httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r1214099 [1/2] - in /httpd/httpd/trunk/docs/manual: ./ mod/
Date Wed, 14 Dec 2011 08:14:30 GMT
Author: nilgun
Date: Wed Dec 14 08:14:29 2011
New Revision: 1214099

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1214099&view=rev
Log:
update transformations.

Added:
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/new_features_2_4.html.tr.utf8  (with props)
Modified:
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/bind.html.tr.utf8
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/configuring.html.tr.utf8
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/configuring.xml.meta
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/content-negotiation.html.tr.utf8
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/content-negotiation.xml.meta
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/dns-caveats.html.tr.utf8
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/dns-caveats.xml.meta
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/dso.html.tr.utf8
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/dso.xml.meta
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/glossary.html.tr.utf8
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/glossary.xml.meta
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/handler.html.tr.utf8
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/handler.xml.meta
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/index.html.tr.utf8
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/index.xml.meta
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/install.html.tr.utf8
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/install.xml.meta
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/invoking.html.tr.utf8
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/invoking.xml.meta
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/directives.html.tr.utf8
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/index.html.tr.utf8
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/new_features_2_0.html.tr.utf8
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/new_features_2_0.xml.meta
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/new_features_2_2.html.tr.utf8
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/new_features_2_2.xml.meta
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/new_features_2_4.html
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/new_features_2_4.xml.meta
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/new_features_2_4.xml.tr
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/sitemap.html.tr.utf8

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/bind.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/bind.html.tr.utf8?rev=1214099&r1=1214098&r2=1214099&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/bind.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/bind.html.tr.utf8 [utf-8] Wed Dec 14 08:14:29 2011
@@ -25,7 +25,6 @@
 <a href="./ko/bind.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="./tr/bind.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 
   <p>Apache HTTPD sunucusunun belli adresleri ve portları dinlemek üzere
   yapılandırılması.</p>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/configuring.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/configuring.html.tr.utf8?rev=1214099&r1=1214098&r2=1214099&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/configuring.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/configuring.html.tr.utf8 [utf-8] Wed Dec 14 08:14:29 2011
@@ -25,7 +25,6 @@
 <a href="./ko/configuring.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="./tr/configuring.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 
 <p>Bu belgede Apache HTTP Sunucusunu yapılandırmakta kullanılan dosyalar
 açıklanmıştır.</p>
@@ -97,12 +96,19 @@ açıklanmıştır.</p>
   dosyasındaki işlemlerde çok daha sonra yer alır.</p>
 
   <p>Yapılandırma dosyasındaki bir satırın uzunluğu, değişken ikamesi
-  yapıldıkta, devam satırları eklenip satır başındaki ve sonundaki boşluk
-  karakterleri atıldıktan sonra en fazla 8192 karakter olabilir.</p>
+  yapıldıkta, devam satırları eklenditen sonra en fazla 16MiB olabilir. <a href="configuring.xml#htaccess">.htaccess dosyalarında</a> azami uzunluk
+  8190 karakterdir.</p>
 
   <p>Sunucuyu başlatmadan önce <code>apachectl configtest</code> ile veya
   <code>-t</code> komut satırı seçeneği ile yapılandırma dosyalarınızı
   sözdizimi hatalarına karşı sınayabilirsiniz.</p>
+
+  <p>Eşleşmeyen <code class="directive"><a href="./mod/core.html#ifdefine">&lt;IfDefine&gt;</a></code>
+  ve <code class="directive"><a href="./mod/core.html#ifmodule">&lt;IfModule&gt;</a></code> bölümleri
+  kaldırılmış, tüm açıklamalar, çözümlenmiş ortam değişkenleri ve içerilmiş
+  tüm dosyalar dahil yapılandırmanın bir dökümünü almak için
+  <code class="module"><a href="./mod/mod_info.html">mod_info</a></code>'nun <code>-DDUMP_CONFIG</code> seçeneğini
+  kullanabilirsiniz.</p>
  </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
 <div class="section">
 <h2><a name="modules" id="modules">Modüller</a></h2>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/configuring.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/configuring.xml.meta?rev=1214099&r1=1214098&r2=1214099&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/configuring.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/configuring.xml.meta Wed Dec 14 08:14:29 2011
@@ -12,6 +12,6 @@
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/content-negotiation.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/content-negotiation.html.tr.utf8?rev=1214099&r1=1214098&r2=1214099&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/content-negotiation.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/content-negotiation.html.tr.utf8 [utf-8] Wed Dec 14 08:14:29 2011
@@ -24,7 +24,6 @@
 <a href="./ko/content-negotiation.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="./tr/content-negotiation.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 
 
   <p>Apache HTTPD, içerik uzlaşımını HTTP/1.1 belirtiminde bahsedildiği şekliyle
@@ -127,15 +126,22 @@
   <div class="example"><p><code>AddHandler type-map .var</code></p></div>
 
   <p>Türeşlem dosyaları kendilerini tanımlayan özkaynak ile aynı isimde
-   olmalı ve her gösterim çeşidi için bir girdi içermelidir; bu girdiler
+   olmalı ve isim bir <code>.var</code> uzantısı içermelidir. Aşağıdaki
+   örneklerde özkaynak ismi <code>foo</code> olduğundan türeşlem dosyasının
+   ismi <code>foo.var</code>'dır.</p>
+
+  <p>Bu dosya her gösterim çeşidi için bir girdi içermelidir; bu girdiler
    ardarda belirtilen HTTP biçem başlık satırlarından oluşur. Farklı
    gösterimlerin girdileri bir boş satırla diğerlerinden ayrılır. Aynı
    girdi içinde boş satır kullanılamaz. Bir eşlem dosyasını bir birleşik
    öğenin tamamı için bir girdi ile başlatmak adet olmuştur (ise de, bu
    gerekli değildir, hele yoksayılacaksa hiç gerekli değildir). Eşlem
-   dosyası için aşağıda bir örnek verilmiştir. Dosya <code>misal</code>
-   isimli bir özkaynak hakkında olduğundan dosyaya <code>misal.var</code>
-   ismi verilebilir.</p>
+   dosyası için aşağıda bir örnek verilmiştir.</p>
+
+  <p>Bu dosyadaki URI'ler türeşlem dosyasının yerine görelidir. Dolayısıyla,
+   bu dosyaların aynı dizinde bulunması beklenirse de bu gerekli değildir.
+   Aynı sunucuda bulunan tüm dosyalar için türeşlem dosyasındaki gibi mutlak
+   veya göreli URI'ler belirtebilirsiniz.</p>
 
   <div class="example"><p><code>
    URI: misal<br />

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/content-negotiation.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/content-negotiation.xml.meta?rev=1214099&r1=1214098&r2=1214099&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/content-negotiation.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/content-negotiation.xml.meta Wed Dec 14 08:14:29 2011
@@ -11,6 +11,6 @@
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/dns-caveats.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/dns-caveats.html.tr.utf8?rev=1214099&r1=1214098&r2=1214099&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/dns-caveats.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/dns-caveats.html.tr.utf8 [utf-8] Wed Dec 14 08:14:29 2011
@@ -24,7 +24,6 @@
 <a href="./ko/dns-caveats.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="./tr/dns-caveats.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 
   <p>Bu sayfanın konusu şöyle özetlenebilirdi: Yapılandırma dosyalarınızda
    DNS sorguları yapılmasını gerektirecek ayarlamalardan kaçınınız. Eğer

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/dns-caveats.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/dns-caveats.xml.meta?rev=1214099&r1=1214098&r2=1214099&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/dns-caveats.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/dns-caveats.xml.meta Wed Dec 14 08:14:29 2011
@@ -11,6 +11,6 @@
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/dso.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/dso.html.tr.utf8?rev=1214099&r1=1214098&r2=1214099&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/dso.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/dso.html.tr.utf8 [utf-8] Wed Dec 14 08:14:29 2011
@@ -24,7 +24,6 @@
 <a href="./ko/dso.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="./tr/dso.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 
   <p>Apache HTTP Sunucusu modüler bir program olup, yönetici sadece bir
    grup modül seçerek sunucuya işlevsellik ekleyebilir. Modüller, Devingen
@@ -94,11 +93,12 @@
 </code></p></div>
    </li>
 
-   <li><p>Apache HTTP Sunucusunu tüm modüller etkin ve paylaşımlı nesneler
-    yüklü olarak derleyebilir. Daha sonra <code>httpd.conf</code> içindeki
-    <code class="directive"><a href="./mod/mod_so.html#loadmodule">LoadModule</a></code> yönergelerinden
-    istemediklerinizi açıklama satırları haline getirerek bunları iptal
-    edebilirsiniz.</p>
+   <li><p>Apache HTTP Sunucusunu tüm modüller etkin olarak
+    derleyebilirsiniz. Fakat sunucunun başlatılması sırasında sadece temel
+    modüller yüklenir. Daha sonra <code>httpd.conf</code> içindeki
+    <code class="directive"><a href="./mod/mod_so.html#loadmodule">LoadModule</a></code> yönergelerini etkin
+    veya etkisiz hale getirerek yüklenecek modülleri
+    değiştirebilirsiniz.</p>
 
