httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r1002048 [1/2] - in /httpd/httpd/branches/2.2.x/docs: man/ man/tr/ manual/ manual/mod/ manual/platform/ manual/programs/ manual/vhosts/
Date Tue, 28 Sep 2010 08:13:50 GMT
Author: nilgun
Date: Tue Sep 28 08:13:49 2010
New Revision: 1002048

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1002048&view=rev
Log:
update transformations.

Modified:
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/httpd.8
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/tr/httpd.8
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/logs.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/logs.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_authnz_ldap.html.en
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_log_config.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/quickreference.html.de
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/quickreference.html.en
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/quickreference.html.es
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/quickreference.html.ja.utf8
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/quickreference.html.ko.euc-kr
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/quickreference.html.ru.koi8-r
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/platform/windows.html.en
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/platform/windows.xml.ko
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/httpd.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/httpd.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/sections.html.fr
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/sections.html.ja.utf8
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/sections.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/sections.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/vhosts/examples.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/vhosts/examples.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/vhosts/mass.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/vhosts/mass.xml.meta

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/httpd.8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/httpd.8?rev=1002048&r1=1002047&r2=1002048&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/httpd.8 (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/httpd.8 Tue Sep 28 08:13:49 2010
@@ -19,7 +19,7 @@
 .el .ne 3
 .IP "\\$1" \\$2
 ..
-.TH "HTTPD" 8 "2007-08-01" "Apache HTTP Server" "httpd"
+.TH "HTTPD" 8 "2010-09-28" "Apache HTTP Server" "httpd"
 
 .SH NAME
 httpd \- Apache Hypertext Transfer Protocol Server
@@ -27,7 +27,7 @@ httpd \- Apache Hypertext Transfer Proto
 .SH "SYNOPSIS"
 
 .PP
-\fBhttpd\fR [ -\fBd\fR \fIserverroot\fR ] [ -\fBf\fR \fIconfig\fR ] [ -\fBC\fR \fIdirective\fR ] [ -\fBc\fR \fIdirective\fR ] [ -\fBD\fR \fIparameter\fR ] [ -\fBe\fR \fIlevel\fR ] [ -\fBE\fR \fIfile\fR ] [ \fB-k\fR start|restart|graceful|stop|graceful-stop ] [ -\fBR\fR \fIdirectory\fR ] [ -\fBh\fR ] [ -\fBl\fR ] [ -\fBL\fR ] [ -\fBS\fR ] [ -\fBt\fR ] [ -\fBv\fR ] [ -\fBV\fR ] [ -\fBX\fR ] [ -\fBM\fR ]
+\fBhttpd\fR [ -\fBd\fR \fIserverroot\fR ] [ -\fBf\fR \fIconfig\fR ] [ -\fBC\fR \fIdirective\fR ] [ -\fBc\fR \fIdirective\fR ] [ -\fBD\fR \fIparameter\fR ] [ -\fBe\fR \fIlevel\fR ] [ -\fBE\fR \fIfile\fR ] [ \fB-k\fR start|restart|graceful|stop|graceful-stop ] [ -\fBR\fR \fIdirectory\fR ] [ -\fBh\fR ] [ -\fBl\fR ] [ -\fBL\fR ] [ -\fBS\fR ] [ -\fBt\fR ] [ -\fBv\fR ] [ -\fBV\fR ] [ -\fBX\fR ] [ -\fBM\fR ] [ -\fBT\fR ]
 
 .PP
 On Windows systems, the following additional arguments are available:
@@ -91,6 +91,9 @@ Dump a list of loaded Static and Shared 
 -S
 Show the settings as parsed from the config file (currently only shows the virtualhost settings)\&. 
 .TP
+-T (Available in 2\&.2\&.17 and later)
+Skip document root check at startup/restart\&. 
+.TP
 -t
 Run syntax tests for configuration files only\&. The program immediately exits after these syntax parsing tests with either a return code of 0 (Syntax OK) or return code not equal to 0 (Syntax Error)\&. If -D \fIDUMP\fR_\fIVHOSTS \fRis also set, details of the virtual host configuration will be printed\&. If -D \fIDUMP\fR_\fIMODULES \fR is set, all loaded modules will be printed\&. 
 .TP

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/tr/httpd.8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/tr/httpd.8?rev=1002048&r1=1002047&r2=1002048&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/tr/httpd.8 (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/tr/httpd.8 Tue Sep 28 08:13:49 2010
@@ -19,7 +19,7 @@
 .el .ne 3
 .IP "\\$1" \\$2
 ..
-.TH "HTTPD" 8 "2009-02-16" "Apache HTTP Sunucusu" "httpd"
+.TH "HTTPD" 8 "2010-09-28" "Apache HTTP Sunucusu" "httpd"
 .nh
 .SH Ä°SÄ°M
 httpd \- Apache Hiper Metin Aktarım Protokolü Sunucusu
@@ -27,7 +27,7 @@ httpd \- Apache Hiper Metin Aktarım P
 .SH "KULLANIM"
 
 .PP
-\fBhttpd\fR [ -\fBd\fR \fIsunucu-kök-dizini\fR ] [ -\fBf\fR \fIyapılandırma-dosyası\fR ] [ -\fBC\fR \fIyönerge\fR ] [ -\fBc\fR \fIyönerge\fR ] [ -\fBD\fR \fIparametre\fR ] [ -\fBe\fR \fIseviye\fR ] [ -\fBE\fR \fIdosya\fR ] [ \fB-k\fR start | restart | graceful | stop | graceful-stop ] [ -\fBR\fR \fIdizin\fR ] [ -\fBh\fR ] [ -\fBl\fR ] [ -\fBL\fR ] [ -\fBS\fR ] [ -\fBt\fR ] [ -\fBv\fR ] [ -\fBV\fR ] [ -\fBX\fR ] [ -\fBM\fR ]
+\fBhttpd\fR [ -\fBd\fR \fIsunucu-kök-dizini\fR ] [ -\fBf\fR \fIyapılandırma-dosyası\fR ] [ -\fBC\fR \fIyönerge\fR ] [ -\fBc\fR \fIyönerge\fR ] [ -\fBD\fR \fIparametre\fR ] [ -\fBe\fR \fIseviye\fR ] [ -\fBE\fR \fIdosya\fR ] [ \fB-k\fR start | restart | graceful | stop | graceful-stop ] [ -\fBR\fR \fIdizin\fR ] [ -\fBh\fR ] [ -\fBl\fR ] [ -\fBL\fR ] [ -\fBS\fR ] [ -\fBt\fR ] [ -\fBv\fR ] [ -\fBV\fR ] [ -\fBX\fR ] [ -\fBM\fR ] [ -\fBT\fR ]
 
 .PP
 Windows sistemlerinde, ek olarak şunlar vardır:
@@ -91,6 +91,9 @@ Sunucu SHARED_CORE kullanılarak derle
 \fB-S\fR
 Yapılandırma dosyasından çözümlenmiş haliyle ayarları gösterir (şu an sadece sanal konak ayarları gösterilmektedir)\&. 
 .TP
+\fB-T\fR (2\&.2\&.17 ve sonrasında kullanılabilir\&.)
+Başlatma veya yeniden başlatma sırasında belge kök dizini sınamasını yapmadan geçer\&. 
+.TP
 \fB-t\fR
 Yapılandırma dosyasını sözdizimi hatalarına karşı denetler\&. Program sözdizimini denetledikten sonra sözdizimi geçerliyse 0 ile, değilse sıfırdan farklı bir değerle çıkar\&. \fB-D\fRDUMP_VHOSTS seçeneği ile birlikte kullanılmışsa ek olarak sanal konak ayrıntıları da basılır\&. \fB-D\fRDUMP_MODULES seçeneği ile ise ek olarak tüm modüller listelenir\&. 
 .TP

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/logs.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/logs.html.tr.utf8?rev=1002048&r1=1002047&r2=1002048&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/logs.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/logs.html.tr.utf8 [utf-8] Tue Sep 28 08:13:49 2010
@@ -459,7 +459,22 @@
   <p>Borulu günlükler de şarta bağlı günlükleme kadar güçlü olmakla beraber
    çevrimdışı ardıl işlemler gibi daha basit çözümler için
    kullanılmamalıdır.</p>
- </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
+
+  <p>Öntanımlı olarak borulu günlük süreci bir kabuk sayesinde yeniden
+   oluşur. (normalde <code>/bin/sh -c</code> ile). Kabuk üzerinden kabuk
+   çağrılarının özelliğinden dolayı borulu günlük programı çalışırken ve
+   yeniden başlatma sırasındaki sinyal yakalama sorunlarından dolayı ek
+   bir kabuk sürecinin başlatılmasi ihtimal dahilindedir.</p>
+
+  <p>Bir kabuk oluşturmaksızın borulu günlük sürecini yeniden oluşturmak
+   için "<code>|</code>" yerine "<code>||</code>" kullanın:</p>
+
+  <div class="example"><p><code>
+   # Kabuk kullanmadan "rotatelogs" kullanımı<br />
+   CustomLog "||/usr/local/apache/bin/rotatelogs
+   /var/log/access_log 86400" common
+  </code></p></div>
+  </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
 <div class="section">
 <h2><a name="virtualhost" id="virtualhost">Sanal Konaklar</a></h2>
   

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/logs.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/logs.xml.meta?rev=1002048&r1=1002047&r2=1002048&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/logs.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/logs.xml.meta Tue Sep 28 08:13:49 2010
@@ -10,6 +10,6 @@
   <variant>en</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8?rev=1002048&r1=1002047&r2=1002048&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8 [utf-8] Tue Sep 28 08:13:49 2010
@@ -26,7 +26,6 @@
 <a href="../ja/mod/core.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
 <a href="../tr/mod/core.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Apache HTTP Sunucusunda daima mevcut olan çekirdek
 özellikler</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Çekirdek</td></tr></table>
@@ -841,9 +840,10 @@ kullanımı önerilmemektedir.</td></tr>
 </table>
   <p><code class="directive">&lt;DirectoryMatch&gt;</code> and
   <code>&lt;/DirectoryMatch&gt;</code> yönergeleri <code class="directive"><a href="#directory">&lt;Directory&gt;</a></code> gibi sadece ismi
-   belirtilen dosya sistemi dizininde ve bunun altdizinlerinde uygulanacak
-   bir yönerge grubunu sarmalamakta kullanılır. Tek farkla argüman olarak
-   bir <a class="glossarylink" href="../glossary.html#regex" title="sözlüğe bakınız">düzenli ifade</a> alır. Örnek:</p>
+   belirtilen dosya sistemi dizininde ve bunun <em>altdizinlerinde</em>
+   uygulanacak bir yönerge grubunu sarmalamakta kullanılır. Tek farkla
+   argüman olarak bir <a class="glossarylink" href="../glossary.html#regex" title="sözlüğe bakınız">düzenli ifade</a> alır.
+   Örnek:</p>
 
