id="other">Diğer Konular</a></h2>
-<ul><li><a href="faq/">Sıkça Sorulan Sorular</a></li>
+<ul><li><a href="http://wiki.apache.org/httpd/FAQ">Sıkça Sorulan Sorular</a></li>
 <li><a href="sitemap.html">Site Haritası</a></li>
 <li><a href="developer/">Geliştiriciler için Belgeler</a></li>
 <li><a href="misc/">Diğer Bilgiler</a></li>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/index.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/index.xml.meta?rev=1215474&r1=1215473&r2=1215474&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/index.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/index.xml.meta Sat Dec 17 12:13:33 2011
@@ -15,7 +15,7 @@
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
   <variant outdated="yes">pt-br</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
   <variant>zh-cn</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/install.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/install.html.tr.utf8?rev=1215474&r1=1215473&r2=1215474&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/install.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/install.html.tr.utf8 [utf-8] Sat Dec 17 12:13:33 2011
@@ -26,18 +26,18 @@
 <a href="./ko/install.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="./tr/install.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 
 
   <p>Bu belge Apache HTTP Sunucusunun sadece Unix ve Unix benzeri
    sistemlerde derlenmesini ve kurulmasını kapsar. Windows üzerinde
-   derleme ve kurulum için <a href="platform/windows.html">Apache HTTPd’nin
-   Microsoft Windows ile kullanımı</a> bölümüne bakınız. Diğer platformlar
-   için ise <a href="platform/">platform</a> belgelerine bakınız.</p>
-
-  <p>Apache HTTPd, derleme ortamını oluşturmak için çoğu Açık Kaynak Kodlu
-   projenin yaptığı gibi <code>libtool</code> ve <code>autoconf</code>
-   kullanır.</p>
+   derleme ve kurulum için <a href="platform/windows.html">Apache HTTP
+   Sunucusunun Microsoft Windows ile kullanımı</a> bölümüne bakınız. Diğer
+   platformlar için ise <a href="platform/">platform</a> belgelerine
+   bakınız.</p>
+
+  <p>Apache HTTP Sunucusunun, derleme ortamını oluşturmak için çoğu Açık
+   Kaynak Kodlu projenin yaptığı gibi <code>libtool</code> ve
+   <code>autoconf</code> kullanır.</p>
 
   <p>Eğer sadece sürüm yükseltiyorsanız (2.2.50’den 2.2.51’e yükseltmek
    gibi) lütfen doğrudan <a href="#upgrading">Yükseltme</a> bölümüne
@@ -54,7 +54,8 @@
 <li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#customize">Kişiselleştirme</a></li>
 <li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#test">Deneme</a></li>
 <li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#upgrading">Yükseltme</a></li>
-</ul><h3>Ayrıca bakınız:</h3><ul class="seealso"><li><a href="programs/configure.html">Kaynak ağacının yapılandırılması</a></li><li><a href="invoking.html">Apache HTTPd’nin başlatılması</a></li><li><a href="stopping.html">Durdurma ve yeniden başlatma</a></li></ul></div>
+<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#thirdp">Üçüncü parti paketler</a></li>
+</ul><h3>Ayrıca bakınız:</h3><ul class="seealso"><li><a href="programs/configure.html">Kaynak ağacının yapılandırılması</a></li><li><a href="invoking.html">Apache httpd’nin başlatılması</a></li><li><a href="stopping.html">Durdurma ve yeniden başlatma</a></li></ul></div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
 <div class="section">
 <h2><a name="overview" id="overview">Tez canlılar için genel bir bakış</a></h2>
@@ -121,14 +122,15 @@
 <div class="section">
 <h2><a name="requirements" id="requirements">Gereksinimler</a></h2>
 
-  <p>Apache HTTPd’yi derleyebilmek için şunlar mevcut olmalıdır:</p>
+  <p>Apache httpd’yi derleyebilmek için şunlar mevcut olmalıdır:</p>
 
   <dl>
    <dt>Disk Alanı</dt>
    <dd>Geçici olarak en azından 50 MB boş disk alanınız olduğundan emin
-    olunuz. Kurulumdan sonra Apache yaklaşık 10 MB disk alanı kaplıyor
+    olunuz. Kurulumdan sonra sunucu yaklaşık 10 MB disk alanı kaplıyor
     olacaktır. Asıl disk alanı gereksinimi seçtiğiniz yapılandırma
-    seçenekleri ve üçüncü parti modüllere göre değişiklik
+    seçeneklerine, üçüncü parti modüllere ve şüphesiz sitenizin veya sunucu
+    üzerindeki sitelerin boyutlarına göre değişiklik
     gösterecektir.</dd>
 
    <dt>ANSI-C Derleyici ve Derleme Sistemi</dt>
@@ -185,7 +187,7 @@
 <div class="section">
 <h2><a name="extract" id="extract">Paketi açma</a></h2>
 
-  <p>Apache HTTPd tar paketinden sıkıştırmayı kaldırdıktan sonra tar
+  <p>Apache HTTP Sunucusu tar paketinden sıkıştırmayı kaldırdıktan sonra tar
    arşivinden dosyaları çıkarmak basit bir işlemdir:</p>
 