 <div class="example"><p><code>
 $ ./configure --enable-mods-shared=all<br />
@@ -106,6 +106,20 @@ $ make install
 </code></p></div>
    </li>
 
+   <li><p>Bazı modüller sadece geliştiriciler içindir ve bunlar tüm
+    modüllerin derlenmesini (<em>all</em>) seçseniz bile derlenmeyecektir.
+    Geliştirici modülleri dehil tüm modülleri derlemek isterseniz
+    <em>reallyall</em> kullanınız. Ek olarak, derlenmiş modüller için
+    kullanılan <code class="directive"><a href="./mod/mod_so.html#loadmodule">LoadModule</a></code>
+    yönergelerinin tamamını <code>--enable-load-all-modules</code> derleme
+    seçeneği ile etkin kılabilirsiniz.</p>
+
+<div class="example"><p><code>
+$ ./configure --enable-mods-shared=reallyall --enable-load-all-modules<br />
+$ make install
+</code></p></div>
+   </li>
+
    <li><p>Kaynak dosyası <code>mod_filanca.c</code> dosyasında dağıtılan bir
     <em>üçüncü parti</em> Apache httpd modülü <code>mod_filanca.so</code>
     isminde bir DSO modülü olarak Apache httpd kaynak ağacının dışında

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/dso.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/dso.xml.meta?rev=1214099&r1=1214098&r2=1214099&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/dso.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/dso.xml.meta Wed Dec 14 08:14:29 2011
@@ -11,6 +11,6 @@
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/glossary.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/glossary.html.tr.utf8?rev=1214099&r1=1214098&r2=1214099&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/glossary.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/glossary.html.tr.utf8 [utf-8] Wed Dec 14 08:14:29 2011
@@ -26,7 +26,6 @@
 <a href="./ko/glossary.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="./tr/glossary.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 
   <p>Bu sözlük, genelinde HTML sayfa sunumuna, özelinde Apache HTTP Sunucusuna
    özgü ortak terminolojinin bir kısmını içerir. Her kavram ile ilgili daha
@@ -123,8 +122,16 @@
    toplamak için esnek bir yol sağlamasından ötürü oldukça yararlıdır.
    Örneğin, “resimler” dizini altındaki dosyalardan .gif ve .jpg uzantılı
    olanları toplamak için “<code>/resimler/.*(jpg|gif)$</code>” düzenli
-   ifadesi yazılabilir. Apache, <a href="http://www.pcre.org/">PCRE</a>
-   kütüphanesi ile sağlanan Perl uyumlu düzenli ifadeleri kullanır.
+   ifadesi yazılabilir. Dizgileri değiştirmek için düzenli ifadelerin
+   kullanıldığı yerlerde, eşleşen (parantezlerin içinde) gruplanmış
+   parçalara başvurmak için $1 ... $9 özel değişkenleri kullanılır. $0 özel
+   değişkeni eşleşen ifadenin tamamına karşılık gelir. Bir dizgi içinde $
+   işaretini kendisi olarak kullanmak isterseniz önüne bir \ imi
+   koymalısınız. Geçmişe uyumluluk adına bazı yerlerde $0 yerine &amp;
+   değişkeni kullanılabilir. Ancak 2.3.6 sürümünden beri bu artık mümkün
+   değildir. Apache, <a href="http://www.pcre.org/">PCRE</a> kütüphanesi ile
+   sağlanan Perl uyumlu düzenli ifadeleri kullanır. PCRE düzenli
+   ifadelerinin sözdizimi ile ilgili ayrıntılı bilgiyi <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/PCRE">Wikipedia</a>'da bulabilirsiniz.
   </dd>
 
   <dt><a name="accesscontrol" id="accesscontrol">Erişim Denetimi</a></dt>
@@ -279,8 +286,9 @@
   <dd>İngilizcesi: Common Gateway Interface (CGI)</dd>
   <dd>Bir HTTP sunucusunun bir harici programa hizmet istekleri yapmasını
    mümkün kılan, sunucu ile bir harici program arasındaki bir arayüz
-   standardı. Özgün arayüz <a href="http://hoohoo.ncsa.uiuc.edu/cgi/overview.html">NCSA</a> tarafından
-   tanımlanmış olmakla birlikte ayrıca bir <a href="http://www.ietf.org/rfc/rfc3875">CGI RFC’si</a> de vardır.<br />
+   standardı. Özellikleri kapsayan bir
+   <a href="http://www.ietf.org/rfc/rfc3875">Bilgilendirici RFC </a>
+   vardır.<br />
    Bakınız: <a href="howto/cgi.html">CGI ile Devingen İçerik</a>
   </dd>
 

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/glossary.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/glossary.xml.meta?rev=1214099&r1=1214098&r2=1214099&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/glossary.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/glossary.xml.meta Wed Dec 14 08:14:29 2011
@@ -13,6 +13,6 @@
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/handler.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/handler.html.tr.utf8?rev=1214099&r1=1214098&r2=1214099&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/handler.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/handler.html.tr.utf8 [utf-8] Wed Dec 14 08:14:29 2011
@@ -26,7 +26,6 @@
 <a href="./tr/handler.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a> |
 <a href="./zh-cn/handler.html" hreflang="zh-cn" rel="alternate" title="Simplified Chinese">&nbsp;zh-cn&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 
   <p>Bu belgede Apache Eylemcilerinin kullanımı açıklanmıştır.</p>
  </div>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/handler.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/handler.xml.meta?rev=1214099&r1=1214098&r2=1214099&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/handler.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/handler.xml.meta Wed Dec 14 08:14:29 2011
@@ -12,7 +12,7 @@
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
   <variant>zh-cn</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/index.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/index.html.tr.utf8?rev=1214099&r1=1214098&r2=1214099&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/index.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/index.html.tr.utf8 [utf-8] Wed Dec 14 08:14:29 2011
@@ -33,7 +33,6 @@ Belgeleri</h1>
 <a href="./tr/" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a> |
 <a href="./zh-cn/" hreflang="zh-cn" rel="alternate" title="Simplified Chinese">&nbsp;zh-cn&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 <form method="get" action="http://www.google.com/search"><p><input name="as_q" value="" type="text" /> <input value="Google’de Ara" type="submit" /><input value="10" name="num" type="hidden" /><input value="tr" name="hl" type="hidden" /><input value="UTF-8" name="ie" type="hidden" /><input value="Google Search" name="btnG" type="hidden" /><input name="as_epq" value="Sürüm 2.5" type="hidden" /><input name="as_oq" value="" type="hidden" /><input name="as_eq" value="&quot;List-Post&quot;" type="hidden" /><input value="" name="lr" type="hidden" /><input value="i" name="as_ft" type="hidden" /><input value="" name="as_filetype" type="hidden" /><input value="all" name="as_qdr" type="hidden" /><input value="any" name="as_occt" type="hidden" /><input value="i" name="as_dt" type="hidden" /><input value="httpd.apache.org" name="as_sitesearch" type="hidden" /><input value="off" name="safe" type="hidden" /></p></form>
 <table id="indextable"><tr><td class="col1"><div class="category"><h2><a name="release" id="release">Sürümlerin Dağıtım Bilgileri</a></h2>
 <ul><li><a href="new_features_2_4.html">2.3/2.4’deki yeni özellikler</a></li>
@@ -52,11 +51,12 @@ Belgeleri</h1>
 <li><a href="mpm.html">Çok Süreçlilik Modülleri (MPM’ler)</a></li>
 <li><a href="filter.html">Süzgeçler</a></li>
 <li><a href="handler.html">Eylemciler</a></li>
+<li><a href="expr.html">İfade Çözümleyici</a></li>
 <li><a href="programs/">Sunucu ve Desteklenen Programlar</a></li>
 <li><a href="glossary.html">Terimler</a></li>
 </ul>
 </div></td><td><div class="category"><h2><a name="usersguide" id="usersguide">Kullanıcı Kılavuzu</a></h2>
-<ul><li><a href="bind.html">Dinleme</a></li>
+<ul><li><a href="bind.html">Adres ve Portları Dinleme</a></li>
 <li><a href="configuring.html">Yapılandırma Dosyaları</a></li>
 <li><a href="sections.html">Yapılandırma Bölümleri</a></li>
 <li><a href="caching.html">İçerik Bellekleme</a></li>
@@ -70,11 +70,12 @@ Belgeleri</h1>
 <li><a href="server-wide.html">Sunucu Genelinde Yapılandırma</a></li>
 <li><a href="ssl/">SSL/TLS Şifrelemesi</a></li>
 <li><a href="suexec.html">CGI için Suexec Desteği</a></li>
-<li><a href="rewrite/">URL Yeniden Yazma Rehberi</a></li>
+<li><a href="rewrite/">mod_rewrite ile URL Yeniden Yazma Rehberi</a></li>
 <li><a href="vhosts/">Sanal Konaklar</a></li>
 </ul>
 </div></td><td class="col3"><div class="category"><h2><a name="howto" id="howto">Nasıllar ve Öğreticiler</a></h2>
-<ul><li><a href="howto/auth.html">Kimlik Doğrulama, Yetkilendirme ve Erişim Denetimi</a></li>
+<ul><li><a href="howto/auth.html">Kimlik Doğrulama ve Yetkilendirme</a></li>
+<li><a href="howto/access.html">Erişim Denetimi</a></li>
 <li><a href="howto/cgi.html">CGI: Devingen İçerik</a></li>
 <li><a href="howto/htaccess.html">.htaccess dosyaları</a></li>
 <li><a href="howto/ssi.html">Sunucu Taraflı İçerik Yerleştirme (SSI)</a></li>
@@ -86,7 +87,7 @@ Belgeleri</h1>
 <li><a href="platform/ebcdic.html">EBCDIC Port</a></li>
 </ul>
 </div><div class="category"><h2><a name="other" id="other">Diğer Konular</a></h2>
-<ul><li><a href="faq/">Sıkça Sorulan Sorular</a></li>
+<ul><li><a href="http://wiki.apache.org/httpd/FAQ">Sıkça Sorulan Sorular</a></li>
 <li><a href="sitemap.html">Site Haritası</a></li>
 <li><a href="developer/">Geliştiriciler için Belgeler</a></li>
 <li><a href="misc/">Diğer Bilgiler</a></li>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/index.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/index.xml.meta?rev=1214099&r1=1214098&r2=1214099&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/index.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/index.xml.meta Wed Dec 14 08:14:29 2011
@@ -15,7 +15,7 @@
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
   <variant outdated="yes">pt-br</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
   <variant>zh-cn</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/install.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/install.html.tr.utf8?rev=1214099&r1=1214098&r2=1214099&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/install.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/install.html.tr.utf8 [utf-8] Wed Dec 14 08:14:29 2011
@@ -26,18 +26,18 @@
 <a href="./ko/install.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="./tr/install.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 
 
