httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r1215471 - /httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/
Date Sat, 17 Dec 2011 12:05:20 GMT
Author: nilgun
Date: Sat Dec 17 12:05:20 2011
New Revision: 1215471

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1215471&view=rev
Log:
update for sync with English docs.

Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>

Modified:
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/configuring.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/content-negotiation.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/dns-caveats.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/dso.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/glossary.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/handler.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/index.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/install.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/invoking.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/new_features_2_0.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/new_features_2_2.xml.tr

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/configuring.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/configuring.xml.tr?rev=1215471&r1=1215470&r2=1215471&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/configuring.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/configuring.xml.tr [utf-8] Sat Dec 17 12:05:20
2011
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1061758:1213344 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1213344 -->
 
 <!--
 Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
@@ -99,12 +99,20 @@ açıklanmıştır.</p>
   dosyasındaki işlemlerde çok daha sonra yer alır.</p>
 
   <p>Yapılandırma dosyasındaki bir satırın uzunluğu, değişken ikamesi
-  yapıldıkta, devam satırları eklenip satır başındaki ve sonundaki boşluk
-  karakterleri atıldıktan sonra en fazla 8192 karakter olabilir.</p>
+  yapıldıkta, devam satırları eklenditen sonra en fazla 16MiB olabilir. <a
+  href="configuring.xml#htaccess">.htaccess dosyalarında</a> azami uzunluk
+  8190 karakterdir.</p>
 
   <p>Sunucuyu başlatmadan önce <code>apachectl configtest</code> ile
veya
   <code>-t</code> komut satırı seçeneği ile yapılandırma dosyalarınızı
   sözdizimi hatalarına karşı sınayabilirsiniz.</p>
+
+  <p>Eşleşmeyen <directive module="core" type="section">IfDefine</directive>
+  ve <directive module="core" type="section">IfModule</directive> bölümleri
+  kaldırılmış, tüm açıklamalar, çözümlenmiş ortam değişkenleri ve içerilmiş
+  tüm dosyalar dahil yapılandırmanın bir dökümünü almak için
+  <module>mod_info</module>'nun <code>-DDUMP_CONFIG</code> seçeneğini
+  kullanabilirsiniz.</p>
  </section>
 
  <section id="modules">

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/content-negotiation.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/content-negotiation.xml.tr?rev=1215471&r1=1215470&r2=1215471&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/content-negotiation.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/content-negotiation.xml.tr [utf-8] Sat Dec 17 12:05:20
2011
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1029134:1174747 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1174747 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -121,15 +121,22 @@
   <example>AddHandler type-map .var</example>
 
   <p>Türeşlem dosyaları kendilerini tanımlayan özkaynak ile aynı isimde
-   olmalı ve her gösterim çeşidi için bir girdi içermelidir; bu girdiler
+   olmalı ve isim bir <code>.var</code> uzantısı içermelidir. Aşağıdaki
+   örneklerde özkaynak ismi <code>foo</code> olduğundan türeşlem dosyasının
+   ismi <code>foo.var</code>'dır.</p>
+
+  <p>Bu dosya her gösterim çeşidi için bir girdi içermelidir; bu girdiler
    ardarda belirtilen HTTP biçem başlık satırlarından oluşur. Farklı
    gösterimlerin girdileri bir boş satırla diğerlerinden ayrılır. Aynı
    girdi içinde boş satır kullanılamaz. Bir eşlem dosyasını bir birleşik
    öğenin tamamı için bir girdi ile başlatmak adet olmuştur (ise de, bu
    gerekli değildir, hele yoksayılacaksa hiç gerekli değildir). Eşlem
-   dosyası için aşağıda bir örnek verilmiştir. Dosya <code>misal</code>
-   isimli bir özkaynak hakkında olduğundan dosyaya <code>misal.var</code>
-   ismi verilebilir.</p>
+   dosyası için aşağıda bir örnek verilmiştir.</p>
+
+  <p>Bu dosyadaki URI'ler türeşlem dosyasının yerine görelidir. Dolayısıyla,
+   bu dosyaların aynı dizinde bulunması beklenirse de bu gerekli değildir.
+   Aynı sunucuda bulunan tüm dosyalar için türeşlem dosyasındaki gibi mutlak
+   veya göreli URI'ler belirtebilirsiniz.</p>
 