   <div class="example"><p><code>
    &lt;DirectoryMatch "^/www/(.+/)?[0-9]{3}"&gt;
@@ -852,6 +852,11 @@ kullanımı önerilmemektedir.</td></tr>
   <p>yönergesi <code>/www/</code> içindeki üç rakamdan oluşan dizinlerle
    eşleşecektir.</p>
 
+  <div class="note"><h3>Satırsonu karakteri</h3>
+   <p>Satırsonu karakteri ($) bu yönerge ile eşleşemez.</p>
+  </div>
+
+
 <h3>Ayrıca bakınız:</h3>
 <ul>
 <li>Normal <code class="directive">&lt;Directory&gt;</code>
@@ -923,9 +928,9 @@ kullanımı önerilmemektedir.</td></tr>
   <ul>
   <li>Bazı çok işlemcili sistemlerde bellek eşleme
    <code class="program"><a href="../programs/httpd.html">httpd</a></code>’nin başarımını düşürebilmektedir.</li>
-  <li><code class="program"><a href="../programs/httpd.html">httpd</a></code> bellek eşlemli çalışırken bir dosyanın silinmesi veya
-   boyutunun küçültülmesi <code class="program"><a href="../programs/httpd.html">httpd</a></code>'nin parçalama arızası vererek
-   çökmesine yol açabilir.</li>
+  <li><code class="program"><a href="../programs/httpd.html">httpd</a></code> bellek eşlemli çalışırken bir dosyanın
+   silinmesi veya boyutunun küçültülmesi <code class="program"><a href="../programs/httpd.html">httpd</a></code>'nin
+   parçalama arızası vererek çökmesine yol açabilir.</li>
   </ul>
 
   <p>Bu tür sorunlardan dolayı zarar görülebilecek sunucu
@@ -1139,14 +1144,17 @@ kullanımı önerilmemektedir.</td></tr>
   ErrorLog /var/log/httpd/error_log
   </code></p></div>
 
-  <p><var>dosya-yolu</var> bir boru imi (|) ile başlatıldığı takdirde hata
-   iletilerinin hata günlüğünü işleme sokacak komuta borulanacağı
-   varsayılır.</p>
+  <p><var>dosya-yolu</var> bir boru imi "<code>|</code>" ile başlatıldığı
+   takdirde hata iletilerinin hata günlüğünü işleme sokacak komuta
+   borulanacağı varsayılır.</p>
 
   <div class="example"><h3>Örnek</h3><p><code>
   ErrorLog "|/usr/local/bin/httpd_errors"
   </code></p></div>
 
+  <p>Daha fazla bilgi edinmek için <a href="../logs.html#piped">borulu
+   günlükler</a> ile ilgili ek bilgilere bakınız.</p>
+
   <p>Dosya adı yerine <code>syslog</code> kullanılırsa, sistem desteklediği
    takdirde günlük kaydı syslogd(8) üzerinden yürütülür. Öntanımlı olarak
    <code>local7</code> syslog oluşumu kullanılır. Bunu
@@ -2261,10 +2269,12 @@ uygulanır.</td></tr>
   </code></p></div>
 
   <p>İsteklerin bütün arabirimlerden alınacağını belirtmek için değer olarak
-   <code>*</code> belirtebilirsiniz:</p>
+   <code>*:80</code> veya eğer çok sayıda portu dinliyorsanız ve belli bir
+   sanal konak kümesi üzerinden sunucunun hepsine yanıt vermesini
+   istiyorsanız <code>*</code> belirtebilirsiniz:</p>
 
   <div class="example"><p><code>
-   NameVirtualHost *
+   NameVirtualHost *:80
   </code></p></div>
 
   <div class="note"><h3><code class="directive">&lt;VirtualHost&gt;</code> yönergesinin
@@ -2754,12 +2764,14 @@ kullanılacak konak adları için başka
    ServerName sunucu.mesela.dom<br />
    ServerAlias sunucu sunucu2.mesela.dom sunucu2<br />
    ServerAlias *.mesela.dom<br />
+   UseCanonicalName Off<br />
    # ...<br />
    &lt;/VirtualHost&gt;
   </code></p></div>
 
 <h3>Ayrıca bakınız:</h3>
 <ul>
+<li><code class="directive"><a href="#usecanonicalname">UseCanonicalName</a></code></li>
 <li><a href="../vhosts/">Apache Sanal Konak Belgeleri</a></li>
 </ul>
 </div>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.meta?rev=1002048&r1=1002047&r2=1002048&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.meta Tue Sep 28 08:13:49 2010
@@ -10,6 +10,6 @@
   <variant outdated="yes">de</variant>
   <variant>en</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_authnz_ldap.html.en
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_authnz_ldap.html.en?rev=1002048&r1=1002047&r2=1002048&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_authnz_ldap.html.en (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_authnz_ldap.html.en Tue Sep 28 08:13:49 2010
@@ -659,9 +659,9 @@ Require group <em>mygroupfile</em>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="directive-section"><h2><a name="AuthLDAPBindAuthoritative" id="AuthLDAPBindAuthoritative">AuthLDAPBindAuthoritative</a> <a name="authldapbindauthoritative" id="authldapbindauthoritative">Directive</a></h2>
 <table class="directive">
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Description:</a></th><td>Determines if other authentication providers are used when a user can be mapped to a DN but the server cannot successfully bind with the users credentials.</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Description:</a></th><td>Determines if other authentication providers are used when a user can be mapped to a DN but the server cannot successfully bind with the user's credentials.</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Syntax:</a></th><td><code>AuthLDAPBindAuthoritative<em>off|on</em></code></td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Default:</a></th><td><code>AuthLDAPBindAuhtoritative on</code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Default:</a></th><td><code>AuthLDAPBindAuthoritative on</code></td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Context:</a></th><td>directory, .htaccess</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Override">Override:</a></th><td>AuthConfig</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Status:</a></th><td>Extension</td></tr>
@@ -673,11 +673,11 @@ Require group <em>mygroupfile</em>
   password cannot be verified with an LDAP bind. 
   If <code class="directive"><a href="#authldapbindauthoritative">AuthLDAPBindAuthoritative</a></code> 
   is set to <em>off</em>, other configured authentication modules will have 
-  a chance to validate the user if the LDAP bind (with the current users credentials) 
+  a chance to validate the user if the LDAP bind (with the current user's credentials) 
   fails for any reason.</p>
   <p> This allows users present in both LDAP and 
   <code class="directive"><a href="../mod/mod_authn_file.html#authuserfile">AuthUserFile</a></code> to authenticate
-  when the LDAP server is available but the users account is locked or password
+  when the LDAP server is available but the user's account is locked or password
   is otherwise unusable.</p>
 
 <h3>See also</h3>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.html.tr.utf8?rev=1002048&r1=1002047&r2=1002048&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.html.tr.utf8 [utf-8] Tue Sep 28 08:13:49 2010
@@ -26,7 +26,6 @@
 <a href="../ko/mod/mod_autoindex.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="../tr/mod/mod_autoindex.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Unix <code>ls</code> veya Win32 <code>dir</code> kabuk komutunun
 yaptığı gibi dizin içeriğini listeler.</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
@@ -598,13 +597,13 @@ belirler.</td></tr>
     olacaktır.</strong></dd>
 
    <dt><a name="indexoptions.htmltable" id="indexoptions.htmltable"><code>HTMLTable</code></a>
-       (<em>Deneysel, Apache 2.0.23 ve sonrası</em>)</dt>
+       (<em>Apache 2.0.23 ve sonrası</em>)</dt>
 
    <dd>Bu deneysel seçenek <a href="#indexoptions.fancyindexing"><code>FancyIndexing</code></a> seçeneği ile birlikte süslü listeleme
-    için basit bir tablo oluşturur. Fakat bu eski tarayıcıları yanıltır.
-    Bununla birlikte, Linux, WinNT gibi sağdan sola veya soldan sağa yazım
-    yönünün UTF-8 karakter koduna göre değiştiği platformlarda dosya
-    isimleri ve açıklamalar için bu özellikle gerekli olabilir.</dd>
+    için basit bir tablo oluşturur. UTF-8'in etkin kılndığı platformlarda
+    veya Linux, WinNT gibi sağdan sola veya soldan sağa yazım yönünün UTF-8
+    karakter koduna göre değiştiği platformlarda dosya isimleri ve
+    açıklamalar için bu seçenek gereklidir.</dd>
 
    <dt><a name="indexoptions.iconsarelinks" id="indexoptions.iconsarelinks"><code>IconsAreLinks</code></a></dt>
 

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.xml.meta?rev=1002048&r1=1002047&r2=1002048&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.xml.meta Tue Sep 28 08:13:49 2010
@@ -10,6 +10,6 @@
   <variant>en</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_log_config.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_log_config.html.tr.utf8?rev=1002048&r1=1002047&r2=1002048&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_log_config.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_log_config.html.tr.utf8 [utf-8] Tue Sep 28 08:13:49 2010
@@ -94,7 +94,7 @@
      '<code>0</code>' çıktılanır.</td></tr>
 <tr class="odd"><td><code>%{<var>Fesmekan</var>}C</code></td>
     <td>İstek içinde sunucuya gönderilen <var>Fesmekan</var> çerezinin
-     içeriği.</td></tr>
+     içeriği. Sadece 0. sürüm çerezler tam olarak desteklenir.</td></tr>
 <tr><td><code>%D</code></td>
     <td>Mikrosaniye cinsinden isteği sunmak için harcanan zaman.</td></tr>
 <tr class="odd"><td><code>%{<var>FALANCA</var>}e</code></td>
@@ -347,7 +347,8 @@ kullanılır.</td></tr>
    <dt><var>borulu-süreç</var></dt>
    <dd>"<code>|</code>" boru karakteri ile öncelenmiş olarak günlük
     bilgisini standart girdisinden kabul edecek sürecin ismi (veya komut
-    satırı).
+    satırı) Daha fazla bilgi için <a href="../logs.html#piped">borulu
+    günlükler</a> ile ilgili ek bilgilere bakın.
 
