httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r767842 - in /httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod: core.html.tr.utf8 core.xml.de core.xml.ja core.xml.meta
Date Thu, 23 Apr 2009 08:05:06 GMT
Author: nilgun
Date: Thu Apr 23 08:05:05 2009
New Revision: 767842

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=767842&view=rev
Log:
update transformation

Modified:
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.xml.de
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.xml.ja
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.xml.meta

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8?rev=767842&r1=767841&r2=767842&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8 [utf-8] Thu Apr 23 08:05:05 2009
@@ -26,7 +26,6 @@
 <a href="../ja/mod/core.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a>
|
 <a href="../tr/mod/core.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce
sürüm geçerlidir.</div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Apache
HTTP Sunucusunda daima mevcut olan çekirdek
 özellikler</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Çekirdek</td></tr></table>
@@ -2229,39 +2228,57 @@
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Çekirdek</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>core</td></tr>
 </table>
-  <p><code class="directive">NameVirtualHost</code> yönergesi <a
href="../vhosts/">isme dayalı sanal konakları</a> yapılandırmak isterseniz gerekli
olur.
+  <p>Sunucunun, istemci tarafından talep edilen <em>konak ismine</em>
+   dayanarak seçtiği her sanal konak kümesi için ayrı bir
+   <code class="directive">NameVirtualHost</code> yönergesi vardır.
+   <code class="directive">NameVirtualHost</code> yönergesi <a href="../vhosts/">isme
dayalı sanal konakları</a> yapılandırmak isterseniz gerekli olur.
   </p>
 
-  <p><var>adres</var> olarak bir konak ismi de belirtebilirsiniz ama
daima
-   bir IP adresi kullanmanızı öneririz. Örnek:</p>
-
-  <div class="example"><p><code>
-   NameVirtualHost 111.22.33.44
-  </code></p></div>
-
-  <p><code class="directive">NameVirtualHost</code> yönergesi ile sunucunun
isme
-   dayalı sanal konaklar için istekleri hangi IP adresinden alacağı
-   belirtilir. Bu adres genellikle isme dayalı sanal konak isimleri
-   çözümlendiğinde elde edilen IP adresidir. İstekleri bir güvenlik
-   duvarının veya bir vekilin alıp sunucuya yönlendirdiği durumlarda ise bu
-   adres sunucunun istekleri aldığı fiziksel arabirimin IP adresi olmalıdır.
-   Çok sayıda adres üzerinde çok sayıda isme dayalı sanal konak varsa her
-   adresin kendi yönergeleri olmalıdır.</p>
+  <p>Bu yönerge ve bununle ilişkili <code class="directive">VirtualHost</code>
+   yönergesi, suncu hem HTTP hem de HTTPS bağlantılarını desteklediği
+   takdirde <em>mutlaka</em> bir port numarası da içermelidir.</p>
 
-  <div class="note"><h3>Ek Bilgi</h3>
-   <p>“Ana sunucu” ve <code>_default_</code> sunucuların bir
-    <code class="directive">NameVirtualHost</code> IP adresine yapılan bir
isteği
-    <strong>asla</strong> sunmayacağına dikkat ediniz (bir sebeple
-    <code class="directive">NameVirtualHost</code> belirtip bu adres için
herhangi
-    bir <code class="directive">VirtualHost</code> tanımlamadığınız
durumlar
-    hariç).</p>
-  </div>
-
-  <p>Seçimlik olarak, isme dayalı sanal konakların kullanması gereken port
-   numarasını örnekteki gibi belirtebilirsiniz:</p>
+  <p><var>adres</var> olarak bir konak ismi de belirtebilirsiniz ama
daima
+   bir IP adresi veya bir * kullanmanızı öneririz. Bir yıldız imi
+   belirtilmiş <code class="directive">NameVirtualHost</code> yönergeleri
sadece
+   adres yerine bir * belirtilmiş <code class="directive">VirtualHost</code>
+   yönergeleri ile eşleşir.</p>
+
+  <p>İstekleri bir güvenlik duvarının veya başka bir vekil sunucunun
+   aldığı ve bunları farklı bir IP adresine sahip bir sunucuya
+   yönlendirdiği durumlarda, bu yönergeye değer olarak istekleri sunan
+   makinenin fiziksel ağ arabiriminin IP adresi belirtilmelidir.</p>
+
+  <p>Aşağıdaki örnekte, 192.0.2.1 IP adresli arabirimin 80. portundan
+   alınan isteklerle sadece ilk iki sanal konak arasında seçim
+   yapılacaktır. Diğer arabirimlerin 80.portundan gelen istekler için ise
+   sadece üçüncü ve dördüncü sanal konak arasında seçim yapılacaktır.
+   İsteklerin hangi arabirimden geldiğinin önemli olmadığı durumlarda
+   (genelde böyledir) <code class="directive">NameVirtualHost</code> ve
+   <code class="directive">VirtualHost</code> yönergelerine sadece "*:80"
+   belirtmek yeterlidir.</p>
+
+  <div class="example"><p><code>
+   NameVirtualHost 192.0.2.1:80<br />
+   NameVirtualHost *:80<br /><br />
+
+   &lt;VirtualHost 192.0.2.1:80&gt;<br />
+   &nbsp; ServerName namebased-a.example.com<br />
+   &lt;/VirtualHost&gt;<br />
+   <br />
+   &lt;VirtualHost 192.0.2.1:80&gt;<br />
+   &nbsp; Servername namebased-b.example.com<br />
+   &lt;/VirtualHost&gt;<br />
+   <br />
+   &lt;VirtualHost *:80&gt;<br />
+   &nbsp; ServerName namebased-c.example.com <br />
+   &lt;/VirtualHost&gt;<br />
+   <br />
+   &lt;VirtualHost *:80&gt;<br />
+   &nbsp; ServerName namebased-d.example.com <br />
+   &lt;/VirtualHost&gt;<br />
+   <br />
 