   <example>
    URI: misal<br />

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/dns-caveats.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/dns-caveats.xml.tr?rev=1215471&r1=1215470&r2=1215471&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/dns-caveats.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/dns-caveats.xml.tr [utf-8] Sat Dec 17 12:05:20
2011
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1040785:1174747 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1174747 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/dso.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/dso.xml.tr?rev=1215471&r1=1215470&r2=1215471&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/dso.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/dso.xml.tr [utf-8] Sat Dec 17 12:05:20 2011
@@ -1,10 +1,10 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1058587:1199481 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1199481 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
-  Reviewed by: Yücel Haluk Bugüner <haluk buguner.name.tr>
+  Reviewed by: Yücel Haluk Bugüner <haluk belgeler.org>
 ========================================================== -->
 
 <!--
@@ -100,11 +100,12 @@
 </example>
    </li>
 
-   <li><p>Apache HTTP Sunucusunu tüm modüller etkin ve paylaşımlı nesneler
-    yüklü olarak derleyebilir. Daha sonra <code>httpd.conf</code> içindeki
-    <directive module="mod_so">LoadModule</directive> yönergelerinden
-    istemediklerinizi açıklama satırları haline getirerek bunları iptal
-    edebilirsiniz.</p>
+   <li><p>Apache HTTP Sunucusunu tüm modüller etkin olarak
+    derleyebilirsiniz. Fakat sunucunun başlatılması sırasında sadece temel
+    modüller yüklenir. Daha sonra <code>httpd.conf</code> içindeki
+    <directive module="mod_so">LoadModule</directive> yönergelerini etkin
+    veya etkisiz hale getirerek yüklenecek modülleri
+    değiştirebilirsiniz.</p>
 
 <example>
 $ ./configure --enable-mods-shared=all<br />
@@ -112,6 +113,20 @@ $ make install
 </example>
    </li>
 
+   <li><p>Bazı modüller sadece geliştiriciler içindir ve bunlar tüm
+    modüllerin derlenmesini (<em>all</em>) seçseniz bile derlenmeyecektir.
+    Geliştirici modülleri dehil tüm modülleri derlemek isterseniz
+    <em>reallyall</em> kullanınız. Ek olarak, derlenmiş modüller için
+    kullanılan <directive module="mod_so">LoadModule</directive>
+    yönergelerinin tamamını <code>--enable-load-all-modules</code> derleme
+    seçeneği ile etkin kılabilirsiniz.</p>
+
+<example>
+$ ./configure --enable-mods-shared=reallyall --enable-load-all-modules<br />
+$ make install
+</example>
+   </li>
+
    <li><p>Kaynak dosyası <code>mod_filanca.c</code> dosyasında
dağıtılan bir
     <em>üçüncü parti</em> Apache httpd modülü <code>mod_filanca.so</code>
     isminde bir DSO modülü olarak Apache httpd kaynak ağacının dışında

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/glossary.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/glossary.xml.tr?rev=1215471&r1=1215470&r2=1215471&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/glossary.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/glossary.xml.tr [utf-8] Sat Dec 17 12:05:20 2011
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 830307:1174747 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1174747 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -128,8 +128,17 @@
    toplamak için esnek bir yol sağlamasından ötürü oldukça yararlıdır.
    Örneğin, “resimler” dizini altındaki dosyalardan .gif ve .jpg uzantılı
    olanları toplamak için “<code>/resimler/.*(jpg|gif)$</code>” düzenli
-   ifadesi yazılabilir. Apache, <a href="http://www.pcre.org/">PCRE</a>
-   kütüphanesi ile sağlanan Perl uyumlu düzenli ifadeleri kullanır.
+   ifadesi yazılabilir. Dizgileri değiştirmek için düzenli ifadelerin
+   kullanıldığı yerlerde, eşleşen (parantezlerin içinde) gruplanmış
+   parçalara başvurmak için $1 ... $9 özel değişkenleri kullanılır. $0 özel
+   değişkeni eşleşen ifadenin tamamına karşılık gelir. Bir dizgi içinde $
+   işaretini kendisi olarak kullanmak isterseniz önüne bir \ imi
+   koymalısınız. Geçmişe uyumluluk adına bazı yerlerde $0 yerine &amp;
+   değişkeni kullanılabilir. Ancak 2.3.6 sürümünden beri bu artık mümkün
+   değildir. Apache, <a href="http://www.pcre.org/">PCRE</a> kütüphanesi
ile
+   sağlanan Perl uyumlu düzenli ifadeleri kullanır. PCRE düzenli
+   ifadelerinin sözdizimi ile ilgili ayrıntılı bilgiyi <a
+   href="http://en.wikipedia.org/wiki/PCRE">Wikipedia</a>'da bulabilirsiniz.
   </dd>
 
