httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r1180539 - /httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.tr
Date Sun, 09 Oct 2011 03:28:22 GMT
Author: nilgun
Date: Sun Oct 9 03:28:22 2011
New Revision: 1180539

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1180539&view=rev
Log:
fixed whitespaces

Modified:
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.tr

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.tr?rev=1180539&r1=1180538&r2=1180539&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.tr [utf-8] Sun Oct 9 03:28:22 2011
@@ -479,12 +479,12 @@ kullanımı önerilmemektedir.</compatib
 
    <note><title>Seçeneklerin örtük iptali</title>
    <p>.htaccess dosyalarında kullanılabilecek seçenekler bu yönergeyle
-				sınırlanabileceği gibi miras alınmış bir seçenek olarak, bağıntısız
-				sözdizimi kullanılarak iptal edilebilen herhangi bir seçenek de
-				<directive module="core">Options</directive> yönergesi ile dolaylı
-				olarak iptal edilmiş olacaktır. Başka bir deyişle, bu mekanizma
-				evvelce etkisiz kılınmış bir seçeneğin etkin kılınmasını
-				sağlamayacaktır.
+    sınırlanabileceği gibi miras alınmış bir seçenek olarak, bağıntısız
+    sözdizimi kullanılarak iptal edilebilen herhangi bir seçenek de
+    <directive module="core">Options</directive> yönergesi ile dolaylı
+    olarak iptal edilmiş olacaktır. Başka bir deyişle, bu mekanizma
+    evvelce etkisiz kılınmış bir seçeneğin etkin kılınmasını
+    sağlamayacaktır.
    </p></note>
    </dd>
   </dl>
@@ -519,8 +519,16 @@ kullanımı önerilmemektedir.</compatib
 <override>AuthConfig</override>
 
 <usage>
-  <p>Bu yönerge bir dizin için yetki alanı ismi belirler. Bu alan istemciye bildirilerek
kullanıcının hangi kullanıcı ismini ve parolasını kullanacağını bilmesi sağlanır.
<directive>AuthName</directive> tek bir argüman alır. Bu bakımdan eğer alan
ismi boşluk karakterleri içeriyorsa ismin tırnak içine alınması gerekir. Çalışması
için <directive module="mod_authn_file">AuthUserFile</directive> ve
-  <directive module="mod_authz_groupfile">AuthGroupFile</directive> gibi yönergelerden
başka <directive module="core">AuthType</directive> ve <directive module="core">Require</directive>
yönergelerinin kendine eşlik etmesini gerektirir.</p>
+  <p>Bu yönerge bir dizin için yetki alanı ismi belirler. Bu alan istemciye
+   bildirilerek kullanıcının hangi kullanıcı ismini ve parolasını
+   kullanacağını bilmesi sağlanır. <directive>AuthName</directive> tek
bir
+   argüman alır. Bu bakımdan eğer alan ismi boşluk karakterleri içeriyorsa
+   ismin tırnak içine alınması gerekir. Çalışması için <directive
+   module="mod_authn_file">AuthUserFile</directive> ve
+   <directive module="mod_authz_groupfile">AuthGroupFile</directive> gibi
+   yönergelerden başka <directive module="core">AuthType</directive> ve
+   <directive module="core">Require</directive> yönergelerinin kendine
+   eşlik etmesini gerektirir.</p>
 
  <p>Örnek:</p>
 
@@ -528,10 +536,11 @@ kullanımı önerilmemektedir.</compatib
   AuthName "Top Secret"
  </example>
 
-  <p><code>AuthName</code> için belirtilen dizge çoğu tarayıcı tarafından
parola diyaloğunda gösterilir.</p>
+  <p><code>AuthName</code> için belirtilen dizge çoğu tarayıcı tarafından
+   parola diyaloğunda gösterilir.</p>
 </usage>
-<seealso><a
-  href="../howto/auth.html">Kimlik Doğrulama, Yetkilendirme ve Erişim Denetimi</a></seealso>
+<seealso><a href="../howto/auth.html">Kimlik Doğrulama, Yetkilendirme ve
+ Erişim Denetimi</a></seealso>
 </directivesynopsis>
 
 <directivesynopsis>
@@ -543,11 +552,18 @@ kullanımı önerilmemektedir.</compatib
 <override>AuthConfig</override>
 
 <usage>
-  <p>Bu yönerge bir dizin için kullanıcı kimlik doğrulaması türünü belirler.
Olası kimlik doğrulama türleri <code>Basic</code> (<module>mod_auth_basic</module>
modülüyle sağlanır) ve <code>Digest</code>’tir (<module>mod_auth_digest</module>
modülüyle sağlanır).</p>
+  <p>Bu yönerge bir dizin için kullanıcı kimlik doğrulaması türünü belirler.
+   Olası kimlik doğrulama türleri <code>Basic</code>
+   (<module>mod_auth_basic</module> modülüyle sağlanır) ve
+   <code>Digest</code>’tir (<module>mod_auth_digest</module>
modülüyle
+   sağlanır).</p>
 
