httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r832316 - in /httpd/httpd/trunk/docs: man/tr/ manual/ manual/mod/ manual/programs/ manual/rewrite/
Date Tue, 03 Nov 2009 07:03:00 GMT
Author: nilgun
Date: Tue Nov 3 07:02:59 2009
New Revision: 832316

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=832316&view=rev
Log:
update transformation

Modified:
  httpd/httpd/trunk/docs/man/tr/ab.8
  httpd/httpd/trunk/docs/man/tr/htpasswd.1
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/configuring.html.tr.utf8
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/configuring.xml.meta
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/glossary.html.tr.utf8
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/glossary.xml.meta
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_env.html.tr.utf8
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_env.xml.meta
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/htpasswd.html.tr.utf8
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/htpasswd.xml.meta
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/rewrite/rewrite_guide.html.en
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/sitemap.html.tr.utf8
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/sitemap.xml.de
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/sitemap.xml.es
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/sitemap.xml.ja
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/sitemap.xml.ko
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/sitemap.xml.meta

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/man/tr/ab.8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/man/tr/ab.8?rev=832316&r1=832315&r2=832316&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/man/tr/ab.8 (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/man/tr/ab.8 Tue Nov 3 07:02:59 2009
@@ -19,7 +19,7 @@
 .el .ne 3
 .IP "\\$1" \\$2
 ..
-.TH "AB" 8 "2009-02-16" "Apache HTTP Sunucusu" "ab"
+.TH "AB" 8 "2009-11-03" "Apache HTTP Sunucusu" "ab"
 .nh
 .SH Ä°SÄ°M
 ab \- Apache HTTP sunucusu başarım ölçme aracı
@@ -27,7 +27,7 @@
 .SH "KULLANIM"
 
 .PP
-\fBab\fR [ -\fBA\fR \fIyetkili-kullanıcı:parola\fR ] [ -\fBb\fR \fItampon-boyu\fR ]
[ -\fBc\fR \fIbağlantı-sayısı\fR ] [ -\fBC\fR \fIçerez-ismi=değer\fR ] [
-\fBd\fR ] [ -\fBe\fR \fIcsv-dosyası\fR ] [ -\fBf\fR \fIprotokol\fR ] [ -\fBg\fR \fIgnuplot-dosyası\fR
] [ -\fBh\fR ] [ -\fBH\fR \fIözel-başlık\fR ] [ -\fBi\fR ] [ -\fBk\fR ] [ -\fBn\fR
\fIistek-sayısı\fR ] [ -\fBp\fR \fIPOST-dosyası\fR ] [ -\fBP\fR \fIvekil-yetkilisi:parola\fR
] [ -\fBq\fR ] [ -\fBr\fR ] [ -\fBs\fR ] [ -\fBS\fR ] [ -\fBt\fR \fIsaniye\fR ] [ -\fBT\fR
\fIiçerik-türü\fR ] [ -\fBv\fR \fIayrıntı-düzeyi\fR] [ -\fBV\fR ] [ -\fBw\fR
] [ -\fBx\fR \fI<table>-öznitelikleri\fR ] [ -\fBX\fR \fIvekil\fR[:\fIport\fR] ]
[ -\fBy\fR \fI<tr>-öznitelikleri\fR ] [ -\fBz\fR \fI<td>-öznitelikleri\fR
] [ -\fBZ\fR \fIşifre-kümesi\fR ] [http[s]://]\fIkonakadı\fR[:\fIport\fR]/\fIdizin\fR
+\fBab\fR [ -\fBA\fR \fIyetkili-kullanıcı:parola\fR ] [ -\fBb\fR \fItampon-boyu\fR ]
[ -\fBc\fR \fIbağlantı-sayısı\fR ] [ -\fBC\fR \fIçerez-ismi=değer\fR ] [
-\fBd\fR ] [ -\fBe\fR \fIcsv-dosyası\fR ] [ -\fBf\fR \fIprotokol\fR ] [ -\fBg\fR \fIgnuplot-dosyası\fR
] [ -\fBh\fR ] [ -\fBH\fR \fIözel-başlık\fR ] [ -\fBi\fR ] [ -\fBk\fR ] [ -\fBn\fR
\fIistek-sayısı\fR ] [ -\fBp\fR \fIPOST-dosyası\fR ] [ -\fBP\fR \fIvekil-yetkilisi:parola\fR
] [ -\fBq\fR ] [ -\fBr\fR ] [ -\fBs\fR ] [ -\fBS\fR ] [ -\fBt\fR \fIsaniye\fR ] [ -\fBT\fR
\fIiçerik-türü\fR ] [ -\fBu\fR \fIPUT-dosyası\fR ] [ -\fBv\fR \fIayrıntı-düzeyi\fR]
[ -\fBV\fR ] [ -\fBw\fR ] [ -\fBx\fR \fI<table>-öznitelikleri\fR ] [ -\fBX\fR \fIvekil\fR[:\fIport\fR]
] [ -\fBy\fR \fI<tr>-öznitelikleri\fR ] [ -\fBz\fR \fI<td>-öznitelikleri\fR
] [ -\fBZ\fR \fIşifre-kümesi\fR ] [http[s]://]\fIkonakadı\fR[:\fIport\fR]/\fIdizin\fR
 