   <div class="example"><p><code>
@@ -222,14 +224,15 @@
 
   <p>Bu noktada ayrıca, Apache HTTPd’de hangi özelliklerin bulunmasını
    istediğinizi <a href="mod/">modülleri</a> etkin kılarak veya iptal
-   ederek belirtebilirsiniz. Apache, öntanımlı olarak içerilmiş <a href="mod/module-dict.html#Status">temel</a> modüllerle gelir. Diğer
-   modüller <code>--enable-<var>modül</var></code> seçenekleri
-   kullanılarak etkinleştirilir. Buradaki <code><var>modül</var></code>,
-   önünden <code>mod_</code> dizgesi kaldırılmış ve içindeki altçizgi
-   imleri tire imleri ile değiştirilmiş modül ismidir. Ayrıca,
-   <code>--enable-<var>modül</var>=shared</code> seçeneklerini kullanarak
-   modülleri çalışma anında gerektiğinde yüklemek veya kaldırmak üzere <a href="dso.html">paylaşımlı nesneler (DSO’lar)</a> olarak derlemeniz de
-   mümkündür. Temel modülleri de benzer şekilde
+   ederek belirtebilirsiniz. Apache, öntanımlı olarak içerilmiş pek çok
+   modülle gelir. Bunlar çalışma anında devereye sokulup çıkarılabilen <a href="dso.html">paylaşımlaı nesneler (DSO'lar)</a> olarak derlenebilir.
+   Ayrıca, istediğiniz modülleri derleme sırasında
+   <code>--enable-<var>module</var>=static</code> seçeneğini kullanarak
+   durağan olarak derleyebilirsiniz. Ek modüller <code>--enable-
+   <var>modül</var></code> seçenekleri kullanılarak etkinleştirilir.
+   Buradaki <code><var>modül</var></code>, önünden <code>mod_</code> dizgesi
+   kaldırılmış ve içindeki altçizgi imleri tire imleri ile değiştirilmiş
+   modül ismidir. Temel modülleri de benzer şekilde
    <code>--disable-<var>modül</var></code> seçenekleriyle iptal
    edebilirsiniz. <code class="program"><a href="./programs/configure.html">configure</a></code> betiği mevcut olmayan
    modüller için sizi uyarmayıp, seçeneği yok saymakla yetineceğinden, bu
@@ -246,15 +249,15 @@
    izlenim edinmeniz için aşağıda tipik bir örneğe yer verilmiştir. Bu
    örnekte, Apache’nin <code>/sw/pkg/apache</code> önekiyle başlayan
    dizinlere kurulması, belli bir derleyici ve derleyici seçenekleriyle
-   derlenmesi ve <code class="module"><a href="./mod/mod_rewrite.html">mod_rewrite</a></code> ve
-   <code class="module"><a href="./mod/mod_speling.html">mod_speling</a></code> modüllerinin de DSO mekanizması üzerinden
+   derlenmesi ve <code class="module"><a href="./mod/mod_ldap.html">mod_ldap</a></code> ve
+   <code class="module"><a href="./mod/mod_lua.html">mod_lua</a></code>modüllerinin de DSO mekanizması üzerinden
    daha sonra yüklenmek üzere derlenmesi istenmektedir:</p>
 
   <div class="example"><p><code>
    $ CC="pgcc" CFLAGS="-O2" \<br />
    ./configure --prefix=/sw/pkg/apache \<br />
-    --enable-rewrite=shared \<br />
-    --enable-speling=shared
+    --enable-ldap=shared \<br />
+    --enable-lua=shared
   </code></p></div>
 
   <p><code class="program"><a href="./programs/configure.html">configure</a></code> betiği başlatıldığında sisteminizde
@@ -330,7 +333,7 @@
   <p>Sürüm yükseltme işleminin ilk adımı, sitenizi etkileyen değişiklikleri
    öğrenmek için dağıtım duyurusunu ve kaynak paketindeki
    <code>CHANGES</code> dosyasını okumaktır. Ana sürümlerden yükseltme
-   yapıyorsanız (1.3’ten 2.0’a veya 2.0’dan 2.2’ye gibi), derleme anı ve
+   yapıyorsanız (2.0’ten 2.2’ye veya 2.2’daen 2.3’e gibi), derleme anı ve
    çalışma anı yapılandırmalarındaki ana farklılıklar elle ayarlamalar
    yapmanızı gerektirecektir. Ayrıca, tüm modüllerin de modül API’sindeki
    değişikliklere uyum sağlaması için yükseltilmesi gerekecektir.</p>
@@ -376,6 +379,27 @@
   <div class="example"><p><code>
   $ ./config.nice --prefix=/home/dnm/apache --with-port=90
   </code></p></div>
+</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="thirdp" id="thirdp">Üçüncü parti paketler</a></h2>
+
+  <p>Üçüncü partilerin çoğunun, Apache HTTP Sunucusunun belli bir platforma
+   kurulumu için paketlenmiş kendi dağıtımları vardır. Çeşitli Linux
+   dağıtımları, üçüncü parti Windows paketleri, Mac OS X, Solaris ve daha
+   pek çokları bunlar arasında sayılabilir.r</p>
+
+  <p>Yazılım lisansımız bu çeşit yeniden dağıtımlara izin verdiği gibi
+   bunları cesaretlendirir de. Ancak, sunucunun kurulum ve yapılandırmasının
+   belgelerimizde belittiğimizden farklı olması gibi bir durum ortaya
+   çıkabilir. Ne yazık ki, bu durum yakın zamanda değişecekmiş gibi
+   görünmüyor.</p>
+
+  <p>Bu <a href="http://wiki.apache.org/httpd/DistrosDefaultLayout">üçüncü parti
+   dağıtımlarla ilgili bir açıklamaya</a> HTTP
+   Sunucu wikisinde yer verilmiş olup bunların şu anki durumunu
+   yansıtmaktadır. Ancak, yine de, dağıtımınızın belli platformlarla ilgili
+   paket yönetimi ve kurulum işlemleri hakkında bilgi sahibi olmanız
+   gerekmektir.</p>
 </div></div>
 <div class="bottomlang">
 <p><span>Mevcut Diller: </span><a href="./de/install.html" hreflang="de" rel="alternate" title="Deutsch">&nbsp;de&nbsp;</a> |

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/install.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/install.xml.meta?rev=1215474&r1=1215473&r2=1215474&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/install.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/install.xml.meta Sat Dec 17 12:13:33 2011
@@ -13,6 +13,6 @@
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/invoking.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/invoking.html.tr.utf8?rev=1215474&r1=1215473&r2=1215474&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/invoking.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/invoking.html.tr.utf8 [utf-8] Sat Dec 17 12:13:33 2011
@@ -26,7 +26,6 @@
 <a href="./ko/invoking.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="./tr/invoking.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 
   <p>Apache normal olarak, Windows NT, 2000 ve XP'de bir hizmet olarak,
    Windows 9x ve ME’de ise bir konsol uygulaması olarak çalışır. Ayrıntılı
@@ -104,7 +103,7 @@
     sunucusunun zaten çalışmakta oluşu.</li>
   </ul>
 
