httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r775024 - in /httpd/httpd/trunk/docs/manual: mod/ platform/
Date Fri, 15 May 2009 06:20:02 GMT
Author: nilgun
Date: Fri May 15 06:20:01 2009
New Revision: 775024

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=775024&view=rev
Log:
update transformation

Modified:
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.xml.meta
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_alias.html.tr.utf8
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_alias.xml.meta
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_auth_form.html.en
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_mime.xml.ja
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_negotiation.html.en
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_negotiation.html.ja.utf8
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_negotiation.xml.ja
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_negotiation.xml.meta
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_request.html.tr.utf8
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_request.xml.meta
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/platform/win_compiling.html.en
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/platform/win_compiling.xml.ko

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8?rev=775024&r1=775023&r2=775024&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8 [utf-8] Fri May 15 06:20:01 2009
@@ -26,7 +26,6 @@
 <a href="../ja/mod/core.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a>
|
 <a href="../tr/mod/core.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce
sürüm geçerlidir.</div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Apache
HTTP Sunucusunda daima mevcut olan çekirdek
 özellikler</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Çekirdek</td></tr></table>
@@ -107,14 +106,23 @@
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu
geneli</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Çekirdek</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>core</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Compatibility">Uyumluluk:</a></th><td>Apache
2.1.5 ve sonrasında mevcuttur.</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Compatibility">Uyumluluk:</a></th><td>Windows'ta
Apache 2.3.3 ve sonrasında diğerlerinde Apache
+2.1.5 ve sonrasında mevcuttur.</td></tr>
 </table>
   <p>Bu yönerge protokol türüne göre bir dinleme soketinin işletim
    sistemine özgü en iyilemelerini etkin kılar. İşletim sistemi çekirdeği
    için temel önerme veri alınıncaya kadar veya HTTP isteğinin tamamı
    tamponlanana kadar sunucu sürecine bir soket tahsis etmemektir.
    Şimdilik sadece <a href="http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?query=accept_filter&amp;sektion=9">FreeBSD’nin
Kabul Süzgeçleri</a> ve Linux’un soket seçeneklerinden
-   <code>TCP_DEFER_ACCEPT</code> desteklenmektedir.</p>
+   <code>TCP_DEFER_ACCEPT</code> ve Windows'un en iyilenmiş
+   <code>AcceptEx()</code> işlevi desteklenmektedir.</p>
+
+  <p>Değiştirge olarak <code>none</code> kullanımı, protokolün kabul
+   süzgeçlerini iptal edecektir. <code>ftp:</code> veya <code>nntp</code>
+   gibi sunucunun baştan bir veri göndermesinin gerekli olduğu
+   protokoller için kullanışlıdır. Örnek:</p>
+
+  <div class="example"><p><code>AcceptFilter nntp none</code></p></div>
 
   <p>FreeBSD için öntanımlı değerler:</p>
   <div class="example"><p><code>
@@ -124,10 +132,10 @@
 
   <p><code>httpready</code> kabul süzgeci HTTP isteklerinin tamamını
    işletim sistemi çekirdeği seviyesinde tamponlar. Çekirdek isteğin
-   tamamını alır almaz sunucuya gönderir. Ayrıntılar için <a href="http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?query=accf_http&amp;sektion=9">accf_http(9)</a>
kılavuz sayfasına bakınız. HTTPS istekleri şifrelenmiş
-   olduğundan sadece <a href="http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?query=accf_data&amp;sektion=9">accf_data(9)</a>
süzgeci kullanılır.</p>
+   tamamını alır almaz sunucuya gönderir. Ayrıntılar için <a href="http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?query=accf_http&amp;sektion=9">accf_http(9)</a>
kılavuz sayfasına bakınız. HTTPS istekleri
+   şifrelenmiş olduğundan sadece <a href="http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?query=accf_data&amp;sektion=9">accf_data(9)</a>
süzgeci kullanılır.</p>
 
-  <p>Linux’taki ön tanımlı değerler:</p>
+  <p>Linux’taki öntanımlı değerler:</p>
   <div class="example"><p><code>
     AcceptFilter http data <br />
     AcceptFilter https data
@@ -139,11 +147,30 @@
    Daha ayrıntılı bilgi edinmek için Linux
    <a href="http://homepages.cwi.nl/~aeb/linux/man2html/man7/tcp.7.html">tcp(7)</a>
kılavuz sayfasına bakınız.</p>
 