   <p>Bu belge Apache HTTP Sunucusunun sadece Unix ve Unix benzeri
    sistemlerde derlenmesini ve kurulmasını kapsar. Windows üzerinde
-   derleme ve kurulum için <a href="platform/windows.html">Apache HTTPd’nin
-   Microsoft Windows ile kullanımı</a> bölümüne bakınız. Diğer platformlar
-   için ise <a href="platform/">platform</a> belgelerine bakınız.</p>
-
-  <p>Apache HTTPd, derleme ortamını oluşturmak için çoğu Açık Kaynak Kodlu
-   projenin yaptığı gibi <code>libtool</code> ve <code>autoconf</code>
-   kullanır.</p>
+   derleme ve kurulum için <a href="platform/windows.html">Apache HTTP
+   Sunucusunun Microsoft Windows ile kullanımı</a> bölümüne bakınız. Diğer
+   platformlar için ise <a href="platform/">platform</a> belgelerine
+   bakınız.</p>
+
+  <p>Apache HTTP Sunucusunun, derleme ortamını oluşturmak için çoğu Açık
+   Kaynak Kodlu projenin yaptığı gibi <code>libtool</code> ve
+   <code>autoconf</code> kullanır.</p>
 
   <p>Eğer sadece sürüm yükseltiyorsanız (2.2.50’den 2.2.51’e yükseltmek
    gibi) lütfen doğrudan <a href="#upgrading">Yükseltme</a> bölümüne
@@ -54,7 +54,8 @@
 <li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#customize">Kişiselleştirme</a></li>
 <li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#test">Deneme</a></li>
 <li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#upgrading">Yükseltme</a></li>
-</ul><h3>Ayrıca bakınız:</h3><ul class="seealso"><li><a href="programs/configure.html">Kaynak ağacının yapılandırılması</a></li><li><a href="invoking.html">Apache HTTPd’nin başlatılması</a></li><li><a href="stopping.html">Durdurma ve yeniden başlatma</a></li></ul></div>
+<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#thirdp">Üçüncü parti paketler</a></li>
+</ul><h3>Ayrıca bakınız:</h3><ul class="seealso"><li><a href="programs/configure.html">Kaynak ağacının yapılandırılması</a></li><li><a href="invoking.html">Apache httpd’nin başlatılması</a></li><li><a href="stopping.html">Durdurma ve yeniden başlatma</a></li></ul></div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
 <div class="section">
 <h2><a name="overview" id="overview">Tez canlılar için genel bir bakış</a></h2>
@@ -121,14 +122,15 @@
 <div class="section">
 <h2><a name="requirements" id="requirements">Gereksinimler</a></h2>
 
-  <p>Apache HTTPd’yi derleyebilmek için şunlar mevcut olmalıdır:</p>
+  <p>Apache httpd’yi derleyebilmek için şunlar mevcut olmalıdır:</p>
 
   <dl>
    <dt>Disk Alanı</dt>
    <dd>Geçici olarak en azından 50 MB boş disk alanınız olduğundan emin
-    olunuz. Kurulumdan sonra Apache yaklaşık 10 MB disk alanı kaplıyor
+    olunuz. Kurulumdan sonra sunucu yaklaşık 10 MB disk alanı kaplıyor
     olacaktır. Asıl disk alanı gereksinimi seçtiğiniz yapılandırma
-    seçenekleri ve üçüncü parti modüllere göre değişiklik
+    seçeneklerine, üçüncü parti modüllere ve şüphesiz sitenizin veya sunucu
+    üzerindeki sitelerin boyutlarına göre değişiklik
     gösterecektir.</dd>
 
    <dt>ANSI-C Derleyici ve Derleme Sistemi</dt>
@@ -185,7 +187,7 @@
 <div class="section">
 <h2><a name="extract" id="extract">Paketi açma</a></h2>
 
-  <p>Apache HTTPd tar paketinden sıkıştırmayı kaldırdıktan sonra tar
+  <p>Apache HTTP Sunucusu tar paketinden sıkıştırmayı kaldırdıktan sonra tar
    arşivinden dosyaları çıkarmak basit bir işlemdir:</p>
 
   <div class="example"><p><code>
@@ -222,14 +224,15 @@
 
   <p>Bu noktada ayrıca, Apache HTTPd’de hangi özelliklerin bulunmasını
    istediğinizi <a href="mod/">modülleri</a> etkin kılarak veya iptal
-   ederek belirtebilirsiniz. Apache, öntanımlı olarak içerilmiş <a href="mod/module-dict.html#Status">temel</a> modüllerle gelir. Diğer
-   modüller <code>--enable-<var>modül</var></code> seçenekleri
-   kullanılarak etkinleştirilir. Buradaki <code><var>modül</var></code>,
-   önünden <code>mod_</code> dizgesi kaldırılmış ve içindeki altçizgi
-   imleri tire imleri ile değiştirilmiş modül ismidir. Ayrıca,
-   <code>--enable-<var>modül</var>=shared</code> seçeneklerini kullanarak
-   modülleri çalışma anında gerektiğinde yüklemek veya kaldırmak üzere <a href="dso.html">paylaşımlı nesneler (DSO’lar)</a> olarak derlemeniz de
-   mümkündür. Temel modülleri de benzer şekilde
+   ederek belirtebilirsiniz. Apache, öntanımlı olarak içerilmiş pek çok
+   modülle gelir. Bunlar çalışma anında devereye sokulup çıkarılabilen <a href="dso.html">paylaşımlaı nesneler (DSO'lar)</a> olarak derlenebilir.
+   Ayrıca, istediğiniz modülleri derleme sırasında
+   <code>--enable-<var>module</var>=static</code> seçeneğini kullanarak
+   durağan olarak derleyebilirsiniz. Ek modüller <code>--enable-
+   <var>modül</var></code> seçenekleri kullanılarak etkinleştirilir.
+   Buradaki <code><var>modül</var></code>, önünden <code>mod_</code> dizgesi
+   kaldırılmış ve içindeki altçizgi imleri tire imleri ile değiştirilmiş
+   modül ismidir. Temel modülleri de benzer şekilde
    <code>--disable-<var>modül</var></code> seçenekleriyle iptal
    edebilirsiniz. <code class="program"><a href="./programs/configure.html">configure</a></code> betiği mevcut olmayan
    modüller için sizi uyarmayıp, seçeneği yok saymakla yetineceğinden, bu
@@ -246,15 +249,15 @@
    izlenim edinmeniz için aşağıda tipik bir örneğe yer verilmiştir. Bu
    örnekte, Apache’nin <code>/sw/pkg/apache</code> önekiyle başlayan
    dizinlere kurulması, belli bir derleyici ve derleyici seçenekleriyle
-   derlenmesi ve <code class="module"><a href="./mod/mod_rewrite.html">mod_rewrite</a></code> ve
-   <code class="module"><a href="./mod/mod_speling.html">mod_speling</a></code> modüllerinin de DSO mekanizması üzerinden
+   derlenmesi ve <code class="module"><a href="./mod/mod_ldap.html">mod_ldap</a></code> ve
+   <code class="module"><a href="./mod/mod_lua.html">mod_lua</a></code>modüllerinin de DSO mekanizması üzerinden
    daha sonra yüklenmek üzere derlenmesi istenmektedir:</p>
 