-  <p>Bu ve diğer sorun çözme talimatları için Apache <a href="faq/">SSS</a>’sini inceleyiniz.</p>
+  <p>Bu ve diğer sorun çözme talimatları için Apache <a href="http://wiki.apache.org/httpd/FAQ">SSS</a>’sini inceleyiniz.</p>
 </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
 <div class="section">
 <h2><a name="boot" id="boot">Sistem Açılışında Başlatma</a></h2>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/invoking.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/invoking.xml.meta?rev=1215474&r1=1215473&r2=1215474&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/invoking.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/invoking.xml.meta Sat Dec 17 12:13:33 2011
@@ -13,6 +13,6 @@
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/new_features_2_0.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/new_features_2_0.html.tr.utf8?rev=1215474&r1=1215473&r2=1215474&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/new_features_2_0.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/new_features_2_0.html.tr.utf8 [utf-8] Sat Dec 17 12:13:33 2011
@@ -5,7 +5,7 @@
        This file is generated from xml source: DO NOT EDIT
     XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
    -->
-<title>Apache 2.0’da Yeni olan Özellikler - Apache HTTP Sunucusu</title>
+<title>Apache HTTP Sunucusu 2.0’da Yeni olan Özellikler - Apache HTTP Sunucusu</title>
 <link href="./style/css/manual.css" rel="stylesheet" media="all" type="text/css" title="Main stylesheet" />
 <link href="./style/css/manual-loose-100pc.css" rel="alternate stylesheet" media="all" type="text/css" title="No Sidebar - Default font size" />
 <link href="./style/css/manual-print.css" rel="stylesheet" media="print" type="text/css" />
@@ -16,7 +16,7 @@
 <img alt="" src="./images/feather.gif" /></div>
 <div class="up"><a href="./"><img title="&lt;-" alt="&lt;-" src="./images/left.gif" /></a></div>
 <div id="path">
-<a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP Sunucusu</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Belgeleme</a> &gt; <a href="./">Sürüm 2.4</a></div><div id="page-content"><div id="preamble"><h1>Apache 2.0’da Yeni olan Özellikler</h1>
+<a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP Sunucusu</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Belgeleme</a> &gt; <a href="./">Sürüm 2.4</a></div><div id="page-content"><div id="preamble"><h1>Apache HTTP Sunucusu 2.0’da Yeni olan Özellikler</h1>
 <div class="toplang">
 <p><span>Mevcut Diller: </span><a href="./de/new_features_2_0.html" hreflang="de" rel="alternate" title="Deutsch">&nbsp;de&nbsp;</a> |
 <a href="./en/new_features_2_0.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
@@ -27,7 +27,6 @@
 <a href="./ru/new_features_2_0.html" hreflang="ru" rel="alternate" title="Russian">&nbsp;ru&nbsp;</a> |
 <a href="./tr/new_features_2_0.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 
  <p>Bu belgede Apache HTTP Sunucusunun 1.3 ve 2.0 sürümleri arasındaki
   başlıca değişikliklerin bazılarına değinilmiştir.</p>
@@ -43,7 +42,7 @@
   <dl>
    <dt>Unix Evreleri</dt>
 
-   <dd>POSIX evreleri desteği olan Unix sistemlerinde Apache, çok evreli
+   <dd>POSIX evreleri desteği olan Unix sistemlerinde Apache httpd, çok evreli
     kipte çok süreçlilik şeklinde melez bir yapıda çalışır. Bu bir çok
     bakımdan ölçeklenebilirliği arttırsa da bütün yapılandırmalarda
     sağlanamaz.</dd>
@@ -52,18 +51,18 @@
 
    <dd>Yeni kaynak paketi derleme sistemi <code>autoconf</code> ve
     <code>libtool</code>’a dayalı olarak sıfırdan, yeni baştan yazıldı.
-    Böylece Apache’nin paket yapılandırma sistemi diğer paketlerinkiyle
+    Böylece Apache httpd’nin paket yapılandırma sistemi diğer paketlerinkiyle
     benzerlik kazanmış oldu.</dd>
 
    <dt>Çok Sayıda Protokol Desteği</dt>
 
-   <dd>Apache artık çok sayıda protokol ile hizmet sunacak bir alt yapıya
-    sahiptir. Örneğin, <code class="module"><a href="./mod/mod_echo.html">mod_echo</a></code> modülü bu amaçla
-    yazılmıştır.</dd>
+   <dd>Apache HTTP Sunucusu artık çok sayıda protokol ile hizmet sunacak bir
+    alt yapıya sahiptir. Örneğin, <code class="module"><a href="./mod/mod_echo.html">mod_echo</a></code> modülü bu
+    amaçla yazılmıştır.</dd>
 
    <dt>Unix dışı platformalara daha iyi destek</dt>
 
-   <dd>Apache 2.0 sürümleri, BeOS, OS/2, Windows gibi Unix olmayan
+   <dd>Apache HTTP Sunucusu 2.0 sürümleri, BeOS, OS/2, Windows gibi Unix olmayan
     platformlarda daha hızlı ve daha kararlı çalışacak duruma
     getirilmiştir. Genelde iyi geliştirilmemiş olan dolayısıyla istenen
     başarımı sağlayamayan POSIX taklit katmanlarının kullanımından
@@ -72,28 +71,28 @@
     bu platformlar artık kendi doğal programlama arayüzleriyle
     gerçeklenir olmuştur.</dd>
 
-   <dt>Yeni Apache Programlama Arayüzü</dt>
+   <dt>Yeni Apache httpd Programlama Arayüzü</dt>
 
    <dd>Modüller için kullanılan programlama arayüzü 2.0 sürümüyle önemli
     değişikliklere uğramıştır. 1.3 sürümünde görülen modüllerle ilgili
     sıralama/öncelik sorunlarının çoğu giderilmiştir. 2.0 sürümü bu
     işlemleri daha bir özdevimli yapar olmuştur; daha fazla esneklik
     sağlamak için artık kancalı modül sıralaması kullanılabilmektedir.
-    Ayrıca, arayüze, Apache sunucu çekirdeğini yamamaya gerek kalmadan
+    Ayrıca, arayüze, Apache HTTP Sunucususu çekirdeğini yamamaya gerek kalmadan
     modüllerle sunucu yeteneklerinin arttırılabilmesini sağlayan yeni
     çağrılar eklenmiştir.</dd>
 