 
 .SH "ÖZET"
@@ -101,11 +101,14 @@
 Ölçümleme işleminin ne kadar süreyle uygulanacağı belirtilir\&.
Dahili olarak \fB-n 50000\fR seçeneği uygulanır\&. Bunu belli bir süreye göre
kıyaslama yapmak amacıyla kullanabilirsiniz\&. Öntanımlı olarak bir süre
kısıtlaması yoktur\&. 
 .TP
 \fB-T\fR \fIiçerik-türü\fR
-POST verisi için kullanılacak içerik türü belirtilir\&. Örnek: application/x-www-form-urlencoded\&.
Öntanımlı değer: text/plain\&. 
+POST/PUT verisi için kullanılacak içerik türü belirtilir\&. Örnek:
application/x-www-form-urlencoded\&. Öntanımlı değer: text/plain\&. 
 .TP
 \fB-v\fR \fIayrıntı-düzeyi\fR
 Çıktının ayrıntı düzeyi belirtilir\&. 4 ve üstü ile başlıklar
hakkında bilgi, 3 ve üstü ile yanıt kodları (404, 200, vb\&.), 2 ve üstü
ile ise uyarı ve bilgi iletileri gösterilir\&. 
 .TP
+-u \fIPUT-dosyası\fR
+PUT verisini içeren dosya\&. Ayrıca, -T seçeneğini belirtmeyi de unutmayın\&.
 
+.TP
 \fB-V\fR
 Sürüm bilgilerini gösterir ve çıkar\&. 
 .TP

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/man/tr/htpasswd.1
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/man/tr/htpasswd.1?rev=832316&r1=832315&r2=832316&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/man/tr/htpasswd.1 (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/man/tr/htpasswd.1 Tue Nov 3 07:02:59 2009
@@ -19,7 +19,7 @@
 .el .ne 3
 .IP "\\$1" \\$2
 ..
-.TH "HTPASSWD" 1 "2009-03-28" "Apache HTTP Sunucusu" "htpasswd"
+.TH "HTPASSWD" 1 "2009-11-03" "Apache HTTP Sunucusu" "htpasswd"
 .nh
 .SH Ä°SÄ°M
 htpasswd \- Temel kimlik doğrulama dosyalarını yönetir
@@ -68,7 +68,7 @@
 Sonuçları veritabanında güncellemek yerine standart çıktıya gönderir\&.
Bu seçenek, Apache'nin metin veriler içermeyen veri depolarına dahil edilebilecek
parolaları üretmekte yararlıdır\&. \fIparola-dosyası\fR belirtilmediğinden,
bu seçenek komut satırı sözdizimini değiştirir\&. Bu seçenek \fB-c\fR
seçeneği ile birlikte kullanılamaz\&. 
 .TP
 \fB-m\fR
-Parolalar için MD5 şifrelemesi kullanılır\&. Windows ve Netware için bu
öntanımlıdır\&. 
+Parolalar için MD5 şifrelemesi kullanılır\&. Bu öntanımlıdır\&.
 
 .TP
 \fB-d\fR
 Parolaları şifrelemek için crypt() kullanılır\&. Windows, ve Netware dışında
öntanımlıdır\&. \fBhtpasswd\fR tarafından tüm platformlarda destekleniyor
olsa da Windows, Netware ve TPF üzerinde httpd sunucusu tarafından desteklenmez\&.
 
@@ -105,7 +105,7 @@
 .fi
 
 .PP
-jsmith kullanıcısı için parolayı ekler veya değiştirir\&. Parolayı
vermesi için kullanıcıya parola isteği yapılır\&. Windows üzerinde
çalıştırılırsa parola Apache MD5 algoritması ile şifrelenir, aksi
takdirde sistemin crypt() yordamı kullanılır\&. Dosya mevcut değilse \fBhtpasswd\fR
beklenen hiçbir işlemi yapmadan bir hata vererek çıkar\&.
+jsmith kullanıcısı için parolayı ekler veya değiştirir\&. Parolayı
vermesi için kullanıcıya parola isteği yapılır\&. Parola takviyeli Apache
MD5 algoritması ile şifrelenir\&. Dosya mevcut değilse \fBhtpasswd\fR beklenen
hiçbir işlemi yapmadan bir hata vererek çıkar\&.
 
 .nf
 
@@ -118,12 +118,12 @@
 
 .nf
 
-   htpasswd -mb /usr/web/\&.htpasswd-all jones Pwd4Steve
+   htpasswd -db /usr/web/\&.htpasswd-all jones Pwd4Steve
   
 .fi
 
 .PP
-Komut satırından verilen parolayı (Pwd4Steve) MD5 algoritmasıyla şifreler
ve bunu belirtilen dosyada saklar\&.
+Komut satırından verilen parolayı (Pwd4Steve) crypt() algoritmasıyla şifreler
ve bunu belirtilen dosyada saklar\&.
 