-  <p>Argüman olarak <code>none</code> kullanımı o protokol için kabul
-   süzgeçlerini iptal edecektir. Bu, <code>nntp</code> gibi, sunucunun
-   baştan bir veri göndermesinin gerekli olduğu protokoller için
-   kullanışlıdır:</p>
-  <div class="example"><p><code>AcceptFilter nntp none</code></p></div>
+  <p>Windows’taki öntanımlı değerler::</p>
+
+  <div class="example"><p><code>
+   AcceptFilter http data <br />
+   AcceptFilter https data
+  </code></p></div>
+
+  <p>Windows'un <code>mpm_winnt</code> modülü <code>AcceptEx()</code>
+   arayüzünü açıp kapamak için <code>AcceptFilter</code>'i yorumlar
ve
+   http protokol tamponlamasını desteklemez. Windows
+   <code>AcceptEx()</code> arayüzünü tetikleyen iki değer vardır ve ağ
+   soketlerini bağlantılar arasında yer değiştirirler. <code>data</code>,
+   veri aktarılana kadar yukarıda anlatıldığı gibi bekler ve ilk veri
+   tamponu ve uç ağ adresleri tek bir <code>AcceptEx()</code> çağrısından
+   alınır. <code>connect</code>, <code>AcceptEx()</code> arayüzünü
+   kullanacak, ayrıca uç ağ adresleri de alınacak, fakat
+   <code>none</code> gibi <code>connect</code> seçeneği de ilk
veri
+   aktarımını beklemeyecektir.</p>
+
+  <p>Windows'ta <code>none</code> <code>AcceptEx()</code>'ten
ziyade
+   <code>accept()</code> kullanır ve ağ soketlerini bağlantılar arasında
+   yer değiştirmez. Sürücü desteği bozuk ağ bağdaştırıcılarından başka
+   vpn sürücüleri gibi bazı sanal ağ sağlayıcılar veya spam, virus veya
+   casus yazılım süzgeçleri için kullanışlıdır.</p>
 
 </div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif"
/></a></div>
@@ -2007,8 +2034,9 @@
    bir karakter dizisi ile eşleşecektir. URL yolu içindeki / karakterleri
    ile hiçbir dosya kalıp karakteri eşleşmez.</p>
 
-  <p>Ayrıca, <code>~</code> karakteri eşliğinde <a class="glossarylink"
href="../glossary.html#regex" title="sözlüğe bakınız">düzenli
-   ifadeler</a> de kullanılabilir. Örneğin,</p>
+  <p>Ayrıca, <code>~</code> karakteri eşliğinde
+   <a class="glossarylink" href="../glossary.html#regex" title="sözlüğe bakınız">düzenli
ifadeler</a> de kullanılabilir.
+   Örneğin,</p>
 
   <div class="example"><p><code>
    &lt;Location ~ "/(ek|hususi)/veri"&gt;
@@ -2016,7 +2044,8 @@
 
   <p>yönergesi <code>/ek/veri</code> ve <code>/hususi/veri</code>
alt
    dizgeleriyle eşleşecektir. <code class="directive"><a href="#locationmatch">&lt;LocationMatch&gt;</a></code>
yönergesi <code class="directive">&lt;Location&gt;</code> yönergesinin
düzenli ifade sürümüne
-   eşdeğer davranır.</p>
+   eşdeğer davranır ve bir çok yazı tipinde <code>~</code> karakterini
+   <code>-</code> karakterinden ayırmak zor olduğu için tercih edilir.</p>
 
   <p><code class="directive">&lt;Location&gt;</code> işlevselliği
özellikle
    <code class="directive"><a href="#sethandler">SetHandler</a></code>
yönergesi ile birlikte

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.xml.meta?rev=775024&r1=775023&r2=775024&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.xml.meta Fri May 15 06:20:01 2009
@@ -10,6 +10,6 @@
   <variant outdated="yes">de</variant>
   <variant>en</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_alias.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_alias.html.tr.utf8?rev=775024&r1=775023&r2=775024&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_alias.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_alias.html.tr.utf8 [utf-8] Fri May 15 06:20:01 2009
@@ -26,7 +26,6 @@
 <a href="../ko/mod/mod_alias.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a>
|
 <a href="../tr/mod/mod_alias.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce
sürüm geçerlidir.</div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Belge
ağacının parçalarının dosya sisteminin parçalarıyla
 eşlenmesini sağlar ve URL yönlendirmesi yapar.</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
@@ -215,11 +214,10 @@
 