    <dt>IPv6 Desteği</dt>
 
    <dd>IPv6’nın Apache Taşınabilirlik Arayüzü kütüphanesi tarafından
-    desteklendiği sistemlerde Apache öntanımlı olarak IPv6 soketlerini
+    desteklendiği sistemlerde Apache httpd öntanımlı olarak IPv6 soketlerini
     dinler. Bundan başka, <code class="directive"><a href="./mod/mpm_common.html#listen">Listen</a></code>, <code class="directive"><a href="./mod/core.html#namevirtualhost">NameVirtualHost</a></code> ve <code class="directive"><a href="./mod/core.html#virtualhost">VirtualHost</a></code> yönergelerinin IPv6 sayısal adres
     dizgelerini desteklemesi sağlanmıştır.<br />Örnek: <code>Listen
     [2001:db8::1]:8080</code></dd>
 
    <dt>Süzme</dt>
 
-   <dd>Apache modülleri, artık, sunucuya teslim edilen veya sunucudan
+   <dd>Apache httpd modülleri, artık, sunucuya teslim edilen veya sunucudan
     teslim alınan içerik akımları üzerinde süzgeç gibi davranacak şekilde
     yazılabilmektedir. Bu sayede, örneğin CGI betiklerinin çıktılarının
     <code class="module"><a href="./mod/mod_include.html">mod_include</a></code> modülünün <code>INCLUDES</code> süzgeci
@@ -120,7 +119,7 @@
 
    <dt>Doğal Windows NT Unicode Desteği</dt>
 
-   <dd>Apache 2.0, Windows NT üzerinde artık tüm dosya sistemi
+   <dd>Apache httpd 2.0, Windows NT üzerinde artık tüm dosya sistemi
     kodlamalarında utf-8 kullanmaktadır. Bu destek, Windows 2000 ve
     Windows XP dahil tüm Windows NT temelli sistemlere çok dillilik
     desteğini sağlamak üzere mevcut Unicode dosya sistemine doğrudan
@@ -130,7 +129,7 @@
 
    <dt>Düzenli İfade Kütüphanesi Güncellemesi</dt>
 
-   <dd>Apache 2.0’da <a href="http://www.pcre.org/">Perl uyumlu düzenli
+   <dd>Apache httpd 2.0’da <a href="http://www.pcre.org/">Perl uyumlu düzenli
     ifade kütüphanesi</a> bulunur. Tüm düzenli ifadelerde artık çok daha
     güçlü olan Perl 5 sözdizimi kullanılmaktadır.</dd>
 
@@ -143,25 +142,25 @@
   <dl>
    <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_ssl.html">mod_ssl</a></code></dt>
 
-   <dd>Apache 2.0’da yeni olan bu modül, OpenSSL tarafından sağlanan
+   <dd>Apache httpd 2.0’da yeni olan bu modül, OpenSSL tarafından sağlanan
     SSL/TLS şifreleme protokollerine bir arayüzdür.</dd>
 
    <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_dav.html">mod_dav</a></code></dt>
 
-   <dd>Apache 2.0’da yeni olan bu modül, site içeriğinin destek ve bakımı
+   <dd>Apache httpd 2.0’da yeni olan bu modül, site içeriğinin destek ve bakımı
     için HTTP dağıtık yazım ve sürüm yönetimi (DAV - Distributed
     Authoring and Versioning) belirtimini gerçekler.</dd>
 
    <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_deflate.html">mod_deflate</a></code></dt>
 
-   <dd>Apache 2.0’da yeni olan bu modül sayesinde ağ band genişliğinden
+   <dd>Apache httpd 2.0’da yeni olan bu modül sayesinde ağ band genişliğinden
     daha verimli yararlanabilmek için içeriğin sıkıştırılarak
     gönderilmesini talep eden tarayıcıların desteklenmesi mümkün
     olmuştur.</dd>
 
    <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_auth_ldap.html">mod_auth_ldap</a></code></dt>
 
-   <dd>Apache 2.0.41’de yeni olan bu modül, HTTP temel kimlik
+   <dd>Apache httpd 2.0.41’de yeni olan bu modül, HTTP temel kimlik
     doğrulamasında kullanılan delillerin saklanması için LDAP
     veritabanının kullanılabilmesini mümkün kılar. Kardeş modülü olan
     <code class="module"><a href="./mod/mod_ldap.html">mod_ldap</a></code> ise bağlantı havuzlaması ve sonuçların
@@ -174,18 +173,18 @@
 
    <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_charset_lite.html">mod_charset_lite</a></code></dt>
 
-   <dd>Apache 2.0’da yeni olan bu deneysel modül, karakter kümesi
+   <dd>Apache httpd 2.0’da yeni olan bu deneysel modül, karakter kümesi
     dönüşümleri veya kaydı için destek sağlar.</dd>
 
    <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_file_cache.html">mod_file_cache</a></code></dt>
 
-   <dd>Apache 2.0’da yeni olan bu modül, Apache 1.3’teki
+   <dd>Apache httpd 2.0’da yeni olan bu modül, Apache HHP Sunucusu 1.3’teki
     <code>mod_mmap_static</code> modülünün işlevselliğini içermenin
     yanında buna önbellekleme yetenekleri de ekler.</dd>
 
    <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_headers.html">mod_headers</a></code></dt>
 