   <div class="example"><p><code>
    $ CC="pgcc" CFLAGS="-O2" \<br />
    ./configure --prefix=/sw/pkg/apache \<br />
-    --enable-rewrite=shared \<br />
-    --enable-speling=shared
+    --enable-ldap=shared \<br />
+    --enable-lua=shared
   </code></p></div>
 
   <p><code class="program"><a href="./programs/configure.html">configure</a></code> betiği başlatıldığında sisteminizde
@@ -330,7 +333,7 @@
   <p>Sürüm yükseltme işleminin ilk adımı, sitenizi etkileyen değişiklikleri
    öğrenmek için dağıtım duyurusunu ve kaynak paketindeki
    <code>CHANGES</code> dosyasını okumaktır. Ana sürümlerden yükseltme
-   yapıyorsanız (1.3’ten 2.0’a veya 2.0’dan 2.2’ye gibi), derleme anı ve
+   yapıyorsanız (2.0’ten 2.2’ye veya 2.2’daen 2.3’e gibi), derleme anı ve
    çalışma anı yapılandırmalarındaki ana farklılıklar elle ayarlamalar
    yapmanızı gerektirecektir. Ayrıca, tüm modüllerin de modül API’sindeki
    değişikliklere uyum sağlaması için yükseltilmesi gerekecektir.</p>
@@ -376,6 +379,27 @@
   <div class="example"><p><code>
   $ ./config.nice --prefix=/home/dnm/apache --with-port=90
   </code></p></div>
+</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="thirdp" id="thirdp">Üçüncü parti paketler</a></h2>
+
+  <p>Üçüncü partilerin çoğunun, Apache HTTP Sunucusunun belli bir platforma
+   kurulumu için paketlenmiş kendi dağıtımları vardır. Çeşitli Linux
+   dağıtımları, üçüncü parti Windows paketleri, Mac OS X, Solaris ve daha
+   pek çokları bunlar arasında sayılabilir.r</p>
+
+  <p>Yazılım lisansımız bu çeşit yeniden dağıtımlara izin verdiği gibi
+   bunları cesaretlendirir de. Ancak, sunucunun kurulum ve yapılandırmasının
+   belgelerimizde belittiğimizden farklı olması gibi bir durum ortaya
+   çıkabilir. Ne yazık ki, bu durum yakın zamanda değişecekmiş gibi
+   görünmüyor.</p>
+
+  <p>Bu <a href="http://wiki.apache.org/httpd/DistrosDefaultLayout">üçüncü parti
+   dağıtımlarla ilgili bir açıklamaya</a> HTTP
+   Sunucu wikisinde yer verilmiş olup bunların şu anki durumunu
+   yansıtmaktadır. Ancak, yine de, dağıtımınızın belli platformlarla ilgili
+   paket yönetimi ve kurulum işlemleri hakkında bilgi sahibi olmanız
+   gerekmektir.</p>
 </div></div>
 <div class="bottomlang">
 <p><span>Mevcut Diller: </span><a href="./de/install.html" hreflang="de" rel="alternate" title="Deutsch">&nbsp;de&nbsp;</a> |

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/install.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/install.xml.meta?rev=1214099&r1=1214098&r2=1214099&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/install.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/install.xml.meta Wed Dec 14 08:14:29 2011
@@ -13,6 +13,6 @@
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/invoking.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/invoking.html.tr.utf8?rev=1214099&r1=1214098&r2=1214099&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/invoking.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/invoking.html.tr.utf8 [utf-8] Wed Dec 14 08:14:29 2011
@@ -26,7 +26,6 @@
 <a href="./ko/invoking.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="./tr/invoking.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 
   <p>Apache normal olarak, Windows NT, 2000 ve XP'de bir hizmet olarak,
    Windows 9x ve ME’de ise bir konsol uygulaması olarak çalışır. Ayrıntılı
@@ -104,7 +103,7 @@
     sunucusunun zaten çalışmakta oluşu.</li>
   </ul>
 
