httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r832315 - in /httpd/httpd/trunk/docs/manual: configuring.xml.tr glossary.xml.tr mod/mod_env.xml.tr programs/htpasswd.xml.tr sitemap.xml.tr
Date Tue, 03 Nov 2009 06:56:52 GMT
Author: nilgun
Date: Tue Nov 3 06:56:52 2009
New Revision: 832315

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=832315&view=rev
Log:
update for sync with English docs.

Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>

Modified:
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/configuring.xml.tr
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/glossary.xml.tr
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_env.xml.tr
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/htpasswd.xml.tr
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/sitemap.xml.tr

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/configuring.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/configuring.xml.tr?rev=832315&r1=832314&r2=832315&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/configuring.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/configuring.xml.tr [utf-8] Tue Nov 3 06:56:52 2009
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 420990:830237 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 830237 -->
 
 <!--
 Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
@@ -42,20 +42,48 @@
   </related>
 
   <p>Apache düz metin yapılandırma dosyalarına <a
-  href="mod/directives.html">yönergeler</a> yerleştirilerek yapılandırılır.
Ana yapılandırma dosyasının ismi normalde <code>httpd.conf</code>’tur. Bu
dosyanın yeri derleme sırasında belirlenir, ancak çalıştırma sırasında <code>-f</code>
komut satırı seçeneği ile başka bir yer belirtilebilir. Ayrıca, <directive module="core">Include</directive>
yönergesi kullanılarak başka yapılandırma dosyaları da eklenebilir ve bu dosyaların
isimleri belirtilirken dosya ismi şablonları kullanılabilir. Bu dosyaların içine de ana
yapılandırma dosyasında olduğu gibi her türlü yönerge yerleştirilebilir. Ana yapılandırma
dosyalarındaki değişiklikler Apache tarafından sadece başlatma veya yeniden başlatma
sırasında etkin kılınır.</p>
-
-  <p>Sunucu ayrıca MIME belge türlerini içeren bir dosya daha okur; dosya ismi
öntanımlı olarak <code>mime.types</code> olup <directive
-  module="mod_mime">TypesConfig</directive> yönergesi ile başka bir dosya belirtilebilir.</p>
+  href="mod/directives.html">yönergeler</a> yerleştirilerek yapılandırılır.
+  Ana yapılandırma dosyasının ismi normalde <code>httpd.conf</code>’tur.
+  Bu dosyanın yeri derleme sırasında belirlenir, ancak çalıştırma
+  sırasında <code>-f</code> komut satırı seçeneği ile başka bir yer
+  belirtilebilir. Ayrıca, <directive module="core">Include</directive>
+  yönergesi kullanılarak başka yapılandırma dosyaları da eklenebilir
+  ve bu dosyaların isimleri belirtilirken dosya ismi şablonları
+  kullanılabilir. Bu dosyaların içine de ana yapılandırma dosyasında
+  olduğu gibi her türlü yönerge yerleştirilebilir. Ana yapılandırma
+  dosyalarındaki değişiklikler Apache tarafından sadece başlatma veya
+  yeniden başlatma sırasında etkin kılınır.</p>
+
+  <p>Sunucu ayrıca MIME belge türlerini içeren bir dosya daha okur;
+  dosya ismi öntanımlı olarak <code>mime.types</code> olup <directive
+  module="mod_mime">TypesConfig</directive> yönergesi ile başka bir dosya
+  belirtilebilir.</p>
  </section>
 