-   <dd>Bu modül Apache 2.0’da daha esnek hale getirilmiştir. Artık
+   <dd>Bu modül Apache httpd 2.0’da daha esnek hale getirilmiştir. Artık
     <code class="module"><a href="./mod/mod_proxy.html">mod_proxy</a></code> tarafından kullanılan istek başlıkları
     değiştirilebilmekte ve bunlar yanıt başlıklarına şartlı olarak
     atanabilmektedir.</dd>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/new_features_2_0.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/new_features_2_0.xml.meta?rev=1215474&r1=1215473&r2=1215474&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/new_features_2_0.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/new_features_2_0.xml.meta Sat Dec 17 12:13:33 2011
@@ -14,6 +14,6 @@
   <variant outdated="yes">ko</variant>
   <variant outdated="yes">pt-br</variant>
   <variant outdated="yes">ru</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/new_features_2_2.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/new_features_2_2.html.tr.utf8?rev=1215474&r1=1215473&r2=1215474&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/new_features_2_2.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/new_features_2_2.html.tr.utf8 [utf-8] Sat Dec 17 12:13:33 2011
@@ -5,7 +5,7 @@
        This file is generated from xml source: DO NOT EDIT
     XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
    -->
-<title>Apache 2.2’de Yeni olan Özellikler - Apache HTTP Sunucusu</title>
+<title>Apache HTTP Sunucusu 2.2’de Yeni olan Özellikler - Apache HTTP Sunucusu</title>
 <link href="./style/css/manual.css" rel="stylesheet" media="all" type="text/css" title="Main stylesheet" />
 <link href="./style/css/manual-loose-100pc.css" rel="alternate stylesheet" media="all" type="text/css" title="No Sidebar - Default font size" />
 <link href="./style/css/manual-print.css" rel="stylesheet" media="print" type="text/css" />
@@ -16,7 +16,7 @@
 <img alt="" src="./images/feather.gif" /></div>
 <div class="up"><a href="./"><img title="&lt;-" alt="&lt;-" src="./images/left.gif" /></a></div>
 <div id="path">
-<a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP Sunucusu</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Belgeleme</a> &gt; <a href="./">Sürüm 2.4</a></div><div id="page-content"><div id="preamble"><h1>Apache 2.2’de Yeni olan Özellikler</h1>
+<a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP Sunucusu</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Belgeleme</a> &gt; <a href="./">Sürüm 2.4</a></div><div id="page-content"><div id="preamble"><h1>Apache HTTP Sunucusu 2.2’de Yeni olan Özellikler</h1>
 <div class="toplang">
 <p><span>Mevcut Diller: </span><a href="./en/new_features_2_2.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="./fr/new_features_2_2.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
@@ -24,7 +24,6 @@
 <a href="./pt-br/new_features_2_2.html" hreflang="pt-br" rel="alternate" title="Português (Brasil)">&nbsp;pt-br&nbsp;</a> |
 <a href="./tr/new_features_2_2.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 
  <p>Bu belgede Apache HTTP Sunucusunun 2.0 ve 2.2 sürümleri arasındaki
   başlıca farklara değinilmiştir. 1.3 sürümüne göre yeni özellikler için <a href="new_features_2_0.html">Apache 2.0’da Yeni olan Özellikler</a>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/new_features_2_2.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/new_features_2_2.xml.meta?rev=1215474&r1=1215473&r2=1215474&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/new_features_2_2.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/new_features_2_2.xml.meta Sat Dec 17 12:13:33 2011
@@ -11,6 +11,6 @@
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
   <variant outdated="yes">pt-br</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/new_features_2_4.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/new_features_2_4.html?rev=1215474&r1=1215473&r2=1215474&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/new_features_2_4.html (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/new_features_2_4.html Sat Dec 17 12:13:33 2011
@@ -7,3 +7,7 @@ Content-type: text/html; charset=ISO-885
 URI: new_features_2_4.html.fr
 Content-Language: fr
 Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
+
+URI: new_features_2_4.html.tr.utf8
+Content-Language: tr
+Content-type: text/html; charset=UTF-8