 .SH "GÜVENLİK DEĞERLENDİRMELERİ"
 

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/configuring.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/configuring.html.tr.utf8?rev=832316&r1=832315&r2=832316&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/configuring.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/configuring.html.tr.utf8 [utf-8] Tue Nov 3 07:02:59 2009
@@ -25,7 +25,6 @@
 <a href="./ko/configuring.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a>
|
 <a href="./tr/configuring.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce
sürüm geçerlidir.</div>
 
 <p>Bu belgede Apache HTTP sunucusunu yapılandırmakta kullanılan dosyalar açıklanmıştır.</p>
 </div>
@@ -41,19 +40,47 @@
   
   <table class="related"><tr><th>İlgili Modüller</th><th>İlgili
Yönergeler</th></tr><tr><td><ul><li><code class="module"><a
href="./mod/mod_mime.html">mod_mime</a></code></li></ul></td><td><ul><li><code
class="directive"><a href="./mod/core.html#ifdefine">&lt;IfDefine&gt;</a></code></li><li><code
class="directive"><a href="./mod/core.html#include">Include</a></code></li><li><code
class="directive"><a href="./mod/mod_mime.html#typesconfig">TypesConfig</a></code></li></ul></td></tr></table>
 
-  <p>Apache düz metin yapılandırma dosyalarına <a href="mod/directives.html">yönergeler</a>
yerleştirilerek yapılandırılır. Ana yapılandırma dosyasının ismi normalde <code>httpd.conf</code>’tur.
Bu dosyanın yeri derleme sırasında belirlenir, ancak çalıştırma sırasında <code>-f</code>
komut satırı seçeneği ile başka bir yer belirtilebilir. Ayrıca, <code class="directive"><a
href="./mod/core.html#include">Include</a></code> yönergesi kullanılarak
başka yapılandırma dosyaları da eklenebilir ve bu dosyaların isimleri belirtilirken dosya
ismi şablonları kullanılabilir. Bu dosyaların içine de ana yapılandırma dosyasında
olduğu gibi her türlü yönerge yerleştirilebilir. Ana yapılandırma dosyalarındaki değişiklikler
Apache tarafından sadece başlatma veya yeniden başlatma sırasında etkin kılınır.</p>
-
-  <p>Sunucu ayrıca MIME belge türlerini içeren bir dosya daha okur; dosya ismi
öntanımlı olarak <code>mime.types</code> olup <code class="directive"><a
href="./mod/mod_mime.html#typesconfig">TypesConfig</a></code> yönergesi ile
başka bir dosya belirtilebilir.</p>
+  <p>Apache düz metin yapılandırma dosyalarına <a href="mod/directives.html">yönergeler</a>
yerleştirilerek yapılandırılır.
+  Ana yapılandırma dosyasının ismi normalde <code>httpd.conf</code>’tur.
+  Bu dosyanın yeri derleme sırasında belirlenir, ancak çalıştırma
+  sırasında <code>-f</code> komut satırı seçeneği ile başka bir yer
+  belirtilebilir. Ayrıca, <code class="directive"><a href="./mod/core.html#include">Include</a></code>
+  yönergesi kullanılarak başka yapılandırma dosyaları da eklenebilir
+  ve bu dosyaların isimleri belirtilirken dosya ismi şablonları
+  kullanılabilir. Bu dosyaların içine de ana yapılandırma dosyasında
+  olduğu gibi her türlü yönerge yerleştirilebilir. Ana yapılandırma
+  dosyalarındaki değişiklikler Apache tarafından sadece başlatma veya
+  yeniden başlatma sırasında etkin kılınır.</p>
+
+  <p>Sunucu ayrıca MIME belge türlerini içeren bir dosya daha okur;
+  dosya ismi öntanımlı olarak <code>mime.types</code> olup <code class="directive"><a
href="./mod/mod_mime.html#typesconfig">TypesConfig</a></code> yönergesi ile
başka bir dosya
+  belirtilebilir.</p>
  </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif"
/></a></div>
 <div class="section">
 <h2><a name="syntax" id="syntax">Yapılandırma Dosyalarının Sözdizimi</a></h2>
   
 
-  <p>Apache yapılandırma dosyalarının her satırında sadece bir yönerge bulunur
ve bir yönergenin birden fazla satıra yayılması daha iyi olacaksa satır katlanabilir;
devamı bir alt satırda olan her satırın son karakteri “\” (tersbölü) olmalı, satırsonu
karakteri ile bu tersbölü karakteri arasında başka karakter bulunmamalıdır.</p>
-
-  <p>Yapılandırma dosyalarındaki yönergelerin isimleri harf büyüklüğüne
duyarlı olduğu halde argümanları genellikle harf büyüklüğüne duyarlı değildir.
Diyez (“#”) karakteri ile başlayan satırlar açıklama olarak ele alınır ve yok sayılırlar.
Yapılandırma yönergesi içeren satırların ardına açıklama yerleştirilemez. Yönerge
isminden önce yer alan boşluklar ve boş satırlar yok sayılır; bu özellik, okunabilirliği
sağlamak için yönergelerin girintilenebilmesi olanağını verir.</p>
-
-  <p>Sunucuyu başlatmadan önce <code>apachectl configtest</code> ile
veya <code>-t</code> komut satırı seçeneği ile yapılandırma dosyalarınızı
sözdizimi hatalarına karşı sınayabilirsiniz.</p>
+  <p>Apache yapılandırma dosyalarının her satırında sadece bir yönerge
+  bulunur ve bir yönergenin birden fazla satıra yayılması daha iyi
+  olacaksa satır katlanabilir; devamı bir alt satırda olan her satırın
+  son karakteri “\” (tersbölü) olmalı, satırsonu karakteri ile bu tersbölü
+  karakteri arasında başka karakter bulunmamalıdır.</p>
+
+  <p>Yapılandırma dosyalarındaki yönergelerin isimleri harf büyüklüğüne
+  duyarlı olduğu halde argümanları genellikle harf büyüklüğüne duyarlı
+  değildir. Diyez (“#”) karakteri ile başlayan satırlar açıklama olarak
+  ele alınır ve yok sayılırlar. Yapılandırma yönergesi içeren satırların
+  ardına açıklama yerleştirilemez. Yönerge isminden önce yer alan boşluklar
+  ve boş satırlar yok sayılır; bu özellik, okunabilirliği sağlamak için
+  yönergelerin girintilenebilmesi olanağını verir.</p>
+
+  <p>Yapılandırma dosyasındaki bir satırın uzunluğu, devam satırları
+  eklenip satır başındaki ve sonundaki boşluk karakterleri atıldıktan sonra
+  en fazla 8192 karakter olabilir.</p>
+
+  <p>Sunucuyu başlatmadan önce <code>apachectl configtest</code> ile
veya
+  <code>-t</code> komut satırı seçeneği ile yapılandırma dosyalarınızı
+  sözdizimi hatalarına karşı sınayabilirsiniz.</p>
  </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif"
/></a></div>
 <div class="section">
 <h2><a name="modules" id="modules">Modüller</a></h2>
@@ -61,9 +88,20 @@
 