  <section id="syntax">
   <title>Yapılandırma Dosyalarının Sözdizimi</title>
 
-  <p>Apache yapılandırma dosyalarının her satırında sadece bir yönerge bulunur
ve bir yönergenin birden fazla satıra yayılması daha iyi olacaksa satır katlanabilir;
devamı bir alt satırda olan her satırın son karakteri “\” (tersbölü) olmalı, satırsonu
karakteri ile bu tersbölü karakteri arasında başka karakter bulunmamalıdır.</p>
-
-  <p>Yapılandırma dosyalarındaki yönergelerin isimleri harf büyüklüğüne
duyarlı olduğu halde argümanları genellikle harf büyüklüğüne duyarlı değildir.
Diyez (“#”) karakteri ile başlayan satırlar açıklama olarak ele alınır ve yok sayılırlar.
Yapılandırma yönergesi içeren satırların ardına açıklama yerleştirilemez. Yönerge
isminden önce yer alan boşluklar ve boş satırlar yok sayılır; bu özellik, okunabilirliği
sağlamak için yönergelerin girintilenebilmesi olanağını verir.</p>
-
-  <p>Sunucuyu başlatmadan önce <code>apachectl configtest</code> ile
veya <code>-t</code> komut satırı seçeneği ile yapılandırma dosyalarınızı
sözdizimi hatalarına karşı sınayabilirsiniz.</p>
+  <p>Apache yapılandırma dosyalarının her satırında sadece bir yönerge
+  bulunur ve bir yönergenin birden fazla satıra yayılması daha iyi
+  olacaksa satır katlanabilir; devamı bir alt satırda olan her satırın
+  son karakteri “\” (tersbölü) olmalı, satırsonu karakteri ile bu tersbölü
+  karakteri arasında başka karakter bulunmamalıdır.</p>
+
+  <p>Yapılandırma dosyalarındaki yönergelerin isimleri harf büyüklüğüne
+  duyarlı olduğu halde argümanları genellikle harf büyüklüğüne duyarlı
+  değildir. Diyez (“#”) karakteri ile başlayan satırlar açıklama olarak
+  ele alınır ve yok sayılırlar. Yapılandırma yönergesi içeren satırların
+  ardına açıklama yerleştirilemez. Yönerge isminden önce yer alan boşluklar
+  ve boş satırlar yok sayılır; bu özellik, okunabilirliği sağlamak için
+  yönergelerin girintilenebilmesi olanağını verir.</p>
+
+  <p>Yapılandırma dosyasındaki bir satırın uzunluğu, devam satırları
+  eklenip satır başındaki ve sonundaki boşluk karakterleri atıldıktan sonra
+  en fazla 8192 karakter olabilir.</p>
+
+  <p>Sunucuyu başlatmadan önce <code>apachectl configtest</code> ile
veya
+  <code>-t</code> komut satırı seçeneği ile yapılandırma dosyalarınızı
+  sözdizimi hatalarına karşı sınayabilirsiniz.</p>
  </section>
 
  <section id="modules">
@@ -71,10 +99,21 @@
    </directivelist>
   </related>
 
-  <p>Apache modüler yapıda bir sunucudur. Bu, çekirdek sunucunun sadece en temel
işlevselliği içermesi demektir. Ek özellikler, Apache’ye <a
-  href="mod/">modüller</a> halinde yüklenebilir. Öntanımlı olarak, derleme
sırasında sunucunun <a href="mod/module-dict.html#Status">temel</a> bir modül
kümesi içermesi sağlanır. Eğer sunucu <a href="dso.html">devingen yüklenen</a>
modülleri kullanmak üzere yapılandırılarak derlenirse modüller ayrı olarak derlenip
gerektiği zaman <directive module="mod_so">LoadModule</directive> yönergesi
kullanılarak yüklenebilir. Aksi takdirde, ek modülleri yükleyebilmek veya kaldırabilmek
için Apache’nin yeniden derlenmesi gerekir. Yapılandırma yönergeleri belli bir modülün
varlığına dayalı olarak bir <directive module="core" type="section">IfModule</directive>
bloku içine alınmak suretiyle sunucuya koşullu olarak eklenebilir.</p>
+  <p>Apache modüler yapıda bir sunucudur. Bu, çekirdek sunucunun sadece en
+  temel işlevselliği içermesi demektir. Ek özellikler, Apache’ye <a
+  href="mod/">modüller</a> halinde yüklenebilir. Öntanımlı olarak, derleme
+  sırasında sunucunun <a href="mod/module-dict.html#Status">temel</a> bir
+  modül kümesi içermesi sağlanır. Eğer sunucu <a href="dso.html">devingen
+  yüklenen</a> modülleri kullanmak üzere yapılandırılarak derlenirse modüller
+  ayrı olarak derlenip gerektiği zaman <directive module="mod_so">
+  LoadModule</directive> yönergesi kullanılarak yüklenebilir. Aksi takdirde,
+  ek modülleri yükleyebilmek veya kaldırabilmek için Apache’nin yeniden
+  derlenmesi gerekir. Yapılandırma yönergeleri belli bir modülün varlığına
+  dayalı olarak bir <directive module="core" type="section">IfModule</directive>
+  bloku içine alınmak suretiyle sunucuya koşullu olarak eklenebilir.</p>
 