    <div class="warning"><h3>Güvenlik:</h3>
    <p>Bir borulu süreç kullanılmışsa, süreç <code class="program"><a href="../programs/httpd.html">httpd</a></code>’yi

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.meta?rev=1002048&r1=1002047&r2=1002048&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.meta Tue Sep 28 08:13:49 2010
@@ -10,6 +10,6 @@
   <variant>en</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/quickreference.html.de
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/quickreference.html.de?rev=1002048&r1=1002047&r2=1002048&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/quickreference.html.de (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/quickreference.html.de Tue Sep 28 08:13:49 2010
@@ -168,7 +168,7 @@ authentication</td></tr>
 of clients</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_authz_groupfile.html#authgroupfile">AuthGroupFile <var>file-path</var></a></td><td></td><td>dh</td><td>B</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Sets the name of a text file containing the list
 of user groups for authorization</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_authnz_ldap.html#authldapbindauthoritative">AuthLDAPBindAuthoritative<em>off|on</em></a></td><td></td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Determines if other authentication providers are used when a user can be mapped to a DN but the server cannot successfully bind with the users credentials.</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mod_authnz_ldap.html#authldapbindauthoritative">AuthLDAPBindAuthoritative<em>off|on</em></a></td><td> on </td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Determines if other authentication providers are used when a user can be mapped to a DN but the server cannot successfully bind with the user's credentials.</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_authnz_ldap.html#authldapbinddn">AuthLDAPBindDN <em>distinguished-name</em></a></td><td></td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Optional DN to use in binding to the LDAP server</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_authnz_ldap.html#authldapbindpassword">AuthLDAPBindPassword <em>password</em></a></td><td></td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Password used in conjuction with the bind DN</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_authnz_ldap.html#authldapcharsetconfig">AuthLDAPCharsetConfig <em>file-path</em></a></td><td></td><td>s</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Language to charset conversion configuration file</td></tr>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/quickreference.html.en
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/quickreference.html.en?rev=1002048&r1=1002047&r2=1002048&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/quickreference.html.en (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/quickreference.html.en Tue Sep 28 08:13:49 2010
@@ -162,7 +162,7 @@ authentication</td></tr>
 of clients</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_authz_groupfile.html#authgroupfile">AuthGroupFile <var>file-path</var></a></td><td></td><td>dh</td><td>B</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Sets the name of a text file containing the list
 of user groups for authorization</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_authnz_ldap.html#authldapbindauthoritative">AuthLDAPBindAuthoritative<em>off|on</em></a></td><td></td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Determines if other authentication providers are used when a user can be mapped to a DN but the server cannot successfully bind with the users credentials.</td></tr>
+<tr><td><a href="mod_authnz_ldap.html#authldapbindauthoritative">AuthLDAPBindAuthoritative<em>off|on</em></a></td><td> on </td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Determines if other authentication providers are used when a user can be mapped to a DN but the server cannot successfully bind with the user's credentials.</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_authnz_ldap.html#authldapbinddn">AuthLDAPBindDN <em>distinguished-name</em></a></td><td></td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Optional DN to use in binding to the LDAP server</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_authnz_ldap.html#authldapbindpassword">AuthLDAPBindPassword <em>password</em></a></td><td></td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Password used in conjuction with the bind DN</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_authnz_ldap.html#authldapcharsetconfig">AuthLDAPCharsetConfig <em>file-path</em></a></td><td></td><td>s</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Language to charset conversion configuration file</td></tr>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/quickreference.html.es
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/quickreference.html.es?rev=1002048&r1=1002047&r2=1002048&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/quickreference.html.es (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/quickreference.html.es Tue Sep 28 08:13:49 2010
@@ -169,7 +169,7 @@ authentication</td></tr>
 of clients</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_authz_groupfile.html#authgroupfile">AuthGroupFile <var>file-path</var></a></td><td></td><td>dh</td><td>B</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Sets the name of a text file containing the list
 of user groups for authorization</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_authnz_ldap.html#authldapbindauthoritative">AuthLDAPBindAuthoritative<em>off|on</em></a></td><td></td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Determines if other authentication providers are used when a user can be mapped to a DN but the server cannot successfully bind with the users credentials.</td></tr>
+<tr><td><a href="mod_authnz_ldap.html#authldapbindauthoritative">AuthLDAPBindAuthoritative<em>off|on</em></a></td><td> on </td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Determines if other authentication providers are used when a user can be mapped to a DN but the server cannot successfully bind with the user's credentials.</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_authnz_ldap.html#authldapbinddn">AuthLDAPBindDN <em>distinguished-name</em></a></td><td></td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Optional DN to use in binding to the LDAP server</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_authnz_ldap.html#authldapbindpassword">AuthLDAPBindPassword <em>password</em></a></td><td></td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Password used in conjuction with the bind DN</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_authnz_ldap.html#authldapcharsetconfig">AuthLDAPCharsetConfig <em>file-path</em></a></td><td></td><td>s</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Language to charset conversion configuration file</td></tr>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/quickreference.html.ja.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/quickreference.html.ja.utf8?rev=1002048&r1=1002047&r2=1002048&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/quickreference.html.ja.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/quickreference.html.ja.utf8 [utf-8] Tue Sep 28 08:13:49 2010
@@ -160,7 +160,7 @@ authentication</td></tr>
 of clients</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_authz_groupfile.html#authgroupfile">AuthGroupFile <var>file-path</var></a></td><td></td><td>dh</td><td>B</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">証認に使用するユーザグループの一覧が格納されている、
 テキストファイルの名前を設定する</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_authnz_ldap.html#authldapbindauthoritative">AuthLDAPBindAuthoritative<em>off|on</em></a></td><td></td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Determines if other authentication providers are used when a user can be mapped to a DN but the server cannot successfully bind with the users credentials.</td></tr>
+<tr><td><a href="mod_authnz_ldap.html#authldapbindauthoritative">AuthLDAPBindAuthoritative<em>off|on</em></a></td><td> on </td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Determines if other authentication providers are used when a user can be mapped to a DN but the server cannot successfully bind with the user's credentials.</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_authnz_ldap.html#authldapbinddn">AuthLDAPBindDN <em>distinguished-name</em></a></td><td></td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Optional DN to use in binding to the LDAP server</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_authnz_ldap.html#authldapbindpassword">AuthLDAPBindPassword <em>password</em></a></td><td></td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Password used in conjuction with the bind DN</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_authnz_ldap.html#authldapcharsetconfig">AuthLDAPCharsetConfig <em>file-path</em></a></td><td></td><td>s</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Language to charset conversion configuration file</td></tr>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/quickreference.html.ko.euc-kr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/quickreference.html.ko.euc-kr?rev=1002048&r1=1002047&r2=1002048&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/quickreference.html.ko.euc-kr [euc-kr] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/quickreference.html.ko.euc-kr [euc-kr] Tue Sep 28 08:13:49 2010
@@ -152,7 +152,7 @@ URI들</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_auth_digest.html#authdigestshmemsize">AuthDigestShmemSize <var>size</var></a></td><td> 1000 </td><td>s</td><td>X</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">클라이언트를 추적하기위해 할당하는 공유메모리량</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_authz_groupfile.html#authgroupfile">AuthGroupFile <var>file-path</var></a></td><td></td><td>dh</td><td>B</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">인증에 사용할 사용자 그룹 목록을 저장하는 문자파일명을
 지정한다</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_authnz_ldap.html#authldapbindauthoritative">AuthLDAPBindAuthoritative<em>off|on</em></a></td><td></td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Determines if other authentication providers are used when a user can be mapped to a DN but the server cannot successfully bind with the users credentials.</td></tr>
+<tr><td><a href="mod_authnz_ldap.html#authldapbindauthoritative">AuthLDAPBindAuthoritative<em>off|on</em></a></td><td> on </td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Determines if other authentication providers are used when a user can be mapped to a DN but the server cannot successfully bind with the user's credentials.</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_authnz_ldap.html#authldapbinddn">AuthLDAPBindDN <em>distinguished-name</em></a></td><td></td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Optional DN to use in binding to the LDAP server</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_authnz_ldap.html#authldapbindpassword">AuthLDAPBindPassword <em>password</em></a></td><td></td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Password used in conjuction with the bind DN</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_authnz_ldap.html#authldapcharsetconfig">AuthLDAPCharsetConfig <em>file-path</em></a></td><td></td><td>s</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Language to charset conversion configuration file</td></tr>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/quickreference.html.ru.koi8-r
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/quickreference.html.ru.koi8-r?rev=1002048&r1=1002047&r2=1002048&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/quickreference.html.ru.koi8-r [koi8-r] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/quickreference.html.ru.koi8-r [koi8-r] Tue Sep 28 08:13:49 2010
@@ -167,7 +167,7 @@ authentication</td></tr>
 of clients</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_authz_groupfile.html#authgroupfile">AuthGroupFile <var>file-path</var></a></td><td></td><td>dh</td><td>B</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Sets the name of a text file containing the list
 of user groups for authorization</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_authnz_ldap.html#authldapbindauthoritative">AuthLDAPBindAuthoritative<em>off|on</em></a></td><td></td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Determines if other authentication providers are used when a user can be mapped to a DN but the server cannot successfully bind with the users credentials.</td></tr>
+<tr><td><a href="mod_authnz_ldap.html#authldapbindauthoritative">AuthLDAPBindAuthoritative<em>off|on</em></a></td><td> on </td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Determines if other authentication providers are used when a user can be mapped to a DN but the server cannot successfully bind with the user's credentials.</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_authnz_ldap.html#authldapbinddn">AuthLDAPBindDN <em>distinguished-name</em></a></td><td></td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Optional DN to use in binding to the LDAP server</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_authnz_ldap.html#authldapbindpassword">AuthLDAPBindPassword <em>password</em></a></td><td></td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Password used in conjuction with the bind DN</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_authnz_ldap.html#authldapcharsetconfig">AuthLDAPCharsetConfig <em>file-path</em></a></td><td></td><td>s</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Language to charset conversion configuration file</td></tr>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8?rev=1002048&r1=1002047&r2=1002048&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8 [utf-8] Tue Sep 28 08:13:49 2010
@@ -160,7 +160,7 @@ authentication</td></tr>
 of clients</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_authz_groupfile.html#authgroupfile">AuthGroupFile <var>file-path</var></a></td><td></td><td>dh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Sets the name of a text file containing the list
 of user groups for authorization</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_authnz_ldap.html#authldapbindauthoritative">AuthLDAPBindAuthoritative<em>off|on</em></a></td><td></td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Determines if other authentication providers are used when a user can be mapped to a DN but the server cannot successfully bind with the users credentials.</td></tr>
+<tr><td><a href="mod_authnz_ldap.html#authldapbindauthoritative">AuthLDAPBindAuthoritative<em>off|on</em></a></td><td> on </td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Determines if other authentication providers are used when a user can be mapped to a DN but the server cannot successfully bind with the user's credentials.</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_authnz_ldap.html#authldapbinddn">AuthLDAPBindDN <em>distinguished-name</em></a></td><td></td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Optional DN to use in binding to the LDAP server</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_authnz_ldap.html#authldapbindpassword">AuthLDAPBindPassword <em>password</em></a></td><td></td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Password used in conjuction with the bind DN</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_authnz_ldap.html#authldapcharsetconfig">AuthLDAPCharsetConfig <em>file-path</em></a></td><td></td><td>s</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Language to charset conversion configuration file</td></tr>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/platform/windows.html.en
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/platform/windows.html.en?rev=1002048&r1=1002047&r2=1002048&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/platform/windows.html.en (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/platform/windows.html.en Tue Sep 28 08:13:49 2010
@@ -202,7 +202,7 @@
    can handle at once, so be sure to set this number high enough for
    your site if you get a lot of hits. The recommended default is
    <code>ThreadsPerChild 150</code>, but this must be adjusted to
-   reflect the greatest anticipated number of simultanious
+   reflect the greatest anticipated number of simultaneous
    connections to accept.</p></li>
 