-  <p>Bu ve diğer sorun çözme talimatları için Apache <a href="faq/">SSS</a>’sini inceleyiniz.</p>
+  <p>Bu ve diğer sorun çözme talimatları için Apache <a href="http://wiki.apache.org/httpd/FAQ">SSS</a>’sini inceleyiniz.</p>
 </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
 <div class="section">
 <h2><a name="boot" id="boot">Sistem Açılışında Başlatma</a></h2>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/invoking.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/invoking.xml.meta?rev=1214099&r1=1214098&r2=1214099&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/invoking.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/invoking.xml.meta Wed Dec 14 08:14:29 2011
@@ -13,6 +13,6 @@
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/directives.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/directives.html.tr.utf8?rev=1214099&r1=1214098&r2=1214099&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/directives.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/directives.html.tr.utf8 [utf-8] Wed Dec 14 08:14:29 2011
@@ -553,6 +553,7 @@
 <li><a href="mod_ssl.html#sslrequiressl">SSLRequireSSL</a></li>
 <li><a href="mod_ssl.html#sslsessioncache">SSLSessionCache</a></li>
 <li><a href="mod_ssl.html#sslsessioncachetimeout">SSLSessionCacheTimeout</a></li>
+<li><a href="mod_ssl.html#sslsessionticketkeyfile">SSLSessionTicketKeyFile</a></li>
 <li><a href="mod_ssl.html#sslstaplingcache">SSLStaplingCache</a></li>
 <li><a href="mod_ssl.html#sslstaplingerrorcachetimeout">SSLStaplingErrorCacheTimeout</a></li>
 <li><a href="mod_ssl.html#sslstaplingfaketrylater">SSLStaplingFakeTryLater</a></li>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/index.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/index.html.tr.utf8?rev=1214099&r1=1214098&r2=1214099&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/index.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/index.html.tr.utf8 [utf-8] Wed Dec 14 08:14:29 2011
@@ -182,8 +182,8 @@ from Clients' networks in a proxy contex
 <dt><a href="mod_proxy_scgi.html">mod_proxy_scgi</a></dt><dd>SCGI gateway module for <code class="module"><a href="../mod/mod_proxy.html">mod_proxy</a></code></dd>
 <dt><a href="mod_ratelimit.html" id="R" name="R">mod_ratelimit</a></dt><dd>Bandwidth Rate Limiting for Clients</dd>
 <dt><a href="mod_reflector.html">mod_reflector</a></dt><dd>Reflect a request body as a response via the output filter stack.</dd>
-<dt><a href="mod_remoteip.html">mod_remoteip</a></dt><dd>Replaces the original peer IP address for the connection
-with the client IP address list presented by a proxies or a load balancer
+<dt><a href="mod_remoteip.html">mod_remoteip</a></dt><dd>Replaces the original client IP address for the connection
+with the useragent IP address list presented by a proxies or a load balancer
 via the request headers.
 </dd>
 <dt><a href="mod_reqtimeout.html">mod_reqtimeout</a></dt><dd>Set timeout and minimum data rate for receiving requests
@@ -201,6 +201,10 @@ URLs on the fly</dd>
 <dt><a href="mod_slotmem_shm.html">mod_slotmem_shm</a></dt><dd>Slot-based shared memory provider.</dd>
 <dt><a href="mod_so.html">mod_so</a></dt><dd>Modüllerin ve çalıştırılabilir kodun sunucunun başlatılması veya
 yeniden başlatılması sırasında yüklenmesini sağlar.</dd>
+<dt><a href="mod_socache_dbm.html">mod_socache_dbm</a></dt><dd>DBM based shared object cache provider.</dd>
+<dt><a href="mod_socache_dc.html">mod_socache_dc</a></dt><dd>Distcache based shared object cache provider.</dd>
+<dt><a href="mod_socache_memcache.html">mod_socache_memcache</a></dt><dd>Memcache based shared object cache provider.</dd>
+<dt><a href="mod_socache_shmcb.html">mod_socache_shmcb</a></dt><dd>shmcb based shared object cache provider.</dd>
 <dt><a href="mod_speling.html">mod_speling</a></dt><dd>Attempts to correct mistaken URLs by ignoring
 capitalization, or attempting to correct various minor
 misspellings.</dd>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8?rev=1214099&r1=1214098&r2=1214099&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8 [utf-8] Wed Dec 14 08:14:29 2011
@@ -702,7 +702,7 @@ URL’ye yönlendirir.</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_alias.html#redirecttemp">RedirectTemp <var>URL-yolu</var> <var>URL</var></a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">İstemciyi, geçici bir yönlendirme isteği döndürerek farklı bir
 URL’ye yönlendirir.</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_reflector.html#reflectorheader">ReflectorHeader <var>inputheader</var> <var>[outputheader]</var></a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Reflect an input header to the output headers</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_remoteip.html#remoteipheader">RemoteIPHeader <var>header-field</var></a></td><td></td><td>sk</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Declare the header field which should be parsed for client IP addresses</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mod_remoteip.html#remoteipheader">RemoteIPHeader <var>header-field</var></a></td><td></td><td>sk</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Declare the header field which should be parsed for useragent IP addresses</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_remoteip.html#remoteipinternalproxy">RemoteIPInternalProxy <var>proxy-ip</var>|<var>proxy-ip/subnet</var>|<var>hostname</var> ...</a></td><td></td><td>sk</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Declare client intranet IP addresses trusted to present the RemoteIPHeader value</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_remoteip.html#remoteipinternalproxylist">RemoteIPInternalProxyList <var>filename</var></a></td><td></td><td>sk</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Declare client intranet IP addresses trusted to present the RemoteIPHeader value</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_remoteip.html#remoteipproxiesheader">RemoteIPProxiesHeader <var>HeaderFieldName</var></a></td><td></td><td>sk</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Declare the header field which will record all intermediate IP addresses</td></tr>
@@ -917,80 +917,81 @@ HTTP request</td></tr>
 Cache</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_ssl.html#sslsessioncachetimeout">SSLSessionCacheTimeout <em>seconds</em></a></td><td> 300 </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Number of seconds before an SSL session expires
 in the Session Cache</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_ssl.html#sslstaplingcache">SSLStaplingCache <em>type</em></a></td><td></td><td>s</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Configures the OCSP stapling cache</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_ssl.html#sslstaplingerrorcachetimeout">SSLStaplingErrorCacheTimeout <em>seconds</em></a></td><td> 600 </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Number of seconds before expiring invalid responses in the OCSP stapling cache</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_ssl.html#sslstaplingfaketrylater">SSLStaplingFakeTryLater on|off</a></td><td> on </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Synthesize "tryLater" responses for failed OCSP stapling queries</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_ssl.html#sslstaplingforceurl">SSLStaplingForceURL <em>uri</em></a></td><td></td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Override the OCSP responder URI specified in the certificate's AIA extension</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_ssl.html#sslstaplingrespondertimeout">SSLStaplingResponderTimeout <em>seconds</em></a></td><td> 10 </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Timeout for OCSP stapling queries</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_ssl.html#sslstaplingresponsemaxage">SSLStaplingResponseMaxAge <em>seconds</em></a></td><td> -1 </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Maximum allowable age for OCSP stapling responses</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_ssl.html#sslstaplingresponsetimeskew">SSLStaplingResponseTimeSkew <em>seconds</em></a></td><td> 300 </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Maximum allowable time skew for OCSP stapling response validation</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_ssl.html#sslstaplingreturnrespondererrors">SSLStaplingReturnResponderErrors on|off</a></td><td> on </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Pass stapling related OCSP errors on to client</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_ssl.html#sslstaplingstandardcachetimeout">SSLStaplingStandardCacheTimeout <em>seconds</em></a></td><td> 3600 </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Number of seconds before expiring responses in the OCSP stapling cache</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_ssl.html#sslstrictsnivhostcheck">SSLStrictSNIVHostCheck on|off</a></td><td> off </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Whether to allow non-SNI clients to access a name-based virtual
+<tr><td><a href="mod_ssl.html#sslsessionticketkeyfile">SSLSessionTicketKeyFile <em>file-path</em></a></td><td></td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Persistent encryption/decryption key for TLS session tickets</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mod_ssl.html#sslstaplingcache">SSLStaplingCache <em>type</em></a></td><td></td><td>s</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Configures the OCSP stapling cache</td></tr>
+<tr><td><a href="mod_ssl.html#sslstaplingerrorcachetimeout">SSLStaplingErrorCacheTimeout <em>seconds</em></a></td><td> 600 </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Number of seconds before expiring invalid responses in the OCSP stapling cache</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mod_ssl.html#sslstaplingfaketrylater">SSLStaplingFakeTryLater on|off</a></td><td> on </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Synthesize "tryLater" responses for failed OCSP stapling queries</td></tr>
+<tr><td><a href="mod_ssl.html#sslstaplingforceurl">SSLStaplingForceURL <em>uri</em></a></td><td></td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Override the OCSP responder URI specified in the certificate's AIA extension</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mod_ssl.html#sslstaplingrespondertimeout">SSLStaplingResponderTimeout <em>seconds</em></a></td><td> 10 </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Timeout for OCSP stapling queries</td></tr>
+<tr><td><a href="mod_ssl.html#sslstaplingresponsemaxage">SSLStaplingResponseMaxAge <em>seconds</em></a></td><td> -1 </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Maximum allowable age for OCSP stapling responses</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mod_ssl.html#sslstaplingresponsetimeskew">SSLStaplingResponseTimeSkew <em>seconds</em></a></td><td> 300 </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Maximum allowable time skew for OCSP stapling response validation</td></tr>
+<tr><td><a href="mod_ssl.html#sslstaplingreturnrespondererrors">SSLStaplingReturnResponderErrors on|off</a></td><td> on </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Pass stapling related OCSP errors on to client</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mod_ssl.html#sslstaplingstandardcachetimeout">SSLStaplingStandardCacheTimeout <em>seconds</em></a></td><td> 3600 </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Number of seconds before expiring responses in the OCSP stapling cache</td></tr>
+<tr><td><a href="mod_ssl.html#sslstrictsnivhostcheck">SSLStrictSNIVHostCheck on|off</a></td><td> off </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Whether to allow non-SNI clients to access a name-based virtual
 host.
 </td></tr>
-<tr><td><a href="mod_ssl.html#sslusername">SSLUserName <em>varname</em></a></td><td></td><td>sdh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Variable name to determine user name</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_ssl.html#sslusestapling">SSLUseStapling on|off</a></td><td> off </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Enable stapling of OCSP responses in the TLS handshake</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_ssl.html#sslverifyclient">SSLVerifyClient <em>level</em></a></td><td> none </td><td>skdh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Type of Client Certificate verification</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_ssl.html#sslverifydepth">SSLVerifyDepth <em>number</em></a></td><td> 1 </td><td>skdh</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Maximum depth of CA Certificates in Client
+<tr class="odd"><td><a href="mod_ssl.html#sslusername">SSLUserName <em>varname</em></a></td><td></td><td>sdh</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Variable name to determine user name</td></tr>
+<tr><td><a href="mod_ssl.html#sslusestapling">SSLUseStapling on|off</a></td><td> off </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Enable stapling of OCSP responses in the TLS handshake</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mod_ssl.html#sslverifyclient">SSLVerifyClient <em>level</em></a></td><td> none </td><td>skdh</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Type of Client Certificate verification</td></tr>
+<tr><td><a href="mod_ssl.html#sslverifydepth">SSLVerifyDepth <em>number</em></a></td><td> 1 </td><td>skdh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Maximum depth of CA Certificates in Client
 Certificate verification</td></tr>
-<tr><td><a href="mpm_common.html#startservers">StartServers <var>sayı</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Sunucunun başlatılması sırasında oluşturulan çocuk süreçlerin
+<tr class="odd"><td><a href="mpm_common.html#startservers">StartServers <var>sayı</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Sunucunun başlatılması sırasında oluşturulan çocuk süreçlerin
  sayısını belirler.</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mpm_common.html#startthreads">StartThreads <var>sayı</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Sunucunun başlatılması sırasında oluşturulan evrelerin sayısını
+<tr><td><a href="mpm_common.html#startthreads">StartThreads <var>sayı</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Sunucunun başlatılması sırasında oluşturulan evrelerin sayısını
  belirler.</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_substitute.html#substitute">Substitute <var>s/pattern/substitution/[infq]</var></a></td><td></td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Pattern to filter the response content</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_unixd.html#suexec">Suexec On|Off</a></td><td></td><td>s</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Enable or disable the suEXEC feature</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_suexec.html#suexecusergroup">SuexecUserGroup <em>Kullanıcı Grup</em></a></td><td></td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">CGI betiklerini çalıştıracak kullanıcı ve grup belirtilir.
+<tr class="odd"><td><a href="mod_substitute.html#substitute">Substitute <var>s/pattern/substitution/[infq]</var></a></td><td></td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Pattern to filter the response content</td></tr>
+<tr><td><a href="mod_unixd.html#suexec">Suexec On|Off</a></td><td></td><td>s</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Enable or disable the suEXEC feature</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mod_suexec.html#suexecusergroup">SuexecUserGroup <em>Kullanıcı Grup</em></a></td><td></td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">CGI betiklerini çalıştıracak kullanıcı ve grup belirtilir.
 </td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mpm_common.html#threadlimit" id="T" name="T">ThreadLimit <var>sayı</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Çocuk süreç başına ayarlanabilir evre sayısının üst sınırını
+<tr><td><a href="mpm_common.html#threadlimit" id="T" name="T">ThreadLimit <var>sayı</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Çocuk süreç başına ayarlanabilir evre sayısının üst sınırını
  belirler.</td></tr>
-<tr><td><a href="mpm_common.html#threadsperchild">ThreadsPerChild <var>sayı</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Her çocuk süreç tarafından oluşturulan evrelerin sayısını
+<tr class="odd"><td><a href="mpm_common.html#threadsperchild">ThreadsPerChild <var>sayı</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Her çocuk süreç tarafından oluşturulan evrelerin sayısını
  belirler.</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mpm_common.html#threadstacksize">ThreadStackSize <var>boyut</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">İstemci bağlantılarını elde eden evreler tarafından kullanılan
+<tr><td><a href="mpm_common.html#threadstacksize">ThreadStackSize <var>boyut</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">İstemci bağlantılarını elde eden evreler tarafından kullanılan
  yığıtın bayt cinsinden uzunluğunu belirler.</td></tr>
-<tr><td><a href="core.html#timeout">TimeOut <var>saniye</var></a></td><td> 60 </td><td>sk</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Bir istek için başarısız olmadan önce belirli olayların
+<tr class="odd"><td><a href="core.html#timeout">TimeOut <var>saniye</var></a></td><td> 60 </td><td>sk</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Bir istek için başarısız olmadan önce belirli olayların
 gerçekleşmesi için sunucunun geçmesini bekleyeceği süre.</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="core.html#traceenable">TraceEnable <var>[on|off|extended]</var></a></td><td> on </td><td>s</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4"><code>TRACE</code> isteklerinde davranış şeklini belirler
+<tr><td><a href="core.html#traceenable">TraceEnable <var>[on|off|extended]</var></a></td><td> on </td><td>s</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4"><code>TRACE</code> isteklerinde davranış şeklini belirler
 </td></tr>
-<tr><td><a href="mod_log_config.html#transferlog">TransferLog <var>dosya</var>|<var>borulu-süreç</var>
-[<var>takma-ad</var>]</a></td><td></td><td>sk</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Bir günlük dosyasının yerini belirtir.</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_mime.html#typesconfig">TypesConfig <var>file-path</var></a></td><td> conf/mime.types </td><td>s</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">The location of the <code>mime.types</code> file</td></tr>
-<tr><td><a href="core.html#undefine" id="U" name="U">UnDefine <var>parameter-name</var></a></td><td></td><td>s</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Undefine the existence of a variable</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_env.html#unsetenv">UnsetEnv <var>ortam-değişkeni</var> [<var>ortam-değişkeni</var>]
-...</a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Ortamdaki değişkenleri tanımsız hale getirir.</td></tr>
-<tr><td><a href="core.html#usecanonicalname">UseCanonicalName On|Off|DNS</a></td><td> Off </td><td>skd</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Sunucunun kendi adını ve portunu nasıl belirleyeceğini ayarlar
+<tr class="odd"><td><a href="mod_log_config.html#transferlog">TransferLog <var>dosya</var>|<var>borulu-süreç</var>
+[<var>takma-ad</var>]</a></td><td></td><td>sk</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Bir günlük dosyasının yerini belirtir.</td></tr>
+<tr><td><a href="mod_mime.html#typesconfig">TypesConfig <var>file-path</var></a></td><td> conf/mime.types </td><td>s</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">The location of the <code>mime.types</code> file</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="core.html#undefine" id="U" name="U">UnDefine <var>parameter-name</var></a></td><td></td><td>s</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Undefine the existence of a variable</td></tr>
+<tr><td><a href="mod_env.html#unsetenv">UnsetEnv <var>ortam-değişkeni</var> [<var>ortam-değişkeni</var>]
+...</a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Ortamdaki değişkenleri tanımsız hale getirir.</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="core.html#usecanonicalname">UseCanonicalName On|Off|DNS</a></td><td> Off </td><td>skd</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Sunucunun kendi adını ve portunu nasıl belirleyeceğini ayarlar
 </td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="core.html#usecanonicalphysicalport">UseCanonicalPhysicalPort On|Off</a></td><td> Off </td><td>skd</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Sunucunun kendi adını ve portunu nasıl belirleyeceğini ayarlar
+<tr><td><a href="core.html#usecanonicalphysicalport">UseCanonicalPhysicalPort On|Off</a></td><td> Off </td><td>skd</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Sunucunun kendi adını ve portunu nasıl belirleyeceğini ayarlar
 </td></tr>
-<tr><td><a href="mod_unixd.html#user">User <var>unix-kullanıcısı</var></a></td><td> #-1 </td><td>s</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">İsteklere yanıt verecek sunucunun ait olacağı kullanıcıyı
+<tr class="odd"><td><a href="mod_unixd.html#user">User <var>unix-kullanıcısı</var></a></td><td> #-1 </td><td>s</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">İsteklere yanıt verecek sunucunun ait olacağı kullanıcıyı
  belirler.</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_userdir.html#userdir">UserDir <em>dizin</em> [<em>dizin</em>] ...</a></td><td></td><td>sk</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Kullanıcıya özel dizinlerin yeri</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_privileges.html#vhostcgimode" id="V" name="V">VHostCGIMode On|Off|Secure</a></td><td> On </td><td>k</td><td>D</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Determines whether the virtualhost can run
+<tr><td><a href="mod_userdir.html#userdir">UserDir <em>dizin</em> [<em>dizin</em>] ...</a></td><td></td><td>sk</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Kullanıcıya özel dizinlerin yeri</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mod_privileges.html#vhostcgimode" id="V" name="V">VHostCGIMode On|Off|Secure</a></td><td> On </td><td>k</td><td>D</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Determines whether the virtualhost can run
 subprocesses, and the privileges available to subprocesses.</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_privileges.html#vhostcgiprivs">VHostPrivs [+-]?<var>privilege-name</var> [[+-]?privilege-name] ...</a></td><td></td><td>k</td><td>D</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Assign arbitrary privileges to subprocesses created
+<tr><td><a href="mod_privileges.html#vhostcgiprivs">VHostPrivs [+-]?<var>privilege-name</var> [[+-]?privilege-name] ...</a></td><td></td><td>k</td><td>D</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Assign arbitrary privileges to subprocesses created
 by a virtual host.</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_privileges.html#vhostgroup">VHostGroup <var>unix-groupid</var></a></td><td></td><td>k</td><td>D</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Sets the Group ID under which a virtual host runs.</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_privileges.html#vhostprivs">VHostPrivs [+-]?<var>privilege-name</var> [[+-]?privilege-name] ...</a></td><td></td><td>k</td><td>D</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Assign arbitrary privileges to a virtual host.</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_privileges.html#vhostsecure">VHostSecure On|Off</a></td><td> On </td><td>k</td><td>D</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Determines whether the server runs with enhanced security
+<tr class="odd"><td><a href="mod_privileges.html#vhostgroup">VHostGroup <var>unix-groupid</var></a></td><td></td><td>k</td><td>D</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Sets the Group ID under which a virtual host runs.</td></tr>
+<tr><td><a href="mod_privileges.html#vhostprivs">VHostPrivs [+-]?<var>privilege-name</var> [[+-]?privilege-name] ...</a></td><td></td><td>k</td><td>D</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Assign arbitrary privileges to a virtual host.</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mod_privileges.html#vhostsecure">VHostSecure On|Off</a></td><td> On </td><td>k</td><td>D</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Determines whether the server runs with enhanced security
 for the virtualhost.</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_privileges.html#vhostuser">VHostUser <var>unix-userid</var></a></td><td></td><td>k</td><td>D</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Sets the User ID under which a virtual host runs.</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_vhost_alias.html#virtualdocumentroot">VirtualDocumentRoot <em>hesaplanan-dizin</em>|none</a></td><td> none </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Bir sanal konağın belge kök dizinini devingen olarak yapılandırır.
+<tr><td><a href="mod_privileges.html#vhostuser">VHostUser <var>unix-userid</var></a></td><td></td><td>k</td><td>D</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Sets the User ID under which a virtual host runs.</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mod_vhost_alias.html#virtualdocumentroot">VirtualDocumentRoot <em>hesaplanan-dizin</em>|none</a></td><td> none </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Bir sanal konağın belge kök dizinini devingen olarak yapılandırır.
 </td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_vhost_alias.html#virtualdocumentrootip">VirtualDocumentRootIP <em>hesaplanan-dizin</em>|none</a></td><td> none </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Bir sanal konağın belge kök dizinini devingen olarak yapılandırır.
+<tr><td><a href="mod_vhost_alias.html#virtualdocumentrootip">VirtualDocumentRootIP <em>hesaplanan-dizin</em>|none</a></td><td> none </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Bir sanal konağın belge kök dizinini devingen olarak yapılandırır.
 </td></tr>
-<tr><td><a href="core.html#virtualhost">&lt;VirtualHost
+<tr class="odd"><td><a href="core.html#virtualhost">&lt;VirtualHost
   <var>adres</var>[:<var>port</var>] [<var>adres</var>[:<var>port</var>]]
-  ...&gt; ... &lt;/VirtualHost&gt;</a></td><td></td><td>s</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Sadece belli bir konak ismine ve porta uygulanacak yönergeleri barındırır.</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_vhost_alias.html#virtualscriptalias">VirtualScriptAlias <em>hesaplanan-dizin</em>|none</a></td><td> none </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Bir sanal konağın CGI dizinini devingen olarak yapılandırır.
+  ...&gt; ... &lt;/VirtualHost&gt;</a></td><td></td><td>s</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Sadece belli bir konak ismine ve porta uygulanacak yönergeleri barındırır.</td></tr>
+<tr><td><a href="mod_vhost_alias.html#virtualscriptalias">VirtualScriptAlias <em>hesaplanan-dizin</em>|none</a></td><td> none </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Bir sanal konağın CGI dizinini devingen olarak yapılandırır.
 </td></tr>
-<tr><td><a href="mod_vhost_alias.html#virtualscriptaliasip">VirtualScriptAliasIP <em>hesaplanan-dizin</em>|none</a></td><td> none </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Bir sanal konağın CGI dizinini devingen olarak yapılandırır.
+<tr class="odd"><td><a href="mod_vhost_alias.html#virtualscriptaliasip">VirtualScriptAliasIP <em>hesaplanan-dizin</em>|none</a></td><td> none </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Bir sanal konağın CGI dizinini devingen olarak yapılandırır.
 </td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_include.html#xbithack" id="X" name="X">XBitHack on|off|full</a></td><td> off </td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Parse SSI directives in files with the execute bit
+<tr><td><a href="mod_include.html#xbithack" id="X" name="X">XBitHack on|off|full</a></td><td> off </td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Parse SSI directives in files with the execute bit
 set</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_xml2enc.html#xml2encalias">xml2EncAlias <var>charset alias [alias ...]</var></a></td><td></td><td>s</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Recognise Aliases for encoding values</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_xml2enc.html#xml2encdefault">xml2EncDefault <var>name</var></a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Sets a default encoding to assume when absolutely no information
+<tr class="odd"><td><a href="mod_xml2enc.html#xml2encalias">xml2EncAlias <var>charset alias [alias ...]</var></a></td><td></td><td>s</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Recognise Aliases for encoding values</td></tr>
+<tr><td><a href="mod_xml2enc.html#xml2encdefault">xml2EncDefault <var>name</var></a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Sets a default encoding to assume when absolutely no information
 can be <a href="#sniffing">automatically detected</a></td></tr>
-<tr><td><a href="mod_xml2enc.html#xml2startparse">xml2StartParse <var>element [element ...]</var></a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Advise the parser to skip leading junk.</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mod_xml2enc.html#xml2startparse">xml2StartParse <var>element [element ...]</var></a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Advise the parser to skip leading junk.</td></tr>
 </table></div>
 <div class="bottomlang">
 <p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../de/mod/quickreference.html" hreflang="de" rel="alternate" title="Deutsch">&nbsp;de&nbsp;</a> |