-  <p>Sunucunun içinde derlenmiş modüllerin listesini görmek için <code>-l</code>
komut satırı seçeneğini kullanabilirsiniz.</p>
+  <p>Sunucunun içinde derlenmiş modüllerin listesini görmek için <code>-l</code>
+  komut satırı seçeneğini kullanabilirsiniz.</p>
  </section>
 
  <section id="scope">
@@ -92,19 +131,33 @@
    </directivelist>
   </related>
 
-  <p>Ana yapılandırma dosyasına yerleştirilen yönergeler sunucunun tamamına
uygulanır. Yapılandırmanızı sunucunun belli bir parçası için değiştirmek isterseniz
yönergelerinizi <directive module="core"
+  <p>Ana yapılandırma dosyasına yerleştirilen yönergeler sunucunun tamamına
+  uygulanır. Yapılandırmanızı sunucunun belli bir parçası için değiştirmek
+  isterseniz yönergelerinizi <directive module="core"
   type="section">Directory</directive>, <directive module="core"
   type="section">DirectoryMatch</directive>, <directive module="core"
   type="section">Files</directive>, <directive module="core"
   type="section">FilesMatch</directive>, <directive module="core"
   type="section">Location</directive> ve <directive module="core"
-  type="section">LocationMatch</directive> bölümleri içine yerleştirerek etki
alanlarını değiştirebilirsiniz. Bu bölümler yönergelerin etkilediği alanları dosya
sistemininin belli yerleri veya belli URL’lerle sınırlar. Yerine göre daha hassas ayarlamalar
yapmak için bu bölgeler iç içe de kullanılabilir.</p>
-
-  <p>Apache, çok sayıda farklı siteyi aynı anda sunabilecek yetenektedir. Buna
<a href="vhosts/">Sanal Konaklık</a> adı verilir. Yönergelerin etki alanları
ayrıca <directive module="core" type="section">VirtualHost</directive> bölümleri
içine konarak da değiştirilebilir. Böylece belli bir siteden gelen isteklere farklı bir
uygulama yapılabilir.</p>
-
-  <p>Yönergelerin çoğu bu bölümlere yerleştirilebilirse de bazı yönergelerin
bazı bağlamlarda bir etkisi olmaz. Örneğin, süreç oluşturmayı denetleyen yönergeler
sadece ana sunucu bağlamına yerleştirilebilir. Hangi yönergenin hangi bağlama yerleştirilebileceğini
bulmak için yönergenin <a
-  href="mod/directive-dict.html#Context">bağlamına</a> bakınız. Bu konuda
daha ayrıntılı bilgi edinmek için: <a
-  href="sections.html">Directory, Location ve Files Bölümleri Nasıl Çalışır</a>.</p>
+  type="section">LocationMatch</directive> bölümleri içine yerleştirerek etki
+  alanlarını değiştirebilirsiniz. Bu bölümler yönergelerin etkilediği
+  alanları dosya sistemininin belli yerleri veya belli URL’lerle sınırlar.
+  Yerine göre daha hassas ayarlamalar yapmak için bu bölgeler iç içe de
+  kullanılabilir.</p>
+
+  <p>Apache, çok sayıda farklı siteyi aynı anda sunabilecek yetenektedir.
+  Buna <a href="vhosts/">Sanal Konaklık</a> adı verilir. Yönergelerin etki
+  alanları ayrıca <directive module="core" type="section">VirtualHost</directive>
+  bölümleri içine konarak da değiştirilebilir. Böylece belli bir siteye gelen
+  isteklere farklı bir uygulama yapılabilir.</p>
+
+  <p>Yönergelerin çoğu bu bölümlere yerleştirilebilirse de bazı yönergelerin
+  bazı bağlamlarda bir etkisi olmaz. Örneğin, süreç oluşturmayı denetleyen
+  yönergeler sadece ana sunucu bağlamına yerleştirilebilir. Hangi yönergenin
+  hangi bağlama yerleştirilebileceğini bulmak için yönergenin <a
+  href="mod/directive-dict.html#Context">bağlamına</a> bakınız. Bu konuda
daha
+  ayrıntılı bilgi edinmek için: <a href="sections.html">Directory, Location ve
+  Files Bölümleri Nasıl Çalışır</a>.</p>
  </section>
 