   <dt><a name="accesscontrol" id="accesscontrol">Erişim Denetimi</a></dt>
@@ -291,10 +300,9 @@
   <dd>İngilizcesi: Common Gateway Interface (CGI)</dd>
   <dd>Bir HTTP sunucusunun bir harici programa hizmet istekleri yapmasını
    mümkün kılan, sunucu ile bir harici program arasındaki bir arayüz
-   standardı. Özgün arayüz <a
-   href="http://hoohoo.ncsa.uiuc.edu/cgi/overview.html">NCSA</a> tarafından
-   tanımlanmış olmakla birlikte ayrıca bir <a
-   href="http://www.ietf.org/rfc/rfc3875">CGI RFC’si</a> de vardır.<br
/>
+   standardı. Özellikleri kapsayan bir
+   <a href="http://www.ietf.org/rfc/rfc3875">Bilgilendirici RFC </a>
+   vardır.<br />
    Bakınız: <a href="howto/cgi.html">CGI ile Devingen İçerik</a>
   </dd>
 

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/handler.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/handler.xml.tr?rev=1215471&r1=1215470&r2=1215471&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/handler.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/handler.xml.tr [utf-8] Sat Dec 17 12:05:20 2011
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 420990:1174747 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1174747 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/index.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/index.xml.tr?rev=1215471&r1=1215470&r2=1215471&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/index.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/index.xml.tr [utf-8] Sat Dec 17 12:05:20 2011
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE indexpage SYSTEM "./style/sitemap.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 636028:1174747 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1174747 -->
 
 <!--
 Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
@@ -44,12 +44,13 @@ Belgeleri</title>
   <page href="mpm.html">Çok Süreçlilik Modülleri (MPM’ler)</page>
   <page href="filter.html">Süzgeçler</page>
   <page href="handler.html">Eylemciler</page>
+  <page href="expr.html">İfade Çözümleyici</page>
   <page href="programs/">Sunucu ve Desteklenen Programlar</page>
   <page href="glossary.html">Terimler</page>
 </category>
 
 <category id="usersguide"><title>Kullanıcı Kılavuzu</title>
-  <page href="bind.html">Dinleme</page>
+  <page href="bind.html">Adres ve Portları Dinleme</page>
   <page href="configuring.html">Yapılandırma Dosyaları</page>
   <page href="sections.html">Yapılandırma Bölümleri</page>
   <page href="caching.html">İçerik Bellekleme</page>
@@ -63,12 +64,13 @@ Belgeleri</title>
   <page href="server-wide.html">Sunucu Genelinde Yapılandırma</page>
   <page href="ssl/">SSL/TLS Şifrelemesi</page>
   <page href="suexec.html">CGI için Suexec Desteği</page>
-  <page href="rewrite/">URL Yeniden Yazma Rehberi</page>
+  <page href="rewrite/">mod_rewrite ile URL Yeniden Yazma Rehberi</page>
   <page href="vhosts/">Sanal Konaklar</page>
 </category>
 
 <category id="howto"><title>Nasıllar ve Öğreticiler</title>
-  <page href="howto/auth.html">Kimlik Doğrulama, Yetkilendirme ve Erişim Denetimi</page>
+  <page href="howto/auth.html">Kimlik Doğrulama ve Yetkilendirme</page>
+  <page href="howto/access.html">Erişim Denetimi</page>
   <page href="howto/cgi.html">CGI: Devingen İçerik</page>
   <page href="howto/htaccess.html">.htaccess dosyaları</page>
   <page href="howto/ssi.html">Sunucu Taraflı İçerik Yerleştirme (SSI)</page>
@@ -82,7 +84,7 @@ Belgeleri</title>
 </category>
 