    <li><p>The directives that accept filenames as arguments must use

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/platform/windows.xml.ko
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/platform/windows.xml.ko?rev=1002048&r1=1002047&r2=1002048&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/platform/windows.xml.ko [euc-kr] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/platform/windows.xml.ko [euc-kr] Tue Sep 28 08:13:49 2010
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="EUC-KR" ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.ko.xsl"?>
-<!-- English Revision: 105989:808825 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 105989:1001307 (outdated) -->
 
 <!--
 Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/httpd.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/httpd.html.tr.utf8?rev=1002048&r1=1002047&r2=1002048&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/httpd.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/httpd.html.tr.utf8 [utf-8] Tue Sep 28 08:13:49 2010
@@ -52,7 +52,8 @@
   [ -<strong>R</strong> <var>dizin</var> ] [ -<strong>h</strong> ]
   [ -<strong>l</strong> ] [ -<strong>L</strong> ] [ -<strong>S</strong> ]
   [ -<strong>t</strong> ] [ -<strong>v</strong> ] [ -<strong>V</strong> ]
-   [ -<strong>X</strong> ] [ -<strong>M</strong> ]</code></p>
+   [ -<strong>X</strong> ] [ -<strong>M</strong> ] [ -<strong>T</strong> ]
+   </code></p>
 
   <p><a href="../platform/windows.html">Windows sistemlerinde</a>, ek
    olarak şunlar vardır:</p>
@@ -136,6 +137,11 @@
   <dd>Yapılandırma dosyasından çözümlenmiş haliyle ayarları gösterir (şu an
    sadece sanal konak ayarları gösterilmektedir).</dd>
 
+  <dt><code><strong>-T</strong></code> (2.2.17 ve sonrasında
+   kullanılabilir.)</dt>
+  <dd>Başlatma veya yeniden başlatma sırasında belge kök dizini
+   sınamasını yapmadan geçer.</dd>
+
   <dt><code><strong>-t</strong></code></dt>
   <dd>Yapılandırma dosyasını sözdizimi hatalarına karşı denetler. Program
    sözdizimini denetledikten sonra sözdizimi geçerliyse 0 ile, değilse

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/httpd.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/httpd.xml.meta?rev=1002048&r1=1002047&r2=1002048&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/httpd.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/httpd.xml.meta Tue Sep 28 08:13:49 2010
@@ -9,6 +9,6 @@
  <variants>
   <variant>en</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/sections.html.fr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/sections.html.fr?rev=1002048&r1=1002047&r2=1002048&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/sections.html.fr (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/sections.html.fr Tue Sep 28 08:13:49 2010
@@ -453,10 +453,10 @@ sont interprétées.</p>
   sur celles qui les précèdent.</p>
 
 <div class="note"><h3>Note technique</h3>
-   Une séquence
-   <code>&lt;Location&gt;</code>/<code>&lt;LocationMatch&gt;</code>
-   est réellement traitée juste avant la phase de traduction du nom
-   (où <code>Aliases</code> et <code>DocumentRoots</code>
+	Une séquence
+	<code>&lt;Location&gt;</code>/<code>&lt;LocationMatch&gt;</code>
+	est réellement traitée juste avant la phase de traduction du nom
+	(où <code>Aliases</code> et <code>DocumentRoots</code>
    sont utilisés pour faire correspondre les URLs aux noms de fichiers).
    Les effets de cette séquence disparaissent totalement lorsque
    la traduction est terminée.
@@ -484,7 +484,7 @@ B<br />
 &lt;/Directory&gt;<br />
 &lt;/VirtualHost&gt;<br />
 <br />
-&lt;DirectoryMatch "^.*b$"&gt;<br />
+&lt;DirectoryMatch "^.*b/"&gt;<br />
 C<br />
 &lt;/DirectoryMatch&gt;<br />
 <br />

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/sections.html.ja.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/sections.html.ja.utf8?rev=1002048&r1=1002047&r2=1002048&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/sections.html.ja.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/sections.html.ja.utf8 [utf-8] Tue Sep 28 08:13:49 2010
@@ -24,6 +24,8 @@
 <a href="./ko/sections.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="./tr/sections.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
+<div class="outofdate">This translation may be out of date. Check the
+      English version for recent changes.</div>
 <p><a href="configuring.html">設定ファイル</a>中のディレクティブは
 サーバ全体に適用されたり、特定のディレクトリやファイル、ホスト、URL にのみ
 適用されるように制限したりすることができます。この文書は設定用のセクションの

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/sections.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/sections.html.tr.utf8?rev=1002048&r1=1002047&r2=1002048&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/sections.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/sections.html.tr.utf8 [utf-8] Tue Sep 28 08:13:49 2010
@@ -24,11 +24,11 @@
 <a href="./ko/sections.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="./tr/sections.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
- <p><a href="configuring.html">Yapılandırma dosyaları</a>ndaki 
-yönergeler sunucunun tamamına uygulanacağı gibi sadece belli dizinler, 
-dosyalar, konaklar veya URL’lere uygulanmakla sınırlanabilir. Bu belgede, 
-yapılandırma bölümü taşıyıcılarınının veya <code>.htaccess</code> 
-dosyalarının, yapılandırma dosyalarındaki diğer yönergelerin etki alanlarını 
+ <p><a href="configuring.html">Yapılandırma dosyaları</a>ndaki
+yönergeler sunucunun tamamına uygulanacağı gibi sadece belli dizinler,
+dosyalar, konaklar veya URL’lere uygulanmakla sınırlanabilir. Bu belgede,
+yapılandırma bölümü taşıyıcılarınının veya <code>.htaccess</code>
+dosyalarının, yapılandırma dosyalarındaki diğer yönergelerin etki alanlarını
 değiştirtirmek için nasıl kullanılacağı açıklanmıştır.</p>
 </div>
 <div id="quickview"><ul id="toc"><li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#types">Yapılandırma Bölümü Taşıyıcılarının Türleri</a></li>
@@ -44,18 +44,18 @@ değiştirtirmek için nasıl kullanıla
 
 <table class="related"><tr><th>İlgili Modüller</th><th>İlgili Yönergeler</th></tr><tr><td><ul><li><code class="module"><a href="./mod/core.html">core</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_version.html">mod_version</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_proxy.html">mod_proxy</a></code></li></ul></td><td><ul><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#directorymatch">&lt;DirectoryMatch&gt;</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#files">&lt;Files&gt;</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#filesmatch">&lt;FilesMatch&gt;</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#ifdefine">&lt;IfDefine&gt;</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#ifmodule">&lt;IfModule&gt;</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_version
 .html#ifversion">&lt;IfVersion&gt;</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#location">&lt;Location&gt;</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#locationmatch">&lt;LocationMatch&gt;</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_proxy.html#proxy">&lt;Proxy&gt;</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_proxy.html#proxymatch">&lt;ProxyMatch&gt;</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#virtualhost">&lt;VirtualHost&gt;</a></code></li></ul></td></tr></table>
 
-<p>İki temel taşıyıcı türü vardır. Taşıyıcıların çoğu her istek için 
-değerlendirmeye alınır. Taşıyıcılardaki yönergeler ise sadece bu taşıyıcılarla 
-eşleşen istekler için uygulanır. Diğer yandan, <code class="directive"><a href="./mod/core.html#ifdefine">&lt;IfDefine&gt;</a></code>, <code class="directive"><a href="./mod/core.html#ifmodule">&lt;IfModule&gt;</a></code> ve <code class="directive"><a href="./mod/mod_version.html#ifversion">&lt;IfVersion&gt;</a></code> taşıyıcıları sadece sunucu başlatılırken veya yeniden 
-başlatılırken değerlendirmeye alınır. Başlatma sırasında gerektirdikleri 
-koşullar sağlanıyorsa içerdikleri yönergeler tüm isteklere uygulanır. 
+<p>İki temel taşıyıcı türü vardır. Taşıyıcıların çoğu her istek için
+değerlendirmeye alınır. Taşıyıcılardaki yönergeler ise sadece bu taşıyıcılarla
+eşleşen istekler için uygulanır. Diğer yandan, <code class="directive"><a href="./mod/core.html#ifdefine">&lt;IfDefine&gt;</a></code>, <code class="directive"><a href="./mod/core.html#ifmodule">&lt;IfModule&gt;</a></code> ve <code class="directive"><a href="./mod/mod_version.html#ifversion">&lt;IfVersion&gt;</a></code> taşıyıcıları sadece sunucu başlatılırken veya yeniden
+başlatılırken değerlendirmeye alınır. Başlatma sırasında gerektirdikleri
+koşullar sağlanıyorsa içerdikleri yönergeler tüm isteklere uygulanır.
 Aksi takdirde, içerdikleri yönergeler yok sayılır.</p>
 