-  <div class="example"><p><code>
-   NameVirtualHost 111.22.33.44:8080
   </code></p></div>
 
   <p>IPv6 adresleri belirtilirken örnekteki gibi köşeli ayraçlar arasına
@@ -2271,22 +2288,15 @@
    NameVirtualHost [2001:db8::a00:20ff:fea7:ccea]:8080
   </code></p></div>
 
-  <p>İsteklerin bütün arabirimlerden alınacağını belirtmek için değer olarak
-   <code>*</code> belirtebilirsiniz:</p>
-
-  <div class="example"><p><code>
-   NameVirtualHost *
-  </code></p></div>
-
-  <div class="note"><h3><code class="directive">&lt;VirtualHost&gt;</code>
yönergesinin
-   argümanı</h3>
+  <div class="note"><h3><code class="directive">&lt;VirtualHost&gt;</code>
+     yönergesinin değeri</h3>
    <p><code class="directive">&lt;VirtualHost&gt;</code> yönergesinin
-   argümanının <code class="directive">NameVirtualHost</code> yönergesininkiyle
tam
+   değerinin <code class="directive">NameVirtualHost</code> yönergesininkiyle
tam
    olarak eşleşmesi gerektiğine dikkat ediniz.</p>
 
    <div class="example"><p><code>
-    NameVirtualHost 1.2.3.4<br />
-    &lt;VirtualHost 1.2.3.4&gt;<br />
+    NameVirtualHost 192.0.2.2:80<br />
+    &lt;VirtualHost 192.0.2.2:80&gt;<br />
     # ...<br />
     &lt;/VirtualHost&gt;<br />
    </code></p></div>
@@ -3219,17 +3229,12 @@
   </div>
 
   <p>IP’ye dayalı sanal konakları kullanıyorsanız, diğer sanal konaklarda
-   açıkça belirtilmemiş IP adresleriyle eşleşecek sanal konağı
+   açıkça belirtilmemiş bir IP adresiyle eşleşecek sanal konağı
    <code>_default_</code> özel ismiyle belirtebilirsiniz. "Ana" sunucu
    yapılandırmasında <code>_default_</code> diye bir sanal konağın
    bulunmaması halinde, hiçbir IP adresi eşleşmesi bulunamadığı takdirde
-   <code class="directive">&lt;VirtualHost&gt;</code> bölümleri
dışında kalan
-   tüm yapılandırmalar bu amaca yönelik olarak kullanılır. (Yalnız dikkat
-   edin, bir <code class="directive"><a href="#namevirtualhost">NameVirtualHost</a></code>
yönergesi
-   ile eşleşen bir IP adresi için ne "ana" sunucu yapılandırması ne de
-   <code>_default_</code> sanal konak yapılandırması kullanılır. Bu konuda
-   daha ayrıntılı bilgi için <a href="../vhosts/name-based.html">isme dayalı
-   sanal konaklar</a> belgesine bakınız.)</p>
+   <code class="directive">&lt;VirtualHost&gt;</code> bölümleri
dışında
+   kalan tüm yapılandırmalar bu amaca yönelik olarak kullanılır.</p>
 
   <p>Eşleşilecek portu değiştirmek için bir <code>:port</code>
    belirtebilirsiniz. Port bu şekilde değiştirilmediği takdirde ana

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.xml.de
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.xml.de?rev=767842&r1=767841&r2=767842&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.xml.de (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.xml.de Thu Apr 23 08:05:05 2009
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.de.xsl"?>
-<!-- English Revision: 167959:766945 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 167959:767783 (outdated) -->
 
 <!--
 Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.xml.ja
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.xml.ja?rev=767842&r1=767841&r2=767842&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.xml.ja [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.xml.ja [utf-8] Thu Apr 23 08:05:05 2009
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.ja.xsl"?>
-<!-- English Revision: 669847:766945 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 669847:767783 (outdated) -->
 
 <!--
 Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.xml.meta?rev=767842&r1=767841&r2=767842&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.xml.meta Thu Apr 23 08:05:05 2009
@@ -10,6 +10,6 @@
   <variant outdated="yes">de</variant>
   <variant>en</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>Mime
View raw message