   <p>Eski <code><em>URL-yolu</em></code> bir bölü çizgisi
ile başlar ve harf
    büyüklüğüne duyarlıdır (% imlemesi çözüldükten sonra).
-   <code><em>URL-yolu</em></code> olarak göreli yollara izin
verilmez.
-   <code><em>URL</em></code> ise ya bir şema ve konak ismi ile
başlayan bir
-   mutlak URL ya da bir bölü çizgisi ile başlayan bir URL yolu olmalıdır.
-   İkinci durumda URL yolunun başına geçerli sunucu ismi ve şemayı sunucu
-   ekler.</p>
+   <code><em>URL-yolu</em></code> olarak göreli yollara izin
verilmez.</p>
+
+  <p><code><em>URL</em></code> ise ya bir şema ve konak
ismi ile başlayan
+   bir mutlak URL ya da bir bölü çizgisi ile başlayan bir URL yolu olabilir. İkinci
durumda URL yolunun başına geçerli sunucu ismi ve şemayı sunucu ekler.</p>
 
   <p><code><em>URL-yolu</em></code> ile başlayan istekler
istemciye hedef
    <code><em>URL</em></code> konumuna bir yönlendirme isteği
olarak
@@ -227,7 +225,11 @@
    yol hedef URL’ye eklenir.</p>
 
   <div class="example"><h3>Örnek:</h3><p><code>
-   Redirect /hizmet http://iki.mesela.dom/hizmet
+   # Farklı bir konaktaki bir URL'ye yönlendirme<br />
+   Redirect /hizmet http://iki.mesela.dom/hizmet<br />
+   <br />
+   # Aynı konak üzerinde yönlendirme<br />
+   Redirect /bir /iki
   </code></p></div>
 
   <p>İstemcinin yaptığı <code>http://mesela.dom/hizmet/fesmekan.txt</code>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_alias.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_alias.xml.meta?rev=775024&r1=775023&r2=775024&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_alias.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_alias.xml.meta Fri May 15 06:20:01 2009
@@ -10,6 +10,6 @@
   <variant>en</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_auth_form.html.en
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_auth_form.html.en?rev=775024&r1=775023&r2=775024&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_auth_form.html.en (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_auth_form.html.en Fri May 15 06:20:01 2009
@@ -467,7 +467,7 @@
   specifies the URL to redirect to should the user not be authorised to view a page. By
default,
   if a user is not authorised to view a page, the HTTP response code <code>HTTP_UNAUTHORIZED</code>
   will be returned with the page specified by the
-  <code class="directive"><a href="../mod/mod_core.html#errordocument">ErrorDocument</a></code>
directive. This directive overrides this
+  <code class="directive"><a href="../mod/core.html#errordocument">ErrorDocument</a></code>
directive. This directive overrides this
   default.</p>
   
   <p>Use this directive if you have a dedicated login page to redirect users to.</p>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_mime.xml.ja
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_mime.xml.ja?rev=775024&r1=775023&r2=775024&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_mime.xml.ja [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_mime.xml.ja [utf-8] Fri May 15 06:20:01 2009
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.ja.xsl"?>
-<!-- English Revision: 659902:740420 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 659902:774536 (outdated) -->
 
 <!--
 Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_negotiation.html.en
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_negotiation.html.en?rev=775024&r1=775023&r2=775024&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_negotiation.html.en (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_negotiation.html.en Fri May 15 06:20:01 2009
@@ -40,7 +40,7 @@
    <code>type-map</code>) which explicitly lists the files
    containing the variants.</li>
 
-   <li>A MultiViews search (enabled by the <code>MultiViews</code>
+   <li>A Multiviews search (enabled by the <code>Multiviews</code>
    <code class="directive"><a href="../mod/core.html#options">Options</a></code>),
where the server does
    an implicit filename pattern match, and choose from amongst the
    results.</li>
@@ -55,7 +55,7 @@
 <h3>Topics</h3>
 <ul id="topics">
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#typemaps">Type maps</a></li>
-<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#multiviews">MultiViews</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#multiviews">Multiviews</a></li>
 </ul><h3>See also</h3>
 <ul class="seealso">
 <li><code class="directive"><a href="../mod/core.html#options">Options</a></code></li>
@@ -159,8 +159,8 @@
   </dl>
 </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif"
/></a></div>
 <div class="section">
-<h2><a name="multiviews" id="multiviews">MultiViews</a></h2>
-  <p>A MultiViews search is enabled by the <code>MultiViews</code>
+<h2><a name="multiviews" id="multiviews">Multiviews</a></h2>
+  <p>A Multiviews search is enabled by the <code>Multiviews</code>
   <code class="directive"><a href="../mod/core.html#options">Options</a></code>.
If the server receives a
   request for <code>/some/dir/foo</code> and
   <code>/some/dir/foo</code> does <em>not</em> exist, then the
@@ -171,7 +171,7 @@
   of them by name. It then chooses the best match to the client's
   requirements, and returns that document.</p>
 