-<p><code class="directive"><a href="./mod/core.html#ifdefine">&lt;IfDefine&gt;</a></code> yönergesi 
-sadece <code class="program"><a href="./programs/httpd.html">httpd</a></code> komut satırında uygun parametreler 
-tanımlanmışsa uygulanabilecek yönergeleri içerir. Örneğin, aşağıdaki 
-yapılandırma ile tüm isteklerin diğer siteye yönlendirilebilmesi sadece 
-sunucu <code>httpd -DClosedForNow</code> komut satırı ile başlatıldığı 
+<p><code class="directive"><a href="./mod/core.html#ifdefine">&lt;IfDefine&gt;</a></code> yönergesi
+sadece <code class="program"><a href="./programs/httpd.html">httpd</a></code> komut satırında uygun parametreler
+tanımlanmışsa uygulanabilecek yönergeleri içerir. Örneğin, aşağıdaki
+yapılandırma ile tüm isteklerin diğer siteye yönlendirilebilmesi sadece
+sunucu <code>httpd -DClosedForNow</code> komut satırı ile başlatıldığı
 takdirde mümkün olur:</p>
 
 <div class="example"><p><code>
@@ -66,17 +66,17 @@ takdirde mümkün olur:</p>
 &lt;/IfDefine&gt;
 </code></p></div>
 
-<p><code class="directive"><a href="./mod/core.html#ifmodule">&lt;IfModule&gt;</a></code> yönergesi 
-sadece belli bir modülün sunucuda kullanılabilir durumda olması halinde 
-uygulanabilecek yönergeleri içerir. Modülün ya sunucuyla birlikte durağan 
-olarak derlenmiş olması ya da devingen olarak derlenmiş ve yapılandırma 
-dosyasında yönergeden önce o modüle ilişkin bir <code class="directive"><a href="./mod/mod_so.html#loadmodule">LoadModule</a></code> satırının bulunması gerekir. Bu yönergeyi sadece 
-belli bir modülün varlığının veya yokluğunun yapılandırma dosyanızın 
-çalışmasını etkilememesini istediğiniz durumlarda kullanmalısınız. Eksik 
-modüllerle ilgili hata iletilerini engellediğinden, taşıyıcı içine, her 
+<p><code class="directive"><a href="./mod/core.html#ifmodule">&lt;IfModule&gt;</a></code> yönergesi
+sadece belli bir modülün sunucuda kullanılabilir durumda olması halinde
+uygulanabilecek yönergeleri içerir. Modülün ya sunucuyla birlikte durağan
+olarak derlenmiş olması ya da devingen olarak derlenmiş ve yapılandırma
+dosyasında yönergeden önce o modüle ilişkin bir <code class="directive"><a href="./mod/mod_so.html#loadmodule">LoadModule</a></code> satırının bulunması gerekir. Bu yönergeyi sadece
+belli bir modülün varlığının veya yokluğunun yapılandırma dosyanızın
+çalışmasını etkilememesini istediğiniz durumlarda kullanmalısınız. Eksik
+modüllerle ilgili hata iletilerini engellediğinden, taşıyıcı içine, her
 zaman çalışması istenen yönergeler konulmamalıdır.</p>
 
-<p>Aşağıdaki örnekte, <code class="directive"><a href="./mod/mod_mime_magic.html#mimemagicfiles">MimeMagicFiles</a></code> yönergesi sadece 
+<p>Aşağıdaki örnekte, <code class="directive"><a href="./mod/mod_mime_magic.html#mimemagicfiles">MimeMagicFiles</a></code> yönergesi sadece
 <code class="module"><a href="./mod/mod_mime_magic.html">mod_mime_magic</a></code> modülü mevcutsa uygulanacaktır.</p>
 
 <div class="example"><p><code>
@@ -87,11 +87,11 @@ zaman çalışması istenen yönergeler 
 &lt;/IfModule&gt;
 </code></p></div>
 
-<p><code class="directive"><a href="./mod/mod_version.html#ifversion">&lt;IfVersion&gt;</a></code> 
-yönergesi sunucunun belli bir sürümünün çalıştırılması halinde uygulanabilecek 
-yönergeleri içerebilmesi dışında <code class="directive"><a href="./mod/core.html#ifdefine">&lt;IfDefine&gt;</a></code> ve <code class="directive"><a href="./mod/core.html#ifmodule">&lt;IfModule&gt;</a></code> yönergeleri gibidir. <code class="module"><a href="./mod/mod_version.html">mod_version</a></code> 
-modülü farklı httpd sürümleri ve farklı yapılandırmalarla büyük ağlarda 
-çalışmayı mümkün kılmak veya sürüm denemeleri yapabilmek amacıyla 
+<p><code class="directive"><a href="./mod/mod_version.html#ifversion">&lt;IfVersion&gt;</a></code>
+yönergesi sunucunun belli bir sürümünün çalıştırılması halinde uygulanabilecek
+yönergeleri içerebilmesi dışında <code class="directive"><a href="./mod/core.html#ifdefine">&lt;IfDefine&gt;</a></code> ve <code class="directive"><a href="./mod/core.html#ifmodule">&lt;IfModule&gt;</a></code> yönergeleri gibidir. <code class="module"><a href="./mod/mod_version.html">mod_version</a></code>
+modülü farklı httpd sürümleri ve farklı yapılandırmalarla büyük ağlarda
+çalışmayı mümkün kılmak veya sürüm denemeleri yapabilmek amacıyla
 tasarlanmıştır.</p>
 
 <div class="example"><p><code>
@@ -105,40 +105,40 @@ tasarlanmıştır.</p>
 
 <p><code class="directive"><a href="./mod/core.html#ifdefine">&lt;IfDefine&gt;</a></code>,
 <code class="directive"><a href="./mod/core.html#ifmodule">&lt;IfModule&gt;</a></code> ve
-<code class="directive"><a href="./mod/mod_version.html#ifversion">&lt;IfVersion&gt;</a></code> 
-yönergelerinin önüne "!" konularak olumsuz koşullar için uygulanabilir. 
-Ayrıca, bu bölümler daha karmaşık sınırlamalar elde etmek amacıyla bir 
+<code class="directive"><a href="./mod/mod_version.html#ifversion">&lt;IfVersion&gt;</a></code>
+yönergelerinin önüne "!" konularak olumsuz koşullar için uygulanabilir.
+Ayrıca, bu bölümler daha karmaşık sınırlamalar elde etmek amacıyla bir
 diğerinin içinde kullanılabilirler.</p>
 </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
 <div class="section">
 <h2><a name="file-and-web" id="file-and-web">Dosya Sistemi ve Site Alanı</a></h2>
 
-<p>En sık kullanılan yapılandırma bölümü taşıyıcıları dosya sistemindeki 
-veya site alanındaki belli yerlerin yapılandırmalarını değiştirmekte 
-kullanılanlardır. Öncelikle, bu ikisi arasındaki farkları bilmek önemlidir. 
-Dosya sistemi disklerinizin işletim sistemi tarafından size gösterilen halidir. 
-Örneğin, öntanımlı kurulumda Apache, Unix sistemlerinde 
-<code>/usr/local/apache2</code> altındayken Windows sistemlerinde 
-<code>"c:/Program Files/Apache Group/Apache2"</code> altındadır. 
-(Bilgi: Windows için bile, Apache’de dosya yolu belirtilirken tersbölü 
-değil normal bölü karakterleri kullanılır.) Site alanı ise sunucu tarafından 
-istemciye sunulan dizin ağacıdır. Yani, site alanı içindeki <code>/dir/</code> 
-dizini, Apache’nin Unix üzerinde dosya sistemine öntanımlı olarak kurulduğu 
-yer göz önüne alınarak, dosya sistemindeki 
-<code>/usr/local/apache2/htdocs/dir/</code> dizinine karşılıktır. Site 
-sayfaları veritabanlarından veya başka yerlerden devingen olarak 
-üretilebildiğinden site alanlarının doğrudan dosya sistemine eşlenmesi 
+<p>En sık kullanılan yapılandırma bölümü taşıyıcıları dosya sistemindeki
+veya site alanındaki belli yerlerin yapılandırmalarını değiştirmekte
+kullanılanlardır. Öncelikle, bu ikisi arasındaki farkları bilmek önemlidir.
+Dosya sistemi disklerinizin işletim sistemi tarafından size gösterilen halidir.
+Örneğin, öntanımlı kurulumda Apache, Unix sistemlerinde
+<code>/usr/local/apache2</code> altındayken Windows sistemlerinde
+<code>"c:/Program Files/Apache Group/Apache2"</code> altındadır.
+(Bilgi: Windows için bile, Apache’de dosya yolu belirtilirken tersbölü
+değil normal bölü karakterleri kullanılır.) Site alanı ise sunucu tarafından
+istemciye sunulan dizin ağacıdır. Yani, site alanı içindeki <code>/dir/</code>
+dizini, Apache’nin Unix üzerinde dosya sistemine öntanımlı olarak kurulduğu
+yer göz önüne alınarak, dosya sistemindeki
+<code>/usr/local/apache2/htdocs/dir/</code> dizinine karşılıktır. Site
+sayfaları veritabanlarından veya başka yerlerden devingen olarak
+üretilebildiğinden site alanlarının doğrudan dosya sistemine eşlenmesi
 gerekli değildir.</p>
 