  <section id="htaccess">
@@ -117,11 +170,26 @@
    </directivelist>
   </related>
 
-  <p>Apache yapılandırma sorumluluğunu dağıtmak için site ağaçları içine
özel dosyalar yerleştirilmesine izin verir. Bu özel dosyalar normalde <code>.htaccess</code>
dosyaları olmakla birlikte <directive module="core">AccessFileName</directive>
yönergesi kullanılarak rasgele bir isim belirtilebilir. <code>.htaccess</code>
dosyalarına yerleştirilen yönergeler sadece dosyanın bulunduğu dizine ve alt dizinlerine
uygulanır. <code>.htaccess</code> dosyalarında da ana yapılandırma dosyalarında
geçerli sözdizimi kullanılır. <code>.htaccess</code> dosyaları her istek
gelişinde yeniden okunduğundan bu dosyalarda yapılan değişiklikler hemen etkisini gösterir.</p>
-
-  <p><code>.htaccess</code> dosyalarına hangi yönergelerin yerleştirilebileceğini
bulmak için yönerge <a
-  href="mod/directive-dict.html#Context">bağlamına</a> bakınız. Sunucunun
yöneticisi <code>.htaccess</code> dosyalarına hangi yönergelerin yerleştirilebileceğini
ana yapılandırma dosyalarında <directive module="core">AllowOverride</directive>
yönergesini kullanarak belirleyebilir.</p>
+  <p>Apache yapılandırma sorumluluğunu dağıtmak için site ağaçları içine
özel
+  dosyalar yerleştirilmesine izin verir. Bu özel dosyalar normalde
+  <code>.htaccess</code> dosyaları olmakla birlikte <directive module="core"
+  >AccessFileName</directive> yönergesi kullanılarak rasgele bir isim
+  belirtilebilir. <code>.htaccess</code> dosyalarına yerleştirilen yönergeler
+  sadece dosyanın bulunduğu dizine ve alt dizinlerine uygulanır.
+  <code>.htaccess</code> dosyalarında da ana yapılandırma dosyalarında
geçerli
+  sözdizimi kullanılır. <code>.htaccess</code> dosyaları her istek gelişinde
+  yeniden okunduğundan bu dosyalarda yapılan değişiklikler hemen etkisini
+  gösterir.</p>
+
+  <p><code>.htaccess</code> dosyalarına hangi yönergelerin
+  yerleştirilebileceğini bulmak için yönerge <a
+  href="mod/directive-dict.html#Context">bağlamına</a> bakınız.
+  Sunucunun yöneticisi <code>.htaccess</code> dosyalarına hangi yönergelerin
+  yerleştirilebileceğini ana yapılandırma dosyalarında
+  <directive module="core">AllowOverride</directive> yönergesini kullanarak
+  belirleyebilir.</p>
 
-  <p><code>.htaccess</code> dosyaları hakkında daha ayrıntılı bilgi
edinmek için <a href="howto/htaccess.html">.htaccess öğreticisi</a>ne bakabilirsiniz.</p>
+  <p><code>.htaccess</code> dosyaları hakkında daha ayrıntılı bilgi
edinmek
+  için <a href="howto/htaccess.html">.htaccess öğreticisi</a>ne bakabilirsiniz.</p>
  </section>
 </manualpage>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/glossary.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/glossary.xml.tr?rev=832315&r1=832314&r2=832315&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/glossary.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/glossary.xml.tr [utf-8] Tue Nov 3 06:56:52 2009
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 805049:830307 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 830307 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -385,6 +385,19 @@
    gerçeklenim kütüphanesi.
   </dd>
 