   <table class="related"><tr><th>İlgili Modüller</th><th>İlgili
Yönergeler</th></tr><tr><td><ul><li><code class="module"><a
href="./mod/mod_so.html">mod_so</a></code></li></ul></td><td><ul><li><code
class="directive"><a href="./mod/core.html#ifmodule">&lt;IfModule&gt;</a></code></li><li><code
class="directive"><a href="./mod/mod_so.html#loadmodule">LoadModule</a></code></li></ul></td></tr></table>
 
-  <p>Apache modüler yapıda bir sunucudur. Bu, çekirdek sunucunun sadece en temel
işlevselliği içermesi demektir. Ek özellikler, Apache’ye <a href="mod/">modüller</a>
halinde yüklenebilir. Öntanımlı olarak, derleme sırasında sunucunun <a href="mod/module-dict.html#Status">temel</a>
bir modül kümesi içermesi sağlanır. Eğer sunucu <a href="dso.html">devingen yüklenen</a>
modülleri kullanmak üzere yapılandırılarak derlenirse modüller ayrı olarak derlenip
gerektiği zaman <code class="directive"><a href="./mod/mod_so.html#loadmodule">LoadModule</a></code>
yönergesi kullanılarak yüklenebilir. Aksi takdirde, ek modülleri yükleyebilmek veya kaldırabilmek
için Apache’nin yeniden derlenmesi gerekir. Yapılandırma yönergeleri belli bir modülün
varlığına dayalı olarak bir <code class="directive"><a href="./mod/core.html#ifmodule">&lt;IfModule&gt;</a></code>
bloku içine alınmak suretiyle sunucuya koşullu olarak eklenebilir.</p>
+  <p>Apache modüler yapıda bir sunucudur. Bu, çekirdek sunucunun sadece en
+  temel işlevselliği içermesi demektir. Ek özellikler, Apache’ye <a href="mod/">modüller</a>
halinde yüklenebilir. Öntanımlı olarak, derleme
+  sırasında sunucunun <a href="mod/module-dict.html#Status">temel</a> bir
+  modül kümesi içermesi sağlanır. Eğer sunucu <a href="dso.html">devingen
+  yüklenen</a> modülleri kullanmak üzere yapılandırılarak derlenirse modüller
+  ayrı olarak derlenip gerektiği zaman <code class="directive"><a href="./mod/mod_so.html#&#10;
  loadmodule">
+  LoadModule</a></code> yönergesi kullanılarak yüklenebilir. Aksi takdirde,
+  ek modülleri yükleyebilmek veya kaldırabilmek için Apache’nin yeniden
+  derlenmesi gerekir. Yapılandırma yönergeleri belli bir modülün varlığına
+  dayalı olarak bir <code class="directive"><a href="./mod/core.html#ifmodule">&lt;IfModule&gt;</a></code>
+  bloku içine alınmak suretiyle sunucuya koşullu olarak eklenebilir.</p>
 
-  <p>Sunucunun içinde derlenmiş modüllerin listesini görmek için <code>-l</code>
komut satırı seçeneğini kullanabilirsiniz.</p>
+  <p>Sunucunun içinde derlenmiş modüllerin listesini görmek için <code>-l</code>
+  komut satırı seçeneğini kullanabilirsiniz.</p>
  </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif"
/></a></div>
 <div class="section">
 <h2><a name="scope" id="scope">Yönergelerin Etki Alanı</a></h2>
@@ -71,11 +109,26 @@
 
   <table class="related"><tr><th>İlgili Modüller</th><th>İlgili
Yönergeler</th></tr><tr><td /><td><ul><li><code
class="directive"><a href="./mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code></li><li><code
class="directive"><a href="./mod/core.html#directorymatch">&lt;DirectoryMatch&gt;</a></code></li><li><code
class="directive"><a href="./mod/core.html#files">&lt;Files&gt;</a></code></li><li><code
class="directive"><a href="./mod/core.html#filesmatch">&lt;FilesMatch&gt;</a></code></li><li><code
class="directive"><a href="./mod/core.html#location">&lt;Location&gt;</a></code></li><li><code
class="directive"><a href="./mod/core.html#locationmatch">&lt;LocationMatch&gt;</a></code></li><li><code
class="directive"><a href="./mod/core.html#virtualhost">&lt;VirtualHost&gt;</a></code></li></ul></td></tr></table>
 