Added: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/new_features_2_4.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/new_features_2_4.html.tr.utf8?rev=1215474&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/new_features_2_4.html.tr.utf8 (added)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/new_features_2_4.html.tr.utf8 [utf-8] Sat Dec 17 12:13:33 2011
@@ -0,0 +1,335 @@
+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="tr" xml:lang="tr"><head><!--
+    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+       This file is generated from xml source: DO NOT EDIT
+    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+   -->
+<title>Apache HTTP Sunucusu 2.4'te Yeni olan Özellikler - Apache HTTP Sunucusu</title>
+<link href="./style/css/manual.css" rel="stylesheet" media="all" type="text/css" title="Main stylesheet" />
+<link href="./style/css/manual-loose-100pc.css" rel="alternate stylesheet" media="all" type="text/css" title="No Sidebar - Default font size" />
+<link href="./style/css/manual-print.css" rel="stylesheet" media="print" type="text/css" />
+<link href="./images/favicon.ico" rel="shortcut icon" /></head>
+<body id="manual-page"><div id="page-header">
+<p class="menu"><a href="./mod/">Modüller</a> | <a href="./mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="./faq/">SSS</a> | <a href="./glossary.html">Terimler</a> | <a href="./sitemap.html">Site Haritası</a></p>
+<p class="apache">Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.4</p>
+<img alt="" src="./images/feather.gif" /></div>
+<div class="up"><a href="./"><img title="&lt;-" alt="&lt;-" src="./images/left.gif" /></a></div>
+<div id="path">
+<a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP Sunucusu</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Belgeleme</a> &gt; <a href="./">Sürüm 2.4</a></div><div id="page-content"><div id="preamble"><h1>Apache HTTP Sunucusu 2.4'te Yeni olan Özellikler</h1>
+<div class="toplang">
+<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="./en/new_features_2_4.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="./fr/new_features_2_4.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
+<a href="./tr/new_features_2_4.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
+</div>
+
+ <p>Bu belgede Apache HTTP Sunucusunun 2.2 ve 2.4 sürümleri arasındaki
+  başlıca farklara değinilmiştir. 2.0 sürümüne göre yeni özellikler için <a href="new_features_2_2.html">Apache 2.2’de Yeni olan Özellikler</a>
+  belgesine bakınız.</p>
+</div>
+<div id="quickview"><ul id="toc"><li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#core">Çekirdekteki Gelişmeler</a></li>
+<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#newmods">Yeni Modüller</a></li>
+<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#module">Modüllerdeki Gelişmeler</a></li>
+<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#programs">Programdaki Gelişmeler</a></li>
+<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#developer">Modül Geliştirici Değişiklikleri</a></li>
+</ul></div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="core" id="core">Çekirdekteki Gelişmeler</a></h2>
+  
+  <dl>
+   <dt>Milisaniye cinsinden KeepAliveTimeout</dt>
+   <dd><code class="directive"><a href="./mod/core.html#keepalivetimeout">KeepAliveTimeout</a></code>'u milisaniye
+    cinsinden belirtmek artık mümkündür.</dd>
+
+   <dt>Yüklenebilir MPM'ler</dt>
+   <dd>Çok sayıda MPM artık yüklenebilir modül olarak derlenebilmektedir.
+    Kullanılacak MPM'in seçimi çalışma anında yapılabilmektedir.</dd>
+
+   <dt>Modul bazında ve dizin bazına LogLevel yapılandırması</dt>
+   <dd><code class="directive"><a href="./mod/core.html#loglevel">LogLevel</a></code> artık her modül ve her
+    dizin için yapılandırılabilmektedir. <code>debug</code> log
+    seviyesinin üstüne <code>trace1</code>'den <code>trace8</code>'e kadar
+    yeni log seviyeleri eklendi.</dd>
+
+   <dt>Event MPM</dt>
+   <dd>Event MPM artık deneysel değil, ancak tam olarak desteklenmiyor.</dd>
+
+   <dt>Eşzamansıza destek</dt>
+   <dd>MPM'leri ve platformları desteklemek için eşzamansız okuma/yazmaya
+    destek iyileştirildi.</dd>
+
+   <dt>İstek bazında yapılandırma bölümleri</dt>
+   <dd>&lt;<code class="directive"><a href="./mod/core.html#if">If</a></code>&gt; bölümleri artık
+    HTTP isteklerine dayalı olarak yapılandırılabilmektedir.</dd>
+
+   <dt>Genel amaçlı ifade çözümleyici</dt>
+   <dd>Yeni ifade çözümleyici
+     <code class="directive"><a href="./mod/mod_setenvif.html#setenvifexpr">SetEnvIfExpr</a></code>,
+     <code class="directive"><a href="./mod/mod_rewrite.html#rewritecond">RewriteCond</a></code>,
+     <code class="directive"><a href="./mod/mod_headers.html#header">Header</a></code>,
+     <code class="directive"><a href="./mod/mod_headers.html#if">&lt;If&gt;</a></code> ve
+     benzeri yönergelerde ortak bir sözdizimi kullanarak <a href="expr.html">karmaşık durumlar</a> belirtmeyi mümkün kılmaktadır.
+   </dd>
+
+   <dt>Azaltılmış bellek kullanımı</dt>
+   <dd>Bir çok yeni özelliğe karşın, 2.4.x'te 2.2.x'e nazaran bellek
+    kullanımı azaltılmıştır.</dd>
+
+   <dt>NameVirtualHost yönergesi</dt>
+   <dd>Artık gerekmiyor ve kullanımı önerilmiyor.</dd>
+
+  </dl>
+ </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="newmods" id="newmods">Yeni Modüller</a></h2>
+  
+  <dl>
+   <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_allowmethods.html">mod_allowmethods</a></code></dt>
+   <dd>Kimlik Doğrulama ve Yetkilendirme ile etkileşmeyen belli HTTP
+    yöntemlerine sınır koymak için yeni bir modül.</dd>
+
+   <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_buffer.html">mod_buffer</a></code></dt>
+   <dd>Girdi ve çıktı süzgeç yığıtlarına tampon bellek sağlar.</dd>
+
+   <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_data.html">mod_data</a></code></dt>
+   <dd>Yanıt gövdesini bir RFC2397 veri URL'sine dönüştürür.</dd>
+
+   <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_lua.html">mod_lua</a></code></dt>
+   <dd>Küçük iş mantıksal işlevleri ve yapılandırması için httpd içine <a href="http://www.lua.org/">Lua</a> dilini gömer.</dd>
+
+   <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_proxy_express.html">mod_proxy_express</a></code></dt>
+   <dd><code class="module"><a href="./mod/mod_proxy.html">mod_proxy</a></code> için devingen olarak yapılandırılmış tam
+    tersinir vekiller sağlar.</dd>
+
+   <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_proxy_fcgi.html">mod_proxy_fcgi</a></code></dt>
+   <dd><code class="module"><a href="./mod/mod_proxy.html">mod_proxy</a></code> için FastCGI Protokolü sağlayıcısı</dd>
+
+   <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_proxy_scgi.html">mod_proxy_scgi</a></code></dt>