+  <dt><a name="servernameindication" id="servernameindication">Sunucu Adı
+   Belirtimi</a></dt>
+   <dd>İngilizcesi: Server Name Indication <a name="sni" id="sni"
+   >(SNI)</a></dd>
+  <dd>İlk SSL uzlaşımı sırasında istenen sunucu isminin aktarılmasını
+   mümkün kılan bir SSL işlevidir. Böylece sunucunun, SSL uzlaşım
+   işlemlerlerinde kullanılacak sanal konak yapılandırmasını doğru
+   bir şekilde seçebilmesi sağlanmıştır. Bu özellik RFC 3546'da TLS
+   eklentili SSL başlatma bölümüne eklenmiştir.<br />
+   Bakınız: <a href="ssl/ssl_faq.html">SSL SSS</a>
+   ve <a href="http://www.ietf.org/rfc/rfc3546.txt">RFC 3546</a>
+  </dd>
+
   <dt><a name="serversideincludes" id="serversideincludes"
    >Sunucu Taraflı İçerik Yerleştirme</a></dt>
   <dd>İngilizcesi: Server Side Includes <a name="ssi" id="ssi">(SSI)</a></dd>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_env.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_env.xml.tr?rev=832315&r1=832314&r2=832315&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_env.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_env.xml.tr [utf-8] Tue Nov 3 06:56:52 2009
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 420990:831695 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 831695 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -74,6 +74,15 @@
   <example><title>Örnek</title>
    SetEnv SPECIAL_PATH /foo/bin
   </example>
+
+  <note><p>Bu yönerge tarafından atanan dahili ortam değişkenleri, en başta
+   işleme sokulan, ereşem denetimi, URI-dosya ismi eşleştirmesi gibi istek
+   işleme yönergelerinden sonra işleme sokulur. Eğer atadığınız ortam değişkeni,
+   bir <directive module="mod_rerite">RewriteRule</directive> yönergesindeki
+   gibi erken işlem aşamalarına girdi sağlıyorsa, bu durumda ortam değişkenini
+   <directive module="mod_setenvif"> SetEnvIf</directive> ile atamalısınız.</p>
+  </note>
+
 </usage>
 </directivesynopsis>
 

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/htpasswd.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/htpasswd.xml.tr?rev=832315&r1=832314&r2=832315&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/htpasswd.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/htpasswd.xml.tr [utf-8] Tue Nov 3 06:56:52 2009
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 758944:826805 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 826805 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -112,8 +112,8 @@
   <code><strong>-c</strong></code> seçeneği ile birlikte kullanılamaz.</dd>
 
   <dt><code><strong>-m</strong></code></dt>
-  <dd>Parolalar için MD5 şifrelemesi kullanılır. Windows ve Netware
-  için bu öntanımlıdır.</dd>
+  <dd>Parolalar için MD5 şifrelemesi kullanılır.
+  Bu öntanımlıdır.</dd>
 
   <dt><code><strong>-d</strong></code></dt>
   <dd>Parolaları şifrelemek için <code>crypt()</code> kullanılır.
Windows,
@@ -173,9 +173,8 @@
   </example>
 
   <p><code>jsmith</code> kullanıcısı için parolayı ekler veya değiştirir.
-  Parolayı vermesi için kullanıcıya parola isteği yapılır. Windows üzerinde
-  çalıştırılırsa parola Apache MD5 algoritması ile şifrelenir, aksi
-  takdirde sistemin <code>crypt()</code> yordamı kullanılır. Dosya mevcut
+  Parolayı vermesi için kullanıcıya parola isteği yapılır.
+  Parola takviyeli Apache MD5 algoritması ile şifrelenir. Dosya mevcut
   değilse <code><strong>htpasswd</strong></code> beklenen hiçbir
işlemi
   yapmadan bir hata vererek çıkar.</p>
 
@@ -190,10 +189,10 @@
   ile çıkar.</p>
 
   <example>
-   htpasswd -mb /usr/web/.htpasswd-all jones Pwd4Steve
+   htpasswd -db /usr/web/.htpasswd-all jones Pwd4Steve
   </example>
 
-  <p>Komut satırından verilen parolayı (<code>Pwd4Steve</code>) MD5
+  <p>Komut satırından verilen parolayı (<code>Pwd4Steve</code>) <code>crypt()</code>
   algoritmasıyla şifreler ve bunu belirtilen dosyada saklar.</p>
 </section>
 

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/sitemap.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/sitemap.xml.tr?rev=832315&r1=832314&r2=832315&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/sitemap.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/sitemap.xml.tr [utf-8] Tue Nov 3 06:56:52 2009
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE sitemap SYSTEM "./style/sitemap.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 680076:832042 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 832071 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>Mime
View raw message