httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r804987 - in /httpd/httpd/trunk/docs/manual: env.xml.tr install.xml.tr misc/perf-tuning.xml.tr mod/mpm_common.xml.tr mpm.xml.tr programs/configure.xml.tr
Date Mon, 17 Aug 2009 14:08:12 GMT
Author: nilgun
Date: Mon Aug 17 14:08:12 2009
New Revision: 804987

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=804987&view=rev
Log:
update for sync with English docs.

Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>

Modified:
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/env.xml.tr
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/install.xml.tr
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/misc/perf-tuning.xml.tr
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mpm_common.xml.tr
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mpm.xml.tr
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/configure.xml.tr

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/env.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/env.xml.tr?rev=804987&r1=804986&r2=804987&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/env.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/env.xml.tr [utf-8] Mon Aug 17 14:08:12 2009
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 782860 -->
+<!-- English Revision: 804977 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -106,7 +106,7 @@
     <title>Standart CGI Değişkenleri</title>
 
     <p>Apache yapılandırmasıyla atanan ve kabuğa aktarılan ortam
-     değişkenlerinden başka <a href="http://cgi-spec.golux.com/">CGI
+     değişkenlerinden başka <a href="http://www.w3.org/CGI/">CGI
      Belirtimi</a>nin gerektirdiği istekler hakkında temel bilgileri
      içeren ortam değişkenlerinin CGI betikleri ve SSI sayfalarınca
      atanabilmesi sağlanmıştır.</p>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/install.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/install.xml.tr?rev=804987&r1=804986&r2=804987&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/install.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/install.xml.tr [utf-8] Mon Aug 17 14:08:12 2009
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 527129 -->
+<!-- English Revision: 804977 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -128,7 +128,7 @@
    <dd>Bir ANSI-C derleyicinin kurulu olduğundan emin olunuz. <a
     href="http://www.gnu.org/">Free Software Foundation (FSF)</a>
     tarafından dağıtılan <a
-    href="http://www.gnu.org/software/gcc/gcc.html">GNU C derleyicisini
+    href="http://gcc.gnu.org/">GNU C derleyicisini
     (GCC)</a> kullanmanız önerilir. GCC yoksa en azından satıcınızın
     derleyicisinin ANSI uyumlu olduğundan emin olunuz. Ayrıca,
     <code>PATH</code> ortam değişkeninizin içerdiği yollarda

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/misc/perf-tuning.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/misc/perf-tuning.xml.tr?rev=804987&r1=804986&r2=804987&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/misc/perf-tuning.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/misc/perf-tuning.xml.tr [utf-8] Mon Aug 17 14:08:12 2009
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 758944 -->
+<!-- English Revision: 804678 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -452,7 +452,8 @@
     (MPM) adı verilen eklemlenebilir çok görevlilik modellerini
     destekler. Apache’yi derlerken bu MPM’lerden birini seçmeniz
     gerekir. MPM’lerden bazıları platformlara özeldir:
-    <module>mpm_netware</module> ve <module>mpm_winnt</module>.
Unix
+    <module>mpm_netware</module>, <module>mpmt_os2</module> ve
+    <module>mpm_winnt</module>. Unix
     benzeri sistemler için ise seçebileceğiniz modül sayısı birden
     fazladır. MPM seçiminin httpd’nin hızında ve ölçeklenebilirliğinde
     bazı etkileri olabilir:</p>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mpm_common.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mpm_common.xml.tr?rev=804987&r1=804986&r2=804987&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mpm_common.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mpm_common.xml.tr [utf-8] Mon Aug 17 14:08:12 2009
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 759957 -->
+<!-- English Revision: 804678 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -220,8 +220,8 @@
 <syntax>PidFile <var>dosya</var></syntax>
 <default>PidFile logs/httpd.pid</default>
 <contextlist><context>server config</context></contextlist>
-<modulelist><module>mpm_winnt</module><module>prefork</module>
-<module>worker</module></modulelist>
+<modulelist><module>mpm_winnt</module><module>mpmt_os2</module>
+<module>prefork</module><module>worker</module></modulelist>
 