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/new_features_2_0.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/new_features_2_0.html.tr.utf8?rev=1214099&r1=1214098&r2=1214099&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/new_features_2_0.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/new_features_2_0.html.tr.utf8 [utf-8] Wed Dec 14 08:14:29 2011
@@ -5,7 +5,7 @@
        This file is generated from xml source: DO NOT EDIT
     XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
    -->
-<title>Apache 2.0’da Yeni olan Özellikler - Apache HTTP Sunucusu</title>
+<title>Apache HTTP Sunucusu 2.0’da Yeni olan Özellikler - Apache HTTP Sunucusu</title>
 <link href="./style/css/manual.css" rel="stylesheet" media="all" type="text/css" title="Main stylesheet" />
 <link href="./style/css/manual-loose-100pc.css" rel="alternate stylesheet" media="all" type="text/css" title="No Sidebar - Default font size" />
 <link href="./style/css/manual-print.css" rel="stylesheet" media="print" type="text/css" />
@@ -16,7 +16,7 @@
 <img alt="" src="./images/feather.gif" /></div>
 <div class="up"><a href="./"><img title="&lt;-" alt="&lt;-" src="./images/left.gif" /></a></div>
 <div id="path">
-<a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP Sunucusu</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Belgeleme</a> &gt; <a href="./">Sürüm 2.5</a></div><div id="page-content"><div id="preamble"><h1>Apache 2.0’da Yeni olan Özellikler</h1>
+<a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP Sunucusu</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Belgeleme</a> &gt; <a href="./">Sürüm 2.5</a></div><div id="page-content"><div id="preamble"><h1>Apache HTTP Sunucusu 2.0’da Yeni olan Özellikler</h1>
 <div class="toplang">
 <p><span>Mevcut Diller: </span><a href="./de/new_features_2_0.html" hreflang="de" rel="alternate" title="Deutsch">&nbsp;de&nbsp;</a> |
 <a href="./en/new_features_2_0.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
@@ -27,7 +27,6 @@
 <a href="./ru/new_features_2_0.html" hreflang="ru" rel="alternate" title="Russian">&nbsp;ru&nbsp;</a> |
 <a href="./tr/new_features_2_0.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 
  <p>Bu belgede Apache HTTP Sunucusunun 1.3 ve 2.0 sürümleri arasındaki
   başlıca değişikliklerin bazılarına değinilmiştir.</p>
@@ -43,7 +42,7 @@
   <dl>
    <dt>Unix Evreleri</dt>
 