 <category id="other"><title>Diğer Konular</title>
-  <page href="faq/">Sıkça Sorulan Sorular</page>
+  <page href="http://wiki.apache.org/httpd/FAQ">Sıkça Sorulan Sorular</page>
   <page href="sitemap.html">Site Haritası</page>
   <page href="developer/">Geliştiriciler için Belgeler</page>
   <page href="misc/">Diğer Bilgiler</page>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/install.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/install.xml.tr?rev=1215471&r1=1215470&r2=1215471&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/install.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/install.xml.tr [utf-8] Sat Dec 17 12:05:20 2011
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 804977:1174747 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1174747 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -32,13 +32,14 @@
 
   <p>Bu belge Apache HTTP Sunucusunun sadece Unix ve Unix benzeri
    sistemlerde derlenmesini ve kurulmasını kapsar. Windows üzerinde
-   derleme ve kurulum için <a href="platform/windows.html">Apache HTTPd’nin
-   Microsoft Windows ile kullanımı</a> bölümüne bakınız. Diğer platformlar
-   için ise <a href="platform/">platform</a> belgelerine bakınız.</p>
-
-  <p>Apache HTTPd, derleme ortamını oluşturmak için çoğu Açık Kaynak Kodlu
-   projenin yaptığı gibi <code>libtool</code> ve <code>autoconf</code>
-   kullanır.</p>
+   derleme ve kurulum için <a href="platform/windows.html">Apache HTTP
+   Sunucusunun Microsoft Windows ile kullanımı</a> bölümüne bakınız. Diğer
+   platformlar için ise <a href="platform/">platform</a> belgelerine
+   bakınız.</p>
+
+  <p>Apache HTTP Sunucusunun, derleme ortamını oluşturmak için çoğu Açık
+   Kaynak Kodlu projenin yaptığı gibi <code>libtool</code> ve
+   <code>autoconf</code> kullanır.</p>
 
   <p>Eğer sadece sürüm yükseltiyorsanız (2.2.50’den 2.2.51’e yükseltmek
    gibi) lütfen doğrudan <a href="#upgrading">Yükseltme</a> bölümüne
@@ -47,7 +48,7 @@
 </summary>
 
 <seealso><a href="programs/configure.html">Kaynak ağacının yapılandırılması</a></seealso>
-<seealso><a href="invoking.html">Apache HTTPd’nin başlatılması</a></seealso>
+<seealso><a href="invoking.html">Apache httpd’nin başlatılması</a></seealso>
 <seealso><a href="stopping.html">Durdurma ve yeniden başlatma</a></seealso>
 
 <section id="overview"><title>Tez canlılar için genel bir bakış</title>
@@ -114,14 +115,15 @@
 
 <section id="requirements"><title>Gereksinimler</title>
 
-  <p>Apache HTTPd’yi derleyebilmek için şunlar mevcut olmalıdır:</p>
+  <p>Apache httpd’yi derleyebilmek için şunlar mevcut olmalıdır:</p>
 
   <dl>
    <dt>Disk Alanı</dt>
    <dd>Geçici olarak en azından 50 MB boş disk alanınız olduğundan emin
-    olunuz. Kurulumdan sonra Apache yaklaşık 10 MB disk alanı kaplıyor
+    olunuz. Kurulumdan sonra sunucu yaklaşık 10 MB disk alanı kaplıyor
     olacaktır. Asıl disk alanı gereksinimi seçtiğiniz yapılandırma
-    seçenekleri ve üçüncü parti modüllere göre değişiklik
+    seçeneklerine, üçüncü parti modüllere ve şüphesiz sitenizin veya sunucu
+    üzerindeki sitelerin boyutlarına göre değişiklik
     gösterecektir.</dd>
 