+   <dd><code class="module"><a href="./mod/mod_proxy.html">mod_proxy</a></code> için SCGI Protokolü sağlayıcısı</dd>
+
+   <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_ratelimit.html">mod_ratelimit</a></code></dt>
+   <dd>İstemciler için band genişliği oranında sınırlama sağlar.</dd>
+
+   <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_reflector.html">mod_reflector</a></code></dt>
+   <dd>Çıktı süzgeci yığıtı üzerinden bir yanıt olarak bir istek gövdesinin
+    yansısını sağlar.</dd>
+
+   <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_remoteip.html">mod_remoteip</a></code></dt>
+   <dd>İstek başlıklarında bir yük dengeleyici veya bir vekil tarafından
+    sunulan IP adres listeli bir istek için görünen istemci IP adresi ve
+    konak adını değiştirir.</dd>
+
+   <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_reqtimeout.html">mod_reqtimeout</a></code></dt>
+   <dd>Alım istekleri için zaman aşımını ve asgari veri oranını
+    belirler.</dd>
+
+   <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_request.html">mod_request</a></code></dt>
+   <dd>Kullanılabilir HTTP istek gövdelerini yapmak ve elde etmek için
+    Süzgeçleri sağlar.</dd>
+
+   <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_slotmem_shm.html">mod_slotmem_shm</a></code></dt>
+   <dd>Yuva temelli bir paylaşımlı bellek sağlayıcı sağlar (scoreboard
+    olarak da bilinir).</dd>
+
+   <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_log_debug.html">mod_log_debug</a></code></dt>
+   <dd>İstek işlemlerinin farklı aşamalarına özelleştirilebilir hata
+    ayıklama günlüğü eklenmesini sağlar.</dd>
+
+   <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_xml2enc.html">mod_xml2enc</a></code></dt>
+   <dd>Başta bir üçüncü parti modüldü. libxml2 temelli süzgeç modüllerinde
+    i18n'i destekler.</dd>
+
+   <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_proxy_html.html">mod_proxy_html</a></code></dt>
+   <dd>Başta bir üçüncü parti modüldü. Arka plandaki sağlayıcının vekil
+    istemcileri için geçersiz URL'ler ürettiği tersinir vekil durumlarında
+    HTML bağlarının düzeltilmesini sağlar.</dd>
+
+  </dl>
+ </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="module" id="module">Modüllerdeki Gelişmeler</a></h2>
+  
+  <dl>
+   <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_ssl.html">mod_ssl</a></code></dt>
+
+   <dd><code class="module"><a href="./mod/mod_ssl.html">mod_ssl</a></code> bir istemci sertifikasının doğrulama
+    durumunu sınamak için bir OCSP sunucusunu kullanmak üzere
+    yapılandırılabilir. Öntanımlı yanıtlayıcı, istemci sertifikasının
+    kendisinde tasarlanmış yanıtlayıcının tercih edilip edilmeyeceği
+    kararına bağlı olarak yapılandırılabilir.</dd>
+
+   <dd><code class="module"><a href="./mod/mod_ssl.html">mod_ssl</a></code>, ayrıca, sunucunun istemciyle anlaşma
+    sırasında kendi sertifikasının OCSP doğrulamasını umursamazca sağlayıp
+    aktardığı durumda OCSP zımbalamasını da destekler.</dd>
+
+   <dd><code class="module"><a href="./mod/mod_ssl.html">mod_ssl</a></code>, sunucular arasında SSL Oturumu verisini
+    memcached üzerinden paylaşmak üzere yapılandırılabilir.</dd>
+
+   <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_proxy.html">mod_proxy</a></code></dt>
+
+   <dd><code class="directive"><a href="./mod/mod_proxy.html#proxypass">ProxyPass</a></code> yönergesi bir
+    <code class="directive"><a href="./mod/core.html#location">Location</a></code> veya
+    <code class="directive"><a href="./mod/core.html#locationmatch">LocationMatch</a></code> bloku içinde en
+    verimli şekilde yapılandırılabilir ve büyük sayıların varlığı durumunda
+    geleneksel iki değiştirgeli sözdiziminin de üzerinde belirgin bir
+    başarım artışı sağlar.</dd>
+
+   <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_proxy_balancer.html">mod_proxy_balancer</a></code></dt>
+
+   <dd>Dengeleme yöneticisi üzerinden BalancerMembers için daha fazla
+    çalışma anı yapılandırması</dd>
+
+   <dd>Çalışma anında dengeleme yöneticisi üzerinden başka BalancerMembers
+    eklenebilir.</dd>
+
+   <dd>Çalışma anı yapılandırmasına yönelik dengeleyici değiştirgeleri</dd>
+
+   <dd>BalancerMembers için 'Drain' değeri belirtilebilir; böylece sadece
+    mevcut yapışık oturumlara yanıt verirler ve bunların güzellikle hattan
+    alınması mümkün olur.</dd>
+
+   <dd>Balancer ayarları sunucu yeniden başlatılssa bile kalıcı olabilir.
+    </dd>
+
+   <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_cache.html">mod_cache</a></code></dt>
+
+   <dd><code class="module"><a href="./mod/mod_cache.html">mod_cache</a></code> artık HEAD isteklerini
+    arabellekleyebiliyor.</dd>
+
+   <dd>Mümkün olduğunda, <code class="module"><a href="./mod/mod_cache.html">mod_cache</a></code> yönergeleri sunucu
+    bazında değil, dizin bazında belirtilebiliyor.</dd>
+
+   <dd>Arabellekli URL'lerin temel URL'si özelleştirilebiliyor; böylece
+     arabelleğin bir bölümü aynı uç URL önekini paylaşabiliyor.</dd>
+
+   <dd><code class="module"><a href="./mod/mod_cache.html">mod_cache</a></code>, ardalanda bir sağlayıcının olmadığı
+    durumda (5xx hatası), arabelleklenmiş bayat içeriği sunabiliyor.</dd>
+
+   <dd><code class="module"><a href="./mod/mod_cache.html">mod_cache</a></code> artık bir X-Cache başlığına bir
+    HIT/MISS/REVALIDATE yerleştirebiliyor.</dd>
+
+   <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_include.html">mod_include</a></code></dt>
+   <dd>Bir hata durumunda öntanımlı hata dizgisi yerine bir hata sayfası
+    sunmayı sağlayan 'onerror' özniteliği için 'include' elemanı içinde
+    destek.</dd>
+
+   <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_cgi.html">mod_cgi</a></code>, <code class="module"><a href="./mod/mod_include.html">mod_include</a></code>,
+     <code class="module"><a href="./mod/mod_isapi.html">mod_isapi</a></code>, ...</dt>
+   <dd>Başlıkların ortam değişkenlerine dönüşümü, başlık zerki yoluyla bazı
+    olası karşı-site-betik saldırılarının hafifletilmesinden önce daha
+    hızlı ve doğru yapılmaktadır. Geçersiz karakterler (altçizgiler dahil)
+    içeren başlıklar artık sessizce bırakılmaktadır.<a href="env.html">Apache'deki Ortam değişkenleri</a>, böyle başlıkları
+    gerektiren bozulmuş meşru istemcilerin çevresinden dolanabilen
+    göstericilere sahiptir. (Bu durum, bu değişkenleri kullanan tüm
+    modülleri etkiler.)</dd>
+
+   <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_authz_core.html">mod_authz_core</a></code> Yetkilendirme Kuralları
+    Taşıyıcıları</dt>
+
+   <dd>Gelişkin yetkilendirme kuralları artık <code class="directive"><a href="./mod/mod_authz_core.html#require">Require</a></code> yönergesi ve <code class="directive"><a href="./mod/mod_authz_core.html#requireall">&lt;RequireAll&gt;</a></code> gibi