-   <dd>POSIX evreleri desteği olan Unix sistemlerinde Apache, çok evreli
+   <dd>POSIX evreleri desteği olan Unix sistemlerinde Apache httpd, çok evreli
     kipte çok süreçlilik şeklinde melez bir yapıda çalışır. Bu bir çok
     bakımdan ölçeklenebilirliği arttırsa da bütün yapılandırmalarda
     sağlanamaz.</dd>
@@ -52,18 +51,18 @@
 
    <dd>Yeni kaynak paketi derleme sistemi <code>autoconf</code> ve
     <code>libtool</code>’a dayalı olarak sıfırdan, yeni baştan yazıldı.
-    Böylece Apache’nin paket yapılandırma sistemi diğer paketlerinkiyle
+    Böylece Apache httpd’nin paket yapılandırma sistemi diğer paketlerinkiyle
     benzerlik kazanmış oldu.</dd>
 
    <dt>Çok Sayıda Protokol Desteği</dt>
 
-   <dd>Apache artık çok sayıda protokol ile hizmet sunacak bir alt yapıya
-    sahiptir. Örneğin, <code class="module"><a href="./mod/mod_echo.html">mod_echo</a></code> modülü bu amaçla
-    yazılmıştır.</dd>
+   <dd>Apache HTTP Sunucusu artık çok sayıda protokol ile hizmet sunacak bir
+    alt yapıya sahiptir. Örneğin, <code class="module"><a href="./mod/mod_echo.html">mod_echo</a></code> modülü bu
+    amaçla yazılmıştır.</dd>
 
    <dt>Unix dışı platformalara daha iyi destek</dt>
 
-   <dd>Apache 2.0 sürümleri, BeOS, OS/2, Windows gibi Unix olmayan
+   <dd>Apache HTTP Sunucusu 2.0 sürümleri, BeOS, OS/2, Windows gibi Unix olmayan
     platformlarda daha hızlı ve daha kararlı çalışacak duruma
     getirilmiştir. Genelde iyi geliştirilmemiş olan dolayısıyla istenen
     başarımı sağlayamayan POSIX taklit katmanlarının kullanımından
@@ -72,28 +71,28 @@
     bu platformlar artık kendi doğal programlama arayüzleriyle
     gerçeklenir olmuştur.</dd>
 
-   <dt>Yeni Apache Programlama Arayüzü</dt>
+   <dt>Yeni Apache httpd Programlama Arayüzü</dt>
 
    <dd>Modüller için kullanılan programlama arayüzü 2.0 sürümüyle önemli
     değişikliklere uğramıştır. 1.3 sürümünde görülen modüllerle ilgili
     sıralama/öncelik sorunlarının çoğu giderilmiştir. 2.0 sürümü bu
     işlemleri daha bir özdevimli yapar olmuştur; daha fazla esneklik
     sağlamak için artık kancalı modül sıralaması kullanılabilmektedir.
-    Ayrıca, arayüze, Apache sunucu çekirdeğini yamamaya gerek kalmadan
+    Ayrıca, arayüze, Apache HTTP Sunucususu çekirdeğini yamamaya gerek kalmadan
     modüllerle sunucu yeteneklerinin arttırılabilmesini sağlayan yeni
     çağrılar eklenmiştir.</dd>
 