    <dt>ANSI-C Derleyici ve Derleme Sistemi</dt>
@@ -184,7 +186,7 @@
 
 <section id="extract"><title>Paketi açma</title>
 
-  <p>Apache HTTPd tar paketinden sıkıştırmayı kaldırdıktan sonra tar
+  <p>Apache HTTP Sunucusu tar paketinden sıkıştırmayı kaldırdıktan sonra tar
    arşivinden dosyaları çıkarmak basit bir işlemdir:</p>
 
   <example>
@@ -222,16 +224,16 @@
 
   <p>Bu noktada ayrıca, Apache HTTPd’de hangi özelliklerin bulunmasını
    istediğinizi <a href="mod/">modülleri</a> etkin kılarak veya iptal
-   ederek belirtebilirsiniz. Apache, öntanımlı olarak içerilmiş <a
-   href="mod/module-dict.html#Status">temel</a> modüllerle gelir. Diğer
-   modüller <code>--enable-<var>modül</var></code> seçenekleri
-   kullanılarak etkinleştirilir. Buradaki <code><var>modül</var></code>,
-   önünden <code>mod_</code> dizgesi kaldırılmış ve içindeki altçizgi
-   imleri tire imleri ile değiştirilmiş modül ismidir. Ayrıca,
-   <code>--enable-<var>modül</var>=shared</code> seçeneklerini
kullanarak
-   modülleri çalışma anında gerektiğinde yüklemek veya kaldırmak üzere <a
-   href="dso.html">paylaşımlı nesneler (DSO’lar)</a> olarak derlemeniz de
-   mümkündür. Temel modülleri de benzer şekilde
+   ederek belirtebilirsiniz. Apache, öntanımlı olarak içerilmiş pek çok
+   modülle gelir. Bunlar çalışma anında devereye sokulup çıkarılabilen <a
+   href="dso.html">paylaşımlaı nesneler (DSO'lar)</a> olarak derlenebilir.
+   Ayrıca, istediğiniz modülleri derleme sırasında
+   <code>--enable-<var>module</var>=static</code> seçeneğini
kullanarak
+   durağan olarak derleyebilirsiniz. Ek modüller <code>--enable-
+   <var>modül</var></code> seçenekleri kullanılarak etkinleştirilir.
+   Buradaki <code><var>modül</var></code>, önünden <code>mod_</code>
dizgesi
+   kaldırılmış ve içindeki altçizgi imleri tire imleri ile değiştirilmiş
+   modül ismidir. Temel modülleri de benzer şekilde
    <code>--disable-<var>modül</var></code> seçenekleriyle iptal
    edebilirsiniz. <program>configure</program> betiği mevcut olmayan
    modüller için sizi uyarmayıp, seçeneği yok saymakla yetineceğinden, bu
@@ -248,15 +250,15 @@
    izlenim edinmeniz için aşağıda tipik bir örneğe yer verilmiştir. Bu
    örnekte, Apache’nin <code>/sw/pkg/apache</code> önekiyle başlayan
    dizinlere kurulması, belli bir derleyici ve derleyici seçenekleriyle
-   derlenmesi ve <module>mod_rewrite</module> ve
-   <module>mod_speling</module> modüllerinin de DSO mekanizması üzerinden
+   derlenmesi ve <module>mod_ldap</module> ve
+   <module>mod_lua</module>modüllerinin de DSO mekanizması üzerinden
    daha sonra yüklenmek üzere derlenmesi istenmektedir:</p>
 
   <example>
    $ CC="pgcc" CFLAGS="-O2" \<br />
    ./configure --prefix=/sw/pkg/apache \<br />
-    --enable-rewrite=shared \<br />
-    --enable-speling=shared
+    --enable-ldap=shared \<br />
+    --enable-lua=shared
   </example>
 