 <usage>
   <p><directive>PidFile</directive> yönergesi, sunucunun artalan sürecinin
@@ -346,7 +346,8 @@
 <contextlist><context>server config</context></contextlist>
 <modulelist><module>beos</module><module>leader</module>
 <module>mpm_netware</module><module>mpm_winnt</module>
-<module>prefork</module><module>worker</module></modulelist>
+<module>mpmt_os2</module><module>prefork</module><module>worker</module>
+</modulelist>
 
 <usage>
   <p>Bekleyen bağlantılar kuyruğunun azami uzunluğu. Genellikle bu ayar ne
@@ -467,8 +468,9 @@
 <syntax>MaxRequestsPerChild <var>sayı</var></syntax>
 <default>MaxRequestsPerChild 10000</default>
 <contextlist><context>server config</context></contextlist>
-<modulelist><module>mpm_netware</module><module>mpm_winnt</module>
-<module>prefork</module><module>worker</module></modulelist>
+<modulelist><module>mpm_netware</module><module>mpmt_os2</module>
+<module>mpm_winnt</module><module>prefork</module><module>worker</module>
+</modulelist>
 
 <usage>
   <p><directive>MaxRequestsPerChild</directive> yönergesi, tek bir çocuk
@@ -500,8 +502,8 @@
 <syntax>MaxSpareThreads <var>number</var></syntax>
 <default>Ayrıntılar için aşağıdaki açıklamaya bakınız.</default>
 <contextlist><context>server config</context></contextlist>
-<modulelist><module>mpm_netware</module><module>worker</module>
-</modulelist>
+<modulelist><module>mpm_netware</module><module>mpmt_os2</module>
+<module>worker</module></modulelist>
 
 <usage>
   <p>Boştaki azami evre sayısı. Her MPM bu yönerge karşısında farklı
@@ -515,6 +517,10 @@
   <p><module>mpm_netware</module> için <code>MaxSpareThreads 100</code>
    öntanımlıdır. Bu MPM tek bir süreç olarak çalıştığından boştaki evre
    sayısı aynı zamanda sunucu genelinde boştaki evre sayısıdır.</p>
+  
+  <p><module>mpmt_os2</module> modülü <module>mpm_netware</module>
modülü
+   gibi çalışır. <module>mpmt_os2</module> için öntanımlı değer
+   <code>10</code>'dur.</p>
 
   <note><title>Kısıtlamalar</title>
    <p><directive>MaxSpareThreads</directive> için değer aralığı
sınırlıdır.
@@ -544,8 +550,8 @@
 <default>Ayrıntılar için aşağıdaki açıklamaya bakınız.</default>
 <contextlist><context>server config</context></contextlist>
 <modulelist><module>beos</module><module>leader</module>
-<module>mpm_netware</module><module>worker</module>
-</modulelist>
+<module>mpm_netware</module><module>mpmt_os2</module>
+<module>worker</module></modulelist>
 
 <usage>
   <p>İsteklerin ani artışında devreye girecek boştaki evrelerin asgari
@@ -560,6 +566,11 @@
   <p><module>mpm_netware</module> için <code>MinSpareThreads 10</code>
    öntanımlıdır ve tek süreç kendisi olduğundan izleme sunucu genelinde
    yapılır.</p>
+
+  <p><module>mpmt_os2</module> modülü <module>mpm_netware</module>
modülü
+   gibi çalışır. <module>mpmt_os2</module> için öntanımlı değer
+   <code>5</code>'tir.</p>
+
 </usage>
 <seealso><directive module="mpm_common">MaxSpareThreads</directive></seealso>
 <seealso><directive module="mpm_common">StartServers</directive></seealso>
@@ -607,7 +618,8 @@
 <default>ReceiveBufferSize 0</default>
 <contextlist><context>server config</context></contextlist>
 <modulelist><module>mpm_netware</module><module>mpm_winnt</module>
-<module>prefork</module><module>worker</module></modulelist>
+<module>mpmt_os2</module><module>prefork</module><module>worker</module>
+</modulelist>
 