   <p>Kimlik doğrulamasının gerçekleşmesi için <directive
-  module="core">AuthName</directive> ve <directive
-  module="core">Require</directive> yönergelerini de kullanmalısınız. Bunlara
ek olarak sunucunun <module>mod_authn_file</module> gibi bir kimlik doğrulayıcı
modülüne ve <module>mod_authz_user</module> gibi bir yetkilendirme modülüne
ihtiyacı vardır.</p>
+   module="core">AuthName</directive> ve <directive
+   module="core">Require</directive> yönergelerini de kullanmalısınız.
+   Bunlara ek olarak sunucunun <module>mod_authn_file</module> gibi bir
+   kimlik doğrulayıcı modülüne ve <module>mod_authz_user</module> gibi
bir
+   yetkilendirme modülüne ihtiyacı vardır.</p>
 </usage>
 
 <seealso><a href="../howto/auth.html">Kimlik Doğrulama, Yetkilendirme ve Erişim
Denetimi</a></seealso>
@@ -679,8 +695,8 @@ kullanımı önerilmemektedir.</compatib
    dizinin tam yolu olabileceği gibi Unix kabuk tarzı bir dosya ismi
    eşleştirme kalıbı da olabilir. Kalıp dizgesinde, <code>?</code> herhangi
    bir tek karakterle, <code>*</code> herhangi bir karakter dizisiyle
-   eşleşir. Ayrıca <code>[]</code> karakter aralıkları da kullanılabilir.
‘/’
-   karakteri ile hiçbir kalıp karakteri eşleşmez, bu bakımdan
+   eşleşir. Ayrıca <code>[]</code> karakter aralıkları da kullanılabilir.
+   ‘/’ karakteri ile hiçbir kalıp karakteri eşleşmez, bu bakımdan
    <code>&lt;Directory /*/public_html&gt;</code> ile
    <code>/home/user/public_html</code> değil, ama <code>&lt;Directory
    /home/*/public_html&gt;</code> eşleşecektir. Örnek:</p>
@@ -2280,36 +2296,38 @@ uygulanır.</description>
 </usage>
 </directivesynopsis>
 
- <directivesynopsis>
+<directivesynopsis>
 <name>MaxRanges</name>
-<description>Özkaynağın tamamı döndürülmeden önce gönderilebilecek HTTP range
başlıklarının azami miktarı</description>
+<description>Özkaynağın tamamı döndürülmeden önce gönderilebilecek HTTP range
+ başlıklarının azami miktarı</description>
 <syntax>MaxRanges default | unlimited | none | <var>miktar</var></syntax>
 <default>MaxRanges 200</default>
 <contextlist><context>server config</context><context>virtual host</context>
 <context>directory</context>
 </contextlist>
-<compatibility>Apache HTTP Sunucusunun 2.2.21 ve sonraki sürümlerinde kullanılabilir.</compatibility>
+<compatibility>Apache HTTP Sunucusunun 2.2.21 ve sonraki sürümlerinde
+ kullanılabilir.</compatibility>
 
 <usage>
   <p><directive>MaxRanges</directive> yönergesi, sunucunu istemciye
-			gönderebileceği HTTP <code>range</code> başlıklarının sayısını
-			sınırlamak için kullanılır. Eğer izin verilenden daha fazla
-			<code>range </code> başlığı istenirse fazlalık yerine özkaynağın
-			tamamı gönderilir.</p>
+   gönderebileceği HTTP <code>range</code> başlıklarının sayısını
+   sınırlamak için kullanılır. Eğer izin verilenden daha fazla
+   <code>range </code> başlığı istenirse fazlalık yerine özkaynağın
+   tamamı gönderilir.</p>
 
   <dl>
    <dt><strong>default</strong></dt>
    <dd>Sayı derleme sırasında 200 olarak belirlenmiştir.</dd>
 
    <dt><strong>none</strong></dt>
-			<dd><code>Range</code> başlıkları yoksayılır.</dd>
+   <dd><code>Range</code> başlıkları yoksayılır.</dd>
 
    <dt><strong>unlimited</strong></dt>
    <dd>Sunucunun gönerebileceği başlık sayısı sınırlanmaz.</dd>
 
    <dt><var>miktar</var></dt>
    <dd>Sunucunun gönderebileceği azami HTTP <code>range</code> başlık
-			 sayısını gösteren bir pozitif tamsayı.</dd>
+    sayısını gösteren bir pozitif tamsayı.</dd>
   </dl>
 </usage>
 </directivesynopsis>Mime
View raw message