httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From rbo...@apache.org
Subject svn commit: r1180732 - in /httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod: core.html.tr.utf8 mod_proxy.html.fr mod_rewrite.html.en quickreference.html.tr.utf8
Date Sun, 09 Oct 2011 22:27:11 GMT
Author: rbowen
Date: Sun Oct 9 22:27:11 2011
New Revision: 1180732

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1180732&view=rev
Log:
Rebuild various transformations

Modified:
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_proxy.html.fr
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_rewrite.html.en
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8?rev=1180732&r1=1180731&r2=1180732&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8 [utf-8] Sun Oct 9 22:27:11
2011
@@ -543,12 +543,12 @@ kullanımı önerilmemektedir.</td></tr>
 
    <div class="note"><h3>Seçeneklerin örtük iptali</h3>
    <p>.htaccess dosyalarında kullanılabilecek seçenekler bu yönergeyle
-				sınırlanabileceği gibi miras alınmış bir seçenek olarak, bağıntısız
-				sözdizimi kullanılarak iptal edilebilen herhangi bir seçenek de
-				<code class="directive"><a href="#options">Options</a></code>
yönergesi ile dolaylı
-				olarak iptal edilmiş olacaktır. Başka bir deyişle, bu mekanizma
-				evvelce etkisiz kılınmış bir seçeneğin etkin kılınmasını
-				sağlamayacaktır.
+    sınırlanabileceği gibi miras alınmış bir seçenek olarak, bağıntısız
+    sözdizimi kullanılarak iptal edilebilen herhangi bir seçenek de
+    <code class="directive"><a href="#options">Options</a></code>
yönergesi ile dolaylı
+    olarak iptal edilmiş olacaktır. Başka bir deyişle, bu mekanizma
+    evvelce etkisiz kılınmış bir seçeneğin etkin kılınmasını
+    sağlamayacaktır.
    </p></div>
    </dd>
   </dl>
@@ -585,8 +585,15 @@ kullanımı önerilmemektedir.</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Çekirdek</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>core</td></tr>
 </table>
-  <p>Bu yönerge bir dizin için yetki alanı ismi belirler. Bu alan istemciye bildirilerek
kullanıcının hangi kullanıcı ismini ve parolasını kullanacağını bilmesi sağlanır.
<code class="directive">AuthName</code> tek bir argüman alır. Bu bakımdan eğer
alan ismi boşluk karakterleri içeriyorsa ismin tırnak içine alınması gerekir. Çalışması
için <code class="directive"><a href="../mod/mod_authn_file.html#authuserfile">AuthUserFile</a></code>
ve
-  <code class="directive"><a href="../mod/mod_authz_groupfile.html#authgroupfile">AuthGroupFile</a></code>
gibi yönergelerden başka <code class="directive"><a href="#authtype">AuthType</a></code>
ve <code class="directive"><a href="#require">Require</a></code> yönergelerinin
kendine eşlik etmesini gerektirir.</p>
+  <p>Bu yönerge bir dizin için yetki alanı ismi belirler. Bu alan istemciye
+   bildirilerek kullanıcının hangi kullanıcı ismini ve parolasını
+   kullanacağını bilmesi sağlanır. <code class="directive">AuthName</code>
tek bir
+   argüman alır. Bu bakımdan eğer alan ismi boşluk karakterleri içeriyorsa
+   ismin tırnak içine alınması gerekir. Çalışması için <code class="directive"><a
href="../mod/mod_authn_file.html#authuserfile">AuthUserFile</a></code> ve
+   <code class="directive"><a href="../mod/mod_authz_groupfile.html#authgroupfile">AuthGroupFile</a></code>
gibi
+   yönergelerden başka <code class="directive"><a href="#authtype">AuthType</a></code>
ve
+   <code class="directive"><a href="#require">Require</a></code>
yönergelerinin kendine
+   eşlik etmesini gerektirir.</p>
 