 <h3><a name="filesystem" id="filesystem">Dosya Sistemi Taşıyıcıları</a></h3>
 
 <p><code class="directive"><a href="./mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code>
 ve <code class="directive"><a href="./mod/core.html#files">&lt;Files&gt;</a></code> taşıyıcıları,
-<a class="glossarylink" href="./glossary.html#regex" title="sözlüğe bakınız">düzenli ifade</a> karşılıkları ile beraber, 
-yönergeleri dosya sisteminin parçalarına uygularlar. Bir <code class="directive"><a href="./mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code> bölümü içindeki yönergeler 
-belli bir dosya sistemi dizinine ve onun alt dizinlerine uygulanır. Aynı etki 
-<a href="howto/htaccess.html">.htaccess dosyaları</a> kullanılarak da 
-sağlanabilir. Örneğin aşağıdaki yapılandırmada, <code>/var/web/dir1</code> 
+<a class="glossarylink" href="./glossary.html#regex" title="sözlüğe bakınız">düzenli ifade</a> karşılıkları ile beraber,
+yönergeleri dosya sisteminin parçalarına uygularlar. Bir <code class="directive"><a href="./mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code> bölümü içindeki yönergeler
+belli bir dosya sistemi dizinine ve onun alt dizinlerine uygulanır. Aynı etki
+<a href="howto/htaccess.html">.htaccess dosyaları</a> kullanılarak da
+sağlanabilir. Örneğin aşağıdaki yapılandırmada, <code>/var/web/dir1</code>
 dizini ve alt dizinlerinde dizin içeriğinin listelenmesi etkin kılınmaktadır.</p>
 
 <div class="example"><p><code>
@@ -149,11 +149,11 @@ dizini ve alt dizinlerinde dizin içeri� &lt;/Directory&gt;
 </code></p></div>
 
-<p>Bir <code class="directive"><a href="./mod/core.html#files">&lt;Files&gt;</a></code> bölümü 
-içindeki yönergeler, hangi dizinde bulunduğuna bakılmaksızın ismi 
-belirtilen dosyalara uygulanır. Örneğin, aşağıdaki yapılandırma yönergeleri 
-yapılandırma dosyasının ana bölümüne yerleştirildiği takdirde 
-<code>gizli.html</code> isimli dosyalara nerede bulunursa bulunsun erişime 
+<p>Bir <code class="directive"><a href="./mod/core.html#files">&lt;Files&gt;</a></code> bölümü
+içindeki yönergeler, hangi dizinde bulunduğuna bakılmaksızın ismi
+belirtilen dosyalara uygulanır. Örneğin, aşağıdaki yapılandırma yönergeleri
+yapılandırma dosyasının ana bölümüne yerleştirildiği takdirde
+<code>gizli.html</code> isimli dosyalara nerede bulunursa bulunsun erişime
 izin vermeyecektir.</p>
 
 <div class="example"><p><code>
@@ -165,14 +165,14 @@ Deny from all<br />
 &lt;/Files&gt;
 </code></p></div>
 
-<p>Dosya sisteminin belli bir yerindeki belli dosyalarla ilgili yaptırımlar 
+<p>Dosya sisteminin belli bir yerindeki belli dosyalarla ilgili yaptırımlar
 için <code class="directive"><a href="./mod/core.html#files">&lt;Files&gt;</a></code> ve
-<code class="directive"><a href="./mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code> bölümleri 
-birlikte kullanılabilir. Örneğin, aşağıdaki yapılandırma 
+<code class="directive"><a href="./mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code> bölümleri
+birlikte kullanılabilir. Örneğin, aşağıdaki yapılandırma
 <code>/var/web/dir1/gizli.html</code>,
 <code>/var/web/dir1/subdir2/gizli.html</code>,
-<code>/var/web/dir1/subdir3/gizli.html</code> ve 
-<code>/var/web/dir1/</code> altında bulunabilecek diğer tüm 
+<code>/var/web/dir1/subdir3/gizli.html</code> ve
+<code>/var/web/dir1/</code> altında bulunabilecek diğer tüm
 <code>gizli.html</code> dosyalarına erişimi yasaklar.</p>
 
 <div class="example"><p><code>
@@ -191,14 +191,14 @@ Deny from all<br />
 
 <h3><a name="webspace" id="webspace">Site Alanı Taşıyıcıları</a></h3>
 
-<p><code class="directive"><a href="./mod/core.html#location">&lt;Location&gt;</a></code> yönergesi ve 
-yönergenin <a class="glossarylink" href="./glossary.html#regex" title="sözlüğe bakınız">düzenli ifade</a> karşılığı site 
-alanındaki içerik için yapılandırmayı değiştirir. Örneğin aşağıdaki 
-yapılandırma, <code>/gizli</code> ile başlayan URL yollarına erişimi engeller. 
+<p><code class="directive"><a href="./mod/core.html#location">&lt;Location&gt;</a></code> yönergesi ve
+yönergenin <a class="glossarylink" href="./glossary.html#regex" title="sözlüğe bakınız">düzenli ifade</a> karşılığı site
+alanındaki içerik için yapılandırmayı değiştirir. Örneğin aşağıdaki
+yapılandırma, <code>/gizli</code> ile başlayan URL yollarına erişimi engeller.
 Özellikle, <code>http://siteniz.mesela.dom/gizli</code>,
 <code>http://siteniz.mesela.dom/gizli123</code> ve
-<code>http://siteniz.mesela.dom/gizli/dir/dosya.html</code> 
-istekleri yanında <code>/gizli</code> ile başlayan diğer isteklere de 
+<code>http://siteniz.mesela.dom/gizli/dir/dosya.html</code>
+istekleri yanında <code>/gizli</code> ile başlayan diğer isteklere de
 uygulanır.</p>
 
 <div class="example"><p><code>
@@ -210,11 +210,11 @@ Deny from all<br />
 &lt;/Location&gt;
 </code></p></div>
 
-<p>Dosya sistemi ile etkileşime girmeyen herşey için 
-<code class="directive"><a href="./mod/core.html#location">&lt;Location&gt;</a></code> yönergesi gerekir. 
-Aşağıdaki örnekte, belli bir URL’nin <code class="module"><a href="./mod/mod_status.html">mod_status</a></code> modülü 
-tarafından sağlanan bir dahili Apache eylemcisine nasıl eşlenebileceği 
-gösterilmiştir. Bu örnek için dosya sisteminde <code>server-status</code> 
+<p>Dosya sistemi ile etkileşime girmeyen herşey için
+<code class="directive"><a href="./mod/core.html#location">&lt;Location&gt;</a></code> yönergesi gerekir.
+Aşağıdaki örnekte, belli bir URL’nin <code class="module"><a href="./mod/mod_status.html">mod_status</a></code> modülü
+tarafından sağlanan bir dahili Apache eylemcisine nasıl eşlenebileceği
+gösterilmiştir. Bu örnek için dosya sisteminde <code>server-status</code>
 adında bir dosya veya dizin bulunması gerekli değildir.</p>
 
 <div class="example"><p><code>
@@ -230,19 +230,19 @@ SetHandler server-status<br />
 
 <p><code class="directive"><a href="./mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code>,
 <code class="directive"><a href="./mod/core.html#files">&lt;Files&gt;</a></code> ve
-<code class="directive"><a href="./mod/core.html#location">&lt;Location&gt;</a></code> yönergelerinde, 
-Standart C kütüphanesindeki <code>fnmatch</code> işlevindeki gibi kabuk tarzı 
-dosya ismi kalıpları kullanılabilir. "*" karakteri herhangi bir karakter 
+<code class="directive"><a href="./mod/core.html#location">&lt;Location&gt;</a></code> yönergelerinde,
+Standart C kütüphanesindeki <code>fnmatch</code> işlevindeki gibi kabuk tarzı
+dosya ismi kalıpları kullanılabilir. "*" karakteri herhangi bir karakter
 dizisi ile eşleşirken "?" karakteri tek tek karakterlerle ve "[<em>seq</em>]"
-kalıbı ise <em>seq</em> içindeki her karakterle eşleşir. "/" karakteri her 
+kalıbı ise <em>seq</em> içindeki her karakterle eşleşir. "/" karakteri her
 hangi bir kalıp karakteri ile eşleşmez; açıkça belirtilmesi gerekir.</p>
 
-<p>Daha esnek bir eşleşmenin gerekli olduğu durumlar için her taşıyıcının bir 
-düzenli ifade karşılığı vardır. <code class="directive"><a href="./mod/core.html#directorymatch">&lt;DirectoryMatch&gt;</a></code>, <code class="directive"><a href="./mod/core.html#filesmatch">&lt;FilesMatch&gt;</a></code> ve <code class="directive"><a href="./mod/core.html#locationmatch">&lt;LocationMatch&gt;</a></code> yönergelerinde gerekli eşleşmeleri seçmek için 
-perl uyumlu <a class="glossarylink" href="./glossary.html#regex" title="sözlüğe bakınız">düzenli ifadelerin</a> kullanımına 
+<p>Daha esnek bir eşleşmenin gerekli olduğu durumlar için her taşıyıcının bir
+düzenli ifade karşılığı vardır. <code class="directive"><a href="./mod/core.html#directorymatch">&lt;DirectoryMatch&gt;</a></code>, <code class="directive"><a href="./mod/core.html#filesmatch">&lt;FilesMatch&gt;</a></code> ve <code class="directive"><a href="./mod/core.html#locationmatch">&lt;LocationMatch&gt;</a></code> yönergelerinde gerekli eşleşmeleri seçmek için
+perl uyumlu <a class="glossarylink" href="./glossary.html#regex" title="sözlüğe bakınız">düzenli ifadelerin</a> kullanımına
 izin verilir. Ayrıca, yönergelerin uygulanışının düzenli ifade bölümleri kullanılarak nasıl değiştirileceğini öğrenmek için, aşağıda, yapılandırmanın katıştırılmasıyla ilgili bölüme de bakınız.</p>
 
-<p>Tüm kullanıcı dizinlerine ilişkin yapılandırmayı değiştirmek için dosya 
+<p>Tüm kullanıcı dizinlerine ilişkin yapılandırmayı değiştirmek için dosya
 ismi kalıpları şöyle kullanılabilirdi:</p>
 
 <div class="example"><p><code>
@@ -253,7 +253,7 @@ Options Indexes<br />
 &lt;/Directory&gt;
 </code></p></div>
 
-<p>Düzenli ifade bölümleri kullanarak çeşitli türlerdeki resim dosyalarına 
+<p>Düzenli ifade bölümleri kullanarak çeşitli türlerdeki resim dosyalarına
 erişimi bir defada yasaklayabiliriz:</p>
 <div class="example"><p><code>
 &lt;FilesMatch \.(?i:gif|jpe?g|png)$&gt;<br />
@@ -268,16 +268,16 @@ Deny from all<br />
 