-  <p>Ana yapılandırma dosyasına yerleştirilen yönergeler sunucunun tamamına
uygulanır. Yapılandırmanızı sunucunun belli bir parçası için değiştirmek isterseniz
yönergelerinizi <code class="directive"><a href="./mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code>,
<code class="directive"><a href="./mod/core.html#directorymatch">&lt;DirectoryMatch&gt;</a></code>,
<code class="directive"><a href="./mod/core.html#files">&lt;Files&gt;</a></code>,
<code class="directive"><a href="./mod/core.html#filesmatch">&lt;FilesMatch&gt;</a></code>,
<code class="directive"><a href="./mod/core.html#location">&lt;Location&gt;</a></code>
ve <code class="directive"><a href="./mod/core.html#locationmatch">&lt;LocationMatch&gt;</a></code>
bölümleri içine yerleştirerek etki alanlarını değiştirebilirsiniz. Bu bölümler yönergelerin
etkilediği alanları dosya sistemininin belli yerleri veya belli URL’lerle sınırlar.
Yerine göre daha hassas ayarlamalar yapmak için 
 bu bölgeler iç içe de kullanılabilir.</p>
-
-  <p>Apache, çok sayıda farklı siteyi aynı anda sunabilecek yetenektedir. Buna
<a href="vhosts/">Sanal Konaklık</a> adı verilir. Yönergelerin etki alanları
ayrıca <code class="directive"><a href="./mod/core.html#virtualhost">&lt;VirtualHost&gt;</a></code>
bölümleri içine konarak da değiştirilebilir. Böylece belli bir siteden gelen isteklere
farklı bir uygulama yapılabilir.</p>
-
-  <p>Yönergelerin çoğu bu bölümlere yerleştirilebilirse de bazı yönergelerin
bazı bağlamlarda bir etkisi olmaz. Örneğin, süreç oluşturmayı denetleyen yönergeler
sadece ana sunucu bağlamına yerleştirilebilir. Hangi yönergenin hangi bağlama yerleştirilebileceğini
bulmak için yönergenin <a href="mod/directive-dict.html#Context">bağlamına</a>
bakınız. Bu konuda daha ayrıntılı bilgi edinmek için: <a href="sections.html">Directory,
Location ve Files Bölümleri Nasıl Çalışır</a>.</p>
+  <p>Ana yapılandırma dosyasına yerleştirilen yönergeler sunucunun tamamına
+  uygulanır. Yapılandırmanızı sunucunun belli bir parçası için değiştirmek
+  isterseniz yönergelerinizi <code class="directive"><a href="./mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code>,
<code class="directive"><a href="./mod/core.html#directorymatch">&lt;DirectoryMatch&gt;</a></code>,
<code class="directive"><a href="./mod/core.html#files">&lt;Files&gt;</a></code>,
<code class="directive"><a href="./mod/core.html#filesmatch">&lt;FilesMatch&gt;</a></code>,
<code class="directive"><a href="./mod/core.html#location">&lt;Location&gt;</a></code>
ve <code class="directive"><a href="./mod/core.html#locationmatch">&lt;LocationMatch&gt;</a></code>
bölümleri içine yerleştirerek etki
+  alanlarını değiştirebilirsiniz. Bu bölümler yönergelerin etkilediği
+  alanları dosya sistemininin belli yerleri veya belli URL’lerle sınırlar.
+  Yerine göre daha hassas ayarlamalar yapmak için bu bölgeler iç içe de
+  kullanılabilir.</p>
+
+  <p>Apache, çok sayıda farklı siteyi aynı anda sunabilecek yetenektedir.
+  Buna <a href="vhosts/">Sanal Konaklık</a> adı verilir. Yönergelerin etki
+  alanları ayrıca <code class="directive"><a href="./mod/core.html#virtualhost">&lt;VirtualHost&gt;</a></code>
+  bölümleri içine konarak da değiştirilebilir. Böylece belli bir siteye gelen
+  isteklere farklı bir uygulama yapılabilir.</p>
+
+  <p>Yönergelerin çoğu bu bölümlere yerleştirilebilirse de bazı yönergelerin
+  bazı bağlamlarda bir etkisi olmaz. Örneğin, süreç oluşturmayı denetleyen
+  yönergeler sadece ana sunucu bağlamına yerleştirilebilir. Hangi yönergenin
+  hangi bağlama yerleştirilebileceğini bulmak için yönergenin <a href="mod/directive-dict.html#Context">bağlamına</a>
bakınız. Bu konuda daha
+  ayrıntılı bilgi edinmek için: <a href="sections.html">Directory, Location ve
+  Files Bölümleri Nasıl Çalışır</a>.</p>
  </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif"
/></a></div>
 <div class="section">
 <h2><a name="htaccess" id="htaccess">.htaccess Dosyaları</a></h2>
@@ -83,11 +136,25 @@
 