 <usage>
   <p>Sunucu TCP alım tamponu boyunu <var>bayt-sayısı</var> ile belirtilen
@@ -626,7 +638,8 @@
 <contextlist><context>server config</context></contextlist>
 <modulelist><module>beos</module><module>leader</module>
 <module>mpm_netware</module><module>mpm_winnt</module>
-<module>prefork</module><module>worker</module></modulelist>
+<module>mpmt_os2</module><module>prefork</module><module>worker</module>
+</modulelist>
 
 <usage>
   <p>Sunucu TCP gönderim tamponu boyunu <var>bayt-sayısı</var> ile
@@ -702,8 +715,8 @@
 <syntax>StartServers <var>sayı</var></syntax>
 <default>Ayrıntılar için aşağıdaki açıklamaya bakınız.</default>
 <contextlist><context>server config</context></contextlist>
-<modulelist><module>prefork</module><module>worker</module>
-</modulelist>
+<modulelist><module>mpmt_os2</module><module>prefork</module>
+<module>worker</module></modulelist>
 
 <usage>
   <p><directive>StartServers</directive> yönergesi, sunucunun başlatılması
@@ -713,7 +726,8 @@
 
   <p>Öntanımlı değer MPM’den MPM’e fark eder. Öntanımlı değer
    <module>worker</module> için <code>3</code> iken
-   <module>prefork</module> için <code>5</code>'tir.</p>
+   <module>prefork</module> için <code>5</code>,
+   <module>mpmt_os2</module> için <code>2</code>'dir.</p>
 </usage>
 </directivesynopsis>
 

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mpm.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mpm.xml.tr?rev=804987&r1=804986&r2=804987&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mpm.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mpm.xml.tr [utf-8] Mon Aug 17 14:08:12 2009
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 758899 -->
+<!-- English Revision: 804678 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -103,6 +103,7 @@
   <table>
    <columnspec><column width=".2"/><column width=".2"/></columnspec>
    <tr><td>Netware</td><td><module>mpm_netware</module></td></tr>
+   <tr><td>OS/2</td><td><module>mpmt_os2</module></td></tr>
    <tr><td>Unix</td><td><module>prefork</module></td></tr>
    <tr><td>Windows</td><td><module>mpm_winnt</module></td></tr>
   </table>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/configure.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/configure.xml.tr?rev=804987&r1=804986&r2=804987&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/configure.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/configure.xml.tr [utf-8] Mon Aug 17 14:08:12 2009
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 758913 -->
+<!-- English Revision: 804977 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -324,7 +324,7 @@
      HTTP başlıklı dosya türü desteğini iptal eder.</dd>
 
     <dt><code>--disable-auth</code></dt>
-    <dd><module>mod_auth</module> modülü tarafından sağlanan kullanıcıya
+    <dd><module>mod_authn_file</module> modülü tarafından sağlanan
kullanıcıya
      dayalı erişim denetimi iptal edilir. Bu modül, kullanıcı isminin ve
      parolasının salt metin dosyalarda saklandığı Temel HTTP Kimlik
      Doğrulaması için kullanılır.</dd>
@@ -334,7 +334,7 @@
      içerik listelemesini iptal eder.</dd>
 
     <dt><code>--disable-access</code></dt>
-    <dd><module>mod_access</module> modülü tarafından sağlanan
konağa
+    <dd><module>mod_authz_host</module> modülü tarafından sağlanan
konağa
      dayalı erişim denetimi iptal edilir.</dd>
 
     <dt><code>--disable-cgi</code></dt>Mime
View raw message