  <p>Örnek:</p>
 
@@ -594,11 +601,13 @@ kullanımı önerilmemektedir.</td></tr>
   AuthName "Top Secret"
  </code></p></div>
 
-  <p><code>AuthName</code> için belirtilen dizge çoğu tarayıcı tarafından
parola diyaloğunda gösterilir.</p>
+  <p><code>AuthName</code> için belirtilen dizge çoğu tarayıcı tarafından
+   parola diyaloğunda gösterilir.</p>
 
 <h3>Ayrıca bakınız:</h3>
 <ul>
-<li><a href="../howto/auth.html">Kimlik Doğrulama, Yetkilendirme ve Erişim
Denetimi</a></li>
+<li><a href="../howto/auth.html">Kimlik Doğrulama, Yetkilendirme ve
+ Erişim Denetimi</a></li>
 </ul>
 </div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif"
/></a></div>
@@ -611,9 +620,16 @@ kullanımı önerilmemektedir.</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Çekirdek</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>core</td></tr>
 </table>
-  <p>Bu yönerge bir dizin için kullanıcı kimlik doğrulaması türünü belirler.
Olası kimlik doğrulama türleri <code>Basic</code> (<code class="module"><a
href="../mod/mod_auth_basic.html">mod_auth_basic</a></code> modülüyle sağlanır)
ve <code>Digest</code>’tir (<code class="module"><a href="../mod/mod_auth_digest.html">mod_auth_digest</a></code>
modülüyle sağlanır).</p>
-
-  <p>Kimlik doğrulamasının gerçekleşmesi için <code class="directive"><a
href="#authname">AuthName</a></code> ve <code class="directive"><a
href="#require">Require</a></code> yönergelerini de kullanmalısınız. Bunlara
ek olarak sunucunun <code class="module"><a href="../mod/mod_authn_file.html">mod_authn_file</a></code>
gibi bir kimlik doğrulayıcı modülüne ve <code class="module"><a href="../mod/mod_authz_user.html">mod_authz_user</a></code>
gibi bir yetkilendirme modülüne ihtiyacı vardır.</p>
+  <p>Bu yönerge bir dizin için kullanıcı kimlik doğrulaması türünü belirler.
+   Olası kimlik doğrulama türleri <code>Basic</code>
+   (<code class="module"><a href="../mod/mod_auth_basic.html">mod_auth_basic</a></code>
modülüyle sağlanır) ve
+   <code>Digest</code>’tir (<code class="module"><a href="../mod/mod_auth_digest.html">mod_auth_digest</a></code>
modülüyle
+   sağlanır).</p>
+
+  <p>Kimlik doğrulamasının gerçekleşmesi için <code class="directive"><a
href="#authname">AuthName</a></code> ve <code class="directive"><a
href="#require">Require</a></code> yönergelerini de kullanmalısınız.
+   Bunlara ek olarak sunucunun <code class="module"><a href="../mod/mod_authn_file.html">mod_authn_file</a></code>
gibi bir
+   kimlik doğrulayıcı modülüne ve <code class="module"><a href="../mod/mod_authz_user.html">mod_authz_user</a></code>
gibi bir
+   yetkilendirme modülüne ihtiyacı vardır.</p>
 