   <p><program>configure</program> betiği başlatıldığında sisteminizde
@@ -335,7 +337,7 @@
   <p>Sürüm yükseltme işleminin ilk adımı, sitenizi etkileyen değişiklikleri
    öğrenmek için dağıtım duyurusunu ve kaynak paketindeki
    <code>CHANGES</code> dosyasını okumaktır. Ana sürümlerden yükseltme
-   yapıyorsanız (1.3’ten 2.0’a veya 2.0’dan 2.2’ye gibi), derleme anı ve
+   yapıyorsanız (2.0’ten 2.2’ye veya 2.2’daen 2.3’e gibi), derleme anı ve
    çalışma anı yapılandırmalarındaki ana farklılıklar elle ayarlamalar
    yapmanızı gerektirecektir. Ayrıca, tüm modüllerin de modül API’sindeki
    değişikliklere uyum sağlaması için yükseltilmesi gerekecektir.</p>
@@ -382,4 +384,27 @@
   $ ./config.nice --prefix=/home/dnm/apache --with-port=90
   </example>
 </section>
+
+<section id="thirdp"><title>Üçüncü parti paketler</title>
+
+  <p>Üçüncü partilerin çoğunun, Apache HTTP Sunucusunun belli bir platforma
+   kurulumu için paketlenmiş kendi dağıtımları vardır. Çeşitli Linux
+   dağıtımları, üçüncü parti Windows paketleri, Mac OS X, Solaris ve daha
+   pek çokları bunlar arasında sayılabilir.r</p>
+
+  <p>Yazılım lisansımız bu çeşit yeniden dağıtımlara izin verdiği gibi
+   bunları cesaretlendirir de. Ancak, sunucunun kurulum ve yapılandırmasının
+   belgelerimizde belittiğimizden farklı olması gibi bir durum ortaya
+   çıkabilir. Ne yazık ki, bu durum yakın zamanda değişecekmiş gibi
+   görünmüyor.</p>
+
+  <p>Bu <a
+   href="http://wiki.apache.org/httpd/DistrosDefaultLayout">üçüncü parti
+   dağıtımlarla ilgili bir açıklamaya</a> HTTP
+   Sunucu wikisinde yer verilmiş olup bunların şu anki durumunu
+   yansıtmaktadır. Ancak, yine de, dağıtımınızın belli platformlarla ilgili
+   paket yönetimi ve kurulum işlemleri hakkında bilgi sahibi olmanız
+   gerekmektir.</p>
+</section>
+
 </manualpage>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/invoking.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/invoking.xml.tr?rev=1215471&r1=1215470&r2=1215471&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/invoking.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/invoking.xml.tr [utf-8] Sat Dec 17 12:05:20 2011
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 567441:1044380 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1044380 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -109,7 +109,7 @@
   </ul>
 
   <p>Bu ve diğer sorun çözme talimatları için Apache <a
-   href="faq/">SSS</a>’sini inceleyiniz.</p>
+   href="http://wiki.apache.org/httpd/FAQ">SSS</a>’sini inceleyiniz.</p>
 </section>
 
 <section id="boot"><title>Sistem Açılışında Başlatma</title>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/new_features_2_0.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/new_features_2_0.xml.tr?rev=1215471&r1=1215470&r2=1215471&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/new_features_2_0.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/new_features_2_0.xml.tr [utf-8] Sat Dec 17 12:05:20
2011
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 420990:926409 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 926409 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -26,7 +26,7 @@
 
 <manualpage metafile="new_features_2_0.xml.meta">
 
-<title>Apache 2.0’da Yeni olan Özellikler</title>
+<title>Apache HTTP Sunucusu 2.0’da Yeni olan Özellikler</title>
 
 <summary>
  <p>Bu belgede Apache HTTP Sunucusunun 1.3 ve 2.0 sürümleri arasındaki
@@ -41,7 +41,7 @@
   <dl>
    <dt>Unix Evreleri</dt>
 
-   <dd>POSIX evreleri desteği olan Unix sistemlerinde Apache, çok evreli
+   <dd>POSIX evreleri desteği olan Unix sistemlerinde Apache httpd, çok evreli
     kipte çok süreçlilik şeklinde melez bir yapıda çalışır. Bu bir çok
     bakımdan ölçeklenebilirliği arttırsa da bütün yapılandırmalarda
     sağlanamaz.</dd>
@@ -50,18 +50,18 @@
 
    <dd>Yeni kaynak paketi derleme sistemi <code>autoconf</code> ve
     <code>libtool</code>’a dayalı olarak sıfırdan, yeni baştan yazıldı.
-    Böylece Apache’nin paket yapılandırma sistemi diğer paketlerinkiyle
+    Böylece Apache httpd’nin paket yapılandırma sistemi diğer paketlerinkiyle
     benzerlik kazanmış oldu.</dd>
 