 <h3><a name="whichwhen" id="whichwhen">Ne, Ne Zaman Kullanılır?</a></h3>
 
-<p>Dosya sistemi taşıyıcıları ile site alanı taşıyıcıları arasında seçim 
-yapmak aslında oldukça kolaydır. Dosya sisteminde bulunan nesnelere 
-uygulanacak yönergeler için daima <code class="directive"><a href="./mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code> veya <code class="directive"><a href="./mod/core.html#files">&lt;Files&gt;</a></code> kullanılır. Dosya sisteminde bulunmayan nesnelere 
-(bir sayfanın bir veritabanı tarafından üretilmesi gibi) uygulanacak 
+<p>Dosya sistemi taşıyıcıları ile site alanı taşıyıcıları arasında seçim
+yapmak aslında oldukça kolaydır. Dosya sisteminde bulunan nesnelere
+uygulanacak yönergeler için daima <code class="directive"><a href="./mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code> veya <code class="directive"><a href="./mod/core.html#files">&lt;Files&gt;</a></code> kullanılır. Dosya sisteminde bulunmayan nesnelere
+(bir sayfanın bir veritabanı tarafından üretilmesi gibi) uygulanacak
 yönergeler için ise <code class="directive"><a href="./mod/core.html#location">&lt;Location&gt;</a></code> kullanılır.</p>
 
-<p>Dosya sistemindeki nesnelere erişimi kısıtlarken asla <code class="directive"><a href="./mod/core.html#location">&lt;Location&gt;</a></code> kullanmamak önemlidir. 
-Bunun sebebi farklı site alanı konumlarının (URL’ler) aynı dosya sistemi 
-konumuna eşlenebilmesi dolayısıyla kısıtlamalarınızın etrafından 
-dolaşılabilmesine izin vermesidir. Örneğin, aşağıdaki yapılandırmayı 
+<p>Dosya sistemindeki nesnelere erişimi kısıtlarken asla <code class="directive"><a href="./mod/core.html#location">&lt;Location&gt;</a></code> kullanmamak önemlidir.
+Bunun sebebi farklı site alanı konumlarının (URL’ler) aynı dosya sistemi
+konumuna eşlenebilmesi dolayısıyla kısıtlamalarınızın etrafından
+dolaşılabilmesine izin vermesidir. Örneğin, aşağıdaki yapılandırmayı
 ele alalım:</p>
 
 <div class="example"><p><code>
@@ -289,25 +289,25 @@ Deny from all<br />
 &lt;/Location&gt;
 </code></p></div>
 
-<p><code>http://siteniz.mesela.dom/dir/</code> için bir istek yapılmışsa 
-bu doğru çalışacaktır. Fakat dosya sistemi harf büyüklüğüne duyarsızsa 
-ne olacak? Kısıtlamanız, istek <code>http://siteniz.mesela.dom/DIR/</code> 
-şeklinde yapılarak kolayca geçersiz kılınabilir. Halbuki <code class="directive"><a href="./mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code> yönergesi isteğin nasıl 
-yapıldığına bakılmaksızın bu konumdan sunulan her türlü içeriğe uygulanacaktı. 
-(Dosya sistemi bağlarıyla bu da aşılabilir. Sembolik bağlar kullanılarak aynı 
+<p><code>http://siteniz.mesela.dom/dir/</code> için bir istek yapılmışsa
+bu doğru çalışacaktır. Fakat dosya sistemi harf büyüklüğüne duyarsızsa
+ne olacak? Kısıtlamanız, istek <code>http://siteniz.mesela.dom/DIR/</code>
+şeklinde yapılarak kolayca geçersiz kılınabilir. Halbuki <code class="directive"><a href="./mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code> yönergesi isteğin nasıl
+yapıldığına bakılmaksızın bu konumdan sunulan her türlü içeriğe uygulanacaktı.
+(Dosya sistemi bağlarıyla bu da aşılabilir. Sembolik bağlar kullanılarak aynı
 dizin dosya sisteminin bir çok yerine yerleştirilebilir. <code class="directive"><a href="./mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code> yönergesi dosya yolunu
-sıfırlamaksızın sembolik bağları izleyecektir. Bu bakımdan, en yüksek 
-seviyede güvenlik için uygun <code class="directive"><a href="./mod/core.html#options">Options</a></code> 
+sıfırlamaksızın sembolik bağları izleyecektir. Bu bakımdan, en yüksek
+seviyede güvenlik için uygun <code class="directive"><a href="./mod/core.html#options">Options</a></code>
 yönergesi ile sembolik bağların izlenmesi devredışı bırakılabilir.)</p>
 
-<p>Belki de siz sırf harf büyüklüğüne duyarlı bir dosya sistemi 
-kullanıyorsunuz diye böyle uygulamalara ihtiyacınız olmadığını 
-düşünüyor olabilirsiniz, fakat aynı site alanını çok sayıda dosya 
-sistemi konumuna eşleyecek daha bir sürü yol bulunduğunu unutmayınız. 
-Bu bakımdan dosya sisteminde yapacağınız kısıtlamalarda daima dosya 
-sistemi taşıyıcılarını kullanmalısınız. Bununla birlikte bu kuralın da 
-bir istisnası vardır. Yapılandırma kısıtlamalarının bir 
-<code>&lt;Location/&gt;</code> bölümü içine koyulması, bu bölüme konan 
+<p>Belki de siz sırf harf büyüklüğüne duyarlı bir dosya sistemi
+kullanıyorsunuz diye böyle uygulamalara ihtiyacınız olmadığını
+düşünüyor olabilirsiniz, fakat aynı site alanını çok sayıda dosya
+sistemi konumuna eşleyecek daha bir sürü yol bulunduğunu unutmayınız.
+Bu bakımdan dosya sisteminde yapacağınız kısıtlamalarda daima dosya
+sistemi taşıyıcılarını kullanmalısınız. Bununla birlikte bu kuralın da
+bir istisnası vardır. Yapılandırma kısıtlamalarının bir
+<code>&lt;Location/&gt;</code> bölümü içine koyulması, bu bölüme konan
 yönergelerin etki alanının belli bir URL ile sınırlı olmaması nedeniyle
 mükemmelen güvenlidir.</p>
 
@@ -316,9 +316,9 @@ mükemmelen güvenlidir.</p>
 <div class="section">
 <h2><a name="virtualhost" id="virtualhost">Sanal Konaklar</a></h2>
 
-<p><code class="directive"><a href="./mod/core.html#virtualhost">&lt;VirtualHost&gt;</a></code> taşıyıcısının 
-içinde belli bir konağa uygulanan yönergeler bulunur. Aynı makinede çok sayıda 
-konağı farklı yapılandırmalarla sunuyorsanız bu taşıyıcı çok işinize yarar. 
+<p><code class="directive"><a href="./mod/core.html#virtualhost">&lt;VirtualHost&gt;</a></code> taşıyıcısının
+içinde belli bir konağa uygulanan yönergeler bulunur. Aynı makinede çok sayıda
+konağı farklı yapılandırmalarla sunuyorsanız bu taşıyıcı çok işinize yarar.
 Daha fazla bilgi için <a href="vhosts/">Sanal Konak Belgeleri</a> bölümüne bakınız.</p>
 </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
 <div class="section">
@@ -326,9 +326,9 @@ Daha fazla bilgi için <a href="vhosts/"
 
 <p><code class="directive"><a href="./mod/mod_proxy.html#proxy">&lt;Proxy&gt;</a></code>
 ve <code class="directive"><a href="./mod/mod_proxy.html#proxymatch">&lt;ProxyMatch&gt;</a></code>
-taşıyıcıları, sadece belli bir URL ile eşleşen <code class="module"><a href="./mod/mod_proxy.html">mod_proxy</a></code> 
-vekil sunucusu üzerinden erişilen sitelere uygulanan yapılandırma 
-yönergelerini bulundururlar. Örneğin aşağıdaki yapılandırma 
+taşıyıcıları, sadece belli bir URL ile eşleşen <code class="module"><a href="./mod/mod_proxy.html">mod_proxy</a></code>
+vekil sunucusu üzerinden erişilen sitelere uygulanan yapılandırma
+yönergelerini bulundururlar. Örneğin aşağıdaki yapılandırma
 <code>cnn.com</code> sitesine erişim için vekil sunucunun kullanılmasını
 engelleyecektir.</p>
 
@@ -344,9 +344,9 @@ Deny from all<br />
 <div class="section">
 <h2><a name="whatwhere" id="whatwhere">Hangi Yönergelere İzin Veriliyor?</a></h2>
 
-<p>Hangi yönergelere hangi yapılandırma bölümlerinde izin verildiğini 
+<p>Hangi yönergelere hangi yapılandırma bölümlerinde izin verildiğini
 öğrenmek için yönerge <a href="mod/directive-dict.html#Context">bağlamına</a> bakınız.
-<code class="directive"><a href="./mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code> bölümlerinde 
+<code class="directive"><a href="./mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code> bölümlerinde
 izin verilen herşeye sözdizimsel olarak ayrıca
 <code class="directive"><a href="./mod/core.html#directorymatch">&lt;DirectoryMatch&gt;</a></code>,
 <code class="directive"><a href="./mod/core.html#files">&lt;Files&gt;</a></code>,
@@ -361,30 +361,30 @@ bölümlerinde de izin verilir. Yine de 
 <li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#allowoverride">AllowOverride</a></code> yönergesi sadece
 <code class="directive"><a href="./mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code> bölümlerinde çalışır.</li>
 
-<li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#options">Options</a></code> yönergesinin 
-<code>FollowSymLinks</code> ve <code>SymLinksIfOwnerMatch</code> 
-seçenekleri sadece <code class="directive"><a href="./mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code> bölümlerinde veya <code>.htaccess</code> 
+<li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#options">Options</a></code> yönergesinin
+<code>FollowSymLinks</code> ve <code>SymLinksIfOwnerMatch</code>
+seçenekleri sadece <code class="directive"><a href="./mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code> bölümlerinde veya <code>.htaccess</code>
 dosyalarında çalışır.</li>
 
-<li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#options">Options</a></code> yönergesi 
-<code class="directive"><a href="./mod/core.html#files">&lt;Files&gt;</a></code> ve 
-<code class="directive"><a href="./mod/core.html#filesmatch">&lt;FilesMatch&gt;</a></code> 
+<li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#options">Options</a></code> yönergesi
+<code class="directive"><a href="./mod/core.html#files">&lt;Files&gt;</a></code> ve
+<code class="directive"><a href="./mod/core.html#filesmatch">&lt;FilesMatch&gt;</a></code>
 bölümlerinde kullanılamaz.</li>
 </ul>
 </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
 <div class="section">
 <h2><a name="mergin" id="mergin">Bölümler Nasıl Katıştırılır?</a></h2>
 