 <h3>Ayrıca bakınız:</h3>
 <ul>
@@ -744,8 +760,8 @@ kullanımı önerilmemektedir.</td></tr>
    dizinin tam yolu olabileceği gibi Unix kabuk tarzı bir dosya ismi
    eşleştirme kalıbı da olabilir. Kalıp dizgesinde, <code>?</code> herhangi
    bir tek karakterle, <code>*</code> herhangi bir karakter dizisiyle
-   eşleşir. Ayrıca <code>[]</code> karakter aralıkları da kullanılabilir.
‘/’
-   karakteri ile hiçbir kalıp karakteri eşleşmez, bu bakımdan
+   eşleşir. Ayrıca <code>[]</code> karakter aralıkları da kullanılabilir.
+   ‘/’ karakteri ile hiçbir kalıp karakteri eşleşmez, bu bakımdan
    <code>&lt;Directory /*/public_html&gt;</code> ile
    <code>/home/user/public_html</code> değil, ama <code>&lt;Directory
    /home/*/public_html&gt;</code> eşleşecektir. Örnek:</p>
@@ -2319,33 +2335,35 @@ uygulanır.</td></tr>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif"
/></a></div>
 <div class="directive-section"><h2><a name="MaxRanges" id="MaxRanges">MaxRanges</a>
<a name="maxranges" id="maxranges">Yönergesi</a></h2>
 <table class="directive">
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Özkaynağın
tamamı döndürülmeden önce gönderilebilecek HTTP range başlıklarının azami miktarı</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Özkaynağın
tamamı döndürülmeden önce gönderilebilecek HTTP range
+ başlıklarının azami miktarı</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>MaxRanges
default | unlimited | none | <var>miktar</var></code></td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>MaxRanges
200</code></td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu
geneli, sanal konak, dizin</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Çekirdek</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>core</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Compatibility">Uyumluluk:</a></th><td>Apache
HTTP Sunucusunun 2.2.21 ve sonraki sürümlerinde kullanılabilir.</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Compatibility">Uyumluluk:</a></th><td>Apache
HTTP Sunucusunun 2.2.21 ve sonraki sürümlerinde
+ kullanılabilir.</td></tr>
 </table>
   <p><code class="directive">MaxRanges</code> yönergesi, sunucunu istemciye
-			gönderebileceği HTTP <code>range</code> başlıklarının sayısını
-			sınırlamak için kullanılır. Eğer izin verilenden daha fazla
-			<code>range </code> başlığı istenirse fazlalık yerine özkaynağın
-			tamamı gönderilir.</p>
+   gönderebileceği HTTP <code>range</code> başlıklarının sayısını
+   sınırlamak için kullanılır. Eğer izin verilenden daha fazla
+   <code>range </code> başlığı istenirse fazlalık yerine özkaynağın
+   tamamı gönderilir.</p>
 
   <dl>
    <dt><strong>default</strong></dt>
    <dd>Sayı derleme sırasında 200 olarak belirlenmiştir.</dd>
 
    <dt><strong>none</strong></dt>
-			<dd><code>Range</code> başlıkları yoksayılır.</dd>
+   <dd><code>Range</code> başlıkları yoksayılır.</dd>
 
    <dt><strong>unlimited</strong></dt>
    <dd>Sunucunun gönerebileceği başlık sayısı sınırlanmaz.</dd>
 
    <dt><var>miktar</var></dt>
    <dd>Sunucunun gönderebileceği azami HTTP <code>range</code> başlık
-			 sayısını gösteren bir pozitif tamsayı.</dd>
+    sayısını gösteren bir pozitif tamsayı.</dd>
   </dl>
 
 </div>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_proxy.html.fr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_proxy.html.fr?rev=1180732&r1=1180731&r2=1180732&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_proxy.html.fr (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_proxy.html.fr Sun Oct 9 22:27:11 2011
@@ -1451,6 +1451,16 @@ d'Apache</td></tr>
   plus flexible, reportez-vous à la directive <code class="directive"><a href="../mod/mod_rewrite.html#rewriterule">RewriteRule</a></code>
avec le drapeau
   <code>[P]</code>.</p>
 
+  <div class="warning">
+   <h3>Avertissement à propos de la sécurité</h3>
+   <p>Lors de la construction de l'URL cible de la règle, il convient
+   de prendre en compte l'impact en matière de sécurité qu'aura le
+   fait de permettre au client d'influencer le jeu d'URLs pour
+   lesquelles votre serveur agira en tant que mandataire.
+   Assurez-vous que la partie protocole://nom-serveur de l'URL soit
+   fixe, ou ne permette pas au client de l'influencer induement.</p>
+  </div>
+
 </div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif"
/></a></div>
 <div class="directive-section"><h2><a name="ProxyPassReverse" id="ProxyPassReverse">ProxyPassReverse</a>
<a name="proxypassreverse" id="proxypassreverse">Directive</a></h2>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_rewrite.html.en
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_rewrite.html.en?rev=1180732&r1=1180731&r2=1180732&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_rewrite.html.en (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_rewrite.html.en Sun Oct 9 22:27:11 2011
@@ -1158,7 +1158,7 @@ and automatically <em>added</em> after a
 slash or protocol name) substitution encounters the end of a rule set. 
 See the <code class="directive"><a href="#rewritebase">RewriteBase</a></code>