    <dt>Çok Sayıda Protokol Desteği</dt>
 
-   <dd>Apache artık çok sayıda protokol ile hizmet sunacak bir alt yapıya
-    sahiptir. Örneğin, <module>mod_echo</module> modülü bu amaçla
-    yazılmıştır.</dd>
+   <dd>Apache HTTP Sunucusu artık çok sayıda protokol ile hizmet sunacak bir
+    alt yapıya sahiptir. Örneğin, <module>mod_echo</module> modülü bu
+    amaçla yazılmıştır.</dd>
 
    <dt>Unix dışı platformalara daha iyi destek</dt>
 
-   <dd>Apache 2.0 sürümleri, BeOS, OS/2, Windows gibi Unix olmayan
+   <dd>Apache HTTP Sunucusu 2.0 sürümleri, BeOS, OS/2, Windows gibi Unix olmayan
     platformlarda daha hızlı ve daha kararlı çalışacak duruma
     getirilmiştir. Genelde iyi geliştirilmemiş olan dolayısıyla istenen
     başarımı sağlayamayan POSIX taklit katmanlarının kullanımından
@@ -70,21 +70,21 @@
     bu platformlar artık kendi doğal programlama arayüzleriyle
     gerçeklenir olmuştur.</dd>
 
-   <dt>Yeni Apache Programlama Arayüzü</dt>
+   <dt>Yeni Apache httpd Programlama Arayüzü</dt>
 
    <dd>Modüller için kullanılan programlama arayüzü 2.0 sürümüyle önemli
     değişikliklere uğramıştır. 1.3 sürümünde görülen modüllerle ilgili
     sıralama/öncelik sorunlarının çoğu giderilmiştir. 2.0 sürümü bu
     işlemleri daha bir özdevimli yapar olmuştur; daha fazla esneklik
     sağlamak için artık kancalı modül sıralaması kullanılabilmektedir.
-    Ayrıca, arayüze, Apache sunucu çekirdeğini yamamaya gerek kalmadan
+    Ayrıca, arayüze, Apache HTTP Sunucususu çekirdeğini yamamaya gerek kalmadan
     modüllerle sunucu yeteneklerinin arttırılabilmesini sağlayan yeni
     çağrılar eklenmiştir.</dd>
 
    <dt>IPv6 Desteği</dt>
 
    <dd>IPv6’nın Apache Taşınabilirlik Arayüzü kütüphanesi tarafından
-    desteklendiği sistemlerde Apache öntanımlı olarak IPv6 soketlerini
+    desteklendiği sistemlerde Apache httpd öntanımlı olarak IPv6 soketlerini
     dinler. Bundan başka, <directive module="mpm_common"
     >Listen</directive>, <directive module="core"
     >NameVirtualHost</directive> ve <directive module="core"
@@ -94,7 +94,7 @@
 
    <dt>Süzme</dt>
 
-   <dd>Apache modülleri, artık, sunucuya teslim edilen veya sunucudan
+   <dd>Apache httpd modülleri, artık, sunucuya teslim edilen veya sunucudan
     teslim alınan içerik akımları üzerinde süzgeç gibi davranacak şekilde
     yazılabilmektedir. Bu sayede, örneğin CGI betiklerinin çıktılarının
     <module>mod_include</module> modülünün <code>INCLUDES</code>
süzgeci
@@ -123,7 +123,7 @@
 
    <dt>Doğal Windows NT Unicode Desteği</dt>
 
-   <dd>Apache 2.0, Windows NT üzerinde artık tüm dosya sistemi
+   <dd>Apache httpd 2.0, Windows NT üzerinde artık tüm dosya sistemi
     kodlamalarında utf-8 kullanmaktadır. Bu destek, Windows 2000 ve
     Windows XP dahil tüm Windows NT temelli sistemlere çok dillilik
     desteğini sağlamak üzere mevcut Unicode dosya sistemine doğrudan
@@ -133,7 +133,7 @@
 