   <table class="related"><tr><th>İlgili Modüller</th><th>İlgili
Yönergeler</th></tr><tr><td /><td><ul><li><code
class="directive"><a href="./mod/core.html#accessfilename">AccessFileName</a></code></li><li><code
class="directive"><a href="./mod/core.html#allowoverride">AllowOverride</a></code></li></ul></td></tr></table>
 
-  <p>Apache yapılandırma sorumluluğunu dağıtmak için site ağaçları içine
özel dosyalar yerleştirilmesine izin verir. Bu özel dosyalar normalde <code>.htaccess</code>
dosyaları olmakla birlikte <code class="directive"><a href="./mod/core.html#accessfilename">AccessFileName</a></code>
yönergesi kullanılarak rasgele bir isim belirtilebilir. <code>.htaccess</code>
dosyalarına yerleştirilen yönergeler sadece dosyanın bulunduğu dizine ve alt dizinlerine
uygulanır. <code>.htaccess</code> dosyalarında da ana yapılandırma dosyalarında
geçerli sözdizimi kullanılır. <code>.htaccess</code> dosyaları her istek
gelişinde yeniden okunduğundan bu dosyalarda yapılan değişiklikler hemen etkisini gösterir.</p>
-
-  <p><code>.htaccess</code> dosyalarına hangi yönergelerin yerleştirilebileceğini
bulmak için yönerge <a href="mod/directive-dict.html#Context">bağlamına</a>
bakınız. Sunucunun yöneticisi <code>.htaccess</code> dosyalarına hangi yönergelerin
yerleştirilebileceğini ana yapılandırma dosyalarında <code class="directive"><a
href="./mod/core.html#allowoverride">AllowOverride</a></code> yönergesini
kullanarak belirleyebilir.</p>
+  <p>Apache yapılandırma sorumluluğunu dağıtmak için site ağaçları içine
özel
+  dosyalar yerleştirilmesine izin verir. Bu özel dosyalar normalde
+  <code>.htaccess</code> dosyaları olmakla birlikte <code class="directive"><a
href="./mod/core.html#accessfilename">AccessFileName</a></code> yönergesi
kullanılarak rasgele bir isim
+  belirtilebilir. <code>.htaccess</code> dosyalarına yerleştirilen yönergeler
+  sadece dosyanın bulunduğu dizine ve alt dizinlerine uygulanır.
+  <code>.htaccess</code> dosyalarında da ana yapılandırma dosyalarında
geçerli
+  sözdizimi kullanılır. <code>.htaccess</code> dosyaları her istek gelişinde
+  yeniden okunduğundan bu dosyalarda yapılan değişiklikler hemen etkisini
+  gösterir.</p>
+
+  <p><code>.htaccess</code> dosyalarına hangi yönergelerin
+  yerleştirilebileceğini bulmak için yönerge <a href="mod/directive-dict.html#Context">bağlamına</a>
bakınız.
+  Sunucunun yöneticisi <code>.htaccess</code> dosyalarına hangi yönergelerin
+  yerleştirilebileceğini ana yapılandırma dosyalarında
+  <code class="directive"><a href="./mod/core.html#allowoverride">AllowOverride</a></code>
yönergesini kullanarak
+  belirleyebilir.</p>
 
-  <p><code>.htaccess</code> dosyaları hakkında daha ayrıntılı bilgi
edinmek için <a href="howto/htaccess.html">.htaccess öğreticisi</a>ne bakabilirsiniz.</p>
+  <p><code>.htaccess</code> dosyaları hakkında daha ayrıntılı bilgi
edinmek
+  için <a href="howto/htaccess.html">.htaccess öğreticisi</a>ne bakabilirsiniz.</p>
  </div></div>
 <div class="bottomlang">
 <p><span>Mevcut Diller: </span><a href="./de/configuring.html" hreflang="de"
rel="alternate" title="Deutsch">&nbsp;de&nbsp;</a> |

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/configuring.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/configuring.xml.meta?rev=832316&r1=832315&r2=832316&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/configuring.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/configuring.xml.meta Tue Nov 3 07:02:59 2009
@@ -12,6 +12,6 @@
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/glossary.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/glossary.html.tr.utf8?rev=832316&r1=832315&r2=832316&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/glossary.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/glossary.html.tr.utf8 [utf-8] Tue Nov 3 07:02:59 2009
@@ -26,7 +26,6 @@
 <a href="./ko/glossary.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a>
|
 <a href="./tr/glossary.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce
sürüm geçerlidir.</div>
 
   <p>Bu sözlük, genelinde HTML sayfa sunumuna, özelinde Apache HTTP Sunucusuna
    özgü ortak terminolojinin bir kısmını içerir. Her kavram ile ilgili daha
@@ -364,6 +363,18 @@
    gerçeklenim kütüphanesi.
   </dd>
 