 directive for more information regarding what prefix will be added back to 
-relative substutions.</li>
+relative substitions.</li>
 
 <li> If you wish to match against the full URL-path in a per-directory 
 (htaccess) RewriteRule, use the <code>%{REQUEST_URI}</code> variable in
@@ -1268,15 +1268,17 @@ cannot use <code>$N</code> in the substi
    <code>RewriteMap</code> directive and are explained there.
    These three types of variables are expanded in the order above.</p>
 
-   <p>As already mentioned, all rewrite rules are
-   applied to the <em>Substitution</em> (in the order in which 
-   they are defined
-   in the config file). The URL is <strong>completely
+   <p>Rewrite rules are a applied to the results of previous rewrite
+   rules, in the order in which they are defined in the config file.
+   The URL is <strong>completely
    replaced</strong> by the <em>Substitution</em> and the
    rewriting process continues until all rules have been applied,
    or it is explicitly terminated by a
-   <code><strong>L</strong></code> flag.</p>
-
+   <a href="../rewrite/flags.html#flag_l"><code><strong>L</strong></code>
flag</a>,
+   or other flag which implies immediate termination, such as
+   <code><strong>END</strong></code> or
+   <code><strong>F</strong></code>.</p>
+ 
   <div class="note"><h3>Modifying the Query String</h3>
    <p>By default, the query string is passed through unchanged. You
    can, however, create URLs in the substitution string containing

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8?rev=1180732&r1=1180731&r2=1180732&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8 [utf-8] Sun Oct
 9 22:27:11 2011
@@ -471,7 +471,8 @@ uygulanır.</td></tr>
 <tr><td><a href="core.html#maxkeepaliverequests">MaxKeepAliveRequests <var>sayı</var></a></td><td>
100 </td><td>sk</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr"
colspan="4">Bir kalıcı bağlantıda izin verilen istek sayısı</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mpm_common.html#maxmemfree">MaxMemFree <var>kB-sayısı</var></a></td><td>
0 </td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td
class="descr" colspan="4"><code>free()</code> çağrılmaksızın ana bellek
ayırıcının
  ayırmasına izin verilen azami bellek miktarını belirler.</td></tr>
-<tr><td><a href="core.html#maxranges">MaxRanges default | unlimited | none
| <var>miktar</var></a></td><td> 200 </td><td>skd</td><td>Ç</td></tr><tr><td
class="descr" colspan="4">Özkaynağın tamamı döndürülmeden önce gönderilebilecek
HTTP range başlıklarının azami miktarı</td></tr>
+<tr><td><a href="core.html#maxranges">MaxRanges default | unlimited | none
| <var>miktar</var></a></td><td> 200 </td><td>skd</td><td>Ç</td></tr><tr><td
class="descr" colspan="4">Özkaynağın tamamı döndürülmeden önce gönderilebilecek
HTTP range
+ başlıklarının azami miktarı</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mpm_common.html#maxrequestsperchild">MaxRequestsPerChild
<var>sayı</var></a></td><td> 10000 </td><td>s</td><td>M</td></tr><tr
class="odd"><td class="descr" colspan="4">Tek bir çocuk sürecin ömrü boyunca
işleme sokabileceği istek
  sayısını sınırlamakta kullanılır.</td></tr>
 <tr><td><a href="beos.html#maxrequestsperthread">MaxRequestsPerThread <var>number</var></a></td><td>
0 </td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td class="descr"
colspan="4">Limit on the number of requests that an individual threadMime
View raw message