httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r790822 - in /httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual: mod/ vhosts/
Date Fri, 03 Jul 2009 08:00:07 GMT
Author: nilgun
Date: Fri Jul 3 08:00:06 2009
New Revision: 790822

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=790822&view=rev
Log:
update transformation

Modified:
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.de
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.ja
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_status.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_status.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/vhosts/details.html.fr
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/vhosts/details.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/vhosts/details.xml.meta

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8?rev=790822&r1=790821&r2=790822&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8 [utf-8] Fri Jul 3 08:00:06
2009
@@ -3063,25 +3063,26 @@
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Çekirdek</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>core</td></tr>
 </table>
-  <p><code class="directive">TimeOut</code> yönergesi Apache’nin aşağıdaki
üç durum
-   için bekleyeceği süreyi belirler:</p>
+  <p><code class="directive">TimeOut</code> yönergesi çeşitli durumlarda
+   Apache’nin bekleyeceği süreyi belirler:</p>
 
   <ol>
-   <li>Bir GET isteğini almak için geçecek toplam süre.</li>
+   <li>Veri istemciden okunurken, okuma tamponu boş olduğunda bir TCP
+    paketinin gelmesi için beklenecek süre.</li>
 
-   <li>Bir POST veya PUT isteğinde TCP paketlerinin alımları arasında geçen
-    süre.</li>
+   <li>Veri istemciye yazılırken, gönderim tamponu dolu olduğunda bir
+    paket alındı bilgisi için beklenecek süre.</li>
 
-   <li>Yanıtlarda TCP paketlerinin aktarımı için alındılar arasında geçen
-    süre.</li>
-  </ol>
-  <p>Bunları ileride ayrı ayrı yapılandırılabilir kılmayı planlıyoruz. 1.2
-   öncesinde zaman aşımı öntanımlı olarak 1200 saniye idi, fakat çoğu durum
-   için hala gereğinden fazla olsa bile şimdi 300 saniyeye düşürüldü. Kodun
-   içinde, bir paket gönderilmediği takdirde zaman aşımı değerinin
-   sıfırlanmadan kaldığı tuhaf yerler bulunabileceğinden bu değer öntanımlı
-   değerin altına ayarlanmamalıdır.</p>
+   <li><code class="module"><a href="../mod/mod_cgi.html">mod_cgi</a></code>
modülünde bir CGI betiğinin çıktısı için
+    beklenecek süre.</li>
+
+   <li><code class="module"><a href="../mod/mod_ext_filter.html">mod_ext_filter</a></code>
modülünde bir süzme işleminin
+    çıktısı için beklenecek süre.</li>
 
+   <li><code class="module"><a href="../mod/mod_proxy.html">mod_proxy</a></code>
modülünde
+    <code class="directive"><a href="../mod/mod_proxy.html#proxytimeout">ProxyTimeout</a></code>
+    yapılandırılmamışsa öntanımlı zaman aşımı değeri.</li>
+  </ol>
 
 </div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif"
/></a></div>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.de
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.de?rev=790822&r1=790821&r2=790822&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.de (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.de Fri Jul 3 08:00:06 2009
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.de.xsl"?>
-<!-- English Revision: 167959:752891 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 167959:787961 (outdated) -->
 
 <!--
 Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.ja
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.ja?rev=790822&r1=790821&r2=790822&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.ja [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.ja [utf-8] Fri Jul 3 08:00:06 2009
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.ja.xsl"?>
-<!-- English Revision: 608059:752891 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 608059:787961 (outdated) -->
 
 <!--
 Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.html.tr.utf8?rev=790822&r1=790821&r2=790822&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.html.tr.utf8 [utf-8] Fri Jul
 3 08:00:06 2009
@@ -26,7 +26,6 @@
 <a href="../ko/mod/mod_autoindex.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a>
|
 <a href="../tr/mod/mod_autoindex.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce
sürüm geçerlidir.</div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Unix
<code>ls</code> veya Win32 <code>dir</code> kabuk komutunun
 yaptığı gibi dizin içeriğini listeler.</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
@@ -476,12 +475,15 @@
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif"
/></a></div>
 <div class="directive-section"><h2><a name="IndexHeadInsert" id="IndexHeadInsert">IndexHeadInsert</a>
<a name="indexheadinsert" id="indexheadinsert">Yönergesi</a></h2>
 <table class="directive">
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Bir
dizin sayfasının HEAD bölümüne metin yerleştirir.</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Bir
dizin sayfasının HEAD bölümüne metin yerleştirir.
+</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>IndexHeadInsert
<var>"imlenim ..."</var></code></td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu
geneli, sanal konak, dizin, .htaccess</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Override">Geçersizleştirme:</a></th><td>Indexes</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>mod_autoindex</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Compatibility">Uyumluluk:</a></th><td>Apache
2.2.11 ve sonrasında kullanılabilmektedir.
+</td></tr>
 </table>
   <p><code class="directive">IndexHeadInsert</code> yönergesi, dizin
listesi için
   üretilen HTML’nin <var>&lt;head&gt;</var> bölümüne yerleştirilecek
bir

