httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r790821 - in /httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual: mod/core.xml.tr mod/mod_autoindex.xml.tr mod/mod_status.xml.tr vhosts/details.xml.tr
Date Fri, 03 Jul 2009 07:57:20 GMT
Author: nilgun
Date: Fri Jul 3 07:57:19 2009
New Revision: 790821

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=790821&view=rev
Log:
update for sync with English doc.

Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
Reviewed by:  Orhan Berent <berent belgeler.org>

Modified:
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_status.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/vhosts/details.xml.tr

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.tr?rev=790821&r1=790820&r2=790821&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.tr [utf-8] Fri Jul 3 07:57:19 2009
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 752891 -->
+<!-- English Revision: 787961 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -3014,25 +3014,26 @@
 </contextlist>
 
 <usage>
-  <p><directive>TimeOut</directive> yönergesi Apache’nin aşağıdaki
üç durum
-   için bekleyeceği süreyi belirler:</p>
+  <p><directive>TimeOut</directive> yönergesi çeşitli durumlarda
+   Apache’nin bekleyeceği süreyi belirler:</p>
 
   <ol>
-   <li>Bir GET isteğini almak için geçecek toplam süre.</li>
+   <li>Veri istemciden okunurken, okuma tamponu boş olduğunda bir TCP
+    paketinin gelmesi için beklenecek süre.</li>
 
-   <li>Bir POST veya PUT isteğinde TCP paketlerinin alımları arasında geçen
-    süre.</li>
+   <li>Veri istemciye yazılırken, gönderim tamponu dolu olduğunda bir
+    paket alındı bilgisi için beklenecek süre.</li>
 
-   <li>Yanıtlarda TCP paketlerinin aktarımı için alındılar arasında geçen
-    süre.</li>
-  </ol>
-  <p>Bunları ileride ayrı ayrı yapılandırılabilir kılmayı planlıyoruz. 1.2
-   öncesinde zaman aşımı öntanımlı olarak 1200 saniye idi, fakat çoğu durum
-   için hala gereğinden fazla olsa bile şimdi 300 saniyeye düşürüldü. Kodun
-   içinde, bir paket gönderilmediği takdirde zaman aşımı değerinin
-   sıfırlanmadan kaldığı tuhaf yerler bulunabileceğinden bu değer öntanımlı
-   değerin altına ayarlanmamalıdır.</p>
+   <li><module>mod_cgi</module> modülünde bir CGI betiğinin çıktısı
için
+    beklenecek süre.</li>
+
+   <li><module>mod_ext_filter</module> modülünde bir süzme işleminin
+    çıktısı için beklenecek süre.</li>
 
+   <li><module>mod_proxy</module> modülünde
+    <directive module="mod_proxy">ProxyTimeout</directive>
+    yapılandırılmamışsa öntanımlı zaman aşımı değeri.</li>
+  </ol>
 </usage>
 </directivesynopsis>
 

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.xml.tr?rev=790821&r1=790820&r2=790821&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.xml.tr [utf-8] Fri Jul 3 07:57:19
2009
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 721731:781422 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 781422 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -945,12 +945,15 @@
 
 <directivesynopsis>
 <name>IndexHeadInsert</name>
-<description>Bir dizin sayfasının HEAD bölümüne metin yerleştirir.</description>
+<description>Bir dizin sayfasının HEAD bölümüne metin yerleştirir.
+</description>
 <syntax>IndexHeadInsert <var>"imlenim ..."</var></syntax>
 <contextlist><context>server config</context><context>virtual host</context>
 <context>directory</context><context>.htaccess</context>
 </contextlist>
 <override>Indexes</override>
+<compatibility>Apache 2.2.11 ve sonrasında kullanılabilmektedir.
+</compatibility>
 
 <usage>
   <p><directive>IndexHeadInsert</directive> yönergesi, dizin listesi
için

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_status.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_status.xml.tr?rev=790821&r1=790820&r2=790821&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_status.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_status.xml.tr [utf-8] Fri Jul 3 07:57:19
2009
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 668729:779150 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 779150 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -165,13 +165,11 @@
   <table border="1">
    <tr>
     <th>Off (öntanımlı)</th>
-    <td>GET&nbsp;
-    /disk1/storage/apache/htdocs/images/imagestore1/food/fruits</td>
+    <td>GET&nbsp;/disk1/storage/apache/htdocs/images/imagestore1/food/apples</td>
    </tr>
    <tr>
     <th>On</th>
-    <td>orage/apache/htdocs/images/imagestore1/food/apples.jpg&nbsp;
-    HTTP/1.1</td>
+    <td>orage/apache/htdocs/images/imagestore1/food/apples.jpg&nbsp;HTTP/1.1</td>
    </tr>
   </table>
 

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/vhosts/details.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/vhosts/details.xml.tr?rev=790821&r1=790820&r2=790821&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/vhosts/details.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/vhosts/details.xml.tr [utf-8] Fri Jul 3 07:57:19
2009
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 421100:783467 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 783467 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -179,8 +179,6 @@
   <ol>
    <li>Sankon bir <directive module="core">ServerAdmin</directive>
     yönergesi içermiyorsa,
-    <directive module="core">ResourceConfig</directive>,
-    <directive module="core">AccessConfig</directive>,
     <directive module="core">Timeout</directive>,
     <directive module="core">KeepAliveTimeout</directive>,
     <directive module="core">KeepAlive</directive>,Mime
View raw message