+  <dt><a name="servernameindication" id="servernameindication">Sunucu Adı
+   Belirtimi</a></dt>
+   <dd>İngilizcesi: Server Name Indication <a name="sni" id="sni">(SNI)</a></dd>
+  <dd>İlk SSL uzlaşımı sırasında istenen sunucu isminin aktarılmasını
+   mümkün kılan bir SSL işlevidir. Böylece sunucunun, SSL uzlaşım
+   işlemlerlerinde kullanılacak sanal konak yapılandırmasını doğru
+   bir şekilde seçebilmesi sağlanmıştır. Bu özellik RFC 3546'da TLS
+   eklentili SSL başlatma bölümüne eklenmiştir.<br />
+   Bakınız: <a href="ssl/ssl_faq.html">SSL SSS</a>
+   ve <a href="http://www.ietf.org/rfc/rfc3546.txt">RFC 3546</a>
+  </dd>
+
   <dt><a name="serversideincludes" id="serversideincludes">Sunucu Taraflı
İçerik Yerleştirme</a></dt>
   <dd>İngilizcesi: Server Side Includes <a name="ssi" id="ssi">(SSI)</a></dd>
   <dd>İşlem yönergelerini HTML dosyalara gömme tekniği.<br />

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/glossary.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/glossary.xml.meta?rev=832316&r1=832315&r2=832316&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/glossary.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/glossary.xml.meta Tue Nov 3 07:02:59 2009
@@ -13,6 +13,6 @@
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_env.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_env.html.tr.utf8?rev=832316&r1=832315&r2=832316&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_env.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_env.html.tr.utf8 [utf-8] Tue Nov 3 07:02:59 2009
@@ -27,7 +27,6 @@
 <a href="../ko/mod/mod_env.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a>
|
 <a href="../tr/mod/mod_env.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce
sürüm geçerlidir.</div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>CGI
betiklerine ve SSI sayfalarına aktarılan değişkenlere müdahale
 etmek için kullanılır.</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
@@ -87,6 +86,15 @@
    SetEnv SPECIAL_PATH /foo/bin
   </code></p></div>
 
+  <div class="note"><p>Bu yönerge tarafından atanan dahili ortam değişkenleri,
en başta
+   işleme sokulan, ereşem denetimi, URI-dosya ismi eşleştirmesi gibi istek
+   işleme yönergelerinden sonra işleme sokulur. Eğer atadığınız ortam değişkeni,
+   bir <code class="directive"><a href="../mod/mod_rerite.html#rewriterule">RewriteRule</a></code>
yönergesindeki
+   gibi erken işlem aşamalarına girdi sağlıyorsa, bu durumda ortam değişkenini
+   <code class="directive"><a href="../mod/mod_setenvif.html# setenvif"> SetEnvIf</a></code>
ile atamalısınız.</p>
+  </div>
+
+
 </div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif"
/></a></div>
 <div class="directive-section"><h2><a name="UnsetEnv" id="UnsetEnv">UnsetEnv</a>
<a name="unsetenv" id="unsetenv">Yönergesi</a></h2>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_env.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_env.xml.meta?rev=832316&r1=832315&r2=832316&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_env.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_env.xml.meta Tue Nov 3 07:02:59 2009
@@ -11,6 +11,6 @@
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/htpasswd.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/htpasswd.html.tr.utf8?rev=832316&r1=832315&r2=832316&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/htpasswd.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/htpasswd.html.tr.utf8 [utf-8] Tue Nov 3 07:02:59
2009
@@ -22,7 +22,6 @@
 <a href="../ko/programs/htpasswd.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a>
|
 <a href="../tr/programs/htpasswd.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce
sürüm geçerlidir.</div>
 
   <p><code><strong>htpasswd</strong></code>, HTTP kullanıcılarının
temel
   kimlik doğrulaması için kullanıcı isimlerinin ve parolalarının
@@ -112,8 +111,8 @@
   <code><strong>-c</strong></code> seçeneği ile birlikte kullanılamaz.</dd>
 
   <dt><code><strong>-m</strong></code></dt>
-  <dd>Parolalar için MD5 şifrelemesi kullanılır. Windows ve Netware
-  için bu öntanımlıdır.</dd>
+  <dd>Parolalar için MD5 şifrelemesi kullanılır.
+  Bu öntanımlıdır.</dd>
 
   <dt><code><strong>-d</strong></code></dt>
   <dd>Parolaları şifrelemek için <code>crypt()</code> kullanılır.
Windows,
@@ -173,9 +172,8 @@
   </code></p></div>
 
   <p><code>jsmith</code> kullanıcısı için parolayı ekler veya değiştirir.
-  Parolayı vermesi için kullanıcıya parola isteği yapılır. Windows üzerinde
-  çalıştırılırsa parola Apache MD5 algoritması ile şifrelenir, aksi
-  takdirde sistemin <code>crypt()</code> yordamı kullanılır. Dosya mevcut
+  Parolayı vermesi için kullanıcıya parola isteği yapılır.
+  Parola takviyeli Apache MD5 algoritması ile şifrelenir. Dosya mevcut
   değilse <code><strong>htpasswd</strong></code> beklenen hiçbir
işlemi
   yapmadan bir hata vererek çıkar.</p>
 
@@ -190,10 +188,10 @@
   ile çıkar.</p>
 
   <div class="example"><p><code>
-   htpasswd -mb /usr/web/.htpasswd-all jones Pwd4Steve
+   htpasswd -db /usr/web/.htpasswd-all jones Pwd4Steve
   </code></p></div>
 
-  <p>Komut satırından verilen parolayı (<code>Pwd4Steve</code>) MD5
+  <p>Komut satırından verilen parolayı (<code>Pwd4Steve</code>) <code>crypt()</code>
   algoritmasıyla şifreler ve bunu belirtilen dosyada saklar.</p>
 </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif"
/></a></div>
 <div class="section">