    <dt>IPv6 Desteği</dt>
 
    <dd>IPv6’nın Apache Taşınabilirlik Arayüzü kütüphanesi tarafından
-    desteklendiği sistemlerde Apache öntanımlı olarak IPv6 soketlerini
+    desteklendiği sistemlerde Apache httpd öntanımlı olarak IPv6 soketlerini
     dinler. Bundan başka, <code class="directive"><a href="./mod/mpm_common.html#listen">Listen</a></code>, <code class="directive"><a href="./mod/core.html#namevirtualhost">NameVirtualHost</a></code> ve <code class="directive"><a href="./mod/core.html#virtualhost">VirtualHost</a></code> yönergelerinin IPv6 sayısal adres
     dizgelerini desteklemesi sağlanmıştır.<br />Örnek: <code>Listen
     [2001:db8::1]:8080</code></dd>
 
    <dt>Süzme</dt>
 
-   <dd>Apache modülleri, artık, sunucuya teslim edilen veya sunucudan
+   <dd>Apache httpd modülleri, artık, sunucuya teslim edilen veya sunucudan
     teslim alınan içerik akımları üzerinde süzgeç gibi davranacak şekilde
     yazılabilmektedir. Bu sayede, örneğin CGI betiklerinin çıktılarının
     <code class="module"><a href="./mod/mod_include.html">mod_include</a></code> modülünün <code>INCLUDES</code> süzgeci
@@ -120,7 +119,7 @@
 
    <dt>Doğal Windows NT Unicode Desteği</dt>
 
-   <dd>Apache 2.0, Windows NT üzerinde artık tüm dosya sistemi
+   <dd>Apache httpd 2.0, Windows NT üzerinde artık tüm dosya sistemi
     kodlamalarında utf-8 kullanmaktadır. Bu destek, Windows 2000 ve
     Windows XP dahil tüm Windows NT temelli sistemlere çok dillilik
     desteğini sağlamak üzere mevcut Unicode dosya sistemine doğrudan
@@ -130,7 +129,7 @@
 
    <dt>Düzenli İfade Kütüphanesi Güncellemesi</dt>
 
-   <dd>Apache 2.0’da <a href="http://www.pcre.org/">Perl uyumlu düzenli
+   <dd>Apache httpd 2.0’da <a href="http://www.pcre.org/">Perl uyumlu düzenli
     ifade kütüphanesi</a> bulunur. Tüm düzenli ifadelerde artık çok daha
     güçlü olan Perl 5 sözdizimi kullanılmaktadır.</dd>
 
@@ -143,25 +142,25 @@
   <dl>
    <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_ssl.html">mod_ssl</a></code></dt>
 
-   <dd>Apache 2.0’da yeni olan bu modül, OpenSSL tarafından sağlanan
+   <dd>Apache httpd 2.0’da yeni olan bu modül, OpenSSL tarafından sağlanan
     SSL/TLS şifreleme protokollerine bir arayüzdür.</dd>
 
    <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_dav.html">mod_dav</a></code></dt>
 
-   <dd>Apache 2.0’da yeni olan bu modül, site içeriğinin destek ve bakımı
+   <dd>Apache httpd 2.0’da yeni olan bu modül, site içeriğinin destek ve bakımı
     için HTTP dağıtık yazım ve sürüm yönetimi (DAV - Distributed
     Authoring and Versioning) belirtimini gerçekler.</dd>
 
    <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_deflate.html">mod_deflate</a></code></dt>
 
-   <dd>Apache 2.0’da yeni olan bu modül sayesinde ağ band genişliğinden
+   <dd>Apache httpd 2.0’da yeni olan bu modül sayesinde ağ band genişliğinden
     daha verimli yararlanabilmek için içeriğin sıkıştırılarak
     gönderilmesini talep eden tarayıcıların desteklenmesi mümkün
     olmuştur.</dd>
 
    <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_auth_ldap.html">mod_auth_ldap</a></code></dt>
 
-   <dd>Apache 2.0.41’de yeni olan bu modül, HTTP temel kimlik
+   <dd>Apache httpd 2.0.41’de yeni olan bu modül, HTTP temel kimlik
     doğrulamasında kullanılan delillerin saklanması için LDAP
     veritabanının kullanılabilmesini mümkün kılar. Kardeş modülü olan
     <code class="module"><a href="./mod/mod_ldap.html">mod_ldap</a></code> ise bağlantı havuzlaması ve sonuçların
@@ -174,18 +173,18 @@
 
    <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_charset_lite.html">mod_charset_lite</a></code></dt>
 
-   <dd>Apache 2.0’da yeni olan bu deneysel modül, karakter kümesi
+   <dd>Apache httpd 2.0’da yeni olan bu deneysel modül, karakter kümesi
     dönüşümleri veya kaydı için destek sağlar.</dd>
 
    <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_file_cache.html">mod_file_cache</a></code></dt>
 
-   <dd>Apache 2.0’da yeni olan bu modül, Apache 1.3’teki
+   <dd>Apache httpd 2.0’da yeni olan bu modül, Apache HHP Sunucusu 1.3’teki
     <code>mod_mmap_static</code> modülünün işlevselliğini içermenin
     yanında buna önbellekleme yetenekleri de ekler.</dd>
 
    <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_headers.html">mod_headers</a></code></dt>
 
-   <dd>Bu modül Apache 2.0’da daha esnek hale getirilmiştir. Artık
+   <dd>Bu modül Apache httpd 2.0’da daha esnek hale getirilmiştir. Artık
     <code class="module"><a href="./mod/mod_proxy.html">mod_proxy</a></code> tarafından kullanılan istek başlıkları
     değiştirilebilmekte ve bunlar yanıt başlıklarına şartlı olarak
     atanabilmektedir.</dd>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/new_features_2_0.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/new_features_2_0.xml.meta?rev=1214099&r1=1214098&r2=1214099&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/new_features_2_0.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/new_features_2_0.xml.meta Wed Dec 14 08:14:29 2011
@@ -14,6 +14,6 @@
   <variant outdated="yes">ko</variant>
   <variant outdated="yes">pt-br</variant>
   <variant outdated="yes">ru</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/new_features_2_2.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/new_features_2_2.html.tr.utf8?rev=1214099&r1=1214098&r2=1214099&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/new_features_2_2.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/new_features_2_2.html.tr.utf8 [utf-8] Wed Dec 14 08:14:29 2011
@@ -5,7 +5,7 @@
        This file is generated from xml source: DO NOT EDIT
     XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
    -->
-<title>Apache 2.2’de Yeni olan Özellikler - Apache HTTP Sunucusu</title>
+<title>Apache HTTP Sunucusu 2.2’de Yeni olan Özellikler - Apache HTTP Sunucusu</title>
 <link href="./style/css/manual.css" rel="stylesheet" media="all" type="text/css" title="Main stylesheet" />
 <link href="./style/css/manual-loose-100pc.css" rel="alternate stylesheet" media="all" type="text/css" title="No Sidebar - Default font size" />
 <link href="./style/css/manual-print.css" rel="stylesheet" media="print" type="text/css" />
@@ -16,7 +16,7 @@
 <img alt="" src="./images/feather.gif" /></div>
 <div class="up"><a href="./"><img title="&lt;-" alt="&lt;-" src="./images/left.gif" /></a></div>
 <div id="path">
-<a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP Sunucusu</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Belgeleme</a> &gt; <a href="./">Sürüm 2.5</a></div><div id="page-content"><div id="preamble"><h1>Apache 2.2’de Yeni olan Özellikler</h1>
+<a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP Sunucusu</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Belgeleme</a> &gt; <a href="./">Sürüm 2.5</a></div><div id="page-content"><div id="preamble"><h1>Apache HTTP Sunucusu 2.2’de Yeni olan Özellikler</h1>
 <div class="toplang">
 <p><span>Mevcut Diller: </span><a href="./en/new_features_2_2.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="./fr/new_features_2_2.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
@@ -24,7 +24,6 @@
 <a href="./pt-br/new_features_2_2.html" hreflang="pt-br" rel="alternate" title="Português (Brasil)">&nbsp;pt-br&nbsp;</a> |
 <a href="./tr/new_features_2_2.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 
  <p>Bu belgede Apache HTTP Sunucusunun 2.0 ve 2.2 sürümleri arasındaki
   başlıca farklara değinilmiştir. 1.3 sürümüne göre yeni özellikler için <a href="new_features_2_0.html">Apache 2.0’da Yeni olan Özellikler</a>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/new_features_2_2.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/new_features_2_2.xml.meta?rev=1214099&r1=1214098&r2=1214099&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/new_features_2_2.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/new_features_2_2.xml.meta Wed Dec 14 08:14:29 2011
@@ -11,6 +11,6 @@
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
   <variant outdated="yes">pt-br</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/new_features_2_4.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/new_features_2_4.html?rev=1214099&r1=1214098&r2=1214099&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/new_features_2_4.html (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/new_features_2_4.html Wed Dec 14 08:14:29 2011
@@ -7,3 +7,7 @@ Content-type: text/html; charset=ISO-885
 URI: new_features_2_4.html.fr
 Content-Language: fr
 Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
+
+URI: new_features_2_4.html.tr.utf8
+Content-Language: tr
+Content-type: text/html; charset=UTF-8Mime
View raw message