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.xml.meta?rev=790822&r1=790821&r2=790822&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.xml.meta Fri Jul 3 08:00:06
2009
@@ -10,6 +10,6 @@
   <variant>en</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_status.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_status.html.tr.utf8?rev=790822&r1=790821&r2=790822&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_status.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_status.html.tr.utf8 [utf-8] Fri Jul 3
08:00:06 2009
@@ -26,7 +26,6 @@
 <a href="../ko/mod/mod_status.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a>
|
 <a href="../tr/mod/mod_status.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce
sürüm geçerlidir.</div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Sunucu
etkinliği ve başarımı hakkında bilgi sağlar.</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#ModuleIdentifier">Modül Betimleyici:</a></th><td>status_module</td></tr>
@@ -176,13 +175,11 @@
   <table class="bordered">
    <tr>
     <th>Off (öntanımlı)</th>
-    <td>GET&nbsp;
-    /disk1/storage/apache/htdocs/images/imagestore1/food/fruits</td>
+    <td>GET&nbsp;/disk1/storage/apache/htdocs/images/imagestore1/food/apples</td>
    </tr>
    <tr>
     <th>On</th>
-    <td>orage/apache/htdocs/images/imagestore1/food/apples.jpg&nbsp;
-    HTTP/1.1</td>
+    <td>orage/apache/htdocs/images/imagestore1/food/apples.jpg&nbsp;HTTP/1.1</td>
    </tr>
   </table>
 

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_status.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_status.xml.meta?rev=790822&r1=790821&r2=790822&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_status.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_status.xml.meta Fri Jul 3 08:00:06 2009
@@ -10,6 +10,6 @@
   <variant>en</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8?rev=790822&r1=790821&r2=790822&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8 [utf-8] Fri Jul
 3 08:00:06 2009
@@ -366,7 +366,8 @@
 an imagemap</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="core.html#include">Include <var>dosya-yolu</var>|<var>dizin-yolu</var></a></td><td></td><td>skd</td><td>Ç</td></tr><tr
class="odd"><td class="descr" colspan="4">Sunucu yapılandırma dosyalarının başka
dosyaları içermesini sağlar.
 </td></tr>
-<tr><td><a href="mod_autoindex.html#indexheadinsert">IndexHeadInsert <var>"imlenim
..."</var></a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr><td
class="descr" colspan="4">Bir dizin sayfasının HEAD bölümüne metin yerleştirir.</td></tr>
+<tr><td><a href="mod_autoindex.html#indexheadinsert">IndexHeadInsert <var>"imlenim
..."</var></a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr><td
class="descr" colspan="4">Bir dizin sayfasının HEAD bölümüne metin yerleştirir.
+</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_autoindex.html#indexignore">IndexIgnore
<var>dosya</var> [<var>dosya</var>] ...</a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr
class="odd"><td class="descr" colspan="4">Dizin içerik listesinden gizlenecek dosyaların
listesi belirtilir.
 </td></tr>
 <tr><td><a href="mod_autoindex.html#indexoptions">IndexOptions [+|-]<var>seçenek</var>
[[+|-]<var>seçenek</var>]

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/vhosts/details.html.fr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/vhosts/details.html.fr?rev=790822&r1=790821&r2=790822&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/vhosts/details.html.fr (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/vhosts/details.html.fr Fri Jul 3 08:00:06 2009
@@ -23,8 +23,8 @@
 <a href="../ko/vhosts/details.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a>
|
 <a href="../tr/vhosts/details.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Cette traduction peut être périmée. Verifiez la version
-      Anglaise pour les changements récents.</div>
+<div class="outofdate">Cette traduction peut être périmée. Vérifiez la version
+      anglaise pour les changements récents.</div>
 
 
   <p>Le code gérant les serveurs virtuels a été réécrit à partir de 

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/vhosts/details.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/vhosts/details.html.tr.utf8?rev=790822&r1=790821&r2=790822&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/vhosts/details.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/vhosts/details.html.tr.utf8 [utf-8] Fri Jul 3
08:00:06 2009
@@ -178,8 +178,6 @@
   <ol>
    <li>Sankon bir <code class="directive"><a href="../mod/core.html#serveradmin">ServerAdmin</a></code>
     yönergesi içermiyorsa,
-    <code class="directive"><a href="../mod/core.html#resourceconfig">ResourceConfig</a></code>,
-    <code class="directive"><a href="../mod/core.html#accessconfig">AccessConfig</a></code>,
     <code class="directive"><a href="../mod/core.html#timeout">Timeout</a></code>,
     <code class="directive"><a href="../mod/core.html#keepalivetimeout">KeepAliveTimeout</a></code>,
     <code class="directive"><a href="../mod/core.html#keepalive">KeepAlive</a></code>,

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/vhosts/details.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/vhosts/details.xml.meta?rev=790822&r1=790821&r2=790822&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/vhosts/details.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/vhosts/details.xml.meta Fri Jul 3 08:00:06 2009
@@ -10,6 +10,6 @@
   <variant>en</variant>
   <variant outdated="yes">fr</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>Mime
View raw message