+    ilgili taşıyıcı yönergeler kullanılarak belirtilebilmektedir.</dd>
+
+   <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_info.html">mod_info</a></code></dt>
+   <dd><code class="module"><a href="./mod/mod_info.html">mod_info</a></code> önceden çözümlenmiş yapılandırmayı artık
+    sunucunun başlatılması sırasında standart çıktıya
+    dökümleyebilmektedir.</dd>
+
+   <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_rewrite.html">mod_rewrite</a></code></dt>
+   <dd><code class="module"><a href="./mod/mod_rewrite.html">mod_rewrite</a></code> bildik yeniden yazma senaryolarını
+    basitleştirmek için <code class="directive"><a href="./mod/mod_rewrite.html#rewriterule">RewriteRule</a></code> yönergesine
+    <code>[QSD]</code> (Query String Discard=sorgu dizgisini iptal) ve
+    <code>[END]</code> seçeneklerini sağlamaktadır.</dd>
+
+   <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_ldap.html">mod_ldap</a></code>, <code class="module"><a href="./mod/mod_authnz_ldap.html">mod_authnz_ldap</a></code></dt>
+   <dd><code class="module"><a href="./mod/mod_authnz_ldap.html">mod_authnz_ldap</a></code> kümelenmiş gruplara destek sağlar.
+   </dd>
+   <dd><code class="module"><a href="./mod/mod_ldap.html">mod_ldap</a></code> zaman aşımlarını işleme sokabilmek için
+     <code class="directive"><a href="./mod/mod_ldap.html#ldapconnectionpoolttl">LDAPConnectionPoolTTL</a></code>,
+     <code class="directive"><a href="./mod/mod_ldap.html#ldaptimeout">LDAPTimeout</a></code> ve birtakım
+     başka geliştirmeler sahiptir. Özellikle, bir LDAP sunucusunun boşta
+     kalmış bağlantılarını bıraktıran bir durumsal güvenlik duvarı
+     varlığında gerekli ayarlamaları yapmak için kullanışlıdır.</dd>
+   <dd><code class="module"><a href="./mod/mod_ldap.html">mod_ldap</a></code>, artık, LDAP araç kiti kullanarak sağlanan
+    hata ayıklama bilgisini günlüklemek için <code class="directive"><a href="./mod/mod_ldap.html#ldaplibrarydebug">LDAPLibraryDebug</a></code> yönergesini
+    içermektedir.</dd>
+
+  </dl>
+ </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="programs" id="programs">Programdaki Gelişmeler</a></h2>
+  
+  <dl>
+    <dt>fcgistarter</dt>
+    <dd>FastCGI artalan sunucusu başlatma aracı</dd>
+
+    <dt>htcacheclean</dt>
+    <dd>Arabellekli URL'ler, istenirse metadata'yı da dahil ederek
+     listelenebilmektedir.</dd>
+    <dd>Bazı URL'ler arabellekten tek tek silinebilmektedir.</dd>
+    <dd>Dosya boyutları belirtilen blok boyutuna yukarı doğru
+     yuvarlanabilmekte, böylece dosya boyutu sınırları diskteki gerçek
+     boyutlarla daha iyi eşlenebilmektedir.</dd>
+    <dd>Arabellek boyutu artık, diskteki dosyaların boyutuna göre bir
+     sınıra ek olarak veya bunun yerine dosya düğümü sayısı ile
+     sınırlanabilmektedir.</dd>
+  </dl>
+ </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="developer" id="developer">Modül Geliştirici Değişiklikleri</a></h2>
+  
+  <dl>
+   <dt>Yapılandırma Denetleme Kancası Eklendi</dt>
+
+   <dd>Yeni bir kanca, <code>check_config</code> kancası,
+    <code>pre_config</code> ve <code>open_logs</code> kancaları arasında
+    çalışmak üzere eklendi. Ayrıca, <code class="program"><a href="./programs/httpd.html">httpd</a></code>'ye
+    <code>-t</code> seçeneği verildiğinde <code>test_config</code>
+    kancasından önce çalışır. <code>check_config</code> kancası, modüllerin
+    karşılıklı bağımlı yapılandırma yönergesi değerlerini yeniden
+    yoklamasını ve iletiler konsola hala günlüklenebiliyorken bunların
+    ayarlanabilmesini sağlar. Temel <code>open_logs</code> kanca işlevi
+    konsol çıktısını hata günlüğüne yönlendirmeden önce hatalı yapılandırma
+    sorunlarına karşı kullanıcı uyarılabilir.</dd>
+
+   <dt>İfade Çözümleyici Eklendi</dt>
+
+   <dd>Artık genel amaçlı bir ifade çözümleyicimiz var. API
+    <var>ap_expr.h</var> içinde incelenebilir. Evvelce
+    <code class="module"><a href="./mod/mod_ssl.html">mod_ssl</a></code> içinde gerçeklenmiş olan ifade çözümleyiciden
+    esinlenildi.</dd>
+
+   <dt>Yetkilendirme Kuralları Taşıyıcıları</dt>
+
+   <dd>Yetkilendirme modülleri, <code class="directive"><a href="./mod/mod_authz_core.html#requireall">&lt;RequireAll&gt;</a></code> gibi gelişmiş yetkilendirme
+    kuralı taşıyıcılarını desteklemek için ap_register_auth_provider()
+    üzerinden artık bir sağlayıcı olarak çalıştırılabilmektedir.</dd>
+
+   <dt>Küçük Nesne Arabellekleme Arayüzü</dt>
+
+   <dd><var>ap_socache.h</var>, evvelki <code class="module"><a href="./mod/mod_ssl.html">mod_ssl</a></code> oturum
+    arabelleği gerçeklenimine dayalı olarak küçük veri nesnelerini
+    arabelleklemek için sağlayıcı temelli bir arayüz ortaya koyar.
+    Paylaşımlı bellek çevrimsel tamponu kullanan sağlayıcılar, disk bazlı
+    dbm dosyaları ve memcache ile dağıtılan arabellekler şu an
+    desteklenmektedir.</dd>
+
+   <dt>Arabellek Durum Kancası Eklendi</dt>
+
+   <dd><code class="module"><a href="./mod/mod_cache.html">mod_cache</a></code> modülü artık, arabellekleme kararı bilinir
+    olduğunda çağrılan yeni bir <code>cache_status</code> kancası içeriyor.
+    Öntanımlı gerçeklenim, yanıta istemlik bir <code>X-Cache</code> ve
+    <code>X-Cache-Detail</code> ekleyebilmektedir.</dd>
+  </dl>
+
+  <p>Geliştirici belgeleri <a href="developer/new_api_2_4.html">API
+   değişikliklerinin ayrıntılı bir listesini</a> içermektedir.</p>
+ </div></div>
+<div class="bottomlang">
+<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="./en/new_features_2_4.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="./fr/new_features_2_4.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
+<a href="./tr/new_features_2_4.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
+</div><div id="footer">
+<p class="apache">Copyright 2011 The Apache Software Foundation.<br /><a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a> altında lisanslıdır.</p>
+<p class="menu"><a href="./mod/">Modüller</a> | <a href="./mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="./faq/">SSS</a> | <a href="./glossary.html">Terimler</a> | <a href="./sitemap.html">Site Haritası</a></p></div>
+</body></html>
\ No newline at end of file

Propchange: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/new_features_2_4.html.tr.utf8
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/new_features_2_4.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/new_features_2_4.xml.meta?rev=1215474&r1=1215473&r2=1215474&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/new_features_2_4.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/new_features_2_4.xml.meta Sat Dec 17 12:13:33 2011
@@ -9,5 +9,6 @@
  <variants>
   <variant>en</variant>
   <variant>fr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>Mime
View raw message