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/htpasswd.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/htpasswd.xml.meta?rev=832316&r1=832315&r2=832316&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/htpasswd.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/htpasswd.xml.meta Tue Nov 3 07:02:59 2009
@@ -9,6 +9,6 @@
  <variants>
   <variant>en</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/rewrite/rewrite_guide.html.en
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/rewrite/rewrite_guide.html.en?rev=832316&r1=832315&r2=832316&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/rewrite/rewrite_guide.html.en (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/rewrite/rewrite_guide.html.en Tue Nov 3 07:02:59 2009
@@ -50,7 +50,6 @@
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#redirecthome">Redirect
Homedirs For Foreigners</a></li>
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#redirectanchors">Redirecting
Anchors</a></li>
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#time-dependent">Time-Dependent
Rewriting</a></li>
-<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#proxy-deny">Proxy
Deny</a></li>
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#external-rewriting">External
Rewriting Engine</a></li>
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#cluster">URL-based
sharding accross multiple backends</a></li>
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#structuredhomedirs">Structured
Homedirs</a></li>
@@ -416,43 +415,6 @@
 
   </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif"
/></a></div>
 <div class="section">
-<h2><a name="proxy-deny" id="proxy-deny">Proxy Deny</a></h2>
-
-   
-
-   <dl>
-    <dt>Description:</dt>
-
-    <dd>
-     <p>How can we forbid a certain host or even a user of a
-     special host from using the Apache proxy?</p>
-    </dd>
-
-    <dt>Solution:</dt>
-
-    <dd>
-     <p>We first have to make sure <code class="module"><a href="../mod/mod_rewrite.html">mod_rewrite</a></code>
-     is below(!) <code class="module"><a href="../mod/mod_proxy.html">mod_proxy</a></code>
in the Configuration
-     file when compiling the Apache webserver. This way it gets
-     called <em>before</em> <code class="module"><a href="../mod/mod_proxy.html">mod_proxy</a></code>.
Then we
-     configure the following for a host-dependent deny...</p>
-
-<div class="example"><pre>
-RewriteCond %{REMOTE_HOST} <strong>^badhost\.mydomain\.com$</strong>
-RewriteRule !^http://[^/.]\.mydomain.com.* - [F]
-</pre></div>
-
-     <p>...and this one for a user@host-dependent deny:</p>
-
-<div class="example"><pre>
-RewriteCond %{REMOTE_IDENT}@%{REMOTE_HOST} <strong>^badguy@badhost\.mydomain\.com$</strong>
-RewriteRule !^http://[^/.]\.mydomain.com.* - [F]
-</pre></div>
-    </dd>
-   </dl>
-
-  </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif"
/></a></div>
-<div class="section">
 <h2><a name="external-rewriting" id="external-rewriting">External Rewriting Engine</a></h2>
 
    

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/sitemap.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/sitemap.html.tr.utf8?rev=832316&r1=832315&r2=832316&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/sitemap.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/sitemap.html.tr.utf8 [utf-8] Tue Nov 3 07:02:59 2009
@@ -28,7 +28,6 @@
 <a href="./ko/sitemap.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a>
|
 <a href="./tr/sitemap.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce
sürüm geçerlidir.</div>
 
 <p>Bu sayfada <a href="./">Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.3
 Belgeleri</a>nin tamamı listelenmiştir.</p>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/sitemap.xml.de
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/sitemap.xml.de?rev=832316&r1=832315&r2=832316&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/sitemap.xml.de (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/sitemap.xml.de Tue Nov 3 07:02:59 2009
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE sitemap SYSTEM "./style/sitemap.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.de.xsl"?>
-<!-- English Revision: 420990:832042 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 420990:832071 (outdated) -->
 
 <!--
 Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/sitemap.xml.es
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/sitemap.xml.es?rev=832316&r1=832315&r2=832316&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/sitemap.xml.es (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/sitemap.xml.es Tue Nov 3 07:02:59 2009
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE sitemap SYSTEM "./style/sitemap.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.es.xsl"?>
-<!-- English Revision: 151408:832042 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 151408:832071 (outdated) -->
 
 <!--
 Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/sitemap.xml.ja
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/sitemap.xml.ja?rev=832316&r1=832315&r2=832316&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/sitemap.xml.ja [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/sitemap.xml.ja [utf-8] Tue Nov 3 07:02:59 2009
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE sitemap SYSTEM "./style/sitemap.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.ja.xsl"?>
-<!-- English Revision: 587444:832042 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 587444:832071 (outdated) -->
 
 <!--
 Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/sitemap.xml.ko
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/sitemap.xml.ko?rev=832316&r1=832315&r2=832316&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/sitemap.xml.ko [euc-kr] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/sitemap.xml.ko [euc-kr] Tue Nov 3 07:02:59 2009
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="EUC-KR" ?>
 <!DOCTYPE sitemap SYSTEM "./style/sitemap.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.ko.xsl"?>
-<!-- English Revision: 151408:832042 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 151408:832071 (outdated) -->
 
 <!--
 Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/sitemap.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/sitemap.xml.meta?rev=832316&r1=832315&r2=832316&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/sitemap.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/sitemap.xml.meta Tue Nov 3 07:02:59 2009
@@ -13,6 +13,6 @@
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>Mime
View raw message