-<p>Yapılandırma bölümleri belli bir sıra ile uygulanır. Yapılandırma 
-yönergelerinin yorumlanışı üzerinde önemli etkilere sahip olabilmesi 
+<p>Yapılandırma bölümleri belli bir sıra ile uygulanır. Yapılandırma
+yönergelerinin yorumlanışı üzerinde önemli etkilere sahip olabilmesi
 nedeniyle neyin ne zaman çalıştığını anlamak çok önemlidir.</p>
 
   <p>Yapılandırma bölümlerinin katıştırılma sırası şöyledir:</p>
 
   <ol>
    <li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code> (düzenli ifadeler hariç)
-   ve <code>.htaccess</code> aynı anda işleme sokulur 
-   (<code>.htaccess</code> ile eğer izin verilmişse <code class="directive"><a href="./mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code> içindeki bazı 
+   ve <code>.htaccess</code> aynı anda işleme sokulur
+   (<code>.htaccess</code> ile eğer izin verilmişse <code class="directive"><a href="./mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code> içindeki bazı
    yönergeler geçersiz kılınabileceği için).</li>
 
    <li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#directorymatch">&lt;DirectoryMatch&gt;</a></code>
@@ -393,47 +393,47 @@ nedeniyle neyin ne zaman çalıştığı
    <li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#files">&lt;Files&gt;</a></code> ve <code class="directive"><a href="./mod/core.html#filesmatch">&lt;FilesMatch&gt;</a></code> aynı anda işleme sokulur.</li>
 
    <li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#location">&lt;Location&gt;</a></code>
-   ve <code class="directive"><a href="./mod/core.html#locationmatch">&lt;LocationMatch&gt;</a></code> 
+   ve <code class="directive"><a href="./mod/core.html#locationmatch">&lt;LocationMatch&gt;</a></code>
    aynı anda işleme sokulur.</li>
   </ol>
 
   <p><code class="directive"><a href="./mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code>
-   bölümündekiler hariç, her grup, yapılandırma dosyasında bulundukları 
-   sıraya göre işleme sokulurlar. Yukarıda 1. grup olan <code class="directive"><a href="./mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code> bölümü en kısa 
-   dizin elemanından en uzun dizin elemanına doğru işleme sokulur. 
-   Yani, örneğin, <code>&lt;Directory /var/web/dir&gt;</code> bölümü 
-   <code>&lt;Directory /var/web/dir/subdir&gt;</code> bölümünden önce 
-   işleme sokulacaktır. Eğer aynı uzunlukta çok sayıda dizin varsa 
-   <code class="directive"><a href="./mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code> bölümleri 
-   yapılandırma dosyasında bulundukları sıraya göre işleme sokulurlar. 
-   <code class="directive"><a href="./mod/core.html#include">Include</a></code> yönergeleri ile 
-   yapılandırmaya dahil edilen dosyaların içerikleri <code class="directive"><a href="./mod/core.html#include">Include</a></code> yönergesinin bulunduğu yere 
+   bölümündekiler hariç, her grup, yapılandırma dosyasında bulundukları
+   sıraya göre işleme sokulurlar. Yukarıda 1. grup olan <code class="directive"><a href="./mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code> bölümü en kısa
+   dizin elemanından en uzun dizin elemanına doğru işleme sokulur.
+   Yani, örneğin, <code>&lt;Directory /var/web/dir&gt;</code> bölümü
+   <code>&lt;Directory /var/web/dir/subdir&gt;</code> bölümünden önce
+   işleme sokulacaktır. Eğer aynı uzunlukta çok sayıda dizin varsa
+   <code class="directive"><a href="./mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code> bölümleri
+   yapılandırma dosyasında bulundukları sıraya göre işleme sokulurlar.
+   <code class="directive"><a href="./mod/core.html#include">Include</a></code> yönergeleri ile
+   yapılandırmaya dahil edilen dosyaların içerikleri <code class="directive"><a href="./mod/core.html#include">Include</a></code> yönergesinin bulunduğu yere
   konulduktan sonra işleme sokulurlar.</p>
 
-  <p><code class="directive"><a href="./mod/core.html#virtualhost">&lt;VirtualHost&gt;</a></code> 
-  bölümlerinin içindeki bölümler, sanal konak tanımı dışındaki 
+  <p><code class="directive"><a href="./mod/core.html#virtualhost">&lt;VirtualHost&gt;</a></code>
+  bölümlerinin içindeki bölümler, sanal konak tanımı dışındaki
   karşılıklarından <em>sonra</em> uygulanırlar.</p>
 
-  <p>İstek <code class="module"><a href="./mod/mod_proxy.html">mod_proxy</a></code> tarafından sunulduğu takdirde, 
-  <code class="directive"><a href="./mod/mod_proxy.html#proxy">&lt;Proxy&gt;</a></code> taşıyıcısı 
-  işlem sırasında <code class="directive"><a href="./mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code> 
+  <p>İstek <code class="module"><a href="./mod/mod_proxy.html">mod_proxy</a></code> tarafından sunulduğu takdirde,
+  <code class="directive"><a href="./mod/mod_proxy.html#proxy">&lt;Proxy&gt;</a></code> taşıyıcısı
+  işlem sırasında <code class="directive"><a href="./mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code>
   taşıyıcısının yerini alır.</p>
 
   <p>Sonraki bölümler öncekileri geçersiz kılmak üzere işleme alınırlar.</p>
 
 <div class="note"><h3>Bazı Teknik Bilgiler</h3>
- Aslında, isim dönüşüm aşamasından (<code>Aliases</code> ve 
- <code>DocumentRoots</code>, URL’leri dosya isimlerine eşlemek için 
- kullanılırken) hemen önce uygulanan bir 
- <code>&lt;Location&gt;</code>/<code>&lt;LocationMatch&gt;</code> 
- dizisi vardır. Bu dizinin sonuçları isim dönüşüm aşaması tamamlandıktan 
+ Aslında, isim dönüşüm aşamasından (<code>Aliases</code> ve
+ <code>DocumentRoots</code>, URL’leri dosya isimlerine eşlemek için
+ kullanılırken) hemen önce uygulanan bir
+ <code>&lt;Location&gt;</code>/<code>&lt;LocationMatch&gt;</code>
+ dizisi vardır. Bu dizinin sonuçları isim dönüşüm aşaması tamamlandıktan
  sonra tamamen elden çıkarılır.
 </div>
 
 <h3><a name="merge-examples" id="merge-examples">Bazı Örnekler</a></h3>
 
-<p>Aşağıdaki yapay örnekte katıştırma sırası gösterilmiştir. Hepsinin 
-aynı isteğe uygulandığı varsayımıyla, bu örnekteki yönergeler 
+<p>Aşağıdaki yapay örnekte katıştırma sırası gösterilmiştir. Hepsinin
+aynı isteğe uygulandığı varsayımıyla, bu örnekteki yönergeler
 A &gt; B &gt; C &gt; D &gt; E sırasıyla uygulanacaktır.</p>
 
 <div class="example"><p><code>
@@ -451,7 +451,7 @@ B<br />
 &lt;/Directory&gt;<br />
 &lt;/VirtualHost&gt;<br />
 <br />
-&lt;DirectoryMatch "^.*b$"&gt;<br />
+&lt;DirectoryMatch "^.*b/"&gt;<br />
 C<br />
 &lt;/DirectoryMatch&gt;<br />
 <br />
@@ -461,10 +461,10 @@ A<br />
 <br />
 </code></p></div>
 
-<p>Daha somut bir örnek olarak aşağıdakini ele alalım. <code class="directive"><a href="./mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code> bölümlerindeki erişim sınırlamaları 
-ne olursa olsun <code class="directive"><a href="./mod/core.html#location">&lt;Location&gt;</a></code> 
-bölümü son olarak değerlendirmeye alınacak ve sunucuya sınırsız erişim 
-verecektir. Başka bir deyişle, katıştırma sırası önemlidir, bu nedenle 
+<p>Daha somut bir örnek olarak aşağıdakini ele alalım. <code class="directive"><a href="./mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code> bölümlerindeki erişim sınırlamaları
+ne olursa olsun <code class="directive"><a href="./mod/core.html#location">&lt;Location&gt;</a></code>
+bölümü son olarak değerlendirmeye alınacak ve sunucuya sınırsız erişim
+verecektir. Başka bir deyişle, katıştırma sırası önemlidir, bu nedenle
 dikkatli olmalısınız!</p>
 
 <div class="example"><p><code>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/sections.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/sections.xml.meta?rev=1002048&r1=1002047&r2=1002048&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/sections.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/sections.xml.meta Tue Sep 28 08:13:49 2010
@@ -11,6 +11,6 @@
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/vhosts/examples.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/vhosts/examples.html.tr.utf8?rev=1002048&r1=1002047&r2=1002048&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/vhosts/examples.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/vhosts/examples.html.tr.utf8 [utf-8] Tue Sep 28 08:13:49 2010
@@ -26,10 +26,10 @@
 </div>
 
 
-  <p>Bu belgede sanal konaklarla ile ilgili olarak karşılaşılması olası tüm
-   senaryolara yer verilmeye çalışılmıştır. Buradaki senaryolar, tek bir
-   sunucu üzerinde <a href="name-based.html">isme dayalı</a> veya <a href="ip-based.html">IP’ye dayalı</a> sanal konaklar aracılığıyla çok
-   sayıda sitenin sunumu ile ilgilidir.
+  <p>Bu belgede <a href="index.html">sanal konaklar</a> ile ilgili
+   karşılaşılması olası tüm senaryolara yer verilmeye çalışılmıştır.
+   Buradaki senaryolar, tek bir sunucu üzerinde <a href="name-based.html">isme dayalı</a> veya <a href="ip-based.html">IP’ye dayalı</a> sanal
+   konaklar aracılığıyla çok sayıda sitenin sunumu ile ilgilidir.
   </p>
 
 </div>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/vhosts/examples.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/vhosts/examples.xml.meta?rev=1002048&r1=1002047&r2=1002048&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/vhosts/examples.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/vhosts/examples.xml.meta Tue Sep 28 08:13:49 2010
@@ -11,6 +11,6 @@
   <variant outdated="yes">fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>Mime
View raw message