    <dt>Düzenli İfade Kütüphanesi Güncellemesi</dt>
 
-   <dd>Apache 2.0’da <a href="http://www.pcre.org/">Perl uyumlu düzenli
+   <dd>Apache httpd 2.0’da <a href="http://www.pcre.org/">Perl uyumlu düzenli
     ifade kütüphanesi</a> bulunur. Tüm düzenli ifadelerde artık çok daha
     güçlü olan Perl 5 sözdizimi kullanılmaktadır.</dd>
 
@@ -146,25 +146,25 @@
   <dl>
    <dt><module>mod_ssl</module></dt>
 
-   <dd>Apache 2.0’da yeni olan bu modül, OpenSSL tarafından sağlanan
+   <dd>Apache httpd 2.0’da yeni olan bu modül, OpenSSL tarafından sağlanan
     SSL/TLS şifreleme protokollerine bir arayüzdür.</dd>
 
    <dt><module>mod_dav</module></dt>
 
-   <dd>Apache 2.0’da yeni olan bu modül, site içeriğinin destek ve bakımı
+   <dd>Apache httpd 2.0’da yeni olan bu modül, site içeriğinin destek ve bakımı
     için HTTP dağıtık yazım ve sürüm yönetimi (DAV - Distributed
     Authoring and Versioning) belirtimini gerçekler.</dd>
 
    <dt><module>mod_deflate</module></dt>
 
-   <dd>Apache 2.0’da yeni olan bu modül sayesinde ağ band genişliğinden
+   <dd>Apache httpd 2.0’da yeni olan bu modül sayesinde ağ band genişliğinden
     daha verimli yararlanabilmek için içeriğin sıkıştırılarak
     gönderilmesini talep eden tarayıcıların desteklenmesi mümkün
     olmuştur.</dd>
 
    <dt><module>mod_auth_ldap</module></dt>
 
-   <dd>Apache 2.0.41’de yeni olan bu modül, HTTP temel kimlik
+   <dd>Apache httpd 2.0.41’de yeni olan bu modül, HTTP temel kimlik
     doğrulamasında kullanılan delillerin saklanması için LDAP
     veritabanının kullanılabilmesini mümkün kılar. Kardeş modülü olan
     <module>mod_ldap</module> ise bağlantı havuzlaması ve sonuçların
@@ -177,18 +177,18 @@
 
    <dt><module>mod_charset_lite</module></dt>
 
-   <dd>Apache 2.0’da yeni olan bu deneysel modül, karakter kümesi
+   <dd>Apache httpd 2.0’da yeni olan bu deneysel modül, karakter kümesi
     dönüşümleri veya kaydı için destek sağlar.</dd>
 
    <dt><module>mod_file_cache</module></dt>
 
-   <dd>Apache 2.0’da yeni olan bu modül, Apache 1.3’teki
+   <dd>Apache httpd 2.0’da yeni olan bu modül, Apache HHP Sunucusu 1.3’teki
     <code>mod_mmap_static</code> modülünün işlevselliğini içermenin
     yanında buna önbellekleme yetenekleri de ekler.</dd>
 
    <dt><module>mod_headers</module></dt>
 
-   <dd>Bu modül Apache 2.0’da daha esnek hale getirilmiştir. Artık
+   <dd>Bu modül Apache httpd 2.0’da daha esnek hale getirilmiştir. Artık
     <module>mod_proxy</module> tarafından kullanılan istek başlıkları
     değiştirilebilmekte ve bunlar yanıt başlıklarına şartlı olarak
     atanabilmektedir.</dd>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/new_features_2_2.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/new_features_2_2.xml.tr?rev=1215471&r1=1215470&r2=1215471&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/new_features_2_2.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/new_features_2_2.xml.tr [utf-8] Sat Dec 17 12:05:20
2011
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 712041:1037244 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1037244 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -26,7 +26,7 @@
 
 <manualpage metafile="new_features_2_2.xml.meta">
 
-<title>Apache 2.2’de Yeni olan Özellikler</title>
+<title>Apache HTTP Sunucusu 2.2’de Yeni olan Özellikler</title>
 
 <summary>
  <p>Bu belgede Apache HTTP Sunucusunun 2.0 ve 2.2 sürümleri arasındakiMime
View raw message