httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r1180537 - in /httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod: core.html.tr.utf8 core.xml.meta mod_autoindex.html.tr.utf8 mod_autoindex.xml.ja mod_autoindex.xml.ko mod_autoindex.xml.meta mod_proxy.xml.ja quickreference.html.tr.utf8
Date Sun, 09 Oct 2011 03:10:37 GMT
Author: nilgun
Date: Sun Oct 9 03:10:37 2011
New Revision: 1180537

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1180537&view=rev
Log:
update transformations.

Modified:
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.xml.ja
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.xml.ko
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_proxy.xml.ja
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8?rev=1180537&r1=1180536&r2=1180537&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8 [utf-8] Sun Oct 9 03:10:37
2011
@@ -27,7 +27,6 @@
 <a href="../ja/mod/core.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a>
|
 <a href="../tr/mod/core.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce
sürüm geçerlidir.</div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Apache
HTTP Sunucusunda daima mevcut olan çekirdek
 özellikler</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Çekirdek</td></tr></table>
@@ -2320,16 +2319,36 @@ uygulanır.</td></tr>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif"
/></a></div>
 <div class="directive-section"><h2><a name="MaxRanges" id="MaxRanges">MaxRanges</a>
<a name="maxranges" id="maxranges">Yönergesi</a></h2>
 <table class="directive">
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Number
of ranges allowed before returning the complete
-resource </td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>MaxRanges
default | unlimited | none | <var>number-of-ranges</var></code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Özkaynağın
tamamı döndürülmeden önce gönderilebilecek HTTP range başlıklarının azami miktarı</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>MaxRanges
default | unlimited | none | <var>miktar</var></code></td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>MaxRanges
200</code></td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu
geneli, sanal konak, dizin</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Çekirdek</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>core</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Compatibility">Uyumluluk:</a></th><td>Available
in Apache HTTP Server 2.2.21 and later</td></tr>
-</table><p>Bu yönergenin belgesi henüz Türkçeye çevrilmedi.
-      Lütfen İngilizce sürümüne bakınız.</p></div>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Compatibility">Uyumluluk:</a></th><td>Apache
HTTP Sunucusunun 2.2.21 ve sonraki sürümlerinde kullanılabilir.</td></tr>
+</table>
+  <p><code class="directive">MaxRanges</code> yönergesi, sunucunu istemciye
+			gönderebileceği HTTP <code>range</code> başlıklarının sayısını
+			sınırlamak için kullanılır. Eğer izin verilenden daha fazla
+			<code>range </code> başlığı istenirse fazlalık yerine özkaynağın
+			tamamı gönderilir.</p>
+
+  <dl>
+   <dt><strong>default</strong></dt>
+   <dd>Sayı derleme sırasında 200 olarak belirlenmiştir.</dd>
+
+   <dt><strong>none</strong></dt>
+			<dd><code>Range</code> başlıkları yoksayılır.</dd>
+
+   <dt><strong>unlimited</strong></dt>
+   <dd>Sunucunun gönerebileceği başlık sayısı sınırlanmaz.</dd>
+
+   <dt><var>miktar</var></dt>
+   <dd>Sunucunun gönderebileceği azami HTTP <code>range</code> başlık
+			 sayısını gösteren bir pozitif tamsayı.</dd>
+  </dl>
+
+</div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif"
/></a></div>
 <div class="directive-section"><h2><a name="NameVirtualHost" id="NameVirtualHost">NameVirtualHost</a>
<a name="namevirtualhost" id="namevirtualhost">Yönergesi</a></h2>
 <table class="directive">

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.meta?rev=1180537&r1=1180536&r2=1180537&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.meta Sun Oct 9 03:10:37 2011
@@ -11,6 +11,6 @@
   <variant>en</variant>
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.html.tr.utf8?rev=1180537&r1=1180536&r2=1180537&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.html.tr.utf8 [utf-8] Sun Oct
 9 03:10:37 2011
@@ -27,7 +27,6 @@
 <a href="../ko/mod/mod_autoindex.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a>
|
 <a href="../tr/mod/mod_autoindex.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce
sürüm geçerlidir.</div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Unix
<code>ls</code> veya Win32 <code>dir</code> kabuk komutunun
 yaptığı gibi dizin içeriğini listeler.</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.xml.ja
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.xml.ja?rev=1180537&r1=1180536&r2=1180537&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.xml.ja [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.xml.ja [utf-8] Sun Oct 9 03:10:37
2011
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.ja.xsl"?>
-<!-- English Revision: 421100:1164898 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 421100:1179283 (outdated) -->
 
 <!--
 Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.xml.ko
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.xml.ko?rev=1180537&r1=1180536&r2=1180537&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.xml.ko [euc-kr] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.xml.ko [euc-kr] Sun Oct 9 03:10:37
2011
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="EUC-KR" ?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.ko.xsl"?>
-<!-- English Revision: 103423:1164898 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 103423:1179283 (outdated) -->
 
 <!--
 Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.xml.meta?rev=1180537&r1=1180536&r2=1180537&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.xml.meta Sun Oct 9 03:10:37
2011
@@ -11,6 +11,6 @@
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_proxy.xml.ja
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_proxy.xml.ja?rev=1180537&r1=1180536&r2=1180537&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_proxy.xml.ja [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_proxy.xml.ja [utf-8] Sun Oct 9 03:10:37
2011
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.ja.xsl"?>
-<!-- English Revision: 421100:1164897 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 421100:1179283 (outdated) -->
 
 <!--
 Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8?rev=1180537&r1=1180536&r2=1180537&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8 [utf-8] Sun Oct
 9 03:10:37 2011
@@ -471,8 +471,7 @@ uygulanır.</td></tr>
 <tr><td><a href="core.html#maxkeepaliverequests">MaxKeepAliveRequests <var>sayı</var></a></td><td>
100 </td><td>sk</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr"
colspan="4">Bir kalıcı bağlantıda izin verilen istek sayısı</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mpm_common.html#maxmemfree">MaxMemFree <var>kB-sayısı</var></a></td><td>
0 </td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td
class="descr" colspan="4"><code>free()</code> çağrılmaksızın ana bellek
ayırıcının
  ayırmasına izin verilen azami bellek miktarını belirler.</td></tr>
-<tr><td><a href="core.html#maxranges">MaxRanges default | unlimited | none
| <var>number-of-ranges</var></a></td><td> 200 </td><td>skd</td><td>Ç</td></tr><tr><td
class="descr" colspan="4">Number of ranges allowed before returning the complete
-resource </td></tr>
+<tr><td><a href="core.html#maxranges">MaxRanges default | unlimited | none
| <var>miktar</var></a></td><td> 200 </td><td>skd</td><td>Ç</td></tr><tr><td
class="descr" colspan="4">Özkaynağın tamamı döndürülmeden önce gönderilebilecek
HTTP range başlıklarının azami miktarı</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mpm_common.html#maxrequestsperchild">MaxRequestsPerChild
<var>sayı</var></a></td><td> 10000 </td><td>s</td><td>M</td></tr><tr
class="odd"><td class="descr" colspan="4">Tek bir çocuk sürecin ömrü boyunca
işleme sokabileceği istek
  sayısını sınırlamakta kullanılır.</td></tr>
 <tr><td><a href="beos.html#maxrequestsperthread">MaxRequestsPerThread <var>number</var></a></td><td>
0 </td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td class="descr"
colspan="4">Limit on the number of requests that an individual threadMime
View raw message