-  <p>The <code class="directive"><a href="../mod/mod_mime.html#multiviewsmatch">MultiViewsMatch</a></code>
+  <p>The <code class="directive"><a href="../mod/mod_mime.html#multiviewsmatch">MultiviewsMatch</a></code>
   directive configures whether Apache will consider files
   that do not have content negotiation meta-information assigned
   to them when choosing files.</p>
@@ -275,7 +275,7 @@
 </table>
   <p>The <code class="directive">LanguagePriority</code> sets the precedence
   of language variants for the case where the client does not
-  express a preference, when handling a MultiViews request. The list
+  express a preference, when handling a Multiviews request. The list
   of <var>MIME-lang</var> are in order of decreasing preference.</p>
 
   <div class="example"><h3>Example:</h3><p><code>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_negotiation.html.ja.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_negotiation.html.ja.utf8?rev=775024&r1=775023&r2=775024&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_negotiation.html.ja.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_negotiation.html.ja.utf8 [utf-8] Fri May 15 06:20:01
2009
@@ -25,6 +25,8 @@
 <p><span>言語: </span><a href="../en/mod/mod_negotiation.html" hreflang="en"
rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_negotiation.html" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a></p>
 </div>
+<div class="outofdate">この日本語訳はすでに古くなっている可能性があります。
+     更新された内容を見るには英語版をご覧下さい。</div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">説明:</a></th><td><a
href="../content-negotiation.html">コンテントネゴシエーション</a>
  機能を提供する</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#Status">ステータス:</a></th><td>Base</td></tr>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_negotiation.xml.ja
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_negotiation.xml.ja?rev=775024&r1=775023&r2=775024&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_negotiation.xml.ja [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_negotiation.xml.ja [utf-8] Fri May 15 06:20:01 2009
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.ja.xsl"?>
-<!-- English Revision: 420990 -->
+<!-- English Revision: 420990:774533 (outdated) -->
 
 <!--
 Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_negotiation.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_negotiation.xml.meta?rev=775024&r1=775023&r2=775024&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_negotiation.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_negotiation.xml.meta Fri May 15 06:20:01 2009
@@ -8,6 +8,6 @@
 
  <variants>
   <variant>en</variant>
-  <variant>ja</variant>
+  <variant outdated="yes">ja</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_request.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_request.html.tr.utf8?rev=775024&r1=775023&r2=775024&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_request.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_request.html.tr.utf8 [utf-8] Fri May 15 06:20:01
2009
@@ -24,7 +24,6 @@
 <p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/mod/mod_request.html"
hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../tr/mod/mod_request.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce
sürüm geçerlidir.</div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>HTTP
istek gövdelerini işleme sokup kullanılabilir kılan süzgeçler</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#ModuleIdentifier">Modül Betimleyici:</a></th><td>request_module</td></tr>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_request.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_request.xml.meta?rev=775024&r1=775023&r2=775024&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_request.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_request.xml.meta Fri May 15 06:20:01 2009
@@ -8,6 +8,6 @@
 
  <variants>
   <variant>en</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/platform/win_compiling.html.en
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/platform/win_compiling.html.en?rev=775024&r1=775023&r2=775024&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/platform/win_compiling.html.en (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/platform/win_compiling.html.en Fri May 15 06:20:01 2009
@@ -164,12 +164,12 @@
     <a href="http://www.openssl.org/source/">http://www.openssl.org/source/</a>,
in order to compile 
     <code class="module"><a href="../mod/mod_ssl.html">mod_ssl</a></code>
or the abs project (<code>ab.exe</code> 
     enabled with SSL support.) To prepare OpenSSL for both 
-    <code>release</code> and <code>debug</code> builds of Apache,
and
-    disable the patent protected features in OpenSSL, you might use 
-    the following build commands:</p>
+    <code>release</code> and <code>debug</code> builds of Apache,
+    disable the patent encumbered features in OpenSSL, using zlib
+    as compiled above you might use the following build commands:</p>
 
     <div class="example"><p><code>
-     perl Configure no-mdc2 no-rc5 no-idea enable-zlib VC-WIN32 -Ipath/to/srclib/zlib<br
/>
+     perl Configure no-rc5 no-idea enable-zlib VC-WIN32 -Ipath/to/srclib/zlib<br
/>
      ms\do_masm.bat<br />
      nmake -f ms\ntdll.mak
     </code></p></div>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/platform/win_compiling.xml.ko
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/platform/win_compiling.xml.ko?rev=775024&r1=775023&r2=775024&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/platform/win_compiling.xml.ko [euc-kr] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/platform/win_compiling.xml.ko [euc-kr] Fri May 15 06:20:01
2009
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="EUC-KR" ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.ko.xsl"?>
-<!-- English Revision: 105989:666508 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 105989:774532 (outdated) -->
 
 <!--
 Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or moreMime
View raw message